NÅR DU HAVNER I STRUER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR DU HAVNER I STRUER..."

Transkript

1 Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade 6, 7600 Struer, Telefon , Fax

2

3 Indholdsfortegnelse ( (( ( (( ( (( ( Index Side/Page Trafikhavnen i tørre tal Facts and figures... 4 Reglementer og regulativer Rules and regulations... 7 Modtageordning for drifts- og lastaffald Policy of reception of operational waste and cargo waste... 8 Standarddimensioner for flanger til koblingsled Kort over Holstebro-Struer Havn Map of Holstebro-Struer Harbour Standard dimensions flanges for couplings Skibsafgift Moorage charges Vareafgift Regler for overfladebehandling Rules for surface treatment Kranreglement Reglement for bilafgift Reglement for oplægning af gods på havneterrænet Regulations for discharging/loading and laying up heavy cargo Regler for losning af muslinger Prisoversigt Tariff

4 Trafikhavnen i facts og tørre tal Facts and figures 4 Max. skibsstørrelse 140 x 18 meter. Vanddybde i havnen 4,4 meter. Kajanlægget 750 meter, heraf 2 x 250 meter. Bredde: 16 meter. Oplagringsplads m2 på kajanlægget Ledige udlejningsarealer m2. Mobilkraner 1 stk. PLM 50 HD: 36 ton med krog og max. 300 ton/time med grab. 1 stk. PPM: 16 ton med krog og max. 180 ton/time med grab. Losse/Laste grej Gaffeltrucks, Bob-cats, Dozer, transportbånd og krydsåg til 17 ton samt pallegaffel til Stevedore og mursten. Bulkterminal Max. 200 ton/time. Installationer på kajanlægget El-standere med 220/380 Volt, ferskvandsstik og brønde for kloakvand. Betjeningstid 24 timer. Max. Size of ship 140 x 18 metres. Depth of Water 4,4 metres. Quays 750 metres, incl. 2 x 250 metres. Width: 16 metres. Storage Space m2 on the Quays. Available Rental Areas m2. Mobil Cranes 1 PLM 50 HD: 36 ton with hook and max. 300 ton/h. with a grab. 1 PPM: 16 ton with hook and max. 180 ton/hour with a grab. Loading/Unloading Equipment Fork-Lift Trucks, Bob-cats, Dozer, Conveyer Belts and Cross Yoke: 17 ton plus Pallet Fork Stevedore and Bricks. Bulk Terminal Max. 200 ton/hour. Installations on the Quay Electrical outlets, 220/380 Volts. Fresh water taps. Drains for sewage. Service Time 24 hours.

5 Skibsreparation Lemvig Bedding ApS. Telefon / Ship Repair Lemvig Shipyard. Phone / Besejlingsforhold fra Hals Max. 4.0 meter dybgang ved Løgstør. Mulighed for lods. Access from Hals Max. 4.0 metres depth. Loegstoer. Pilot available. Besejlingsforhold fra Thyborøn Max. 4.0 meter dybgang. Mulighed for lods. Access from Thyborøn Max. 4.0 metres depth. Pilot available. Lodsstationer Danpilot Tlf: Pilot Stations Danpilot tel: Lodspligt Ved passage af Oddesund-Broen er skibe med en overalt-længde større end 35 meter, lodspligtige. Skibe med en dybgang over 3,10 meter har lodspligt ved sejlads i de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde. Endvidere har skibe med en over-altlængde på over 80 meter, lods-pligt gennem broerne i Aalborg. Tankskibe over TDW, som sejler med last eller med urensede tanke, har lodspligt på hele Limfjorden. Requirement for pilot Ships having an overall length exceeding 35 metres require a pilot for passage under the Oddesund bridge. Ships with a displacement exceed-ing 3.10 metres require a pilot for sailing into the dredged channels at Draget and Mejlgrunden and over Løgstør Shoal. Ships having an overall length exceeding 80 metres also require a pilot under bridges in Aalborg. Tankers exceeding 1,500 TDW sailing with load or with uncleaned tanks require a pilot for all of the Limfjord. 5

6 6 Broer Oddesund-Broen... Tlf: (Betjenes med 24-timers service) Aggersund-Broen... Tlf: (Betjenes fra sol op- til sol nedgang) Limfjordsbroen... Tlf: (Betjenes fra kl (1/5-30/9)) (Betjenes fra kl (1/10-30/4)) Jernbane-Broen... Tlf: (Betjenes fra kl ) Vildsund-Broen... Tlf: (Betjenes fra en 1/2 time før solopgang til 1/2 efter solnedgang) Broerne kan også kontaktes på VHF-kanal 16. Alle broerne kan åbnes døgnet rundt uden omkostninger. Oddesund-Broen har døgn-bemanding, hvorimod de øvrige broer skal rek-vireres for åbning om natten. Dette gøres senest, inden brovagterne går hjem. (Aggersund- og Vildsund-Broen inden solnedgang og Aalborgbroerne inden kl /19.00) Isbrydning Kontakt VHF eller telefon og oplys skibets navn og kaldesignal (evt. tlf.-nr.), om skibet bruger lods, skibets HK. Til/fra hvilken havn, årsag til anløb, tidspunkt for assistance samt sted for assistance. Skibsmægler og vejerbod Aage Andersen & Co ApS, Kulgade 1-3, 7600 Struer Telefon Bridges Oddesund... tel: (24 hour service) Aggersund... tel: (From sunrise to sunset) Limfjord Bridge... tel: (From hrs. (1/5-30/9)) (From hrs. (1/10-30/4)) Railway Bridge... tel: (From kl hrs.) Vildsund-Broen... tel: (From half an hour before sunrise till half an hour after sunset) The bridges can be contacted on VHF kanal 16. All bridges can be opened around the clock without costs. The Odde-sund bridge has 24 hour service while night passage of all other bridges must be booked before the bridge attendant goes home. (Aggersund and Vildsund before sunset and the Aalborg bridges be-fore 21.00/19.00 hrs) Ice Breaking Contact VHF Channel 12, 13 or 16 or tel: and state your vessel s name and call sign (Tele-phone number), whether the ship has a pilot on board, the ship s horsepower, to and from which harbour, reason for call, time and place for assistance. Shipbroker/weighing station Aage Andersen & Co ApS Kulgade 1-3, 7600 Struer Telephone

7 Reglementer og regulativer for trafikhavnen i Struer Regler for sejlads For sejlads i det uddybede løb og inden for havnens område gælder de i søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte bestemmelser samt i øvrigt følgende: Al sejlads med hurtiggående motorbåde og speedbåde i det uddybede løb og inden for havneområdet er forbudt, dog er sejlads til og fra anløbsplads tilladt med en fart af højest 3 knob. Ordensbestemmelser For overholdelse af orden gælder det i trafikministeriets bekendtgørelse nr af 25/ Omhandlende: Bekendtgørelse om standard regle-ment for overholdelse af orden i danske havne. Rules for the commercial harbour in Struer Rules for Navigation in Harbour For navigation in the deepened channel and inside the harbour Special rules for navigation etc. in certain Danish water apply. (Nr. 779 published by the Ministry of See the 18th august 2000). Further to this: All navigation with fast moving vessels and speedboats is prohibited in the deepened channel and the harbour except to and from mooring at max. 3 knots. Regulations Standard regulations for traffic in/ at Danish harbour/bridges apply as per the Trafficministry of Public Works circular 1146 of the 25/

8 8 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Holstebro-Struer Havn Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger 4. Definition af enkelte affaldstyper, indsamlingsmåde og bortskaffelsesmåde 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere 6. Varslingsskrivelser 7. Klageadgang 8. Konsultation med brugerne 9. Ikrafttræden 1. Formål med modtageordningerne: Ved etablering af effektive modtageordninger ønsker Holstebro- Struer Havn at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt ved en forsvarlig håndtering af skibenes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det nemt og smidigt for skibe som anløber Holstebro-Struer Havn at aflevere deres skibsaffald og at bidrage til at nedsætte forureningen af havmiljøet. 2. Ansvarlig i havnen: Havnebestyrelsen for Holstebro- Struer Havn er ansvarlig for udarbejdelse af denne plan for havnens affaldshåndtering. Havnemester Lars Brodersen er ansvarlig for planens gennemførelse samt vedligeholdelse. Havneadministrationen kan kontaktes på tlf vedrørende modtageordninger. Policy of reception of operational waste and cargo waste from ships/vessels in the Holstebro-Struer Harbour Contents: 1. Aim of reception policy 2. Responsibility in the harbour 3. General rules of waste reception policy 4. Particular types of waste, methods of handling and disposal 5. Reception facilities and approved waste treatment units 6. Notification-content report 7. Complaint 8. Consultation with users 9. Validity 1. Purpose of receiving arrangment: By establishing efficient reception facilities Holstebro-Struer Harbour wants to contribute to creation of a positive environmental effect by proper handling of waste from ships. The aim is to obtain an easy and flexible handling of the waste and to reduce pollution of the water environment. 2. Responsibility: The Administration of Holstebro- Struer harbour is responsible for this plan and for handling of the waste. Harbour Master Lars Brodersen is responsible for the enforcement of this plan. The Administration of the harbour can be reached on telephone + 45/ regarding reception arrangements. 3. General rules for reception facilities:

9 3. Generelle regler for modtageordninger: Holstebro-Struer Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen er forpligtet til, at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december For orlogsskibe og andre statsskibe, der ikke er omfattet af loven og som ikke betaler skibsafgifter, må der i hvert enkelt tilfælde træffes aftale om betingelserne for at benytte havnens modtageordninger. Følgende generelle betingelser skal opfyldes: Tidsrum: Aflevering af affald skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er: mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til Skibe, der udelukkende anløber Holstebro-Struer Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper. Varsling: Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: eller på havnens web-adresse: Anmeldeformular skal indsendes pr. Holstebro-Struer Harbour has established a reception policy for waste from vessels under the terms of the legislation in force. Vessels calling at Holstebro-Struer harbour are under the obligation to deliver waste before leaving the harbour of The Department of The Environment, Notification no of dec. 10th For Naval service vessels and civil service vessels not comprehended by the Law and not paying shipping dues an agreement must be negotiated in each particular case on the conditions for using the faci-lities of the harbour. Following conditions must be complied with: Time range: Delivery of waste must take place within regular working hours of the harbour. Regular working hours are Monday - Tuesday from hrs and Friday from hrs. Vessels calling at Holstebro-Struer Harbour solely off regular working hours can only deliver waste if the vessel can prove that delivery with-in regular working hours is not possible. In that case particular conditions of regulations for various ty-pes of waste apply. Notification: Notification about entering the harbour and delivery of detained waste is to be given at least 24 hours before entering into the harbour. Notification form is contained in Notification no 1003 annex 1 or 2 of the Department of The Environment. Annex can be requested at the Harbour Master s office or from the home page of the Danish EPA www. 9

10 10 fax eller pr. Mængder: Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn (se under punkt 4). For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Art: Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, som hindrer adskillelse i en oliefase og en vand-fase modtages ikke afgiftsfrit. Holstebro-Struer Havn har ikke ka-pacitet til at modtage større mæng-der forurenet og/eller olieholdigt ballastvand. Ejendomsretten: Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Holstebro-Struer Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar: Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Ifølge bekendtgørelse nr. 631 kan skibe, der eksempelvis undlader at aflevere affald ifølge bekendtgørelmst.dk or from the web-site: www. struerhavn.dk Notification form is to be handed in by fax +45/ or by Amount of waste: Only generated waste corresponding to the type and size of the vessel and depending on latest port of call can be delivered duty free (see paragraph 4). Larger quantities of ship-generated waste or cargo residues will be charged separately. Type of waste: Oil contaminated waste containing emulsifiers impeding separation into an oil phase and a water phase is liable to taxation. Holstebro-Struer Harbour is not capable of dealing with large quantities of polluded and/or oil contaminated bilge water. Proprietary rights: Ownership of the operational waste passes to Holstebro-Struer Harbour when reception has been accepted by an approved reception unit. Responsibility: The ship owner is responsible for the correctness of all information about the waste given by the shipmaster, i.e. type of waste, composition, amount, time of delivery, and damage due to faulty equipment or mishandling. Regardless of quilt the ship owner is responsible ffir any damage emerged as a result of incorrect, misleading or insufficient information. Pursuant to Notification no. 631 a vessel refraining from discharging waste in accordance with the regu-

11 sens bestemmelser eller som ikke følger varslingsreglerne, straffes med bøde, eller hvis der er handlet uagtsomt endog med hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Holstebro-Struer Havn på telefon i havnens normale åbningstid. 4. Definition af enkelte affaldsty- per, indsamlingsmåde, bortskaffelsesmåde og priser: MARPOL Annex I. 1. Olierester og olieblandinger med vandindhold. Havnen modtager afgiftsfrit op til 1 m3 olierester og olieblandinger med vandindhold i en mobil tank, der opstilles ved skibet. Skibet skal selv pumpe olierester/blandinger i land. Større mængder afhentes med slamsuger til dagspris tillagt admini-strationsomkostninger på 10%. Godkendt transportør: Maabjerg Maskinstation tlf Havnen opbevarer de modtagne olierester/olieblandinger i tanke, hvor vandet separeres fra olien. Vandet ledes igennem havnens rensningsanlæg, hvor eventuelle rester af olie og forurening renses fra. Den frarensede olierest afhentes af genbrugsfirmaet Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II og III. 2: Skadelige og farlige stoffer i pakket form og kemikalier i flydende form: Dette affald falder ind under gruppen specialaffald. Affaldet skal være lations of the Notification or from observing the rules of notifying the harbour will be punished by fines or, in severe cases of negligence, even with imprisonment for up to 2 years. Further information: Further information to be obtained at the Harbour Master s office, tele-phone no +45/ during regular office hours of the harbour. 4. Types of waste, methods of handling and disposal, prices: MARPOL Annex I. 1. Oil residues and other water containing waste oils. The harbour receives free of charge in a mobile tank placed along side the vessel up to 1 m3 oil residues and oil waste containing water. The vessel is responsible for pumping oil residues and composite oil waste ashore. Large amounts will be collected by a vacuum tanker at the market price with the addition of 10%. Approved transport company: Maabjerg Maskinstation telephone +45/ The harhour will store the residues/ composite oils in tanks where the water is separated from the oil. The water is led through the wastewater treatment plant of the harbour where any oil residue and pollution is separated. The separated oil residue will be collected by Dansk Olie Genbrug. MARPOL Annex II and III. 2. Noxious or dangerous waste, in packed and in liquid form: 11

12 12 emballeret og deklareret i henhold til gældende IMO forskrifter. Der skal ske kildesortering. Omkostningerne vil være et anliggende mellem skibets eller dets agent, der afregner direkte med transportør/modtager. Alternativt kan havnen medvirke ved etable-ring og organisering og opkræve faktiske omkostninger tillagt et administrationsgebyr på 10 %. De skadelige og farlige stoffer køres til Kommune Kemi s modtagestation. Godkendt transportør: Marius Pedersen tlf MARPOL Annex IV. 3. Kloakspildevand: Det er en forudsætning for modtagning, at skibet er udrustet med en koblingsflange, som beskrevet i vedlagte dimensionsbeskrivelse, bilag nr. 1. Skibet skal desuden være i stand til selv at pumpe affaldet i land. Kloakspildevandet, der modtages afgiftsfrit i rimelige mængder, pumpes direkte i modtagestationer i kajen afmærket med K efter aftale med havnekontoret. Den totale mængde af det ilandpumpede kloakspildevand skal oplyses til havne-kontoret. Større mængder end 10 m3 afregnes efter dagspris tillagt administrations omkostninger på 10 %. Det ilandpumpede kloakspildevand ledes til Struer Kommunes rensningsanlæg, hvor det behandles og renses. MARPOL Annex V. 4. Fast affald: Almindeligt driftsaffald, der modtages i rimelige mængder fra skibe, kan afleveres i havnens affaldscontainere eller i vogn/beholder anbragt ved skibet. This type of waste is considered special waste. The waste should be packed and declared according to IMO regulations in force. Graduation of waste must be specified. Payment of costs takes place direct-ly between the ship owner/agent and the transport company/recipi-ent. Alternatively the harbour is willing to assist in organizing and in collecting the payment with the addition of a 10% fee. The noxious and dangerous waste will be transported to the reception station of Kommune Kemi. Approved transport company: Marius Pedersen telephone +45/ MARPOL Annex IV. 3. Sewage: A condition for receiving sewage is that the vessel is equipped with a shore connection corresponding to the attached specification of dimensions, annex no. 1. Furthermore the vessel must be capable of pumping the sewage ashore. After agreement with the harbour office the sewage, which is received free of charge in reasonable amounts, will be pumped directly to the onshore collection point marked with a K. The harbour of fice should be informed of the total amount of sewage pumped ashore. Amounts bigger than 10 m3 will be charged according to market price with the addition of a 10% fee. The sewage will then be led to the wastewater treatment plant of Struer Kommune where it will be processed. MARPOL Annex V. 4. Solid waste Regular ship-generated waste recei-

13 Driftsaffald omfatter udover levnedsmiddelaffald blandt andet genstande fremstillet af plastic, papir klude, glas, metal, flasker, lervarer, afsprodsnings-, forings- og indpakningsmaterialer. Ikke brændbart affald, herunder glas, metal, flasker og lervarer, afleveres kildesorteret i særlige bestilte containere/beholdere. Ladningsrester må ikke kastes i affaldscontainere. Bortskaffelse af sådanne rester aftales med havne-kontoret. Ovennævnte affaldscontainere/beholdere eller vogn vil kun blive opstillet ved skibet efter anmodning fra skibet eller fra skibets agent. Som udgangspunkt vil benyttelse af de opstillede containere/beholdere være omfattet af no-special fee, hvis der er tale om mængder, der svarer til skibets størrelse og normale fartsområde. I de tilfælde, hvor mængden af det leverede affald overstiger 5 m 3 eller hvis der afleveres affald udenfor normal arbejdstid tillægges der de faktiske ekstraomkostninger tillagt 10 %. Ufarligt, brændbart affald og det kildesorterede affald køres til affaldsterminalen Måbjerg. 5. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere: Se under punkt 4 og i oversigtsplan (bilag nr. 2). 6. Varslingsskrivelser: Skibsføreren på et skib, som anløber Holstebro-Struer Havn skal senest 24 timer inden havnen anløbes indsende en varslings- og anmeldelsesskrivelse. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, ved in reasonable quantities from vessels can be deposited in the containers onshore in the harbour or on a vehicle/container placed along side the vessel. Apart from food waste ship-generated waste also include items made of plastic, paper cloths, glass, metal, bottles, pottery, and packing material. Non combustible waste i.e. glass, metal, bottles and pottery should be graded and delivered in separately ordered containers. Car-go waste cannot be deposited in waste containers. Discharge of cargo waste must be arranged with the harbour office. Above mentioned containers can only be provided for on request of the vessel or the agent of the vessel. In principle, use of the stationaly containers is part of the No Special Fee arrangement if the quantity corresponds to the size and previous destinations of the vessel. In cases of delivered waste exceeding 5 m 3 or delivery of waste off re-gular working hours of the harbour an extra fee of 10% will be added to the actual costs. Harmless combustible waste and the graded waste will be transpor-ted to the waste terminal of Måbjerg. 5. Reception facilities and approved waste processors: See paragraph 4 and general plan (annex no. 2) 6. Notification: The shipmaster of a ship calling at Holstebro-Struer Harbour is liable to hand in a report of arrival (notification) no later than 24 hours before arrival at the harbour. 13

14 14 bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på Miljøstyrelsens hjemme-side www. mst.dk eller på havnens web-adresse Anmeldeformular skal indsendes pr. fax på eller pr Klageadgang: Indberetning af eventuel utilstrækkelig kapacitet eller forslag til forbedring af havnens affaldsordning kan ske ved udfyldelse af en klageformular (bilag nr. 3). Klageformularen udleveres på havnekontoret, eller den kan hentes på havnens hjemmeside eller på Miljøstyrelsens hjemmeside Klagen stiles til havnebestyrelsen, som fremsender en kopi til Miljøstyrelsen. 8. Konsultation med brugerne: Holstebro-Struer Havn indkalder årligt en række af havnens regelmæssige brugere til en diskussion af modtageordningens virke. Det sker i forbindelse med afholdelse af et brugermøde. 9. Ikrafttræden: Disse regler træder i kraft 1. januar 2006 og erstatter tidligere udsendte bestemmelser. Notification form is contained in Notification no. 1003, annex 1 or 2 by the Department of the Environment. The form can also be re- quested from the Harbour Office or from the home page of the EPA or from the web-site of the harbour Notification form is to be submitted per fax +45/ or per 7. Complaints: Insufficient capacity or suggestions to improve the waste disposal facilities of the harbour can be effected by filling in a form of complaint (annex no. 3). The complaint form is available at the Harbour Master s office or can be requested from the home page or the home page of the EPA The complaint must be addressed to the Harbour Administration who will pass on a copy to the Danish EPA. 8. Consultation with users: The Holstebro-Struer Harbour invites a number of regular users of the harbour to a meeting every year in order to discuss the reception facilities. 9. Validity: The above regulations are valid from January 1st, 2006 and thus replace all regulations issued earlier.

15 Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummets rendestene. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 215 mm. Svarende til rørets udvendige diameter 183 mm. 6 huller med en diameter på 22 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 22 mm. 20 mm. Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 125 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm Standarddimensioner for flanger til koblingsleddet mellem modtageordningens rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand. Udvendig diameter Indvendig diameter Boltringens diameter Flangeudskæringer Flangetykkelse 210 mm Svarende til rørets udvendige diameter 170 mm. 4 huller med en diameter på 18 mm, som anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm. 16 mm Bolte og Møtrikker: Antal Diameter mm og af passende længde. Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm, og skal være af stål eller andet tilsvarende materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning af oliebestandigt materiale skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm 2.

16 Bro 18 Bro 17 Bro 15/16 Bro 14 Bro 12 Bro 1 Bro 2 Bro 3 16 Bro 6 Bro 5 Bro 4 Bro 10 1: Havnekontor - Harbour Master 2: Vejer & måler Weight station Skibsmægler Aage Andersen & Co. ApS 3: Dieselolie Holstebro-Struer Havn 4: P&T - Post Office (Ølbyvej/SuperBest) 5: Struer Sø 7: Betjent mastekran 8: Servicekaj: Mastekran, el, vand og modtagelse af sanitetsvand og spildolie 9: Revisionskontor 10: Modtagestation for affald 11: Restaurant Marina Club 12: Betalingsautomat og Servicebygning: Toiletter, vask og bad

17 Bro 8 13: Sejlklubhus - Club House 14: Fiskehusene 15: Holstebro-Struer Havn 16: DLG 17: Holstebro-Struer Havn Tanklager 18: Alpha Off-shore, US-boat, Kobbereksperten/Struer Blikkenslagerforr., Galleri: Kunst på kajen 19: Miljøvaskeplads 20: HSH 21: KV Motordoktoren v/kennet Villadsen 22: Sejlerbixen v/mads Bendix 23: Sejlloftet v/michael H. Andersen 24: Averhoff & Co A/S

18 Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for oil containing mixtures and residue from the engineroom gutters. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots 215 mm. Realating to the outside diameter. 183 mm. Six 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 22 mm. Flange Thickness Bolts and nuts: 20 mm. Quantity Diameter mm and of a suitable length. 18 The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 125 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2. Standard dimensions for coupling flanges between the waste disposal pipelines and the ships discharge valves for sewage. Outside diameter Inside diameter Boltring diameter Flange slots Flange Thickness 210 mm. Realating to the outside diameter. 170 mm. Four 22 mm holes placed with equal intervals on a bolt ring of the above mentioned diameter, cut to the flare circumferende. The width of the cut must be 18 mm. 16 mm. Bolts and nuts: Quantity Diameter mm and of a suitable length. The flange must fit pipes with an inside diameter of up to 100 mm, and must be made from steel or a similar material with a smooth surface. The flange and its oil resistang gasket must be conditioned to a working pressure of 6 kg./cm 2.

19 Regler for skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og andet flydende materiel betales en afgift for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de for beregningen og opkrævningen af afgifter nødvendige oplysninger og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets a- gent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT). Beregning af afgift Skibsafgiften betales efter rederiets valg: 1. For hvert anløb af op til 7 kalenderdages varighed. (Se takstblad side 28). 2. Månedsafgift- kalendermåned - med ubegrænset antal anløb. (Se takstblad side 28). 3. Rutefartøjer. (Se takstblad side Moorage Charges General conditions Moorage charges for docking in the harbour or in the dredged channels of the latter is payable by all ships, vessels and other floating equipment. The moorage charges is imposed on the ship. The ship s captain or the ship s agent shall provide those details required for calculation and collection of the moorage charges and shall present the ship s papers, loading and weight documents etc. on request. The moorage charges are paid to the harbour before the ship s departure. The harbour may, however, permit departure before payment of the moorage charges on deposit or other security provided by the ship or its agent. A ship is deemed to have docked in the harbour etc. from the day of arrival. The moorage charges is calculated on the total tons gross weight (GT). Calculation of moorage charges At the shipping company s option, the moorage charges may be paid: 1. For each call of up to 7 calendardays duration. (See ratetariff page 28). 2. Monthly moorage charges - calendar month - for unlimited number of calls. (See ratetariff page 28). 3. Vessels on scheduled routes. (See ratetariff page 28). 19

20 20 Fritagelse for skibsafgift Følgende skibe er fritaget for afgift: 1. Skibe, som udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug samt skibe, som udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdsarbejder for havnens regning. 2. Skibe tilhørende havnen eller i havnens tjeneste. 3. Ved beregningen af afgifter for olietankskibe helt eller delvis på grundlag af skibets bruttotonnage (BT) udelukkes tonnagen af olietankskibets separate ballasttanke, således at deres beregninger bygger på skibets nedsatte bruttotonnage, som anført under rubrikken Bemærkninger i skibets internationale målebrev (1969). Ikrafttrædelse Nærværende regulativ er vedtaget af Holstebro-Struer Havnestyrelse, den 23. august 1995, og er gyldig i perioden 1. januar til 31. december Exemption from moorage charges The following ships are exempt from moor age charges: 1. Ships which are solely concerned with the transport of goods and materials in or out for the harbour s own use together with ships which are solely used for construction and maintenance works at the harbour s expense. 2. Ships belonging to the harbour or in the service of the latter. 3. By calculation of charges for oil tankers partly or fully on basis of the ships gross tonnage, the tonnage of the ships separate ballast tanks is excluded. The charges will in effect be based on the reduced gross tonnage as mentioned under Remarks in the international tonnage certificate of the ship (1969). Validity The current regulations have been agreed upon by the Holstebro-Struer Harbour Command on the 23rd August 1995 and are valid for the period 1 January to 31 December 2011.

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FOR DRIFTS- OG LASTAFFALD FRA SKIBE I KOLDING HAVN 2014 v1.1 1 Side 1.0 Lovgrundlaget 3 2.0 Formål med modtagerordningerne 3 3.0 Ansvarlig i havnen 4 4.0 Generelle regler for modtagerordninger

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012

Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe 2012 Fredericia Havn Shell Terminalen Middelfart Havn Side 1 af 22 Indhold Introduktion... 3 1. Lovgrundlaget... 3 Reglernes betydning... 4 2.

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

MEDDELELSE FRA MARINESTABEN

MEDDELELSE FRA MARINESTABEN Bilag til EfS 1 2016 [J.nr. 2012005921] MEDDELELSE FRA MARINESTABEN Denne meddelelse beskriver Naval Cooperation and Guidance for Merchant Shipping (NCAGS) og giver anvisning om, hvorledes danske skibe

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere