Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset"

Transkript

1 1 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Torsdag den 12. marts 2015 kl Indhold side: 2. Dagsorden Bilag til Generalforsamlingen: 3. Bilag 1: Regnskab for det forløbne år Bilag 2: Budget for 2015 Indkomne forslag: 19 Bestyrelses forslag Bilag 3: Liftkørsel begrænses forår Bestyrelses forslag Bilag 4: Liftkørsel begrænses efterår Bestyrelses forslag Bilag 5: Fælles regler for haller o.lign. på klubbens område 21 Forslag fra medlem Bilag 6: Mere liftkørsel i weekender 21 Forslag fra medlem Bilag 7: Anskaffelse af en hjertestarter Aarsskrift Bestyrelsens beretninger for sæson findes i et særskilt dokument, Aalborg Sejlklub, Aarsskrift 2015.pdf, der kan hentes på klubbens hjemmeside KOM VENLIGST I GOD TID af hensyn til registrering og uddeling af stemmesedler, stander og frihavnsmærke. Registrering starter ca Har du ikke modtaget indkaldelsen via mail, så udfyld venligst nedenstående, klip af og aflever ved bordet ved indgangen. Medlemsnummer Navn Adresse adresse

2 2 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Dagsorden ifølge vedtægternes 8 for ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub Torsdag den 12. marts 2015 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Sigvart Sigvartsen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden Luc Ghysels 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år - kassereren Peder N. Andersen 4. Behandling af indkomne forslag (se bilag) - Bestyrelses forslag, Bilag 3: Lift kørsel (forår) - Bestyrelses forslag, Bilag 4: Liftkørsel (efterår) - Bestyrelses forslag, Bilag 5: Fælles regler for haller o.lign. på klubbens område - Medlemsforslag, Bilag 6: Mere liftkørsel i week-ender - Medlemsforslag, Bilag 7: Indkøb af en hjertestarter til klubhuset 5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år kassereren 6. Budget for indeværende år (2015) Kassereren 7. Valg af formand (lige år) ikke aktuelt 8. Valg af kasserer (ulige år) Peder N. Andersen modtager genvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende stiller op: 1. Søren Gunni Knudsen, modtager genvalg 2. Gunnar Munk Jørgensen, modtager genvalg 3. Christian Gram 10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, følgende genopstiller: - Ulrik Andersen - Peter Jacobsen - Suppleant Poul Bluhm 12. Eventuelt

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Budget 2015 Kubaktiviterer Art/afdeling Moms Total Klubdrift Klubhus Handicap Junior og jollerafdeling Køkken og bar Sociale arragementer Havn, landpladsen og lift Sejlerskolen undervisning Kapsejlads Generalforsamlingsbestemte kontingenter 1001 Klubkontingenter aktive/handicap medlemmer Klubkontingenter passive medlemmer Klubkontingenter juniormedlemmer medlemmer Indskud Vandplads og landpladsleje UM jolle vand/land kapsejlads/onsdagssejlads optagning og isætning af både/ løft ekst Gæstesejler Bestyrelsesbestemte indtægter 1021 El- havnen UM Diesel salg UM Undervisning/vintertræning Leje af joller og andre juniorindtægter UM Køkkenindtægter UM Udlån af service UM Fastligger/Miljøafgifter UM andre indtægter El -vask klubhus iu Leje af stativer iu Salg af brugsretter iu Vinteropbevaring Tilskud, bidrag og reklamer 2001 Tilskud Aalborg Kommune Spar Nord Andre Reklameindtægter UM indtægter i alt udgifter Rente/afdrag klubhus Leasing afgifter, stativ,løftevogn Rente indtægter overskud/underskud PNA

16 Junior og jolleafdeling Køkken og bar Sociale arragementer Havn, landpladsen og lift Sejlerskolen Kapssejlads Klubdrift Klubhus Handicap 3000 Driftsomkostninger 3010 Lønninger og service ydelser 3011 Lønninger (danløn) Honorar undervisere Sociale ydelser Lønninger havnen/havnefoged Kursus udgifter El- Vand havnen Renovation havnen ANF 3021 Blokleje ANF IM Administration 3031 Serviceydelser administration IM Kontorholdudgifter og edb IM Kontingenter DS og lign Frihavnordning Kommunikationsudgifter telefon og internet IM PBS/ Beras/net IM Porto og distrbution Tilskudsberigtiget abonnement Forsikringer Bogføring/administration Advokat Diverse Rejser og repræsentation 3051 Rejser og kursusgodtgørelse Gaver og repræsentation Kørselsgodtgørelse Arrangementer og præmier Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser 3061 Vedligeholdelse af joller Vedligeholdelse af følgebåde Vedligeholdelse af skolebåd Vedligeholdelse af transportmateriel Vedligeholdelse af pladser Vedligeh. bygninger ikke tilskud IM Vedligeh. Tilskudsberig. Aalborg kom Vedligeh. Klubhus ikke tilskud Vedligeholdelse travelift og kraner IM Værktøj og maskiner IM El, kloak, vand og varme klubhus Større anskaffelser Mindre anskaffelse Køb af stativer diverse PNA

17 Klubdrift Klubhus Handicap 3080 Rengøring 3081 Rengøring med moms 3082 Rengøring Løn IM Rengøringsartikler Renovation klubhus Junior og jolleafdeling Køkken og bar Sociale arragementer Havn, landpladsen og lift Sejlerskolen undervisning Kapsejlads 3090 Medier 3092 Trykkeudgifter publikationer Hjemmesidde Undervisningsmateriel Annoncering Diverse Arrangementer og møder 3101 Arrangementsomkostninger fælles Kapsejlads Bestyrelsesmøder Møder udvalg Beklædning mv onsdagsklub havn diverse Tankanlæg havn 3111 Dieselkøb til stander IM Lagerregulering diesel Brændstof følgebåde Brændstof travelift IM tankleje OK Vedligeholdelse m.v Hanmag Køb madvarer Køb drikkevarer Ændring i varebeholdning PNA

18 Klubdrift Klubhus Handicap 5000 Finansielle poster 5010 Finansielle indtægter 5011 Indståender med opsigelse Indeståender på anfordring Forrentning overdækning 5014 Andre finansielle indtægter Junior og jolleafdeling Køkken og bar Sociale arragementer Havn, landplads og lift Sejlerskolen undervisning Kapsejlads 5020 Finansielle udgifter 5021 Realkreditlån Pengeinstitutlån/træk 5023 Leasings afgift Andre finansielle udgifter/leasing PNA

19 BILAG 3 og BILAG 4 Bestyrelsens forslag Side 19 Levetidsforlængelse af Traveliften Udgifterne til vedligeholdelse af traveliften har igen i år været for høje kr eks. moms. I budgettet for 2015 er der afsat kr til vedligeholdelse af traveliften. For at denne forventning kan holde, må vi have de sidste både på de gamle stativer, ca. 70 stk., over på de mobile stativer, og de medlemmer med egne vogne køres ned til rampen, så traveliften til efteråret kun skal fungere som en elevator. Løftevogn og truck flytter rundt med bådene. Når vi ønsker dette tiltag, er det fordi vi forventer, at når vi skåner traveliften, kan den holde de næste 5 til 10 år med lave driftsomkostninger. Om 5 år er vi ude af leasingkontrakten på de nye stativer. Vi vil derefter få råd til at tænke på erstatning af traveliften, uden at det af den grund vil påføre medlemmerne stigning i vandpladslejen. Medlemmer med bådvogn, som ønsker båden flyttet med havnens truck, skal underskrive en ansvarsfraskrivelse. Aalborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for bådvognens egnethed til transport af både. Forslag: 1 Forår 2015 De både, der kan transportens ned til søsætningsrampen, kører traveliften ikke med. Traveliften optager kun både til mobile stativer eller bådvogne, der kan køres fra rampen. Forslag: 2 Efteråret 2015 Traveliften fungerer som elevator. Løftevogn og truck flytter rundt med bådene. Traveliften kører kun i særlige tilfælde ud på landpladserne.

20 Side 20 BILAG 5 - Forslag fra Bestyrelsen Forslag til Fælles Regler for ejerskab af andele på arealer, der ligger inden for Aalborg Sejlklubs områder. Formålet med denne opstramning er dels at sikre en ligelig fordeling af goderne, dels at sikre, at gældende lovgivning overholdes. Forslag til Nye Fælles Regler Personer, der ejer andele i andelsforeninger som eksempelvis Haller, Jollehuse, Grejhuse og lignede, skal være Aktive medlemmer af Aalborg Sejlklub og bådejere eller jolle-ejere. 2. Andelsforeningerne skal respektere den til enhver tid gældende Brugsaftale mellem Aalborg Sejlklub, ANF (Aalborg Nørresundby Fritidshavne ) og Havneejeren. 3. For at eje en andel i en bådhal (enkeltrum og fællesrum) skal man være bådejer. Ejerskabet skal omfatte en båd med vandplads eller landplads i Marina Fjordparken. Såfremt ejeren ikke har vand- eller landplads skal hallen benyttes af en bådejer, der er medlem af Aalborg Sejlklub. Ved enkeltrum skal minimum halvdelen af hallens længde anvendes til bådopbevaring. 4. For at eje en andel i et Jollehus skal man være bådejer eller jolle-ejer i Marina Fjordparken, og være aktiv bruger af en båd, sejljolle, eller lignede fartøj. 5. Vedtægterne i en Andelsforening kan ikke indeholde bestemmelser, som strider i mod de beslutninger, der træffes eller er truffet på en generalforsamling i Aalborg Sejlklub. 6. For at vedtægterne i en Andelsforening kan være gældende, skal vedtægterne godkendes af Aalborg Sejlklubs bestyrelse. 7. Fremleje kan kun finde sted i begrænset omfang og i henhold til Andelsforeningernes vedtægter som godkendes af Aalborg Sejlklubs bestyrelse. 8. Bådhaller, Jollehuse, Grejhuse og lignede må kun anvendes i henhold til Andelsforeningernes formålsparagraf, og anvendelse skal overholde bestemmelserne i Lokalplanen for området. 9. Et Aktivt medlem af Aalborg Sejlklub kan ikke eje mere end 1 andel i en Hal, Jollehus, Grejhus eller lignede. Betaler man for at have en jolle liggende i Aalborg Sejlklub, er det muligt at have en andel i et jollehus, såfremt jollen ikke kan opbevares i hallen eller grejhuset. Sælger man jollen kan man kun have andele i henhold til overstående. Andelshavere i fællesrum kan erhverve andel i Grejhuse. 10. Andelsforeningernes bestyrelser sikrer at ovennævnte fællesregler overholdes. 11. Ovennævnte fælles regler skal indarbejdes i vedtægterne i alle andelsforeninger. 12. Nuværende medlemmer af de eksisterende andelsforeninger kan fortsætte deres ejerskab som hidtil. Bestyrelsen

21 21 BILAG 6 - forslag fra medlem Henrik Ottesen Hej AS Hermed fremsættes forslag til generalforsamlingen I Aalborg Sejlklub 2015: Da Aalborg Sejlklub er en fritidsklub, bør klubbens aktiviteter også fortrinsvis foregå i fritiden. Derfor fremsættes hermed et forslag om, at optagning og isætning af både foregår i fritiden og ikke som nu indenfor normal arbejdstid. De fleste optagninger/isætninger foretages efter min bedste overbevisning i april/ maj samt september/oktober, og i disse perioder bør lift i stor udstrækning være til rådighed i weekender + sidst på eftermiddagen på hverdage. At vi har fået ansat lønnet havnefoged bør ikke forringe serviceniveauet, tværtimod, og vi er trods alt stadig nogle som har arbejde. Husk på vi er en fritidsklub. MVH Henrik Ottesen - medlem nr BILAG 7 - forslag fra Jytte og Erik Vognsen Nielsen Forslag: Indkøb/opsætning af hjertestarter i Sejlklubben Ønsket om opsætning af en hjertestarter begrundes med følgende : Sejlklubben er en stor, moderne sejlklub med mange aktive medlemmer. Derfor er det også en naturlig og selvfølgelig tankegang, at se på og sikre et trygt og sikkerhedsmæssigt godt miljø for såvel medlemmernes færden på vandet, men også på/i havnens områder. De fleste lystbådehavne, store som små, har i dag hjertestartere, der er offentligt tilgængelige, ligesom alt øvrigt sikkerhedsudstyr. I sæsonen er der (heldigvis) altid livlig aktivitet af klubbens aktive medlemmer. Der kommer en del gæstesejlere i havnen. Der færdes også mange andre personer på havnen, især på Fjordstien. Afstanden fra henholdsvis bro 1 og bro 9 er lang til henholdsvis hjertestartere i Friluftbadet og Vandrehjemmet, hvor der angiveligt er opsat hjertestartere, men afstanden er alt andet lige, endnu længere fra de mellemliggende 7 broer!! En placering på klubhuset vil være nogenlunde central i forhold til klubbens aktivitetsområder - både til lands og til vands. Med venlig hilsen Jytte og Erik Vognsen Nielsen Medlemsnummer 2391 Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Torsdag 24. Marts 2011 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19. Formanden bød velkommen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere