REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille Sterll (BS), Folkvarsvej 15-4.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Øvrige: Henny Cascino (HC), Nyelandsvej 8-2.tv. Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Bjarne Jørgensen (BJ), Folkvarsvej 5 st. th. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 4/ ) Meddelelser 3) Status på verserende projekter 4) Ren- og vedligeholdelsesaftale m. gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" 5) Grill-aften - Sankt Hans 6) Sommerarrangement 7) Home-Page 8) Besøgsrunde 9) Elektronisk Arkiv 10) Ferieplaner - Næste møde 11) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: BS til og med pkt. 5); derpå N-HP. Referent: N-HP Referat af møde d. 4/5 d.å godkendt. Pkt. 2. I brev af 18/5 d.å. til bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug har har hidtidigt medlem af bestyrelsen og T.A. OVH meddelt at måtte trække sig fra bestyrelsen og samtidig med udgangen af juni d.å. at måtte fratræde hvervet som T.A.; Janne Hertz (JH) er derpå ved mail af s.d. anmodet om som suppleant at indtræde i Gårdlaugets bestyrelse. Hidtidig aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" udløb pr. 31/3 d.å., jvfr. nedenstående pkt. 4. N-HP har d. 9/5 d.å. talt med Gårdlaugsmedhjælper Bjarne Jørgensen og herunder bl.a. aftalt, at denne i dette forår fejer cykelskurene for bl.a. nedfaldne, gamle og visne blade. D. 18/5 d.å. havde BS, TGM og N-HP møde med Gårdlaugets tidligere formand Peter Hertz; opsummering af dette møde vedlægges nærværende referat som bilag (se nederst på siden). N-HP har d. 22/5 og 8/6 d.å. talt med Gartner Winna Kobberdal, og har herunder bl.a: gennemgået gårdanlægget og de hermed forbundne arbejdsopgaver; aftalt, at "Det Grønne Kompagni" i dette forår mod ekstrabetaling imprægnerer/olierer alle gårdlaugets bænke/borde;

2 aftalt, at roserne i blomsterbedet ved Folkvarsvej mod ekstrabetaling sprøjtes for meldug. Fra Gårdlaugets tidligere formand blev d. 23/5 d.å. modtaget oversendt regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden ; hele sagen - herunder nævnte økonomiske andragende, jvfr. nedenstående pkt er sendt til juridisk vurdering hos Qvortrup Administration A/S.< I medfør af beslutning herom på bestyrelsesmødet d. 4/5 d.å. er der d. 29/5 d.å. indgået ny aftale om leje af plads på andet webhotel til Gårdlaugets hjemmeside under nyt domænenavn: ; prisen for leje af plads i 12 måneder andrager kr. 252,50. BS har - efter godkendelse af bestyrelsen og i medfør af beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november d. 29/5 d.å. indkøbt 2 små, flytbare fodboldmål til en pris a kr. 300,- pr. stk., som straks er opstillet på græsplænen ved pergolaen. N-HP udfærdiger som nuværende formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug statusrapport pr. 1/7 d.å. vedr. forløbet af overdragelsen af gårdlaugets forretninger, verserende projekter, hængepartier, økonomiske og juridiske ansvar, opgaver, arkivalier m.v. fra den tidligere til den nuværende bestyrelse; nævnte påregnes derpå udsendt til orientering for alle Gårdlaugets medlemmer som bilag til referat af førstkommende efterfølgende møde i bestyrelsen. Pkt. 3. a) Yrsavej-projektet: Renovering af arealet nærmest Yrsavej. Fra anlægsgartner Winna Kobberdal medbragte og præsenterede OVH udarbejdede skitser til indretning af gårdarealet nærmest Yrsavej. Skitserne er udarbejdet som kompromisløsning mellem fremsatte ønsker fra beboerne i de umiddelbart berørte ejendomme, dvs. Nuelandsvej og Folkvarsvej TGM er tovholder i den fortsatte proces. Skitser med bemærkninger offentliggøres hurtigst muligt for alle beboere i de nævnte ejendomme. Samtidig indbydes til beboermøde for alle interesserede beboere i de omhandlede ejendomme, hvor skitserne kan kommenteres og diskuteres m.v. Derpå udarbejdes egentlige tegninger, som kan anvendes ved projektets realisering. Winna Kobberdal anmodes om at deltage i det nævnte forudskikkede beboermøde. Som honorering for sit foreløbige arbejde aflønnes nævnte med et forudaftalt beløb på kr b) Flytning af gyngestativ. OVH oplyste, at gyngestativet ved Nyelandsvej 4 B med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" er aftalt flyttet i 3. uge af juni d.å. - dvs. uge 24 eller 25 d.å. Gyngestativet flyttes i overensstemmelse med beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november c) Belægning af gangarealer. OVH har fra bl.a. det "Det Grønne Kompagni" bestilt tilbud på brolægning af gangarealet mellem Folkvarsvej og Nyelandsvej 8. d) Sag om stopning af mobilsug. Fra R 98 er modtaget regning på godt 3000,- kr. for rensning af mobilsug efter tilstopning. Regningen er bilagt fotodokumentation som viser, hvilken beboer i karréen der ved forkert affaldshåndtering har forårsaget tilstopningen. N-HP anmoder Qvortrup om hos den pågældende at inddrive kr. 500,- som juridisk gyldig afgift for forkert affaldshåndtering, idet et egentligt sagsanlæg mod den pågældende beboer af bestyrelsen skønnes måske at kunne indebære større økonomiske udgifter til bl.a. advokatbistand, end der eventuelt kan inddrives. e) OVH overleverede diverse dokumenter og arkivalier, herunder bl.a.: ansættelsesaftale med gårdlaugsmedhjælper; lejekontrakt m. Elite Købmand i Nyelandsvej 20 vedr. pavillon; materialer vedr. den fælles systemnøgle til gårdanlægget. overleverede forskellige (fælles-)nøgler til gårdanlægget;

3 fungerer fremover som afløser for gårdlaugsmedhjælperen ved dennes fravær p.g.a. f.eks. ferie og sygdom m.v.; stillede i udsigt inden d. 1/7 d.å. at udfærdige en håndværkerliste; afgav løfte om inden d. 1/7 d.å. at samle og overlevere de sidste dokumenter og arkivalier tilhørende Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Pkt. 4. Den hidtidige aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" om ren- og vedligeholdelse af Gårdanlægget udløb pr. 31/3 d.å. Til mødet forelå derfor et udkast til ny aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni", som stort set er en direkte afskrift af den hidtidige aftale. Forhandlingerne om aftalen varetages p.v.a. Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug af MM. Pkt. 5. HC og BS er tovholdere på arrangementet i anledning af Sankt Hans fredag d. 23. juni d.å. Nævnte forestår planlægningen samt leder og fordeler arbejdet, herunder uddelegerer de forskellige arbejdsopgaver, som skal udføres før, under og efter arrangementet. Arrangementet bliver underholdende og oplevelsesrigt for både børn og voksne, og det annonceres ved opslag i karréens opgange samt med husstandsomdelte invitationer. TGM indkøber teltpavillon, som dels kan anvendes ved gårdlaugets senere arrangementer, og dels kan udlejes til karréens beboere og boligforeninger. Pkt. 6. Bestyrelsen besluttede at afholde stort sommerarrangement lørdag d. 12. august d.å. HC, BS, BJ og N-HP udgør "den hårde kerne" i arrangementskomitéen og fungerer som tovholdere på projektet. Dette festudvalg mødes umiddelbart efter Sankt Hans - i uge 26 - sammen med eventuelt andre interesserede deltagere m.h.p. planlægning og tilrettelæggelse af arrangementet. Pkt. 7. Opbygningen af den ny hjemmeside for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug skrider fremad; N-HP forestår arbejdet, og den offentliggøres d. 1. juli d.å. Hjemmesiden lægges på andet og nyt domæne - -, hvor resultaterne af det foreløbige arbejde om ønsket allerede nu kan ses. Enhver, der måtte have tid, lyst og energi til nu eller i fremtiden at medvirke til dens opbygning eller eventuelt bidrage til dens indhold, vil være meget velkomne! Det var nødvendigt at købe det nye domænenavn, da det ikke viste sig muligt at få adgang til det hidtidige domæne, idet den tidligere formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og hidtidige administrator af hjemmesiden trods adskillige både skriftlige og mundtlige henvendelser desangående ikke kunne eller ville overdrage den nuværende bestyrelse: registerudskrift fra DK-Hostmaster vedr. det omhandlede domænenavn; lejeaftale med det hidtidige webhotel ejerinformationer vedr. hjemmesiden. Adgang til først- og sidstnævnte er eksempelvis helt uomgængeligt nødvendige: dels for at kunne flytte hjemmesiden - dvs. domænenavnet - til et andet og billigere webhotel; dels for overhovedet at kunne arbejde med hjemmesiden - dvs. redigere, tilføje, udvikle m.v. - på nettet. Så længe Gårdlaugets nye og nuværende webmaster - i.e. formanden - ikke kunne få adgang til hjemmesiden - dvs. domænet -, kunne den ikke være og blive et aktiv for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Ovenstående indebar bl.a.: at der kunne rejses tvivl om, hvorvidt - og i givet fald hvornår - den under ovenstående pkt. 2 nævnte regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden overhovedet skulle

4 betales af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug; at det - m.h.p. at fremskynde muligheden for offentliggørelse og ibrugtagning af en ny hjemmeside - måtte overvejes eventuelt i stedet at købe et andet domænenavn; denne løsning valgtes, jvfr. ovenstående pkt. 2). Bestyrelsens indstilling er, at den præsenterede regning som udgangspunkt ikke skal betales af Gårdlauget, før der er fremlagt juridisk gyldig dokumentation for honorering af det fremsatte økonomiske krav. Pkt. 8. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at bestyrelsen forbereder og arrangerer en besøgsrunde til alle de ejere af karréens ejendomme (i.e. medlemmer af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug) - dog fortrinsvis ejer- og andelsboligforeninger samt beboerrepræsentationer -, som i løbet af efteråret og vinteren eventuelt måtte have lyst til, ønske om og interesse for en umiddelbart mere direkte kontakt med repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse. Idéen er, at et par repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i den pågældende boligforenings bestyrelse, subsidiært ved en generalforsamling, m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Møderne forestilles at være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter, og vil måske kunne bidrage til at besvare spørgsmål om, hvordan samarbejdet og kommunikationen parterne imellem kan styrkes og effektiviseres. En sådan forestillet besøgsrunde kan - udover de nævnte - også have flere andre forskellige ufortalte formål - bl.a. at få dannet nogle uformelle kontakter, organisatorisk styrkelse af Gårdlauget og dets bestyrelse samt på kortere og længere sigt at gøre det muligt at aktivere flere ressourcer til alle Gårdlaugets mange mulige, forskellige fremtidige aktiviteter. Samtidig vil møderne kunne lægge op til eller være opfølning på det forestillede "Idé- og Fremtidsværksted" i november d.å. Opgaver: udfærdigelse af en introduktionsskrivelse, som fortæller om initiativets baggrund og formål; indgåelse af aftaler om mødetidspunkter; deltagelse i de aftalte møder; efterfølgende udfærdigelse af skriftlig opsummering af hvert enkelt møde, som derpå indsættes i Gårdlaugets home-page. Forslaget vedtaget. Introduktionsskrivelsen udsendes som bilag (se nederst på siden) til nærværende mødereferat. Pkt. 9. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at Bestyrelsen hos f.eks. "Groupcare" opretter et gratis, fælles og elektronisk konferencecenter og arkiv med den fælles mail-adresse idet et sådant fælles elektronisk arkiv kan have flere fordele og begrundelser. For det første vil dets anvendelse bl.a. indebære, at alt mail-kommunikation med tilhørende bilag automatisk gemmes og opbevares i arkivet. Det har den fordel, at konferencens og arkivets brugere - i første omgang medlemmerne af bestyrelsen, men senere måske også andre, jvfr. nedenstående - bl.a. ikke hver for sig behøver at gemme og opbevare alt den kommunikation - i form af mails og deres eventuelle bilag -, som vi (herunder måske især jeg) aktuelt sender rundt til hinanden: alt elektronisk kommunikation bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes opbevares automatisk i arkivet, og det vil til enhver tid - døgnet, ugen, måneden og året rundt - for enhver bruger fra enhver lokalitet i verden være muligt at få adgang til arkivet. For det andet vil det på samme vilkår gøre det muligt for enhver anden eventuelt interesseret beboer og ejendomsejer i karréen om ønsket at få adgang til og fortløbende følge - og om ønsket med egne indlæg, kommentarer og andre meninger deltage i - bestyrelsens elektroniske kommunikation pr. mail. Denne mulige åbenhed kan formentlig og forhåbentlig bl.a. medvirke til at befordre og styrke indsigt og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, øge inddragelse, medvirken og engagement i Gårdlaugets aktiviteter, måske yderligere tilføre Gårdlauget og dets bestyrelse know-how og praktisk assistance m.m.m. Konferencen kan komme til at fungere som et stort, åbent og fortløbende diskussionsforum for alle interesserede, som måtte ønske at deltage i debatten. Samtidig vil den bidrage til øget offenlighed i forvaltningen.

5 Endelig - for det tredie - vil et sådant fælles elektronisk arkiv som fordel indebære, at Gårdlaugets dokumenter ikke er beroende hos et enkelt bestyrelsesmedlem, og adgangen dertil dermed ikke afhængig af dette tilfældige bestyrelsesmedlems mere eller mindre udtalte vel- eller modvilje - eller overhovedet afhængig af nogen enkeltpersoner: Dokumenter og arkivalier ændres fra at være viden og ressourcer hos (en) enkelt(e) person(er) til fælles viden og ressourcer i et system. Forslaget vedtaget. Til bestyrelsens øvrige medlemmer (gen-)udsender N-HP invitation til deltagelse i konferencen. På længere sigt orienteres Gårdlaugets medlemmer og karréens øvrige beboere på Gårdlaugets ny hjemmeside om muligheden for deltagelse i konferencen. Pkt. 10. JH påregner ikke at kunne træffes hjemme indtil september d.å. TGM er ikke at træffe hjemme i perioden juli d.å. MM er fraværende i uge 31 d.å. samt ugerne d.å. N-HP træffes ikke hjemme i uge 24 d.å. Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag d. 4. juli d.å. kl afhængig af vejret enten i gårdanlægget eller alternativt hos Niels-Henrik Pedersen, Folkvarsvej 11-4.tv. Pkt. 11. BJ oplyste, at R98 ikke fjerner gamle cykler som storskrald, hvorfor alle, som måtte ønske deres gamle og kasserede cykler fjernet, anmodes om at henstille de omhandlede cykler uaflåste, så de eventuelt kan bortskaffes på anden måde. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen Opsummering af Møde Torsdag d. 18. maj 2006 kl hos Bille Sterll, Folkvarsvej 15, 4.tv. Deltagere: Peter Hertz (PH) Tineke Gyldendal Melberg (TGM) Bille Sterll (BS) Niels-Henrik Pedersen (N-HP) Afbud: Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Mødet var aftalt og telefonisk arrangeret p.b.a. beslutning i Bestyrelsen d. 4/5 d.å. Det havde til formål om muligt at bibringe den ny bestyrelse større afklaring om aktuel status på Gårdlaugets besluttede og iværksatte projekter samt verserende sager. Ved brev af s.d. - stilet til Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og overbragt af nævntes tidligere formand Peter Hertz - meddelte det hidtidige medlem af Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug OVH, at pågældende - grundet "arbejdsmæssige forpligtelser på såvel kort som lang sigt" - må trække sig "fra bestyrelsen i

6 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og samtidigt fratræde hvervet som Teknisk Ansvarlig." I samme brev meddeles herudover bl.a., at pgl. nu og i en afviklingsperiode frem til 1/6 d.å. vil "tilvejebringe det fornødne og operationelle grundlag på teknikområdet for bestyrelsens videre forvaltning heraf." PH medbragte og overdrog en stor mængde af Gårdlaugets arkivalier, herunder forretningsorden for Bestyrelsen. Det mere konkrete og præcise indhold af disse mange arkivalier skal nu undersøges af N-HP. PH oplyste, at der ikke som foreskrevet i vedtægternes 16 eksisterer en egentlig og særskilt protokol. Beslutninger truffet på generalforsamlinger og i bestyrelsen er protokolleret med de udsendte referater. Iøvrigt oplyste PH bl.a.: at OVH er i besiddelse af lejeaftalen med renholdningsselskabet R98 vedr. mobilsuget; at OVH er i besiddelse af aftalen med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni"; at OVH er i besiddelse af funktionsbeskrivelse og ansættelseskontrakt med gårdlaugsmedhjælperen; at OVH er i besiddelse af aftalen med det firma, som leverer alle systemlåse til karréens gårdanlæg, og iøvrigt som T.A. har administreret alle fælles nøgler til disse låse. I overensstemmelse med det meddelte i ovennævnte brev af 18/5 d.å. fra OVH, påregnes og imødeses nu inden d. 1/6 d.å. at bl.a. nævnte arkivalier bliver overleveret til Bestyrelsen. M.h.p. at fremme afklaringsprocessen tages der dog straks følgende initiativer: BS kontakter det "Det Grønne Kompagni" - som af den tidligere bestyrelse er udvalgt til at udføre opgaven - m.h.p. afklaring om, hvornår gyngestativet er berammet flyttet. TGM kontakter teknisk tegner, anlægsdesigner og afdelingsleder i "Det Grønne Kompagni" Winna Kobberdal - med hvem den tidligere bestyrelse har indgået aftale med som free-lance at udarbejde tegninger vedr. Yrsavej-projektet - m.h.p. at få status på arbejdets fremadskriden, idet opgaven påregnes overdraget andre, hvis der ikke inden og senest d. 1/6 d.å. foreligger tegninger hos Bestyrelsen; N-HP kontakter Lars Knoblauch fra "Det grønne Kompagni" m.h.p. bl.a. at få udleveret gældende driftsaftale om ren- og vedligeholdelse af gårdanlægget; N-HP kontakter R98 m.h.p. bl.a. og om muligt at få udleveret kopi af gældende aftale om leje af mobilsug. Referent: Niels-Henrik Pedersen BESØGSRUNDE Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug ønsker i videst muligt omfang at styrke og effektivisere kontakt, samarbejde og kommunikation med og mellem alle beboere og ejere af ejendommene i Folkvarsvej-Karréen. Derfor forberedes bl.a. en besøgsrunde til de beboerrepræsentationer og medlemmer af Gårdlauget, som i perioden fra medio september til primo november d.å. - alternativt eventuelt senere - måtte have lyst til, ønske om og interesse for en tilsvarende umiddelbart mere direkte, uformel og uforpligtende kontakt med repræsentanter for Bestyrelsen i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Forslaget er, at vi mødes ganske kort - f.eks. ved at nogle af undertegnede deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i en given boligforenings bestyrelse - m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Formålet er at orientere om de

7 planer og visioner, som den nuværende bestyrelse i Gårdlauget aktuelt arbejder med, men de vil iøvrigt være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter. De mulige resultater af et sådant møde kunne måske være: styrket og effektiviseret kontakt, samarbejde og kommunikation mellem parterne; etablering af uformelle og pragmatiske kontakter og netværk; eventuel koordinering af mulige initiativer og bestræbelser; øget inddragelse og medvirken i drift, styring og administration af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og dets aktiviteter; mere indflydelse og flere muligheder for påvirkning af beslutningsprocesserne og deres resultater. Har I derfor - ligesom os - tid, lyst og energi til samt mulighed for at mødes, så kontakt en af undertegnede m.h.p. at træffe aftale om tid og sted for et træf. Venlig hilsen Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Niels-Henrik Pedersen Tlf.: Martin Myrwick Tlf.: / Tineke Gyldendal Melberg Janne Hertz Bille Sterll Tlf.: / Tlf.: / Tlf.:

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 86 REFERAT Møde i Bestyrelsen Tirsdag d. 4. juli 2006 kl. 19.00 i Gårdanlægget Mødereferat nr. 86 Deltagere: Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille

Læs mere

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl. 19.00 hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1 OPLÆG, Justeret efter indkomne forslag, marts 2014 Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationens navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit

TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit REFERAT AF MØDE I GÅRDLAUGET onsdag d. 26. juni 2013 TIL STEDE: Mia Holme Bulgin, Bjarne Henriksen, Per Methner Rasmussen og Sacha Zurcher FRAVÆRENDE: Tessa Jensen, Joachim Svane og Yasemin Yigit Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere