ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4"

Transkript

1 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Risici Løsninger Eksempler Branchevejledning nr. 4

2 Branchevejledning nr. 4 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Søfartens Arbejdsmiljøråd 2004

3 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: Tryk: JBK Offset ApS, Ishøj Tekst: Jan Høyer, Søfartens Arbejdsmiljøråd Jens Voxtrup Petersen, CASA Oversættelse: Stebbing & Co, London Tegninger: Pelle Søeborg Sats: Tegneriet ApS, København Udgivet af Salg og distribution fra Søfartens Arbejdsmiljøråd The Danish Maritime Occupational Health Service Amaliegade 33 B DK-1256 København K Tel Fax E-post: Iver C. Weilbach & Co. A/S Toldbodgade København K Tel Fax E-post:

4 Hvorfor en vejledning om arbejde på vogndæk? I denne vejledning kan du læse, hvad søfartserhvervets parter er enige om, og hvad de anbefaler som god praksis, når det gælder arbejde på vogndæk. Vejledningen indledes med en gennemgang af de forskellige risikofaktorer, dernæst følger en gennemgang af løsningsmuligheder, og endelig gives en række eksempler. Begrundelsen for at udgive en vejledning er, at arbejde om bord på et ro/ro-skib kan indebære farlige arbejdssituationer. Især arbejdet på vogndækket kan være forbundet med risiko ikke alene for arbejdsulykker, men også for skader på helbredet på kort eller langt sigt. Lovgivningen indeholder imidlertid ikke konkrete retningslinjer, som kan være med til at forebygge skader ved færdsel og ophold på vogndæk. Vejledningen har primært fokus på arbejdet, der foregår på vogndækket, og omhandler så ledes kun få steder konstruktionsmæssige ventilationsforhold, da disse som udgangspunkt er beskrevet i IMO s MSC cirkulære 729 af 4. juli Risikofaktorerne i arbejdet på vogndækket kan være meget forskellige fra skib til skib, og løsningerne kan derfor med fordel beskrives i den arbejdspladsvurdering, som det enkelte skib skal foretage. Her kan vejledningen forhåbentlig yde støtte. Vejledningen har været til høring i Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er ind arbejdet i teksten. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Hvorfor en vejledning om arbejde på vogndæk? 3

5 Risici Risici: Hvornår skal man gøre noget ved arbejdet på vogndækket? Når der arbejdes på ro/ro-skibes lastdæk, er der flere faremomenter, der gør sig gældende i forhold til færdselsveje, syns- og høresans, løft, arbejdsstillinger og udstødningsgasser. De føl gende afsnit handler om, hvornår forholdene er sådan, at man skal gøre noget. Færdsel og ophold Der er umiddelbart risiko i forbindelse med færdsel og ophold på vogndækket. Gennem tiden er der sket flere alvorlige ulykker i forbindelse med færdsel og ophold på vogndækket. Høj risiko optræder, når»tug-master«-føreren har nedsat udsyn på grund af store blinde vinkler, når der bakkes med en trailer eller mafivogn, og når man arbejder med bukke under trailerne. Figur 1: Når man som vist på tegningen bakker med trailer til højre, ligeud, og til venstre, vil der være store blinde vinkler. Størrelsen afhænger af førerens stilling og de spejle, der er udsyn til. I sikkerhedsudvalget bør man derfor risikovurdere al færdsel og ophold på vogndækket og efterfølgende udarbejde procedurer. Risikovurderingen bør være en del af skibets APV, jf. Arbejdsmiljømanualen og cd-rommen»arbejdsmiljø til søs«. Høreskader: Der er fare for høreskader, når støjen overskrider et bestemt niveau, som måles i decibel db(a). Risikoen bliver hurtigt større, når støjen stiger til højere niveauer. Ved en 8 timers arbejdsdag over 10 år er der følgende sammenhæng mellem støj og risiko for høreskader: 80 db(a) - 0% risiko 85 db(a) - 4% risiko 90 db(a) - 11% risiko 95 db(a) - 24% risiko 100 db(a) - 42% risiko Risikoen for høreskader afhænger stærkt af, hvor længe man opholder sig i støjen. Selv meget kortvarige ophold i høje støjniveauer kan give skader. Det samme kan ske, hvis man udsættes for pludselig støj (impulsstøj). Støj skal dæmpes ved kilden. Det gælder fx ventilatorstøj (jf. Tekniske forskift om støj i skibe). Høreværn skal være til rådighed ved støj over 80 db(a), og ved niveauer over 85 skal det bæres. Vær desuden opmærksom på unødig støj, se side 8. (jf. DS 797 samt Teknisk forskrift om støj i skibe). Støj Et andet problem ved arbejde på vogndæk kan være støjen. Støjen kan forstærke ulykkesfaren, fordi man ikke kan høre køretøjer nærme sig eller høre advarselsråb og støjen kan være en sundhedsfare i sig selv. Begge dele bør vurderes grundigt ved APV en. Figur 2: Fire kilder til støj: Ventilator, motor, surringsgrej og flaps. 4 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici

6 Risici Belysning Synsevnen kan være væsentligt nedsat, når man hurtigt bevæger sig fra dagslys ind på et vogndæk med meget mindre lys. Det samme gør sig gældende, når man kører fra vogndækket ud i solskin, hvor man kan blive blændet i en sådan grad, at synet er kraftig nedsat. Forhold omkring lys og syn bør derfor være et vigtigt punkt i risikovurderingen, der kan tage udgangspunkt i en besigtigelse af belysningen omkring portene og en bedømmelse af be lysningens vedligeholdelse. Tunge løft og belastende arbejdsstillinger At håndtere surringsgrej og bukke kan være tungt og vanskeligt. Bukke kan veje over 200 kg. Tunge løft, især i forvredne stillinger, indebærer risiko for akutte skader (fx diskusprolaps i lænderyggens led) og nedslidning på længere sigt. Figur 4: Belastende arbejdsstilling ved surring. En del surringsarbejde foregår i belastende arbejdsstillinger, fx når man skal ned i knæ, evt. helt ned på knæ eller kravle under trailere/lastbiler. Dette arbejde bør vurderes grundigt, evt. ved hjælp af en observation eller en videooptagelse af arbejdet. Figur 3: Hvis solen skinner, kan man opleve, at synet er meget nedsat ved overgangen mellem ude og inde. Et ubeskyttet knæ er ikke egnet til at hvile på et hårdt underlag. Kontaktfladen, som skal bære kroppens vægt, bliver meget lille, og det medfører, at trykket på dette lille område bliver meget stort, hvorved knæleddet kan tage skade. I første omgang kan dette mærkes som ømhed og evt. hævelse efter dagens arbejde. På længere sigt kan det have invaliderende følger. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici 5

7 Risici Rygsøjlen kan blive hårdt belastet ved løft, skub og træk. Belastningen afhænger ud over vægten af byrden også af underlag, løfteafstand, temperatur mm. Fx kan et løft af en let byrde betyde en stor belastning i rygsøjlen, hvis byrden ikke kan holdes helt ind til kroppen, hvis man skal vride sig eller bære byrden på et ujævnt underlag. Stofferne i udstødningen: Mere end 95 % af udstødningsgassen består af kuldioxid, vanddamp og kvælstof. Nogle få procent af udstødningsgassen består af mere skadelige stoffer, bl.a. kulilte (CO), nitrøse gasser (NOx), polyaromatiske kulbrinter (PAH-stoffer), aldehyder, metaller og deres salte samt partikler. Nyere forskning tyder på, at der er en særlig risiko fra de meget små partikler. Udstødningsgasser, partikler og støv Hvis man indånder dieselos eller benzinos kan man få hovedpine, kvalme, utilpashed, hoste, åndenød, trykken for brystet og irritation i øjne og næse. Dertil kommer en mere langsigtet risiko i forbindelse med udstødningsgasser fra køretøjerne. Der findes undersøgelser, som tyder på, at udstødningsgas kan give lungesygdomme såsom astma og kronisk bronkitis, og at partiklerne i osen betyder en øget risiko for kræft. Det må heller ikke glemmes, at det»almindelige«støv fra vogndækket kan indebære en risiko. Der har tidligere været krav om kvartalsvise COmålinger på vogndæk. Disse krav er i dag afløst af et krav i»meddelelser fra Søfartsstyrelsen A«om kortlægning af eksponeringsniveau til brug for arbejdspladsvurderingen. Målingerne giver kun et øjebliksbillede af forureningen på det sted, hvor målingen foretages. I alt består udstødningsgassen af mange tusinde forskellige stoffer, men i praksis har interessen samlet sig om kulilte fra benzinbiler samt nitrøse gasser og partikler fra dieselbiler. Det er således et meget komplekst område, og måleresultaterne skal derfor ligge væsentligt under grænseværdien, for at man er sikker på, at alle grænseværdier overholdes. Mængderne kan nedsættes væsentligt ved at bruge katalysator på benzinbiler og partikelfiltre på dieselbiler. I IMO s MSC/Cirkulære findes der meget detaljerede krav om ventilationskapacitet mv. på vogndækket beregnet efter antallet af køretøjer, som opererer samtidigt. Figur 5: Person med luftveje og kilderne til forurening, motorudstødning og støv fra dæk. 6 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Risici

8 Løsninger Løsninger: Hvordan kan man forbedre sikkerhed og sundhed ved arbejde, færdsel og ophold? En procedure for færdsel og ophold på vogndækket bør udarbejdes som en del af skibets APV. Den kan fx indeholde svar på følgende spørgsmål: Hvilke principper gælder for skiltning og afmærkning af færdselsveje? Hvordan skal vogndækket belyses for at nedsætte risikoen for blænding? Kan støjen dæmpes? Hvad gør man med tunge byrder og dårlige arbejdsstillinger? Hvilke opholdszoner er der i forhold til forurening med udstødningsgasser og støv? Hvilke former for arbejdstøj skal anvendes? Hvilke personlige værnemidler, herunder sikkerhedsfodtøj høreværn, handsker, åndedrætsværn mm., skal være til rådighed? Sikkerhedsskiltningen kan inddeles i flere undergrupper: Forbudsskilte Advarselsskilte Påbudsskilte Redningsskilte Brandskilte Sikkerhedskiltene skal være i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler herom. Desuden skal der afmærkes således, at det tydeligt fremgår, hvor gående trafik skal foregå. Dette skal udføres således, at det er klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, valgt under hensyntagen til dækkets farve. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel VIII). I de følgende afsnit behandles spørgsmålene nærmere. Hvordan kan man skilte og mærke af? Skiltningen og afmærkningen på vogndækket skal sikre to ting: Informationsskiltning, som informerer passagerer eller andre gæster om praktiske forhold Sikkerhedsskiltning, som informerer personer, som opholder sig på vogndækket om væsentlige sikkerhedsregler mv. Figur 6: Afmærkning og skiltning til kørsel og fodgæn gere. Skilte og afmærkninger skal umiddelbart kunne give svar på, hvor skal man opholde sig for at undgå påkørsel, fx når der bakkes med trailere. Foranstaltninger bør hænge sammen med anden information og eventuelle retningslinjer for signaler og direkte kommunikation til chauffører og fremmede. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 7

9 Løsninger Hvordan kan man forbedre belysningen? Belysningen på vogndækket skal sikre to ting: At man kan arbejde på vogndækket med god synlighed At man kan køre ud og ind ad porte uden at blive blændet eller»formørket«belysningen bør derfor kunne give en glidende overgang mellem kajanlæg udenfor og et oplyst vogndæk indenfor. Det vil være en stor fordel, hvis belysningen kan varieres i portområdet på samme måde som belysningen reguleres i moderne vejtunneler. Figur 7b: Ekstra belysning i portområdet giver bedre overgang fra mørkt til lyst område. Hvordan kan man dæmpe støjen? Dæmpning af støjen kan ske med tekniske foranstaltninger, fx vedligeholdelse af flaps og støjdæmpede ventilatorer. Figur 7a: Ekstra belysning i portområdet giver bedre overgang fra mørkt til lyst område. Belysningsstyrke måles i lux. Belysningen skal være indrettet sådan, at lysstyrken forekommer jævn og uden blænding. Ved overgang til bedre belyste arealer bør der foretages en optrapning af lysstyrken fra det lavere belyste til det højere belyste over en passende strækning, så synssvigt undgås. Reflekser i køretøjernes vinduer bør undgås. Belysningen i portarealet bør være mindst 200 lux, og lyset må ikke blænde. Jf. DS/EN 700. Støj kan også bekæmpes ved adfærdsændringer. Hvordan behandler man fx surringsgrejet på vogndækket? Det spørgsmål bør stilles som led i skibets APV. Kan det håndteres på en anden mindre støjende måde, eller kan det støjdæmpes? Hvis høreværn er nødvendige, bør man nøje overveje, hvilken type høreværn man skal anvende (se under værnemidler side 12). Unødig støj skal undgås jf. teknisk forskrift om støj i skibe. Støjniveauet skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Nedsættelse af støjbelastningen skal primært ske ved tekniske foranstaltninger. 8 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

10 Løsninger Figur 9: Gaffeltruck bruges til at løfte buk og trække vogn med surringsgrej. Figur 8: Støjdæmpning af ventilationsrum set indefra. Her er tre kassetter med støjabsorberende materiale (mineraluld og perforeret plade) sat op foran ventilationsristen. Det er desuden muligt at montere en lyddæmper på blæseren. Hvordan kan man undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger? Når det drejer sig om at beskytte sine knæ, er det bedste at undgå det knæbelastende arbejde. Det næstbedste er at reducere den form for arbejde. I mange tilfælde er knæbeskyttelse imidlertid den eneste mulighed for at nedsætte belastningen af knæet. Se under personlige værnemidler. En god forebyggelse ved surring af trailere og håndtering af bukke er at bruge hjul: Hjul på bukkene og en trækvogn med gummihjul til opsamling af surringsgrej. Husk at indarbejde eftersyn og vedligeholdelse af hjulene. Hvis der skal indkøbes surringsgrej, kan man efterspørge og prioritere lettere grej. Det anbefales at bruge løftegrej og hjælpemidler, hvor det er praktisk muligt. Hvordan kan luften på vogndækket forbedres? Der er mange muligheder for at gøre luften renere og dermed nedsætte belastningen hos dem, der arbejder på vogndækket. Tiltagene kan fx være Montering af partikelfilter på tugmasters/ trucks/lastbiler Vedligeholdelse af tugmasters Forbedring af rengøring, der kan fjerne partikler fra overflader Åbning af porte og udnyttelse af vindtryk til gennemtræk på vogndæk Forbedret ventilation af ro/ro-dækket Starte sent og evt. bruge rød-grønt stop-start kørelys Start af ventilation så tidligt som praktisk muligt Rokader, således at et enkelt besætningsmedlem kun har kort tids arbejde på dækket i løbet af en arbejdsdag. Afmærkning af opholdszoner på ro/ro-dækket Brug af personlige værnemidler Ventilation og værnemidler behandles i de følgende afsnit. Rengøring af vogndæk bør ske ved at støvsuge frem for at feje eller spule. Det er bedst at undgå, at støvet hvirvles op, idet små partikler kan holde sig svævende i lang tid. Se eksempel på vaskemaskine side 13. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 9

11 Løsninger Åbne porte kan give træk, men det kan være acceptabelt som en kortvarig løsning ved spidsbelastninger, fx losning på en dag med mange koldstarter. En anden organisering af arbejdet kan også bidrage til at nedsætte belastningen. Vejen går gennem en grundig kortlægning af forholdene på vogndækket (se nedenfor) for at se, hvor der er størst mulighed for ophobning af udstødningsgasser. Disse områder bør markeres på en plan over vogndækket. Planen skal være tilgængelig for de personer, som færdes på vogndækket. Desuden bør man i sikkerhedsudvalget drøfte og beslutte, hvor personer bør opholde sig i forbindelse med lastning og losning. Fx om det er muligt at etablere særligt ventilerede opholdszoner med overtryksluft. Man bør ligeledes forsøge at rokere medarbejderne, således at det ikke er den/de samme personer, der altid opholder sig på vogndækket. Figur 10: Røgforsøg i tre stadier. Målinger: En god måde at kortlægge forholdene på vogn dækket er at lave nogle røgforsøg ved hjælp af testrøg. Denne metode giver ikke nogen tal for luftskifte, forurening mv. men derimod en til strækkelig indikation af luftcirkulationen på vogndækket samt af eventuelle dårligt ventilerede områder af dækket. Metoden er enkel og kan nemt udføres af skibets besætning. Det skal dog understreges, at Søfartsstyrelsen ikke accepterer, at besætningen i forbindelse med nybygninger selv foretager disse røgforsøg i stedet for målinger. I sådanne situationer vil det være nødvendigt at inddrage fagfolk. Man fylder testrøg ud på vogndækket, hvorefter man kan betragte, hvordan røgen fortyndes og forsvinder fra vogndækket. Der kan ikke angives nogen entydig måde at udføre forsøget på. Derimod bør man i det enkelte skib forsøge sig frem for at finde frem til den mest velegnede metode. I skibe, hvor ventilationskanalerne er fordelt i langskibs retning i hele ski - bets længde, kan man med fordel fordele rø gen på hele vogndækket, hvorefter man starter ventilationen. Er der derimod tale om, at ventilationskanalerne sidder for og agter, vil det give et bedre billede af forholdene, hvis man tilfører røgen i den ende, hvor indblæsningen foregår for på denne måde at kunne betragte røgens bevægelse gennem vogndækket. Målinger for stoffer som f.eks. kulilte og nitrøse gasser giver et øjebliksbillede af forureningsniveauet. Dette betyder, at man vil få forskellige resultater fra den ene måling til den anden. Derfor er disse målinger alene ikke vel egnede til at vurdere forholdene på dækket med. Hvis man skal have nogle målinger, som giver et dækkende billede af forholdene på dækket, skal man derfor foretage nogle langtidsmålinger over en hel arbejdsdag. Målingerne skal gentages under forskellige forhold for at give et tilstrækkeligt billede. 10 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

12 Løsninger Hvordan kan vogndækket ventileres? Formålet med et ventilationssystem på et ro/rolastdæk er at fortynde og fjerne udstødningsgasser for at beskytte de personer, som arbejder på dækket. Det er luftstrømningerne på lastdækket, der afgør, hvordan udstødningsgasserne for tyndes. Det afhænger af vind og vejr, men også af skibets kapacitet, design, og hvilken måde ventilationssystemet betjenes på. Også antallet og placeringen af køretøjerne spiller ind. Vinden har meget stor betydning, som kan udnyttes ved en fleksibel betjening af ventilationen. Ventilationen skal dog samtidig kunne klare en situation uden vind. Ventilationssystemerne på skibe er ofte en kombination af naturlig ventilation, udsugning og indblæsning. Ventilatorerne kan være vendbare, således at de enten kan suge eller blæse. Desuden er der nogle steder installeret»air jets«med henblik på at»omrøre«luften, således at lufttilstrømningen vil blive tilført jævnt på hele lastdækket. Men selvom man har en stor luftstrøm på dækket, kan der stadig være områder med et lille luftskifte. Placering og størrelse af ventilatorer skal tilpasses det enkelte skib afpasset efter, hvor mange køretøjer der håndteres. A B C Figur 11: Tre typer ventilation: A. Naturlig ventilation udnytter vinden til at skabe gennemtræk på lastdækket. B. Udsugningsventilation suger luft fra lastdækket. Luften erstattes af udendørsluft, som suges ind gennem skibets åbne rampe. Udsugningsventilation skaber undertryk på dækket. C. Indblæsningsventilation leverer udendørsluft til lastdækket og skaber i princippet overtryk på lastdækket. Retningslinjer for ventilation af vogndæk: Luftstrømningen skal altid dække hele lastdækket. Vær opmærksom på områder bag fremspring, fx vandtætte skotter, og lavtliggende områder, fx under køretøjer og lavereliggende dæk. Afhængig af luftstrømningen på dækket vil gasserne kunne sprede sig til lastdæk, der ligger højere end det aktuelle dæk. Luften vil strømme den vej, hvor der er mindst modstand. Dette betyder, at i praksis vil det meste af luften strømme i det frie rum over køretøjerne. Man skal forhindre, at forurenet luft spredes til tilstødende områder såsom aptering og maskinrum. Områder, der typisk vil være dårligt ventileret, bør opmærkes i en ventilationsplan. Områderne bør afmærkes med tydelige farver, som indikerer, at personer ikke bør opholde sig i disse områder under lastning og losning. Desuden kan man ved hjælp af skiltning advare mod ophold disse steder på dækket. Det kan anbefales at kontrollere ventilationen for at se, om den fungerer. Der bør udarbejdes en eftersynsrutine, der kan indgå i de almin delige vedligeholdelsessystemer. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger 11

13 Løsninger Hvilke personlige værnemidler kan bruges? Brugen af personlige værnemidler må anses som den sidste udvej, hvis man ikke kan fjerne belastningen eller fjerne den belastede person. Knæbeskyttelse: Det enkleste er at placere knæbeskytterne i lommer foran knæene på arbejdsbukserne. Løse knæbeskyttere, som spændes uden på bukserne, kan bruges i særlige tilfælde. Sikkerhedsfodtøj skal bæres på vogndækket. Det bør være skridsikkert, men husk at forebygge faldulykker ved hurtig rengøring af fx oliespild. Arbejdstøj skal have en god synlighed, jf. tegning. Åndedrætsværn skal anvendes i de tilfælde, hvor man ikke på anden vis kan undgå udsættelse for store koncentrationer af udstødningsgasser. Høreværn Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende et høreværn med for stor dæmpning, da man derved kan risikere at overhøre en truck el ler et andet køretøj; omvendt skal hø re værnet også have en tilstrækkelig dæmp ning for at undgå høreskader. Der fin des også elektronisk høreværn, hvor dæmp nin gen reguleres automatisk af hængig af støjniveauet. I nogle skibe har man be hov for at kunne kommunikere via vhfra dio i forbindelse med lastning/losning. I disse tilfælde vil det måske være mest hensigtsmæssigt med høreværn, der kan tilsluttes radioen. Figur 12: Person iført synlige klæder med knæbeskyttelse, sikkerhedssko og høreværn med radiokommunikation. Læs mere Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, forskrifter for arbejdsmiljø i skibe. Teknisk forskrift om støj i skibe. MSC/circ. 729: Design guidelines and operational recommendations for ventilation systems in ro/ro cargo spaces. IMO, juli At-vejledning D.5.3 om advarselsklæder, vejledning om brug af tydeligt synlige arbejdsklæder. DS/EN 471:1994; Beskyttelsesklæder, Tydeligt synlige advarselsklæder. Cd-rom programmet»arbejdsmiljø til Søs«. DS 700:1997: Kunstig belysning I arbejdslokaler. 12 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Løsninger

14 Eksempler Eksempel 1: For at undgå ophvirvling af støv i forbindelse med rengøring af lastdæk er der indkøbt en vaskemaskine. Foruden forbedringen af luftkvaliteten på vogndækket vil der også opnås en ergonomisk gevinst. Eksempel 2: For at lette håndteringen af surringsgrejerne er der anskaffet en trækvogn til transport af surringer. Ved at samle surringerne på trækvognen kan støjniveauet desuden mindskes. Fortovet er tydeligt afmærket. Eksempel 3: Ude i borde på autoværnet er der monteret et beslag til ophængning af surringsgrej. Tiltaget kan have dels en ergonomisk effekt og dels en støjdæmpende effekt. Eksempel 4: Vogndæk på passagerskib. Vognbanerne er tydeligt afmærkede. Bemærk desuden, at med - ar bejderne, som har et ærinde på dækket, er iført trafikveste med refleksbånd. Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Eksempler 13

15 Eksempler Eksempel 5: Besætning iført arbejdstøj med stor synlighed. Kedeldragten er lavet af orange stof med påsyede refleksstriber. Opfylder DS/EN 471 om tydeligt synlige advarselsklæder. Eksempel 6: Vogndæk med kørelys aktiveret. Bilisterne bliver vejledt om start af motorerne ved hjælp af kørelyset. Kan medvirke til, at bilisterne ikke starter motorerne, før det er nødvendigt. 14 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Arbejde på vogndæk - Eksempler

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse Branchevejledning nr. 3 Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Søfartens Arbejdsmiljøråd 2003 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: 87-989066-0-7 Tryk:

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Renovering af Hovedbanegården

Renovering af Hovedbanegården Renovering af Hovedbanegården Den mest komplicerede renovering i mange år Perronsænkninger Haldæk Forplads Perronforlængelser Parallelgade Parallelgade KH 08: 4 delprojekter: Perronsænkning Perronforlængelse

Læs mere