Bestyrelsens forretningsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forretningsorden"

Transkript

1 Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er underlagt klubbens love, særligt 9 om bestyrelsens arbejde, og i overensstemmelse hermed har bestyrelsen fastlagt følgende supplerende forretningsorden: Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og konstituerer sig pa det første bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 arbejdsdage efter generalforsamlingen. Konstitueringen ledes af den person der har højest anciennitet som bestyrelsesmedlem. Har flere samme højeste anciennitet, vælger bestyrelsesmedlemmerne hvem af disse der leder konstitueringen, eventuelt ved afstemning. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, næstformand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsa ret skal bestyrelsen konstituere sig pa ny, efter den ovenfor anførte ma de, pa det førstkommende bestyrelsesmøde, eller senest pa et bestyrelsesmøde tre uger efter udtrædelsen. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes pa foranledning af formanden, normalt 6 8 gange a rligt. Datoerne for møderne fastsættes løbende, sa vidt muligt at der altid er fastsat møder et 1 2 a r frem. Ordinære, ikke fastlagte møder kan pa foranledning af formanden indkaldes med 3 ugers varsel, herunder indkaldelse af emner til dagsorden. Bestyrelsens medlemmer kan over for formanden fremsætte anmodning om ekstraordinært møde med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Formanden indkalder til dette møde, som bør afholdes med mindst 5 dages varsel og senest 2 uger efter anmodningen. Formanden eller næstformanden leder møderne. Interne drøftelser i bestyrelsen er fortrolige. Indkommen post, der er af hastende karakter sa beslutningen ikke kan afvente forelæggelse pa et bestyrelsesmøde, sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer vedlagt formandens forslag til besvarelse. Sagen forelægges ved førstkommende bestyrelsesmøde. I uopsættelige sager (f.eks. dommerændringer, flytning, aflysning af fastlagte arrangementer eller lignende) træffes afgørelsen i samra d med formanden.

2 Dagsorden for møderne Faste punkter pa dagsorden: Godkendelse af dagsorden Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Opfølgning pa forrige mødes beslutninger og aftaler Meddelelser fra formanden, herunder orientering om afsendte og modtagne skrivelser; idet der som bilag til punktet vedlægges en oversigt (postliste) og korrespondancen medbringes pa mødet, i det omfang den ikke allerede er tilga et bestyrelsesmedlemmerne Siden sidst: Gensidig orientering om forhold, hvortil der ikke knytter sig korrespondance Økonomi Nyt fra udvalg, herunder de Faste udvalg Godkendelse af opdateret mødeplan og bekræftelse af dato for næste møde Eventuelt (hvorunder der normalt ikke kan træffes beslutninger) Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet. Forslag og emner, der ønskes pa dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før et berammet bestyrelsesmøde. Kopi sendes til sekretæren. Sekretæren udarbejder i samra d med formanden en foreløbig dagsorden, inkl. opfølgningspunkter og ikke færdigbehandlede punkter, der udsendes senest 10 dage før mødet. Herefter kan bestyrelsesmedlemmerne indtil 8 dage før mødet sende eventuelle korrektioner eller oplysninger til formanden og sekretæren, sa ledes at dagsordenen kan udsendes senest 5 dage før mødet. Ønsker et bestyrelsesmedlem et punkt tilført den udsendte dagsorden, ma dette foresla s inden dagsordenens pa begyndelse pa mødet. Ligeledes kan presserende opgaver optages pa mødet. Dog kan et punkt kun optages pa dagsordenen med samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse. Sa fremt blot e t bestyrelsesmedlem ønsker en sag drøftet, skal dette ske pa førstkommende bestyrelsesmøde. Protokol Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmødets handlinger og beslutninger. Udover handlinger og beslutninger skal det af protokollens enkelte punkter fremga, hvem af bestyrelsens medlemmer der har initiativpligten for en given aktivitet. Sekretæren udsender protokollen fra mødet, senest 8 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser over protokollens indhold bør tilskrives formanden senest 5 dage efter modtagelse. Godkendelse og underskrift af protokollen sker pa det efterfølgende møde. Eventuelle rettelser/tilskrivninger skrives ind i protokollen for det efterfølgende møde. Protokollen opbevares hos sekretæren med kopi hos formanden.

3 Protokollen opbevares i minimum 5 a r gerne længere. Referat til offentliggørelse i medlemsbladet Gravhunden Sekretæren udfærdiger i samra d med formanden et referat fra bestyrelsesmødet og dets beslutninger til offentliggørelse i førstkommende nummer af Gravhunden. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser over referatets indhold tilskrives formanden og sekretæren senest 5 dage efter modtagelse. Formanden sender referatet til Gravhundens redaktør for optagelse under "Officielt". Beslutninger og beslutningsdygtighed Mødet er beslutningsdygtigt, na r mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger, der har betydning for klubben og uden praktisk mulighed for godkendelse af flertallet af bestyrelsesmedlemmer, skal foreligge skriftligt fra formanden. Trufne beslutninger forelægges pa førstkommende bestyrelsesmøde og føres herefter til protokol. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt relativt stemmeflertal. Sta r stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget, dog ikke i forbindelse med bestyrelsens konstituering. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan træffe afgørelser i bestyrelsesanliggender, medmindre vedkommende er bemyndiget hertil af bestyrelsen. Klubben tegnes og forpligtes i henhold til lovenes 9, stk. 5 Opgaver og beføjelser for bestyrelsens poster Formanden Har den øverste daglige ledelse af bestyrelsens arbejde i enhver henseende. Bestyrelsen tegnes af formanden. Modtager klubbens/bestyrelsens post, og kvitterer for denne uden ugrundet ophold. Fører klubbens/bestyrelsens korrespondance, hvor andet ikke er aftalt. Formanden har pligt til at indkalde til bestyrelsesmøder, na r dette er nødvendigt, eller na r det begæres af mindst to medlemmer af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med skriftlig dagsorden, der udsendes i forvejen med bilag.

4 Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger, herunder beslutninger truffet af tidligere bestyrelser og generalforsamlinger. Sørger for offentliggørelse under "Officielt" i Gravhunden. Varetager det løbende ledelsesansvar for klubbens hjemmeside. Næstformanden Varetager som formandens stedfortræder dennes funktion ved forfald eller fravær. Modtager henvendelser (herunder klager og besværinger) anga ende klubbens udstillinger, prøver, træninger, rævehold m.v. Oplyser og behandler det indkomne materiale til fremlæggelse pa det førstkommende bestyrelsesmøde. I uopsættelige sager træffes afgørelse i samra d med formanden Kassereren Varetager bestyrelsens løbende ansvar for klubbens økonomi og regnskab, herunder fremlæggelsen ved generalforsamlingen. Foretager regnskabsanalyser, udsender udskrift af regnskabet forud for bestyrelsesmøderne. Fører medlemslisten. Udfærdiger budgetoverslag. Kassereren har pligt til sammen med bestyrelsen at fastlægge procedurer for afregning. Foretager ind- og udbetalinger. Udarbejder i samra d med redaktøren plan for tidsfrister og udgivelse af Gravhunden. Udarbejder, sa vidt muligt i overensstemmelse med udgivelsesplanen for Gravhunden, oplæg til bestyrelsens mødeplan, der ogsa bør indeholde sendemandsmøde og generalforsamling. Sekretæren Udarbejder i samra d med formanden dagsorden for bestyrelsesmøder, fører bestyrelsens protokol og udfærdiger referat til Gravhunden. Sekretæren varetager den del af korrespondancen, der ikke direkte bør udføres af formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer. Der sendes kopi til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Varetager bestyrelsens kontakt til Arbejdsudvalgene, herunder udsendelse af Nyhedsbreve til Arbejdsudvalgene og andre udvalg m.fl. Varetager planlægning og koordinering af arrangementer, herunder fordeling af dommere m.m. Aktivitetsplanen for arrangementerne forelægges bestyrelsen. I uopsættelige sager (f.eks. dommerændringer, flytning, aflysning af fastlagte arrangementer) træffes afgørelse i samra d med formanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Opgaver vedrørende klubbens drift og bestyrelsens opgaver kan fordeles blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5 Opgaver og beføjelser for de "Faste udvalg" og andre udvalg bestyrelsen nedsætter ( 9, stk. 8 udvalg) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder eńmandsudvalg, normalt pa det konstituerende bestyrelsesmøde, til at foresta og varetage bestemte funktioner, opgaver og aktiviteter indenfor klubben. Bestyrelsen afgør, om der indsættes kontaktpersoner fra bestyrelsen og fastlægger procedurer for, hvordan de holder kontakt til udvalgene for at orientere sig. Alle udvalg refererer til og arbejder under bestyrelsens auspicier (lederskab). Et udvalg kan ikke træffe endelig beslutning, men kan indstille til bestyrelsens beslutning. Udvalgenes indstillinger og forslag fa r først virkning efter bestyrelsens godkendelse. Der bør foreligge et kommissorium for et udvalgs virke. Der udarbejdes et referat af udvalgets møder, som sendes til udvalgets medlemmer og bestyrelsens medlemmer. Referat fra udvalgsmøder udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Opgaver og beføjelser for den ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad Gravhunden og webmaster for klubbens hjemmeside, domæneog e-postadministrator DGK udgiver et medlemsblad "Gravhunden" i henhold til klubbens loves 5, stk. 8. "Gravhunden" er DGK's officielle organ, jf. lovenes 5, stk. 11. DGK's bestyrelse er pa klubbens vegne udgiver af "Gravhunden". Derudover har klubben, under bestyrelsens overordnede ansvar, en hjemmeside "www.dgk.dk" under domænet "dgk.dk". Det løbende ledelsesansvar for disse varetages af formanden. Ansvarshavende redaktør I henhold til DGK's love 5, stk. 9 udpeger bestyrelsen en ansvarshavende redaktør, der har ansvaret i forhold til medieansvarsloven. Den pa gældende skal derfor være angivet i Gravhundens kolofon som "ansvarshavende redaktør" og med navns nævnelse. Den ansvarshavende redaktør, herefter kaldet redaktøren, varetager sit hverv med ansvar overfor bestyrelsen og skal sa ledes følge den linje der lægges af bestyrelsen om bladets indhold, sa vel generelt som konkret, herunder nærværende kompetenceretningslinjer og de til enhver tid fastlagte "Retningslinjer for forholdet mellem redaktør og redaktionsudvalg", jf. DGK's love 9, stk. 3 og 5, stk. 10. Redaktøren varetager den praktiske udgivelse af Gravhunden og kan af bestyrelsen, jf. DGK's love 9, stk. 5, være tilknyttet eller antaget som redaktør for Gravhunden

6 Det er af afgørende betydning, at bladet har et sa bredt redaktionelt og varierende indhold, at det findes interessant og læseværdigt af klubbens medlemmer. Der er sa ledes tilknyttet forskellige faglige konsulenter der bidrager med fagligt redaktionelt stof til viderebearbejdning. Det er redaktionens opgave at disponere sa dant stof sammen med det øvrige stof, sa der opna s den bedst mulige redaktionelle sammenhæng i de løbende numre af bladet. Redaktøren sikrer at bladet udgives 6 gange om a ret med aftalte udgivelsesdatoer løbende fastlagt 1 a r frem. Bladindholdet skal sendes til trykkeriet i den til enhver tid aftalte elektroniske form minimum 10 arbejdsdage inden den fastlagte udgivelsesdato. I forhold hertil fastlægges tidsfrist for bestyrelsens stof til "Officielt" og for medlemmernes optagelse af stof i bladet. Modtages stof efter tidsfristen, ma redaktøren med fornøden konduite vurdere, hvorvidt muligt det kan medtages i førstkommende blad, med skyldig hensyntagen til de nedenanførte kriterier, eller udskydes til næste blad. Redaktøren skal sikre at bladet altid indeholder de for klubben nødvendige og aktuelle oplysninger for driften af klubben og for alle aktiviteter afholdt af sa vel officiel som uofficiel art i arbejdsudvalgene. Oplysningerne tilsendes af bestyrelsen og arbejdsudvalgene. Redaktøren skal sikre at annoncerede oplysninger om arrangementer altid er aktuelle (ikke forældede i forhold til bladets udgivelsesdato), at stof er lødigt, ikke strider mod DGK's love, generalforsamlingsbeslutninger, bestyrelsesbeslutninger, øvrige retningslinjer etc. Der skal i bladet naturligt indpasses resultatstof fra prøver og udstillinger, samt annoncer fra sa vel medlemmer som kommercielle annoncører. Dette materiale tilga r redaktøren i færdigredigeret stand og skal sa ledes kun indpasses sammen med det øvrige stof. Bladenes omfang og indhold tilstræbes udført med et indhold af omkring 50 % redaktionelt stof og 50 % lister, fortegnelser og annoncer, under hensyntagen til opsætnings- og produktionsmæssige krav og den til enhver tid gældende distributionsmæssige økonomi. Efter redaktørens vurdering fremsendes sa danne modtagne indlæg og læserbreve fra medlemmerne, som der bør svares pa, til bestyrelsens formand, der i fornødent omfang videreformidler disse til DGK's faste udvalg eller andre, som bør have mulighed for at give respons i samme nummer af bladet som indlægget bringes. Det er i samme forbindelse redaktøren, der varetager eventuel forelæggelse af indlæg/læserbreve for DGK's redaktionsudvalg efter de gældende retningslinjer. Dette skal gøres sa betids, at det pa gældende indlæg fa r fornøden behandlingstid i Redaktionsudvalget og stadig kan bringes i det af indsenderen pa tænkte nummer af Gravhunden. Bestyrelsen bemærker i denne sammenhæng, at den forventer at redaktøren ogsa hører redaktionsudvalget, hvor der ma tte være tale om tvivlstilfælde vedrørende optagelse/afvisning.

7 Efter aftale med bestyrelsen udpeges en kompetent person til at udføre korrekturlæsning af hvert nummer inden forsendelse til trykkeriet. Det forventes, at redaktøren er deltager ved klubbens generalforsamlinger. Webmaster Webmasteren varetager sit hverv med ansvar overfor formanden/bestyrelsen og skal sa ledes følge den linje der lægges af bestyrelsen om hjemmesidens indhold, sa vel generelt som konkret, herunder nærværende kompetenceretningslinjer, jf. DGK's love 9, stk. 3. Webmasteren varetager den praktiske opgave med den løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden, herunder at seneste nyheder opdateres mindst hver 4. dag og i pa krævet tilfælde opdateres siden straks. Det er af afgørende betydning, at hjemmesiden har et relevant, informativt og dokumenteret indhold, sa ledes at den findes interessant og udbytterig af sa vel klubbens medlemmer som af udenforsta ende parter. Derfor er det ogsa væsentligt, at hjemmesiden har en brugervenlig opbygning med passende søgemuligheder, henvisninger og downloadmuligheder. Hjemmesidens oplysninger tilsendes fra bestyrelsen eller rekvireres fra bestyrelsen. Eventuelle henvendelser fra klubbens medlemmer eller udvalg om optagelse af emner pa hjemmesiden skal konfereres med og godkendes af formanden. Er det hensigtsmæssigt at en opdateringsfunktion, som ikke løbende varetages af webmasteren, fa r en begrænset opdateringsadgang til hjemmesiden, kan dette aftales mellem formanden/bestyrelsen og webmasteren med iagttagelse af nærværende retningslinjer. Efter aftale med bestyrelsen ydes webmasteren bistand til at ajourføre resultatbilleder/resultater. Webmasteren skal sa ledes sikre, at hjemmesidens oplysninger altid er aktuelle, lødige, korrekte, dokumenterede og i overensstemmelse med DGK's love, øvrige retningslinjer etc. Det forventes, at webmasteren deltager ved klubbens generalforsamlinger. Domæne- og e-postadministrator Webmasteren har adgang til domænet "dgk.dk" og kan derigennem fa adgang til klubbens elektroniske post. Ved administrationen af denne elektroniske post, skal det understreges, at webmasteren naturligvis ikke ma benytte sin adgang til a bne eller undersøge posten, endsige de elementer der ma tte være knyttet til den elektroniske post jf. dansk lovgivning, fx straffeloven, kapitel 27, 263, stk. 1 og 2 (indgreb i meddelelseshemmeligheden) eller senere.

8 Ma tte en sa dan adgang undtagelsesvis alligevel blive nødvendig, af hensyn til arbejdet med driftsafviklingen, kan det kun ske med en udtrykkelig, specifik, tidsbestemt og skriftlig tilladelse fra formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Forinden aktuel handling ma tte ske, skal afsenderen/afsenderne og modtageren/modtagerne af den elektroniske post være underrettet. De personlige/private oplysninger Webmasteren under sit arbejde som domæne- og e- postadministrator sa ledes ma tte fa kendskab til er underlagt tavshedspligt en tavshedspligt som naturligvis ogsa er gældende efter ophør som webmaster Pc, e-post, web., telefoner m.v. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal indkøbes Pc, telefoner etc. til klubben. Offentliggørelse af e-postadresser, telefonnumre, adresser etc. kræver tilladelse fra den som det vedrører. Ved ændring i sammensætningen af bestyrelsen eller funktionsvaretagelse, er det den nye bestyrelses/bestyrelsens ansvar sammen med den eventuelle webmaster at sørge for at fa tilrettet adgangsforholdene til it-systemet (web, elektronisk postkasse etc.), sa ledes at bestyrelsen sikrer sig, hvem der har adgang til dette. Indkøb og effekter Indkøb skal godkendes af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt. Effekter, der er udleveret i forbindelse med bestyrelsesarbejde er klubbens og er kun til la ns. Effekterne skal afleveres igen, na r medlemmet forlader bestyrelsen. Bekendtgørelse og ændring af forretningsordenen Bestyrelsens forretningsorden bekendtgøres under "Officielt" i medlemsbladet Gravhunden og lægges pa klubbens hjemmeside. Forretningsordenen gennemga s hvert a r pa det første eller andet bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamlingen med henblik pa eventuelle ændringer heri. Den er herefter gældende for hele det nye generalforsamlingsa r. I tilfælde af bestyrelsens omkonstituering, eller ny redaktør eller ny webmaster, i løbet af generalforsamlingsa ret kan forretningsordenen gennemga s for eventuelle ændringer i den konkrete anledning. Har forretningsordenen tidligere været offentliggjort i sin helhed og der ingen ændringer er, eller kun fa og sma ændringer, bekendtgøres dette eller disse under "Officielt" i Gravhunden, og en opdateret version af forretningsordenen, med de eventuelle mindre ændringer, lægges pa hjemmesiden. Ved omfattende og flere ændringer bekendtgøres hele forretningsordenen under "Officielt" i Gravhunden og lægges pa hjemmesiden. Nærværende forretningsorden er vedtaget i DGK's bestyrelses møde den 3. juni 2012.

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtægter for Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Vedtaget på Generalforsamling 3.Februar 2013. Oversigt over DSKH's vedtægter: 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Foreningens optagelseskrav

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere