Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende"

Transkript

1 Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget Nyborg Rådhuset, Torvet Nyborg Betjen dig selv på Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf Sagsnr Miljøgodkendelse for udvidelse af Hjulby Automatdrejning A/S beliggende på Krogvænget 5, 5800 Nyborg, matr.nr. 58, Hjulby By, Nyborg CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles tillægsgodkendelse til drift af metalbearbejdende virksomhed beliggende på Krogvænget 5, 5800 Nyborg. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 8. april Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen fra denne dato, såfremt øvrige godkendelser og tilladelser er tilstede. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt A205, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1. A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Retsbeskyttelsen for nye vilkår i miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet. De vilkår der fortsat gælder for virksomheden og som dermed ikke kan påklages, er gengivet i nærværende tillægsgodkendelse og skrevet i kursiv. Listepunktet A205 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen. Disse standardvilkår er indarbejdet i miljøgodkendelsen, i det omfang de er relevant for den ansøgte aktivitet. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder den miljømæssig vurdering af ansøgningen findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. 1 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 1

2 Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender udvidelse af virksomheden efter miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af relevant driftspersonale på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold. 3. Hvor, der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal", menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor, der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 4. Der skal i procesafkast efter filteranlæggene til olietåge, være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens luftvejledning 3. Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område Mandagfredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) db(a) db(a) Uden for virksomhedens eget areal Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 2 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen 2

3 Luft 6. Vilkår 5 skal overholdes ved bolig uden for virksomhedens eget areal 7. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A. 8. Virksomhedens drift må ikke give anledning til immissionskoncentrationsbidrag af nedenstående stoffer uden for virksomhedens eget areal, der som timevægtet 99%-fraktil overstiger følgende: B-værdi for olietåge = 0,003 mg/m³ Forudsat nedenstående kildestyrker er overholdt, anses de tilhørende B-værdier for overholdt, såfremt stofudledningen sker som anført i nedenstående tabel. Anlæg Kildestyrke (mg/s) Afkasthøjde (meter) Lysning (meter) Procesluft (m 3 /time) Eksisterende filteranlæg , Nyt filteranlæg , Procesluften efter filteranlæggene for olietåge skal overholde en emissionsgrænseværdi på 1 mg olietåge pr. Nm 3 procesluft. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 10. Produktion på maskiner og anlæg til dræning af spåner (centrifuge), hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. 11. Spåner med skæreolie skal opbevares indendørs indtil afhændelse. 12. Råvarer, hjælpestoffer eller restprodukter, der spildes og som kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Hvis der opstår risiko for at spildet kan nå et afløb, skal afløbsbrønden straks lukkes. 13. Opsamlet spild af køle-smøremiddel eller affedtningsmiddel inkl. eventuelt opsugningsmateriale eller andet udstyr til farligt affald, skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 14. Ved større spild af råvarer, hjælpestoffer eller restprodukter, og som kan give anledning til forurening af jord, grundvand eller overfladevand, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer

4 Affald og råvarer 15. Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 16. Virksomhedens restprodukter skal bortskaffes løbende og mindst en gang om året. Tilsyn og kontrol 17. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Luft Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Parameter Mineralsk olie (olieaerosoler) Metodeblad nr. * MEL-14 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 4

5 18. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 19. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden af filteranlæggene skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. 20. Der skal føres journal over uheld (f.eks. tab af palletank) og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. 21. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 19. Resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af filteranlæg og lignende, jf. vilkår 19. Dato og hændelse over uheld. Driftsjournalen skal indeholde dato, initialer og eventuel bemærkninger. 22. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Spildevandstilladelse 23. Sanitært spildevand skal afledes til kommunens kloakledning. Afledningen kan ske uden særlige vilkår. 24. Tagvand fra udvidelsen skal afledes til veldimensioneret nedsivningsanlæg. Virksomhedens ophør 25. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. 5

6 Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af bl.a. jf. nedenstående. Affaldsbekendtgørelsen 4, herunder pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos Miljøstyrelsen. Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ samt regler for håndtering og sortering. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. 4 Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 6

7 Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, men kan til enhver tid tages op til revurdering. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 7. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse 8 inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage over miljøgodkendelsen skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 8. april Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved kontortids ophør tirsdag den 6. maj 2014, der er dagen for klagefristens udløb. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Venlig hilsen Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur & Miljø / Per Jürgensen sagsbehandler 7 Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 8 jf. 91 i Miljøbeskyttelsesloven 7

8 Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, e-post Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e- post: Avidenz A/S, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV 8

9 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer). Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m 3 (mg/n-m 3 ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør røggas ved 10% O 2 ), hvor intet andet er angivet. Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde over jordoverfladen. Hvis mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. 9

10 Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag B-værdi (bidragsværdi) Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. 7 timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): rel. B-værdi Spredningsfaktoren S (mg/n-m³) (mg/s) (mg/m³) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel 99%-fraktilværdi Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B- S n. Q m = ( B s 3 ) værdien i mg/m 3 for det samme stof. S n har dimensionen m 3 /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B-værdien. 10

11 1. Miljøteknisk Redegørelse 1.1 Ansøger Det rådgivende firma Avidenz A/S har på vegne af virksomheden ved mail af den 21. januar 2014 til kommunen, ansøgt om godkendelse af udvidelse af virksomhedens produktionsareal på ejendommen Krogvænget 5, 5800 Nyborg. Virksomheden er etableret i 1980 og har udvidet produktionsarealet i Virksomheden er underleverandør, der forarbejder metaller ved drejning og fræsning. Virksomhedsdata er som følger: Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget Nyborg CVR-nr.: Kontaktperson: Jacob Petersen Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 9 34 og 40 a Af miljøbeskyttelseslovens 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40 a. Virksomhedens ledelse består af følgende personer: Jacob Petersen Erik Petersen Kirsten Pedersen Ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register. Der kan derfor meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 1.2 Lovgrundlag Virksomhedens hovedaktivitet er metalbearbejdning i form af drejning og fræsning. Nyborg Kommune har den 19. november 1980 meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. I 2003 udvidede virksomheden produktionsarealet. På dette tidspunkt var godkendelsesbekendtgørelsen blevet ændret, således at virksomheden ikke længere var godkendelsespligtig, idet produktionsarealet efter udvidelsen var mindre end m 2. Godkendelse af 19. november 1980 var fortsat gældende efter udvidelsen. Som følge af den nye udvidelse, øges produktionsarealet således at der samlet er m 2. 9 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 11

12 Virksomhedens aktiviteter er på den baggrund omfattet af listepunkt A205, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 10. A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen meddeles som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 19. november 1980, i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen gives i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 11. Listepunktet A205 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen 12. Myndigheden skal som minimum anvende standardvilkårene i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen. En ændring af disse vilkår eller fastsættelse af yderligere krav skal begrundes i miljøgodkendelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 13. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2014 udgør brugerbetalingen 302,95 kr. pr. time. 1.3 Sagsakter Kommunen har ved mail af den 21. januar 2014 fra det rådgivende firma Avidenz A/S modtaget følgende materiale: 1. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af virksomhedens produktionsareal. 2. Oversigtstegning af 3. december Plantegning 3. december 2013 over indretning virksomhedens bygninger. 4. Tegning af 3. december 2013 over indretning af ny produktionshal. 5. Skorstensberegning (OML) af 17. januar 2014 over udledning af olietåge fra eksisterende afkast og ny afkast. 6. Plantegning visende virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. 7. Sikkerhedsdatablad for skæreolien, Castrol Variocut G 600 HC. 8. Testrapport no. RTE1002/03 af 10. marts 2003 for kuvertfilter til aerosoler (olietåge) af typen HI-FLO P8, fra firmet Camfil AB. Rapporten er udarbejdet af VVT Technical Research Centre of Finland. 9. Kopi af faktura af 6. januar 2014 fra vognmandsfirmaet HCS Transport & Spedition, for tømning af 8 m 3 midi-container indeholdende brændbart affald. 10 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 11 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 12 Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 13 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 12

13 Virksomhedens mail af 19. februar 2014: 10. Sikkerhedsdatablad for affedtningsmidlet Dowclene 1601 fra firmaet Univar A/S. 11. Supplerende oplysninger om årsforbrug af affedtningsmiddel. Kommunen har ved brev af 24. februar 2014 til virksomheden fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har ved mail af 26. marts 2014 til kommunen oplyst at virksomheden ikke har bemærkninger til miljøgodkendelsen. 1.4 Beliggenhed Jævnfør kommunens kommuneplan (Nyborg Kommunes kommuneplan 2013) er virksomheden beliggende i landzonen i den syd del af landsbyen Hjulby. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Kommunen har den 11. januar 2013 meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra skovbeskyttelseslinje, til en tilbygning til eksisterende erhvervsvirksomhed på maksimalt m 2. Virksomheden placering er dermed i overensstemmelse med planstatus. Boligen på virksomhedens areal, har tilknytning til virksomheden. Følgende afstande gør sig gældende: Nærmeste bolig forefindes ca. 40 meter øst for virksomheden. Endvidere forefindes en bolig ca. 60 meter nord for virksomheden. Nærmeste forureningsfølsomme område (4.BL.2 blandet bolig og erhverv) forefindes ca. 425 meter nord for virksomheden. Virksomheden grænser mod øst og syd op til marker. Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Hjulby Bro Vandværk) ligger ca. 800 meter sydøst for virksomheden. Efter udvidelse af virksomheden grænser virksomheden op til indvindingsområdet til denne drikkevandsboring. Virksomhedens afstand til boringer for vandindvinding, er betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed. 1.5 Indretning og drift Produktion. Virksomheden er underleverandør til andre virksomheder, i form af forarbejdning af metaller og plast ved drejning og fræsning. Metallerne består af rustfri stål, messing, jern og aluminium. Materialerne bestilles kun såfremt der ordre til produkterne, hvilket betyder at virksomheden ikke har lager af materialer af betydning. Ved drejning og fræsning anvendes ufortyndet skæreolie til køling og smøring. 13

14 Spånerne centrifugeres hvorved den primære del af skæreolien, slynges af spånerne. Ifølge virksomheden er der på de behandlede spåner, mindre end 2 vægt-% skæreolie af spånernes vægt. Spånerne centrifugeres separat i forhold til materialetype, således at spånerne kan afhændes til bedst mulig genanvendelse. Skæreolien filtres og genanvendes efterfølgende på maskinerne. De drejede eller fræsede emner affedtes i lukket anlæg, der anvender rensevæske og ultralyd Driftstid Virksomhedens driftstid er som følger: Mandag fredag, kl Fredag, kl Lørdag, kl Søndag, kl Til- og frakørsel med produkter og varer sker primært med lastvogn. Der ankommer 2-3 lastvogne dagligt, hvilket forventes efter fuld udbygning at blive øget til 4-5 lastvogne dagligt. Den primære del af kørslen vil ske på hverdage i dagperioden. Håndtering af produkter og varer sker ved virksomhedens vestlige facade. Der er ansat 6 personer i virksomheden Bygninger Virksomhedens bygningsareal har følgende fordeling: Produktionsareal = m 2 Lager = 250 m 2 Administration og velfærd = 150 m 2 De gamle gårdbygninger har en bygningshøjde på 9 meter over terræn. Produktionsbygningen fra 2003 har en højde på 7 meter over terræn og den nye produktionsbygning får en højde på 6,5 meter over terræn Maskiner/anlæg Virksomheden har følgende anlæg: Kopidrejebænke 16 stk. Fræsemaskiner 2 stk. Drejebænke 2 stk. Revolverbænk 1 stk. Slibemaskiner 2 stk. Boremaskine 1 stk. 14

15 Affedter 1 stk. Spånslynge 4 stk. Kompressor 2 stk. El-truck 1 stk. Spånslyngerne er centrifuger som dræner spånerne for skæreolie. Virksomheden har 3 små spånslynger og en stor som er den primært anvendte spånslynge. I den nye produktionsbygning er planlagt placeret 20 stk. kopidrejebænke. For frigøre plads i den gamle produktionsbygning, flyttes 2-3 stk. kopidrejebænke til den nye produktionsbygning Råvarer, hjælpestoffer og affald Det årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer efter fuld udbygning af udvidelsen, forventes af virksomheden at være som anført i nedenstående tabel. Produkt Før udvidelse Forbrug Efter udvidelse Rustfrit stål kg kg Messing kg kg Jern kg kg Aluminium 500 kg kg Skæreolie liter liter Affedtningsmiddel 370 kg 700 kg Fyringsolie liter - Tabel 1 Opbevaring af skæreolie og affedtningsmiddel sker indendørs i rum uden gulvafløb. Virksomheden opvarmes via oliefyr. Ved etablering af den nye produktionsbygning tilsluttes virksomheden til kollektiv fjernvarmeforsyning, leveret af Nyborg Forsyning & Service A/S. I den forbindelse nedtages oliefyret og olietanken. Service af el-truck og filteranlæg sker via eksterne firmaer. Disse firmaer medtager eventuelt affald og afhænder til godkendt modtager. 1.6 Miljøteknisk vurdering Støj/vibrationer Ifølge virksomheden er der ingen væsentlige støj og vibrationskilder i virksomhedens produktion, som kan give anledning til gener i nærmiljøet. 15

16 Virksomheden væsentligste støjbidrag til omgivelserne består af ventilationsstøj og trafikstøj. Trafikstøjen fremkommer fra ansattes kørsel til og fra virksomheden, samt fra levering og afhentning af varer. Kommunens vurdering I virksomhedens miljøgodkendelse af 19. november 1980 er fastsat støjgrænseværdier, for virksomhedens støjbidrag til omgivelserne målt i virksomhedens skel. Ifølge støjvilkåret skal virksomheden overholde følgende støjgrænseværdier: 55 db(a) / 45 db(a) / 45 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden Natværdien på 45 db(a) blev i 1980 fastsat på baggrund af at virksomheden på hverdage starter driften kl Kommunen har fra virksomhedens etablering i 1980 til dato, ikke modtaget klager over støj eller konstateret støjproblemer under miljøtilsyn på virksomheden. Kommunen finder derfor at støjgrænserne fortsat skal gælde, idet disse er tidssvarende for lokaliteten. Derimod bør vilkåret målt i virksomhedens skel, ændres til målt ved bolig, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger for støjvilkår for virksomheder, der etableres i landzonen. Et vilkår om måling i skel, kan være problematisk når støjkilder er skjult bag en bygning og som derfor ikke kan ses fra skellet. Ved en eventuel støjmåling vil det derfor ikke være det reelle støjbidrag, der vil blive målt. I landzonen er grundarealet hvorpå en bolig er placeret, ofte større end i et boligområde. Der er derfor i tidligere miljøsager truffet afgørelse om at en eventuel støjmåling, skal foretages i en afstand på maksimalt 15 meter fra boligen. På baggrund af de samlede forhold som beskrevet ovenfor finder kommunen at vilkåret skal ændres til målt ved bolig. Idet alle virksomhedens anlæg er placeret indendørs og alle virksomhedens aktiviteter sker indendørs, er det primært ventilationsafkastene, der giver anledning til støj til omgivelserne. De 2 ventilationsafkast er placeret henholdsvis nord for produktionsbygningen af 2003 og nord for den nye produktionshal. midt i i centrum af produktionshallen og ved servicerumme. Under antagelse af at ventilationsafkastene er placeret i et punkt og at et ventilationsanlæg i udløb har et støjniveau på 77 db(a), svarende til normalt støjbidrag fra et velholdt ventilationsanlæg, kan summen af kildenstøjen beregnes til 80 db(a). Ved fordobling af en afstanden fra en støjkilde, opnås en støjdæmpning på 6 db. Fra centrum af produktionshallerne til 15 meter fra nærmeste bolig, er der en afstand på ca. 60 meter, svarende til en afstandsdæmpning på ca. 36 db. Ventilationsanlæggene vil derfor i ved nærmeste bolig give anledning til et støjbidrag på maksimalt 44 db(a). Det kan med rimelighed antages at bidraget reelt er mindre, bl.a. på grund af den skærmene virkning fra bygningsdele. Intern kørsel på virksomhedens areal, i forbindelse med levering og afhentning af varer samt kørsel med el-truck, vil give anledning til støj til omgivelserne. Denne aktivitet vil 16

17 ske i dagperioden og på pladsen placeret mod sydvest. Virksomhedens bygninger vil virke som støjskærm for boligen nord og delvist for bolig mod vest. Kommunen forventer ud fra de beskrevne forhold i ansøgningsmaterialet samt på grund af ovenstående vurdering, at virksomheden efter udvidelse af produktionen, fortsat vil overholde de ovenfor anførte støjgrænseværdier. Vibrationer Ud fra beskrivelse af processer og aktiviteter, finder kommunen at det ikke vil være sandsynligt, at virksomheden vil give anledning til vibrationsgener i området. Trafikstøj Under fuld udnyttelse af udvidelse af virksomheden, kan det forventes at virksomheden modtager op til 5 lastvogne pr. dag på hverdage, svarende til 10 passager. Derudover vil der være passager fra ansatte, svarende til ca. 10 personer ved udnyttelse af udvidelsen. Virksomheden ligger tæt på motorvejen, hvorved adgangsvejen vil være Hjulbyvej, Odensevej, Stationsvej, Tunnelvej og Krogvænget. Idet der samlet vil være relativ få passager og disse vil ske i dagperioden, skønner kommunen at dette miljøforhold er uvæsentligt Luft Ifølge virksomheden udledes kun olietåge fra produktionen. Olietågen fremkomme fra skæreolie der anvendes til køling og smøring med drejning og fræsning. Affedtningsanlægget er et lukket anlæg, hvorved der ikke sker afsugning af rensevæske til omgivelserne. Rensevæsken består af opløsningsmidlet 3-butoxy-2-propanol. Afkastet der er tilsluttet anlægget anvendes til bortlede varme fra anlægget. Den varme ventilationsluft udledes på loftrummet over anlægget. Alle maskiner der anvender skæreolie, er tilsluttet det centrale ventilationsanlæg. Ved hver enkelt af disse maskiner, er der monteret cykloner for grovudskilning af olietågen i den afsugede procesluft. Procesluften ledes efterfølgende til et centralt filteranlæg. Anlægget består af 2 filtersystemer. Procesluften ledes først igennem rammer med ståluld og derefter gennem kuvertfiltre lavet af glasuld. Kuvertfilteret er til aerosoler (olietåge) og er af typen HI-FLO P8, fra firmet Camfil AB. Filtersystemet sikrer at procesluften efter filteranlægget, maksimalt indeholder 1 mg olietåge pr. Nm 3 procesluft. Ovenstående beskrivende for det eksisterende ventilationsanlæg og filteranlæg, er ligeledes gældende for anlægget der etableres for betjening af den nye produktionshal. Procesluften udledes efter det eksisterende filteranlæg gennem et afkast, der er afsluttet 12 meter over terræn. For den nye produktionshal vil afkastet have en højde på 9 meter over terræn. 17

18 Virksomhedens rådgiver Avidenz A/S har udført en skorstensberegning for udledning af olietåge med PC-programmet OML-multi. I beregningen af 17. januar 2014 er der anvendt nedenstående værdier. Afkast 1 (eksisterende anlæg): Generel bygningshøjde(hb): 9 meter Afkasthøjde (Hs): 12 meter over terræn Afkastdiameter: Ø 500 mm Volumenstrøm: 1,68 Nm 3 /s (6.500 m 3 /time) Emissionskoncentration = 1 mg/nm 3 Afkast 2 (nyt anlæg): Generel bygningshøjde(hb): 6,32 meter Afkasthøjde (Hs): X meter over terræn Afkastdiameter: Ø 500 mm Volumenstrøm: 2,1 Nm 3 / (8.100 m 3 /time) Emissionskoncentration = 1 mg/nm 3 OML-beregningen viser at den største bidragsværdi beregnes til 0,002 mg/m 3. Værdien forefindes i afstandene 30, 50, 70 og 90 meter fra det nye afkast, og dermed uden for virksomhedens eget areal. Kommunens vurdering Efterfølgende er afsnittet opdelt i følgende: Vurderingskriterier Emissionsvurdering Immissionsvurdering Sammenfatning Vurderingskriterier I miljøstyrelsens luftvejledning 14 og B-værdivejledning 15 findes de vejledende grænseværdier, der fastlægger de stofmængder (B-værdi), en virksomhed makismalt må belaste omgivelserne med uden for virksomhedens eget areal. Olietågen fra virksomheden består af mineralsk olie. I B-værdi vejledningen er der fastsat en B-værdi for olietåge på 0,003 mg/m 3 og en emissionsgrænseværdi på 1 mg/nm 3 procesluft. 14 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001: Luftvejledningen 15 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2002: B-værdivejledningen 18

19 Emissionsvurdering Ved gennemgang af Testrapport no. RTE1002/03 af 10. marts 2003 for kuvertfilteret, finder kommunen det sandsynliggjort, at filteranlægget sikrer overholdelse af emissionsgrænseværdi for olietåge på 1 mg/nm 3 procesluft. Immissionsvurdering Kommunen har kontrolleret afkastberegningen af 17. januar 2014 udført af det rådgivende firma Avidenz A/S og har ingen bemærkninger til denne. De samlede udledninger af olietåge fra de 2 afkast giver ifølge beregningen anledning til et bidrag på maksimalt 0,002 mg pr. m 3. B-værdi på 0,003 mg pr. m 3 er dermed overholdt. Sammenfatning For sikring af korrekt drift af filteranlæggene til olietåge og dermed overholdelse af emissionsgrænseværdien, fastsættes vilkår om egenkontrol i form af kontrol af renluftsiden af filteranlæggene mindst 1 gang om måneden. Servicerapporterne for filteranlæggene (f.eks. for filterskift) skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år Affald Ifølge virksomheden genereres årligt følgende væsentlige restprodukter fra produktionen, når udvidelse af virksomheden er fuldt udført. Restprodukt Årsmængde Affaldstype Opbevaring EAK-kode Rustfri stål kg Ikke farligt affald Messing Jern kg kg Ikke farligt affald Ikke farligt affald Opbevares indendørs indtil afhentning Aluminium 500 kg Ikke farligt affald Brændbart affald kg Ikke farligt affald Opbevares udendørs i container indtil afhentning - Tabel 2 Affaldsmodtager og transportør for metalaffald er for tiden H.J. Hansen, Havnegade 100D, 5000 Odense C 19

20 For det brændbare affald er det for tiden HCS Transport & Spedition, Havnegade 100, Odense C. Kommunens vurdering Ud fra det oplyste finder kommunen at virksomheden kan opbevare og håndtere virksomhedens restprodukter, således at der ikke er risiko forurening af omgivelserne. Restprodukterne skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald 16. Ud over krav til opbevaring af håndtering af affald og farligt affald fastsat i kommunen regulativ for erhvervsaffald, bør flydende råvarer opbevares således at der ikke kan ske udledning til jord eller kloak Jordforurening Ifølge virksomheden er der etableret følgende foranstaltning for sikring mod forurening af jord og grundvand: Den stor centrifuge til dræning af spåner, er placeret på spildbakke. Alle maskiner der anvendes skæreolie, er placeret på spildbakke. Skæreolie og affedtningsvæske opbevares indendørs i rum uden gulvafløb. Kommunens vurdering Kommunen finder at virksomheden har foretaget en fornuftig planlægning for sikring mod forurening af jord og grundvand. Som foranstaltning mod forurening af omgivelserne ved udslip af flydende råvarer og affald, bør der på udvalgte pladser være miljøuheldsstationer, der bl.a. indeholder absorberingsmateriale. På virksomhedens sydvestlige arealer er kortlagt en forurening med chlorerede opløsningsmidler, der er opstået på tidspunktet da virksomheden foretog affedning af metalemner med et Tri-anlæg. Niras A/S har i 2013 på vegne af Region Syddanmark, foretaget en videregående undersøgelse af undergrunden for afgrænsning af forureningen. Undersøgelsen er sammenfattet i rapporten af juli 2013 Lok.nr , Krogvænget 5, Nyborg. Region Syddanmark har ved mail den 4. marts 2013 oplyst til kommunen at de foreløbige undersøgelser viser at undergrunden ved den planlagte udvidelse af virksomheden, ikke er forurenet og at denne del af undergrunden vil udgå af kortlægningen. Ifølge regionen vil der således ikke være behov for en 8 tilladelse til det planlagte byggeri 16 Nyborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 20

21 1.6.5 Spildevand Ifølge virksomheden udledes kun sanitært spildevand og overfladevand til den offentlige kloak. Kommunens vurdering Kommunen finder at virksomhedens spildevand, svarende til ca. 3 personækvivalenter, kan afledes til den kommunale spildevandsledning uden særlige vilkår. Tagvand fra udvidelsen bør afledes til nedsivningsanlæg, der er korrekt dimensioneret til regnmængden Risiko De aktiviteter og mængder af stoffer der oplagres på virksomheden, jf. ansøgningsmaterialet, er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 17. Den største risiko består i udslip af skæreolie eller affedtningsvæske samt øget udslip af olietåge ved defekt filteranlæg. Kommunen finder at de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger jf. afsnittet Jordforurening, reducerer risikoen for udslip. Endvidere vil den periodiske kontrol af filteranlæggene, sikre at et eventuelt øget udslip af olietåge til omgivelserne via afkastene bliver konstateret Renere teknologi Ifølge virksomheden sikrer centrifugering af spånerne en effektiv ressourceudnyttelse af skæreolien og metalaffaldet samt en minimering af skæreolierester på spånerne. Kommunens vurdering Kommunen er ikke bekendt med teknologier der miljømæssigt er bedre end dem som virksomheden anvender. Kommunen finder at virksomheden udviser miljøansvarlighed i forbindelse med projektering af produktionsanlægget med tilhørende aggregater for opsamling af spild og genanvendelse. Per Jürgensen 17 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 21

22 Bilag Bilag 1 Beliggenhedsplan Bilag 2 Plantegning visende virksomheden samt den nye produktionshal Bilag 3 Indretningsplan og oversigtsplan for afkast 22

23 Bilag 1 Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.10.2015 CVR-nummer 29215030 P-nummer 1011917247 e-doc journal nr. 13/027018 Virksomhed Vand og Teknik A/S Adresse

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Godkendelse omfatter: K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

/27175 KS: tdah. Alcumatic A/S Rønsdam Sønderborg

/27175 KS: tdah. Alcumatic A/S Rønsdam Sønderborg KS: tdah Alcumatic A/S Rønsdam 4 6400 Sønderborg Tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 7. juli 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, da virksomheden har etableret

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej 43 5883 Oure Att. Jes Mosgaard Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse til Mosgaard Whisky ApS, Tanghavevej 43 (5883), matrikelnr.

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Eva Stokvad Tlf. 6333 7157 E-mail: est@nyborg.dk

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 8. december 2015 CVR-nummer 77 47 46 17 P-nummer 1002521551 e-doc journal nr. 13/030212 Miljøsagsnr. MIL-2656

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 4. november 2015 Journalnr. 13/029000 CVR 89335310 Virksomhed Adresse Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Dan Vals Profilvalsning A/S Kabdrupvej Kenneth Poulsen, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Tilsynsrapport. Dan Vals Profilvalsning A/S Kabdrupvej Kenneth Poulsen, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. : 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. Tlf. 74 34 21 34 dakl@haderslev.dk Tilsynsrapport Dan Vals Profilvalsning

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-K08-4-15 Ks: MM 29. september 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af udvidelse og ændring

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere