KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED"

Transkript

1 KAPITEL 56 UNIVERSEL ENHED Gud er enhed. Guddom er universelt ko-ordineret. Universet af universer er en umådelig integreret mekanisme som er absolut kontrolleret af et infinit sind. De fysiske, intellektuelle, og de åndelige domæner af universel skabelse er guddommelig korrelatet. Det perfekte og uperfekte er i sandhed indbyrdes forbundet, og derfor kan den finitte evolutionerende skabning opstige til Paradis i lydighed til den Universelle Fars befaling; Vær perfekt, som jeg er perfekt. De forskellige niveauer af skabelse er alle forenet i udkast og administration af Arkitekterne af Mesteruniverset. Til de dødelige af tid og rum indskrænkede sind, frembyder universet mange problemer og situationer som tilsyneladende portrætterer disharmoni og antyder fraværelse af effektiv ko-ordination; men dem af os som er i stand til at observere udstrakte strækninger af universelle fænomener og som er mere erfaren i denne kunst af at opdage den grundlæggende enhed som ligger til grund for skabende forskellighed og for opdagelse af guddommelig enhed som spreder sig over alle disse handlinger af flerhed, fornemmer bedre det guddommelige og enkelte formål fremlagt i alle disse mangfoldige manifestationer af universel skabende energi. 1. FYSISK KO-ORDINATION Den fysiske og materielle skabelse er ikke infinit, men den er perfekt ko-ordineret. Der er kraft, energi, og styrke, men de er alle en i oprindelse. De syv superuniverser er tilsyneladende dobbelt; central universet, treenig; men Paradis er af enkelt sammensætning. Og Paradis er den aktuelle kilde af alle materielle universer fortidige, nutidige, og fremtidige. Men da denne kosmiske afstamning er en evigheds begivenhed; i ingen tid fortid, nutid, eller fremtid fremkommer hverken rum eller materiel kosmos fra kernekraft Øen af Lys. Som den kosmiske kilde, fungerer Paradis førend rummet og før tid; heraf synes dets afstamninger at være forældreløse i tiden og rummet hvis ikke de var opstået igennem den Ikke egenskabsbestemt Absolutte, deres yderste gemmested i rum og deres afslører og regulator i tid. Den Ikke egenskabsbestemt Absolutte opretholder det fysiske univers, mens den Guddoms Absolutte motiverer den fortræffelige overkontrol af al materiel virkelighed og begge Absolutter er funktionsmæssig forenet af den Universel Absolutte. Dette sammenhængende gensidige forhold af det materielle univers er bedst forstået af alle personligheder materielle, morontielle, absonitte eller åndelige ved observation af tyngdekraft reaktion af alt ægte materiel virkelighed til tyngdekraft centrering på nedre Paradis. Tyngdekraft forenelse er universel og uforanderlig; ren-energi reaktion er ligeledes universel og uundgåelig. Ren energi ( ur-oprindelig kraft) og ren ånd er helt og aldeles førreagerende til tyngdekraft. Disse før oprindelige kræfter, hørende til de Absolutte,

2 er personligt kontrolleret af den Universelle Far; derfor er al tyngdekraft centreret i den personlige tilstedeværelse af Paradisets Far af ren energi og ren ånd og i hans overmaterielle bolig. Ren energi er stamfaren af alle relative, ikke åndelige funktionsmæssige virkeligheder, mens ren ånd er potentialet af den guddommelige og ledende overkontrol af alle grundlæggende energisystemer. Og disse virkeligheder, som så forskellig er manifesteret over hele rummet og som er observeret i bevægelse af tiden, er begge centreret i personen af Paradisets Far. I ham er vi én må være forenet fordi Gud er én. Farens personlighed er absolut forenet. I den infinitte natur af Gud Faren kan der umulig eksistere dobbelthed af virkelighed, så som fysisk og åndelig; men i det øjeblik vi ser væk fra infinitte niveauer og absolutte virkeligheder af personlig værdi af Paradis Faren, observerer vi eksistensen af disse to virkeligheder og genkender at de er fuldstændig reagerende til hans personlige tilstedeværelse; i ham alle ting består. I det øjeblik du forlader det ikke egenskabsbestemt begreb af den infinitte personlighed af Paradis Faren, må du postulere SIND som den uundgåelige forenende teknik af de for altid udvidende afvigelse af disse dobbelte univers manifestationer af den originale monoteistiske Skaberpersonlighed, den Første Kilde og Center JEG ER. 2. INTELLEKTUEL ENHED Tanke-Faren realiser ånds udtrykkelse i Ordet-Søn og opnår virkeligheds udvidelse igennem Paradis i de vidtstrakte materielle universer. De åndelige udtrykkelser af den Evige Søn er korreleret med de materielle niveauer af skabelse ved funktionerne af den Uendelige Ånd, fra hvis ånds-reagerende sind tjenester og i hvis fysiske ledende handlinger af sind, de åndelige virkeligheder af Guddom og de materielle eftervirkninger af Guddom er korreleret den ene med den anden. Sind er den funktionsmæssige begavelse af den Uendelige Ånd, derfor infinit i potentiel og universel i anbringelse. Den første tanke af den Universelle Far eviggøres i dobbelt udtrykkelse: Paradis Øen og hans Guddoms jævnbyrdige, den åndelige og Evige Søn. En sådan dobbelthed af evig virkelighed gør Gudesindet, den Uendelige Ånd, uundgåelig. Sind er den uundværlige kanal for kommunikation mellem åndelige og fysiske virkeligheder. Den materielle evolutionerende skabning kan kun opfatte og forstå den iboende ånd ved sinds tjenester. Dette infinitte og universelle sind er tjenende i universet af tid og rum som det kosmiske sind; og skønt udstrækkende sig fra de oprindelige tjenester af adjudantånder op til det storslået sind af den udøvende leder af et univers, så er dette kosmiske sind også fyldestgørende forenet i tilsynet af de Syv Mesterånder, som igen er ko-ordineret med det Højeste Sind af tid og rum og perfekt korreleret med det altomfavnende sind af den Uendelige Ånd. 3. ÅNDELIG FORENELSE Ligesom det universelle sinds tyngdekraft er centreret på Paradis af den personlige tilstedeværelse af den Uendelige Ånd, således er den universelle ånds tyngdekraft centret på Paradis af den personlige tilstedeværelse af den Evige Søn. Den Universelle Far er en, men til tid-rum er han åbenbaret i det

3 dobbelte fænomen af ren energi og ren ånd. Paradisets ånde virkeligheder er ligeledes en, men i alle tid-rum situationer og i forbindelser denne enkelte ånd er åbenbaret i det dobbelte fænomen af ånde personligheder og udstrømmelser fra den Evige Søn og de ånde personligheder og indflydelser fra den Uendelige Ånd og tilknyttede skabelser; og der er endnu en tredje rene- åndefragmenter Farens overdragelse af Tankerettere og andre åndeeksistenser som er førpersonlige. Ligemeget på hvilket niveau af universaktiviteter du eventuel træffer et åndelig fænomen eller kontakter med åndelige væsener, så bør du vide at de alle er afledt fra Guden som er ånd af tjenester af Åndesønnen og den Uendelige Sindsånd. Og denne vidtstrakte ånd fungerer som et fænomen på de evolutionerende verdner af tid sådan som det er anvist fra hovedkvartererne af det lokale univers. Fra disse hovedstæder af Skabersønnerne kommer Helligånden og Sandhedsånden, sammen med tjenesterne af adjudant sindsånderne, til de lavere og udviklende niveauer af materielle sind. Mens sind er mere forenet på niveauet af Mesterånderne i forbindelse med det Højeste Væsen og som det kosmiske sind i underordnet forhold til det Absolutte Sind, så er åndetjenester til de udviklende verdner mere direkte forenet i personlighederne boende på hovedkvartererne af de lokale universer og i personerne af de præsiderende Guddommelige Ministre, som efter tur er næsten perfekt korrelatet med kredsløbet af Paradisets tyngdekraft af den Evige Søn, hvori forenelse forekommer af alle tid-rum åndemanifestationer. Eksistensen af perfekte skabninger kan være opnået, opretholdt, og eviggjort ved fusionen af selv-bevidst sind med et fragment af før-treenighed åndens begavelse fra en af personerne af Paradis Treenigheden. Det dødelige sind er skabelsen af Sønnerne og Døtrene af den Evige Søn og den Uendelige Ånd og, når det er fusioneret med Tankeretteren fra Faren, er deltagende i en trefoldig ånde begavelse af de evolutionerende verdner. Men disse tre åndeudtrykkelser bliver perfekt forenet i finalitterne, lige som de selv i evigheden var forenet i den Universelle JEG ER førend han blev den Universelle Far af den Evige Søn og den Uendelige Ånd. Ånd må altid og i det yderste blive trefoldig i udtrykkelse og Treenighedforenet i den afsluttende virkeliggørelse. Ånd udspringer fra en kilde igennem en trefoldig udtrykkelse; og i den endelig afgørelse må og opnår den sin fulde virkeliggørelse i den guddommelige forenelse som er erfaret ved at finde Gud enhed med guddommelighed i evighed, og ved hjælp af det kosmiske sinds tjenester af infinitte udtrykkelse af det evige ord af Farens universelle tanke. 4. PERSONLIGHED FORENELSE Den Universelle Far er en guddommelig forenet personlighed, derfor vil alle hans opstigende børn som er båret til Paradis ved den tilbagekastende impuls fra Tankeretteren, som fremkom fra Paradis for at bebo materielle dødelige i lydighed til Farens befaling, ligeledes blive fuldstændige forenet personligheder førend de når Havona. Personlighed vil i følge sin natur række ud for at forene alle grundlovgivende virkeligheder. Den infinitte personlighed af den Første Kilde og Center, den Universelle Far, forener alle syv grundlovgivende Absolutter af Uendelighed; og

4 personligheden af det dødelige menneske, værende den eneste ene og direkte overdragelse af den Universelle Far, besidder ligeledes potentialet for forenelse af de grundlovgivende faktorer af dødelige skabninger. En sådan forenelse af skabende evne fra alle skabningers personlighed er et fødselsmærke for dets høje og eksklusive kilde og er yderligere bevisende for dets ubrudte kontakt med den samme kilde igennem personlighedens kredsløb, ved hjælp af hvilken skabningernes personlighed opretholder direkte og vedvarende kontakt med Faren af alle personligheder på Paradis. Uagtet at Gud er åbenbaret fra domænerne af de Syvfoldige og op igennem Højesteheden og Ydersteheden til Gud den Absolutte, så er det personlighedens kredsløb, centreret på Paradis og i personen af Gud Faren, som sørger for den komplette og perfekte forenelse af alle disse forskellige udtrykkelser af guddommelig personlighed for så vidt angår alle skabningers personligheder på alle niveauer af intelligente eksistenser og i alle virkelighederne af de perfekte, fuldendte, og perfektionerende universer. Så længe som Gud er til og i universerne af alt det vi har skildret, så er han ikke desto mindre, til dig og til alle andre Gud-kendende skabninger én, din Far og deres Far. Til personlighed kan Gud ikke være flertal. Gud er Faren til hver eneste af hans skabninger, og det er i bogstavelig talt umulig for noget barn at have mere end en far. Filosofisk, kosmologisk, og med henvisning til differentiale niveauer og lokaliseringer af manifestation, må du nødvendigvis forstå funktionerne af flertals Guddommene og postulere eksistensen af flertals Treenigheder; men i den ærværdige erfaring af den personlige kontakt af enhver tilbedende personlighed igennem hele mesteruniverset, Gud er en; og denne forenet og personlig Guddom er vores Paradis forældre, Gud Faren, overdrageren, konservator, og Far af alle personligheder fra dødelige mennesker på beboede verdner til den Evige Søn på den centrale Ø af Lys. 5. GUDDOM ENHED Enheden, udeleligheden, af Paradis Guddom er eksistentiel og absolut. Der er tre evige personliggørelser af Guddom den Universelle Far, den Evige Søn, og den Uendelige Ånd men i Paradisets Treenighed er de i virkeligheden en Guddom, udelte og udelelige. Fra det oprindelige Paradis-Havona niveau af eksistentiel virkelighed, to underabsolutte niveauer har udskilt sig, og derpå har Faren, Sønnen og Ånden engageret sig i skabelsen af talrige personlige medarbejdere og underordnede. Og selvom det er upassende i denne sammenhæng at påtage sig betragtningen af absonitte guddom forenelse på transcendentale niveauer af ydersteheden, så er det gennemførligt at kigge på nogle af kendetegnene af den forenelses funktion af de mange forskellige Guddom personliggørelser i hvem guddommelighed er funktionsmæssig manifesteret til de forskellige sektioner af skabelse og til de forskellige ordner af intelligente væsener. Den nuværende funktion af guddommelighed i superuniverserne er aktivt manifesteret i operationerne af de Højeste Skabere det lokale univers Skabersønner og Ånder, superuniversets Dagenes Urgamle, og de Syv Mesterånder af Paradis. Disse væsener udgør de første tre niveauer af Gud den Syvfoldige ledende indad til

5 den Universelle Far, og hele dette domæne af Gud den syvfoldige er ko-ordineret på det første niveau af eksperientiel guddom i det udviklende Højeste Væsen. På Paradis og i centraluniverset, er Guddom enhed en eksisterende virkelighed. Helt igennem de udviklende universer af tid og rum, er Guddom enhed en præstation. 6. FORENELSE AF EVOLUTIONERENDE GUDDOM Når de tre evige Guddoms personer fungerer som udelt Guddom i Paradisets Treenighed, opnår de perfekt enhed; ligeledes, når de skaber, enten i forenelse eller hver for sig, så udviser deres Paradis afkom den karakteristiske enhed af guddommelighed. Og dette formål af guddommelighed er manifesteret af de Højeste Skabninger og Herskere af tid-rum domænerne som er fremkommer i den styrke potentiel forenelse af suveræniteten af eksperientiel højestehed som, i tilstedeværelse af universets upersonlige energienhed, udgør en virkelighedsspænding som kun kan blive besluttet igennem en passende forenelse med de eksperientielle personligheds virkeligheder af eksperientiel Guddom. Personligheds virkelighederne af det Højeste Væsen kommer frem fra Paradisets Guddomme og på pilotverden af det ydre Havona kredsløb som er forenet med styrke prærogativer af den Almægtige Højeste kommende op fra Skaber guddommelighederne af det store univers. Gud den Højeste som en person eksisterede i Havona før skabelsen af de syv superuniverser, men han fungerede kun på åndelige niveauer. Evolutionen af den Almægtiges styrke af Højesteheden ved forskellige guddommelige synteser i de udviklende universer fremkom i en ny styrke tilstedeværelse af Guddom som var ko-ordineret med den åndelige person af den Højeste i Havona ved hjælp af det Højeste Sind, som i følge overflyttelse fra den potentiel boende i det uendelige Sind af den Uendelige Ånd til det aktive fungerende sind af det Højeste Væsen. De materialistiske skabninger fra de evolutionerende verdner af de syv superuniverser kan kun forstå Guddom enhed som det er udviklende i denne styrkepersonligheds syntese af det Højeste Væsen. På ethvert niveau af eksistens kan Gud ikke overskride den begrebsmæssige evne af de væsener som lever på sådan et niveau. Dødelige mennesker må, gennem erkendelsen af sandheden, påskønnelse af skønhed, og tilbedelse af godhed, udvikle anerkendelsen af en kærlighedens Gud og derefter udvikle sig igennem opstigende guddomsniveauer til forståelsen af det Højeste. Guddom, der således er blevet opfattet som forenet i styrke, kan derefter blive personliggjort i ånd til skabningernes forståelse og opnåelse. Selvom opstigende dødelige opnår styrke forståelse af den Almægtige på superuniversernes hovedstæder og personligheds forståelse af den Højeste på de ydre kredsløb af Havona, så finder de ikke virkelig det Højeste Væsen som de er bestemt til at finde Paradisets Guddomme. Selv finalitterne, sjette-stadium ånder, har ikke fundet det Højeste Væsen, ej heller er det sandsynligt indtil de har opnået syvendestadium-ånde status, og indtil den Højeste er blevet virkelig fungerende i aktiviteterne af fremtidens ydre universer. Men når de opstigende finder den Universelle Far som det syvende niveau af Gud den Syvfoldige, så har de opnået personligheden af den Første Person af alle guddoms niveauer af personlige forhold med universets skabninger.

6 7. UNIVERSEL EVOLUTIONERENDE EFTERVIRKNINGER Den regelmæssige udbredelse af evolution i tid-rum universerne er ledsaget af en altid-udvidende åbenbaring af Guddom til alle intelligente skabninger. Opnåelsen af højdepunktet af evolutionerende udvikling på en verden, i et system, konstellation, univers, superunivers, eller i det store univers fremhæver tilsvarende udvidelser af guddom funktion til og i disse fremadskridende enheder af skabelse. Og enhver sådan lokal forøgelse af guddommelig virkeliggørelse er ledsaget af bestemte vel-defineret eftervirkninger af udvidet guddom manifestation til alle andre sektorer af skabelse. Udstrækkende sig udad og fra Paradis, hvor ethvert nyt domæne af virkeliggjort og opnået evolution udgør en ny og udvidet åbenbaring af eksperientiel Guddom til universet af universer. Når bestanddelene af et lokalt univers i stigende grad er kommet i orden i lys og liv, er Gud den Syvfoldige manifesteret i stadig større udstrækning. Tid-rum evolution begynder på en planet med den første udtrykkelse af Gud den Syvfoldige Skabersønnen-Skabende Ånd forening i kontrol. Med ordningen af et system i lys, opnår denne Søn-Ånd forbindelse sin funktions fylde; og når en hel konstellation således er i orden, vil den anden fase af Gud den Syvfoldige bliver mere aktiv helt gennem et sådan område. Den komplette administrative evolution af et lokalt univers er tilset af nye og mere direkte tjenester af superuniversets Mesterånder; og ved dette punkt begynder der også den altid udvidende åbenbaring og virkeliggørelse af Gud den Højeste som kulminerer i de opstigendes forståelse af det Højeste Væsen mens de passerer gennem verdnerne af det sjette Havona kredsløb. Den Universelle Far, den Evige Søn, og den Uendelige Ånd er eksistentiel guddom manifestationer til intelligente skabninger og er derfor ikke, på lignende måde udvidet i personligheds forhold med sinds og ånds skabninger af hele skabelsen. Der skal gøres opmærksom på at opstigende dødelige må opleve den upersonlige tilstedeværelse af successive niveauer af Guddom i lang tid før de bliver tilstrækkelige åndelige og passende uddannet til opnåelse af eksperientiel personlig genkendelse og kontakt med disse Guddomme som personlige væsener. Enhver ny evolutionerende opnåelse indenfor en sektor af skabelsen, så vel som enhver ny invasion af rum af guddommelig manifestationer, er ledsaget af samtidige udvidelser af Guddom funktionsmæssige-åbenbaring indenfor de derpå eksisterende og tidligere organiseret enheder af al skabelse. Dette nye indgreb af det administrative arbejde af universerne og deres komponenters enheder fremstå r ikke altid som værende udført i nøjagtig overensstemmelse med den teknik som hermed er skitseret, fordi det er praksis at fremsende avancerede grupper af administratorer for at forberede vejen for den efterfølgende og skiftende tidsalder af ny administrativ overkontrol. Selv Gud den Yderste forud antyder sin transcendentale overkontrol af universerne i løbet af de senere stadier af et lokalt univers ordnet i lys og liv. Det er en faktum at, når skabelserne af tid og rum er blevet progressiv ordnet i evolutionerende status, så observeres der en ny og gennemgribende virkning af Gud den Højeste ledsagende med en tilsvarende tilbagetrækning af de første tre manifestationer af Gud den Syvfoldige. Hvis og når det store univers bliver ordnet i

7 lys og liv, hvad vil så blive fremtidens virke af Skaberen-Skabende manifestationer af Gud den Syvfoldige hvis Gud den Højeste overtager den direkte kontrol af disse skabelser af tid og rum? Er disse organisatorer og pionere af tid-rum universerne blevet frigjorte for lignende aktiviteter i det ydre rum? Vi ved det ikke, men vi spekulerer meget vedrørende disse og beslægtede anliggender. Når grænserne af eksperientiel Guddom er forlænget ud og ind i domænerne af den Ikke egenskabsbestemt Absolutte, forudser vi aktiviteten af Gud den Syvfoldige i løbet af de tidligere evolutionerende epoker af disse fremtidens skabelser. Vi er ikke alle i overensstemmelse med hensyn til fremtidens status af Dagenes Urgamle og superuniversets Mesterånder. ej heller ved vi hvorvidt eller ej det Højeste Væsen vil fungere derinde som i de syv superuniverser. Men vi formoder alle at Michael erne, Skabersønnerne, er bestemt til at fungere i disse ydre universer. Nogle mener at fremtidens tidsalder vil bevidne nogle tættere forme af forening mellem de forbundne Skabersønner og Guddommelige Ministre; det er endog mulig at en sådan skaber forening kan fremkomme i nogle nye udtryk af forbindende-skaber identiteter af en yderste art. Men vi ved virkelig ikke noget om disse muligheder af uåbenbaret fremtid. Vi ved, imidlertid, at i universerne af tid og rum, tilvejebringer Gud den Syvfoldige en fremadskridende tilnærmelse til den Universelle Far, og at denne evolutionerende tilnærmelse er erfaringsmæssig forenet i Gud den Højeste. Vi kunne godt gætte at en sådan plan måtte være fremherskende i de ydre universer; men på den anden side kan de nye ordner af væsener, der engang måske kan bebo disse universer, være i stand til at tilnærme sig Guddom på de yderste niveauer og med absonitte teknikker. I korthed, vi har ikke den ringeste begreb om hvad slags teknik for guddom tilnærmelse der kan blive operativ i fremtidens universer af det ydre rum. Ikke desto mindre, anser vi at de perfekte superuniverser på en eller anden måde vil blive en del af den Paradis-opstigendes karriere for de væsener der måske kan bebo disse ydre skabelser. Det er meget muligt at vi i fremtidens tidsalder vil bevidne ydre-rum beboers tilnærmelse til Havona igennem de syv superuniverser, administreret af Gud den Højeste med eller uden samarbejde af de Syv Mesterånder. 8. DEN HØJESTE FORENER Det Højeste Væsen har en trefoldig funktion i erfaringen af det dødelig menneske: Først, er han foreneren af tid-rum guddommelighed, Gud den Syvfoldige; for det anden, er han maksimum af Guddom som finitte skabninger virkelig kan forstå; for det tredje, er han det dødelige menneskes eneste vej for tilnærmelse til den transcendentale erfaring af at stemme overens med absonit sind, uendelig ånd, og Paradis personlighed. Opstigende finalittere, som er født i de lokale universer, opfostret i superuniverserne, og uddannet i centraluniverset, omfavner i deres personlige erfaring det fuldstændige potentiale af forståelsen af tid-rum guddommeligheden af Gud den Syvfoldige forenende i den Højeste. Finalittere gør tjeneste skiftevis i andre superuniverser end dem af fødsel, derved sammenlæggende erfaring på erfaring indtil mætheden af de syvfoldige forskelligheder af mulige skabningers erfaring er blevet opnået. Igennem den iboende Tankeretters tjenester er finalitterne i stand til at finde den Universelle Far, men det er ved disse erfaringsteknikker at disse finalittere

8 virkelig kommer til at kende det Højeste Væsen, og de er bestemt til tjeneste og åbenbaringen af denne Højeste Guddom i og til fremtidens universer af det ydre rum. Husk på, at alt hvad Gud Faren og hans Paradissønner gør for os, har vi til gengæld og i ånd lejlighed til at gøre for og i det fremkommende Højeste Væsen. Erfaringerne af kærlighed, glæde, og tjeneste i universet er gensidig. Gud Faren behøver ikke at hans Sønner skal returnere alt det til ham som han overdrager på dem, men de gør (eller kan) til gengæld overdrage alt dette på deres kammerater og på det udviklende Højeste Væsen. Alle skabelige fænomener er reflektive af forudgående skaber-ånd aktiviteter. Jesus sagde, og det er bogstaveligt talt sandt, Sønnen gør kun de ting som han ser Faren gøre. Med tiden må I dødelige mennesker begynde åbenbaringen af den Højeste til jeres kammerater, og i stadig større udstrækning må I forøge denne åbenbaring når I opstiger mod Paradis. I evigheden kan det være jer tilladt, til i stigende grad, at lave åbenbaringer af denne Gud af evolutionerende skabninger på højeste niveauer selv yderste som syvende stadium finalittere. 9. UNIVERSEL ABSOLUT ENHED Den Ikke egenskabsbestemt Absolutte og den Guddom Absolutte er forenet i den Universelle Absolutte. Absolutterne er ko-ordineret i den Yderste, betinget i den Højeste, og tid-rum modificeret i Gud den Syvfoldige. På underfinitte niveauer er der tre Absolutter, men i uendeligheden fremstår de som værende en. På Paradis er der tre personliggørelser af Guddom, men i Treenigheden er de en. Den største filosofiske præposition af mesteruniverset er denne: Eksisterede den Absolutte ( de tre Absolutter som en i uendelighed) før Treenigheden? og er den Absolutte forfædre til Treenigheden? eller er Treenigheden forudgående til den Absolutte? Er den Ikke egenskabsbestemt Absolutte en kraft tilstedeværelse uafhængig af Treenigheden? Betyder tilstedeværelsen af den Guddom Absolutte den ubegrænset funktion af Treenigheden? og er den Universelle Absolutte den afgørende funktion af Treenigheden, selv en Treenighed af Treenigheder? Ved første tanke, synes et begreb af den Absolutte som stamfar til alle ting- selv Treenigheden at yde kortvarig tilfredsstillelse af overensstemmende fornøjelse og filosofisk forenelse, men en sådan konklusion er ugyldiggjort ved virkeligheden af Paradis Treenighedens evighed. Vi er undervist, og vi tror, at den Universelle Far og hans Treenigheds medarbejdere er evige i natur og eksistens. Der er, derfor, kun en overensstemmende filosofisk konklusion, og det er: Den Absolutte er, til alle universets intelligenser, den upersonlige og ko-ordinerende reaktion af Treenigheden ( af Treenighederne ) til alle grundlæggende og allerførste rum situationer, intrauniversel og ekstrauniversel. Til alle personligheds intelligenser af det store univers står Paradis Treenigheden for altid i endeligheden, evigheden, højesteheden, og ydersteheden og, for alle praktiske formål af personlig forståelse og skabningers virkeliggørelse, som absolut. Efterhånden som skabningers sind kan se dette problem, er de ført til det afgørende postulat af den Universelle JEG ER som den første årsag og den ikke egenskabsbestemt kilde af både Treenigheden og den Absolutte. Når vi derfor beder om at tage et personlig begreb af den Absolutte under overvejelse, så vender vi tilbage til vores idéer og idealer af Paradisets Far. Når vi ønsker at lette forståelsen eller at

9 forøge bevidstheden af denne på anden måde upersonlige Absolutte, så vender vi tilbage til det faktum at den Universelle Far er den eksistentielle Far af absolut personlighed; at den Evige Søn er den Absolutte Person, dog ikke, i den eksperientielle sans, som personliggørelsen af den Absolutte. Og derefter fortsætter vi med at forestille os de eksperientielle Treenigheder som kulminerende i den eksperientielle personliggørelse af den Guddom Absolutte, imens opfattende den Universelle Absolutte som udgørende universet og det ekstrauniverse fænomen af tydelig tilstedeværelse af de upersonlige aktiviteter af den forenet og ko-ordineret Guddom forening af højesteheden, ydersteheden, og uendeligheden Treenigheden af Treenigheder. Gud Faren er genkendelig på alle niveauer fra det finitte til det infinitte, og skønt hans skabninger fra Paradis til de evolutionerende verdner har opfattet ham på forskellig vis, så er det kun den Evige Søn og den Uendelige Ånd der kender ham som en uendelighed. Åndelig personlighed er kun absolut på Paradis, og begrebet af den Absolutte er kun ikke egenskabsbestemt i uendeligheden. Guddom tilstedeværelse er kun absolut på Paradis, og åbenbaringen af Gud vil altid være delvis, relativ og tiltagende indtil hans kraft bliver eksperientiel infinit i rum indflydelsen af den Ikke egenskabsbestemt Absolutte, mens hans personligheds manifestation bliver eksperientiel infinit i den åbenbare tilstedeværelse af den Guddom Absolutte, og mens disse to potentielle af uendeligheden bliver virkeligheds-forenet i den Ikke egenskabsbestemt Absolutte. Men udover underfinitte niveauer er de tre Absolutter en, og derved er uendelighed Guddom-realiseret uden hensyn til om hvorvidt nogen andre ordner af eksistens nogen sinde selv-realiserer bevidsthed af uendelighed. Eksistentiel status i evigheden forudsætter eksistentiel selv-bevidsthed af uendelighed, endog selvom en anden evighed kan blive påkrævet til at erfare selvvirkeliggørelse af de eksperientielle potentialiteter iboende i en uendeligheds evighed en evig uendelighed. Og Gud Faren er den personlige kilde af alle manifestationer af Guddom og virkelighed til alle intelligente skabninger og åndevæsener helt igennem hele universet af universer. Som personligheder, nu eller i de efterfølgende universers erfaringer af den evige fremtid, ligegyldig om du opnår opnåelsen af Gud den Syvfoldige, begriber Gud den Højeste, finder Gud den Yderste, eller prøver at få en klar opfattelse af begrebet af Gud den Absolutte, så vil du opdage til din evige tilfredsheds at i fuldendelsen af ethvert eventyr har du, på nye eksperientielle niveauer, genopdaget den evige Gud Paradisets Far af alle universets personligheder. Den Universelle Far er forklarelsen af universel enhed som det må være i højeste grad, selv til syvende og sidste, realiseret i den efteryderste enhed af absolutte værdier og betydninger ikke egenskabsbestemt Virkelighed. Mester Kraft Organisatorerne går ud og ind i rummet og mobilisere dets energier til at blive tyngdekraft reagerende på Paradisets tiltrækning af den Universelle Far; og derefter kommer Skabersønnerne, som organiserer disse tyngdekrafts-reagerende kræfter indtil beboede universer og deri udvikler intelligente skabninger som selv modtager ånden af Paradisets Far og derefter opstiger til Faren for at blive som ham i alle mulige guddommelige egenskaber.

10 Den uophørlige og udbredende fremrykkelse af Paradisets skabende kræfter igennem rummet synes at varsle det bestandige udstrækkende domæne af tyngdekraftens rækkevidde af den Universelle Far og den aldrig-endende mangfoldiggørelse af varierede typer af intelligente skabninger som er i stand til at elske Gud og blive elsket af ham, og som, således blivende Gud-kendende, kan vælge at blive som ham, kan vælge at nå Paradis og finde Gud. Universet af universer er alt i alt forenet. Gud er en i styrke og personlighed. Der er ko-ordination på alle niveauer af energi og på alle faser af personlighed. Filosofisk og eksperientiel, i begreb og i virkelighed, alle ting og væsener er centreret i Paradisets Far. Gud er alt og i alt, og ingen ting eller væsener eksistere uden ham. 10. SANDHED, SKØNHED OG GODHED Efterhånden som verdnerne er ordnet i liv og lys udbredelse fra det indledende stadium til den syvende epoke, så får de en efterfølgende klar opfattelse af virkeliggørelsen af Gud den Syvfoldige, rækkende fra tilbedelse af Skabersønnen til gudsdyrkelse af hans Paradis Far. Helt igennem det sammenhængende syvende stadium af sådan en verdens historie de altid fremadskridende dødelige vokser i kendskabet af Gud den Højeste, alt imens de svagt skelner virkeligheden af de overskyggende gerninger af Gud den Yderste. Helt igennem denne herlige tidsalder den fornemste beskæftigelse af de al tid-fremadskridende dødelige er søgen efter en bedre forståelse og en fuldstændig virkeliggørelse af de begribelige elementer af Guddom sandhed, skønhed, og godhed. Dette repræsenterer menneskets anstrengelser til at skelne Gud i sindet, materien, og ånd. Og når den dødelige stræber efter denne søgen så finder han sig selv i stadig større udstrækning absorberet i det eksperientielle studie af filosofi, kosmologi, og guddommelighed. Filosofi begriber du i nogen grad, og guddommelighed forstår du i gudsdyrkelse, social service, og personlig åndelig erfaring, men i stræbelsen efter skønhed kosmologi begrænser du alt for ofte til studiet af menneskets umoden artistiske anstrengelser. Skønhed, kunst, er i høj grad en sag om forenelse af kontraster. Mangfoldighed er uundværlig til begrebet af skønhed. Den højeste skønhed, højden af finit kunst, er dramaet om forenelse af den umådelige mængde af kosmiske yderligheder af Skaber og skabninger. Mennesket finder Gud og Gud finder mennesket skabningen bliver perfekt som Skaberen er dette er den overjordiske præstation af den højeste grad af skønhed, opnåelse af toppunktet af kosmisk kunst. Derfor er materialisme, ateisme, højdepunktet af grimhed, klimakset af den finitte antitese af skønheden. Højeste skønhed består i panoramaet af forenelsen af de variationer som er blevet født af før-eksisterende harmoniske virkeligheder. Opnåelsen af kosmologiske tankeniveauer inkluderer : 1. Nysgerrighed. Hunger efter harmoni og tørst efter skønhed. Ihærdige forsøg på at opdage nye niveauer af harmoniske kosmiske forhold. 2. Æstetisk vurdering. Kærlighed til skønheden og den altid-fremadskridende vurdering for den kunstneriske berøring af alle skabende manifestationer på alle niveauer af virkelighed.

11 3. Etisk følsomhed. Igennem virkeliggørelsen af sandhed vil vurderingen af skønhed fører til fornemmelsen af den evige egnethed af disse ting som indvirker på genkendelsen af guddommelig godhed i Guddoms forhold med alle væsener; og netop således fører kosmologi til efterstræbelsen af guddommelige virkeligheds værdier til Guds bevidsthed. Verdnerne ordnet i lys og liv er fuldt interesseret i opfattelsen af sandhed, skønhed, og godhed fordi disse kvalitets værdier omfatter åbenbaringen af Guddom til områderne af tid og rum. Betydningerne af evig sandhed udgør en kombineret appel til de intellektuelle og åndelige naturer af dødelige mennesker. Universel skønhed omfatter de harmoniske forhold og rytmer af den kosmiske skabelse; dette er mere klart den intellektuelle appel og fører hen imod forenet og synkronisk forståelse af det materielle univers. Guddommelig godhed repræsenterer åbenbaringen af infinitte værdier til finitte sind, for deri at være erkendt og ophøjet til selve tærsklen af det åndelige niveau af menneskelig forståelse. Sandhed er det grundlæggende af videnskab og filosofi, præsenterende det intellektuelle grundlag af religion. Skønhed støtter kunst, musik, og de meningsfulde rytmer af alle menneskelige erfaringer. Godhed omfatter den etiske sans, moralitet, og religion eksperientiel perfektionstrang. Eksistensen af skønhed forudsætter tilstedeværelsen af påskønnende sinds skabninger lige så sikkert som det faktum at fremadskridende evolution indikerer overherredømme af det Højeste Sind. Skønhed er den intellektuelle genkendelse af de harmoniske tid-rum synteser af den vidtstrakte forskellighed af fænomenale virkeligheder, som alle stammer fra før-eksisterende og evig enhed. Godhed er den mentale genkendelse af de relative værdier af de forskellige niveauer af guddommelig perfektion. Genkendelsen af godhed forudsætter et sind af moralsk status, et personlig sind med evnen til at skelne mellem godt og ondt. Men besiddelsen af godhed, højsindethed er målestokken af virkelig guddommelig opnåelse. Genkendelse af sande forhold forudsætter et sind som er egenskabsbestemt til at skelne mellem sandhed og fejltagelse. Den overdragende Sandhedsånd som omgiver det menneskelige sind på Urantia er ufejlbarlig reagerende på sandhed den levende ånds forhold til alle ting og alle væsener som de er ko-ordineret i den evige opstigelse mod Gud. Enhver impuls af hvert et elektron, tanke, eller ånd er en fungerende enhed i hele universet. Kun synd og ond tiltrækning som gør modstand på de mentale og åndelige niveauer er isoleret. Universet er en helhed; ingen ting eller væsener eksisterer eller lever i isolation. Selv-virkeliggørelse er potentiel skadeligt hvis den er antisocial. Det er bogstaveligt talt sandt; Intet menneske lever ved sig selv. Kosmisk socialisering udgør den højeste form af personligheds forenelse. Jesus sagde; Ham som vil være stor ibland jer, lad ham blive tjener for alle. Selv sandhed, skønhed, og godhed menneskets intellektuelle adgang til universet af sind, materie, og ånd må blive kombineret ind i et forenet begreb af et guddommeligt og højeste ideal. Som dødelig personlighed forener den menneskelige erfaring med materie, sind, og ånd, således bliver dette guddommelige og højeste ideal styrke-forenet i Højesteheden og derefter personliggjort som en Gud af faderlig kærlighed. Al indsigt ind i forholdene til delene af enhver given helhed kræver en

12 forstående opfattelsesevne af forholdet af alle delene til denne helhed; og i universet betyder dette forholdet af skabte dele til den Skabende Helhed. Guddom bliver derfor transcendental, endog det uendelige, mål for universel og evig opnåelse. Universel skønhed er genkendelsen af refleksionen af Paradis Øen i den materielle skabelse, mens evig sandhed er det specielle kald af Paradissønnerne som ikke kun overdrager sig selv til de dødelige racer men endog udsender deres Sandhedsånd til alle folkene. Guddommelig godhed er mere udførlig fremvist i de elskede tjenester af de mangfoldige personligheder af den Uendelige Ånd. Men kærlighed, den samlet sum af disse tre kvaliteter, er menneskets opfattelsesevne af Gud som sin åndelige Far. Fysisk materie er tid-rum skyggen af Paradisets energi-stråling af de absolutte Guddomme. Sande meninger er den dødelige-intellekts eftervirkninger af den evige ord af Guddom tid-rum opfattelsen af højeste begreber. Godheds værdier af guddommelighed er de barmhjertige tjenester af de åndelige personligheder af den Universelle, den Evige, og den Uendelige til tid-rum finitte skabninger af evolutionerende sfærer. Disse meningsfyldte virkeligheds værdier af guddommelighed er blandet i Farens forhold med hver enkel personlig skabning som guddommelig kærlighed. De er koordineret i Sønnen og hans Sønner som guddommelig barmhjertighed. De åbenbarer deres kvaliteter gennem Ånden og hans åndebørn som guddommelige tjenester, portrætteringen af kærlig barmhjertighed til tidens børn. Disse tre guddommeligheder er først og fremmest åbenbaret af det Højeste Væsen som styrke-personligheds syntese. De er på forskellig vis fremvist af Gud den Syvfoldige i syv afvigende tankeforbindelser af guddommelige betydninger og værdier på syv opstigende niveauer. Til finitte mennesker sandhed, skønhed, og godhed omfatter den fuldstændige åbenbaring af guddommelig virkelighed. Når denne kærligheds-opfattelse af Guddom finder åndelig udtrykkelse i livene af Gud-kendende dødelige, så er der givet frugterne af guddommelighed; intellektuel fred, social fremskridt, moralsk tilfredsstillende, åndelig glæde, og kosmisk visdom. De avancerede dødelige på en verden i syvende stadium af lys og liv har lært at kærlighed er den største ting i universet og de ved at Gud er kærlighed. Kærlighed er ønsket om at gøre godt til andre. [ Præsenteret af en Mægtig Budbringer på besøg på Urantia, på anmodning af Nebadons Åbenbarings Korps og i samarbejde med en bestemt Melchizedek, den konstitueret Planetfyrste af Urantia.] * * * * * Dette kapitel om Universel Enhed er det femogtyvende af en serie af præsentationer af forskellige forfattere, der har været sponsoreret som en gruppe af en kommission af Nebadon personligheder tællende tolv og fungerende under ledelsen af Mantutia Melchizedek. Vi forfattede disse beretninger og forlagde dem på det Engelske sprog, ved hjælp af en teknik bemyndiget af vores overordnede, i året 1934 af Urantia tid.

KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER. Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper:

KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER. Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper: KAPITEL 20 GUDS PARADISSØNNER Som deres funktion i superuniverset Orvonton klassificeres Guds Sønner i tre almindelige grupper: 1. Guds Nedstigende Sønner. 2. Guds Opstigende Sønner. 3. Guds Treenigede

Læs mere

KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER

KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER KAPITEL 24 DEN UENDELIGE ÅNDS HØJERE PERSONLIGHEDER I Uversa, inddeler vi alle Samskaberens personligheder og væsen i tre store afdelinger: den Uendelige ånds Højere Personligheder, Budbringerne i Rummet

Læs mere

KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS

KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS KAPITEL 12 UNIVERSERNES UNIVERS en uhyre størrelse af den Universelle Fars vidtstrakte skabelse er fuldstændig udover rækkevidden af den begrænset forestillingsevne; umådeligheden af mesteruniverset forbløffer

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM

URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM URANTIA BOGEN - KAPITEL 130 PÅ VEJ TIL ROM RUNDREJSEN i den Romerske verden optog det meste af det otteogtyvende og hele det niogtyvende år af Jesus liv på jorden. Jesus og de to indfødte fra Indien Gonod

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys.

Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Lidt om rationalitet, ledelse, sport og rettidig omhu i bagklogskabens ulideligt klare lys. Det er svært at forstå noget som helst som rationelt, uden at inddrage en form for formålsmæssighed i betragtningen.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere