KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011"

Transkript

1 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj

2 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse og levering af varer... 9 Transport af affald...11 Patienttransport...15 Sengevask...17 Linnedtransport...17 Arbejdsgange Sterilvarer. 18 Linnedtransport Apotekervarer. 26 Patienttransport 31 Uren seng. 33 Medicinske luftarter. 35 Affald. 37 Bilag...40 Opsamling på intromøde forventninger.41 Arbejdsmiljøforhold, portørseminar 1 42 Arbejdsområder, portører.. 43 Studietur spørgsmål 44 Studietur erfaringer. 45 Organisationsdiagram 46 2

3 Introduktion Dette projekt er målrettet portørernes arbejdsmiljø. Formålet er at identificere belastninger i de nuværende arbejdsgange og med afsæt i disse opliste anbefalinger til gode arbejdsmiljøforhold for portørerne i den kommende Kvinde/barn Bygning, som skal bygges som en udvidelse af Herlev Hospital. Projektet er en del af Herlev Hospitals PLANITIDE-projekt, som er støttet af Forebyggelsesfonden og som er gennemført med hospitalets sikkerhedsleder Ruth Nielsen som projektleder og arbejdsmiljøkonsulent Marianne Graae Hansen som projektkoordinator. FTT (Forsynings- og TransportTjenesten) på Herlev Hospital har udpeget følgende medarbejdere, som har deltaget i projektet: Flemming Hansen (Servicechef), Jan Jensen (serviceleder), Finn Stokholm (serviceleder), Michael Huld (serviceleder), Jørgen Andreasen (Portørkoordinator og tovholder FTT), Preben G. Nylander (portør og arbejdsmiljørepræsentant), Torben Hansen (portør), Lars J. Kühl (portør), Thomas Madsen (projektmedarbejder i kvalitet og serviceudvikling), Thomas Christensen (portør), Jesper Petræus (portør). Arne Helgesen og Karen Munk, Grontmij Carl Bro har været konsulenter på projektet. Illustrationerne er udført af Jens Voxtrup Petersen. En del af målet med gruppens arbejde har været at konkretisere de anbefalinger, som blev formuleret af Konceptarbejdsgruppen for Service, Forsyning og Logistik (juli 2009.) 3

4 Metode og proces Arbejdet med portørerne er gennemført i en situation, hvor der gennemføres en projektkonkurrence om Kvinde/barn Bygningen. Vi har derfor ikke haft indblik i hvilke konkrete bygningsmæssige løsninger som skal gennemføres. Derfor har vi valgt at tage afsæt i de arbejdsfunktioner, som portørerne udfører i dag. Gruppen har gennemført 3 seminarer og deltaget i en studietur til Akershus Sykehus, Oslo. Herefter er der afholdt 3 opfølgende møder, hvor denne afrapportering er drøftet. På seminarerne har gruppen kortlagt de væsentlige arbejdsgange, hvor de væsentlige er prioriteret på grundlag af de største belastninger og opgavemængde. Gruppen har desuden identificeret arbejdsmiljømæssige belastninger og klassificeret løsninger indenfor organisation, teknik og bygningsmæssige forhold. Endelig er der lavet en kort beskrivelse af mulige løsninger. De væsentlige arbejdsgange er beskrevet i et flowdiagram med tilhørende belastningsbeskrivelse, klassifikation af løsningstyper og stikord på løsning. I starten af dette dokument er de væsentlige anbefalinger samlet, ledsaget af en kort beskrivelse af hvilke fordele løsningen vil have. De projekterende arkitekter/ingeniører kan bruge katalog til at få øje på opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at gå i dialog med portørerne om. Vi er klar over at dele af anbefalingerne kan vise sig at være irrelevante, især på grund af evt. tekniske løsninger, som vil overtage større eller mindre dele af portørernes nuværende funktioner (f.eks. intern transport af affald og varer). 4

5 Anbefalinger Med udgangspunkt i de arbejdsgange og flow, som portørerne udfører i de nuværende bygninger har Planitidegruppen udarbejdet en række anbefalinger til det kommende kvindebarn hospital. Beskrivelser af de væsentligste arbejdsgange for portørerne er vist på siderne På de følgende sider fremgår anbefalingerne af den venstre kolonne. I den højre kolonne oplistes de arbejdsmiljøfordele, portørerne vil få ved at gennemføre de enkelte anbefalinger. Anbefalingerne er dels generelle og gælder for alle typer transport og dels specifikke, fx til særlig transport fx af iltflasker. Anbefalingerne kan også vedrøre særlige rum eller områder fx gangarealer eller skyllerum. Generelle anbefalinger, transportveje Anbefalinger Tranpsportveje for varer, linned og affald Der anbefales at indføre automatiske transportløsninger til intern transport af varer (AGV e.l.) og intern affaldstransport (Affaldssug kombineret med AGV e.l.) Hvis AGV skal de have sensorer på 4 sider, så de kan køre uovervåget. NB! Vil evt. kræve bredere gange Transportkorridorer for varer og affald adskilles fra patient- og personaletransport. Gode pladsforhold, så der er plads til transport af senge, AGV,er og øvrige vogne. Tilstrækkelig plads i vareelevatorer til forskellige typer transportvogne. Det anbefales at gennemføre test af placering af varetransportvogne før elevatorernes størrelse besluttes. Transportveje for truck skal kunne tåle 1050 kg + varer + fører. Desuden vogne med væsker, der vejer ca. 500 kg. Transportvejen fra rampe til fordeling skal være i samme plan Automatiske skydedøre alle steder, hvor der transporteres varer eller affald Arbejdsmiljøfordele Dette vil generelt mindske omfanget af manuelle skub og træk af vogne og antallet af omlæsninger og dermed tunge løft Undgå at AGV er støder sammen, da erfaringerne fra Akershus Sykehus viser at det kræver en overvågning med 2 medarbejdere at holde dem kørende Undgår påkørsel og giver bedre forhold for transport og ingen flaskehalse og nedsætter ulykkesrisiko. Det kan både være fysisk og især psykisk belastende at køre med vogntog på gangarealer, hvor der foregår anden færdsel i form af gående patienter og personale Varetransportvogne er ofte meget tunge og skal rykkes frem og tilbage i elevatorerne, fordi der er for lidt plads. Dette indebærer unødige fysiske belastninger og dårlige arbejdsstillinger. Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump, der giver rystelser og støj Derved undgås at rangere vogne ind og ud af elevator, som i dag er en væsentlig flaskehals og dermed ventetider og som indebærer hårde fysiske belastninger for portørerne. Det medfører dårlige arbejdsstillinger, hvis døre skal åbnes manuelt, samtidig med at portører kommer med varer på vogn eller i favn 5

6 6

7 Generelle anbefalinger (fortsat) Anbefalinger Gangarealer og døre Adskillelse af gåede og kørende bl.a. ved at opmærke veje for kørende og gående. Ingen venteområder på gangarealer Tilstrækkeligt brede gange. Senge skal kunne vende på gangarealerne og passere hinanden. Vendediameter for plejesenge min. 260 cm for bariatriske ptt. større. Det skal være muligt at læge/sygeplejerske kan gå ved siden af seng og ventilere patienten under transport, samt passere modgående/- kørende patienter/senge Robuste og holdbare gulvmaterialer med få ujævnheder nem håndtering. Gulvbelægning skal kunne holde til tung transport senge med bariatriske patienter ca.400 kg Automatiske skydedøre fx mellem afdelinger Branddøre skydes ind i væg, så der er plads til at to senge kan passere hinanden Arbejdsmiljøfordele Undgår påkørsel, reducerer ulykkesrisiko, giver bedre forhold for transport og mindsker flaskehalse. Giver bedre overblik og transportforhold = hurtigere levering, mindre stress og zig-zagkørsel. På patientsengene (udvendigt mål ca. 220 cm x 100cm) er der ofte urinposer, dræn, dropstativer m.m., som øger sengebredden. Der bør være cm luft på hver side, så portøren undgår at støde ind i dørkarm m.m. Robuste materialer kan modstå fysiske påvirkninger. Plant underlag reducerer belastningerne ved manuel transport Undgår deformation af gulvmaterialet og dermed kørsel med bump ( Blå senge (Opus 3 fra K.R. Hospitalsudstyr) vejer alene 125 kg uden patient og har en max. brugervægt på 200 kg.) Portøren undgår at skulle bremse op, som det sker ved svingdøre der åbner imod kørselsretningen. Ved igangsætning efter bremsning skal der bruges dobbelt så stor kraft til igangsætning i forhold til kørsel Undgår at gangbredden indsnævres og dermed belastende opbremsning af tunge senge, når 2 senge skal passere hinanden, hvor der er branddøre 7

8 8

9 Modtagelse og levering af varer Anbefalinger Varemodtagelse ( Ren afleveringsrampe) Gode adgangsforhold i varemodtagelse rampe i niveau med transportveje/elevatorer - sorteringsmulighed og plads til opstilling af varer Sluser mellem bil og rampe med sensorstyring, både ind og ud af rampe Skridsikkert underlag God arbejdsbelysning Generelt gode materialer, som skal være robuste, og rengøringsvenlige og skal kunne holde til tung trafik Varemodtagelse med indscanning (chip/stregkode), så modtagelse kan spores Signalbesked til modtager ved levering/afgang Track and trace Angivelse af entydige slutadresser, så det er tydeligt hvor varer og vogne skal leveres Hjælpemidler til løft og transport loft skal kunne bære Rent teknikrum/opbevaringsrum I alle afdelinger anbefales plads til rent udstyr, hjælpemidler, dropstativer, lifte, kørestole, iltbomber mv., som ellers står på gange eller patientstuer Depoter (varer) Engangsartikler og forbrugsvarer kan evt. opbevares i rengøringsrum Alt skal væk fra gangarealer Arbejdsmiljøfordele Undgå transport med elevator. Herved mindskes omfanget af belastende manuelle skub og træk ind og ud af elevatorer Arbejdet kan foregår indendørs og træk og kulde undgås Undgå snublen og fald og belastning ved skub reduceres, da man står bedre fast Man kan se at udføre opgaverne på rampen Undgå slitage og huller i gulvbelægning og dermed bliver kørsel mere jævn og mindre støjende Skaber et bedre overblik og sparer tid og penge Hurtig afhentning ved modtagelse. Forebygger stress, da man kan se hvor varen er Reducerer risiko for fejlaflevering og unødvendige opgaver i forbindelse med fejlleverancer Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås Lagerplads til pallevarer giver bedre overskuelighed og nedsat risiko for at støde ind i eller falde over kasser på gangene. I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. En væsentlig del af de fysiske belastninger ved portørarbejdet knytter sig til intern transport af varer og affald. Tekniske løsninger vil kunne reducere omfanget af belastende arbejdsmiljøpåvirkninger markant. 9

10 10

11 Transport af affald Anbefalinger Affald generelt Plads til håndtering af de forskellige affaldsfraktioner (dagrenovation, klinisk risikoaffald, kemikalier, special-affald og affald til genanvendelse) enten på vogne i skyllerum, affaldsrum eller foran luge til affaldsskakt/centralsug. Adgangsforhold uden dørtrin Automatisk døråbning fx via sensor Skyllerum/affaldsrum.Tilstrækkelig depotplads for at fjerne varer, urent linned og affald fra afdelingernes eller ambulatoriernes gangarealer Der er behov for 1-2 skyllerum/affaldsrum pr. afdeling, som er tilstrækkeligt store. Placeres centralt i forhold til elevator og transportveje i øvrigt. Affaldsskakt placeres i skyllerum Der er behov for plads til at opbevare og sortere affald i de nødvendige fraktioner, enten i forbindelse med skakt til affaldssug eller til kassetransportvogne. Hyldeplads til poser til de forskellige affaldsfraktioner, handsker, sprit etc. Plads til opbevaring af urene utensilier i en ergonomisk god højde (80-100cm), alternativt placeres disse i kasser på SUC-vognen i urent skyllerum Gennemstiksskabe fra urent til rent rum Der behov for en effektiv udsugning og et undertryk Arbejdsmiljøfordele Forbedring af arbejdsstillinger ved håndtering af affaldsposer Hygiejne forbedres, da man undgår berøring af døre og håndtag i forbindelse med håndtering af affald Kortere indlæggelsestider og dermed et større patientflow medfører større mængder af urent linned, varer og affald. Transportveje for personalet er kortest muligt og mindsker risiko for sammenstød med elle fald over diverse udstyr Herved kommer man af med de store mængder dagrenovation med det samme og løft af tunge sække undgås Uden dette placeres affald på gulvet, gangarealer og hvor man ellers kan komme af med det. Kasserne kan være tunge, så løftearbejdet skal foregå i bedre arbejdsstillinger og antallet af manuelle omlæsninger reduceres I dag er der pladsmangel, så rent udstyr står på gangarealer og er til gene for både rengøring og transport af patienter og varer. Disse skabe vil reducere den manuelle håndtering Der placeres meget lugtende affald i skyllerum, herunder linned og tøj med afføring, så stank ikke spredes til afdelingens gangarealer og rum. 11

12 12

13 Transport af affald (fortsat) Anbefalinger Almindelig dagrenovation, (småt brændbart) Affaldssug fra skyllerum/affaldsrum til container til de største affaldsfraktioner (dagrenovation) Klinisk risikoaffald og øvrige fraktioner Store affaldsrum med vogne/kasser på hjul til de forskellige affaldsfraktioner. Skal kunne hentes af standardvogne, som kan tømmes automatisk over i containere Affaldsrum placeres centralt og tæt på elevator Uren rampe og containerplads Plads til bortskaffelse af forskellige affaldsfraktioner (vogne eller skakte) Plads til container/ genbrugsplads Plads til udstyr/senge fra andre hospitaler Opmærkning, som giver tydelig angivelse af plads Opmærksom på støjgener Lysforhold Sluser ml. bil og rampe Hjælpemidler evt. lofthængt til transport og løft af tunge emner fx vakuum løft Plads til tømning af beholdere over i containere Arbejdsmiljøfordele Ingen manuel håndtering af den største del af affaldet (almindelig dagrenovation) fra det er kastet ind i lugen og til det køres væk på container Reduktion i posernes vægt, da affaldet smides i suget og ikke først skal samles i store affaldssække Hygiejne forbedres Reducerer transport af affaldscontainere på gange/i afdelinger Håndtering i affaldsrum/skyllerum kan foregå i gode arbejdsstillinger Undgå manuel tømning på containerplads Minimerer kørsel med affald på gange/afdelinger og dermed skub og træk af containere Foruden bedre sikkerhed og lovkrav er det god økonomi i at kildesortere Giver overskuelighed og reducerer risiko for ulykker Senge og udstyr bliver ofte stående og fylder på rampen indtil udstyret afhentes Understøtter ryddelighed og adskiller transportveje og opmagasinering Formålet er at reducere skadelig eller generende støj God arbejdsbelysning gør det muligt at udføre opgaverne på rampen Tømning af containere kan udføres indendørs af hensyn til vejrlig Reducerer omfanget af manuelt løfte- og bærearbejde af tunge emner, så løfteskader undgås 13

14 14

15 Patienttransport Anbefalinger Sengestue I forhold til logistik for patienttransport testes rumplaceringer, indretning og dørbredder dels i mockups og dels ved nærmere analyse af dispositionsplan og projektplaner Større skabe til patienternes ejendele Udstyr parkeres i egnede rum Sengestue/enestue med god plads til at dreje/manøvrere sengen rundt Mobilt inventar Kabler, der kan trækkes ud/ned fra loft til elseng, ilt, sug Loftlifte på patientstuer og badeværelser og OP-stuer og behandlingsrum Elstik skal placeres tydeligt fx på en søjle Døre til sengestuer skal kunne holde sig selv åben Døre til sengestuen skal have en bredde (min 140 cm), så senge med bariatriske patienter nemt kan køres igennem døren gerne tofløjede, med en smal del, der kan åbnes, når særligt brede senge skal passere. Ingen dørtrin, hvilket er et problem i dag (giver bump) Arbejdsmiljøfordele Undgå situationer som i dag, hvor man kører igennem dør, der svinger til højre i kørselsretningen, men som spærrer for døren ind til undersøgelsesrummet: Man kører frem venter på at døren lukker bag sig for derefter at bakke ind i us-rummet mens man holder døren åben. Mindske tungt arbejde med at flytte fx tunge hvilestole, inventar og patientejendele på stuen. Letter portørens arbejde med at styre/dreje sengen ud Reducere risiko for at falde i eller flytte kabler, der er i vejen Undgår at løfte patienter, der ikke selv kan flytte sig og dermed mindskes risiko for rygskader Undgå at støde ind i stik eller rive dem løs ved manøvrering Vil lette styring af seng gennem døren og mindske risiko for vrid i ryggen Mindsket risiko for at støde ind i dørkarmen Belastende styring, bremsning og igangsætning af senge, reduceres Giver jævn kørsel uden pump 15

16 16

17 Sengevask Anbefalinger Ny sengeredning: Fuldautomatisk lukket vaskeanlæg min. 2 stk. Vaskerør til dyner og puder (min. 2 stk.) Løfte-/håndteringsudstyr til madrasser, evt. loftlifte fx m/vakuum Sengeredning skal placeres centralt ift. sengeafsnit Elevator i umiddelbar nærhed af rent/urent sengelager Plads til opmagasinering rene og urene senge i og i tilknytning til sengevask Lagerplads til rene senge, dyner, puder, madrasser og linned Arbejdsmiljøfordele Ophobning af senge pga. anlægsstop undgås og reducerer stress (nuværende anlæg nedslidt eller har for lille kapacitet) Indånding af skadelige aerosoler fra trykspuling undgås Tunge manuelle løft af madrasser undgås Undgå ventetid på elevator reducerer stress Linnedtransport Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Linned transport og oplagring Transport af rent og urent linned skal ske i lukkede vogne og gerne via AGV Der er behov for skabsplads i god arbejdshøjde (ca cm) helst som gennemstiksskabe Linnedvogne kan fungere som skab Der skal afsættes særlig god plads til oplagring af urent linned især på skadestue, barselsgang og gastro- enterologisk afdeling, hvis ikke der etableres linnedsug. Ved transport i lukkede vogne undgås lugtgener til omgivelserne Sammenlagt linned er tungt og er belastende at lægge på plads både højt oppe og langt nede. Dette undgås ved at benytte linnedvogne som skab, så antal omplaceringer (løft) mindskes. Desuden ved at hylder til linned er i en god arbejdshøjde. (ca cm) Manglende opbevaringsmuligheder indebærer at der ligger linned i sække på gange og på gulve i skyllerum, depoter etc. Disse ligger i vejen og kræver manuel håndtering, som undgås hvis der er plads til oplagring eller hvis man kan komme af med vasketøjet i en luge til linnedsug. 17

18 Arbejdsgange Transport af Sterilvarer Fra bestilling til fordelingscenter Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn ind i elevator ( kg.) Til og fra Sengetårn Trækkes og skubbes ud af elevator Til og fra Behandlingsbygning Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Forsøges placeret pænt på afdelingen Hentes på en truck (8 SUC Vogne) Træk og skub ind og ud af elevator En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Fordeler kasserne i skabene SUC-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Team portør fordeler varer tværgående Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Retur til Servicebygning Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Sæt uren SUC vogn i elevatoren El-truck trækker vognene til lysgård Køres til elevator træk og skub ind og ud af elevator på 2. sal Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentral Transporteres ind og ud af elevator på uren side Vogne placeres i kørselsretning for returtransport SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og kører ud på ren side 18

19 Sterilvarer fra bestilling til fordelingscenter OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Portør på afdeling skriver på fortrykt liste Arbejdsgang uhensigtsmæssig er ved at blive ændret, så portør skriver bestilling direkte Ændret arbejdsprocedure Listen håndbæres til EDBoperatør på 3. sal som taster bestilling Sterilcentralen modtager og plukker varen og placerer den i SUC vogne i specialkasser (3xdgl.) Skubber og trækker vogn Ind i elevator (op til kg) Trækkes og skubbes ud af elevator Fysiske belastninger, da den tunge vogn skal stilles helt ind til væg for at skabe tilstrækkelig plads til 2 vogne. Sikre at elevatordør kan åbne i hele elevatorens bredde. E levator testes i samarbejde med portørerne. Nye vogne er under udvikling, som forventes at ligne de nuværende linnedvogne. Hænges på en truck (8 SUC Vogne) En del træk og skub af vogne for at sikre at vognene kobles i den rigtige rækkefølge Sikre at kørevejen ligger i plan med rampe, så man kan køre direkte Køres fra blok 7 til blok 5 gennem myrestien til fordelingscenteret Suc-vogne enten til AMA Skadestue, Sengetårn eller Behandlingsbygning Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 19

20 Sterilvarer til og fra sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk/skub ind og ud af elevator (plads til 4 vogne) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forsøges placeret pænt En del skub og træk for at placere vognen ordentlig Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Åbner vognen fordeler kasser på rullebord Fordeler kasserne i skabene Indsamling af utensilier (instrumenter, sakse m.m.) Kasser i de øverste gennemstikskabe er tunge og skal løftes over hovedhøjde. SUC ønsker at kasserne placeres lavt på vognen. Placeres på rullebord m/urent SUC, eller evt. på SUC-bakkevogne Sæt uren SUC vogn i elevatoren Teamportør kører (sæt) til 02 Fordelingscentralen Vogne placeres i kørselsretning for returtransport Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 20

21 Sterilvarer til og fra behandlingsbygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Træk og skub ind og ud af elevator Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser En el-truck kører 4 vogne til adresserne hvor de stilles Patienter og personale bevæger sig på transport- Veje og der er risiko for påkørsel Adskille kørende og gående transport, så risiko for påkørsel elimineres Manuelt skub træk ved hvert kvadrat Vognene hægtes af transporten og skubbes og trækkes, så de ikke står i vejen for anden transport Veldefinerede steder, hvor vogn kan placeres Team portør fordeler varer tværgående Manuel håndtering af SUC varer Færdigpakkede varer, som kunne leveres som indsats i skab e.l. Tomme SUC vogne placeres langs transportvejene og samles 4 ad gangen Køres til elevator træk og skub ud af elevator på 2. sal Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 21

22 Sterilvarer retur til servicebygning OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Kobles på træk af max 8 vogne, som er assorteret Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser El-truck vognene kobles sammen og køres med el-truck til lysgård Tages ind og ud af elevator på uren side Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 vogne ind og ud af elevator AGV vil kunne løse disse belastninger Bygningsudformning Vognenes udformning og vægt Pakning af kasser FTT: SUC vogne op på 5. sal uren side SUC vogne stilles på broen Vogne køres ind i vaskemaskine og over på ren side Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 22

23 Linnedtransport OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Generelle forhold Pladsbehov til oplagring af urent linned er varierende, afhængig af afdelingens forbrug. Medicinske og ortopædiske afdelinger samt skadestue og barselsgang bruger meget linned og har behov for god plads til opmagasinering. Centrale elevatorer og skyllerum tæt på Afdelingsportør bestiller på fortrykte tøjlister som faxes til institutionsvask Robot, som overtager transport fra kælder, hvor vognen kører direkte til linneddepot og derfra til afdeling Institutionsvask leverer til Kælder 1 i blok 1. Portører i behandlingsbygning får leveret tøj af fordelingscenter, som henter i kælder 1 På grund af dårlig plads lægges urent linned i sække som stilles på gangarealerne Sikre tilstrækkelig plads, eller afhente urent linned hyppigere Portør i sengetårn henter tøj i kælder, som transporteres i trådbure til afdelingen Trådbur stilles i elevatortårn og tømmes når der er tid Vogn skubbes ind på afdelingen og tøj fordeles i skabe Arbejdet med at lægge linned på plads opleves som tungt, især på de laveste og højeste hylder Sikre skabe i ergonomisk hensigtsmæssige højder Tom vogn klargøres (hylder tages ud og bruges som sider) Portøren kører vognen rundt på afdelingen og samler urent linned (i skabe og skyllerum) Der er for få linnedvogne, så de bliver overfyldte. Svingdøre i skyllerum skal holdes åben med bagdel eller fod, samtidig med at tunge sække håndteres = dårlige arbejdsstillinger Anskaffe flere linnedvogne. Affaldsskakt med sug. Skabe åbnes og sække løftes op i burvogn Arbejdet er tungt, hvis linnedet er vådt sæk vejer Op til 25 kg. Sæk skal løftes over skulderhøjde Affaldssug til urent linned Placere burvogn m/sæk i skyllerum/depot, hvor urent linned lægges. Burvogn med urent linned køres ud af afdelingen Det kan være generende, hvis der samtidig foregår andre aktiviteter, som servering af mad, når urent linned transporteres ud af afdeling i åbne burvogne Transport af urent linned i lukkede vogne Burvogn køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Burvogn køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 23

24 24

25 Linnedtransport, fortsat OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Indsamlet urent linned tømmes i skyllerum (op til 6 steder pr. etage i sengetårn) Åbne skabe og løfte sække op i burvogn. Plejepersonalet har løftet sække ind i skabet Sækkene er tunge (op til 25 kg) og skal løftes over skulderhøjde Det kunne undgås, hvis personalet selv pakkede burvogn med sæk. Adgang til skyllerum kræver at svingdør åbnes manuelt med bagdel eller holdes med foden Belastende arbejdsstillinger på en og samme tid at skulle åbne dør og samtidig trække burvogn ind på skyllerum Dørautomatik helst skydedøre Pladsbehov afhængig af afdeling medicinsk, ortopædisk og skadestue bruger meget linned. Urent tøj køres ud i sengeelevator, da der er for lidt kapacitet i kerneelevator Ikke hensigtsmæssigt at blande persontransport og transport af brugt sengelinned formentlig en hygiejnisk udfordring at køre med urent sengetøj i åbne trådbure. Sikre tilstrækkelig kapacitet i transportkorridorer, så flaskehalse ikke opstår Linned køres i K1 og placeres i urent område Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 25

26 Apotekervarer Modtagelse Medicinservice bestiller varerne i mindre omfang afd. selv Akutleverancer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne Hospitalets chauffør leverer post til apoteket 7-15 vogne leveres på rampen i bygn. 7, 3. sal Chauffør tager akutmedicin med til hospitalet Sengetårn 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Behandlingsbygning Ved ankomst stilles medicinen I 53H1 på kvartermesterkontoret træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Rullebord er pakket til første levering Portør skubber rullebord med til Medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Gennem myrestien til fordelingscentralen Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser træk og skub af 4 vogne ind og ud af elevator til og fra etg. 01, 02, 03 og 04 + pavilloner Max 4 vogne trækkes af eltruck som kører til adresserne Varer tages ud af vogn Bestiller som har aftale med medicinservice henter akutmedicin Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Varer stilles på rullebord eller bæres til adresserne Skubber rullebord til elevator, hvor de tome kasser stilles Vogne returnerer til Fordelingscentralen Flyttes over til afsætterbord eller hvor der er plads Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Max. 8 vogne returneres til lysgård. Vogne køres med elevator til rampe. 26

27 Apotekervarer - modtagelse OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Medicinservice bestiller apotekervarer Apotek pakker varer i lilla vogne som indeholder væske-, køle-, medicinvarer og vædskevogne 7-15 vogne leveres på rampen i bygn sal 3 mand trækker og skubber vogne ind og ud af elevator Vogne rangeres i et træk med 8 som trækkes af el-truck Belastningerne opstår ved: -manuel håndtering af tunge vogne især væskevogne, - at 3 faste medarbejdere udfører opgaven - at vognene er pakket som de er -Ændre størrelsen på de tunge vogne -Jobrotation -Rampe i plan m. transportvej -AGV Gennem myrestien til fordelingscentralen Der er generelt risiko for at støde sammen med modkørende vogne eller gående, da vognene er monteret på et punkt og let begynder at slingre under transport. Ændre sammenkoblingen af vogne Turene opdeles i 1,2,3,4,7, og 13 Kasser tages ud, sorteres, pakkes igen, så de rigtige varer kan leveres til de rigtige adresser Omsortering indebærer at alle varer skal håndteres ekstra 2 gange, da vognene ankommer assorterede og skal pakkes på ny til den enkelte afdeling. Vognene skal pakkes i leveringsrækkefølgen, så de indeholder varer til den specifikke afdeling. Løsningen kunne være en vogn pr. afdeling, eller at varer hentes Af afdelingsportør. Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 27

28 Apotekervarer - sengetårn OPGAVE ARBEJDSMILJØBELASTNING LØSNING Sengetårn Alle kasser med apotekervarer løftes 4 gange af Fordelingscentralen Opgaven fordeles på flere, så belastningen reduceres træk/skub ind og ud af elevator (3 vogne + 1 rullebord) Fysiske belastninger ved at trække og skubbe 4 Vogne ind og ud af elevator De fysiske belastninger kunne være undgået, hvis rampen var i niveau med transportvej Rullebord pakkes til første levering Varerne løftes fra vogn og placeres på rullebordet Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Portør skubber rullebord til medicinrum Stiller varerne, hvor det er muligt Der er ikke en veldefineret afsætningsplads, så portøren risikerer at skulle afsætte varerne i gulvhøjde - Altså uhensigtsmæssige arbejdsstilling. Etablere en veldefineret afsætningsplads Tomme køle- og apotekerkasser med retur på rullebord Skubber rullebord til elevator, hvor de tomme kasser stilles på vogn Rullebord pakkes med varer fra vogn til næste etage Pakning i elevatoren indebærer dårlige arbejdsstillinger og en række løft. Pakning kunne være undgået, hvis apoteket leverede vogne pakket til afdelingerne Returvarer til fordelingscentret Transport til blok 7 via uren elevator Portørerne skubber og trækker vognene på plads i elevatoren for at få plads til dem. Elevatordøre skal kunne åbnes helt Forklaring: Organisatorisk løsning Bygningsmæssig løsning Teknisk løsning 28

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk Logistik og IT Statusrapport om logistik og IT på DNU DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus www.dnu.rm.dk Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3, DK-8200 Århus N Tel. +45 8728

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S

Arbejdsmiljø. på lagre og vareterminaler. 10 gode historier fra det virkelige liv. Aldi Marked. Arla Foods amba HOCO. Carlsberg Danmark A/S Arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for transport og en gros på lagre og vareterminaler 10 gode historier fra det virkelige liv Rigtig mange virksomheder, der har et lager eller en vareterminal, har

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland er

Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere