NÅR DU HAVNER I STRUER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU HAVNER I STRUER..."

Transkript

1 Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon , Fax

2

3 Indholdsfortegnelse ( (( ( (( ( (( ( Index Side/Page Trafikhavnen i tørre tal Facts and figures... 4 Reglementer og regulativer Rules and regulations... 7 Modtageordning for drifts- og lastaffald Policy of reception of operational waste and cargo waste... 8 Standarddimensioner for flanger til koblingsled Kort over Holstebro-Struer Havn Map of Holstebro-Struer Harbour Standard dimensions flanges for couplings Skibsafgift Moorage charges Vareafgift Regler for overfladebehandling Rules for surface treatment Kranreglement Reglement for bilafgift Reglement for oplægning af gods på havneterrænet Regulations for discharging/loading and laying up heavy cargo Regler for losning af muslinger Prisoversigt Tariff

4 Trafikhavnen i facts og tørre tal Facts and figures 4 Max. skibsstørrelse 140 x 18 meter. Vanddybde i havnen 4,4 meter. Kajanlægget 750 meter, heraf 2 x 250 meter. Bredde: 16 meter. Oplagringsplads m2 på kajanlægget Ledige udlejningsarealer m2. Mobilkraner 1 stk. PLM 50 HD: 36 ton med krog og max. 300 ton/time med grab. 1 stk. PPM: 16 ton med krog og max. 180 ton/time med grab. Losse/Laste grej Gaffeltrucks, Bob-cats, Dozer, transportbånd og krydsåg til 17 ton samt pallegaffel til Stevedore og mursten. Bulkterminal Max. 200 ton/time. Installationer på kajanlægget El-standere med 220/380 Volt, ferskvandsstik og brønde for kloakvand. Betjeningstid 24 timer. Max. Size of ship 140 x 18 metres. Depth of Water 4,4 metres. Quays 750 metres, incl. 2 x 250 metres. Width: 16 metres. Storage Space m2 on the Quays. Available Rental Areas m2. Mobil Cranes 1 PLM 50 HD: 36 ton with hook and max. 300 ton/h. with a grab. 1 PPM: 16 ton with hook and max. 180 ton/hour with a grab. Loading/Unloading Equipment Fork-Lift Trucks, Bob-cats, Dozer, Conveyer Belts and Cross Yoke: 17 ton plus Pallet Fork Stevedore and Bricks. Bulk Terminal Max. 200 ton/hour. Installations on the Quay Electrical outlets, 220/380 Volts. Fresh water taps. Drains for sewage. Service Time 24 hours.

5 Skibsreparation Lemvig Bedding ApS. Telefon / Ship Repair Lemvig Shipyard. Phone / Besejlingsforhold fra Hals Max. 4.0 meter dybgang ved Løgstør. Mulighed for lods. Access from Hals Max. 4.0 metres depth. Loegstoer. Pilot available. Besejlingsforhold fra Thyborøn Max. 4.0 meter dybgang. Mulighed for lods. Access from Thyborøn Max. 4.0 metres depth. Pilot available. Lodsstationer Danpilot Tlf: Pilot Stations Danpilot tel: Lodspligt Ved passage af Oddesund-Broen er skibe med en overalt-længde større end 35 meter, lodspligtige. Skibe med en dybgang over 3,10 meter har lodspligt ved sejlads i de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde. Endvidere har skibe med en over-altlængde på over 80 meter, lods-pligt gennem broerne i Aalborg. Tankskibe over TDW, som sejler med last eller med urensede tanke, har lodspligt på hele Limfjorden. Requirement for pilot Ships having an overall length exceeding 35 metres require a pilot for passage under the Oddesund bridge. Ships with a displacement exceed-ing 3.10 metres require a pilot for sailing into the dredged channels at Draget and Mejlgrunden and over Løgstør Shoal. Ships having an overall length exceeding 80 metres also require a pilot under bridges in Aalborg. Tankers exceeding 1,500 TDW sailing with load or with uncleaned tanks require a pilot for all of the Limfjord. 5

6 6 Broer Oddesund-Broen... Tlf: (Betjenes med 24-timers service) Aggersund-Broen... Tlf: (Betjenes fra sol op- til sol nedgang) Limfjordsbroen... Tlf: (Betjenes fra kl (1/5-30/9)) (Betjenes fra kl (1/10-30/4)) Jernbane-Broen... Tlf: (Betjenes fra kl ) Vildsund-Broen... Tlf: (Betjenes fra en 1/2 time før solopgang til 1/2 efter solnedgang) Broerne kan også kontaktes på VHF-kanal 16. Alle broerne kan åbnes døgnet rundt uden omkostninger. Oddesund-Broen har døgn-bemanding, hvorimod de øvrige broer skal rek-vireres for åbning om natten. Dette gøres senest, inden brovagterne går hjem. (Aggersund- og Vildsund-Broen inden solnedgang og Aalborgbroerne inden kl /19.00) Isbrydning Kontakt VHF eller telefon og oplys skibets navn og kaldesignal (evt. tlf.-nr.), om skibet bruger lods, skibets HK. Til/fra hvilken havn, årsag til anløb, tidspunkt for assistance samt sted for assistance. Skibsmægler og vejerbod Aage Andersen & Co ApS, Kulgade 1-3, 7600 Struer Telefon Bridges Oddesund... tel: (24 hour service) Aggersund... tel: (From sunrise to sunset) Limfjord Bridge... tel: (From hrs. (1/5-30/9)) (From hrs. (1/10-30/4)) Railway Bridge... tel: (From kl hrs.) Vildsund-Broen... tel: (From half an hour before sunrise till half an hour after sunset) The bridges can be contacted on VHF kanal 16. All bridges can be opened around the clock without costs. The Odde-sund bridge has 24 hour service while night passage of all other bridges must be booked before the bridge attendant goes home. (Aggersund and Vildsund before sunset and the Aalborg bridges be-fore 21.00/19.00 hrs) Ice Breaking Contact VHF Channel 12, 13 or 16 or tel: and state your vessel s name and call sign (Tele-phone number), whether the ship has a pilot on board, the ship s horsepower, to and from which harbour, reason for call, time and place for assistance. Shipbroker/weighing station Aage Andersen & Co ApS Kulgade 1-3, 7600 Struer Telephone

7 Reglementer og regulativer for trafikhavnen i Struer Regler for sejlads For sejlads i det uddybede løb og inden for havnens område gælder de i søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte bestemmelser samt i øvrigt følgende: Al sejlads med hurtiggående motorbåde og speedbåde i det uddybede løb og inden for havneområdet er forbudt, dog er sejlads til og fra anløbsplads tilladt med en fart af højest 3 knob. Ordensbestemmelser For overholdelse af orden gælder det i trafikministeriets bekendtgørelse nr af 25/ Omhandlende: Bekendtgørelse om standard regle-ment for overholdelse af orden i danske havne. Rules for the commercial harbour in Struer Rules for Navigation in Harbour For navigation in the deepened channel and inside the harbour Special rules for navigation etc. in certain Danish water apply. (Nr. 779 published by the Ministry of See the 18th august 2000). Further to this: All navigation with fast moving vessels and speedboats is prohibited in the deepened channel and the harbour except to and from mooring at max. 3 knots. Regulations Standard regulations for traffic in/ at Danish harbour/bridges apply as per the Trafficministry of Public Works circular 1146 of the 25/

8 8 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Holstebro-Struer Havn Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger 4. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde og bortskaffelsesmåde 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere 6. Varslingsskrivelser 7. Klageadgang 8. Konsultation med brugerne 9. Ikrafttræden 1. Formål med modtageordningerne: Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Holstebro- Struer Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det nemt og smidigt for skibe som anløber Holstebro-Struer Havn at aflevere deres skibsaffald og at bidrage til at nedsætte forureningen af havmiljøet. 2. Ansvarlig i havnen: Havnebestyrelsen for Holstebro- Struer Havn er ansvarlig for udarbejdelse af denne plan for havnens affaldshåndtering. Havnemester Lars Brodersen er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse. Havneadministrationen kan kontaktes på tlf vedrørende modtageordninger. Policy of reception of operational waste and cargo waste from ships/vessels in the Holstebro-Struer Harbour Contents: 1. Aim of reception policy 2. Responsibility in the harbour 3. General rules of waste reception policy 4. Particular types of waste, methods of handling and disposal 5. Reception facilities and approved waste treatment units 6. Notification-content report 7. Complaint 8. Consultation with users 9. Validity 1. Purpose of receiving arrangment: By establishing efficient reception facilities Holstebro-Struer Harbour wants to contribute to creation of a positive environmental effect by proper handling of waste from ships. The aim is to obtain an easy and flexible handling of the waste and to reduce pollution of the water environment. 2. Responsibility: The Administration of Holstebro- Struer harbour is responsible for this plan and for handling of the waste. Harbour Master Lars Brodersen is responsible for the enforcement of this plan. The Administration of the harbour can be reached on telephone + 45/ regarding reception arrangements. 3. General rules for reception facilities:

9 3. Generelle regler for modtageordninger: Holstebro-Struer Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen er forpligtet til, at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december For orlogsskibe og andre statsskibe, der ikke er omfattet af loven og som ikke betaler skibsafgifter, må der i hvert enkelt tilfælde træffes aftale om betingelserne for at benytte havnens modtageordninger. Følgende generelle betingelser skal opfyldes: Tidsrum: Aflevering af affald skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er: mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til Skibe, der udelukkende anløber Holstebro-Struer Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper. Varsling: Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: eller på havnens web-adresse: Anmeldeformular skal indsendes pr. Holstebro-Struer Harbour has established a reception policy for waste from vessels under the terms of the legislation in force. Vessels calling at Holstebro-Struer harbour are under the obligation to deliver waste before leaving the harbour of The Department of The Environment, Notification no of dec. 10th For Naval service vessels and civil service vessels not comprehended by the Law and not paying shipping dues an agreement must be negotiated in each particular case on the conditions for using the faci-lities of the harbour. Following conditions must be complied with: Time range: Delivery of waste must take place within regular working hours of the harbour. Regular working hours are Monday - Tuesday from hrs and Friday from hrs. Vessels calling at Holstebro-Struer Harbour solely off regular working hours can only deliver waste if the vessel can prove that delivery with-in regular working hours is not possible. In that case particular conditions of regulations for various ty-pes of waste apply. Notification: Notification about entering the harbour and delivery of detained waste is to be given at least 24 hours before entering into the harbour. Notification form is contained in Notification no 1003 annex 1 or 2 of the Department of The Environment. Annex can be requested at the Harbour Master s office or from the home page of the Danish EPA www. 9

10 10 fax eller pr. Mængder: Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn (se under punkt 4). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Art: Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse i en oliefase og en vand-fase modtages ikke afgiftsfrit. Holstebro-Struer Havn har ikke ka-pacitet til at modtage større mæng-der forurenet og/eller olieholdigt ballastvand. Ejendomsretten: Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Holstebro-Struer Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar: Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelse nr. 631 kan skibe, der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelmst.dk or from the web-site: www. struerhavn.dk Notification form is to be handed in by fax +45/ or by Amount of waste: Only generated waste corresponding to the type and size of the vessel and depending on latest port of call can be delivered duty free (see paragraph 4). Larger quantities of ship-generated waste or cargo residues will be charged separately. Type of waste: Oil contaminated waste containing emulsifiers impeding separation into an oil phase and a water phase is liable to taxation. Holstebro-Struer Harbour is not capable of dealing with large quantities of polluded and/or oil contaminated bilge water. Proprietary rights: Ownership of the operational waste passes to Holstebro-Struer Harbour when reception has been accepted by an approved reception unit. Responsibility: The ship owner is responsible for the correctness of all information about the waste given by the shipmaster, i.e. type of waste, composition, amount, time of delivery, and damage due to faulty equipment or mishandling. Regardless of quilt the ship owner is responsible ffir any damage emerged as a result of incorrect, misleading or insufficient information. Pursuant to Notification no. 631 a vessel refraining from discharging waste in accordance with the regu-

11 sens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt endog med hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Holstebro-Struer Havn på telefon i havnens normale åbningstid. 4. Definition af enkelte affaldsty- per, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser: MARPOL Annex I. 1. Olierester og olieblandinger med vandindhold. Havnen modtager afgiftsfrit op til 1 m3 olierester og olieblandinger med vandindhold i en mobil tank, der opstilles ved skibet. Skibet skal selv pumpe olierester/blandinger i land. Større mængder afhentes med slamsuger til dagspris tillagt admini-strationsomkostninger på 10%. Godkendt transportør: Maabjerg Maskinstation tlf Havnen opbevarer de modtagne olierester/olieblandinger i tanke, hvor vandet separeres fra olien. Vandet ledes igennem havnens rensningsanlæg, hvor eventuelle rester af olie og forurening renses fra. Den frarensede olierest afhentes af genbrugsfirmaet Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II og III. 2: Skadelige og farlige stoffer i pakket form og kemikalier i flydende form: Dette affald falder ind under gruppen specialaffald. Affaldet skal være lations of the Notification or from observing the rules of notifying the harbour will be punished by fines or, in severe cases of negligence, even with imprisonment for up to 2 years. Further information: Further information to be obtained at the Harbour Master s office, tele-phone no +45/ during regular office hours of the harbour. 4. Types of waste, methods of handling and disposal, prices: MARPOL Annex I. 1. Oil residues and other water containing waste oils. The harbour receives free of charge in a mobile tank placed along side the vessel up to 1 m3 oil residues and oil waste containing water. The vessel is responsible for pumping oil residues and composite oil waste ashore. Large amounts will be collected by a vacuum tanker at the market price with the addition of 10%. Approved transport company: Maabjerg Maskinstation telephone +45/ The harhour will store the residues/ composite oils in tanks where the water is separated from the oil. The water is led through the wastewater treatment plant of the harbour where any oil residue and pollution is separated. The separated oil residue will be collected by Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II and III. 2. Noxious or dangerous waste, in packed and in liquid form: 11

12 12 emballeret og deklareret i henhold til gældende IMO forskrifter. Der skal ske kildesortering. Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibets eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. Alternativt kan havnen medvirke ved etable-ring og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr på 10 %. De skadelige og farlige stoffer køres til Kommune Kemi s modtagestation. Godkendt transportør: Marius Pedersen tlf MARPOL Annex IV. 3. Kloakspildevand: Det er en forudsætning for modtagning, at skibet er udrustet med en koblingsflange, som beskrevet i vedlagte dimensionsbeskrivelse, bilag nr. 1. Skibet skal desuden være i stand til selv at pumpe affaldet i land. Kloakspildevandet, der modtages afgiftsfrit i rimelige mængder, pumpes direkte i modtagestationer i kajen afmærket med K efter aftale med havnekontoret. Den totale mængde af det ilandpumpede kloakspildevand skal oplyses til havne-kontoret. Større mængder end 10 m3 afregnes efter dagspris tillagt administrations omkostninger på 10 %. Det ilandpumpede kloakspildevand ledes til Struer Kommunes rensningsanlæg, hvor det behandles og renses. MARPOL Annex V. 4. Fast affald: Almindeligt driftsaffald, der modtages i rimelige mængder fra skibe, kan afleveres i havnens affaldscontainere eller i vogn/beholder anbragt ved skibet. This type of waste is considered special waste. The waste should be packed and declared according to IMO regulations in force. Graduation of waste must be specified. Payment of costs takes place direct-ly between the ship owner/agent and the transport company/recipi-ent. Alternatively the harbour is willing to assist in organizing and in collecting the payment with the addition of a 10% fee. The noxious and dangerous waste will be transported to the reception station of Kommune Kemi. Approved transport company: Marius Pedersen telephone +45/ MARPOL Annex IV. 3. Sewage: A condition for receiving sewage is that the vessel is equipped with a shore connection corresponding to the attached specification of dimensions, annex no. 1. Furthermore the vessel must be capable of pumping the sewage ashore. After agreement with the harbour office the sewage, which is received free of charge in reasonable amounts, will be pumped directly to the onshore collection point marked with a K. The harbour of fice should be informed of the total amount of sewage pumped ashore. Amounts bigger than 10 m3 will be charged according to market price with the addition of a 10% fee. The sewage will then be led to the wastewater treatment plant of Struer Kommune where it will be processed. MARPOL Annex V. 4. Solid waste Regular ship-generated waste recei-

13 Driftsaffald omfatter udover levnedsmiddelaffald blandt andet genstande fremstillet af plastic, papir klude, glas, metal, flasker, lervarer, afsprodsnings-, forings- og indpakningsmaterialer. Ikke brændbart affald, herunder glas, metal, flasker og lervarer, afleveres kildesorteret i særlige bestilte containere/beholdere. Ladningsrester må ikke kastes i affaldscontainere. Bortskaffelse af sådanne rester aftales med havne-kontoret. Ovennævnte affaldscontainere/beholdere eller vogn vil kun blive opstillet ved skibet efter anmodning fra skibet eller fra skibets agent. Som udgangspunkt vil benyttelse af de opstillede containere/beholdere være omfattet af no-special fee, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets størrelse og normale fartsområde. I de tilfælde, hvor mængden af det leverede affald overstiger 5 m 3 eller hvis der afleveres affald udenfor normal arbejdstid tillægges der de faktiske ekstraomkostninger tillagt 10 %. Ufarligt, brændbart affald og det kildesorterede affald køres til affaldsterminalen Måbjerg. 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere: Se under punkt 4 og i oversigtsplan (bilag nr. 2). 6. Varslingsskrivelser: Skibsføreren på et skib, som anløber Holstebro-Struer Havn skal senest 24 timer inden havnen anløbes indsende en varslings- og anmeldelsesskrivelse. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, ved in reasonable quantities from vessels can be deposited in the containers onshore in the harbour or on a vehicle/container placed along side the vessel. Apart from food waste ship-generated waste also include items made of plastic, paper cloths, glass, metal, bottles, pottery, and packing material. Non combustible waste i.e. glass, metal, bottles and pottery should be graded and delivered in separately ordered containers. Car-go waste cannot be deposited in waste containers. Discharge of cargo waste must be arranged with the harbour office. Above mentioned containers can only be provided for on request of the vessel or the agent of the vessel. In principle, use of the stationaly containers is part of the No Special Fee arrangement if the quantity corresponds to the size and previous destinations of the vessel. In cases of delivered waste exceeding 5 m 3 or delivery of waste off re-gular working hours of the harbour an extra fee of 10% will be added to the actual costs. Harmless combustible waste and the graded waste will be transpor-ted to the waste terminal of Måbjerg. 5. Reception facilities and approved waste processors: See paragraph 4 and general plan (annex no. 2) 6. Notification: The shipmaster of a ship calling at Holstebro-Struer Harbour is liable to hand in a report of arrival (notification) no later than 24 hours before arrival at the harbour. 13

14 14 bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på Miljøstyrelsens hjemme-side www. mst.dk eller på havnens web-adresse Anmeldeformular skal indsendes pr. fax på eller pr Klageadgang: Indberetning af eventuel utilstrækkelig kapacitet eller forslag til forbedring af havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af en klageformular (bilag nr. 3). Klageformularen udleveres på havnekontoret, eller den kan hentes på havnens hjemmeside eller på Miljøstyrelsens hjemmeside Klagen stiles til havnebestyrelsen, som fremsender en kopi til Miljøstyrelsen. 8. Konsultation med brugerne: Holstebro-Struer Havn indkalder årligt en række af havnens regelmæssige brugere til en diskussion af modtageordningens virke. Det sker i forbindelse med afholdelse af et brugermøde. 9. Ikrafttræden: Disse regler træder i kraft 1. januar 2006 og erstatter tidligere udsendte bestemmelser. Notification form is contained in Notification no. 1003, annex 1 or 2 by the Department of the Environment. The form can also be re- quested from the Harbour Office or from the home page of the EPA or from the web-site of the harbour Notification form is to be submitted per fax +45/ or per 7. Complaints: Insufficient capacity or suggestions to improve the waste disposal facilities of the harbour can be effected by filling in a form of complaint (annex no. 3). The complaint form is available at the Harbour Master s office or can be requested from the home page or the home page of the EPA The complaint must be addressed to the Harbour Administration who will pass on a copy to the Danish EPA. 8. Consultation with users: The Holstebro-Struer Harbour invites a number of regular users of the harbour to a meeting every year in order to discuss the reception facilities. 9. Validity: The above regulations are valid from January 1st, 2006 and thus replace all regulations issued earlier.

15 Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummets rendestene. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 215 mm. Svarende til rørets udvendige diameter 183 mm. 6 huller med en diameter på 22 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 22 mm. 20 mm. Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 210 mm Svarende til rørets udvendige diameter 170 mm. 4 huller med en diameter på 18 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm. 16 mm Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2.

16 Bro 18 Bro 17 Bro 15/16 Bro 14 Bro 12 Bro 1 Bro 2 Bro 3 16 Bro 6 Bro 5 Bro 4 Bro 10 1: Havnekontor - Harbour Master 2: Vejer & måler Weight station Skibsmægler Aage Andersen & Co. ApS 3: Dieselolie Holstebro-Struer Havn 4: P&T - Post Office (Ølbyvej/SuperBest) 5: Struer Sø 7: Betjent mastekran 8: Servicekaj: Mastekran, el, vand og modtagelse af sanitetsvand og spildolie 9: Revisionskontor 10: Modtagestation for affald 11: Restaurant Marina Club 12: Betalingsautomat og Servicebygning: Toiletter, vask og bad

17 Bro 8 13: Sejlklubhus - Club House 14: Fiskehusene 15: Holstebro-Struer Havn 16: DLG 17: Holstebro-Struer Havn Tanklager 18: Alpha Off-shore, US-boat, Kobbereksperten/Struer Blikkenslagerforr., Galleri: Kunst på kajen 19: Miljøvaskeplads 20: HSH 21: KV Motordoktoren v/kennet Villadsen 22: Sejlerbixen v/mads Bendix 23: Sejlloftet v/michael H. Andersen 24: Averhoff & Co A/S

18 Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for oil containing mixtures and residue from the engineroom gutters. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots 215 mm. Realating to the outside diameter. 183 mm. Six 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 22 mm. Flange Thickness Bolts and nuts: 20 mm. Quantity Diameter mm and of a suitable length. 18 The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 125 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2. Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for sewage. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots Flange Thickness 210 mm. Realating to the outside diameter. 170 mm. Four 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 18 mm. 16 mm. Bolts and nuts: Quantity Diameter mm and of a suitable length. The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 100 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2.

19 Regler for skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og andet flydende materiel betales en afgift for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de for beregningen og opkrævningen af afgifter nødvendige oplysninger og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets a- gent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT). Beregning af afgift Skibsafgiften betales efter rederiets valg: 1. For hvert anløb af op til 7 kalenderdages varighed. (Se takstblad side 28). 2. Månedsafgift- kalendermåned - med ubegrænset antal anløb. (Se takstblad side 28). 3. Rutefartøjer. (Se takstblad side Moorage Charges General conditions Moorage charges for docking in the harbour or in the dredged channels of the latter is payable by all ships, vessels and other floating equipment. The moorage charges is imposed on the ship. The ship s captain or the ship s agent shall provide those details required for calculation and collection of the moorage charges and shall present the ship s papers, loading and weight documents etc. on request. The moorage charges are paid to the harbour before the ship s departure. The harbour may, however, permit departure before payment of the moorage charges on deposit or other security provided by the ship or its agent. A ship is deemed to have docked in the harbour etc. from the day of arrival. The moorage charges is calculated on the total tons gross weight (GT). Calculation of moorage charges At the shipping company s option, the moorage charges may be paid: 1. For each call of up to 7 calendardays duration. (See ratetariff page 28). 2. Monthly moorage charges - calendar month - for unlimited number of calls. (See ratetariff page 28). 3. Vessels on scheduled routes. (See ratetariff page 28). 19

20 20 Fritagelse for skibsafgift Følgende skibe er fritaget for afgift: 1. Skibe, som udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug samt skibe, som udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdsarbejder for havnens regning. 2. Skibe tilhørende havnen eller i havnens tjeneste. 3. Ved beregningen af afgifter for olietankskibe helt eller delvis på grundlag af skibets bruttotonnage (BT) udelukkes tonnagen af olietankskibets separate ballasttanke, således at deres beregninger bygger på skibets nedsatte bruttotonnage, som anført under rubrikken Bemærkninger i skibets internationale målebrev (1969). Ikrafttrædelse Nærværende regulativ er vedtaget af Holstebro-Struer Havnestyrelse, den 23. august 1995, og er gyldig i perioden 1. januar til 31. december Exemption from moorage charges The following ships are exempt from moor age charges: 1. Ships which are solely concerned with the transport of goods and materials in or out for the harbour s own use together with ships which are solely used for construction and maintenance works at the harbour s expense. 2. Ships belonging to the harbour or in the service of the latter. 3. By calculation of charges for oil tankers partly or fully on basis of the ships gross tonnage, the tonnage of the ships separate ballast tanks is excluded. The charges will in effect be based on the reduced gross tonnage as mentioned under Remarks in the international tonnage certificate of the ship (1969). Validity The current regulations have been agreed upon by the Holstebro-Struer Harbour Command on the 23rd August 1995 and are valid for the period 1 January to 31 December 2011.

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere