Bestyrelsens forretningsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forretningsorden"

Transkript

1 Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er underlagt klubbens love, særligt 9 om bestyrelsens arbejde, og i overensstemmelse hermed har bestyrelsen fastlagt følgende supplerende forretningsorden: Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og konstituerer sig pa det første bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 arbejdsdage efter generalforsamlingen. Konstitueringen ledes af den person der har højest anciennitet som bestyrelsesmedlem. Har flere samme højeste anciennitet, vælger bestyrelsesmedlemmerne hvem af disse der leder konstitueringen, eventuelt ved afstemning. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, næstformand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsa ret skal bestyrelsen konstituere sig pa ny, efter den ovenfor anførte ma de, pa det førstkommende bestyrelsesmøde, eller senest pa et bestyrelsesmøde tre uger efter udtrædelsen. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøder afholdes pa foranledning af formanden, normalt 6 8 gange a rligt. Datoerne for møderne fastsættes løbende, sa vidt muligt at der altid er fastsat møder et 1 2 a r frem. Ordinære, ikke fastlagte møder kan pa foranledning af formanden indkaldes med 3 ugers varsel, herunder indkaldelse af emner til dagsorden. Bestyrelsens medlemmer kan over for formanden fremsætte anmodning om ekstraordinært møde med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Formanden indkalder til dette møde, som bør afholdes med mindst 5 dages varsel og senest 2 uger efter anmodningen. Formanden eller næstformanden leder møderne. Interne drøftelser i bestyrelsen er fortrolige. Indkommen post, der er af hastende karakter sa beslutningen ikke kan afvente forelæggelse pa et bestyrelsesmøde, sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer vedlagt formandens forslag til besvarelse. Sagen forelægges ved førstkommende bestyrelsesmøde. I uopsættelige sager (f.eks. dommerændringer, flytning, aflysning af fastlagte arrangementer eller lignende) træffes afgørelsen i samra d med formanden.

2 Dagsorden for møderne Faste punkter pa dagsorden: Godkendelse af dagsorden Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Opfølgning pa forrige mødes beslutninger og aftaler Meddelelser fra formanden, herunder orientering om afsendte og modtagne skrivelser; idet der som bilag til punktet vedlægges en oversigt (postliste) og korrespondancen medbringes pa mødet, i det omfang den ikke allerede er tilga et bestyrelsesmedlemmerne Siden sidst: Gensidig orientering om forhold, hvortil der ikke knytter sig korrespondance Økonomi Nyt fra udvalg, herunder de Faste udvalg Godkendelse af opdateret mødeplan og bekræftelse af dato for næste møde Eventuelt (hvorunder der normalt ikke kan træffes beslutninger) Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet. Forslag og emner, der ønskes pa dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før et berammet bestyrelsesmøde. Kopi sendes til sekretæren. Sekretæren udarbejder i samra d med formanden en foreløbig dagsorden, inkl. opfølgningspunkter og ikke færdigbehandlede punkter, der udsendes senest 10 dage før mødet. Herefter kan bestyrelsesmedlemmerne indtil 8 dage før mødet sende eventuelle korrektioner eller oplysninger til formanden og sekretæren, sa ledes at dagsordenen kan udsendes senest 5 dage før mødet. Ønsker et bestyrelsesmedlem et punkt tilført den udsendte dagsorden, ma dette foresla s inden dagsordenens pa begyndelse pa mødet. Ligeledes kan presserende opgaver optages pa mødet. Dog kan et punkt kun optages pa dagsordenen med samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse. Sa fremt blot e t bestyrelsesmedlem ønsker en sag drøftet, skal dette ske pa førstkommende bestyrelsesmøde. Protokol Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmødets handlinger og beslutninger. Udover handlinger og beslutninger skal det af protokollens enkelte punkter fremga, hvem af bestyrelsens medlemmer der har initiativpligten for en given aktivitet. Sekretæren udsender protokollen fra mødet, senest 8 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser over protokollens indhold bør tilskrives formanden senest 5 dage efter modtagelse. Godkendelse og underskrift af protokollen sker pa det efterfølgende møde. Eventuelle rettelser/tilskrivninger skrives ind i protokollen for det efterfølgende møde. Protokollen opbevares hos sekretæren med kopi hos formanden.

3 Protokollen opbevares i minimum 5 a r gerne længere. Referat til offentliggørelse i medlemsbladet Gravhunden Sekretæren udfærdiger i samra d med formanden et referat fra bestyrelsesmødet og dets beslutninger til offentliggørelse i førstkommende nummer af Gravhunden. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage efter mødets afholdelse. Indsigelser over referatets indhold tilskrives formanden og sekretæren senest 5 dage efter modtagelse. Formanden sender referatet til Gravhundens redaktør for optagelse under "Officielt". Beslutninger og beslutningsdygtighed Mødet er beslutningsdygtigt, na r mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger, der har betydning for klubben og uden praktisk mulighed for godkendelse af flertallet af bestyrelsesmedlemmer, skal foreligge skriftligt fra formanden. Trufne beslutninger forelægges pa førstkommende bestyrelsesmøde og føres herefter til protokol. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt relativt stemmeflertal. Sta r stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget, dog ikke i forbindelse med bestyrelsens konstituering. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan træffe afgørelser i bestyrelsesanliggender, medmindre vedkommende er bemyndiget hertil af bestyrelsen. Klubben tegnes og forpligtes i henhold til lovenes 9, stk. 5 Opgaver og beføjelser for bestyrelsens poster Formanden Har den øverste daglige ledelse af bestyrelsens arbejde i enhver henseende. Bestyrelsen tegnes af formanden. Modtager klubbens/bestyrelsens post, og kvitterer for denne uden ugrundet ophold. Fører klubbens/bestyrelsens korrespondance, hvor andet ikke er aftalt. Formanden har pligt til at indkalde til bestyrelsesmøder, na r dette er nødvendigt, eller na r det begæres af mindst to medlemmer af bestyrelsen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med skriftlig dagsorden, der udsendes i forvejen med bilag.

4 Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger, herunder beslutninger truffet af tidligere bestyrelser og generalforsamlinger. Sørger for offentliggørelse under "Officielt" i Gravhunden. Varetager det løbende ledelsesansvar for klubbens hjemmeside. Næstformanden Varetager som formandens stedfortræder dennes funktion ved forfald eller fravær. Modtager henvendelser (herunder klager og besværinger) anga ende klubbens udstillinger, prøver, træninger, rævehold m.v. Oplyser og behandler det indkomne materiale til fremlæggelse pa det førstkommende bestyrelsesmøde. I uopsættelige sager træffes afgørelse i samra d med formanden Kassereren Varetager bestyrelsens løbende ansvar for klubbens økonomi og regnskab, herunder fremlæggelsen ved generalforsamlingen. Foretager regnskabsanalyser, udsender udskrift af regnskabet forud for bestyrelsesmøderne. Fører medlemslisten. Udfærdiger budgetoverslag. Kassereren har pligt til sammen med bestyrelsen at fastlægge procedurer for afregning. Foretager ind- og udbetalinger. Udarbejder i samra d med redaktøren plan for tidsfrister og udgivelse af Gravhunden. Udarbejder, sa vidt muligt i overensstemmelse med udgivelsesplanen for Gravhunden, oplæg til bestyrelsens mødeplan, der ogsa bør indeholde sendemandsmøde og generalforsamling. Sekretæren Udarbejder i samra d med formanden dagsorden for bestyrelsesmøder, fører bestyrelsens protokol og udfærdiger referat til Gravhunden. Sekretæren varetager den del af korrespondancen, der ikke direkte bør udføres af formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer. Der sendes kopi til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Varetager bestyrelsens kontakt til Arbejdsudvalgene, herunder udsendelse af Nyhedsbreve til Arbejdsudvalgene og andre udvalg m.fl. Varetager planlægning og koordinering af arrangementer, herunder fordeling af dommere m.m. Aktivitetsplanen for arrangementerne forelægges bestyrelsen. I uopsættelige sager (f.eks. dommerændringer, flytning, aflysning af fastlagte arrangementer) træffes afgørelse i samra d med formanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Opgaver vedrørende klubbens drift og bestyrelsens opgaver kan fordeles blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5 Opgaver og beføjelser for de "Faste udvalg" og andre udvalg bestyrelsen nedsætter ( 9, stk. 8 udvalg) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder eńmandsudvalg, normalt pa det konstituerende bestyrelsesmøde, til at foresta og varetage bestemte funktioner, opgaver og aktiviteter indenfor klubben. Bestyrelsen afgør, om der indsættes kontaktpersoner fra bestyrelsen og fastlægger procedurer for, hvordan de holder kontakt til udvalgene for at orientere sig. Alle udvalg refererer til og arbejder under bestyrelsens auspicier (lederskab). Et udvalg kan ikke træffe endelig beslutning, men kan indstille til bestyrelsens beslutning. Udvalgenes indstillinger og forslag fa r først virkning efter bestyrelsens godkendelse. Der bør foreligge et kommissorium for et udvalgs virke. Der udarbejdes et referat af udvalgets møder, som sendes til udvalgets medlemmer og bestyrelsens medlemmer. Referat fra udvalgsmøder udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Opgaver og beføjelser for den ansvarshavende redaktør af klubbens medlemsblad Gravhunden og webmaster for klubbens hjemmeside, domæneog e-postadministrator DGK udgiver et medlemsblad "Gravhunden" i henhold til klubbens loves 5, stk. 8. "Gravhunden" er DGK's officielle organ, jf. lovenes 5, stk. 11. DGK's bestyrelse er pa klubbens vegne udgiver af "Gravhunden". Derudover har klubben, under bestyrelsens overordnede ansvar, en hjemmeside "www.dgk.dk" under domænet "dgk.dk". Det løbende ledelsesansvar for disse varetages af formanden. Ansvarshavende redaktør I henhold til DGK's love 5, stk. 9 udpeger bestyrelsen en ansvarshavende redaktør, der har ansvaret i forhold til medieansvarsloven. Den pa gældende skal derfor være angivet i Gravhundens kolofon som "ansvarshavende redaktør" og med navns nævnelse. Den ansvarshavende redaktør, herefter kaldet redaktøren, varetager sit hverv med ansvar overfor bestyrelsen og skal sa ledes følge den linje der lægges af bestyrelsen om bladets indhold, sa vel generelt som konkret, herunder nærværende kompetenceretningslinjer og de til enhver tid fastlagte "Retningslinjer for forholdet mellem redaktør og redaktionsudvalg", jf. DGK's love 9, stk. 3 og 5, stk. 10. Redaktøren varetager den praktiske udgivelse af Gravhunden og kan af bestyrelsen, jf. DGK's love 9, stk. 5, være tilknyttet eller antaget som redaktør for Gravhunden

6 Det er af afgørende betydning, at bladet har et sa bredt redaktionelt og varierende indhold, at det findes interessant og læseværdigt af klubbens medlemmer. Der er sa ledes tilknyttet forskellige faglige konsulenter der bidrager med fagligt redaktionelt stof til viderebearbejdning. Det er redaktionens opgave at disponere sa dant stof sammen med det øvrige stof, sa der opna s den bedst mulige redaktionelle sammenhæng i de løbende numre af bladet. Redaktøren sikrer at bladet udgives 6 gange om a ret med aftalte udgivelsesdatoer løbende fastlagt 1 a r frem. Bladindholdet skal sendes til trykkeriet i den til enhver tid aftalte elektroniske form minimum 10 arbejdsdage inden den fastlagte udgivelsesdato. I forhold hertil fastlægges tidsfrist for bestyrelsens stof til "Officielt" og for medlemmernes optagelse af stof i bladet. Modtages stof efter tidsfristen, ma redaktøren med fornøden konduite vurdere, hvorvidt muligt det kan medtages i førstkommende blad, med skyldig hensyntagen til de nedenanførte kriterier, eller udskydes til næste blad. Redaktøren skal sikre at bladet altid indeholder de for klubben nødvendige og aktuelle oplysninger for driften af klubben og for alle aktiviteter afholdt af sa vel officiel som uofficiel art i arbejdsudvalgene. Oplysningerne tilsendes af bestyrelsen og arbejdsudvalgene. Redaktøren skal sikre at annoncerede oplysninger om arrangementer altid er aktuelle (ikke forældede i forhold til bladets udgivelsesdato), at stof er lødigt, ikke strider mod DGK's love, generalforsamlingsbeslutninger, bestyrelsesbeslutninger, øvrige retningslinjer etc. Der skal i bladet naturligt indpasses resultatstof fra prøver og udstillinger, samt annoncer fra sa vel medlemmer som kommercielle annoncører. Dette materiale tilga r redaktøren i færdigredigeret stand og skal sa ledes kun indpasses sammen med det øvrige stof. Bladenes omfang og indhold tilstræbes udført med et indhold af omkring 50 % redaktionelt stof og 50 % lister, fortegnelser og annoncer, under hensyntagen til opsætnings- og produktionsmæssige krav og den til enhver tid gældende distributionsmæssige økonomi. Efter redaktørens vurdering fremsendes sa danne modtagne indlæg og læserbreve fra medlemmerne, som der bør svares pa, til bestyrelsens formand, der i fornødent omfang videreformidler disse til DGK's faste udvalg eller andre, som bør have mulighed for at give respons i samme nummer af bladet som indlægget bringes. Det er i samme forbindelse redaktøren, der varetager eventuel forelæggelse af indlæg/læserbreve for DGK's redaktionsudvalg efter de gældende retningslinjer. Dette skal gøres sa betids, at det pa gældende indlæg fa r fornøden behandlingstid i Redaktionsudvalget og stadig kan bringes i det af indsenderen pa tænkte nummer af Gravhunden. Bestyrelsen bemærker i denne sammenhæng, at den forventer at redaktøren ogsa hører redaktionsudvalget, hvor der ma tte være tale om tvivlstilfælde vedrørende optagelse/afvisning.

7 Efter aftale med bestyrelsen udpeges en kompetent person til at udføre korrekturlæsning af hvert nummer inden forsendelse til trykkeriet. Det forventes, at redaktøren er deltager ved klubbens generalforsamlinger. Webmaster Webmasteren varetager sit hverv med ansvar overfor formanden/bestyrelsen og skal sa ledes følge den linje der lægges af bestyrelsen om hjemmesidens indhold, sa vel generelt som konkret, herunder nærværende kompetenceretningslinjer, jf. DGK's love 9, stk. 3. Webmasteren varetager den praktiske opgave med den løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden, herunder at seneste nyheder opdateres mindst hver 4. dag og i pa krævet tilfælde opdateres siden straks. Det er af afgørende betydning, at hjemmesiden har et relevant, informativt og dokumenteret indhold, sa ledes at den findes interessant og udbytterig af sa vel klubbens medlemmer som af udenforsta ende parter. Derfor er det ogsa væsentligt, at hjemmesiden har en brugervenlig opbygning med passende søgemuligheder, henvisninger og downloadmuligheder. Hjemmesidens oplysninger tilsendes fra bestyrelsen eller rekvireres fra bestyrelsen. Eventuelle henvendelser fra klubbens medlemmer eller udvalg om optagelse af emner pa hjemmesiden skal konfereres med og godkendes af formanden. Er det hensigtsmæssigt at en opdateringsfunktion, som ikke løbende varetages af webmasteren, fa r en begrænset opdateringsadgang til hjemmesiden, kan dette aftales mellem formanden/bestyrelsen og webmasteren med iagttagelse af nærværende retningslinjer. Efter aftale med bestyrelsen ydes webmasteren bistand til at ajourføre resultatbilleder/resultater. Webmasteren skal sa ledes sikre, at hjemmesidens oplysninger altid er aktuelle, lødige, korrekte, dokumenterede og i overensstemmelse med DGK's love, øvrige retningslinjer etc. Det forventes, at webmasteren deltager ved klubbens generalforsamlinger. Domæne- og e-postadministrator Webmasteren har adgang til domænet "dgk.dk" og kan derigennem fa adgang til klubbens elektroniske post. Ved administrationen af denne elektroniske post, skal det understreges, at webmasteren naturligvis ikke ma benytte sin adgang til a bne eller undersøge posten, endsige de elementer der ma tte være knyttet til den elektroniske post jf. dansk lovgivning, fx straffeloven, kapitel 27, 263, stk. 1 og 2 (indgreb i meddelelseshemmeligheden) eller senere.

8 Ma tte en sa dan adgang undtagelsesvis alligevel blive nødvendig, af hensyn til arbejdet med driftsafviklingen, kan det kun ske med en udtrykkelig, specifik, tidsbestemt og skriftlig tilladelse fra formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Forinden aktuel handling ma tte ske, skal afsenderen/afsenderne og modtageren/modtagerne af den elektroniske post være underrettet. De personlige/private oplysninger Webmasteren under sit arbejde som domæne- og e- postadministrator sa ledes ma tte fa kendskab til er underlagt tavshedspligt en tavshedspligt som naturligvis ogsa er gældende efter ophør som webmaster Pc, e-post, web., telefoner m.v. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal indkøbes Pc, telefoner etc. til klubben. Offentliggørelse af e-postadresser, telefonnumre, adresser etc. kræver tilladelse fra den som det vedrører. Ved ændring i sammensætningen af bestyrelsen eller funktionsvaretagelse, er det den nye bestyrelses/bestyrelsens ansvar sammen med den eventuelle webmaster at sørge for at fa tilrettet adgangsforholdene til it-systemet (web, elektronisk postkasse etc.), sa ledes at bestyrelsen sikrer sig, hvem der har adgang til dette. Indkøb og effekter Indkøb skal godkendes af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt. Effekter, der er udleveret i forbindelse med bestyrelsesarbejde er klubbens og er kun til la ns. Effekterne skal afleveres igen, na r medlemmet forlader bestyrelsen. Bekendtgørelse og ændring af forretningsordenen Bestyrelsens forretningsorden bekendtgøres under "Officielt" i medlemsbladet Gravhunden og lægges pa klubbens hjemmeside. Forretningsordenen gennemga s hvert a r pa det første eller andet bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamlingen med henblik pa eventuelle ændringer heri. Den er herefter gældende for hele det nye generalforsamlingsa r. I tilfælde af bestyrelsens omkonstituering, eller ny redaktør eller ny webmaster, i løbet af generalforsamlingsa ret kan forretningsordenen gennemga s for eventuelle ændringer i den konkrete anledning. Har forretningsordenen tidligere været offentliggjort i sin helhed og der ingen ændringer er, eller kun fa og sma ændringer, bekendtgøres dette eller disse under "Officielt" i Gravhunden, og en opdateret version af forretningsordenen, med de eventuelle mindre ændringer, lægges pa hjemmesiden. Ved omfattende og flere ændringer bekendtgøres hele forretningsordenen under "Officielt" i Gravhunden og lægges pa hjemmesiden. Nærværende forretningsorden er vedtaget i DGK's bestyrelses møde den 3. juni 2012.

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet Hvad bruger man en forretningsorden til? En forretningsorden er en nedskreven ramme eller aftale i forhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Stk. 1. Der oprettes indtil 98 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere