KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011"

Transkript

1 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj

2 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse og levering af varer... 9 Transport af affald...11 Patienttransport...15 Sengevask...17 Linnedtransport...17 Arbejdsgange Sterilvarer. 18 Linnedtransport Apotekervarer. 26 Patienttransport 31 Uren seng. 33 Medicinske luftarter. 35 Affald. 37 Bilag...40 Opsamling på intromøde forventninger.41 Arbejdsmiljøforhold, portørseminar 1 42 Arbejdsområder, portører.. 43 Studietur spørgsmål 44 Studietur erfaringer. 45 Organisationsdiagram 46 2

3 Introduktion Dette projekt er målrettet portørernes arbejdsmiljø. Formålet er at identificere belastninger i de nuværende arbejdsgange og med afsæt i disse opliste anbefalinger til gode arbejdsmiljøforhold for portørerne i den kommende Kvinde/barn Bygning, som skal bygges som en udvidelse af Herlev Hospital. Projektet er en del af Herlev Hospitals PLANITIDE-projekt, som er støttet af Forebyggelsesfonden og som er gennemført med hospitalets sikkerhedsleder Ruth Nielsen som projektleder og arbejdsmiljøkonsulent Marianne Graae Hansen som projektkoordinator. FTT (Forsynings- og TransportTjenesten) på Herlev Hospital har udpeget følgende medarbejdere, som har deltaget i projektet: Flemming Hansen (Servicechef), Jan Jensen (serviceleder), Finn Stokholm (serviceleder), Michael Huld (serviceleder), Jørgen Andreasen (Portørkoordinator og tovholder FTT), Preben G. Nylander (portør og arbejdsmiljørepræsentant), Torben Hansen (portør), Lars J. Kühl (portør), Thomas Madsen (projektmedarbejder i kvalitet og serviceudvikling), Thomas Christensen (portør), Jesper Petræus (portør). Arne Helgesen og Karen Munk, Grontmij Carl Bro har været konsulenter på projektet. Illustrationerne er udført af Jens Voxtrup Petersen. En del af målet med gruppens arbejde har været at konkretisere de anbefalinger, som blev formuleret af Konceptarbejdsgruppen for Service, Forsyning og Logistik (juli 2009.) 3

4 Metode og proces Arbejdet med portørerne er gennemført i en situation, hvor der gennemføres en projektkonkurrence om Kvinde/barn Bygningen. Vi har derfor ikke haft indblik i hvilke konkrete bygningsmæssige løsninger som skal gennemføres. Derfor har vi valgt at tage afsæt i de arbejdsfunktioner, som portørerne udfører i dag. Gruppen har gennemført 3 seminarer og deltaget i en studietur til Akershus Sykehus, Oslo. Herefter er der afholdt 3 opfølgende møder, hvor denne afrapportering er drøftet. På seminarerne har gruppen kortlagt de væsentlige arbejdsgange, hvor de væsentlige er prioriteret på grundlag af de største belastninger og opgavemængde. Gruppen har desuden identificeret arbejdsmiljømæssige belastninger og klassificeret løsninger indenfor organisation, teknik og bygningsmæssige forhold. Endelig er der lavet en kort beskrivelse af mulige løsninger. De væsentlige arbejdsgange er beskrevet i et flowdiagram med tilhørende belastningsbeskrivelse, klassifikation af løsningstyper og stikord på løsning. I starten af dette dokument er de væsentlige anbefalinger samlet, ledsaget af en kort beskrivelse af hvilke fordele løsningen vil have. De projekterende arkitekter/ingeniører kan bruge katalog til at få øje på opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at gå i dialog med portørerne om. Vi er klar over at dele af anbefalingerne kan vise sig at være irrelevante, især på grund af evt. tekniske løsninger, som vil overtage større eller mindre dele af portørernes nuværende funktioner (f.eks. intern transport af affald og varer). 4

5 Anbefalinger Med udgangspunkt i de arbejdsgange og flow, som portørerne udfører i de nuværende bygninger har Planitidegruppen udarbejdet en række anbefalinger til det kommende kvindebarn hospital. Beskrivelser af de væsentligste arbejdsgange for portørerne er vist på siderne På de følgende sider fremgår anbefalingerne af den venstre kolonne. I den højre kolonne oplistes de arbejdsmiljøfordele, portørerne vil få ved at gennemføre de enkelte anbefalinger. Anbefalingerne er dels generelle og gælder for alle typer transport og dels specifikke, fx til særlig transport fx af iltflasker. Anbefalingerne kan også vedrøre særlige rum eller områder fx gangarealer eller skyllerum. Generelle anbefalinger, transportveje Anbefalinger Tranpsportveje for varer, linned og affald Der anbefales at indføre automatiske transportløsninger til intern transport af varer (AGV e.l.) og intern affaldstransport (Affaldssug kombineret med AGV e.l.) Hvis AGV skal de have sensorer på 4 sider, så de kan køre uovervåget. NB! Vil evt. kræve bredere gange Transportkorridorer for varer og affald adskilles fra patient- og personaletransport. Gode pladsforhold, så der er plads til transport af senge, AGV,er og øvrige vogne. Tilstrækkelig plads i vareelevatorer til forskellige typer transportvogne. Det anbefales at gennemføre test af placering af varetransportvogne før elevatorernes størrelse besluttes. Transportveje for truck skal kunne tåle 1050 kg + varer + fører. Desuden vogne med væsker, der vejer ca. 500 kg. Transportvejen fra rampe til fordeling skal være i samme plan Automatiske skydedøre alle steder, hvor der transporteres varer eller affald Arbejdsmiljøfordele Dette vil generelt mindske omfanget af manuelle skub og træk af vogne og antallet af omlæsninger og dermed tunge løft Undgå at AGV er støder sammen, da erfaringerne fra Akershus Sykehus viser at det kræver en overvågning med 2 medarbejdere at holde dem kørende Undgår påkørsel og giver bedre forhold for transport og ingen flaskehalse og nedsætter ulykkesrisiko. Det kan både være fysisk og især psykisk belastende at køre med vogntog på gangarealer, hvor der foregår anden færdsel i form af gående patienter og personale Varetransportvogne er ofte meget tunge og skal rykkes frem og tilbage i elevatorerne, fordi der er for lidt plads. Dette indebærer unødige fysiske belastninger og dårlige arbejdsstillinger. Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump, der giver rystelser og støj Derved undgås at rangere vogne ind og ud af elevator, som i dag er en væsentlig flaskehals og dermed ventetider og som indebærer hårde fysiske belastninger for portørerne. Det medfører dårlige arbejdsstillinger, hvis døre skal åbnes manuelt, samtidig med at portører kommer med varer på vogn eller i favn 5

6 6

7 Generelle anbefalinger (fortsat) Anbefalinger Gangarealer og døre Adskillelse af gåede og kørende bl.a. ved at opmærke veje for kørende og gående. Ingen venteområder på gangarealer Tilstrækkeligt brede gange. Senge skal kunne vende på gangarealerne og passere hinanden. Vendediameter for plejesenge min. 260 cm for bariatriske ptt. større. Det skal være muligt at læge/sygeplejerske kan gå ved siden af seng og ventilere patienten under transport, samt passere modgående/- kørende patienter/senge Robuste og holdbare gulvmaterialer med få ujævnheder nem håndtering. Gulvbelægning skal kunne holde til tung transport senge med bariatriske patienter ca.400 kg Automatiske skydedøre fx mellem afdelinger Branddøre skydes ind i væg, så der er plads til at to senge kan passere hinanden Arbejdsmiljøfordele Undgår påkørsel, reducerer ulykkesrisiko, giver bedre forhold for transport og mindsker flaskehalse. Giver bedre overblik og transportforhold = hurtigere levering, mindre stress og zig-zagkørsel. På patientsengene (udvendigt mål ca. 220 cm x 100cm) er der ofte urinposer, dræn, dropstativer m.m., som øger sengebredden. Der bør være cm luft på hver side, så portøren undgår at støde ind i dørkarm m.m. Robuste materialer kan modstå fysiske påvirkninger. Plant underlag reducerer belastningerne ved manuel transport Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump ( Blå senge (Opus 3 fra K.R. Hospitalsudstyr) vejer alene 125 kg uden patient og har en max. brugervægt på 200 kg.) Portøren undgår at skulle bremse op, som det sker ved svingdøre der åbner imod kørselsretningen. Ved igangsætning efter bremsning skal der bruges dobbelt så stor kraft til igangsætning i forhold til kørsel Undgår at gangbredden indsnævres og dermed belastende opbremsning af tunge senge, når 2 senge skal passere hinanden, hvor der er branddøre 7

8 8

9 Modtagelse og levering af varer Anbefalinger Varemodtagelse ( Ren afleveringsrampe) Gode adgangsforhold i varemodtagelse rampe i niveau med transportveje/elevatorer - sorteringsmulighed og plads til opstilling af varer Sluser mellem bil og rampe med sensorstyring, både ind og ud af rampe Skridsikkert underlag God arbejdsbelysning Generelt gode materialer, som skal være robuste, og rengøringsvenlige og skal kunne holde til tung trafik Varemodtagelse med indscanning (chip/stregkode), så modtagelse kan spores Signalbesked til modtager ved levering/afgang Track and trace Angivelse af entydige slutadresser, så det er tydeligt hvor varer og vogne skal leveres Hjælpemidler til løft og transport loft skal kunne bære Rent teknikrum/opbevaringsrum I alle afdelinger anbefales plads til rent udstyr, hjælpemidler, dropstativer, lifte, kørestole, iltbomber mv., som ellers står på gange eller patientstuer Depoter (varer) Engangsartikler og forbrugsvarer kan evt. opbevares i rengøringsrum Alt skal væk fra gangarealer Arbejdsmiljøfordele Undgå transport med elevator. Herved mindskes omfanget af belastende manuelle skub og træk ind og ud af elevatorer Arbejdet kan foregår indendørs og træk og kulde undgås Undgå snublen og fald og belastning ved skub reduceres, da man står bedre fast Man kan se at udføre opgaverne på rampen Undgå slitage og huller i gulvbelægning og dermed bliver kørsel mere jævn og mindre støjende Skaber et bedre overblik og sparer tid og penge Hurtig afhentning ved modtagelse. Forebygger stress, da man kan se hvor varen er Reducerer risiko for fejlaflevering og unødvendige opgaver i forbindelse med fejlleverancer Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås Lagerplads til pallevarer giver bedre overskuelighed og nedsat risiko for at støde ind i eller falde over kasser på gangene. I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. En væsentlig del af de fysiske belastninger ved portørarbejdet knytter sig til intern transport af varer og affald. Tekniske løsninger vil kunne reducere omfanget af belastende arbejdsmiljøpåvirkninger markant. 9

10 10

11 Transport af affald Anbefalinger Affald generelt Plads til håndtering af de forskellige affaldsfraktioner (dagrenovation, klinisk risikoaffald, kemikalier, special-affald og affald til genanvendelse) enten på vogne i skyllerum, affaldsrum eller foran luge til affaldsskakt/centralsug. Adgangsforhold uden dørtrin Automatisk døråbning fx via sensor Skyllerum/affaldsrum.Tilstrækkelig depotplads for at fjerne varer, urent linned og affald fra afdelingernes eller ambulatoriernes gangarealer Der er behov for 1-2 skyllerum/affaldsrum pr. afdeling, som er tilstrækkeligt store. Placeres centralt i forhold til elevator og transportveje i øvrigt. Affaldsskakt placeres i skyllerum Der er behov for plads til at opbevare og sortere affald i de nødvendige fraktioner, enten i forbindelse med skakt til affaldssug eller til kassetransportvogne. Hyldeplads til poser til de forskellige affaldsfraktioner, handsker, sprit etc. Plads til opbevaring af urene utensilier i en ergonomisk god højde (80-100cm), alternativt placeres disse i kasser på SUC-vognen i urent skyllerum Gennemstiksskabe fra urent til rent rum Der behov for en effektiv udsugning og et undertryk Arbejdsmiljøfordele Forbedring af arbejdsstillinger ved håndtering af affaldsposer Hygiejne forbedres, da man undgår berøring af døre og håndtag i forbindelse med håndtering af affald Kortere indlæggelsestider og dermed et større patientflow medfører større mængder af urent linned, varer og affald. Transportveje for personalet er kortest muligt og mindsker risiko for sammenstød med elle fald over diverse udstyr Herved kommer man af med de store mængder dagrenovation med det samme og løft af tunge sække undgås Uden dette placeres affald på gulvet, gangarealer og hvor man ellers kan komme af med det. Kasserne kan være tunge, så løftearbejdet skal foregå i bedre arbejdsstillinger og antallet af manuelle omlæsninger reduceres I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. Disse skabe vil reducere den manuelle håndtering Der placeres meget lugtende affald i skyllerum, herunder linned og tøj med afføring, så stank ikke spredes til afdelingens gangarealer og rum. 11

12 12

13 Transport af affald (fortsat) Anbefalinger Almindelig dagrenovation, (småt brændbart) Affaldssug fra skyllerum/affaldsrum til container til de største affaldsfraktioner (dagrenovation) Klinisk risikoaffald og øvrige fraktioner Store affaldsrum med vogne/kasser på hjul til de forskellige affaldsfraktioner. Skal kunne hentes af standardvogne, som kan tømmes automatisk over i containere Affaldsrum placeres centralt og tæt på elevator Uren rampe og containerplads Plads til bortskaffelse af forskellige affaldsfraktioner (vogne eller skakte) Plads til container/ genbrugsplads Plads til udstyr/senge fra andre hospitaler Opmærkning, som giver tydelig angivelse af plads Opmærksom på støjgener Lysforhold Sluser ml. bil og rampe Hjælpemidler evt. lofthængt til transport og løft af tunge emner fx vakuum løft Plads til tømning af beholdere over i containere Arbejdsmiljøfordele Ingen manuel håndtering af den største del af affaldet (almindelig dagrenovation) fra det er kastet ind i lugen og til det køres væk på container Reduktion i posernes vægt, da affaldet smides i suget og ikke først skal samles i store affaldssække Hygiejne forbedres Reducerer transport af affaldscontainere på gange/i afdelinger Håndtering i affaldsrum/skyllerum kan foregå i gode arbejdsstillinger Undgå manuel tømning på containerplads Minimerer kørsel med affald på gange/afdelinger og dermed skub og træk af containere Foruden bedre sikkerhed og lovkrav er det god økonomi i at kildesortere Giver overskuelighed og reducerer risiko for ulykker Senge og udstyr bliver ofte stående og fylder på rampen indtil udstyret afhentes Understøtter ryddelighed og adskiller transportveje og opmagasinering Formålet er at reducere skadelig eller generende støj God arbejdsbelysning gør det muligt at udføre opgaverne på rampen Tømning af containere kan udføres indendørs af hensyn til vejrlig Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås 13

14 14

15 Patienttransport Anbefalinger Sengestue I forhold til logistik for patienttransport testes rumplaceringer, indretning og dørbredder dels i mockups og dels ved nærmere analyse af dispositionsplan og projektplaner Større skabe til patienternes ejendele Udstyr parkeres i egnede rum Sengestue/enestue med god plads til at dreje/manøvrere sengen rundt Mobilt inventar Kabler, der kan trækkes ud/ned fra loft til elseng, ilt, sug Loftlifte på patientstuer og badeværelser og OP-stuer og behandlingsrum Elstik skal placeres tydeligt fx på en søjle Døre til sengestuer skal kunne holde sig selv åben Døre til sengestuen skal have en bredde (min 140 cm), så senge med bariatriske patienter nemt kan køres igennem døren gerne tofløjede, med en smal del, der kan åbnes, når særligt brede senge skal passere. Ingen dørtrin, hvilket er et problem i dag (giver bump) Arbejdsmiljøfordele Undgå situationer som i dag, hvor man kører igennem dør, der svinger til højre i kørselsretningen, men som spærrer for døren ind til undersøgelsesrummet: Man kører frem venter på at døren lukker bag sig for derefter at bakke ind i us-rummet mens man holder døren åben. Mindske tungt arbejde med at flytte fx tunge hvilestole, inventar og patientejendele på stuen. Letter portørens arbejde med at styre/dreje sengen ud Reducere risiko for at falde i eller flytte kabler, der er i vejen Undgår at løfte patienter, der ikke selv kan flytte sig og dermed mindskes risiko for rygskader Undgå at støde ind i stik eller rive dem løs ved manøvrering Vil lette styring af seng gennem døren og mindske risiko for vrid i ryggen Mindsket risiko for at støde ind i dørkarmen Belastende styring, bremsning og igangsætning af senge, reduceres Giver jævn kørsel uden pump 15

16 16

17 Sengevask Anbefalinger Ny sengeredning: Fuldautomatisk lukket vaskeanlæg min. 2 stk. Vaskerør til dyner og puder (min. 2 stk.) Løfte-/håndteringsudstyr til madrasser, evt. loftlifte fx m/vakuum Sengeredning skal placeres centralt ift. sengeafsnit Elevator i umiddelbar nærhed af rent/urent sengelager Plads til opmagasinering rene og urene senge i og i tilknytning til sengevask Lagerplads til rene senge, dyner, puder, madrasser og linned Arbejdsmiljøfordele Ophobning af senge pga. anlægsstop undgås og reducerer stress (nuværende anlæg nedslidt eller har for lille kapacitet) Indånding af skadelige aerosoler fra trykspuling undgås Tunge manuelle løft af madrasser undgås Undgå ventetid på elevator reducerer stress Linnedtransport Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Linned transport og oplagring Transport af rent og urent linned skal ske i lukkede vogne og gerne via AGV Der er behov for skabsplads i god arbejdshøjde (ca cm) helst som gennemstiksskabe Linnedvogne kan fungere som skab Der skal afsættes særlig god plads til oplagring af urent linned især på skadestue, barselsgang og gastro- enterologisk afdeling, hvis ikke der etableres linnedsug. Ved transport i lukkede vogne undgås lugtgener til omgivelserne Sammenlagt linned er tungt og er belastende at lægge på plads både højt oppe og langt nede. Dette undgås ved at benytte linnedvogne som skab, så antal omplaceringer (løft) mindskes. Desuden ved at hylder til linned er i en god arbejdshøjde. (ca cm) Manglende opbevaringsmuligheder indebærer at der ligger linned i sække på gange og på gulve i skyllerum, depoter etc. Disse ligger i vejen og kræver manuel håndtering, som undgås hvis der er plads til oplagring eller hvis man kan komme af med vasketøjet i en luge til linnedsug. 17

18 Arbejdsgange Transport af Sterilvarer Fra bestilling til fordelingscenter Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn ind i elevator ( kg.) Til og fra Sengetårn Trækkes og skubbes ud af elevator Til og fra Behandlingsbygning Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Forsøges placeret pænt på afdelingen Hentes på en truck (8 SUC Vogne) Træk og skub ind og ud af elevator En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Fordeler kasserne i skabene SUC-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Team portør fordeler varer tværgående Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Retur til Servicebygning Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Sæt uren SUC vogn i elevatoren El-truck trækker vognene til lysgård Køres til elevator træk og skub ind og ud af elevator på 2. sal Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentral Transporteres ind og ud af elevator på uren side Vogne placeres i kørselsretning for returtransport SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og kører ud på ren side 18

19 Sterilvarer fra bestilling til fordelingscenter OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Arbejdsgang uhensigtsmæssig er ved at blive ændret, så portør skriver bestilling direkte Ændret arbejdsprocedure Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn Ind i elevator (op til kg) Trækkes og skubbes ud af elevator Fysiske belastninger, da den tunge vogn skal stilles helt ind til væg for at skabe tilstrækkelig plads til 2 vogne. Sikre at elevatordør kan åbne i hele elevatorens bredde. E levator testes i samarbejde med portørerne. Nye vogne er under udvikling, som forventes at ligne de nuværende linnedvogne. Hænges på en truck (8 SUC Vogne) En del træk og skub af vogne for at sikre at vognene kobles i den rigtige rækkefølge Sikre at kørevejen ligger i plan med rampe, så man kan køre direkte Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Suc-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 19

20 Sterilvarer til og fra sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forsøges placeret pænt En del skub og træk for at placere vognen ordentlig Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Fordeler kasserne i skabene Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Kasser i de øverste gennemstikskabe er tunge og skal løftes over hovedhøjde. SUC ønsker at kasserne placeres lavt på vognen. Placeres på rullebord m/urent SUC, eller evt. på SUC-bakkevogne Sæt uren SUC vogn i elevatoren Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentralen Vogne placeres i kørselsretning for returtransport Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 20

21 Sterilvarer til og fra behandlingsbygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk og skub ind og ud af elevator Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Patienter og personale bevæger sig på transport- Veje og der er risiko for påkørsel Adskille kørende og gående transport, så risiko for påkørsel elimineres Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Vognene hægtes af transporten og skubbes og trækkes, så de ikke står i vejen for anden transport Veldefinerede steder, hvor vogn kan placeres Team portør fordeler varer tværgående Manuel håndtering af SUC varer Færdigpakkede varer, som kunne leveres som indsats i skab e.l. Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Køres til elevator træk og skub ud af elevator på 2. sal Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 21

22 Sterilvarer retur til servicebygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser El-truck vognene kobles sammen og køres med el-truck til lysgård Tages ind og ud af elevator på uren side Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser FTT: SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og over på ren side Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 22

23 Linnedtransport OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Generelle forhold Pladsbehov til oplagring af urent linned er varierende, afhængig af afdelingens forbrug. Medicinske og ortopædiske afdelinger samt skadestue og barselsgang bruger meget linned og har behov for god plads til opmagasinering. Centrale elevatorer og skyllerum tæt på Afdelingsportør bestiller på fortrykte tøjlister som faxes til institutionsvask Robot, som overtager transport fra kælder, hvor vognen kører direkte til linneddepot og derfra til afdeling Institutionsvask leverer til Kælder 1 i blok 1. Portører i behandlingsbygning får leveret tøj af fordelingscenter, som henter i kælder 1 På grund af dårlig plads lægges urent linned i sække som stilles på gangarealerne Sikre tilstrækkelig plads, eller afhente urent linned hyppigere Portør i sengetårn henter tøj i kælder, som transporteres i trådbure til afdelingen Trådbur stilles i elevatortårn og tømmes når der er tid Vogn skubbes ind på afdelingen og tøj fordeles i skabe Arbejdet med at lægge linned på plads opleves som tungt, især på de laveste og højeste hylder Sikre skabe i ergonomisk hensigtsmæssige højder Tom vogn klargøres (hylder tages ud og bruges som sider) Portøren kører vognen rundt på afdelingen og samler urent linned (i skabe og skyllerum) Der er for få linnedvogne, så de bliver overfyldte. Svingdøre i skyllerum skal holdes åben med bagdel eller fod, samtidig med at tunge sække håndteres = dårlige arbejdsstillinger Anskaffe flere linnedvogne. Affaldsskakt med sug. Skabe åbnes og sække løftes op i burvogn Arbejdet er tungt, hvis linnedet er vådt sæk vejer Op til 25 kg. Sæk skal løftes over skulderhøjde Affaldssug til urent linned Placere burvogn m/sæk i skyllerum/depot, hvor urent linned lægges. Burvogn med urent linned køres ud af afdelingen Det kan være generende, hvis der samtidig foregår andre aktiviteter, som servering af mad, når urent linned transporteres ud af afdeling i åbne burvogne Transport af urent linned i lukkede vogne Burvogn køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Burvogn køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 23

24 24

25 Linnedtransport, fortsat OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Indsamlet urent linned tømmes i skyllerum (op til 6 steder pr. etage i sengetårn) Åbne skabe og løfte sække op i burvogn. Plejepersonalet har løftet sække ind i skabet Sækkene er tunge (op til 25 kg) og skal løftes over skulderhøjde Det kunne undgås, hvis personalet selv pakkede burvogn med sæk. Adgang til skyllerum kræver at svingdør åbnes manuelt med bagdel eller holdes med foden Belastende arbejdsstillinger på en og samme tid at skulle åbne dør og samtidig trække burvogn ind på skyllerum Dørautomatik helst skydedøre Pladsbehov afhængig af afdeling medicinsk, ortopædisk og skadestue bruger meget linned. Urent tøj køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Ikke hensigtsmæssigt at blande persontransport og transport af brugt sengelinned formentlig en hygiejnisk udfordring at køre med urent sengetøj i åbne trådbure. Sikre tilstrækkelig kapacitet i transportkorridorer, så flaskehalse ikke opstår Linned køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 25

26 Apotekervarer Modtagelse Medicinservice bestiller varerne i mindre omfang afd. selv Akutleverancer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne Hospitalets chauffør leverer post til apoteket 7-15 vogne leveres på rampen i bygn. 7, 3. sal Chauffør tager akutmedicin med til hospitalet Sengetårn 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Behandlingsbygning Ved ankomst stilles medicinen I 53H1 på kvartermesterkontoret træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Rullebord er pakket til første levering Portør skubber rullebord med til Medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Gennem myrestien til fordelingscentralen Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser træk og skub af 4 vogne ind og ud af elevator til og fra etg. 01, 02, 03 og 04 + pavilloner Max 4 vogne trækkes af eltruck som kører til adresserne Varer tages ud af vogn Bestiller som har aftale med medicinservice henter akutmedicin Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Varer stilles på rullebord eller bæres til adresserne Skubber rullebord til elevator, hvor de tome kasser stilles Vogne returnerer til Fordelingscentralen Flyttes over til afsætterbord eller hvor der er plads Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Max. 8 vogne returneres til lysgård. Vogne køres med elevator til rampe. 26

27 Apotekervarer - modtagelse OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Medicinservice bestiller apotekervarer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne 7-15 vogne leveres på rampen i bygn sal 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Belastningerne opstår ved: -manuel håndtering af tunge vogne især væskevogne, - at 3 faste medarbejdere udfører opgaven - at vognene er pakket som de er -Ændre størrelsen på de tunge vogne -Jobrotation -Rampe i plan m. transportvej -AGV Gennem myrestien til fordelingscentralen Der er generelt risiko for at støde sammen med modkørende vogne eller gående, da vognene er monteret på et punkt og let begynder at slingre under transport. Ændre sammenkoblingen af vogne Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser Omsortering indebærer at alle varer skal håndteres ekstra 2 gange, da vognene ankommer assorterede og skal pakkes på ny til den enkelte afdeling. Vognene skal pakkes i leveringsrækkefølgen, så de indeholder varer til den specifikke afdeling. Løsningen kunne være en vogn pr. afdeling, eller at varer hentes Af afdelingsportør. Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 27

28 Apotekervarer - sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Sengetårn Alle kasser med apotekervarer løftes 4 gange af Fordelingscentralen Opgaven fordeles på flere, så belastningen reduceres træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 Vogne ind og ud af elevator De fysiske belastninger kunne være undgået, hvis rampen var i niveau med transportvej Rullebord pakkes til første levering Varerne løftes fra vogn og placeres på rullebordet Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Portør skubber rullebord til medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Der er ikke en veldefineret afsætningsplads, så portøren risikerer at skulle afsætte varerne i gulvhøjde - Altså uhensigtsmæssige arbejdsstilling. Etablere en veldefineret afsætningsplads Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Skubber rullebord til elevator, hvor de tomme kasser stilles på vogn Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Pakning i elevatoren indebærer dårlige arbejdsstillinger og en række løft. Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Returvarer til fordelingscentret Transport til blok 7 via uren elevator Portørerne skubber og trækker vognene på plads i elevatoren for at få plads til dem. Elevatordøre skal kunne åbnes helt Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 28

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

KATALOG. Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen april 2011

KATALOG. Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen april 2011 KATALOG Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen april 2011 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces... 4 Generelle anbefalinger.. 5 Garderober (rengøring).

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation.

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation. Det er blevet tid til den årlige arbejdsmiljørundtur. Ligesom i 2012 0g 2013 (vi holdt desværre ingen i 2014) tager vi på

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E

patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E patient information til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose) Rygsektionen Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital 1993 patient information FORMÅL MED OPERATIONEN Rygskævhed af typen

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere