REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille Sterll (BS), Folkvarsvej 15-4.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Øvrige: Henny Cascino (HC), Nyelandsvej 8-2.tv. Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Bjarne Jørgensen (BJ), Folkvarsvej 5 st. th. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 4/ ) Meddelelser 3) Status på verserende projekter 4) Ren- og vedligeholdelsesaftale m. gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" 5) Grill-aften - Sankt Hans 6) Sommerarrangement 7) Home-Page 8) Besøgsrunde 9) Elektronisk Arkiv 10) Ferieplaner - Næste møde 11) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: BS til og med pkt. 5); derpå N-HP. Referent: N-HP Referat af møde d. 4/5 d.å godkendt. Pkt. 2. I brev af 18/5 d.å. til bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug har har hidtidigt medlem af bestyrelsen og T.A. OVH meddelt at måtte trække sig fra bestyrelsen og samtidig med udgangen af juni d.å. at måtte fratræde hvervet som T.A.; Janne Hertz (JH) er derpå ved mail af s.d. anmodet om som suppleant at indtræde i Gårdlaugets bestyrelse. Hidtidig aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" udløb pr. 31/3 d.å., jvfr. nedenstående pkt. 4. N-HP har d. 9/5 d.å. talt med Gårdlaugsmedhjælper Bjarne Jørgensen og herunder bl.a. aftalt, at denne i dette forår fejer cykelskurene for bl.a. nedfaldne, gamle og visne blade. D. 18/5 d.å. havde BS, TGM og N-HP møde med Gårdlaugets tidligere formand Peter Hertz; opsummering af dette møde vedlægges nærværende referat som bilag (se nederst på siden). N-HP har d. 22/5 og 8/6 d.å. talt med Gartner Winna Kobberdal, og har herunder bl.a: gennemgået gårdanlægget og de hermed forbundne arbejdsopgaver; aftalt, at "Det Grønne Kompagni" i dette forår mod ekstrabetaling imprægnerer/olierer alle gårdlaugets bænke/borde;

2 aftalt, at roserne i blomsterbedet ved Folkvarsvej mod ekstrabetaling sprøjtes for meldug. Fra Gårdlaugets tidligere formand blev d. 23/5 d.å. modtaget oversendt regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden ; hele sagen - herunder nævnte økonomiske andragende, jvfr. nedenstående pkt er sendt til juridisk vurdering hos Qvortrup Administration A/S.< I medfør af beslutning herom på bestyrelsesmødet d. 4/5 d.å. er der d. 29/5 d.å. indgået ny aftale om leje af plads på andet webhotel til Gårdlaugets hjemmeside under nyt domænenavn: ; prisen for leje af plads i 12 måneder andrager kr. 252,50. BS har - efter godkendelse af bestyrelsen og i medfør af beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november d. 29/5 d.å. indkøbt 2 små, flytbare fodboldmål til en pris a kr. 300,- pr. stk., som straks er opstillet på græsplænen ved pergolaen. N-HP udfærdiger som nuværende formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug statusrapport pr. 1/7 d.å. vedr. forløbet af overdragelsen af gårdlaugets forretninger, verserende projekter, hængepartier, økonomiske og juridiske ansvar, opgaver, arkivalier m.v. fra den tidligere til den nuværende bestyrelse; nævnte påregnes derpå udsendt til orientering for alle Gårdlaugets medlemmer som bilag til referat af førstkommende efterfølgende møde i bestyrelsen. Pkt. 3. a) Yrsavej-projektet: Renovering af arealet nærmest Yrsavej. Fra anlægsgartner Winna Kobberdal medbragte og præsenterede OVH udarbejdede skitser til indretning af gårdarealet nærmest Yrsavej. Skitserne er udarbejdet som kompromisløsning mellem fremsatte ønsker fra beboerne i de umiddelbart berørte ejendomme, dvs. Nuelandsvej og Folkvarsvej TGM er tovholder i den fortsatte proces. Skitser med bemærkninger offentliggøres hurtigst muligt for alle beboere i de nævnte ejendomme. Samtidig indbydes til beboermøde for alle interesserede beboere i de omhandlede ejendomme, hvor skitserne kan kommenteres og diskuteres m.v. Derpå udarbejdes egentlige tegninger, som kan anvendes ved projektets realisering. Winna Kobberdal anmodes om at deltage i det nævnte forudskikkede beboermøde. Som honorering for sit foreløbige arbejde aflønnes nævnte med et forudaftalt beløb på kr b) Flytning af gyngestativ. OVH oplyste, at gyngestativet ved Nyelandsvej 4 B med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" er aftalt flyttet i 3. uge af juni d.å. - dvs. uge 24 eller 25 d.å. Gyngestativet flyttes i overensstemmelse med beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november c) Belægning af gangarealer. OVH har fra bl.a. det "Det Grønne Kompagni" bestilt tilbud på brolægning af gangarealet mellem Folkvarsvej og Nyelandsvej 8. d) Sag om stopning af mobilsug. Fra R 98 er modtaget regning på godt 3000,- kr. for rensning af mobilsug efter tilstopning. Regningen er bilagt fotodokumentation som viser, hvilken beboer i karréen der ved forkert affaldshåndtering har forårsaget tilstopningen. N-HP anmoder Qvortrup om hos den pågældende at inddrive kr. 500,- som juridisk gyldig afgift for forkert affaldshåndtering, idet et egentligt sagsanlæg mod den pågældende beboer af bestyrelsen skønnes måske at kunne indebære større økonomiske udgifter til bl.a. advokatbistand, end der eventuelt kan inddrives. e) OVH overleverede diverse dokumenter og arkivalier, herunder bl.a.: ansættelsesaftale med gårdlaugsmedhjælper; lejekontrakt m. Elite Købmand i Nyelandsvej 20 vedr. pavillon; materialer vedr. den fælles systemnøgle til gårdanlægget. overleverede forskellige (fælles-)nøgler til gårdanlægget;

3 fungerer fremover som afløser for gårdlaugsmedhjælperen ved dennes fravær p.g.a. f.eks. ferie og sygdom m.v.; stillede i udsigt inden d. 1/7 d.å. at udfærdige en håndværkerliste; afgav løfte om inden d. 1/7 d.å. at samle og overlevere de sidste dokumenter og arkivalier tilhørende Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Pkt. 4. Den hidtidige aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" om ren- og vedligeholdelse af Gårdanlægget udløb pr. 31/3 d.å. Til mødet forelå derfor et udkast til ny aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni", som stort set er en direkte afskrift af den hidtidige aftale. Forhandlingerne om aftalen varetages p.v.a. Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug af MM. Pkt. 5. HC og BS er tovholdere på arrangementet i anledning af Sankt Hans fredag d. 23. juni d.å. Nævnte forestår planlægningen samt leder og fordeler arbejdet, herunder uddelegerer de forskellige arbejdsopgaver, som skal udføres før, under og efter arrangementet. Arrangementet bliver underholdende og oplevelsesrigt for både børn og voksne, og det annonceres ved opslag i karréens opgange samt med husstandsomdelte invitationer. TGM indkøber teltpavillon, som dels kan anvendes ved gårdlaugets senere arrangementer, og dels kan udlejes til karréens beboere og boligforeninger. Pkt. 6. Bestyrelsen besluttede at afholde stort sommerarrangement lørdag d. 12. august d.å. HC, BS, BJ og N-HP udgør "den hårde kerne" i arrangementskomitéen og fungerer som tovholdere på projektet. Dette festudvalg mødes umiddelbart efter Sankt Hans - i uge 26 - sammen med eventuelt andre interesserede deltagere m.h.p. planlægning og tilrettelæggelse af arrangementet. Pkt. 7. Opbygningen af den ny hjemmeside for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug skrider fremad; N-HP forestår arbejdet, og den offentliggøres d. 1. juli d.å. Hjemmesiden lægges på andet og nyt domæne - -, hvor resultaterne af det foreløbige arbejde om ønsket allerede nu kan ses. Enhver, der måtte have tid, lyst og energi til nu eller i fremtiden at medvirke til dens opbygning eller eventuelt bidrage til dens indhold, vil være meget velkomne! Det var nødvendigt at købe det nye domænenavn, da det ikke viste sig muligt at få adgang til det hidtidige domæne, idet den tidligere formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og hidtidige administrator af hjemmesiden trods adskillige både skriftlige og mundtlige henvendelser desangående ikke kunne eller ville overdrage den nuværende bestyrelse: registerudskrift fra DK-Hostmaster vedr. det omhandlede domænenavn; lejeaftale med det hidtidige webhotel ejerinformationer vedr. hjemmesiden. Adgang til først- og sidstnævnte er eksempelvis helt uomgængeligt nødvendige: dels for at kunne flytte hjemmesiden - dvs. domænenavnet - til et andet og billigere webhotel; dels for overhovedet at kunne arbejde med hjemmesiden - dvs. redigere, tilføje, udvikle m.v. - på nettet. Så længe Gårdlaugets nye og nuværende webmaster - i.e. formanden - ikke kunne få adgang til hjemmesiden - dvs. domænet -, kunne den ikke være og blive et aktiv for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Ovenstående indebar bl.a.: at der kunne rejses tvivl om, hvorvidt - og i givet fald hvornår - den under ovenstående pkt. 2 nævnte regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden overhovedet skulle

4 betales af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug; at det - m.h.p. at fremskynde muligheden for offentliggørelse og ibrugtagning af en ny hjemmeside - måtte overvejes eventuelt i stedet at købe et andet domænenavn; denne løsning valgtes, jvfr. ovenstående pkt. 2). Bestyrelsens indstilling er, at den præsenterede regning som udgangspunkt ikke skal betales af Gårdlauget, før der er fremlagt juridisk gyldig dokumentation for honorering af det fremsatte økonomiske krav. Pkt. 8. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at bestyrelsen forbereder og arrangerer en besøgsrunde til alle de ejere af karréens ejendomme (i.e. medlemmer af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug) - dog fortrinsvis ejer- og andelsboligforeninger samt beboerrepræsentationer -, som i løbet af efteråret og vinteren eventuelt måtte have lyst til, ønske om og interesse for en umiddelbart mere direkte kontakt med repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse. Idéen er, at et par repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i den pågældende boligforenings bestyrelse, subsidiært ved en generalforsamling, m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Møderne forestilles at være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter, og vil måske kunne bidrage til at besvare spørgsmål om, hvordan samarbejdet og kommunikationen parterne imellem kan styrkes og effektiviseres. En sådan forestillet besøgsrunde kan - udover de nævnte - også have flere andre forskellige ufortalte formål - bl.a. at få dannet nogle uformelle kontakter, organisatorisk styrkelse af Gårdlauget og dets bestyrelse samt på kortere og længere sigt at gøre det muligt at aktivere flere ressourcer til alle Gårdlaugets mange mulige, forskellige fremtidige aktiviteter. Samtidig vil møderne kunne lægge op til eller være opfølning på det forestillede "Idé- og Fremtidsværksted" i november d.å. Opgaver: udfærdigelse af en introduktionsskrivelse, som fortæller om initiativets baggrund og formål; indgåelse af aftaler om mødetidspunkter; deltagelse i de aftalte møder; efterfølgende udfærdigelse af skriftlig opsummering af hvert enkelt møde, som derpå indsættes i Gårdlaugets home-page. Forslaget vedtaget. Introduktionsskrivelsen udsendes som bilag (se nederst på siden) til nærværende mødereferat. Pkt. 9. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at Bestyrelsen hos f.eks. "Groupcare" opretter et gratis, fælles og elektronisk konferencecenter og arkiv med den fælles mail-adresse idet et sådant fælles elektronisk arkiv kan have flere fordele og begrundelser. For det første vil dets anvendelse bl.a. indebære, at alt mail-kommunikation med tilhørende bilag automatisk gemmes og opbevares i arkivet. Det har den fordel, at konferencens og arkivets brugere - i første omgang medlemmerne af bestyrelsen, men senere måske også andre, jvfr. nedenstående - bl.a. ikke hver for sig behøver at gemme og opbevare alt den kommunikation - i form af mails og deres eventuelle bilag -, som vi (herunder måske især jeg) aktuelt sender rundt til hinanden: alt elektronisk kommunikation bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes opbevares automatisk i arkivet, og det vil til enhver tid - døgnet, ugen, måneden og året rundt - for enhver bruger fra enhver lokalitet i verden være muligt at få adgang til arkivet. For det andet vil det på samme vilkår gøre det muligt for enhver anden eventuelt interesseret beboer og ejendomsejer i karréen om ønsket at få adgang til og fortløbende følge - og om ønsket med egne indlæg, kommentarer og andre meninger deltage i - bestyrelsens elektroniske kommunikation pr. mail. Denne mulige åbenhed kan formentlig og forhåbentlig bl.a. medvirke til at befordre og styrke indsigt og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, øge inddragelse, medvirken og engagement i Gårdlaugets aktiviteter, måske yderligere tilføre Gårdlauget og dets bestyrelse know-how og praktisk assistance m.m.m. Konferencen kan komme til at fungere som et stort, åbent og fortløbende diskussionsforum for alle interesserede, som måtte ønske at deltage i debatten. Samtidig vil den bidrage til øget offenlighed i forvaltningen.

5 Endelig - for det tredie - vil et sådant fælles elektronisk arkiv som fordel indebære, at Gårdlaugets dokumenter ikke er beroende hos et enkelt bestyrelsesmedlem, og adgangen dertil dermed ikke afhængig af dette tilfældige bestyrelsesmedlems mere eller mindre udtalte vel- eller modvilje - eller overhovedet afhængig af nogen enkeltpersoner: Dokumenter og arkivalier ændres fra at være viden og ressourcer hos (en) enkelt(e) person(er) til fælles viden og ressourcer i et system. Forslaget vedtaget. Til bestyrelsens øvrige medlemmer (gen-)udsender N-HP invitation til deltagelse i konferencen. På længere sigt orienteres Gårdlaugets medlemmer og karréens øvrige beboere på Gårdlaugets ny hjemmeside om muligheden for deltagelse i konferencen. Pkt. 10. JH påregner ikke at kunne træffes hjemme indtil september d.å. TGM er ikke at træffe hjemme i perioden juli d.å. MM er fraværende i uge 31 d.å. samt ugerne d.å. N-HP træffes ikke hjemme i uge 24 d.å. Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag d. 4. juli d.å. kl afhængig af vejret enten i gårdanlægget eller alternativt hos Niels-Henrik Pedersen, Folkvarsvej 11-4.tv. Pkt. 11. BJ oplyste, at R98 ikke fjerner gamle cykler som storskrald, hvorfor alle, som måtte ønske deres gamle og kasserede cykler fjernet, anmodes om at henstille de omhandlede cykler uaflåste, så de eventuelt kan bortskaffes på anden måde. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen Opsummering af Møde Torsdag d. 18. maj 2006 kl hos Bille Sterll, Folkvarsvej 15, 4.tv. Deltagere: Peter Hertz (PH) Tineke Gyldendal Melberg (TGM) Bille Sterll (BS) Niels-Henrik Pedersen (N-HP) Afbud: Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Mødet var aftalt og telefonisk arrangeret p.b.a. beslutning i Bestyrelsen d. 4/5 d.å. Det havde til formål om muligt at bibringe den ny bestyrelse større afklaring om aktuel status på Gårdlaugets besluttede og iværksatte projekter samt verserende sager. Ved brev af s.d. - stilet til Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og overbragt af nævntes tidligere formand Peter Hertz - meddelte det hidtidige medlem af Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug OVH, at pågældende - grundet "arbejdsmæssige forpligtelser på såvel kort som lang sigt" - må trække sig "fra bestyrelsen i

6 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og samtidigt fratræde hvervet som Teknisk Ansvarlig." I samme brev meddeles herudover bl.a., at pgl. nu og i en afviklingsperiode frem til 1/6 d.å. vil "tilvejebringe det fornødne og operationelle grundlag på teknikområdet for bestyrelsens videre forvaltning heraf." PH medbragte og overdrog en stor mængde af Gårdlaugets arkivalier, herunder forretningsorden for Bestyrelsen. Det mere konkrete og præcise indhold af disse mange arkivalier skal nu undersøges af N-HP. PH oplyste, at der ikke som foreskrevet i vedtægternes 16 eksisterer en egentlig og særskilt protokol. Beslutninger truffet på generalforsamlinger og i bestyrelsen er protokolleret med de udsendte referater. Iøvrigt oplyste PH bl.a.: at OVH er i besiddelse af lejeaftalen med renholdningsselskabet R98 vedr. mobilsuget; at OVH er i besiddelse af aftalen med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni"; at OVH er i besiddelse af funktionsbeskrivelse og ansættelseskontrakt med gårdlaugsmedhjælperen; at OVH er i besiddelse af aftalen med det firma, som leverer alle systemlåse til karréens gårdanlæg, og iøvrigt som T.A. har administreret alle fælles nøgler til disse låse. I overensstemmelse med det meddelte i ovennævnte brev af 18/5 d.å. fra OVH, påregnes og imødeses nu inden d. 1/6 d.å. at bl.a. nævnte arkivalier bliver overleveret til Bestyrelsen. M.h.p. at fremme afklaringsprocessen tages der dog straks følgende initiativer: BS kontakter det "Det Grønne Kompagni" - som af den tidligere bestyrelse er udvalgt til at udføre opgaven - m.h.p. afklaring om, hvornår gyngestativet er berammet flyttet. TGM kontakter teknisk tegner, anlægsdesigner og afdelingsleder i "Det Grønne Kompagni" Winna Kobberdal - med hvem den tidligere bestyrelse har indgået aftale med som free-lance at udarbejde tegninger vedr. Yrsavej-projektet - m.h.p. at få status på arbejdets fremadskriden, idet opgaven påregnes overdraget andre, hvis der ikke inden og senest d. 1/6 d.å. foreligger tegninger hos Bestyrelsen; N-HP kontakter Lars Knoblauch fra "Det grønne Kompagni" m.h.p. bl.a. at få udleveret gældende driftsaftale om ren- og vedligeholdelse af gårdanlægget; N-HP kontakter R98 m.h.p. bl.a. og om muligt at få udleveret kopi af gældende aftale om leje af mobilsug. Referent: Niels-Henrik Pedersen BESØGSRUNDE Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug ønsker i videst muligt omfang at styrke og effektivisere kontakt, samarbejde og kommunikation med og mellem alle beboere og ejere af ejendommene i Folkvarsvej-Karréen. Derfor forberedes bl.a. en besøgsrunde til de beboerrepræsentationer og medlemmer af Gårdlauget, som i perioden fra medio september til primo november d.å. - alternativt eventuelt senere - måtte have lyst til, ønske om og interesse for en tilsvarende umiddelbart mere direkte, uformel og uforpligtende kontakt med repræsentanter for Bestyrelsen i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Forslaget er, at vi mødes ganske kort - f.eks. ved at nogle af undertegnede deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i en given boligforenings bestyrelse - m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Formålet er at orientere om de

7 planer og visioner, som den nuværende bestyrelse i Gårdlauget aktuelt arbejder med, men de vil iøvrigt være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter. De mulige resultater af et sådant møde kunne måske være: styrket og effektiviseret kontakt, samarbejde og kommunikation mellem parterne; etablering af uformelle og pragmatiske kontakter og netværk; eventuel koordinering af mulige initiativer og bestræbelser; øget inddragelse og medvirken i drift, styring og administration af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og dets aktiviteter; mere indflydelse og flere muligheder for påvirkning af beslutningsprocesserne og deres resultater. Har I derfor - ligesom os - tid, lyst og energi til samt mulighed for at mødes, så kontakt en af undertegnede m.h.p. at træffe aftale om tid og sted for et træf. Venlig hilsen Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Niels-Henrik Pedersen Tlf.: Martin Myrwick Tlf.: / Tineke Gyldendal Melberg Janne Hertz Bille Sterll Tlf.: / Tlf.: / Tlf.:

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl. 19.00 hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan.

For de virkelig interesserede er der her links til 4 forskellige firmaer / muligheder: www.larslaj.dk / www.kompan.dk / www.tress.dk / www.silvan. Referater 2003 Bestyrelsesmøde mandag d. 24. november 2003, kl. 19.00. Tilstede: Trudy Velders, Frank Vælum, Lars Mortensen. Der var 3 punkter på programmet. Gårdlavets julefest d. 30. nov. 2003, vedligeholdelse

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere