NÅR DU HAVNER I STRUER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU HAVNER I STRUER..."

Transkript

1 Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon , Fax

2

3 Indholdsfortegnelse ( (( ( (( ( (( ( Index Side/Page Trafikhavnen i tørre tal Facts and figures... 4 Reglementer og regulativer Rules and regulations... 7 Modtageordning for drifts- og lastaffald Policy of reception of operational waste and cargo waste... 8 Standarddimensioner for flanger til koblingsled Kort over Holstebro-Struer Havn Map of Holstebro-Struer Harbour Standard dimensions flanges for couplings Skibsafgift Moorage charges Vareafgift Regler for overfladebehandling Rules for surface treatment Kranreglement Reglement for bilafgift Reglement for oplægning af gods på havneterrænet Regulations for discharging/loading and laying up heavy cargo Regler for losning af muslinger Prisoversigt Tariff

4 Trafikhavnen i facts og tørre tal Facts and figures 4 Max. skibsstørrelse 140 x 18 meter. Vanddybde i havnen 4,4 meter. Kajanlægget 750 meter, heraf 2 x 250 meter. Bredde: 16 meter. Oplagringsplads m2 på kajanlægget Ledige udlejningsarealer m2. Mobilkraner 1 stk. PLM 50 HD: 36 ton med krog og max. 300 ton/time med grab. 1 stk. PPM: 16 ton med krog og max. 180 ton/time med grab. Losse/Laste grej Gaffeltrucks, Bob-cats, Dozer, transportbånd og krydsåg til 17 ton samt pallegaffel til Stevedore og mursten. Bulkterminal Max. 200 ton/time. Installationer på kajanlægget El-standere med 220/380 Volt, ferskvandsstik og brønde for kloakvand. Betjeningstid 24 timer. Max. Size of ship 140 x 18 metres. Depth of Water 4,4 metres. Quays 750 metres, incl. 2 x 250 metres. Width: 16 metres. Storage Space m2 on the Quays. Available Rental Areas m2. Mobil Cranes 1 PLM 50 HD: 36 ton with hook and max. 300 ton/h. with a grab. 1 PPM: 16 ton with hook and max. 180 ton/hour with a grab. Loading/Unloading Equipment Fork-Lift Trucks, Bob-cats, Dozer, Conveyer Belts and Cross Yoke: 17 ton plus Pallet Fork Stevedore and Bricks. Bulk Terminal Max. 200 ton/hour. Installations on the Quay Electrical outlets, 220/380 Volts. Fresh water taps. Drains for sewage. Service Time 24 hours.

5 Skibsreparation Lemvig Bedding ApS. Telefon / Ship Repair Lemvig Shipyard. Phone / Besejlingsforhold fra Hals Max. 4.0 meter dybgang ved Løgstør. Mulighed for lods. Access from Hals Max. 4.0 metres depth. Loegstoer. Pilot available. Besejlingsforhold fra Thyborøn Max. 4.0 meter dybgang. Mulighed for lods. Access from Thyborøn Max. 4.0 metres depth. Pilot available. Lodsstationer Danpilot Tlf: Pilot Stations Danpilot tel: Lodspligt Ved passage af Oddesund-Broen er skibe med en overalt-længde større end 35 meter, lodspligtige. Skibe med en dybgang over 3,10 meter har lodspligt ved sejlads i de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde. Endvidere har skibe med en over-altlængde på over 80 meter, lods-pligt gennem broerne i Aalborg. Tankskibe over TDW, som sejler med last eller med urensede tanke, har lodspligt på hele Limfjorden. Requirement for pilot Ships having an overall length exceeding 35 metres require a pilot for passage under the Oddesund bridge. Ships with a displacement exceed-ing 3.10 metres require a pilot for sailing into the dredged channels at Draget and Mejlgrunden and over Løgstør Shoal. Ships having an overall length exceeding 80 metres also require a pilot under bridges in Aalborg. Tankers exceeding 1,500 TDW sailing with load or with uncleaned tanks require a pilot for all of the Limfjord. 5

6 6 Broer Oddesund-Broen... Tlf: (Betjenes med 24-timers service) Aggersund-Broen... Tlf: (Betjenes fra sol op- til sol nedgang) Limfjordsbroen... Tlf: (Betjenes fra kl (1/5-30/9)) (Betjenes fra kl (1/10-30/4)) Jernbane-Broen... Tlf: (Betjenes fra kl ) Vildsund-Broen... Tlf: (Betjenes fra en 1/2 time før solopgang til 1/2 efter solnedgang) Broerne kan også kontaktes på VHF-kanal 16. Alle broerne kan åbnes døgnet rundt uden omkostninger. Oddesund-Broen har døgn-bemanding, hvorimod de øvrige broer skal rek-vireres for åbning om natten. Dette gøres senest, inden brovagterne går hjem. (Aggersund- og Vildsund-Broen inden solnedgang og Aalborgbroerne inden kl /19.00) Isbrydning Kontakt VHF eller telefon og oplys skibets navn og kaldesignal (evt. tlf.-nr.), om skibet bruger lods, skibets HK. Til/fra hvilken havn, årsag til anløb, tidspunkt for assistance samt sted for assistance. Skibsmægler og vejerbod Aage Andersen & Co ApS, Kulgade 1-3, 7600 Struer Telefon Bridges Oddesund... tel: (24 hour service) Aggersund... tel: (From sunrise to sunset) Limfjord Bridge... tel: (From hrs. (1/5-30/9)) (From hrs. (1/10-30/4)) Railway Bridge... tel: (From kl hrs.) Vildsund-Broen... tel: (From half an hour before sunrise till half an hour after sunset) The bridges can be contacted on VHF kanal 16. All bridges can be opened around the clock without costs. The Odde-sund bridge has 24 hour service while night passage of all other bridges must be booked before the bridge attendant goes home. (Aggersund and Vildsund before sunset and the Aalborg bridges be-fore 21.00/19.00 hrs) Ice Breaking Contact VHF Channel 12, 13 or 16 or tel: and state your vessel s name and call sign (Tele-phone number), whether the ship has a pilot on board, the ship s horsepower, to and from which harbour, reason for call, time and place for assistance. Shipbroker/weighing station Aage Andersen & Co ApS Kulgade 1-3, 7600 Struer Telephone

7 Reglementer og regulativer for trafikhavnen i Struer Regler for sejlads For sejlads i det uddybede løb og inden for havnens område gælder de i søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte bestemmelser samt i øvrigt følgende: Al sejlads med hurtiggående motorbåde og speedbåde i det uddybede løb og inden for havneområdet er forbudt, dog er sejlads til og fra anløbsplads tilladt med en fart af højest 3 knob. Ordensbestemmelser For overholdelse af orden gælder det i trafikministeriets bekendtgørelse nr af 25/ Omhandlende: Bekendtgørelse om standard regle-ment for overholdelse af orden i danske havne. Rules for the commercial harbour in Struer Rules for Navigation in Harbour For navigation in the deepened channel and inside the harbour Special rules for navigation etc. in certain Danish water apply. (Nr. 779 published by the Ministry of See the 18th august 2000). Further to this: All navigation with fast moving vessels and speedboats is prohibited in the deepened channel and the harbour except to and from mooring at max. 3 knots. Regulations Standard regulations for traffic in/ at Danish harbour/bridges apply as per the Trafficministry of Public Works circular 1146 of the 25/

8 8 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Holstebro-Struer Havn Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger 4. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde og bortskaffelsesmåde 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere 6. Varslingsskrivelser 7. Klageadgang 8. Konsultation med brugerne 9. Ikrafttræden 1. Formål med modtageordningerne: Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Holstebro- Struer Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det nemt og smidigt for skibe som anløber Holstebro-Struer Havn at aflevere deres skibsaffald og at bidrage til at nedsætte forureningen af havmiljøet. 2. Ansvarlig i havnen: Havnebestyrelsen for Holstebro- Struer Havn er ansvarlig for udarbejdelse af denne plan for havnens affaldshåndtering. Havnemester Lars Brodersen er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse. Havneadministrationen kan kontaktes på tlf vedrørende modtageordninger. Policy of reception of operational waste and cargo waste from ships/vessels in the Holstebro-Struer Harbour Contents: 1. Aim of reception policy 2. Responsibility in the harbour 3. General rules of waste reception policy 4. Particular types of waste, methods of handling and disposal 5. Reception facilities and approved waste treatment units 6. Notification-content report 7. Complaint 8. Consultation with users 9. Validity 1. Purpose of receiving arrangment: By establishing efficient reception facilities Holstebro-Struer Harbour wants to contribute to creation of a positive environmental effect by proper handling of waste from ships. The aim is to obtain an easy and flexible handling of the waste and to reduce pollution of the water environment. 2. Responsibility: The Administration of Holstebro- Struer harbour is responsible for this plan and for handling of the waste. Harbour Master Lars Brodersen is responsible for the enforcement of this plan. The Administration of the harbour can be reached on telephone + 45/ regarding reception arrangements. 3. General rules for reception facilities:

9 3. Generelle regler for modtageordninger: Holstebro-Struer Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen er forpligtet til, at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december For orlogsskibe og andre statsskibe, der ikke er omfattet af loven og som ikke betaler skibsafgifter, må der i hvert enkelt tilfælde træffes aftale om betingelserne for at benytte havnens modtageordninger. Følgende generelle betingelser skal opfyldes: Tidsrum: Aflevering af affald skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er: mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til Skibe, der udelukkende anløber Holstebro-Struer Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper. Varsling: Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: eller på havnens web-adresse: Anmeldeformular skal indsendes pr. Holstebro-Struer Harbour has established a reception policy for waste from vessels under the terms of the legislation in force. Vessels calling at Holstebro-Struer harbour are under the obligation to deliver waste before leaving the harbour of The Department of The Environment, Notification no of dec. 10th For Naval service vessels and civil service vessels not comprehended by the Law and not paying shipping dues an agreement must be negotiated in each particular case on the conditions for using the faci-lities of the harbour. Following conditions must be complied with: Time range: Delivery of waste must take place within regular working hours of the harbour. Regular working hours are Monday - Tuesday from hrs and Friday from hrs. Vessels calling at Holstebro-Struer Harbour solely off regular working hours can only deliver waste if the vessel can prove that delivery with-in regular working hours is not possible. In that case particular conditions of regulations for various ty-pes of waste apply. Notification: Notification about entering the harbour and delivery of detained waste is to be given at least 24 hours before entering into the harbour. Notification form is contained in Notification no 1003 annex 1 or 2 of the Department of The Environment. Annex can be requested at the Harbour Master s office or from the home page of the Danish EPA www. 9

10 10 fax eller pr. Mængder: Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn (se under punkt 4). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Art: Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse i en oliefase og en vand-fase modtages ikke afgiftsfrit. Holstebro-Struer Havn har ikke ka-pacitet til at modtage større mæng-der forurenet og/eller olieholdigt ballastvand. Ejendomsretten: Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Holstebro-Struer Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar: Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelse nr. 631 kan skibe, der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelmst.dk or from the web-site: www. struerhavn.dk Notification form is to be handed in by fax +45/ or by Amount of waste: Only generated waste corresponding to the type and size of the vessel and depending on latest port of call can be delivered duty free (see paragraph 4). Larger quantities of ship-generated waste or cargo residues will be charged separately. Type of waste: Oil contaminated waste containing emulsifiers impeding separation into an oil phase and a water phase is liable to taxation. Holstebro-Struer Harbour is not capable of dealing with large quantities of polluded and/or oil contaminated bilge water. Proprietary rights: Ownership of the operational waste passes to Holstebro-Struer Harbour when reception has been accepted by an approved reception unit. Responsibility: The ship owner is responsible for the correctness of all information about the waste given by the shipmaster, i.e. type of waste, composition, amount, time of delivery, and damage due to faulty equipment or mishandling. Regardless of quilt the ship owner is responsible ffir any damage emerged as a result of incorrect, misleading or insufficient information. Pursuant to Notification no. 631 a vessel refraining from discharging waste in accordance with the regu-

11 sens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt endog med hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Holstebro-Struer Havn på telefon i havnens normale åbningstid. 4. Definition af enkelte affaldsty- per, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser: MARPOL Annex I. 1. Olierester og olieblandinger med vandindhold. Havnen modtager afgiftsfrit op til 1 m3 olierester og olieblandinger med vandindhold i en mobil tank, der opstilles ved skibet. Skibet skal selv pumpe olierester/blandinger i land. Større mængder afhentes med slamsuger til dagspris tillagt admini-strationsomkostninger på 10%. Godkendt transportør: Maabjerg Maskinstation tlf Havnen opbevarer de modtagne olierester/olieblandinger i tanke, hvor vandet separeres fra olien. Vandet ledes igennem havnens rensningsanlæg, hvor eventuelle rester af olie og forurening renses fra. Den frarensede olierest afhentes af genbrugsfirmaet Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II og III. 2: Skadelige og farlige stoffer i pakket form og kemikalier i flydende form: Dette affald falder ind under gruppen specialaffald. Affaldet skal være lations of the Notification or from observing the rules of notifying the harbour will be punished by fines or, in severe cases of negligence, even with imprisonment for up to 2 years. Further information: Further information to be obtained at the Harbour Master s office, tele-phone no +45/ during regular office hours of the harbour. 4. Types of waste, methods of handling and disposal, prices: MARPOL Annex I. 1. Oil residues and other water containing waste oils. The harbour receives free of charge in a mobile tank placed along side the vessel up to 1 m3 oil residues and oil waste containing water. The vessel is responsible for pumping oil residues and composite oil waste ashore. Large amounts will be collected by a vacuum tanker at the market price with the addition of 10%. Approved transport company: Maabjerg Maskinstation telephone +45/ The harhour will store the residues/ composite oils in tanks where the water is separated from the oil. The water is led through the wastewater treatment plant of the harbour where any oil residue and pollution is separated. The separated oil residue will be collected by Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II and III. 2. Noxious or dangerous waste, in packed and in liquid form: 11

12 12 emballeret og deklareret i henhold til gældende IMO forskrifter. Der skal ske kildesortering. Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibets eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. Alternativt kan havnen medvirke ved etable-ring og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr på 10 %. De skadelige og farlige stoffer køres til Kommune Kemi s modtagestation. Godkendt transportør: Marius Pedersen tlf MARPOL Annex IV. 3. Kloakspildevand: Det er en forudsætning for modtagning, at skibet er udrustet med en koblingsflange, som beskrevet i vedlagte dimensionsbeskrivelse, bilag nr. 1. Skibet skal desuden være i stand til selv at pumpe affaldet i land. Kloakspildevandet, der modtages afgiftsfrit i rimelige mængder, pumpes direkte i modtagestationer i kajen afmærket med K efter aftale med havnekontoret. Den totale mængde af det ilandpumpede kloakspildevand skal oplyses til havne-kontoret. Større mængder end 10 m3 afregnes efter dagspris tillagt administrations omkostninger på 10 %. Det ilandpumpede kloakspildevand ledes til Struer Kommunes rensningsanlæg, hvor det behandles og renses. MARPOL Annex V. 4. Fast affald: Almindeligt driftsaffald, der modtages i rimelige mængder fra skibe, kan afleveres i havnens affaldscontainere eller i vogn/beholder anbragt ved skibet. This type of waste is considered special waste. The waste should be packed and declared according to IMO regulations in force. Graduation of waste must be specified. Payment of costs takes place direct-ly between the ship owner/agent and the transport company/recipi-ent. Alternatively the harbour is willing to assist in organizing and in collecting the payment with the addition of a 10% fee. The noxious and dangerous waste will be transported to the reception station of Kommune Kemi. Approved transport company: Marius Pedersen telephone +45/ MARPOL Annex IV. 3. Sewage: A condition for receiving sewage is that the vessel is equipped with a shore connection corresponding to the attached specification of dimensions, annex no. 1. Furthermore the vessel must be capable of pumping the sewage ashore. After agreement with the harbour office the sewage, which is received free of charge in reasonable amounts, will be pumped directly to the onshore collection point marked with a K. The harbour of fice should be informed of the total amount of sewage pumped ashore. Amounts bigger than 10 m3 will be charged according to market price with the addition of a 10% fee. The sewage will then be led to the wastewater treatment plant of Struer Kommune where it will be processed. MARPOL Annex V. 4. Solid waste Regular ship-generated waste recei-

13 Driftsaffald omfatter udover levnedsmiddelaffald blandt andet genstande fremstillet af plastic, papir klude, glas, metal, flasker, lervarer, afsprodsnings-, forings- og indpakningsmaterialer. Ikke brændbart affald, herunder glas, metal, flasker og lervarer, afleveres kildesorteret i særlige bestilte containere/beholdere. Ladningsrester må ikke kastes i affaldscontainere. Bortskaffelse af sådanne rester aftales med havne-kontoret. Ovennævnte affaldscontainere/beholdere eller vogn vil kun blive opstillet ved skibet efter anmodning fra skibet eller fra skibets agent. Som udgangspunkt vil benyttelse af de opstillede containere/beholdere være omfattet af no-special fee, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets størrelse og normale fartsområde. I de tilfælde, hvor mængden af det leverede affald overstiger 5 m 3 eller hvis der afleveres affald udenfor normal arbejdstid tillægges der de faktiske ekstraomkostninger tillagt 10 %. Ufarligt, brændbart affald og det kildesorterede affald køres til affaldsterminalen Måbjerg. 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere: Se under punkt 4 og i oversigtsplan (bilag nr. 2). 6. Varslingsskrivelser: Skibsføreren på et skib, som anløber Holstebro-Struer Havn skal senest 24 timer inden havnen anløbes indsende en varslings- og anmeldelsesskrivelse. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, ved in reasonable quantities from vessels can be deposited in the containers onshore in the harbour or on a vehicle/container placed along side the vessel. Apart from food waste ship-generated waste also include items made of plastic, paper cloths, glass, metal, bottles, pottery, and packing material. Non combustible waste i.e. glass, metal, bottles and pottery should be graded and delivered in separately ordered containers. Car-go waste cannot be deposited in waste containers. Discharge of cargo waste must be arranged with the harbour office. Above mentioned containers can only be provided for on request of the vessel or the agent of the vessel. In principle, use of the stationaly containers is part of the No Special Fee arrangement if the quantity corresponds to the size and previous destinations of the vessel. In cases of delivered waste exceeding 5 m 3 or delivery of waste off re-gular working hours of the harbour an extra fee of 10% will be added to the actual costs. Harmless combustible waste and the graded waste will be transpor-ted to the waste terminal of Måbjerg. 5. Reception facilities and approved waste processors: See paragraph 4 and general plan (annex no. 2) 6. Notification: The shipmaster of a ship calling at Holstebro-Struer Harbour is liable to hand in a report of arrival (notification) no later than 24 hours before arrival at the harbour. 13

14 14 bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på Miljøstyrelsens hjemme-side www. mst.dk eller på havnens web-adresse Anmeldeformular skal indsendes pr. fax på eller pr Klageadgang: Indberetning af eventuel utilstrækkelig kapacitet eller forslag til forbedring af havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af en klageformular (bilag nr. 3). Klageformularen udleveres på havnekontoret, eller den kan hentes på havnens hjemmeside eller på Miljøstyrelsens hjemmeside Klagen stiles til havnebestyrelsen, som fremsender en kopi til Miljøstyrelsen. 8. Konsultation med brugerne: Holstebro-Struer Havn indkalder årligt en række af havnens regelmæssige brugere til en diskussion af modtageordningens virke. Det sker i forbindelse med afholdelse af et brugermøde. 9. Ikrafttræden: Disse regler træder i kraft 1. januar 2006 og erstatter tidligere udsendte bestemmelser. Notification form is contained in Notification no. 1003, annex 1 or 2 by the Department of the Environment. The form can also be re- quested from the Harbour Office or from the home page of the EPA or from the web-site of the harbour Notification form is to be submitted per fax +45/ or per 7. Complaints: Insufficient capacity or suggestions to improve the waste disposal facilities of the harbour can be effected by filling in a form of complaint (annex no. 3). The complaint form is available at the Harbour Master s office or can be requested from the home page or the home page of the EPA The complaint must be addressed to the Harbour Administration who will pass on a copy to the Danish EPA. 8. Consultation with users: The Holstebro-Struer Harbour invites a number of regular users of the harbour to a meeting every year in order to discuss the reception facilities. 9. Validity: The above regulations are valid from January 1st, 2006 and thus replace all regulations issued earlier.

15 Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummets rendestene. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 215 mm. Svarende til rørets udvendige diameter 183 mm. 6 huller med en diameter på 22 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 22 mm. 20 mm. Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 210 mm Svarende til rørets udvendige diameter 170 mm. 4 huller med en diameter på 18 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm. 16 mm Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2.

16 Bro 18 Bro 17 Bro 15/16 Bro 14 Bro 12 Bro 1 Bro 2 Bro 3 16 Bro 6 Bro 5 Bro 4 Bro 10 1: Havnekontor - Harbour Master 2: Vejer & måler Weight station Skibsmægler Aage Andersen & Co. ApS 3: Dieselolie Holstebro-Struer Havn 4: P&T - Post Office (Ølbyvej/SuperBest) 5: Struer Sø 7: Betjent mastekran 8: Servicekaj: Mastekran, el, vand og modtagelse af sanitetsvand og spildolie 9: Revisionskontor 10: Modtagestation for affald 11: Restaurant Marina Club 12: Betalingsautomat og Servicebygning: Toiletter, vask og bad

17 Bro 8 13: Sejlklubhus - Club House 14: Fiskehusene 15: Holstebro-Struer Havn 16: DLG 17: Holstebro-Struer Havn Tanklager 18: Alpha Off-shore, US-boat, Kobbereksperten/Struer Blikkenslagerforr., Galleri: Kunst på kajen 19: Miljøvaskeplads 20: HSH 21: KV Motordoktoren v/kennet Villadsen 22: Sejlerbixen v/mads Bendix 23: Sejlloftet v/michael H. Andersen 24: Averhoff & Co A/S

18 Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for oil containing mixtures and residue from the engineroom gutters. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots 215 mm. Realating to the outside diameter. 183 mm. Six 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 22 mm. Flange Thickness Bolts and nuts: 20 mm. Quantity Diameter mm and of a suitable length. 18 The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 125 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2. Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for sewage. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots Flange Thickness 210 mm. Realating to the outside diameter. 170 mm. Four 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 18 mm. 16 mm. Bolts and nuts: Quantity Diameter mm and of a suitable length. The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 100 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2.

19 Regler for skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og andet flydende materiel betales en afgift for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de for beregningen og opkrævningen af afgifter nødvendige oplysninger og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets a- gent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT). Beregning af afgift Skibsafgiften betales efter rederiets valg: 1. For hvert anløb af op til 7 kalenderdages varighed. (Se takstblad side 28). 2. Månedsafgift- kalendermåned - med ubegrænset antal anløb. (Se takstblad side 28). 3. Rutefartøjer. (Se takstblad side Moorage Charges General conditions Moorage charges for docking in the harbour or in the dredged channels of the latter is payable by all ships, vessels and other floating equipment. The moorage charges is imposed on the ship. The ship s captain or the ship s agent shall provide those details required for calculation and collection of the moorage charges and shall present the ship s papers, loading and weight documents etc. on request. The moorage charges are paid to the harbour before the ship s departure. The harbour may, however, permit departure before payment of the moorage charges on deposit or other security provided by the ship or its agent. A ship is deemed to have docked in the harbour etc. from the day of arrival. The moorage charges is calculated on the total tons gross weight (GT). Calculation of moorage charges At the shipping company s option, the moorage charges may be paid: 1. For each call of up to 7 calendardays duration. (See ratetariff page 28). 2. Monthly moorage charges - calendar month - for unlimited number of calls. (See ratetariff page 28). 3. Vessels on scheduled routes. (See ratetariff page 28). 19

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING 2014 ORDER 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser Terms of service 4 Nøglefærdige

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen.......................................

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Dear Exhibitor, This Exhibitor Services Manual contains important information and is designed to assist you in preparing

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere