Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007"

Transkript

1 Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/ /PH

2 2/15 Indholdsfortegnelse Ad 5.6. Medicin... 3 Ad Pårørendekontakt... 5 Ad Besøg, visitation og adgang til telefonering mv Ad Rygepolitik Opfølgning Underretning... 15

3 3/15 Den 27. januar 2012 afgav Folketingets Ombudsmand opfølgningsrapporter om sine inspektioner af henholdsvis Psykiatrisk Center Glostrup og Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november De to centre var med virkning fra den 1. januar 2011 blevet lagt sammen til ét center med fælles centerledelse Psykiatrisk Center Glostrup, der består af to afdelinger: Almenpsykiatrisk Afdeling P og Retspsykiatrisk Afdeling J, der svarer til de to tidligere centre. Afsnittenes fysiske placering samt normering og personalesammensætning blev ikke ændret ved sammenlægningen. I rapporterne bad ombudsmanden om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning fra Region Hovedstadens Psykiatri modtaget en udtalelse af 15. april 2013 med bilag vedrørende Psykiatrisk Center Glostrup (almenpsykiatrisk afdeling) og en udtalelse af 27. marts 2013 med bilag vedrørende (tidligere) Retspsykiatrisk Center Glostrup (retspsykiatrisk afdeling). Denne opfølgningsrapport vedrører alene retspsykiatrisk afdeling. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 5.6. Medicin Psykiatrien havde på forespørgsel oplyst, at retspsykiatrisk afdeling ikke modtager kvittering fra apoteket ved aflevering af restmedicin. Ombudsmanden bad om en uddybning af det oplyste om den måde, som restmedicinen håndteres på inden aflevering til apoteket, herunder om de procedurer, der følges, kan være med til at sikre, at personalet ikke (uberettiget) kan mistænkes for at have tilegnet sig noget af medicinen. Psykiatrien har oplyst følgende: Om afdelingens håndtering af kasseret medicin kan det oplyses, at den medicin, som patienten ved medicinudlevering nægter at modtage eller ikke ønsker at ind-

4 4/15 tage, kasseres i en plasticboks med skruelåg. Der foretages herefter en registrering af det kasserede i det elektroniske medicinordinationsskema. Medicin tabt på gulvet kasseres i samme boks. Boksen med kasseret medicin er opbevaret i et aflåst medicinskab. Den kasserede medicin er en blanding af den type medicin, der udleveres på afsnittet. For euforiserende præparater, benzodiazepin og morfika, gælder særlige regler. Medicin, der kasseres, enten fordi patienten ikke ønsker at indtage det, eller medicin der tabes på gulvet, registreres i en særlig logbog over euforiserende præparater. Denne form for medicin kasseres i lighed med anden medicin. Der foretages regelmæssig, i perioder ugentlig, optælling af medicinskabets indhold af euforiserende præparater, benzodiazepiner, sovemedicin og morfika. Det skal understreges, at det sundhedsfaglige personale, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som har adgang til medicinskabet, har særlig uddannelse dertil, og at medicinhåndtering, -ophældning og -udlevering er underkastet audit indenfor området medicin og hygiejne. I relation til sikring mod at personalet uberettiget mistænkes for at tilegne sig medicin, kan det oplyses, at Retspsykiatrisk Afdeling i lighed andre hospitaler i regionen følger den regionale vejledning: Rekvirering og opbevaring af lægemidler samt overvågning af morfika medicinvejledning 3. Det fremgår af vedlagte vejledning, jf. bilag 1, hvorledes afdelingerne skal iværksætte en midlertidig overvågning ved mistanke om tyveri eller misbrug. Der er ikke truffet særlige forholdsregler med henblik på at sikre uberettiget mistanke mod personalet. Der er aldrig forsvundet større mængder, men ind imellem konstateres der en mangel på få tabletter. Dette vil i de fleste tilfælde skyldes mangelfuld registrering, eksempelvis fordi medicinen er lånt til et andet afsnit. Det har en enkelt gang været nødvendigt at orientere personalet skriftligt om, at der blev foretaget mere intensiv optælling. Der har aldrig været at tale om at enkelt personalemedlem har været mistænkt for at tilegne sig medicin til eget brug. Jeg har noteret mig det oplyste. I sagen om inspektionen af Psykiatrisk Center Glostrup har jeg henledt opmærksomheden på det, som Region Hovedstadens Psykiatri oplyste om håndtering af returmedicin i en udtalelse af 21. december 2012 i sagen om

5 5/15 ombudsmandens inspektion af Skovvænget den 18. marts 2009 (Psykiatriens sag nr ). Psykiatrien oplyste i denne udtalelse, af alle regionens tre psykiatriske botilbud anvender en særskilt boks, der udleveres af det lokale apotek, og som typisk vil indeholde vand for at hindre, at medicinen kan tages op igen. Jeg anbefaler, at det overvejes også at anvende en sådan boks med vand på retspsykiatrisk afdeling. Ad Pårørendekontakt Ombudsmanden gengav det, som han havde anført i en opfølgningsrapport af 3. juli 2009 om sin inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus om spørgsmålet om samtykke fra patienten til at videregive oplysninger om helbredsforhold mv. til pårørende. Til brug for pårørendesamarbejde i andre tilfælde end de situationer, hvor patienten selv er til stede under samtaler med de pårørende, og de situationer, hvor pårørende kun får en helt generel information om psykisk sygdom mv., anbefalede ombudsmanden, at retspsykiatrisk afdeling i forbindelse med indlæggelsen af patienten forsøger at indhente et skriftligt (nærmere konkretiseret) samtykke fra patienten til videregivelse af oplysninger til de pårørende som led i samarbejdet med dem. Ombudsmanden nævnte desuden, at han tidligere havde udtalt, at det efter hans opfattelse kan være hensigtsmæssigt at anvende en særlig blanket (standardblanket) ved indhentelse af et skriftligt samtykke, bl.a. for at sikre at et samtykke i alle tilfælde opfylder de krav, der stilles ved indhentelse af samtykke (jf. bl.a. punkt 6.3 i vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.). Ombudsmanden bad om oplysning om, hvad der skete i anledning af hans anbefaling. Psykiatrien har hertil anført følgende: Ombudsmandens tidligere henstilling omkring brugen af standarderklæringer har medført, at Retspsykiatrisk Afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup nu på linje med alle andre psykiatrisk centre i regionen anvender en samtykkeerklæring udarbejdet af Region Hovedstadens Psykiatri. Erklæringen er vedlagt i kopi, jf. bilag 2. I samtykkeerklæringen kan der gives tilladelse til videregivelse af helbredsoplysninger til navngivne pårørende. Videregivelsen sker blandt andet ved at pårørende deltager i samtalen med patienten, eller at der gives oplysninger i forbindelse

6 6/15 med telefonsamtaler og kontakt før eller efter besøg. Patienten vil altid blive orienteret herom. Det kan endvidere oplyses, at det dokumenteres i patientens behandlingsplan, at patienten altid får tilbudt, at en pårørende kan deltage i samtale og blive orienteret om behandlingen under patientens indlæggelse eller behandlingsforløb. Til orientering er Region Hovedstadens Psykiatris vejledning om pårørende samarbejde og inddragelse i voksenpsykiatrien vedlagt i bilag 3. Retspsykiatrisk Afdeling har flere gange gennemført psykoedukation for pårørende til retspsykiatriske patienter. I den forbindelse vil de pårørende typisk også blive orienteret om, hvad begrebet retslige foranstaltninger indebærer. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Besøg, visitation og adgang til telefonering mv. Ombudsmanden havde bedt om at få oplyst, om der på afdelingen er skriftlige retningslinjer for, hvem der har kompetence til at træffe afgørelse om de forskellige indgreb og begrænsninger, der kan blive tale om i forhold til den enkelte patient. Hvis det ikke var tilfældet, henstillede han til afdelingen at udarbejde sådanne retningslinjer og bad om underretning om, hvad henstillingen havde givet anledning til. Psykiatrien oplyste hertil, at begrebet personalet bruges i den skriftlige uddybning af husordenen om dem, der oftest kan træffe en umiddelbar beslutning om effektuering af begrænsninger efter husordenen. Ved personale forstås de ansatte på afsnittet, der er uddannet med forskellig faglig baggrund, og som varetager den direkte og umiddelbare plejebehandling af patienter. Det drejer sig om sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Psykiatrien anførte, at udarbejdelse af yderligere skriftlige retningslinjer vil have karakter af en tom administrativ gestus. Hertil udtalte ombudsmanden: Jeg er ikke enig med Psykiatrien i at der ikke er behov for en præcisering af hvem blandt personalet der har kompetence til at træffe afgørelse om de forskellige indgreb og begrænsninger der kan blive tale om i forhold til den enkelte patient.

7 7/15 Det fremgår udtrykkeligt af psykiatrilovens materielle hjemmelsbestemmelser vedrørende de enkelte tvangsforanstaltninger hvilke sundhedspersoner der kan beslutte at de pågældende foranstaltninger skal iværksættes. Meget præcise kompetenceregler findes f.eks. i psykiatrilovens 15 om tvangsfiksering. De begrænsninger der ifølge afdelingens uddybning af husordenen kan komme på tale over for den enkelte patient under indlæggelsen, er (bortset fra visitation) ikke indgreb der er omfattet af psykiatriloven, men nogle af disse begrænsninger udgør ikke desto mindre indgreb af meget væsentlig og indgribende karakter i den enkelte patients frihed under indlæggelsen. Jeg tænker her f.eks. på besøgsbegrænsninger, herunder besøgsforbud, begrænsninger i en patients adgang til at ryge og begrænsninger i adgang til haven. Psykiatriens tværgående vejledning om overtrædelser af husordenen (gældende fra den 24. januar 2009) omhandler en række af de indgreb og begrænsninger der kan ske i den enkelte patients frihed under indlæggelsen. Det fremgår af vejledningen at beslutning om de mest indgribende begrænsninger over for den enkelte patient bør træffes af afsnittets overlæge/bagvagt, mens beslutning om mindre indgribende begrænsninger bør træffes af afdelingssygeplejersken/ansvarshavende sygeplejerske. På den baggrund gentager jeg min henstilling til retspsykiatrisk afdeling om at præcisere hvem blandt personalet der har kompetence til at træffe afgørelse om de forskellige indgreb og begrænsninger der kan blive tale om i forhold til den enkelte patient under indlæggelsen. Jeg beder om underretning om hvad min henstilling har givet anledning til. Psykiatrien har ikke svaret direkte på dette forhold, men har redegjort nærmere for praksis med hensyn til beslutninger om besøgsbegrænsninger, herunder for kompetencen til at træffe beslutning herom. Psykiatrien har oplyst følgende: En patients generelle begrænsninger i relation til at modtage besøg sker i henhold til vejledning om overtrædelse af husorden fra Region Hovedstadens Psykiatri gældende fra 29. november 2011, jf. bilag 4. Dette medfører, at sådanne begrænsninger som udgangspunkt maksimalt kan vare i 14 dage. Der kan dog forekomme andre former for besøgsbegrænsning, idet enkelte personer, som ellers kunne anses for patientens pårørende i kortere eller længere

8 8/15 perioder nægtes adgang til afdelingen. Som eksempler på tilfælde, hvor det har været nødvendigt kan nævnes: Et tilfælde hvor en besøgende til en patient angreb en anden patient på et afsnit. Et tilfælde hvor en bror til en patient vedvarende og gentagne gange mødte påvirket op i afdelingen og truede såvel personalet som medpatienter. Tilfælde hvor man om besøgende ved eller har en kraftig formodning om, at deres primære årsag til, at de aflægger besøg, er, at de afleverer stoffer. I denne sammenhæng har vi f.eks. set, hvordan en person angiver at være pårørende til flere patienter, og der efterfølgende er konstateret tilstedeværelse af illegale stoffer i afdelingen. Det skal understreges, at de begrænsninger, som er beskrevet ovenfor ikke anvendes disciplinært eller som en afstraffende foranstaltning, men udelukkende vurderes at være en forudsætning for, at der kan opretholdes en tilstrækkelig sikkerhed omkring patienten, og at den psykiatriske behandling kan foregå så uhindret som muligt. Ved akut opståede problemer i forbindelse med besøg træffer den sundhedsperson, der konkret har opgaven som kontaktperson, beslutning om at afbryde besøg. Opstår der problemer i forbindelse hermed er der altid en vagthavende sygeplejerske på et af de to patientafsnit, der har det endelige, overordnet ansvar. Eventuel opretholdelse eller ophævelse drøftes med afdelingens faste læge ved næstfølgende stuegang. I særlige tilfælde kan vagthavende læge på centret dog tilkaldes straks. Ovenstående beslutninger vil blive dokumenteret i sygeplejekardex på tidspunktet for indgrebet, og efterfølgende i lægejournal af den behandlingsansvarlige overlæge. Jeg anbefaler, at det, som Psykiatrien har oplyst om (bl.a.) kompetencen til at træffe beslutning om besøgsbegrænsninger, kommer til at fremgå af den skriftlige uddybning af husordenen for retspsykiatrisk afdeling. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

9 9/15 På tidspunktet for inspektionen var besøgsreglerne på afsnit 80 blevet strammet, fordi en del af patienterne i en længere periode havde deltaget i indsmugling af euforiserende stoffer og efterfølgende misbrug heraf. Ombudsmanden bad i den endelige rapport om at få oplyst, hvor længe de strengere besøgsregler på afsnit 80 var gældende. Psykiatrien oplyste hertil, at det beklageligvis ikke havde været muligt at lempe de strengere besøgsregler på afsnit 80, og at det i 2010 havde været nødvendigt at indføre de samme regler på afsnit 81 med samme begrundelse, som lå til grund for indførelsen af de skærpede besøgsregler i afsnit 80. De strengere besøgsregler på afsnit 81 blev indført med virkning fra den 23. februar Der blev udfærdiget en skriftlig orientering til patienterne om reglerne, der er gengivet i opfølgningsrapporten. Desuden er gengivet svar af 1. og 4. marts 2010 fra ledelsen til patienterne i anledning af en klage fra dem, som ombudsmanden sendte videre til ledelsen til besvarelse. I opfølgningsrapporten udtalte ombudsmanden, at han havde forstået, at de skærpede besøgsregler blev indført, fordi der var akut behov for at dæmme op for indsmugling og misbrug af euforiserende stoffer på afdelingen. Ombudsmanden gik ud fra, at det ved indførelsen af reglerne var hensigten, at stramningerne alene skulle være af midlertidig karakter. Ombudsmanden udtalte i forlængelse heraf, at hvis de skærpede besøgsregler fortsat gjaldt på begge retspsykiatriske afsnit, havde de skærpede regler nu været gældende i flere år og havde efter hans opfattelse fået karakter af en permanent ordning. Ombudsmanden bad Psykiatrien om en udtalelse om de skærpede besøgsregler. Psykiatrien har oplyst, at de skærpede besøgsregler nu er indført på begge patientafsnit, og at baggrunden herfor er den fortsatte mulighed for at kontrollere indsmugling af misbrugsmidler i forbindelse med besøg. Patienterne på begge afsnit er orienteret ved patientmøder, opslag på afsnittene og i en opdateret husorden. Selv om Psykiatrien har oplyst, at de skærpede besøgsregler nu er indført på begge afsnit på retspsykiatrisk afdeling, forstår jeg ikke det oplyste sådan, at disse regler igen er indført, men at de nu har været gældende i (endnu) længere tid end på tidspunktet for afgivelsen af opfølgningsrapporten. I denne rapport gik ombudsmanden som nævnt ud fra, at det ved indførelsen af de skærpede regler var hensigten, at stramningerne alene skulle være af midlertidig karakter, og ombudsmanden udtalte, at

10 10/15 reglerne efter hans opfattelse havde fået karakter af en permanent ordning, hvis de fortsat gjaldt på begge de retspsykiatriske afsnit. Ledelsen af en offentlig anstalt (offentlig institution), f.eks. et sygehus, kan uden udtrykkelig lovhjemmel udstede generelle regler til regulering af retsforholdet mellem institutionen og dens brugere. Synspunktet er, at når institutionens eksistens er forudsat i lovgivningen, og der på statens finanslov eller i et kommunalt budget er en driftsbevilling til institutionen, må der i denne forudsætning ligge en tilstrækkelig hjemmel til at fastsætte de regler, der er nødvendige for at få institutionen til at fungere i overensstemmelse med dens formål. Det retlige grundlag for sådanne regler er således, som også anført i den endelige rapport, den såkaldte anstaltsanordning. I kravet om nødvendighed ligger også, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og midler. Der gælder således i forvaltningsretten et såkaldt proportionalitetsprincip, hvorefter forvaltningen ved valget mellem flere muligheder er forpligtet til at anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvis disse er tilstrækkelige, før der sættes ind med mere indgribende foranstaltninger. Derudover skal et anvendt middel stå i rimeligt forhold til målet. Jeg går ud fra, at retspsykiatrisk afdeling i overensstemmelse med dette princip løbende overvejer, om der er grundlag for at opretholde de skærpede besøgsregler. Jeg henviser i den forbindelse også til det afsnit i ledelsens svar af 1. og 4. marts 2010 til patienterne, der er gengivet i opfølgningsrapporten (s. 35). Heri anførte ledelsen, at det er oplagt, at så snart nu observerede misbrugstendenser aftager til et tåleligt niveau, vil man fra ledelsens side igen kraftigt overveje at lempe på den skærpede håndhævelse af gældende regler. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette forhold. Det bemærkes, at jeg er bekendt med, at der nu foreligger et udkast fra regeringens udvalg om psykiatri om udvalgets samlede forslag, og at det også omhandler spørgsmålet om at indføre hjemmel til at sikre, at bl.a. rusmidler holdes ude af de psykiatriske afdelinger. I den endelige rapport udtalte ombudsmanden, at han havde forståelse for, at retspsykiatrisk afdeling som følge af det forhold, at en del af patienterne i en længere periode havde deltaget i indsmugling af euforiserende stoffer og efterfølgende misbrug heraf, så sig nødsaget til hyppigt at foretage visitation af patienter og patientstuer. Det var

11 11/15 imidlertid ombudsmandens opfattelse, at afdelingens praksis med visitation, som den kom til udtryk i afdelingens patientinformation og husorden, ikke var i overensstemmelse med psykiatrilovens 19 a. Region Hovedstadens Psykiatri erkendte, at formuleringerne i centerets patientinformation og husorden ikke var i overensstemmelse med psykiatrilovens 19 a. I forlængelse heraf anførte Psykiatrien: Det må dog erindres, at den specifikke patientgruppe er væsentlig forskellig fra andre psykiatriske patientgrupper især hvad angår sikkerhedsmæssige hensyn. Formuleringerne i centerets patientinformation og husorden afspejler virkeligheden på centeret: Der visiteres i større omfang end hvad psykiatriloven foreskriver. Ombudsmanden udtalte hertil følgende: Jeg er enig med Region Hovedstadens Psykiatri i at formuleringen af afdelingens patientinformation og husordener ikke er i overensstemmelse med psykiatrilovens 19 a. Der er imidlertid ikke blot tale om et formuleringsspørgsmål. Jeg må efter det oplyste lægge til grund at der i retspsykiatrisk afdeling administreres i strid med den nævnte bestemmelse i psykiatriloven. Det giver mig anledning til at understrege at det er overlægen der i det enkelte tilfælde har kompetencen til at beslutte at der skal ske kropsvisitation af patienten (i nogle tilfælde kan psykiatrilovens 4 a finde anvendelse), og at kropsvisitation efter ordlyden af 19 a og bemærkningerne til bestemmelsen kun kan ske ved en begrundet mistanke om indførsel eller forsøg på indførsel af medikamenter, rusmidler eller farlige genstande. Jeg er enig med Psykiatrien i at der på retspsykiatrisk afdeling er tale om en patientgruppe der er væsentlig forskellig fra andre psykiatriske patientgrupper især ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger. Ved den retlige vurdering som Folketingets Ombudsmand skal foretage af den visitationspraksis som retspsykiatrisk afdeling følger, er det imidlertid ikke et forhold der kan tillægges betydning for lovligheden. Jeg henviser til at der i 19 a og i bemærkningerne til bestemmelsen ikke sondres mellem forskellige patientgrupper. Bestemmelsen er udformet så

12 12/15 den gælder generelt for alle patienter i henholdsvis almenpsykiatrien, retspsykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg går på den baggrund ud fra at Psykiatrien vil sikre at retspsykiatrisk afdeling i fremtiden vil administrere lovligt i overensstemmelse med psykiatrilovens 19 a. Jeg beder om at modtage oplysning om hvad der videre sker vedrørende dette spørgsmål. Ombudsmanden tilføjede, at han var bekendt med, at bl.a. spørgsmålet om visitation af retspsykiatriske afdelinger/patienter havde været og var genstand for overvejelser i Danske Regioner, jf. Danske Regioners rapport Retspsykiatri. Kvalitet og sikkerhed (2011). Ombudsmanden var desuden bekendt med, at en ændring af psykiatriloven (dengang) var på regeringens lovprogram for Det fremgik af lovprogrammet, at forslaget om ændring af psykiatriloven bl.a. ville bygge på rapporten fra Danske Regioner. Forslaget er ikke medtaget på lovprogrammet for ; regeringen har ifølge et svar den 1. marts 2012 på et spørgsmål nr. 360 fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg besluttet at afvente anbefalingerne fra regeringens udvalg om psykiatri, før der fremsættes lovforslag om ændring af loven. Som nævnt ovenfor foreligger der nu et udkast fra psykiatriudvalget. Til Psykiatriens og retspsykiatrisk afdelings orientering oplyste ombudsmanden desuden, at han på møder med Folketingets 71-tilsyn havde gjort opmærksom på de problemstillinger vedrørende visitation, som han var blevet bekendt med i forbindelse med sine inspektioner på psykiatriske afdelinger, herunder retspsykiatriske afdelinger. Folketingets 71-tilsyn modtog også et eksemplar af opfølgningsrapporten. Ombudsmanden sendte også et eksemplar af opfølgningsrapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til orientering og henledte ministeriets opmærksomhed specielt på det, der er anført om visitation. Psykiatrien har udtalt følgende til ovenstående: Ombudsmanden har i sine bemærkninger i rapporten lagt vægt på, at det er overlægen, der i henhold til psykiatrilovens 19a har kompetence til at iværksætte undersøgelse af post m.v. og at det er en betingelse for at iværksætte ovenstående foranstaltninger, at der foreligger en konkret begrundet mistanke om, at

13 13/15 medikamenter, rusmidler eller farlige genstande er blevet eller vil blive forsøgt indført til patienten. Jf. ovenstående er man på Retspsykiatrisk Afdeling opmærksom på ovenstående forhold, og der arbejdes fortsat på at opretholde sikkerheden for et særligt retspsykiatrisk patientklientel. Patienterne bliver således visiteret på baggrund af samtykke eller ved begrundet mistanke, jf. 19a. I forlængelse heraf kan det oplyses, at der er konfiskeret talrige slag- og stikvåben, hvoraf nogle er forsøgt anvendt overfor personalet, herunder i forbindelse med undvigelsesforsøg. Ofte er slag- og stikvåben indsmuglet eller forarbejdet af materiale fra behandlingsstedet. Jeg forstår det oplyste sådan, at afdelingen har ændret praksis, således at patienterne nu kun bliver visiteret på baggrund af samtykke eller ved begrundet mistanke. Jeg går ud fra, at afdelingens patientinformation og husorden er ændret i overensstemmelse hermed, og jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Ad Rygepolitik Det fremgik af afdelingens rygeregler for patienter og medarbejdere (dateret 21. februar 2008), at patienterne måtte ryge på egen stue. Fra en konkret sag var ombudsmanden bekendt med, at en tilsvarende ordning på Sikringsafdelingen var blevet ændret til et rygeforbud. Det fremgik af sagen, at det er Arbejdstilsynets opfattelse, at rygeloven ikke giver mulighed for en generel dispensation til en gruppe af patienter eller en afdeling til at ryge indendørs, men kun giver mulighed for i ganske særlige tilfælde at tillade en patient at ryge (jf. rygelovens 10). På baggrund af forarbejderne til rygeloven (bemærkningerne til lovforslagets 10 og 11) havde ombudsmanden i den konkrete sag ikke grundlag for at kritisere, at Region Sjælland nu anså patientstuerne på Sikringsafdelingen for at være omfattet af rygelovens 10 og ikke som regionen tidligere havde givet udtryk for af rygelovens 11. Ombudsmanden bad retspsykiatrisk afdeling og Region Hovedstadens Psykiatri om en udtalelse om, hvad det anførte gav afdelingen og Psykiatrien anledning til. Efter afgivelsen af opfølgningsrapporten modtog jeg en klage fra patienterne på retspsykiatrisk afdeling over, at der var blevet indført et generelt rygeforbud på patientstu-

14 14/15 erne på afdelingen. Da Region Hovedstadens Psykiatri i sin afgørelse af 15. marts 2012 herom ikke havde redegjort nærmere for det retlige grundlag for det generelle rygeforbud på patientstuerne, sendte jeg med brev af 11. maj 2012 en kopi af klagen til Region Hovedstadens Psykiatri, med henblik på at Psykiatrien uddybede sin begrundelse for afgørelsen. I brevet til patienterne orienterede jeg dem samtidig om, at ombudsmanden tidligere havde behandlet en tilsvarende klage vedrørende et generelt rygeforbud på patientstuerne på Sikringsafdelingen, og resultatet af denne behandling. I udtalelsen af 27. marts 2013 har Psykiatrien har oplyst, at direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet, at rygning indendørs ikke er tilladt på de psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder på retspsykiatrisk afdeling. Dette er meddelt patienterne både individuelt og ved opslag i afdelingerne i begyndelsen af januar måned Psykiatrien har oplyst, at beslutningen medførte, at en række patienter indgav en kollektiv klage til direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri i februar måned 2012, og at Psykiatrien traf afgørelse herom i (ovennævnte) brev af 15. marts Heri har direktionen meddelt patienterne, at det er direktionens holdning, at psykiatriens rygepolitik er i tråd med det forhold, at der på centrene ydes sundhedsfaglig behandling, hvorfor ikke-rygende patienter, personale, pårørende mv. ikke skal udsættes for gener ved passiv rygning. Psykiatrien har også omtalt klagen til mig og videresendelsen af denne klage til regionen med anmodning om en nærmere begrundelse for direktionens beslutning. Psykiatrien har oplyst, at direktionens beslutning er begrundet yderligere over for patienterne på retspsykiatrisk afdeling i brev af 21. februar 2013, som psykiatrien har vedlagt kopi af. Psykiatrien har desuden oplyst, at der på retspsykiatrisk afdeling er indrettet to overdækkede, udendørs rygestuer, der kan anvendes hele døgnet. Jeg har noteret mig det oplyste. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektionen den 22. november 2007 af Retspsykiatrisk Center Glostrup (nu Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsykiatrisk Afdeling J) som afsluttet.

15 15/15 Underretning Denne rapport sendes til Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsykiatrisk Afdeling J, Region Hovedstadens Psykiatri og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Jeg har bedt afdelingen om at tage en kopi af rapporten og gøre den tilgængelig for retspsykiatrisk afdelings patienter og pårørende. København, den

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-4191-424 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00380-22/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling mv.... 3 Ad 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 7 Ad 5. Pårørendekontakt,

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00052-4/MV 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 1121.1 Officialprincippet - 11.9 Andre sagsbehandlingsspørgsmål - 3.7 Straffuldbyrdelse Efter aftale

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

1/26. Indholdsfortegnelse

1/26. Indholdsfortegnelse 1/26 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2 Afsnit R1... 2 Ad punkt 3.3 Afsnit R2... 3 Ad punkt 3.4 Afsnit R4... 3 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 4 Ad punkt 5.6 Medicin... 5 Ad punkt 5.9 Vejledning efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere