Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende"

Transkript

1 Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget Nyborg Rådhuset, Torvet Nyborg Betjen dig selv på Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf Sagsnr Miljøgodkendelse for udvidelse af Hjulby Automatdrejning A/S beliggende på Krogvænget 5, 5800 Nyborg, matr.nr. 58, Hjulby By, Nyborg CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles tillægsgodkendelse til drift af metalbearbejdende virksomhed beliggende på Krogvænget 5, 5800 Nyborg. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 8. april Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen fra denne dato, såfremt øvrige godkendelser og tilladelser er tilstede. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt A205, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1. A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Retsbeskyttelsen for nye vilkår i miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet. De vilkår der fortsat gælder for virksomheden og som dermed ikke kan påklages, er gengivet i nærværende tillægsgodkendelse og skrevet i kursiv. Listepunktet A205 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen. Disse standardvilkår er indarbejdet i miljøgodkendelsen, i det omfang de er relevant for den ansøgte aktivitet. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder den miljømæssig vurdering af ansøgningen findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. 1 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 1

2 Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender udvidelse af virksomheden efter miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af relevant driftspersonale på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold. 3. Hvor, der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal", menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor, der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 4. Der skal i procesafkast efter filteranlæggene til olietåge, være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens luftvejledning 3. Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område Mandagfredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) db(a) db(a) Uden for virksomhedens eget areal Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 2 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen 2

3 Luft 6. Vilkår 5 skal overholdes ved bolig uden for virksomhedens eget areal 7. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A. 8. Virksomhedens drift må ikke give anledning til immissionskoncentrationsbidrag af nedenstående stoffer uden for virksomhedens eget areal, der som timevægtet 99%-fraktil overstiger følgende: B-værdi for olietåge = 0,003 mg/m³ Forudsat nedenstående kildestyrker er overholdt, anses de tilhørende B-værdier for overholdt, såfremt stofudledningen sker som anført i nedenstående tabel. Anlæg Kildestyrke (mg/s) Afkasthøjde (meter) Lysning (meter) Procesluft (m 3 /time) Eksisterende filteranlæg , Nyt filteranlæg , Procesluften efter filteranlæggene for olietåge skal overholde en emissionsgrænseværdi på 1 mg olietåge pr. Nm 3 procesluft. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 10. Produktion på maskiner og anlæg til dræning af spåner (centrifuge), hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. 11. Spåner med skæreolie skal opbevares indendørs indtil afhændelse. 12. Råvarer, hjælpestoffer eller restprodukter, der spildes og som kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand, skal straks opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Hvis der opstår risiko for at spildet kan nå et afløb, skal afløbsbrønden straks lukkes. 13. Opsamlet spild af køle-smøremiddel eller affedtningsmiddel inkl. eventuelt opsugningsmateriale eller andet udstyr til farligt affald, skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 14. Ved større spild af råvarer, hjælpestoffer eller restprodukter, og som kan give anledning til forurening af jord, grundvand eller overfladevand, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer

4 Affald og råvarer 15. Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 16. Virksomhedens restprodukter skal bortskaffes løbende og mindst en gang om året. Tilsyn og kontrol 17. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Luft Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olieaerosoler) i strømmende gas Parameter Mineralsk olie (olieaerosoler) Metodeblad nr. * MEL-14 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 4

5 18. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 19. Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden af filteranlæggene skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. 20. Der skal føres journal over uheld (f.eks. tab af palletank) og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. 21. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 19. Resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af filteranlæg og lignende, jf. vilkår 19. Dato og hændelse over uheld. Driftsjournalen skal indeholde dato, initialer og eventuel bemærkninger. 22. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Spildevandstilladelse 23. Sanitært spildevand skal afledes til kommunens kloakledning. Afledningen kan ske uden særlige vilkår. 24. Tagvand fra udvidelsen skal afledes til veldimensioneret nedsivningsanlæg. Virksomhedens ophør 25. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. 5

6 Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af bl.a. jf. nedenstående. Affaldsbekendtgørelsen 4, herunder pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos Miljøstyrelsen. Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ samt regler for håndtering og sortering. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. 4 Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 6

7 Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, men kan til enhver tid tages op til revurdering. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 7. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse 8 inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage over miljøgodkendelsen skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 8. april Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved kontortids ophør tirsdag den 6. maj 2014, der er dagen for klagefristens udløb. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Venlig hilsen Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur & Miljø / Per Jürgensen sagsbehandler 7 Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 8 jf. 91 i Miljøbeskyttelsesloven 7

8 Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, e-post Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e- post: Avidenz A/S, Magnoliavej 6, 5250 Odense SV 8

9 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer). Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m 3 (mg/n-m 3 ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør røggas ved 10% O 2 ), hvor intet andet er angivet. Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde over jordoverfladen. Hvis mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. 9

10 Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag B-værdi (bidragsværdi) Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. 7 timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): rel. B-værdi Spredningsfaktoren S (mg/n-m³) (mg/s) (mg/m³) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel 99%-fraktilværdi Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B- S n. Q m = ( B s 3 ) værdien i mg/m 3 for det samme stof. S n har dimensionen m 3 /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B-værdien. 10

11 1. Miljøteknisk Redegørelse 1.1 Ansøger Det rådgivende firma Avidenz A/S har på vegne af virksomheden ved mail af den 21. januar 2014 til kommunen, ansøgt om godkendelse af udvidelse af virksomhedens produktionsareal på ejendommen Krogvænget 5, 5800 Nyborg. Virksomheden er etableret i 1980 og har udvidet produktionsarealet i Virksomheden er underleverandør, der forarbejder metaller ved drejning og fræsning. Virksomhedsdata er som følger: Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget Nyborg CVR-nr.: Kontaktperson: Jacob Petersen Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 9 34 og 40 a Af miljøbeskyttelseslovens 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40 a. Virksomhedens ledelse består af følgende personer: Jacob Petersen Erik Petersen Kirsten Pedersen Ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register. Der kan derfor meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 1.2 Lovgrundlag Virksomhedens hovedaktivitet er metalbearbejdning i form af drejning og fræsning. Nyborg Kommune har den 19. november 1980 meddelt miljøgodkendelse af virksomheden. I 2003 udvidede virksomheden produktionsarealet. På dette tidspunkt var godkendelsesbekendtgørelsen blevet ændret, således at virksomheden ikke længere var godkendelsespligtig, idet produktionsarealet efter udvidelsen var mindre end m 2. Godkendelse af 19. november 1980 var fortsat gældende efter udvidelsen. Som følge af den nye udvidelse, øges produktionsarealet således at der samlet er m 2. 9 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 11

12 Virksomhedens aktiviteter er på den baggrund omfattet af listepunkt A205, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 10. A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen meddeles som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 19. november 1980, i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen gives i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 11. Listepunktet A205 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen 12. Myndigheden skal som minimum anvende standardvilkårene i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen. En ændring af disse vilkår eller fastsættelse af yderligere krav skal begrundes i miljøgodkendelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 13. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2014 udgør brugerbetalingen 302,95 kr. pr. time. 1.3 Sagsakter Kommunen har ved mail af den 21. januar 2014 fra det rådgivende firma Avidenz A/S modtaget følgende materiale: 1. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af virksomhedens produktionsareal. 2. Oversigtstegning af 3. december Plantegning 3. december 2013 over indretning virksomhedens bygninger. 4. Tegning af 3. december 2013 over indretning af ny produktionshal. 5. Skorstensberegning (OML) af 17. januar 2014 over udledning af olietåge fra eksisterende afkast og ny afkast. 6. Plantegning visende virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. 7. Sikkerhedsdatablad for skæreolien, Castrol Variocut G 600 HC. 8. Testrapport no. RTE1002/03 af 10. marts 2003 for kuvertfilter til aerosoler (olietåge) af typen HI-FLO P8, fra firmet Camfil AB. Rapporten er udarbejdet af VVT Technical Research Centre of Finland. 9. Kopi af faktura af 6. januar 2014 fra vognmandsfirmaet HCS Transport & Spedition, for tømning af 8 m 3 midi-container indeholdende brændbart affald. 10 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed 11 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 12 Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 13 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 12

13 Virksomhedens mail af 19. februar 2014: 10. Sikkerhedsdatablad for affedtningsmidlet Dowclene 1601 fra firmaet Univar A/S. 11. Supplerende oplysninger om årsforbrug af affedtningsmiddel. Kommunen har ved brev af 24. februar 2014 til virksomheden fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har ved mail af 26. marts 2014 til kommunen oplyst at virksomheden ikke har bemærkninger til miljøgodkendelsen. 1.4 Beliggenhed Jævnfør kommunens kommuneplan (Nyborg Kommunes kommuneplan 2013) er virksomheden beliggende i landzonen i den syd del af landsbyen Hjulby. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Kommunen har den 11. januar 2013 meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra skovbeskyttelseslinje, til en tilbygning til eksisterende erhvervsvirksomhed på maksimalt m 2. Virksomheden placering er dermed i overensstemmelse med planstatus. Boligen på virksomhedens areal, har tilknytning til virksomheden. Følgende afstande gør sig gældende: Nærmeste bolig forefindes ca. 40 meter øst for virksomheden. Endvidere forefindes en bolig ca. 60 meter nord for virksomheden. Nærmeste forureningsfølsomme område (4.BL.2 blandet bolig og erhverv) forefindes ca. 425 meter nord for virksomheden. Virksomheden grænser mod øst og syd op til marker. Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Hjulby Bro Vandværk) ligger ca. 800 meter sydøst for virksomheden. Efter udvidelse af virksomheden grænser virksomheden op til indvindingsområdet til denne drikkevandsboring. Virksomhedens afstand til boringer for vandindvinding, er betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed. 1.5 Indretning og drift Produktion. Virksomheden er underleverandør til andre virksomheder, i form af forarbejdning af metaller og plast ved drejning og fræsning. Metallerne består af rustfri stål, messing, jern og aluminium. Materialerne bestilles kun såfremt der ordre til produkterne, hvilket betyder at virksomheden ikke har lager af materialer af betydning. Ved drejning og fræsning anvendes ufortyndet skæreolie til køling og smøring. 13

14 Spånerne centrifugeres hvorved den primære del af skæreolien, slynges af spånerne. Ifølge virksomheden er der på de behandlede spåner, mindre end 2 vægt-% skæreolie af spånernes vægt. Spånerne centrifugeres separat i forhold til materialetype, således at spånerne kan afhændes til bedst mulig genanvendelse. Skæreolien filtres og genanvendes efterfølgende på maskinerne. De drejede eller fræsede emner affedtes i lukket anlæg, der anvender rensevæske og ultralyd Driftstid Virksomhedens driftstid er som følger: Mandag fredag, kl Fredag, kl Lørdag, kl Søndag, kl Til- og frakørsel med produkter og varer sker primært med lastvogn. Der ankommer 2-3 lastvogne dagligt, hvilket forventes efter fuld udbygning at blive øget til 4-5 lastvogne dagligt. Den primære del af kørslen vil ske på hverdage i dagperioden. Håndtering af produkter og varer sker ved virksomhedens vestlige facade. Der er ansat 6 personer i virksomheden Bygninger Virksomhedens bygningsareal har følgende fordeling: Produktionsareal = m 2 Lager = 250 m 2 Administration og velfærd = 150 m 2 De gamle gårdbygninger har en bygningshøjde på 9 meter over terræn. Produktionsbygningen fra 2003 har en højde på 7 meter over terræn og den nye produktionsbygning får en højde på 6,5 meter over terræn Maskiner/anlæg Virksomheden har følgende anlæg: Kopidrejebænke 16 stk. Fræsemaskiner 2 stk. Drejebænke 2 stk. Revolverbænk 1 stk. Slibemaskiner 2 stk. Boremaskine 1 stk. 14

15 Affedter 1 stk. Spånslynge 4 stk. Kompressor 2 stk. El-truck 1 stk. Spånslyngerne er centrifuger som dræner spånerne for skæreolie. Virksomheden har 3 små spånslynger og en stor som er den primært anvendte spånslynge. I den nye produktionsbygning er planlagt placeret 20 stk. kopidrejebænke. For frigøre plads i den gamle produktionsbygning, flyttes 2-3 stk. kopidrejebænke til den nye produktionsbygning Råvarer, hjælpestoffer og affald Det årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer efter fuld udbygning af udvidelsen, forventes af virksomheden at være som anført i nedenstående tabel. Produkt Før udvidelse Forbrug Efter udvidelse Rustfrit stål kg kg Messing kg kg Jern kg kg Aluminium 500 kg kg Skæreolie liter liter Affedtningsmiddel 370 kg 700 kg Fyringsolie liter - Tabel 1 Opbevaring af skæreolie og affedtningsmiddel sker indendørs i rum uden gulvafløb. Virksomheden opvarmes via oliefyr. Ved etablering af den nye produktionsbygning tilsluttes virksomheden til kollektiv fjernvarmeforsyning, leveret af Nyborg Forsyning & Service A/S. I den forbindelse nedtages oliefyret og olietanken. Service af el-truck og filteranlæg sker via eksterne firmaer. Disse firmaer medtager eventuelt affald og afhænder til godkendt modtager. 1.6 Miljøteknisk vurdering Støj/vibrationer Ifølge virksomheden er der ingen væsentlige støj og vibrationskilder i virksomhedens produktion, som kan give anledning til gener i nærmiljøet. 15

16 Virksomheden væsentligste støjbidrag til omgivelserne består af ventilationsstøj og trafikstøj. Trafikstøjen fremkommer fra ansattes kørsel til og fra virksomheden, samt fra levering og afhentning af varer. Kommunens vurdering I virksomhedens miljøgodkendelse af 19. november 1980 er fastsat støjgrænseværdier, for virksomhedens støjbidrag til omgivelserne målt i virksomhedens skel. Ifølge støjvilkåret skal virksomheden overholde følgende støjgrænseværdier: 55 db(a) / 45 db(a) / 45 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden Natværdien på 45 db(a) blev i 1980 fastsat på baggrund af at virksomheden på hverdage starter driften kl Kommunen har fra virksomhedens etablering i 1980 til dato, ikke modtaget klager over støj eller konstateret støjproblemer under miljøtilsyn på virksomheden. Kommunen finder derfor at støjgrænserne fortsat skal gælde, idet disse er tidssvarende for lokaliteten. Derimod bør vilkåret målt i virksomhedens skel, ændres til målt ved bolig, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger for støjvilkår for virksomheder, der etableres i landzonen. Et vilkår om måling i skel, kan være problematisk når støjkilder er skjult bag en bygning og som derfor ikke kan ses fra skellet. Ved en eventuel støjmåling vil det derfor ikke være det reelle støjbidrag, der vil blive målt. I landzonen er grundarealet hvorpå en bolig er placeret, ofte større end i et boligområde. Der er derfor i tidligere miljøsager truffet afgørelse om at en eventuel støjmåling, skal foretages i en afstand på maksimalt 15 meter fra boligen. På baggrund af de samlede forhold som beskrevet ovenfor finder kommunen at vilkåret skal ændres til målt ved bolig. Idet alle virksomhedens anlæg er placeret indendørs og alle virksomhedens aktiviteter sker indendørs, er det primært ventilationsafkastene, der giver anledning til støj til omgivelserne. De 2 ventilationsafkast er placeret henholdsvis nord for produktionsbygningen af 2003 og nord for den nye produktionshal. midt i i centrum af produktionshallen og ved servicerumme. Under antagelse af at ventilationsafkastene er placeret i et punkt og at et ventilationsanlæg i udløb har et støjniveau på 77 db(a), svarende til normalt støjbidrag fra et velholdt ventilationsanlæg, kan summen af kildenstøjen beregnes til 80 db(a). Ved fordobling af en afstanden fra en støjkilde, opnås en støjdæmpning på 6 db. Fra centrum af produktionshallerne til 15 meter fra nærmeste bolig, er der en afstand på ca. 60 meter, svarende til en afstandsdæmpning på ca. 36 db. Ventilationsanlæggene vil derfor i ved nærmeste bolig give anledning til et støjbidrag på maksimalt 44 db(a). Det kan med rimelighed antages at bidraget reelt er mindre, bl.a. på grund af den skærmene virkning fra bygningsdele. Intern kørsel på virksomhedens areal, i forbindelse med levering og afhentning af varer samt kørsel med el-truck, vil give anledning til støj til omgivelserne. Denne aktivitet vil 16

17 ske i dagperioden og på pladsen placeret mod sydvest. Virksomhedens bygninger vil virke som støjskærm for boligen nord og delvist for bolig mod vest. Kommunen forventer ud fra de beskrevne forhold i ansøgningsmaterialet samt på grund af ovenstående vurdering, at virksomheden efter udvidelse af produktionen, fortsat vil overholde de ovenfor anførte støjgrænseværdier. Vibrationer Ud fra beskrivelse af processer og aktiviteter, finder kommunen at det ikke vil være sandsynligt, at virksomheden vil give anledning til vibrationsgener i området. Trafikstøj Under fuld udnyttelse af udvidelse af virksomheden, kan det forventes at virksomheden modtager op til 5 lastvogne pr. dag på hverdage, svarende til 10 passager. Derudover vil der være passager fra ansatte, svarende til ca. 10 personer ved udnyttelse af udvidelsen. Virksomheden ligger tæt på motorvejen, hvorved adgangsvejen vil være Hjulbyvej, Odensevej, Stationsvej, Tunnelvej og Krogvænget. Idet der samlet vil være relativ få passager og disse vil ske i dagperioden, skønner kommunen at dette miljøforhold er uvæsentligt Luft Ifølge virksomheden udledes kun olietåge fra produktionen. Olietågen fremkomme fra skæreolie der anvendes til køling og smøring med drejning og fræsning. Affedtningsanlægget er et lukket anlæg, hvorved der ikke sker afsugning af rensevæske til omgivelserne. Rensevæsken består af opløsningsmidlet 3-butoxy-2-propanol. Afkastet der er tilsluttet anlægget anvendes til bortlede varme fra anlægget. Den varme ventilationsluft udledes på loftrummet over anlægget. Alle maskiner der anvender skæreolie, er tilsluttet det centrale ventilationsanlæg. Ved hver enkelt af disse maskiner, er der monteret cykloner for grovudskilning af olietågen i den afsugede procesluft. Procesluften ledes efterfølgende til et centralt filteranlæg. Anlægget består af 2 filtersystemer. Procesluften ledes først igennem rammer med ståluld og derefter gennem kuvertfiltre lavet af glasuld. Kuvertfilteret er til aerosoler (olietåge) og er af typen HI-FLO P8, fra firmet Camfil AB. Filtersystemet sikrer at procesluften efter filteranlægget, maksimalt indeholder 1 mg olietåge pr. Nm 3 procesluft. Ovenstående beskrivende for det eksisterende ventilationsanlæg og filteranlæg, er ligeledes gældende for anlægget der etableres for betjening af den nye produktionshal. Procesluften udledes efter det eksisterende filteranlæg gennem et afkast, der er afsluttet 12 meter over terræn. For den nye produktionshal vil afkastet have en højde på 9 meter over terræn. 17

18 Virksomhedens rådgiver Avidenz A/S har udført en skorstensberegning for udledning af olietåge med PC-programmet OML-multi. I beregningen af 17. januar 2014 er der anvendt nedenstående værdier. Afkast 1 (eksisterende anlæg): Generel bygningshøjde(hb): 9 meter Afkasthøjde (Hs): 12 meter over terræn Afkastdiameter: Ø 500 mm Volumenstrøm: 1,68 Nm 3 /s (6.500 m 3 /time) Emissionskoncentration = 1 mg/nm 3 Afkast 2 (nyt anlæg): Generel bygningshøjde(hb): 6,32 meter Afkasthøjde (Hs): X meter over terræn Afkastdiameter: Ø 500 mm Volumenstrøm: 2,1 Nm 3 / (8.100 m 3 /time) Emissionskoncentration = 1 mg/nm 3 OML-beregningen viser at den største bidragsværdi beregnes til 0,002 mg/m 3. Værdien forefindes i afstandene 30, 50, 70 og 90 meter fra det nye afkast, og dermed uden for virksomhedens eget areal. Kommunens vurdering Efterfølgende er afsnittet opdelt i følgende: Vurderingskriterier Emissionsvurdering Immissionsvurdering Sammenfatning Vurderingskriterier I miljøstyrelsens luftvejledning 14 og B-værdivejledning 15 findes de vejledende grænseværdier, der fastlægger de stofmængder (B-værdi), en virksomhed makismalt må belaste omgivelserne med uden for virksomhedens eget areal. Olietågen fra virksomheden består af mineralsk olie. I B-værdi vejledningen er der fastsat en B-værdi for olietåge på 0,003 mg/m 3 og en emissionsgrænseværdi på 1 mg/nm 3 procesluft. 14 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001: Luftvejledningen 15 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2002: B-værdivejledningen 18

19 Emissionsvurdering Ved gennemgang af Testrapport no. RTE1002/03 af 10. marts 2003 for kuvertfilteret, finder kommunen det sandsynliggjort, at filteranlægget sikrer overholdelse af emissionsgrænseværdi for olietåge på 1 mg/nm 3 procesluft. Immissionsvurdering Kommunen har kontrolleret afkastberegningen af 17. januar 2014 udført af det rådgivende firma Avidenz A/S og har ingen bemærkninger til denne. De samlede udledninger af olietåge fra de 2 afkast giver ifølge beregningen anledning til et bidrag på maksimalt 0,002 mg pr. m 3. B-værdi på 0,003 mg pr. m 3 er dermed overholdt. Sammenfatning For sikring af korrekt drift af filteranlæggene til olietåge og dermed overholdelse af emissionsgrænseværdien, fastsættes vilkår om egenkontrol i form af kontrol af renluftsiden af filteranlæggene mindst 1 gang om måneden. Servicerapporterne for filteranlæggene (f.eks. for filterskift) skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år Affald Ifølge virksomheden genereres årligt følgende væsentlige restprodukter fra produktionen, når udvidelse af virksomheden er fuldt udført. Restprodukt Årsmængde Affaldstype Opbevaring EAK-kode Rustfri stål kg Ikke farligt affald Messing Jern kg kg Ikke farligt affald Ikke farligt affald Opbevares indendørs indtil afhentning Aluminium 500 kg Ikke farligt affald Brændbart affald kg Ikke farligt affald Opbevares udendørs i container indtil afhentning - Tabel 2 Affaldsmodtager og transportør for metalaffald er for tiden H.J. Hansen, Havnegade 100D, 5000 Odense C 19

20 For det brændbare affald er det for tiden HCS Transport & Spedition, Havnegade 100, Odense C. Kommunens vurdering Ud fra det oplyste finder kommunen at virksomheden kan opbevare og håndtere virksomhedens restprodukter, således at der ikke er risiko forurening af omgivelserne. Restprodukterne skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald 16. Ud over krav til opbevaring af håndtering af affald og farligt affald fastsat i kommunen regulativ for erhvervsaffald, bør flydende råvarer opbevares således at der ikke kan ske udledning til jord eller kloak Jordforurening Ifølge virksomheden er der etableret følgende foranstaltning for sikring mod forurening af jord og grundvand: Den stor centrifuge til dræning af spåner, er placeret på spildbakke. Alle maskiner der anvendes skæreolie, er placeret på spildbakke. Skæreolie og affedtningsvæske opbevares indendørs i rum uden gulvafløb. Kommunens vurdering Kommunen finder at virksomheden har foretaget en fornuftig planlægning for sikring mod forurening af jord og grundvand. Som foranstaltning mod forurening af omgivelserne ved udslip af flydende råvarer og affald, bør der på udvalgte pladser være miljøuheldsstationer, der bl.a. indeholder absorberingsmateriale. På virksomhedens sydvestlige arealer er kortlagt en forurening med chlorerede opløsningsmidler, der er opstået på tidspunktet da virksomheden foretog affedning af metalemner med et Tri-anlæg. Niras A/S har i 2013 på vegne af Region Syddanmark, foretaget en videregående undersøgelse af undergrunden for afgrænsning af forureningen. Undersøgelsen er sammenfattet i rapporten af juli 2013 Lok.nr , Krogvænget 5, Nyborg. Region Syddanmark har ved mail den 4. marts 2013 oplyst til kommunen at de foreløbige undersøgelser viser at undergrunden ved den planlagte udvidelse af virksomheden, ikke er forurenet og at denne del af undergrunden vil udgå af kortlægningen. Ifølge regionen vil der således ikke være behov for en 8 tilladelse til det planlagte byggeri 16 Nyborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 20

21 1.6.5 Spildevand Ifølge virksomheden udledes kun sanitært spildevand og overfladevand til den offentlige kloak. Kommunens vurdering Kommunen finder at virksomhedens spildevand, svarende til ca. 3 personækvivalenter, kan afledes til den kommunale spildevandsledning uden særlige vilkår. Tagvand fra udvidelsen bør afledes til nedsivningsanlæg, der er korrekt dimensioneret til regnmængden Risiko De aktiviteter og mængder af stoffer der oplagres på virksomheden, jf. ansøgningsmaterialet, er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 17. Den største risiko består i udslip af skæreolie eller affedtningsvæske samt øget udslip af olietåge ved defekt filteranlæg. Kommunen finder at de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger jf. afsnittet Jordforurening, reducerer risikoen for udslip. Endvidere vil den periodiske kontrol af filteranlæggene, sikre at et eventuelt øget udslip af olietåge til omgivelserne via afkastene bliver konstateret Renere teknologi Ifølge virksomheden sikrer centrifugering af spånerne en effektiv ressourceudnyttelse af skæreolien og metalaffaldet samt en minimering af skæreolierester på spånerne. Kommunens vurdering Kommunen er ikke bekendt med teknologier der miljømæssigt er bedre end dem som virksomheden anvender. Kommunen finder at virksomheden udviser miljøansvarlighed i forbindelse med projektering af produktionsanlægget med tilhørende aggregater for opsamling af spild og genanvendelse. Per Jürgensen 17 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 21

22 Bilag Bilag 1 Beliggenhedsplan Bilag 2 Plantegning visende virksomheden samt den nye produktionshal Bilag 3 Indretningsplan og oversigtsplan for afkast 22

23 Bilag 1 Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Andresen Towers A/S Lindholm Havnevej 33. 5800 Nyborg

Andresen Towers A/S Lindholm Havnevej 33. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Andresen Towers A/S Lindholm Havnevej 33 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup Miljøgodkendelse Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup November 2010 1 Miljøgodkendelse af metalforarbejdende virksomhed Miljøgodkendelsen af metalforarbejdende virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE Denne miljøgodkendelse er udarbejdet af. Sagsbehandler: Lisbeth Møller Jensen Sagsnummer: 12/61806 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 7 7000 Fredericia Revurdering af miljøgodkendelse 16-12-2014 Sags id.: 12/1338 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Ninna Johnsen Cpr. nr. JEnhed: 13495173KSKK til produktion

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere