Nr. 2 December At skabe. filmskabere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 December 2014. At skabe. filmskabere"

Transkript

1 Nr. 2 December 2014 At skabe filmskabere

2 Indhold 2

3 Indledning: Hvordan skabe og støtte filmskabere? Vi har netop lagt sidste hånd på forskningsdelen af et spændende 3-årigt filmtalentprojekt, der er blevet til i samarbejde med en række eksterne partnere: Det Danske Filminstitut, Odense Filmværksted, Nordisk Film Fonden og Kulturregion Fyn. Det er derfor med glæde, at vi i dette særnummer af OnEdge kan præsentere læseren for helt nye resultater fra Fynske Filmfortællinger - vi træner talentet (herefter FFF) - et casestudy, der naturligvis ikke er repræsentativt for alle filmtalenter i Danmark. Men som til gengæld tilbyder et eksklusivt og dybtgående indblik i filmtalenters verden, mens de producerer kortfilm. Vi håber, at indsigterne kan medvirke til at indrette fremtidens talentudvikling i Danmark med lidt flere og nye videnskabeligt testede redskaber til rådighed. At undersøge filmtalenter er et relativt uudforsket område, hvorfor vi dels kan præsentere et stykke ret unik forskning, og dels har lænet os op af et domæne, hvor talentforskningen er udbredt, nemlig sportens verden. Fokus i projektet FFF har været at få besvaret eller belyst spørgsmål som fx: Hvad er god filmtalentudvikling? Hvad får filmtalenter til at skabe noget kreativt? Hvordan kan man støtte semi-professionelle i at blive professionelle (dvs. at komme fra såkaldt filmdomæne til Under overskriften Fyn er film gik Det Danske Filminstitut, Odense Filmværksted, Knowledge Lab v. Syddansk Universitet i samarbejde med Kulturregion Fyn sammen om projektet Fynske Filmfortællinger vi træner talentet i starten af Projektet afsluttes i december Projektet er støttet af Kulturregion Fyn og Nordisk Filmfonden. Fyn er film er et indsatsområde under Kulturregion Fyn, der har til formål at gøre Fyn til et førende vækstcenter på filmområdet. Der findes fem projekter under indsatsområdet, hvor Fynske Filmfortællinger er et af dem. Se mere her: -felt). Hvad kan et træningsforløb (fx en camp) gøre for et filmtalent? Hvordan stressreducerer man filmprocesser for talenter? Hvad er overhovedet et filmtalent? Hvordan kan det bedst støttes? Hvad sker der, når man udstyrer filmtalenter med mentorer? Måler deres søvn? Påvirker deres kost? Arbejder ud fra deres motivationsprofiler? Disse, og flere spørgsmål, har vores forskning over tre år haft sigte på at besvare og derigennem give anbefalinger til alle med interesse for filmtalentudvikling. I begyndelsen var.. Projektet startede i 2012 med et website, som viste sig at være svært at få fortællinger ind til. Men hvor det i sidste ende blev en god database for ideer til filmtalenter bestående af 77 fortællinger på nuværende tidspunkt (dec. 2014). Og det ender herved med fire unikke kortfilm og en del forskningsresultater. Det er de sidste, vi har sat fokus på i dette OnEdge. Kortfilmene får premiere primo 2015, og det er Odense Filmværksted (OFV), der står for offentliggørelsen af disse. Vi ønsker filmene al mulig held og lykke på deres vej ud i verden. Og vi ønsker samtidig alle filmskaberne stort tillykke med jeres film og tak fordi, I generøst har stillet jer til rådighed for vores forskning. I alle data og resultater, der fremkommer i dette OnEdge, kaldes de deltagende filmskabere for respondenter eller bare deltagere af hensyn til, at de enkelte data ikke skal kunne spores til specifikke filmskabere. For filmskaberne startede det hele med en udvælgelsesproces (herunder pitching af filmideen og skabelsen af en lille pilot, fx en scene fra filmen) hvor man - via udvælgelse af en jury fra filmbranchen - kunne tildeles kr. til en kortfilm. Det udviklede sig derpå videre over bl.a. fire træning camps og en del mentoring og arbejde med processerne. Og endte altså med fire kortfilm. Fra forskningens side er både filmskabernes processer og film data, som vi har analyseret og fundet resultater frem fra. I dette OnEdge publiceres dele af disse resultater. ISSN: årgang. OnEdge udgives af Knowledge Lab DK. Magasinet udkommer flere gange årligt. Redaktion: Heidi Philipsen Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Layout og grafisk tilrettelæggelse: Lise Agerbæk. Illustrationer: Colourbox

4 Researchdesign og metode Efter udvælgelsen af de fire filmteams, som hver blev tildelt kr, blev disse opdelt i to forskellige retninger. Disse har vi betegnet som: 2 såkaldte interventionsgrupper, der er blevet talentudviklet efter en såkaldt not the usual way - metode og ligeledes 2 kontrolgrupper, der er blevet talentudviklet the usual way. Forskningsgruppen har fulgt alle fire grupper så meget som muligt under deres filmarbejde. Ens for alle fire grupper var, at de skulle bruge fortællinger fra som idebank/inspiration. Og fælles var også, at vi undersøgte alle talenternes såkaldte motiveringsprofiler, hvilket beskrives nærmere i den følgende artikel. Ellers blev the usual way -grupperne tilbudt samme type af sparring og øvrig talentpleje, som fx Odense Filmværksted (OFV) normalt tilbyder. Mens de andre to grupper blev tilbudt en alternativ og ny type forløb, som vi sammen med projektets partnere ønskede at teste videnskabeligt. Særligt for not the usual way -grupperne var fx, at projektet tilbød dem fire træningslejre/træning camps og en styret mentorordning, hvilket videnskabelig assistent Louise Stjerne Knudsens artikler i nærværende nummer uddyber. Desuden blev de to grupper, som deltog not the usual way givet anbefalinger til kost, motion og brug af projektstyringsværktøjer, hvilket uddybes i videnskabelig assistent, Nikolai Tuborg, artikler. Sidst i dette OnEdge sammenholder vi komparativt, hvor stor forskellen var på de fire gruppers processer og film, og hvilke anbefalinger inden for filmtalentudvikling, dette projekt har genereret. Forskningsholdet indsamlede mange typer af data, og researchdesignet er derved bygget op omkring en form for metode-triangulering. Vi har desuden primært benyttet såkaldt action research,, idet vi som forskere både har medvirket til at forme og udføre fx camps, men også som fluen på væggen har observeret deltagernes ageren (Sefton- Green & Thomson 2011*) Observationer af deltagernes processer blev foretaget ved fx: udviklingsmøder, træning camps og diverse arrangementer på Syddansk Universitet og Odense Filmværksted. Spørgeskemaer blev rundsendt (herunder: baseline, udviklingsfaser, opfølgning på træningslejre/træning camps og mentoring) løbende over de tre år til alle respondenter. I samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik udførte vi desuden en konditest - som en del af den samlede baseline-undersøgelse - for at finde ud af, i hvor god/dårlig form talenterne var. Vi har desuden fulgt respondenternes færd ift. filmprocesserne på Facebook og via såkaldt selvmålingsteknologi (her valgte vi armbåndet Jawbone, der bl.a. kan måle søvn- og aktivitetsniveau, hvilket beskrives nærmere i artiklerne af videnskabelig assistent, Nikolai Tuborg). Fordelen ved en sådan metode-triangulering bestående af både kvalitative (fx observationer) og kvantitative data (fx målinger af søvn) er klart, at den ene type af data supplerer og i bedste fald validerer den anden. Måske siger et filmtalent én ting om hans stressniveau, mens data om hans søvn sladrer om en ganske anden situation. Dette kan man opdage netop ved at arbejde med forskellige typer af data. Ulempen er til gengæld, at man efter tre års intens forskning, har en så betragtelig mængde data, at den kan være svær at overskue og trække alle resultater ud af. I OnEdge præsenterer vi således hovedparten af de mønstre, som forskerholdet har kunne konkludere ud fra projektets mange spændende data. Nummeret er et særnummer skrevet af forskerholdet bag FFF (Nikolai Tuborg, Louise Stjerne Knudsen og Heidi Philipsen) samt med bidrag fra Anne Lysemose, praktikant på Knowledge Lab, der med et blik udefra (uden at være en del af forskningsprocessen) har givet sit bud på analyser af kortfilmene og deres kreative potentialer. Endvidere har vi en alternativ På kanten artikel, som denne gang består i en lille film skabt ud fra det oplæg, som tidligere rektor fra Den Danske Filmskole, Poul Nesgaard, holdt ved FFF s afsluttende talentseminar, der blev afviklet d. 21. nov på Knowledge Lab. God læselyst! På forskerholdets vegne, Heidi Philipsen 4

5 Typer af filmtalenter og -profiler - Heidi Philipsen lektor ved Medievidenskab og leder af Knowledge Lab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Som nævnt i indledningen har vores forskning i Fynske Filmfortællinger (FFF) haft sigte på at besvare en række spørgsmål, hvoraf følgende belyses i nedenstående artikel: Hvad er overhovedet et filmtalent? Hvordan kan dets udvikling bedst støttes? Hvad kan det gavne - og hvem kan det gavne - at arbejde ud fra talenternes såkaldte motivationsprofiler? Og hvordan støtter man semi-professionelle i at blive professionelle - dvs. at komme fra såkaldt filmdomæne til felt. Talentet - hvad definerer det? Lad os starte med at få lagt et fundament for, hvilken talentoptik, der har været anvendt i dette projekt. Er talent fx medfødt eller noget, man kan lære? Og hvordan kan man definere begrebet? At have et talent er udtryk for at have tillært sig en evne på et bestemt område. Udtrykket er nævnt flere steder i Bibelen [..], der handler om betroede værdier og dét til at dyrke og tage sig af disse. Udtrykket er i dag anvendt med en beslægtet betydning, nemlig om særlige personlige, tillærte evner, uanset om de er kunstneriske, intellektuelle eller sportslige. (Wikipedia) Sådan defineres talent-begrebet ifølge Wikipidia, hvor et talent således har bevæget sig fra at være betroede værdier (i en guddommelig eller romantisk betydning) til at handle om tillærte evner (ud fra en mere moderne synsvinkel). I bogen Talent (2010) medtænker forfatteren, Claus Buhl, forskellige kendte personers talent og bruger en del eksempler, fx: Kristian Levring (filmskaber), Ulla Hedner (biokemiforsker), Caroline Wozniacki (tennisspiller), Christian Eriksen (fodbold) mv. Fællestræk for disse er ikke, at de er heldige at være født med noget helt særligt. Det særlige ved dem er derimod, at de har dyrket deres passioner på de mest kompromisløse og disciplinerede måder. Som Buhl anfører: Der er ingen sportsstjerner, succesfulde forretningsfolk eller banebrydende forskere, som er kommet nemmere til deres succes, fordi de havde et større medfødt potentiale end deres ligemænd. Anders Ericssons forskning viser, at virkelig dygtige talenter har talent for at øve sig koncentreret og længe. (Buhl 2010: 67) At bruge sit talent handler altså ikke alene om at få øje på, hvad ens passion er, men også at være i stand til at udvikle den via benhård disciplin, og kendskab til det domæne, som talentet er en del af (fiktionsfilm er fx et domæne, som talenterne i FFF har trænet inden for) og at få respons fra eksperter/bedømmere fra feltet (fx filmindustrien) (Csikszentmihalyi 1996). I FFF har vi - i løbet af de tre års forskning - lært en del om talenternes træning inden for domænet. Vi kan her ved slutningen af projektet konkludere, at bl.a. træning camps og motivationsprofiler er værd at arbejde videre med for filmskabelsesmiljøer, der ønsker at finpudse og tilpasse talentudviklingen. I sidste ende er dansk films fortsatte udvikling afhængig af, hvordan talentmassen udvikler sig, hvilke rammer den tilbydes, og hvorledes den finder vej til feltet. Talent med potentiale for kreativitet Den talentdefinition, vi har taget afsæt i ift. FFF, er tæt på den kreativitetstilgang, som kreativitetsteoretikeren, Mihalyi Csikszentmihalyi, står for i Creativity (1996). Kreativitet er således betinget af tre komponenter: et individuelt præg; at man som kreativ formår at rykke ved et domæne, og at man/ens film får anerkendelse af eksperter inden for feltet. Men for at være klar til feltet, skal man have trænet nok og være støttet tilpas inden for domænet. FFF kan netop betragtes som en undersøgelse af talenternes udvikling inden for domænet, hvor vi har testet, om not the usual way skaber bedre konditioner for talenternes udvikling, end the usual way. Vi har således været mest optaget af at generere viden om filmtalentudvikling. Men sekundært har vi også interesseret os for, om talenterne, inden for rammerne i FFF, agerer kreativt, hvilket vi vender tilbage til dels i Anne Lysemoses artikel og også i afrundingen på OnEdge. Kreative talenter og film er en forudsætning for, at dansk film på sigt vedbliver at overaske og innovere. Talent er, ifølge sportstalentforsker, Kristoffer Henriksen (2011), ikke et medfødt naturtalent. Men det er til gengæld domænespecifikt. Dvs. man kan oftest ikke være et talent inden for flere forskellige subdomæner (flere typer af roller inden for filmskabelse fx). Spørgsmålet er, om det er givtigt at træne på tværs af domæner? Begrebet Deliberate Practice dækker over, at timers træning inden for det samme 5

6 subdomæne er mest givtigt, mens Deliberate Play dækker over dét at lege/arbejde på tværs af domæner er godt for talentudviklingen (Henriksen 2011). FFF har primært været baseret på Deliberate practice dvs. træning af én rolle i et filmteam, enten instruktør, manuskriptforfatter eller producer. Men herunder har nogle af talenterne også fundet ud af, at de hører til i en anden rolle, end den de har varetaget i FFF, hvilket også er værdifuld viden for talentet selv og for projektet. Fortæl mig din type og jeg skal give dig passende rammer Inden for motivationsteori skelnes mellem indre og ydre motivation (Bilton 2012). Filmtalenterne i FFF er ifølge vore data primært drevet af en inderlig interesse for at udtrykke noget, der ligger dem på hjerte, deres kernefortællinger og at beskæftige sig med noget, hvor det er processen, der giver meningen i sig selv. Ydre motivation (løn og præmier) er de mindre optaget af. Men selv en indre glød kan slukkes, hvis de forkerte konditioner for talentudvikling er tilstede. Og alle talenter har brug for at komme i flow (Csikszentmihaly 1996) for netop at opleve skaberglæde og meningen med at knokle mange timer med at skabe film. Filmmiljøerne må altså skabe gunstige rammer for at vedligeholde talenternes indre motivation og mulighed for flow, og dette gøres ifølge vores forskning bl.a. via passende rammesætning (ikke via learning by doing uden rammer). Hvilke rammer der er passende, og hvor afhængig man som talent er af flow, det afhænger bl.a. af den enkeltes såkaldte motivationsprofil. Ikke alle typer af talenter skal således behandles ens, og her kan lokalisering af deres forskellige motivationstyper hjælpe talentmiljøerne - og dets mentorer - med at indkredse, hvilke typer af feedback, hvor stram styring mv. det enkelte talent behøver for at udvikle sig og forblive motiveret og passioneret. Da dette forskningsprojekt indledtes i 2012, udsendte forskningsholdet en såkaldt baseline undersøgelse (i form af bl.a. et spørgeskema) til alle deltagende filmskabere. Målet var at finde ud af, hvem de var, hvad de normalt spiste, brugte tid på, hvilken motivationsprofil de tilhørte (Hein 2013), og hvor de rent læringsmæssigt mv. havde deres udgangspunkt henne. På det tidspunkt var de fire hold ikke blevet endeligt udvalgt, hvorfor der var mange flere respondenter end de 12, som vi endte med at følge tæt. I spørgeskemaet bad vi blandt andet filmskaberne om at indikere, ud fra et skema (se nedenfor) hvilken type de er, når de laver film. Typeinddelingen var baseret på Helle Heins såkaldte arketypemodel (Hein 2013), der har medvirket som en del af fundamentet i den forskning, vi har udført i FFF. Heins forskning er publiceret bl.a. i bøgerne Motivation (2009) og Primadonnaledelse (2013). Ligesom en film med et oplæg af Hein om motivationsprofiler ligger på dk under publikationer. Heins fire arketyper, som er baseret på hendes egen empiriske forskning, udgøres af: 1) primadonnaen, 2) præstationstripperen (der kan være intern eller ekstern præstationstripper, dvs. afhængig af indre eller ekstern anerkendelse), 3) pragmatikeren og 4) lønmodtageren (Hein 2013). Heins motivationsmodel er et anvendeligt værktøj, hvis man fx ønsker at screene talenters motivationsprofiler for dermed at kunne tilrettelægge opgaver, feedback og arbejdsmiljø, så de matcher skabernes behov. Hein har udviklet og anvendt modellen inden for en række miljøer (fx Den Kongelige Teater og Rigshospitalet). Vi har anvendt den på filmskaberne i FFF. Ligesom Knowledge Lab i projektet ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) også har screenet gymnasieelevers motivationsprofiler via en videreudvikling af Heins typologi. Vores anbefaling er, at man med fordel kan arbejde med at kalde typerne for: 1, 2, 3 og 4, når man undersøger, hvilke profiler folk tilhører. Derved undgår man at bruge de relativt normative (nærmest lidt nedladende) betegnelser, som Hein anvender. En majoritet af primadonnaer I FFF er der flest type 1 ere, dvs. primadonnaer, blandt filmskaberne (33 %). De resterende fordeler sig blandt de andre tre typer: præstationstripper (30 %), pragmatikeren (7 %), lønmodtageren (3 %), mens hele 27 % ikke kunne genkende sig selv i de fire typer. Dette siger dels noget om, at respondenterne helst ikke vil sættes i en bestemt bås, men måske også noget om, at Heins kategoriseringer kan kritiseres for at være lige lovligt sort/hvidt sat op. Derfor er det vores anbefaling, at vil man anvende typerne i sit arbejde med filmskabere, er det nødvendigt, at man dels sætter sig ind i teorien 6

7 bagved profiltyperne. Og dels ikke udelukkende anvender skemaet med de fire typer over for filmtalenterne, men sammenholder dét, de selv udfylder, med det kendskab man i øvrigt får til dem. Måske vil et filmtalent selv betegne sig som en pragmatiker, altså type 3, mens du i arbejdet med talentet observerer, at han/hun nærmere er en primadonna af natur, men måske også er i stand til at sætte sig i pragmatikerens sted, når dette behøves. En god måde at spotte en primadonna på, er at observere i hvor høj grad et talent er villig til at ofre sig for sagen. Primadonnaer vil ofre næsten alt, undtagen deres idealer for fx filmskabelse. Primadonnaer brænder men kan også brænde ud Type 1, Primadonnaen er nemlig, ifølge Hein, en særlig dedikeret type, der kan spille en afgørende rolle ikke mindst inden for fagdomæner, hvor der fordres kreativitet og/eller innovation, herunder filmskabelse. Denne type har altså en særdeles stærk passion for sit domæne eller felt, og er ofte styret af et kald og et ønske om at gøre en forskel og arbejde i en højere sags tjeneste (Hein 2013). For primadonnaen er arbejdet (fx filmarbejdet) en primær kilde til tilfredshed og identitet. Det er ligeledes vigtigt for denne arketype, at der er sammenhæng mellem især følgende tre faktorer: faglige værdier og idealer, de krav, der bliver stillet fra interne og eksterne partnere, og de praktiske rammer, der er til udføre arbejdet. Forekommer der en ubalance mellem de tre faktorer, udløser det måske en såkaldt frustrations-regression (Hein 2013). Frustrationen, og de konsekvenser det har for primadonnaens engagement, opstår, når han fx ikke får opfyldt et behov eller misforstås, og dermed udviser en adfærd (modsat vedkommendes natur), der fx ligner lønmodtagerens. Oplever man et filmtalent, der pludselig begynder at hænge sig meget i detaljer vedr. løn, kan dette være et tegn på, at vedkommende er frustreret over rammerne for projektet. Primadonnaen mener oftest ikke selv, at han overhovedet behøver rammer (i det følgende kaldet stilladsering, dvs. støttende rammer). Men det gør han ifølge Heins forskning. Ellers bliver han måske kontrær og går i sidste ende solo. Han behøver sit talentmiljø, en mentor og også sit team. Men et team, en mentor og et filmmiljø, der forstår ham, så han ikke demotiveres. Steve Jobs-karakteren (spillet af Ashton Kutcher) i filmen Jobs (2013) af instruktøren Joshua Michael Stern, kan her anvendes som illustrativt eksempel. Her fremstilles Jobs som en arrogant og kompromisløs primadonna, der misforstås og derpå vælger at stifte sit eget firma og sætte sit eget team, da han ikke oplever, at hverken ledelse eller det team, han indgår i, forstår og deler hans idealer for den computer-udvikling, han ser for sig. Og sådan startede historien om Apple ifølge filmen Jobs. Fra frustration tilbage til motivation Hvis frustrationsregressionen er opstået hos et filmtalent, er det ifølge vores forskning - afgørende i arbejdet med at genfinde motivationen i fx et filmprojekt, at man som leder eller mentor forstår, hvorfor primadonnaen pludselig udviser en anden adfærd (imod vedkommendes natur). Dette kan fx skyldes, at talentets behov for feedback eller tid med mentor 7

8 eller anerkendelse ikke er blevet dækket eller tilpasset efter primadonnaens behov. Blandt deltagerne i FFF har der bl.a. været frustrationer på baggrund af mentorordningens feedback, som alle fire grupper anfører, at der er for lidt af. Læs mere om mentoring i Louise Stjerne Knudsens artikel: Mentorordninger inden for filmskabelse i nærværende OnEdge. Mentorerne i FFF har på forhånd ikke haft kendskab til filmtalenternes motivationsprofiler, hvilket ellers kunne have udstyret dem med gode redskaber til at undgå eller nedtone frustrationsregression. Derfor er en fremadrettet anbefaling, at filmmiljøer undersøger talenternes profiler og forsyner fx mentorer/undervisere med denne nyttige viden. Også når et filmteam skal sammensættes med en god balance, er profilanalyser en god investering. Primadonnaerne fylder meget Overvægten af type 1 ere, primadonnaer, blandt de filmtalenter, som vi har arbejdet med i FFF, har sine steder i processerne tydeliggjort behovet for flere type 3 ere, dvs. pragmatikere, til at medvirke til at skabe balance og fremdrift i grupperne. Endvidere har alle instruktører i projektet været mandlige talenter (og tillige primadonnaer). Mens kvinder udelukkende har besiddet producerroller i tre af projekterne. Dette er en kønsmæssig skrævvridning, der ikke er ulig den, man finder både i de danske filmuddannelsesmiljøer (Den Danske Filmskole, 18 Frames, Super 16 mv.) og ligeledes inden for fiktionsfilmindustrien. Der er her ikke plads til uddybninger mht. køn eller andre demografiske data for øje (familieforhold mv.), og det har heller ikke stået centralt at undersøge i FFF. Dog må det indvendes, at både flere kvindelige talenter og færre primadonnaer, antageligt ville have influeret på endnu mere balance i de fire teams, vi har fulgt, hvor gruppekriserne dog ikke har været alarmerende. To producere er dog skiftet ud undervejs. Iblandt de producere, vi har fulgt i projektet, er der flest pragmatikere i denne rolle, eller primadonnaer, der når påkrævet er indstillet på at skifte position til pragmatiker. En pointe, vi synes, man kan udlede af projekterne er, at hvis man mangler en pragmatiker i en gruppe/situation, kan stilladsering, i visse tilfælde træde ind i stedet for og på sin vis skabe den balance, som en pragmatikeren ellers ville kunne bidrage med. Hvis eksempelvis den kontrolgruppe, der ikke fik afleveret deres kortfilm til deadline, havde haft enten en pragmatiker som producer, der var i stand til at kommunikere ud til og overbevise gruppen om, at det var vigtigt at aflevere til tiden. Eller at denne gruppe var blevet retningsfastholdt af projektgruppen i FFF eller af den kontrakt, de havde indgået, så var deadline antageligt blevet overholdt. Retningsfastholdelse er en type såkaldt stilladsering, som yderligere introduceres nedenfor. Styrkende stilladsering Begrebet stilladsering (fra det engelske scaffolding ) er oprindeligt udviklet af de tre læringsforskere, Wood, Bruner og Ross (1976). Deres forskning blev skabt på baggrund af empiriske undersøgelser af børns læring, og tager sit udgangspunkt i, at al læring kræver en form for stilladsering, dvs. passende støtte, hvor en mere kompetent person kontrollerer de dele af læringen/opgaven, som overstiger den lærendes kompetencer og dermed støtter den lærende til at løse de opgaver, vedkommende er i stand til at løse. Jeg har i min forskning (Philipsen 2004, 2009, 2010) tilladt mig at bringe stilladserings-teorien videre ind i filmskabelse. Velvidende at den er udviklet ift. børns læring, har begrebet vist sig meget nyttigt i arbejdet med filmskabere herunder filmtalenter. I forbindelse med FFF drejer stilladsering sig bl.a. om, at mentorerne, der har guidet filmtalenterne, satte regler for deres læring og udvikling, som både gav dem udfordringer, men samtidig den tryghed (og stuktur), der er brug for i en læringssituation (Wood, Bruner & Ross, 1976). På den måde kan stilladsering medvirke til og i høj grad influere fx et filmtalents motivation, idet stilladseringen hjælper talentet med ikke at fortvivle over og drukne i sit eget høje ambitionsniveau (som især er højt for primadonnaer og præstationstrippere), men at udvikle sig i rette tempo via den rette støtte. En læringsforsker som fx Lev Vygotsky, vil betegne dette som, at den lærende/talentet støttes i at udvikle sig inden for dét, man kalder for zonen for nærmeste udvikling, dvs. der hvor man er bedst modtagelig for og klar til at udvikle sig. At ramme denne zone, hvis man udøver fx mentoring eller konsulent-samtaler med et filmtalent, kræver naturligvis, og i bedste fald, et indgående kendskab til talentet og dets læringskurve, men også motivationsprofilen. 8

9 I en filmskabelsesproces bliver stilladsering ofte kaldt for spilleregler, der fx kan være et sæt af behjælpelige begrænsninger, som kan være medvirke til at styre, støtte og udfordre en kreativ proces og samtidig hjælpe med at mindske kompleksiteten i en opgave (Philipsen 2009). Tænk fx på stjerneeksemplet Dogme 95 (Lars von Triers koncept). Når filmtalenter kaster sig ud i nye filmprojekter, er der altid masser af engagement, hjerteblod og tid investeret i processen, hvilket blot understreger behovet for, at rammer hjælper med, at talentet bevarer fokus og ikke drukner i ambitioner i løbet af processen. Som Poul Nesgaard udtalte ved FFF-seminaret d. 21/11-14, så ville et filmtalent antageligt aldrig få afleveret sin film, hvis ikke nogen satte en deadline. Netop en deadline er - som nævnt ovenfor - også at betragte som en stilladsering. Dele af Nesgaards oplæg finder du i artiklen På kanten i nærværende OnEdge. Typer af støttende rammer Der findes, ifølge Wood, Bruner og Ross, seks typer af stilladsering: 1) rekruttering (recruitment), 2) reducering af frihedsgrader (reduction in degrees of freedom), 3) retningsfastholdelse (direction maintenance), 4) markering af kritiske træk (marking of critical features), 5) frustrationskontrol (frustration control) og 6) demonstration (demonstration) (Wood, Bruner & Ross 1976: 98, Philipsen 2009: 149). Uden at gå i dybden med alle seks typer, så er en deadline for aflevering af en film fx at betragte som: 2) reducering af frihedsgrader eller 3) retningsfastholdelse. Mens mentoring fra filmbranchefolk til talenter, det kan betragtes som: 3) retningsfastholdelse, 4) markering af kritiske træk og 5) frustrationskontrol. Hvis mentoren vælger at vise talentet et eksempel på, hvordan en opgave kunne løses, ville 6) demonstration også være anvendt. I processen med filmen De fem benspænd (2003) anvender instruktøren Lars von Trier stort set alle seks typer af stilladsering over for instruktøren Jørgen Leth. Målet er her at støtte Leth i at bryde ud af sin egen komfort zone og turde lave anderledes typer af film end ellers. Målet med stilladseringen i FFF over for især de to interventionsgrupper har primært været at støtte dem i deres filmlæringsproces og sekundært at støtte dem i at turde arbejde i nye kreative retninger med deres film. Jeg har desuden - via min tidligere forskning - lokaliseret tre overordnede typer af stilladsering. De er udviklet på baggrund af Wood, Bruner og Ross teorier. Men jeg har observeret, at deres seks typer af stilladsering kan udspille sig under tre overkategorier, jeg betegner som: 1) individuel stilladsering, hvor individet selv sætter rammer for sin læringsproces, 2) teamstilladsering, hvor filmteamet sætter stilladser for deres proces, og endelig 3) institutionsstilladsering, hvor det er en institution, der er sætter rammerne. I tilfældet FFF kan projekt- og forskningsgruppen betragtes som en slags institution, der netop satte spilleregler op for filmskaberne, når der fx blev tildelt dem divergerende typer af mentoring, træning camps mv. Dette uddybes i Louise Stjerne Knudsens artikler og samles desuden op i forskningsgruppens fælles 9

10 afrunding sidst i OnEdge: Hvad er frugtbare konditioner for filmtalenter? Betydning af stilladsering i FFF Stilladsering og motivationsprofiler hører begge til typer af redskaber, som dels har været anvendt og testet i dette projekt, og dels kan anbefales at arbejde videre med inden for filmskabelsesmiljøer. Begrebet stilladsering skal både forstås og anvendes dynamisk, dvs. at talenterne har ikke nødvendigvis brug for samme mængde eller type. At screene talenter for at finde frem til deres natur rent motiveringsmæssigt, kan netop hjælpe med at indkredse, hvor megen struktur, feedback og rammesætning, den enkelte har brug for. En vis stilladsering af mentorer og til brug for mentorer - samt en klar forventningsafstemning mellem disse og talentmiljøerne kan være hensigtsmæssig og reducere frustrationer ikke mindst i (sam)arbejdet med primadonnaerne. Mentorerne (og andre typer af feedbackgivere i talentmiljøer) bør gøre sig klart, hvilket individuelt stilladseringsbehov samt hvilken motiveringsprofil hhv. filmtalentet og teamet har. I FFF har vi - som nævnt - arbejdet med en majoritet af primadonnaer, og således også oplevet megen passion og frustration og sågar frustrations regression. Man skal huske, at for denne types natur, er filmskabelse et kald, hvor man arbejder i en højere sags tjeneste, og hvor det kan være lig med et betydeligt meningstab, hvis fx ens film mødes med enten meget skarp, usaglig eller ubegrundet kritik. Mentorer kan fremadrettet have brug for mere viden om de enkeltes profiler, for at kunne tilbyde en passende respons på fx et manuskript og for, at frustrationen kan vendes til ny motivation, i stedet for at talentet regredierer. Herunder er det hensigtsmæssigt at vide, at kvinder i filmskabelse fx behøver mere stilladsering end mænd (Gilje 2009), og at unge mere uerfarne talenter også har behov for en strammere og hyppigere brug af stilladsering, end de erfarne. Således har vi oplevet, at gruppen med de yngste deltagere i FFF, både har bedømt mentorernes indsats, som mest frugtbar (ift. andre deltageres vurdering af mentorordningen). De har sågar givet udtryk for, at den læring, som mentorerne tilbød var mere værd end de de fik til at lave filmen (= et tegn på stor indre motivation). Processen er altså vigtigere end målet, hvilket ikke er usædvanligt for type 1, 2 og 3 inden for motivationsprofiler. Samtidig er nogle af disse unge talenter (i 20 erne), som af mentorerne fra starten har været fremhævet som havende stort potentiale, regredieret og synes, at forløbet i FFF har været så hårdt, at de ikke (i hvert fald ikke dem alle) umiddelbart går med planer om at lave flere film lige med det første. Dette til trods for, at gruppen har fremhævet især træning camps som meget frugtbare for dem, og at de har taget meget aktivt del i både øvelser ved camps og øvrig respons fra mentorerne. Ligesom de har responderet godt på og indrettet sig efter den institutions-stilladsering, som FFF-projektet har rammesat, og også har afleveret deres kortfilm inden for deadline. At udvise en adfærd der kan misforstås Herved udviser især enkelte medlemmer en adfærd, der ikke matcher den passionerede natur, som projektet har lokaliseret hos dem. Ud fra de data, vi baserer vores forskningsresultater på, kunne frustrationsniveauet i denne gruppe (og antageligt også i de andre) være sænket, hvis mentorernes indsatser og kritikpunkter var blevet fulgt op enten af mentorerne selv eller af en anden type mentorer, fx på filmværk- 10

Nr. 1 August 2013. Motivation

Nr. 1 August 2013. Motivation Nr. 1 August 2013 Motivation Indhold 2 Indledning: Innovation via motivation Velkommen til læsere af dette On Edge, som udgives af Knowledge Lab på SDU. Det gennemgående tema er denne gang: Motivation.

Læs mere

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling Nr. 1 Februar 2014 Talentudvikling Indhold 2 Indledning: Hvordan styr(k)er man talentudvikling? Talenterne er dem, der tør stikke ud af mængden, hvilket Lise Agerbæk har illustreret med fotos i dette OnEdge.

Læs mere

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid FRA TVÆRFAGLIGHED

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere