KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011"

Transkript

1 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj

2 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse og levering af varer... 9 Transport af affald...11 Patienttransport...15 Sengevask...17 Linnedtransport...17 Arbejdsgange Sterilvarer. 18 Linnedtransport Apotekervarer. 26 Patienttransport 31 Uren seng. 33 Medicinske luftarter. 35 Affald. 37 Bilag...40 Opsamling på intromøde forventninger.41 Arbejdsmiljøforhold, portørseminar 1 42 Arbejdsområder, portører.. 43 Studietur spørgsmål 44 Studietur erfaringer. 45 Organisationsdiagram 46 2

3 Introduktion Dette projekt er målrettet portørernes arbejdsmiljø. Formålet er at identificere belastninger i de nuværende arbejdsgange og med afsæt i disse opliste anbefalinger til gode arbejdsmiljøforhold for portørerne i den kommende Kvinde/barn Bygning, som skal bygges som en udvidelse af Herlev Hospital. Projektet er en del af Herlev Hospitals PLANITIDE-projekt, som er støttet af Forebyggelsesfonden og som er gennemført med hospitalets sikkerhedsleder Ruth Nielsen som projektleder og arbejdsmiljøkonsulent Marianne Graae Hansen som projektkoordinator. FTT (Forsynings- og TransportTjenesten) på Herlev Hospital har udpeget følgende medarbejdere, som har deltaget i projektet: Flemming Hansen (Servicechef), Jan Jensen (serviceleder), Finn Stokholm (serviceleder), Michael Huld (serviceleder), Jørgen Andreasen (Portørkoordinator og tovholder FTT), Preben G. Nylander (portør og arbejdsmiljørepræsentant), Torben Hansen (portør), Lars J. Kühl (portør), Thomas Madsen (projektmedarbejder i kvalitet og serviceudvikling), Thomas Christensen (portør), Jesper Petræus (portør). Arne Helgesen og Karen Munk, Grontmij Carl Bro har været konsulenter på projektet. Illustrationerne er udført af Jens Voxtrup Petersen. En del af målet med gruppens arbejde har været at konkretisere de anbefalinger, som blev formuleret af Konceptarbejdsgruppen for Service, Forsyning og Logistik (juli 2009.) 3

4 Metode og proces Arbejdet med portørerne er gennemført i en situation, hvor der gennemføres en projektkonkurrence om Kvinde/barn Bygningen. Vi har derfor ikke haft indblik i hvilke konkrete bygningsmæssige løsninger som skal gennemføres. Derfor har vi valgt at tage afsæt i de arbejdsfunktioner, som portørerne udfører i dag. Gruppen har gennemført 3 seminarer og deltaget i en studietur til Akershus Sykehus, Oslo. Herefter er der afholdt 3 opfølgende møder, hvor denne afrapportering er drøftet. På seminarerne har gruppen kortlagt de væsentlige arbejdsgange, hvor de væsentlige er prioriteret på grundlag af de største belastninger og opgavemængde. Gruppen har desuden identificeret arbejdsmiljømæssige belastninger og klassificeret løsninger indenfor organisation, teknik og bygningsmæssige forhold. Endelig er der lavet en kort beskrivelse af mulige løsninger. De væsentlige arbejdsgange er beskrevet i et flowdiagram med tilhørende belastningsbeskrivelse, klassifikation af løsningstyper og stikord på løsning. I starten af dette dokument er de væsentlige anbefalinger samlet, ledsaget af en kort beskrivelse af hvilke fordele løsningen vil have. De projekterende arkitekter/ingeniører kan bruge katalog til at få øje på opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at gå i dialog med portørerne om. Vi er klar over at dele af anbefalingerne kan vise sig at være irrelevante, især på grund af evt. tekniske løsninger, som vil overtage større eller mindre dele af portørernes nuværende funktioner (f.eks. intern transport af affald og varer). 4

5 Anbefalinger Med udgangspunkt i de arbejdsgange og flow, som portørerne udfører i de nuværende bygninger har Planitidegruppen udarbejdet en række anbefalinger til det kommende kvindebarn hospital. Beskrivelser af de væsentligste arbejdsgange for portørerne er vist på siderne På de følgende sider fremgår anbefalingerne af den venstre kolonne. I den højre kolonne oplistes de arbejdsmiljøfordele, portørerne vil få ved at gennemføre de enkelte anbefalinger. Anbefalingerne er dels generelle og gælder for alle typer transport og dels specifikke, fx til særlig transport fx af iltflasker. Anbefalingerne kan også vedrøre særlige rum eller områder fx gangarealer eller skyllerum. Generelle anbefalinger, transportveje Anbefalinger Tranpsportveje for varer, linned og affald Der anbefales at indføre automatiske transportløsninger til intern transport af varer (AGV e.l.) og intern affaldstransport (Affaldssug kombineret med AGV e.l.) Hvis AGV skal de have sensorer på 4 sider, så de kan køre uovervåget. NB! Vil evt. kræve bredere gange Transportkorridorer for varer og affald adskilles fra patient- og personaletransport. Gode pladsforhold, så der er plads til transport af senge, AGV,er og øvrige vogne. Tilstrækkelig plads i vareelevatorer til forskellige typer transportvogne. Det anbefales at gennemføre test af placering af varetransportvogne før elevatorernes størrelse besluttes. Transportveje for truck skal kunne tåle 1050 kg + varer + fører. Desuden vogne med væsker, der vejer ca. 500 kg. Transportvejen fra rampe til fordeling skal være i samme plan Automatiske skydedøre alle steder, hvor der transporteres varer eller affald Arbejdsmiljøfordele Dette vil generelt mindske omfanget af manuelle skub og træk af vogne og antallet af omlæsninger og dermed tunge løft Undgå at AGV er støder sammen, da erfaringerne fra Akershus Sykehus viser at det kræver en overvågning med 2 medarbejdere at holde dem kørende Undgår påkørsel og giver bedre forhold for transport og ingen flaskehalse og nedsætter ulykkesrisiko. Det kan både være fysisk og især psykisk belastende at køre med vogntog på gangarealer, hvor der foregår anden færdsel i form af gående patienter og personale Varetransportvogne er ofte meget tunge og skal rykkes frem og tilbage i elevatorerne, fordi der er for lidt plads. Dette indebærer unødige fysiske belastninger og dårlige arbejdsstillinger. Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump, der giver rystelser og støj Derved undgås at rangere vogne ind og ud af elevator, som i dag er en væsentlig flaskehals og dermed ventetider og som indebærer hårde fysiske belastninger for portørerne. Det medfører dårlige arbejdsstillinger, hvis døre skal åbnes manuelt, samtidig med at portører kommer med varer på vogn eller i favn 5

6 6

7 Generelle anbefalinger (fortsat) Anbefalinger Gangarealer og døre Adskillelse af gåede og kørende bl.a. ved at opmærke veje for kørende og gående. Ingen venteområder på gangarealer Tilstrækkeligt brede gange. Senge skal kunne vende på gangarealerne og passere hinanden. Vendediameter for plejesenge min. 260 cm for bariatriske ptt. større. Det skal være muligt at læge/sygeplejerske kan gå ved siden af seng og ventilere patienten under transport, samt passere modgående/- kørende patienter/senge Robuste og holdbare gulvmaterialer med få ujævnheder nem håndtering. Gulvbelægning skal kunne holde til tung transport senge med bariatriske patienter ca.400 kg Automatiske skydedøre fx mellem afdelinger Branddøre skydes ind i væg, så der er plads til at to senge kan passere hinanden Arbejdsmiljøfordele Undgår påkørsel, reducerer ulykkesrisiko, giver bedre forhold for transport og mindsker flaskehalse. Giver bedre overblik og transportforhold = hurtigere levering, mindre stress og zig-zagkørsel. På patientsengene (udvendigt mål ca. 220 cm x 100cm) er der ofte urinposer, dræn, dropstativer m.m., som øger sengebredden. Der bør være cm luft på hver side, så portøren undgår at støde ind i dørkarm m.m. Robuste materialer kan modstå fysiske påvirkninger. Plant underlag reducerer belastningerne ved manuel transport Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump ( Blå senge (Opus 3 fra K.R. Hospitalsudstyr) vejer alene 125 kg uden patient og har en max. brugervægt på 200 kg.) Portøren undgår at skulle bremse op, som det sker ved svingdøre der åbner imod kørselsretningen. Ved igangsætning efter bremsning skal der bruges dobbelt så stor kraft til igangsætning i forhold til kørsel Undgår at gangbredden indsnævres og dermed belastende opbremsning af tunge senge, når 2 senge skal passere hinanden, hvor der er branddøre 7

8 8

9 Modtagelse og levering af varer Anbefalinger Varemodtagelse ( Ren afleveringsrampe) Gode adgangsforhold i varemodtagelse rampe i niveau med transportveje/elevatorer - sorteringsmulighed og plads til opstilling af varer Sluser mellem bil og rampe med sensorstyring, både ind og ud af rampe Skridsikkert underlag God arbejdsbelysning Generelt gode materialer, som skal være robuste, og rengøringsvenlige og skal kunne holde til tung trafik Varemodtagelse med indscanning (chip/stregkode), så modtagelse kan spores Signalbesked til modtager ved levering/afgang Track and trace Angivelse af entydige slutadresser, så det er tydeligt hvor varer og vogne skal leveres Hjælpemidler til løft og transport loft skal kunne bære Rent teknikrum/opbevaringsrum I alle afdelinger anbefales plads til rent udstyr, hjælpemidler, dropstativer, lifte, kørestole, iltbomber mv., som ellers står på gange eller patientstuer Depoter (varer) Engangsartikler og forbrugsvarer kan evt. opbevares i rengøringsrum Alt skal væk fra gangarealer Arbejdsmiljøfordele Undgå transport med elevator. Herved mindskes omfanget af belastende manuelle skub og træk ind og ud af elevatorer Arbejdet kan foregår indendørs og træk og kulde undgås Undgå snublen og fald og belastning ved skub reduceres, da man står bedre fast Man kan se at udføre opgaverne på rampen Undgå slitage og huller i gulvbelægning og dermed bliver kørsel mere jævn og mindre støjende Skaber et bedre overblik og sparer tid og penge Hurtig afhentning ved modtagelse. Forebygger stress, da man kan se hvor varen er Reducerer risiko for fejlaflevering og unødvendige opgaver i forbindelse med fejlleverancer Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås Lagerplads til pallevarer giver bedre overskuelighed og nedsat risiko for at støde ind i eller falde over kasser på gangene. I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. En væsentlig del af de fysiske belastninger ved portørarbejdet knytter sig til intern transport af varer og affald. Tekniske løsninger vil kunne reducere omfanget af belastende arbejdsmiljøpåvirkninger markant. 9

10 10

11 Transport af affald Anbefalinger Affald generelt Plads til håndtering af de forskellige affaldsfraktioner (dagrenovation, klinisk risikoaffald, kemikalier, special-affald og affald til genanvendelse) enten på vogne i skyllerum, affaldsrum eller foran luge til affaldsskakt/centralsug. Adgangsforhold uden dørtrin Automatisk døråbning fx via sensor Skyllerum/affaldsrum.Tilstrækkelig depotplads for at fjerne varer, urent linned og affald fra afdelingernes eller ambulatoriernes gangarealer Der er behov for 1-2 skyllerum/affaldsrum pr. afdeling, som er tilstrækkeligt store. Placeres centralt i forhold til elevator og transportveje i øvrigt. Affaldsskakt placeres i skyllerum Der er behov for plads til at opbevare og sortere affald i de nødvendige fraktioner, enten i forbindelse med skakt til affaldssug eller til kassetransportvogne. Hyldeplads til poser til de forskellige affaldsfraktioner, handsker, sprit etc. Plads til opbevaring af urene utensilier i en ergonomisk god højde (80-100cm), alternativt placeres disse i kasser på SUC-vognen i urent skyllerum Gennemstiksskabe fra urent til rent rum Der behov for en effektiv udsugning og et undertryk Arbejdsmiljøfordele Forbedring af arbejdsstillinger ved håndtering af affaldsposer Hygiejne forbedres, da man undgår berøring af døre og håndtag i forbindelse med håndtering af affald Kortere indlæggelsestider og dermed et større patientflow medfører større mængder af urent linned, varer og affald. Transportveje for personalet er kortest muligt og mindsker risiko for sammenstød med elle fald over diverse udstyr Herved kommer man af med de store mængder dagrenovation med det samme og løft af tunge sække undgås Uden dette placeres affald på gulvet, gangarealer og hvor man ellers kan komme af med det. Kasserne kan være tunge, så løftearbejdet skal foregå i bedre arbejdsstillinger og antallet af manuelle omlæsninger reduceres I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. Disse skabe vil reducere den manuelle håndtering Der placeres meget lugtende affald i skyllerum, herunder linned og tøj med afføring, så stank ikke spredes til afdelingens gangarealer og rum. 11

12 12

13 Transport af affald (fortsat) Anbefalinger Almindelig dagrenovation, (småt brændbart) Affaldssug fra skyllerum/affaldsrum til container til de største affaldsfraktioner (dagrenovation) Klinisk risikoaffald og øvrige fraktioner Store affaldsrum med vogne/kasser på hjul til de forskellige affaldsfraktioner. Skal kunne hentes af standardvogne, som kan tømmes automatisk over i containere Affaldsrum placeres centralt og tæt på elevator Uren rampe og containerplads Plads til bortskaffelse af forskellige affaldsfraktioner (vogne eller skakte) Plads til container/ genbrugsplads Plads til udstyr/senge fra andre hospitaler Opmærkning, som giver tydelig angivelse af plads Opmærksom på støjgener Lysforhold Sluser ml. bil og rampe Hjælpemidler evt. lofthængt til transport og løft af tunge emner fx vakuum løft Plads til tømning af beholdere over i containere Arbejdsmiljøfordele Ingen manuel håndtering af den største del af affaldet (almindelig dagrenovation) fra det er kastet ind i lugen og til det køres væk på container Reduktion i posernes vægt, da affaldet smides i suget og ikke først skal samles i store affaldssække Hygiejne forbedres Reducerer transport af affaldscontainere på gange/i afdelinger Håndtering i affaldsrum/skyllerum kan foregå i gode arbejdsstillinger Undgå manuel tømning på containerplads Minimerer kørsel med affald på gange/afdelinger og dermed skub og træk af containere Foruden bedre sikkerhed og lovkrav er det god økonomi i at kildesortere Giver overskuelighed og reducerer risiko for ulykker Senge og udstyr bliver ofte stående og fylder på rampen indtil udstyret afhentes Understøtter ryddelighed og adskiller transportveje og opmagasinering Formålet er at reducere skadelig eller generende støj God arbejdsbelysning gør det muligt at udføre opgaverne på rampen Tømning af containere kan udføres indendørs af hensyn til vejrlig Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås 13

14 14

15 Patienttransport Anbefalinger Sengestue I forhold til logistik for patienttransport testes rumplaceringer, indretning og dørbredder dels i mockups og dels ved nærmere analyse af dispositionsplan og projektplaner Større skabe til patienternes ejendele Udstyr parkeres i egnede rum Sengestue/enestue med god plads til at dreje/manøvrere sengen rundt Mobilt inventar Kabler, der kan trækkes ud/ned fra loft til elseng, ilt, sug Loftlifte på patientstuer og badeværelser og OP-stuer og behandlingsrum Elstik skal placeres tydeligt fx på en søjle Døre til sengestuer skal kunne holde sig selv åben Døre til sengestuen skal have en bredde (min 140 cm), så senge med bariatriske patienter nemt kan køres igennem døren gerne tofløjede, med en smal del, der kan åbnes, når særligt brede senge skal passere. Ingen dørtrin, hvilket er et problem i dag (giver bump) Arbejdsmiljøfordele Undgå situationer som i dag, hvor man kører igennem dør, der svinger til højre i kørselsretningen, men som spærrer for døren ind til undersøgelsesrummet: Man kører frem venter på at døren lukker bag sig for derefter at bakke ind i us-rummet mens man holder døren åben. Mindske tungt arbejde med at flytte fx tunge hvilestole, inventar og patientejendele på stuen. Letter portørens arbejde med at styre/dreje sengen ud Reducere risiko for at falde i eller flytte kabler, der er i vejen Undgår at løfte patienter, der ikke selv kan flytte sig og dermed mindskes risiko for rygskader Undgå at støde ind i stik eller rive dem løs ved manøvrering Vil lette styring af seng gennem døren og mindske risiko for vrid i ryggen Mindsket risiko for at støde ind i dørkarmen Belastende styring, bremsning og igangsætning af senge, reduceres Giver jævn kørsel uden pump 15

16 16

17 Sengevask Anbefalinger Ny sengeredning: Fuldautomatisk lukket vaskeanlæg min. 2 stk. Vaskerør til dyner og puder (min. 2 stk.) Løfte-/håndteringsudstyr til madrasser, evt. loftlifte fx m/vakuum Sengeredning skal placeres centralt ift. sengeafsnit Elevator i umiddelbar nærhed af rent/urent sengelager Plads til opmagasinering rene og urene senge i og i tilknytning til sengevask Lagerplads til rene senge, dyner, puder, madrasser og linned Arbejdsmiljøfordele Ophobning af senge pga. anlægsstop undgås og reducerer stress (nuværende anlæg nedslidt eller har for lille kapacitet) Indånding af skadelige aerosoler fra trykspuling undgås Tunge manuelle løft af madrasser undgås Undgå ventetid på elevator reducerer stress Linnedtransport Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Linned transport og oplagring Transport af rent og urent linned skal ske i lukkede vogne og gerne via AGV Der er behov for skabsplads i god arbejdshøjde (ca cm) helst som gennemstiksskabe Linnedvogne kan fungere som skab Der skal afsættes særlig god plads til oplagring af urent linned især på skadestue, barselsgang og gastro- enterologisk afdeling, hvis ikke der etableres linnedsug. Ved transport i lukkede vogne undgås lugtgener til omgivelserne Sammenlagt linned er tungt og er belastende at lægge på plads både højt oppe og langt nede. Dette undgås ved at benytte linnedvogne som skab, så antal omplaceringer (løft) mindskes. Desuden ved at hylder til linned er i en god arbejdshøjde. (ca cm) Manglende opbevaringsmuligheder indebærer at der ligger linned i sække på gange og på gulve i skyllerum, depoter etc. Disse ligger i vejen og kræver manuel håndtering, som undgås hvis der er plads til oplagring eller hvis man kan komme af med vasketøjet i en luge til linnedsug. 17

18 Arbejdsgange Transport af Sterilvarer Fra bestilling til fordelingscenter Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn ind i elevator ( kg.) Til og fra Sengetårn Trækkes og skubbes ud af elevator Til og fra Behandlingsbygning Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Forsøges placeret pænt på afdelingen Hentes på en truck (8 SUC Vogne) Træk og skub ind og ud af elevator En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Fordeler kasserne i skabene SUC-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Team portør fordeler varer tværgående Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Retur til Servicebygning Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Sæt uren SUC vogn i elevatoren El-truck trækker vognene til lysgård Køres til elevator træk og skub ind og ud af elevator på 2. sal Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentral Transporteres ind og ud af elevator på uren side Vogne placeres i kørselsretning for returtransport SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og kører ud på ren side 18

19 Sterilvarer fra bestilling til fordelingscenter OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Arbejdsgang uhensigtsmæssig er ved at blive ændret, så portør skriver bestilling direkte Ændret arbejdsprocedure Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn Ind i elevator (op til kg) Trækkes og skubbes ud af elevator Fysiske belastninger, da den tunge vogn skal stilles helt ind til væg for at skabe tilstrækkelig plads til 2 vogne. Sikre at elevatordør kan åbne i hele elevatorens bredde. E levator testes i samarbejde med portørerne. Nye vogne er under udvikling, som forventes at ligne de nuværende linnedvogne. Hænges på en truck (8 SUC Vogne) En del træk og skub af vogne for at sikre at vognene kobles i den rigtige rækkefølge Sikre at kørevejen ligger i plan med rampe, så man kan køre direkte Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Suc-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 19

20 Sterilvarer til og fra sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forsøges placeret pænt En del skub og træk for at placere vognen ordentlig Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Fordeler kasserne i skabene Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Kasser i de øverste gennemstikskabe er tunge og skal løftes over hovedhøjde. SUC ønsker at kasserne placeres lavt på vognen. Placeres på rullebord m/urent SUC, eller evt. på SUC-bakkevogne Sæt uren SUC vogn i elevatoren Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentralen Vogne placeres i kørselsretning for returtransport Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 20

21 Sterilvarer til og fra behandlingsbygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk og skub ind og ud af elevator Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Patienter og personale bevæger sig på transport- Veje og der er risiko for påkørsel Adskille kørende og gående transport, så risiko for påkørsel elimineres Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Vognene hægtes af transporten og skubbes og trækkes, så de ikke står i vejen for anden transport Veldefinerede steder, hvor vogn kan placeres Team portør fordeler varer tværgående Manuel håndtering af SUC varer Færdigpakkede varer, som kunne leveres som indsats i skab e.l. Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Køres til elevator træk og skub ud af elevator på 2. sal Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 21

22 Sterilvarer retur til servicebygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser El-truck vognene kobles sammen og køres med el-truck til lysgård Tages ind og ud af elevator på uren side Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser FTT: SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og over på ren side Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 22

23 Linnedtransport OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Generelle forhold Pladsbehov til oplagring af urent linned er varierende, afhængig af afdelingens forbrug. Medicinske og ortopædiske afdelinger samt skadestue og barselsgang bruger meget linned og har behov for god plads til opmagasinering. Centrale elevatorer og skyllerum tæt på Afdelingsportør bestiller på fortrykte tøjlister som faxes til institutionsvask Robot, som overtager transport fra kælder, hvor vognen kører direkte til linneddepot og derfra til afdeling Institutionsvask leverer til Kælder 1 i blok 1. Portører i behandlingsbygning får leveret tøj af fordelingscenter, som henter i kælder 1 På grund af dårlig plads lægges urent linned i sække som stilles på gangarealerne Sikre tilstrækkelig plads, eller afhente urent linned hyppigere Portør i sengetårn henter tøj i kælder, som transporteres i trådbure til afdelingen Trådbur stilles i elevatortårn og tømmes når der er tid Vogn skubbes ind på afdelingen og tøj fordeles i skabe Arbejdet med at lægge linned på plads opleves som tungt, især på de laveste og højeste hylder Sikre skabe i ergonomisk hensigtsmæssige højder Tom vogn klargøres (hylder tages ud og bruges som sider) Portøren kører vognen rundt på afdelingen og samler urent linned (i skabe og skyllerum) Der er for få linnedvogne, så de bliver overfyldte. Svingdøre i skyllerum skal holdes åben med bagdel eller fod, samtidig med at tunge sække håndteres = dårlige arbejdsstillinger Anskaffe flere linnedvogne. Affaldsskakt med sug. Skabe åbnes og sække løftes op i burvogn Arbejdet er tungt, hvis linnedet er vådt sæk vejer Op til 25 kg. Sæk skal løftes over skulderhøjde Affaldssug til urent linned Placere burvogn m/sæk i skyllerum/depot, hvor urent linned lægges. Burvogn med urent linned køres ud af afdelingen Det kan være generende, hvis der samtidig foregår andre aktiviteter, som servering af mad, når urent linned transporteres ud af afdeling i åbne burvogne Transport af urent linned i lukkede vogne Burvogn køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Burvogn køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 23

24 24

25 Linnedtransport, fortsat OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Indsamlet urent linned tømmes i skyllerum (op til 6 steder pr. etage i sengetårn) Åbne skabe og løfte sække op i burvogn. Plejepersonalet har løftet sække ind i skabet Sækkene er tunge (op til 25 kg) og skal løftes over skulderhøjde Det kunne undgås, hvis personalet selv pakkede burvogn med sæk. Adgang til skyllerum kræver at svingdør åbnes manuelt med bagdel eller holdes med foden Belastende arbejdsstillinger på en og samme tid at skulle åbne dør og samtidig trække burvogn ind på skyllerum Dørautomatik helst skydedøre Pladsbehov afhængig af afdeling medicinsk, ortopædisk og skadestue bruger meget linned. Urent tøj køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Ikke hensigtsmæssigt at blande persontransport og transport af brugt sengelinned formentlig en hygiejnisk udfordring at køre med urent sengetøj i åbne trådbure. Sikre tilstrækkelig kapacitet i transportkorridorer, så flaskehalse ikke opstår Linned køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 25

26 Apotekervarer Modtagelse Medicinservice bestiller varerne i mindre omfang afd. selv Akutleverancer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne Hospitalets chauffør leverer post til apoteket 7-15 vogne leveres på rampen i bygn. 7, 3. sal Chauffør tager akutmedicin med til hospitalet Sengetårn 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Behandlingsbygning Ved ankomst stilles medicinen I 53H1 på kvartermesterkontoret træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Rullebord er pakket til første levering Portør skubber rullebord med til Medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Gennem myrestien til fordelingscentralen Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser træk og skub af 4 vogne ind og ud af elevator til og fra etg. 01, 02, 03 og 04 + pavilloner Max 4 vogne trækkes af eltruck som kører til adresserne Varer tages ud af vogn Bestiller som har aftale med medicinservice henter akutmedicin Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Varer stilles på rullebord eller bæres til adresserne Skubber rullebord til elevator, hvor de tome kasser stilles Vogne returnerer til Fordelingscentralen Flyttes over til afsætterbord eller hvor der er plads Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Max. 8 vogne returneres til lysgård. Vogne køres med elevator til rampe. 26

27 Apotekervarer - modtagelse OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Medicinservice bestiller apotekervarer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne 7-15 vogne leveres på rampen i bygn sal 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Belastningerne opstår ved: -manuel håndtering af tunge vogne især væskevogne, - at 3 faste medarbejdere udfører opgaven - at vognene er pakket som de er -Ændre størrelsen på de tunge vogne -Jobrotation -Rampe i plan m. transportvej -AGV Gennem myrestien til fordelingscentralen Der er generelt risiko for at støde sammen med modkørende vogne eller gående, da vognene er monteret på et punkt og let begynder at slingre under transport. Ændre sammenkoblingen af vogne Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser Omsortering indebærer at alle varer skal håndteres ekstra 2 gange, da vognene ankommer assorterede og skal pakkes på ny til den enkelte afdeling. Vognene skal pakkes i leveringsrækkefølgen, så de indeholder varer til den specifikke afdeling. Løsningen kunne være en vogn pr. afdeling, eller at varer hentes Af afdelingsportør. Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 27

28 Apotekervarer - sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Sengetårn Alle kasser med apotekervarer løftes 4 gange af Fordelingscentralen Opgaven fordeles på flere, så belastningen reduceres træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 Vogne ind og ud af elevator De fysiske belastninger kunne være undgået, hvis rampen var i niveau med transportvej Rullebord pakkes til første levering Varerne løftes fra vogn og placeres på rullebordet Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Portør skubber rullebord til medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Der er ikke en veldefineret afsætningsplads, så portøren risikerer at skulle afsætte varerne i gulvhøjde - Altså uhensigtsmæssige arbejdsstilling. Etablere en veldefineret afsætningsplads Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Skubber rullebord til elevator, hvor de tomme kasser stilles på vogn Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Pakning i elevatoren indebærer dårlige arbejdsstillinger og en række løft. Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Returvarer til fordelingscentret Transport til blok 7 via uren elevator Portørerne skubber og trækker vognene på plads i elevatoren for at få plads til dem. Elevatordøre skal kunne åbnes helt Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 28

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016

Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016 Logistik på Nyt OUH Peter Lamp Sørensen, juni 2016 Mission, vision og mål for logistikken Mission Missionen er at udvikle en driftssikker og effektiv logistik på Nyt OUH, der understøtter gode patientforløb

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Thomas Møller Miljøkoordinator Teknisk Afdeling AUH

Thomas Møller Miljøkoordinator Teknisk Afdeling AUH Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Ændret løsning for vare- og affaldshåndteringen Ressourceberegninger og betragtninger vedrørende affaldscentral på DNU Nærværende notat sammenfatter en række forhold som

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system?

1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? 1. Hvordan sikrer vi systemet mod spredning af bakterien Clostridium Difficile? Bekymring: Robustheden i håndtering af rent og urent i ét system? Udfordringerne drejer sig om affald og håndtering af (urene)

Læs mere

Fra en pædagogisk synsvinkel betragtes færdighedslaboratoriet

Fra en pædagogisk synsvinkel betragtes færdighedslaboratoriet Fra en pædagogisk synsvinkel betragtes færdighedslaboratoriet som et øverum, hvor de studerende kan arbejde eksperimenterende med delelementer af et arbejdsområde og opøve såvel praktiske som personlige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S

Servicekoncept Frontend og backendservices. Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Servicekoncept Frontend og backendservices Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems A/S Frontend og backend Kliniske afdelinger Frontend Kirurgisk afdeling Intensiv afdeling Patientafsnit og medicinsk

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården April 2014 FOKUS Affaldsskakter: Hej naboer Jeg har nu varetaget tømning af vores affaldsskakter i ca. 6 måneder, og det er desværre kommet dertil, at jeg må komme med en lille

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-problemstillinger i Akutafdelingen

APV-problemstillinger i Akutafdelingen APV-problemstillinger i Akutafdelingen Sikkerhedsgr. s 1. Sekretærer, Akutmodt., Herning 1. Dårlig udluftning i døgnbemandet lokale 2. Dårlig rengøring 3. Utilstrækkelige pladsforhold 4. Ruder som reflekterer

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, afdelingsleder

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere