ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4"

Transkript

1 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Risici Løsninger Eksempler Branchevejledning nr. 4

2 Branchevejledning nr. 4 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Søfartens Arbejdsmiljøråd 2004

3 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: Tryk: JBK Offset ApS, Ishøj Tekst: Jan Høyer, Søfartens Arbejdsmiljøråd Jens Voxtrup Petersen, CASA Oversættelse: Stebbing & Co, London Tegninger: Pelle Søeborg Sats: Tegneriet ApS, København Udgivet af Salg og distribution fra Søfartens Arbejdsmiljøråd The Danish Maritime Occupational Health Service Amaliegade 33 B DK-1256 København K Tel Fax E-post: Iver C. Weilbach & Co. A/S Toldbodgade København K Tel Fax E-post:

4 Hvorfor en vejledning om arbejde på vogndæk? I denne vejledning kan du læse, hvad søfartserhvervets parter er enige om, og hvad de anbefaler som god praksis, når det gælder arbejde på vogndæk. Vejledningen indledes med en gennemgang af de forskellige risikofaktorer, dernæst følger en gennemgang af løsningsmuligheder, og endelig gives en række eksempler. Begrundelsen for at udgive en vejledning er, at arbejde om bord på et ro/ro-skib kan indebære farlige arbejdssituationer. Især arbejdet på vogndækket kan være forbundet med risiko ikke alene for arbejdsulykker, men også for skader på helbredet på kort eller langt sigt. Lovgivningen indeholder imidlertid ikke konkrete retningslinjer, som kan være med til at forebygge skader ved færdsel og ophold på vogndæk. Vejledningen har primært fokus på arbejdet, der foregår på vogndækket, og omhandler så ledes kun få steder konstruktionsmæssige ventilationsforhold, da disse som udgangspunkt er beskrevet i IMO s MSC cirkulære 729 af 4. juli Risikofaktorerne i arbejdet på vogndækket kan være meget forskellige fra skib til skib, og løsningerne kan derfor med fordel beskrives i den arbejdspladsvurdering, som det enkelte skib skal foretage. Her kan vejledningen forhåbentlig yde støtte. Vejledningen har været til høring i Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er ind arbejdet i teksten. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Hvorfor en vejledning om arbejde på vogndæk? 3

5 Risici Risici: Hvornår skal man gøre noget ved arbejdet på vogndækket? Når der arbejdes på ro/ro-skibes lastdæk, er der flere faremomenter, der gør sig gældende i forhold til færdselsveje, syns- og høresans, løft, arbejdsstillinger og udstødningsgasser. De føl gende afsnit handler om, hvornår forholdene er sådan, at man skal gøre noget. Færdsel og ophold Der er umiddelbart risiko i forbindelse med færdsel og ophold på vogndækket. Gennem tiden er der sket flere alvorlige ulykker i forbindelse med færdsel og ophold på vogndækket. Høj risiko optræder, når»tug-master«-føreren har nedsat udsyn på grund af store blinde vinkler, når der bakkes med en trailer eller mafivogn, og når man arbejder med bukke under trailerne. Figur 1: Når man som vist på tegningen bakker med trailer til højre, ligeud, og til venstre, vil der være store blinde vinkler. Størrelsen afhænger af førerens stilling og de spejle, der er udsyn til. I sikkerhedsudvalget bør man derfor risikovurdere al færdsel og ophold på vogndækket og efterfølgende udarbejde procedurer. Risikovurderingen bør være en del af skibets APV, jf. Arbejdsmiljømanualen og cd-rommen»arbejdsmiljø til søs«. Høreskader: Der er fare for høreskader, når støjen overskrider et bestemt niveau, som måles i decibel db(a). Risikoen bliver hurtigt større, når støjen stiger til højere niveauer. Ved en 8 timers arbejdsdag over 10 år er der følgende sammenhæng mellem støj og risiko for høreskader: 80 db(a) - 0% risiko 85 db(a) - 4% risiko 90 db(a) - 11% risiko 95 db(a) - 24% risiko 100 db(a) - 42% risiko Risikoen for høreskader afhænger stærkt af, hvor længe man opholder sig i støjen. Selv meget kortvarige ophold i høje støjniveauer kan give skader. Det samme kan ske, hvis man udsættes for pludselig støj (impulsstøj). Støj skal dæmpes ved kilden. Det gælder fx ventilatorstøj (jf. Tekniske forskift om støj i skibe). Høreværn skal være til rådighed ved støj over 80 db(a), og ved niveauer over 85 skal det bæres. Vær desuden opmærksom på unødig støj, se side 8. (jf. DS 797 samt Teknisk forskrift om støj i skibe). Støj Et andet problem ved arbejde på vogndæk kan være støjen. Støjen kan forstærke ulykkesfaren, fordi man ikke kan høre køretøjer nærme sig eller høre advarselsråb og støjen kan være en sundhedsfare i sig selv. Begge dele bør vurderes grundigt ved APV en. Figur 2: Fire kilder til støj: Ventilator, motor, surringsgrej og flaps. 4 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici

6 Risici Belysning Synsevnen kan være væsentligt nedsat, når man hurtigt bevæger sig fra dagslys ind på et vogndæk med meget mindre lys. Det samme gør sig gældende, når man kører fra vogndækket ud i solskin, hvor man kan blive blændet i en sådan grad, at synet er kraftig nedsat. Forhold omkring lys og syn bør derfor være et vigtigt punkt i risikovurderingen, der kan tage udgangspunkt i en besigtigelse af belysningen omkring portene og en bedømmelse af be lysningens vedligeholdelse. Tunge løft og belastende arbejdsstillinger At håndtere surringsgrej og bukke kan være tungt og vanskeligt. Bukke kan veje over 200 kg. Tunge løft, især i forvredne stillinger, indebærer risiko for akutte skader (fx diskusprolaps i lænderyggens led) og nedslidning på længere sigt. Figur 4: Belastende arbejdsstilling ved surring. En del surringsarbejde foregår i belastende arbejdsstillinger, fx når man skal ned i knæ, evt. helt ned på knæ eller kravle under trailere/lastbiler. Dette arbejde bør vurderes grundigt, evt. ved hjælp af en observation eller en videooptagelse af arbejdet. Figur 3: Hvis solen skinner, kan man opleve, at synet er meget nedsat ved overgangen mellem ude og inde. Et ubeskyttet knæ er ikke egnet til at hvile på et hårdt underlag. Kontaktfladen, som skal bære kroppens vægt, bliver meget lille, og det medfører, at trykket på dette lille område bliver meget stort, hvorved knæleddet kan tage skade. I første omgang kan dette mærkes som ømhed og evt. hævelse efter dagens arbejde. På længere sigt kan det have invaliderende følger. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici 5

7 Risici Rygsøjlen kan blive hårdt belastet ved løft, skub og træk. Belastningen afhænger ud over vægten af byrden også af underlag, løfteafstand, temperatur mm. Fx kan et løft af en let byrde betyde en stor belastning i rygsøjlen, hvis byrden ikke kan holdes helt ind til kroppen, hvis man skal vride sig eller bære byrden på et ujævnt underlag. Stofferne i udstødningen: Mere end 95 % af udstødningsgassen består af kuldioxid, vanddamp og kvælstof. Nogle få procent af udstødningsgassen består af mere skadelige stoffer, bl.a. kulilte (CO), nitrøse gasser (NOx), polyaromatiske kulbrinter (PAH-stoffer), aldehyder, metaller og deres salte samt partikler. Nyere forskning tyder på, at der er en særlig risiko fra de meget små partikler. Udstødningsgasser, partikler og støv Hvis man indånder dieselos eller benzinos kan man få hovedpine, kvalme, utilpashed, hoste, åndenød, trykken for brystet og irritation i øjne og næse. Dertil kommer en mere langsigtet risiko i forbindelse med udstødningsgasser fra køretøjerne. Der findes undersøgelser, som tyder på, at udstødningsgas kan give lungesygdomme såsom astma og kronisk bronkitis, og at partiklerne i osen betyder en øget risiko for kræft. Det må heller ikke glemmes, at det»almindelige«støv fra vogndækket kan indebære en risiko. Der har tidligere været krav om kvartalsvise COmålinger på vogndæk. Disse krav er i dag afløst af et krav i»meddelelser fra Søfartsstyrelsen A«om kortlægning af eksponeringsniveau til brug for arbejdspladsvurderingen. Målingerne giver kun et øjebliksbillede af forureningen på det sted, hvor målingen foretages. I alt består udstødningsgassen af mange tusinde forskellige stoffer, men i praksis har interessen samlet sig om kulilte fra benzinbiler samt nitrøse gasser og partikler fra dieselbiler. Det er således et meget komplekst område, og måleresultaterne skal derfor ligge væsentligt under grænseværdien, for at man er sikker på, at alle grænseværdier overholdes. Mængderne kan nedsættes væsentligt ved at bruge katalysator på benzinbiler og partikelfiltre på dieselbiler. I IMO s MSC/Cirkulære findes der meget detaljerede krav om ventilationskapacitet mv. på vogndækket beregnet efter antallet af køretøjer, som opererer samtidigt. Figur 5: Person med luftveje og kilderne til forurening, motorudstødning og støv fra dæk. 6 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici

8 Løsninger Løsninger: Hvordan kan man forbedre sikkerhed og sundhed ved arbejde, færdsel og ophold? En procedure for færdsel og ophold på vogndækket bør udarbejdes som en del af skibets APV. Den kan fx indeholde svar på følgende spørgsmål: Hvilke principper gælder for skiltning og afmærkning af færdselsveje? Hvordan skal vogndækket belyses for at nedsætte risikoen for blænding? Kan støjen dæmpes? Hvad gør man med tunge byrder og dårlige arbejdsstillinger? Hvilke opholdszoner er der i forhold til forurening med udstødningsgasser og støv? Hvilke former for arbejdstøj skal anvendes? Hvilke personlige værnemidler, herunder sikkerhedsfodtøj høreværn, handsker, åndedrætsværn mm., skal være til rådighed? Sikkerhedsskiltningen kan inddeles i flere undergrupper: Forbudsskilte Advarselsskilte Påbudsskilte Redningsskilte Brandskilte Sikkerhedskiltene skal være i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler herom. Desuden skal der afmærkes således, at det tydeligt fremgår, hvor gående trafik skal foregå. Dette skal udføres således, at det er klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, valgt under hensyntagen til dækkets farve. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel VIII). I de følgende afsnit behandles spørgsmålene nærmere. Hvordan kan man skilte og mærke af? Skiltningen og afmærkningen på vogndækket skal sikre to ting: Informationsskiltning, som informerer passagerer eller andre gæster om praktiske forhold Sikkerhedsskiltning, som informerer personer, som opholder sig på vogndækket om væsentlige sikkerhedsregler mv. Figur 6: Afmærkning og skiltning til kørsel og fodgæn gere. Skilte og afmærkninger skal umiddelbart kunne give svar på, hvor skal man opholde sig for at undgå påkørsel, fx når der bakkes med trailere. Foranstaltninger bør hænge sammen med anden information og eventuelle retningslinjer for signaler og direkte kommunikation til chauffører og fremmede. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 7

9 Løsninger Hvordan kan man forbedre belysningen? Belysningen på vogndækket skal sikre to ting: At man kan arbejde på vogndækket med god synlighed At man kan køre ud og ind ad porte uden at blive blændet eller»formørket«belysningen bør derfor kunne give en glidende overgang mellem kajanlæg udenfor og et oplyst vogndæk indenfor. Det vil være en stor fordel, hvis belysningen kan varieres i portområdet på samme måde som belysningen reguleres i moderne vejtunneler. Figur 7b: Ekstra belysning i portområdet giver bedre overgang fra mørkt til lyst område. Hvordan kan man dæmpe støjen? Dæmpning af støjen kan ske med tekniske foranstaltninger, fx vedligeholdelse af flaps og støjdæmpede ventilatorer. Figur 7a: Ekstra belysning i portområdet giver bedre overgang fra mørkt til lyst område. Belysningsstyrke måles i lux. Belysningen skal være indrettet sådan, at lysstyrken forekommer jævn og uden blænding. Ved overgang til bedre belyste arealer bør der foretages en optrapning af lysstyrken fra det lavere belyste til det højere belyste over en passende strækning, så synssvigt undgås. Reflekser i køretøjernes vinduer bør undgås. Belysningen i portarealet bør være mindst 200 lux, og lyset må ikke blænde. Jf. DS/EN 700. Støj kan også bekæmpes ved adfærdsændringer. Hvordan behandler man fx surringsgrejet på vogndækket? Det spørgsmål bør stilles som led i skibets APV. Kan det håndteres på en anden mindre støjende måde, eller kan det støjdæmpes? Hvis høreværn er nødvendige, bør man nøje overveje, hvilken type høreværn man skal anvende (se under værnemidler side 12). Unødig støj skal undgås jf. teknisk forskrift om støj i skibe. Støjniveauet skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Nedsættelse af støjbelastningen skal primært ske ved tekniske foranstaltninger. 8 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

10 Løsninger Figur 9: Gaffeltruck bruges til at løfte buk og trække vogn med surringsgrej. Figur 8: Støjdæmpning af ventilationsrum set indefra. Her er tre kassetter med støjabsorberende materiale (mineraluld og perforeret plade) sat op foran ventilationsristen. Det er desuden muligt at montere en lyddæmper på blæseren. Hvordan kan man undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger? Når det drejer sig om at beskytte sine knæ, er det bedste at undgå det knæbelastende arbejde. Det næstbedste er at reducere den form for arbejde. I mange tilfælde er knæbeskyttelse imidlertid den eneste mulighed for at nedsætte belastningen af knæet. Se under personlige værnemidler. En god forebyggelse ved surring af trailere og håndtering af bukke er at bruge hjul: Hjul på bukkene og en trækvogn med gummihjul til opsamling af surringsgrej. Husk at indarbejde eftersyn og vedligeholdelse af hjulene. Hvis der skal indkøbes surringsgrej, kan man efterspørge og prioritere lettere grej. Det anbefales at bruge løftegrej og hjælpemidler, hvor det er praktisk muligt. Hvordan kan luften på vogndækket forbedres? Der er mange muligheder for at gøre luften renere og dermed nedsætte belastningen hos dem, der arbejder på vogndækket. Tiltagene kan fx være Montering af partikelfilter på tugmasters/ trucks/lastbiler Vedligeholdelse af tugmasters Forbedring af rengøring, der kan fjerne partikler fra overflader Åbning af porte og udnyttelse af vindtryk til gennemtræk på vogndæk Forbedret ventilation af ro/ro-dækket Starte sent og evt. bruge rød-grønt stop-start kørelys Start af ventilation så tidligt som praktisk muligt Rokader, således at et enkelt besætningsmedlem kun har kort tids arbejde på dækket i løbet af en arbejdsdag. Afmærkning af opholdszoner på ro/ro-dækket Brug af personlige værnemidler Ventilation og værnemidler behandles i de følgende afsnit. Rengøring af vogndæk bør ske ved at støvsuge frem for at feje eller spule. Det er bedst at undgå, at støvet hvirvles op, idet små partikler kan holde sig svævende i lang tid. Se eksempel på vaskemaskine side 13. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 9

11 Løsninger Åbne porte kan give træk, men det kan være acceptabelt som en kortvarig løsning ved spidsbelastninger, fx losning på en dag med mange koldstarter. En anden organisering af arbejdet kan også bidrage til at nedsætte belastningen. Vejen går gennem en grundig kortlægning af forholdene på vogndækket (se nedenfor) for at se, hvor der er størst mulighed for ophobning af udstødningsgasser. Disse områder bør markeres på en plan over vogndækket. Planen skal være tilgængelig for de personer, som færdes på vogndækket. Desuden bør man i sikkerhedsudvalget drøfte og beslutte, hvor personer bør opholde sig i forbindelse med lastning og losning. Fx om det er muligt at etablere særligt ventilerede opholdszoner med overtryksluft. Man bør ligeledes forsøge at rokere medarbejderne, således at det ikke er den/de samme personer, der altid opholder sig på vogndækket. Figur 10: Røgforsøg i tre stadier. Målinger: En god måde at kortlægge forholdene på vogn dækket er at lave nogle røgforsøg ved hjælp af testrøg. Denne metode giver ikke nogen tal for luftskifte, forurening mv. men derimod en til strækkelig indikation af luftcirkulationen på vogndækket samt af eventuelle dårligt ventilerede områder af dækket. Metoden er enkel og kan nemt udføres af skibets besætning. Det skal dog understreges, at Søfartsstyrelsen ikke accepterer, at besætningen i forbindelse med nybygninger selv foretager disse røgforsøg i stedet for målinger. I sådanne situationer vil det være nødvendigt at inddrage fagfolk. Man fylder testrøg ud på vogndækket, hvorefter man kan betragte, hvordan røgen fortyndes og forsvinder fra vogndækket. Der kan ikke angives nogen entydig måde at udføre forsøget på. Derimod bør man i det enkelte skib forsøge sig frem for at finde frem til den mest velegnede metode. I skibe, hvor ventilationskanalerne er fordelt i langskibs retning i hele ski - bets længde, kan man med fordel fordele rø gen på hele vogndækket, hvorefter man starter ventilationen. Er der derimod tale om, at ventilationskanalerne sidder for og agter, vil det give et bedre billede af forholdene, hvis man tilfører røgen i den ende, hvor indblæsningen foregår for på denne måde at kunne betragte røgens bevægelse gennem vogndækket. Målinger for stoffer som f.eks. kulilte og nitrøse gasser giver et øjebliksbillede af forureningsniveauet. Dette betyder, at man vil få forskellige resultater fra den ene måling til den anden. Derfor er disse målinger alene ikke vel egnede til at vurdere forholdene på dækket med. Hvis man skal have nogle målinger, som giver et dækkende billede af forholdene på dækket, skal man derfor foretage nogle langtidsmålinger over en hel arbejdsdag. Målingerne skal gentages under forskellige forhold for at give et tilstrækkeligt billede. 10 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

12 Løsninger Hvordan kan vogndækket ventileres? Formålet med et ventilationssystem på et ro/rolastdæk er at fortynde og fjerne udstødningsgasser for at beskytte de personer, som arbejder på dækket. Det er luftstrømningerne på lastdækket, der afgør, hvordan udstødningsgasserne for tyndes. Det afhænger af vind og vejr, men også af skibets kapacitet, design, og hvilken måde ventilationssystemet betjenes på. Også antallet og placeringen af køretøjerne spiller ind. Vinden har meget stor betydning, som kan udnyttes ved en fleksibel betjening af ventilationen. Ventilationen skal dog samtidig kunne klare en situation uden vind. Ventilationssystemerne på skibe er ofte en kombination af naturlig ventilation, udsugning og indblæsning. Ventilatorerne kan være vendbare, således at de enten kan suge eller blæse. Desuden er der nogle steder installeret»air jets«med henblik på at»omrøre«luften, således at lufttilstrømningen vil blive tilført jævnt på hele lastdækket. Men selvom man har en stor luftstrøm på dækket, kan der stadig være områder med et lille luftskifte. Placering og størrelse af ventilatorer skal tilpasses det enkelte skib afpasset efter, hvor mange køretøjer der håndteres. A B C Figur 11: Tre typer ventilation: A. Naturlig ventilation udnytter vinden til at skabe gennemtræk på lastdækket. B. Udsugningsventilation suger luft fra lastdækket. Luften erstattes af udendørsluft, som suges ind gennem skibets åbne rampe. Udsugningsventilation skaber undertryk på dækket. C. Indblæsningsventilation leverer udendørsluft til lastdækket og skaber i princippet overtryk på lastdækket. Retningslinjer for ventilation af vogndæk: Luftstrømningen skal altid dække hele lastdækket. Vær opmærksom på områder bag fremspring, fx vandtætte skotter, og lavtliggende områder, fx under køretøjer og lavereliggende dæk. Afhængig af luftstrømningen på dækket vil gasserne kunne sprede sig til lastdæk, der ligger højere end det aktuelle dæk. Luften vil strømme den vej, hvor der er mindst modstand. Dette betyder, at i praksis vil det meste af luften strømme i det frie rum over køretøjerne. Man skal forhindre, at forurenet luft spredes til tilstødende områder såsom aptering og maskinrum. Områder, der typisk vil være dårligt ventileret, bør opmærkes i en ventilationsplan. Områderne bør afmærkes med tydelige farver, som indikerer, at personer ikke bør opholde sig i disse områder under lastning og losning. Desuden kan man ved hjælp af skiltning advare mod ophold disse steder på dækket. Det kan anbefales at kontrollere ventilationen for at se, om den fungerer. Der bør udarbejdes en eftersynsrutine, der kan indgå i de almin delige vedligeholdelsessystemer. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 11

13 Løsninger Hvilke personlige værnemidler kan bruges? Brugen af personlige værnemidler må anses som den sidste udvej, hvis man ikke kan fjerne belastningen eller fjerne den belastede person. Knæbeskyttelse: Det enkleste er at placere knæbeskytterne i lommer foran knæene på arbejdsbukserne. Løse knæbeskyttere, som spændes uden på bukserne, kan bruges i særlige tilfælde. Sikkerhedsfodtøj skal bæres på vogndækket. Det bør være skridsikkert, men husk at forebygge faldulykker ved hurtig rengøring af fx oliespild. Arbejdstøj skal have en god synlighed, jf. tegning. Åndedrætsværn skal anvendes i de tilfælde, hvor man ikke på anden vis kan undgå udsættelse for store koncentrationer af udstødningsgasser. Høreværn Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende et høreværn med for stor dæmpning, da man derved kan risikere at overhøre en truck el ler et andet køretøj; omvendt skal hø re værnet også have en tilstrækkelig dæmp ning for at undgå høreskader. Der fin des også elektronisk høreværn, hvor dæmp nin gen reguleres automatisk af hængig af støjniveauet. I nogle skibe har man be hov for at kunne kommunikere via vhfra dio i forbindelse med lastning/losning. I disse tilfælde vil det måske være mest hensigtsmæssigt med høreværn, der kan tilsluttes radioen. Figur 12: Person iført synlige klæder med knæbeskyttelse, sikkerhedssko og høreværn med radiokommunikation. Læs mere Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, forskrifter for arbejdsmiljø i skibe. Teknisk forskrift om støj i skibe. MSC/circ. 729: Design guidelines and operational recommendations for ventilation systems in ro/ro cargo spaces. IMO, juli At-vejledning D.5.3 om advarselsklæder, vejledning om brug af tydeligt synlige arbejdsklæder. DS/EN 471:1994; Beskyttelsesklæder, Tydeligt synlige advarselsklæder. Cd-rom programmet»arbejdsmiljø til Søs«. DS 700:1997: Kunstig belysning I arbejdslokaler. 12 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

14 Eksempler Eksempel 1: For at undgå ophvirvling af støv i forbindelse med rengøring af lastdæk er der indkøbt en vaskemaskine. Foruden forbedringen af luftkvaliteten på vogndækket vil der også opnås en ergonomisk gevinst. Eksempel 2: For at lette håndteringen af surringsgrejerne er der anskaffet en trækvogn til transport af surringer. Ved at samle surringerne på trækvognen kan støjniveauet desuden mindskes. Fortovet er tydeligt afmærket. Eksempel 3: Ude i borde på autoværnet er der monteret et beslag til ophængning af surringsgrej. Tiltaget kan have dels en ergonomisk effekt og dels en støjdæmpende effekt. Eksempel 4: Vogndæk på passagerskib. Vognbanerne er tydeligt afmærkede. Bemærk desuden, at med - ar bejderne, som har et ærinde på dækket, er iført trafikveste med refleksbånd. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Eksempler 13

15 Eksempler Eksempel 5: Besætning iført arbejdstøj med stor synlighed. Kedeldragten er lavet af orange stof med påsyede refleksstriber. Opfylder DS/EN 471 om tydeligt synlige advarselsklæder. Eksempel 6: Vogndæk med kørelys aktiveret. Bilisterne bliver vejledt om start af motorerne ved hjælp af kørelyset. Kan medvirke til, at bilisterne ikke starter motorerne, før det er nødvendigt. 14 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Eksempler

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Rengøring på Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Arbejdsmiljø på motorredskaber

Arbejdsmiljø på motorredskaber Arbejdsmiljø på motorredskaber - Checkliste til brug ved anskaffelse af ny maskine Maskinfabrikat og type: Titel: Arbejdsmiljø på motorredskaber Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Landscentret Byggeri

Læs mere