REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Torsdag d. 8. juni 2006 kl. 19.30. i Gårdanlægget. Mødereferat nr. 85"

Transkript

1 REFERAT Møde i Bestyrelsen Torsdag d. 8. juni 2006 kl i Gårdanlægget Mødereferat nr. 85 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg (TGM), Folkvarsvej 31-1.tv. Bille Sterll (BS), Folkvarsvej 15-4.tv. Niels-Henrik Pedersen (N-HP), Folkvarsvej 11-4.tv. Øvrige: Henny Cascino (HC), Nyelandsvej 8-2.tv. Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Bjarne Jørgensen (BJ), Folkvarsvej 5 st. th. Formalia: Godkendelse af Dagsorden Dagsorden: 1) - Valg af Dirigent og Referent - Godkendelse af referat af møde d. 4/ ) Meddelelser 3) Status på verserende projekter 4) Ren- og vedligeholdelsesaftale m. gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" 5) Grill-aften - Sankt Hans 6) Sommerarrangement 7) Home-Page 8) Besøgsrunde 9) Elektronisk Arkiv 10) Ferieplaner - Næste møde 11) Eventuelt Pkt. 1. Dirigent: BS til og med pkt. 5); derpå N-HP. Referent: N-HP Referat af møde d. 4/5 d.å godkendt. Pkt. 2. I brev af 18/5 d.å. til bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug har har hidtidigt medlem af bestyrelsen og T.A. OVH meddelt at måtte trække sig fra bestyrelsen og samtidig med udgangen af juni d.å. at måtte fratræde hvervet som T.A.; Janne Hertz (JH) er derpå ved mail af s.d. anmodet om som suppleant at indtræde i Gårdlaugets bestyrelse. Hidtidig aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" udløb pr. 31/3 d.å., jvfr. nedenstående pkt. 4. N-HP har d. 9/5 d.å. talt med Gårdlaugsmedhjælper Bjarne Jørgensen og herunder bl.a. aftalt, at denne i dette forår fejer cykelskurene for bl.a. nedfaldne, gamle og visne blade. D. 18/5 d.å. havde BS, TGM og N-HP møde med Gårdlaugets tidligere formand Peter Hertz; opsummering af dette møde vedlægges nærværende referat som bilag (se nederst på siden). N-HP har d. 22/5 og 8/6 d.å. talt med Gartner Winna Kobberdal, og har herunder bl.a: gennemgået gårdanlægget og de hermed forbundne arbejdsopgaver; aftalt, at "Det Grønne Kompagni" i dette forår mod ekstrabetaling imprægnerer/olierer alle gårdlaugets bænke/borde;

2 aftalt, at roserne i blomsterbedet ved Folkvarsvej mod ekstrabetaling sprøjtes for meldug. Fra Gårdlaugets tidligere formand blev d. 23/5 d.å. modtaget oversendt regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden ; hele sagen - herunder nævnte økonomiske andragende, jvfr. nedenstående pkt er sendt til juridisk vurdering hos Qvortrup Administration A/S.< I medfør af beslutning herom på bestyrelsesmødet d. 4/5 d.å. er der d. 29/5 d.å. indgået ny aftale om leje af plads på andet webhotel til Gårdlaugets hjemmeside under nyt domænenavn: ; prisen for leje af plads i 12 måneder andrager kr. 252,50. BS har - efter godkendelse af bestyrelsen og i medfør af beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november d. 29/5 d.å. indkøbt 2 små, flytbare fodboldmål til en pris a kr. 300,- pr. stk., som straks er opstillet på græsplænen ved pergolaen. N-HP udfærdiger som nuværende formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug statusrapport pr. 1/7 d.å. vedr. forløbet af overdragelsen af gårdlaugets forretninger, verserende projekter, hængepartier, økonomiske og juridiske ansvar, opgaver, arkivalier m.v. fra den tidligere til den nuværende bestyrelse; nævnte påregnes derpå udsendt til orientering for alle Gårdlaugets medlemmer som bilag til referat af førstkommende efterfølgende møde i bestyrelsen. Pkt. 3. a) Yrsavej-projektet: Renovering af arealet nærmest Yrsavej. Fra anlægsgartner Winna Kobberdal medbragte og præsenterede OVH udarbejdede skitser til indretning af gårdarealet nærmest Yrsavej. Skitserne er udarbejdet som kompromisløsning mellem fremsatte ønsker fra beboerne i de umiddelbart berørte ejendomme, dvs. Nuelandsvej og Folkvarsvej TGM er tovholder i den fortsatte proces. Skitser med bemærkninger offentliggøres hurtigst muligt for alle beboere i de nævnte ejendomme. Samtidig indbydes til beboermøde for alle interesserede beboere i de omhandlede ejendomme, hvor skitserne kan kommenteres og diskuteres m.v. Derpå udarbejdes egentlige tegninger, som kan anvendes ved projektets realisering. Winna Kobberdal anmodes om at deltage i det nævnte forudskikkede beboermøde. Som honorering for sit foreløbige arbejde aflønnes nævnte med et forudaftalt beløb på kr b) Flytning af gyngestativ. OVH oplyste, at gyngestativet ved Nyelandsvej 4 B med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" er aftalt flyttet i 3. uge af juni d.å. - dvs. uge 24 eller 25 d.å. Gyngestativet flyttes i overensstemmelse med beslutning herom på Gårdlaugets Ekstraordinære Generalforsamling d. 9. november c) Belægning af gangarealer. OVH har fra bl.a. det "Det Grønne Kompagni" bestilt tilbud på brolægning af gangarealet mellem Folkvarsvej og Nyelandsvej 8. d) Sag om stopning af mobilsug. Fra R 98 er modtaget regning på godt 3000,- kr. for rensning af mobilsug efter tilstopning. Regningen er bilagt fotodokumentation som viser, hvilken beboer i karréen der ved forkert affaldshåndtering har forårsaget tilstopningen. N-HP anmoder Qvortrup om hos den pågældende at inddrive kr. 500,- som juridisk gyldig afgift for forkert affaldshåndtering, idet et egentligt sagsanlæg mod den pågældende beboer af bestyrelsen skønnes måske at kunne indebære større økonomiske udgifter til bl.a. advokatbistand, end der eventuelt kan inddrives. e) OVH overleverede diverse dokumenter og arkivalier, herunder bl.a.: ansættelsesaftale med gårdlaugsmedhjælper; lejekontrakt m. Elite Købmand i Nyelandsvej 20 vedr. pavillon; materialer vedr. den fælles systemnøgle til gårdanlægget. overleverede forskellige (fælles-)nøgler til gårdanlægget;

3 fungerer fremover som afløser for gårdlaugsmedhjælperen ved dennes fravær p.g.a. f.eks. ferie og sygdom m.v.; stillede i udsigt inden d. 1/7 d.å. at udfærdige en håndværkerliste; afgav løfte om inden d. 1/7 d.å. at samle og overlevere de sidste dokumenter og arkivalier tilhørende Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Pkt. 4. Den hidtidige aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni" om ren- og vedligeholdelse af Gårdanlægget udløb pr. 31/3 d.å. Til mødet forelå derfor et udkast til ny aftale med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni", som stort set er en direkte afskrift af den hidtidige aftale. Forhandlingerne om aftalen varetages p.v.a. Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug af MM. Pkt. 5. HC og BS er tovholdere på arrangementet i anledning af Sankt Hans fredag d. 23. juni d.å. Nævnte forestår planlægningen samt leder og fordeler arbejdet, herunder uddelegerer de forskellige arbejdsopgaver, som skal udføres før, under og efter arrangementet. Arrangementet bliver underholdende og oplevelsesrigt for både børn og voksne, og det annonceres ved opslag i karréens opgange samt med husstandsomdelte invitationer. TGM indkøber teltpavillon, som dels kan anvendes ved gårdlaugets senere arrangementer, og dels kan udlejes til karréens beboere og boligforeninger. Pkt. 6. Bestyrelsen besluttede at afholde stort sommerarrangement lørdag d. 12. august d.å. HC, BS, BJ og N-HP udgør "den hårde kerne" i arrangementskomitéen og fungerer som tovholdere på projektet. Dette festudvalg mødes umiddelbart efter Sankt Hans - i uge 26 - sammen med eventuelt andre interesserede deltagere m.h.p. planlægning og tilrettelæggelse af arrangementet. Pkt. 7. Opbygningen af den ny hjemmeside for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug skrider fremad; N-HP forestår arbejdet, og den offentliggøres d. 1. juli d.å. Hjemmesiden lægges på andet og nyt domæne - -, hvor resultaterne af det foreløbige arbejde om ønsket allerede nu kan ses. Enhver, der måtte have tid, lyst og energi til nu eller i fremtiden at medvirke til dens opbygning eller eventuelt bidrage til dens indhold, vil være meget velkomne! Det var nødvendigt at købe det nye domænenavn, da det ikke viste sig muligt at få adgang til det hidtidige domæne, idet den tidligere formand for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og hidtidige administrator af hjemmesiden trods adskillige både skriftlige og mundtlige henvendelser desangående ikke kunne eller ville overdrage den nuværende bestyrelse: registerudskrift fra DK-Hostmaster vedr. det omhandlede domænenavn; lejeaftale med det hidtidige webhotel ejerinformationer vedr. hjemmesiden. Adgang til først- og sidstnævnte er eksempelvis helt uomgængeligt nødvendige: dels for at kunne flytte hjemmesiden - dvs. domænenavnet - til et andet og billigere webhotel; dels for overhovedet at kunne arbejde med hjemmesiden - dvs. redigere, tilføje, udvikle m.v. - på nettet. Så længe Gårdlaugets nye og nuværende webmaster - i.e. formanden - ikke kunne få adgang til hjemmesiden - dvs. domænet -, kunne den ikke være og blive et aktiv for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Ovenstående indebar bl.a.: at der kunne rejses tvivl om, hvorvidt - og i givet fald hvornår - den under ovenstående pkt. 2 nævnte regning på kr ,- for leje af plads på webhotel i perioden overhovedet skulle

4 betales af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug; at det - m.h.p. at fremskynde muligheden for offentliggørelse og ibrugtagning af en ny hjemmeside - måtte overvejes eventuelt i stedet at købe et andet domænenavn; denne løsning valgtes, jvfr. ovenstående pkt. 2). Bestyrelsens indstilling er, at den præsenterede regning som udgangspunkt ikke skal betales af Gårdlauget, før der er fremlagt juridisk gyldig dokumentation for honorering af det fremsatte økonomiske krav. Pkt. 8. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at bestyrelsen forbereder og arrangerer en besøgsrunde til alle de ejere af karréens ejendomme (i.e. medlemmer af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug) - dog fortrinsvis ejer- og andelsboligforeninger samt beboerrepræsentationer -, som i løbet af efteråret og vinteren eventuelt måtte have lyst til, ønske om og interesse for en umiddelbart mere direkte kontakt med repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse. Idéen er, at et par repræsentanter for Gårdlaugets bestyrelse deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i den pågældende boligforenings bestyrelse, subsidiært ved en generalforsamling, m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Møderne forestilles at være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter, og vil måske kunne bidrage til at besvare spørgsmål om, hvordan samarbejdet og kommunikationen parterne imellem kan styrkes og effektiviseres. En sådan forestillet besøgsrunde kan - udover de nævnte - også have flere andre forskellige ufortalte formål - bl.a. at få dannet nogle uformelle kontakter, organisatorisk styrkelse af Gårdlauget og dets bestyrelse samt på kortere og længere sigt at gøre det muligt at aktivere flere ressourcer til alle Gårdlaugets mange mulige, forskellige fremtidige aktiviteter. Samtidig vil møderne kunne lægge op til eller være opfølning på det forestillede "Idé- og Fremtidsværksted" i november d.å. Opgaver: udfærdigelse af en introduktionsskrivelse, som fortæller om initiativets baggrund og formål; indgåelse af aftaler om mødetidspunkter; deltagelse i de aftalte møder; efterfølgende udfærdigelse af skriftlig opsummering af hvert enkelt møde, som derpå indsættes i Gårdlaugets home-page. Forslaget vedtaget. Introduktionsskrivelsen udsendes som bilag (se nederst på siden) til nærværende mødereferat. Pkt. 9. Til mødet forelå forslag fra N-HP om, at Bestyrelsen hos f.eks. "Groupcare" opretter et gratis, fælles og elektronisk konferencecenter og arkiv med den fælles mail-adresse idet et sådant fælles elektronisk arkiv kan have flere fordele og begrundelser. For det første vil dets anvendelse bl.a. indebære, at alt mail-kommunikation med tilhørende bilag automatisk gemmes og opbevares i arkivet. Det har den fordel, at konferencens og arkivets brugere - i første omgang medlemmerne af bestyrelsen, men senere måske også andre, jvfr. nedenstående - bl.a. ikke hver for sig behøver at gemme og opbevare alt den kommunikation - i form af mails og deres eventuelle bilag -, som vi (herunder måske især jeg) aktuelt sender rundt til hinanden: alt elektronisk kommunikation bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes opbevares automatisk i arkivet, og det vil til enhver tid - døgnet, ugen, måneden og året rundt - for enhver bruger fra enhver lokalitet i verden være muligt at få adgang til arkivet. For det andet vil det på samme vilkår gøre det muligt for enhver anden eventuelt interesseret beboer og ejendomsejer i karréen om ønsket at få adgang til og fortløbende følge - og om ønsket med egne indlæg, kommentarer og andre meninger deltage i - bestyrelsens elektroniske kommunikation pr. mail. Denne mulige åbenhed kan formentlig og forhåbentlig bl.a. medvirke til at befordre og styrke indsigt og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, øge inddragelse, medvirken og engagement i Gårdlaugets aktiviteter, måske yderligere tilføre Gårdlauget og dets bestyrelse know-how og praktisk assistance m.m.m. Konferencen kan komme til at fungere som et stort, åbent og fortløbende diskussionsforum for alle interesserede, som måtte ønske at deltage i debatten. Samtidig vil den bidrage til øget offenlighed i forvaltningen.

5 Endelig - for det tredie - vil et sådant fælles elektronisk arkiv som fordel indebære, at Gårdlaugets dokumenter ikke er beroende hos et enkelt bestyrelsesmedlem, og adgangen dertil dermed ikke afhængig af dette tilfældige bestyrelsesmedlems mere eller mindre udtalte vel- eller modvilje - eller overhovedet afhængig af nogen enkeltpersoner: Dokumenter og arkivalier ændres fra at være viden og ressourcer hos (en) enkelt(e) person(er) til fælles viden og ressourcer i et system. Forslaget vedtaget. Til bestyrelsens øvrige medlemmer (gen-)udsender N-HP invitation til deltagelse i konferencen. På længere sigt orienteres Gårdlaugets medlemmer og karréens øvrige beboere på Gårdlaugets ny hjemmeside om muligheden for deltagelse i konferencen. Pkt. 10. JH påregner ikke at kunne træffes hjemme indtil september d.å. TGM er ikke at træffe hjemme i perioden juli d.å. MM er fraværende i uge 31 d.å. samt ugerne d.å. N-HP træffes ikke hjemme i uge 24 d.å. Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag d. 4. juli d.å. kl afhængig af vejret enten i gårdanlægget eller alternativt hos Niels-Henrik Pedersen, Folkvarsvej 11-4.tv. Pkt. 11. BJ oplyste, at R98 ikke fjerner gamle cykler som storskrald, hvorfor alle, som måtte ønske deres gamle og kasserede cykler fjernet, anmodes om at henstille de omhandlede cykler uaflåste, så de eventuelt kan bortskaffes på anden måde. Mødet sluttet ca. kl Referent: Niels-Henrik Pedersen Opsummering af Møde Torsdag d. 18. maj 2006 kl hos Bille Sterll, Folkvarsvej 15, 4.tv. Deltagere: Peter Hertz (PH) Tineke Gyldendal Melberg (TGM) Bille Sterll (BS) Niels-Henrik Pedersen (N-HP) Afbud: Ole Vaarsø Hansen (OVH), Folkvarsvej 13-4.th. Mødet var aftalt og telefonisk arrangeret p.b.a. beslutning i Bestyrelsen d. 4/5 d.å. Det havde til formål om muligt at bibringe den ny bestyrelse større afklaring om aktuel status på Gårdlaugets besluttede og iværksatte projekter samt verserende sager. Ved brev af s.d. - stilet til Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og overbragt af nævntes tidligere formand Peter Hertz - meddelte det hidtidige medlem af Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug OVH, at pågældende - grundet "arbejdsmæssige forpligtelser på såvel kort som lang sigt" - må trække sig "fra bestyrelsen i

6 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og samtidigt fratræde hvervet som Teknisk Ansvarlig." I samme brev meddeles herudover bl.a., at pgl. nu og i en afviklingsperiode frem til 1/6 d.å. vil "tilvejebringe det fornødne og operationelle grundlag på teknikområdet for bestyrelsens videre forvaltning heraf." PH medbragte og overdrog en stor mængde af Gårdlaugets arkivalier, herunder forretningsorden for Bestyrelsen. Det mere konkrete og præcise indhold af disse mange arkivalier skal nu undersøges af N-HP. PH oplyste, at der ikke som foreskrevet i vedtægternes 16 eksisterer en egentlig og særskilt protokol. Beslutninger truffet på generalforsamlinger og i bestyrelsen er protokolleret med de udsendte referater. Iøvrigt oplyste PH bl.a.: at OVH er i besiddelse af lejeaftalen med renholdningsselskabet R98 vedr. mobilsuget; at OVH er i besiddelse af aftalen med gartnerfirmaet "Det Grønne Kompagni"; at OVH er i besiddelse af funktionsbeskrivelse og ansættelseskontrakt med gårdlaugsmedhjælperen; at OVH er i besiddelse af aftalen med det firma, som leverer alle systemlåse til karréens gårdanlæg, og iøvrigt som T.A. har administreret alle fælles nøgler til disse låse. I overensstemmelse med det meddelte i ovennævnte brev af 18/5 d.å. fra OVH, påregnes og imødeses nu inden d. 1/6 d.å. at bl.a. nævnte arkivalier bliver overleveret til Bestyrelsen. M.h.p. at fremme afklaringsprocessen tages der dog straks følgende initiativer: BS kontakter det "Det Grønne Kompagni" - som af den tidligere bestyrelse er udvalgt til at udføre opgaven - m.h.p. afklaring om, hvornår gyngestativet er berammet flyttet. TGM kontakter teknisk tegner, anlægsdesigner og afdelingsleder i "Det Grønne Kompagni" Winna Kobberdal - med hvem den tidligere bestyrelse har indgået aftale med som free-lance at udarbejde tegninger vedr. Yrsavej-projektet - m.h.p. at få status på arbejdets fremadskriden, idet opgaven påregnes overdraget andre, hvis der ikke inden og senest d. 1/6 d.å. foreligger tegninger hos Bestyrelsen; N-HP kontakter Lars Knoblauch fra "Det grønne Kompagni" m.h.p. bl.a. at få udleveret gældende driftsaftale om ren- og vedligeholdelse af gårdanlægget; N-HP kontakter R98 m.h.p. bl.a. og om muligt at få udleveret kopi af gældende aftale om leje af mobilsug. Referent: Niels-Henrik Pedersen BESØGSRUNDE Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug ønsker i videst muligt omfang at styrke og effektivisere kontakt, samarbejde og kommunikation med og mellem alle beboere og ejere af ejendommene i Folkvarsvej-Karréen. Derfor forberedes bl.a. en besøgsrunde til de beboerrepræsentationer og medlemmer af Gårdlauget, som i perioden fra medio september til primo november d.å. - alternativt eventuelt senere - måtte have lyst til, ønske om og interesse for en tilsvarende umiddelbart mere direkte, uformel og uforpligtende kontakt med repræsentanter for Bestyrelsen i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Forslaget er, at vi mødes ganske kort - f.eks. ved at nogle af undertegnede deltager i den første halve eller hele time af et ordinært møde i en given boligforenings bestyrelse - m.h.p. gensidig udveksling af ønsker, forventninger, erfaringer, inspiration m.v. Formålet er at orientere om de

7 planer og visioner, som den nuværende bestyrelse i Gårdlauget aktuelt arbejder med, men de vil iøvrigt være af gensidigt orienterende og konsultativ karakter. De mulige resultater af et sådant møde kunne måske være: styrket og effektiviseret kontakt, samarbejde og kommunikation mellem parterne; etablering af uformelle og pragmatiske kontakter og netværk; eventuel koordinering af mulige initiativer og bestræbelser; øget inddragelse og medvirken i drift, styring og administration af Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug og dets aktiviteter; mere indflydelse og flere muligheder for påvirkning af beslutningsprocesserne og deres resultater. Har I derfor - ligesom os - tid, lyst og energi til samt mulighed for at mødes, så kontakt en af undertegnede m.h.p. at træffe aftale om tid og sted for et træf. Venlig hilsen Bestyrelsen for Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Niels-Henrik Pedersen Tlf.: Martin Myrwick Tlf.: / Tineke Gyldendal Melberg Janne Hertz Bille Sterll Tlf.: / Tlf.: / Tlf.:

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89

REFERAT. Møde i Bestyrelsen. Onsdag d. 25. Oktober 2006 kl. 19.00. hos N-HP. Mødereferat nr. 89 REFERAT Møde i Bestyrelsen Onsdag d. 25. Oktober kl. 19.00 hos N-HP Mødereferat nr. 89 Deltagere: Janne Hertz (JH), Nyelandsvej 2 B - 2. Martin Myrwick (MM), Nyelandsvej 8-5.tv. Tineke Gyldendal Melberg

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30 Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 11/2009 Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Helle Dahl (HD) Ole Rosengreen (OR) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien.

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien. Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 06/2009 Tid Mandag den 8. juni 2009 kl.: 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Anja Larsen (AL) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Ole Rosengreen (OR) Torsten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand

Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: 700292 LFA/LSN Dato: 6. juni 2012 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@partnerz.dk

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere