OM!KOMPLEKSITET,!!SIKKERHED!OG!BEREDSKAB!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM!KOMPLEKSITET,!!SIKKERHED!OG!BEREDSKAB!"

Transkript

1 OMKOMPLEKSITET,SIKKERHEDOGBEREDSKAB Sikkerhedogberedskabienstigendekompleksog uforudsigeligverden JACOBCHRISTOFFERPEDERSEN Cand.mag. DirektørforkonsulentydelseriIncento

2 OMKOMPLEKSITET,SIKKERHEDOGBEREDSKAB SIKKERHEDOGBEREDSKABIENSTIGENDEKOMPLEKSOGUFORUDSIGELIGVERDEN Forfatter: JACOBCHRISTOFFERPEDERSEN Cand.mag, DirektørforKonsulentydelseriIncento Incento Juli2014 OMKOMPLEKSITET,SIKKERHEDOGBEREDSKAB Qsikkerhedogberedskabienstigendekompleksoguforudsigeligverden erskrevetpåanmodningafsamtænkningssektionenunder Hjemmeværnskommandoen IncentoerenkonsulentvirksomhedmedbasepåVesterbroiKøbenhavn. Voreskerneforretningerindenfororganisatoriskeudviklingsprocessermedfokus påkultur,samarbejdsprocesserogkompleksitetsamtindenforskræddersyet kompetenceudviklingiledelse,projektledelseogkommunikation.vieretkonsulenthus,der medstorrespektfordeforretningsmæssigeogpolitiskevilkårarbejdermeddesocialeprocesseri organisationer.derforplejerviatsige,atvierhårdetildetbløde. IncentoA/S Slagtehusgade10,1.sal 1715KøbenhavnV

3 Indledning: Verden har altid været foranderlig, og mennesket har altid skullet tilpasse sig nye omstændigheder. Men hastigheden, hvormed omstændighederne på både mikroq og makroplan ændrer sig er steget markant over desenesteblot20q30år.endirektemærkbare konsekvensafdenneudviklingerenoplevelse af støre uvished og uforudsigelighed. Det ukendtesynestættereogtætterepå,ogvimåi stigendegradforholdeostilkontekster,viikke heltforstårellerkenderdefuldekonsekvenser afatagerei.detteerkompleksitetpåspil. Måden, hvorpå vi er blevet organisatorisk 'opdraget' til at håndtere kompleksitet, har været at analysere og efterfølgende prøve at reducere eller eliminere kompleksiteten og dermed uvisheden. Det har vi gjort ud fra en antagelse om, at verden hviler på et nogenlundefastfundament,hvorenvæsentlig grad af kontrol eller forklarlig stabilitet) kan skabes Q også når det gælder komplekse konteksterqvedatkendedeloveogregler,der ligger til grund for denne stabilitet. Det har i vidudstrækningogsåværetvorestilgangtilat håndteresikkerhedogskabeensikkerhedsqog beredskabskultur eller organisatorisk kultur generelt). Efterhåndensomvifårstørreogstørreindsigt i, hvad kompleksitet er, og hvordan den kommertiludtryk,begyndermangeimidlertid at sætte spørgsmålstegn ved, om fundamentet nu også er så fast, og om der nu også altid findes disse objektive statiske love og regler især i sociale systemer), der kan forklare stabiliteten gennem årsagqvirkningqanalyser. I detfølgendevilviderforsenærmerepå,hvad kompleksitetsteorien så fortæller os, og hvilkenbetydningdetkanhaveforvoresmåde at tænke, forstå og håndtere sikkerhedsq og beredskabskulturpå. Kompleksitet i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Det at skulle forstå, forklare og agere i kompleksitet er langt fra noget nyt fænomen. Basalt set har det altid været en del af det at væremenneske.voresmåderathåndteredette fænomenpåharværetmangfoldige,menénaf de mest indflydelsesrige tilgange kom med Isaac Newton og hans videnskabelig tilgang, hvor man Q noget forsimplet forklaret Q antog verden for at være grundlæggende ordnet og lineær, og at den derfor fungerede på basis af nogle regler og love, man så at sige kunne afdække. Senere har man inden for en lang række områder kæmpet med at overføre denne forståelse af verden til også sociale systemer, altså menneskeskabte systemer. I netop en organisatoriskrammesomereteksempelpå et menneskeskabt system) er den direkte afledte konsekvens blandt andet organisationsdiagrammer, projektmodeller, ledelsesmodeller, personanalyser, balanced scorecards, værdistrømsanalyser, arbejdsprocesser, gapqanalyser, SOP'er, sikkerhedsprocedureretc.. Kompleksitetsteorien sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er en farbar måde at forstå og håndtere komplekse systemerpå. One of the most important scientific tools has alwaysbeentheanalyticalmethod.ifsomething istoocomplextograspasawhole,itisdivided into manageable units which can be analysed separately and then put together again. However, the study of complex systems has uncoveredafundamentalflawintheanalytical method. A complex system is not constituted merelybythesumofitscomponents,butalsoby the intricate relationships between these components. In 'cutting up' a system, the analytical method destroys what it seeks to understand.... The success of the analytical method has created the illusion that all phenomena are governed by a set of laws or rulesthatcouldbemadeexplicit. PaulCilliers 1 Cilliers udtrykker dermed også én af de grundlæggende karakteristika ved komplekse systemer og dermed kompleksitet: Et komplekstsystemernogetandetendsummen afdetsenkeltdeleqogdet'andet'udspringeraf deinteraktioner,derskerisystemet. 1 "ComplexityandPostmodernism",

4 Ud fra CilliersQcitatet bliver det klart, at kompleksitetsteorien, ikke mindst det man taler om som social kompleksitet eller CAS Complex Adaptive Systems), har et grundlæggende andet ontologisk de antagelser, vi har om verden og systemer, og hvordan de fungerer) udgangspunkt end Newton og hans følgere Q og et andet epestimologiskdenmåde,hvorpåviskaberen oplevelse af verden på i vores hoveder) udgangspunkt.nedenforenskematiskoversigt skemaet stammer fra en EUQstudie om knowledgemanagement): Det ontologiske 'order' refererer til, at man opfatterverdensometgrundlæggendeordnet sted, det vil sige, at der altid findes en afdækningsbar relation mellem årsag og virkning, som igen skaber en underliggende linearitet og dermed mulig forudsigelighed i systemet.hvisdenne'order'ikkeumiddelbart er til stede eller er genkendelig, er målet at analysere sig frem til den og derefter designe løsninger,dereristandtilatfastholdeden,det vilsigeskabefremtidigkontrol. Det epistemologiske 'rules' referer til, at man mener, at vi kan erhverve viden ved at forstå deobjektiveloveogregler,derliggertilgrund for den måde, hvorpå systemet eller det undersøgte objekt) fungerer, altså viden kan overdrages mere eller mindre neutralt. De klassiske NewtonQinspirerede tilgange hører umiddelbart hjemme i denne kategori, altså ordensqogregelbaseret. Social kompleksitet har en fundamentalt anderledes både ontologisk og epistemologisk opfattelse. Ontologisk betragtes verden som grundlæggende 'ikkeqordnet', det vil sige, at der ikke findes nogen deterministisk orden eller nogen årsagqvirkning, der repeterer sig selvogderforerstyrendefor,hvadderskerog altid vil ske under givne forudsætninger. Dermed kan man heller ikke tale om en grundlæggendeforudsigelighedellerorden,og af samme grund kan man heller ikke på forhåndfastlægge,hvadudfaldetafenhandling ellereninterventionietkomplekstsystemvil være, bortset fra til tider på et meget overordnet og generelt plan. Endvidere er socialesystemerikkestyretvianogleentydige regler, vi kan analysere os frem til og dermed gåudfra,atgørvisådan,såskaberviogsåden og den kausalsammenhæng og dermed linearitet. Den type systemer baserer sig nærmere på nogle heuristikker erfaringsbaseret tommelfingerregel), der er præget af langt højere grad af ambivalens, og som skal opfattes som guidende principper frem for som nogen endegyldig sandhed. Der er med andre ord en markant væsensforskel i den måde, man inden for de klassiske også organisatoriske teorier forstår verden på, og den måde, man forstår den på indenforkompleksitetsteorien.detforklareri meget høj grad, hvorfor kompleksitetsteorien ikkebloterenudviklingafnogeteksisterende, menetdecideretparadigmeskifte. Hvadkendetegneretkomplekstsystem? Kompleksitetsteorien, og hvad der kendeq tegnerkompleksesystemer,erlangtfranogen sammenstøbtteoriqogdeneroverdeseneste 20Q30 år formet inden for en række videnskabelige felter. Der er dog en udpræget enighedomdevæsentligstekarakteristikaved kompleksitet, hvoraf nogle af dem allerede er nævnt: atkompleksiteteretresultataf,atverden er et grundlæggende 'ikkeqordnet' sted, hvorfor linearitet og dermed forudsigelighed ikke eksisterer a priori denkankunskabesiretrospekt,ogdeter aldriggivet,atdenvilrepeteresigselv,hvis denforsøgeskopieretietandetkomplekst system),og atsummenafetkomplekstsystemernoget andet end summen af dens enkelte dele, hvorforviikkekananalysereetkomplekst systemvedatadskilledetienkeltdele. Men der er naturligvis en del mere i det end blotdet.allerførstendefinitionpåcasq eller 2

5 rettere en supplerende definition, eftersom et CAS indeholder samtlige af de øvrige karakteristika,derbeskriveslængerenede: Et CAS adskiller sig fra et "blot" komplekst system eks. en yderst kraftfuld computer eller Sossusvleisorangesandklitter)veddetsevnetil at lære, det vil sige behandle information, og dets evne til at agere anderledes og dermed udvikle nye former for adfærd på baggrund af denne læring. Et CAS har med andre ord en historie, som man aldrig kan se bort fra, eftersomsystemetoftevilhandlepåbaggrundaf denne historie eller forståelsesramme. Ethvert CASharendvideresinegenhistorie,ogallerede detteerettegnpå,atetcasaltidvilværeunikt fraethvertandetcas. Derudover indeholder kompleksitet og som nævnt derfor også et CAS) en række øvrige karakteristika, der er essentielle i en grundlæggende forståelse. Det er vigtigt at pointere, at de beskrevne karakteristika er stærkt sammenhængende og ofte hinandens sammenvævedeforudsætninger. Etåbentsystem Et komplekst system er et åbent system, forstået på den måde, at det interagerer med dets omgivelser eksempelvis kan en virksomhedikkeopfattessometlukketsystem, derikkedirekteellerindirekteinteragerermed dens omgivelser, eks. kunder, myndigheder, interesseorganisationer,socialemedier,børser i andre verdensdele etc.).detbetyderogså,at detprincipieltsetikkeermuligtatlavenogen statisk afgrænsning af systemet. I mange sammenhænge sammenlignes et CAS derfor med et økosystem. Hver gang vi forsøger at afgrænseetcas,mistervisåledesnogetafdets 'natur'. Stortantalinteragerendeagenter Etkomplekstsystemudgøresafetrelativtstort antal agenter*, der interagerer med hinanden påmangeforskelligemåder.derermedandre ordenafhængighedmellemagenterne.blandt disse agenter er der ingen, der bestemmer reglerne for,hvordanviinteragerer,ogderfor ingen, der kan kontrollere den måde, hvorpå det samlede system udvikler sig, altså hvilket mønster det skaber. Det er således en umulighedatkunnestyreogvilleogsåskabe et umådeligt langsomt system, hvis man prøvede)samtligeinteraktionerisystemet.og i princippet: Så snart du ikke kan styre én interaktion,kanduhellerikkestyresystemet. * agenter = ethvert element, som gør noget i systemet) SelvorganiseringogEmergens Dette er to af de mest centrale begreber i kompleksitetsteorien. Selvorganiserende systemer er systemer, der er i stand til spontant at danne stabile og hensigtsmæssige mønstre,udenatdissemønstreerblevetpålagt systemet eller predesignet. Der er ingen forudbestemt årsagqvirkningqtilgang, men den 'ikkeqordnede'forståetsomnetopikkenogen linearitet) stabilitet opstår, fordi agenterne i systemet interagerer og dermed begrænser hinandensudfaldsmuligheder. Dennetankegårumiddelbartdirekteimodden newtonske tanke om, at vi kun opnår orden vedatstyreogpredesigneløsninger,ellersvil der herske kaos. Det kan også sagtens ske Q selvorganisering er ikke noget garanteret fænomenqmenforudsat,atderettefaktorerer tilstede,vilderofteværestorgrobundfordet. Eteksempelpådenneselvorganiserendeeffekt i et socialt system og i forbindelse med en kaotisk situation kunne man se, da vulkanen Eyjafjallajökulls gik i udbrud i Island i Som bekendt afstedkom vulkanudbruddet masser af flyaflysninger ikke bare til og fra Island,menistoredeleafEuropa,hvorforfolk ikke blot fik problemer med at komme frem, men også med eksempelvis at finde overnatningsmuligheder.selvomdetofficielle system naturligvis gjorde noget, så havde det 'uofficielle' og ukoordinerede selvq organiserende system en stor rolle at spille i forholdtilatskabeenformforstabilitetidette kaos. Via de sociale medier begyndte folk således at tilbyde overnatning til strandede personer, mens andre koordinerede fælles transport via andre midler end fly. Langsomt, men sikkert opstod der dermed en grad af stabilitet, som ikke var orkestreret fra noget centralthold,mensomopstodpåbaggrundaf interaktionerneisystemet. Løsningenogdermedordenpådenpotentielle kaossituation, man står i, opstår så at sige gennem interaktionerne og findes dermed af systemet selv. Begrebet emergens betyder 3

6 netopdet:atenspontanogselvorganiserende orden opstår ud af en kaosqsituation eller en potentielkaosqsituation. Det er imidlertid afgørende at forstå, at selvorganiseringogemergensikkebareopstår udafdetblå,altsåatvibarekanladetingene være, og så skal de nok ordne sig. For at selvorganisering og emergens kan finde sted i et CAS er det således afgørende, at nogle bestemte faktorer er til stede, hvoraf nogle alleredeerforklaretiafsnittetom"stortantal interagerende agenter". Derudover: rammer agenterneskalikkekunneagereheltudenat være begrænset af en form for rammer); interaktion mellem gensidigt begrænsende agenter det er netop det gensidige forhold mellemagenterne,dersikrer,atagenterneikke blot kan gøre hvad som helst i systemet); feedbackloops der skal være en form for informationsq og kommunikationsflow i systemet, så der er konstante udvekslinger mellem agenterne); og endelig en læring på baggrundafenhistorie.hvisdissetingikkevar tilstedeellerikkeblevfulgt,villeviikkehave medkompleksitetatgøre,menderimodkaos. Det er i øvrigt vigtigt at pointere, at selvorganiseringikkeernogetværdiladetord, sådan at forstå, at selvorganisering ikke naturligt fører til noget godt. En gruppe af fodboldhooligans, der spontant samler sig for at gå til angreb på nogle tilfældigt udvalgte personerframodstanderholdetsfan,erogsået udtrykforselvorganisering. Potentielt ikkenproportionelt forhold mellem forandringogeffekt Et komplekst system er også kendetegnet ved at være meget sensitiv over for selv små forandringer. Hvor man i et lineært ordenssystem kan tillade sig at gå ud fra, at hvisjeglaverenlilleforandring,såvildetogså have en lille effekt altså at der er et proportionelt forhold mellem forandring og effekt), så er dette langt fra tilfældet i et komplekst system. Her kan selv en minimal forandring have en enorm effekt på det samlede system. Det skyldes rent teknisk, at selv en meget lille forandring kan betyde, at mange interaktioner i systemet påvirkes og ændres på en helt uforudsigelig måde. Det er det fænomen, man i dissasterqlitteraturen benævner'disproportionalkaskadeeffekt'. Langt fra ækvilibrium, Adaptiv natur og Diversitet EtkomplekstsystemelleretCAS)befindersig langt fra ækvilibrium stabilitet) Q altså i et ikkeqækvilibrium ofte også kaldet Edge of Chaos), det vil sige, at det er konstant foranderligt og i stadig tilpasning, og at det derfor ikke "lejrer sig" i en forestilling om orden eller pålagt orden). I kompleksitetsteoretisk forståelse er ækvilibrium det samme som 'død', fordi der herikkeskabesudvikling,hvorfordetstilstand kommer længere og længere væk fra den tilstand, der er krævet for at overleve. Et systemiækvilibriummanglersåatsigeenergi tilatgørenogetnyt. Denne tilstand af ikkeqækvilibrium er som indikeret også det, der skaber et komplekst systems adaptive tilpasningsdygtige) natur, altså at det hele tiden er i stand til at tilpasse sig og derved overleve. Denne adaptive natur fordrer endvidere en grad af diversitet i systemet,detvilsige,atagenterneikkehandler nøjagtigt som enhver anden agent. Diversitet og ikkeqorden er med andre ord en nødvendighed for at undgå stagnation og i sidsteenddød. TheCynefinFrameworkNtoverdenerforenes Enmådeatsættekompleksitetiperspektivpå kan vi finde i David Snowdens The Cynefin FrameworkherefterblotCynefin),somhanhar udviklet og fortsat udvikler) over de seneste 15år. Frameworketer baseret på det, Snowden selv kalder en multiqontologi, fordi han i det kombinerer både en ordensqverden Newton) med en ikkeqordensqverden kompleksitet og kaos).hanspointeer,atverdenerbådeordnet og ikkeqordnet, den er både forudsigelig og ikkeqforudsigelig, den er både kausal og ikkeq 4

7 kausal. Med andre ord, verden er fuld af paradokser. Det hele handler derfor om at væreistandtilatforstå,hvornårkontekstener hvad. For er den ordnet, bør vi forlade os på analyser, SOP'er, projektplaner etc. Er den til gengæld ikkeqordnet, må vi være i stand til at opfatte den helt anderledes og tilgå den derefter, med vores metoder, vores sprog, voresopfattelseretc. Det er i øvrigt essentielt at forstå, at frameworket ikke er nogen kategoriseringsq model. Hvadder er komplekstidag, kan godt senere være 'blot' kompliceret, fordi ny viden om systemet er blevet skabt. Der er derimod taleomensensenmakingqmodel,altsåenindsigt i,hvordanviforstårverden,denskompleksitet, dens dynamik på tværs af eksempelvis en organisation,afdelingellerteam. LadossepådomænerneiCynefinhvorjegvil tillademigatsebortfradisorder): Simple som Snowden i dag ofte kalder 'Obvious') I dette domæne begrænser systemet dets agenter ganske kraftigt, hvorfor et system i denne tilstand sjældent vil være særligt tilpasningsdygtigt. Endvidere er domænet kendetegnet ved en meget åbenlys kausalitet og derfor forudsigelighed. Dette er domænet, hvor rigide processer og best practice kan fungere. Complicated Her begrænser systemet fortsat agenterne i betragtelig grad, men det er ikke sådan ligetil atforståhvordan,oghvadsystemetherskaber af udfald. Det vil sige, at kausalsammenq hængene ikke er åbenlyse, men de findes og kanrepeteresigselv.vifinderdemvedatlade eksperteranalyseresystemetforatforstådet.i dettedomænevilviarbejdemedgoodpractice. Det vil sige, at der ofte vil være flere løsningsmuligheder, der har et nogenlunde forudsigeligt udfald Q så vi må vælge imellem dem. Både Simpel og Complicated hører hjemme i ordensdomænet, hvor det hovedsageligt er systemet, der begrænser agenterne eks. gennem fastlagte processer), og hvor der derforikkeernogenhøjgradafadaptivnatur. Ordensdomænerne er også det, man betegner som 'ækvilibrium', og ikke mindst i Simpel er der tale om meget stærk begrænsning på systemniveau, hvorfor 'ækvilibrium' er så stærk,attilpasningsevneneryderstringeder tilføresikkenyenergitildomænet)ogfarenfor derforatdøellergåundermegetstor. Complex Her går vi fra en ordensverden til en verden, hvordererikkeqorden.detbetyderikke,atder dermed ikke er stabilitet, blot er stabiliteten ikke noget, der er pålagt systemet fra noget centralthold.stabilitetenemergererudfrade mange varierende interaktioner, der sker mellem agenterne Q og fordi der derfor er en høj grad af afhængige forbindelser mellem agenterne. Det betyder også, at der her aldrig vil kunne være tale om Best Practice, da et komplekstsystemsomtidligereskrevetaldrig gengiver sig selv, det vil sige, at hvad der virkedeiétkomplekstsystem,vilaldrigkunne fungere på samme måde i et andet komplekst system. I et komplekst system må vi derfor lade praksissen emergere Q altså sørge for, at den kan opstå via selvorganiserende processer, og at man derfor mere end at finde den rette praksis, må søge efter, hvilken praksis der er muligidetgivnesystem. Chaotic EtkaosQsystemadskillersigivæsentliggradfra det komplekse system, selv om også dette system er kendetegnet ved 'ikkeqorden'. I Chaotic er der fortsat mange agenter, men forbindelserne mellem agenterne og derfor interaktionerne er kraftigt minimeret. Agenterne agerer i væsentlig grad uafhængigt af hinanden og derfor uden rammer. Dette er ogsågrundentil,atkompleksitetikkeernogen begrundelse til bare at uddelegere ansvar og beslutningskraft. En for 'blind' forladen sig på dette vil meget nemt skabe kaos, fordi mange agentervilagereuafhængigtafhinanden. Forskellen mellem Complex og Chaotic er i øvrigtyderstvigtigatforstå.kaosvedvigodt, atvimegethurtigtskalkommevækfraihvert fald i en organisatorisk kontekst), fordi vi her drænes for energi og risikerer at dø. Det samme er ikke tilfældet med det komplekse, hvordersomnævnterentypestabilitet,som 5

8 vi bare ikke kan forstå gennem kausalq sammenhænge. Samtidig er Complex det domæne, hvor vi skaber ny energi og dermed udviklingoginnovation. Dererimidlertidentendenstilatskæredisse todomæneroverénkam,fordimaniingenaf dem kan se åbenlyse sammenhænge, have kontrolellerforudse,hvadderskerisystemet. Så reaktionen er at forsøge at komme væk og tilbage i ordensdomænerne hurtigt. En sådan 'tvang' vil imidlertid ofte betyde, at man i stedetforatskabeordenfaktiskskaberkraftigt kaos,simpelthenfordimanindførerunaturlige begrænsninger og kontrol, hvorved man ikke lader systemet få tilført ny energi. Dermed ødelægges systemets egen tilpasningsevne. Dette er en vigtig læring fra kompleksitetsteorien,altsåatvinokskalvære yderstvarsommedkaos,menskompleksiteter ennødvendighed. Hvorfornualdensnakomkompleksitet? Somnævnttidligereerkompleksitetikkenoget nyt fænomen, så derfor kan man jo også passendespørge,hvorfortænkemereoverdet nu?viharjosådansetklaretosokaymedde værktøjer, metoder og tilgange vi har brugt hidtil. Men spørgsmålet er måske nærmere: Kanvitilladeosatladevære?Bådehvadangår enmeregenerelforstandogiforbindelsemed sikkerhedsqogberedskabskultur. For det første gør en dybere forståelse af det komplekse systems ageren os ganske enkelt klogere på, hvordan vi kan intervenere og agere i et sådant system, og hvorfor det "optræder", som det gør. Vi bliver klogere på det, der findes, hvilket alt andet lige må være enværdiisigselv.hvisviskalkunnetilpasse vorestilgangebedstmuligt,erdetafgørendeat haveengrundlæggendeforståelsefor,hvaddet er, vi skal tilpasse os. Mennesket skal se mening. For det andet er denne forholden sig til kompleksitet på kompleksitetsteoriens vilkår vigtig, fordi en række af de ting, der er en forudsætningforkompleksitet,istigendegrad også er det, der kendetegner vores verden. Teknologiske landevindinger, internettet med alle dets sociale medier samt de meget lave omkostninger ved at være forbundet med andre, og den hast hvormed informationer derforkanflyde,betyder,atetstadigtstigende antal agenter vil kunne interagere i et åbent systembasisopskriftenpåetcas). For det tredje Q og det hænger naturligvis tæt sammen med de to første pointer Q så har vi menneskerdetmedatforladeospåløsninger, der passer ind i vores eksisterende mentale skemaer, det man i kognitiv psykologi benævner 'assimilation'. Populært sagt, så forsøgerviatforståverden,sådenpasserindi vores mentale skemaer, og har langt sværere vedatændreskemaerneakkommodation).og detilpasningerellerløsninger,visålaver,vili vid udstrækning holde sig inden for dette skema.hvisvieksempelvismener,atverdener etordnetsted,derkananalyseresforatfinde fremtilkausalsammenhænge,såkanvimåske godtændreivoresmådeatanalyserepå,men grundlæggendevilvoresførsteantagelsevære, atnogetskalanalyseresforatforstådet.denne kognitive tendens hæmmer imidlertid vores evne til at håndtere kompleksitet Q altså uforudsigelighedogdetukendte. Implikationer ifm. sikkerhedsh og beredskabskultur SikkerhedsQ og beredskabskultur er et godt eksempelpå,hvordanvisommenneskertilalle tider har kæmpet for at sikre os mod uforudsigeligheden og uvisheden, der jo som sagt er kompleksitetens måde at udtrykke sig på. Spørgsmålet er derfor, om denne løbende størreindsigt,vifårikompleksitetqsetudfra det kompleksitetsteoretiske perspektiv Q også kan have indflydelse på måden, vi arbejder med sikkerhed på. Det vil vi se nærmere på nedenfor. Først dog lige kort om sikkerhedsq og beredskabskultur. Der er jo tale om vidtfavnende begreber, der kan anskues fra rigtig mangle vinkler: personlig sikkerhed, national sikkerhed, hvordan sikkerhed trues, hvordansikkerhedskabesetc.jegvilderforher anvende samme forståelse af begrebet sikkerhedskultur, som forfatterne bruger i artiklen SikkerhedsN og Beredskabskultur i denneartikelsamling: Den måde, hvorpå en organisation eller et samfundforstår,kommunikereromogindretter 6

9 sig i forhold til at håndtere verdens uforudsigelighed. Set i sammenhæng med kompleksitet er der dogtovæsentligepointerattilføje: Organisationer og samfund betragtes her påetoverordnetplansometcas.detteer vigtigt rent forståelsesq og erkendelsesq mæssigt,fordidetbetyder,atvialdrigkan gå ud fra, at vi på et overordnet plan kan 'låse os fast' på noget. Omgivelserne og dermed organisationen selv er i konstant forandring, og det samme må derfor være gældende for måden at håndtere og skabe sikkerhed på. Og hvis organisationen ikke konstanttilpassersig,vildengøresigselv enormt skrøbelig over for de mange uundgåelige forandringer, der sker. Kultur forstås her som et komplekst fænomen, i kompleksitetsteoretisk forstand. Det vil sige, at kultur ikke er noget, der designes fra centralt hold og lægges ned over en organisation. Kultur opstår og forandrer sig derimod i de myriader af interaktioner, der foregår på lokalthold.medandreorderdertaleomet selvorganiserende fænomen og et emergerendemønster,somnaturligviskan præges, begrænses, udvides etc., men som ikke kan styres og forudsiges. Samtidig vil kultur i et CAS altid være sammenhængende med dets historie. Endvidere er det vigtigt at understrege, at pointerne i det efterfølgende relaterer sig til det komplekse domæne i Cynefin. Det er således en væsentlig pointe, at de nedenstående tilgange har deres styrke udelukkende i det domæne. Tanken er ikke, at nu er det så kun de ting, vi skal til at gøre. Vi skal fortsat holde fast i alle vores 'newtonske' metoder, for så vidt at vi ved, at vi agerer i ordensdomænerne Simple og Complicated). Derermedandreordtaleomkomplementære metoder, forståelser og erkendelser frem for ekskluderende. Dermed har jeg også understreget en første afgørende metode: Vi må løbende være nysgerrigeefteratundersøge,hvilkedomæner vi mener, vi befinder os i. Ordet 'løbende' er væsentlig, fordi situationer ændrer sig konstant, enten fordi vi forstår dem bedre, anderledes eller mindre, eller fordi noget har skabt en forandring i 'systemet'. Dermed også sagt, at fordi noget er komplekst i dag, er det detikkenødvendigvisimorgenq ogomvendt. Rent praktisk kan denne udforskning af vores 'virkelighed' ske gennem anvendelse af Cynefin. Men hvordan kan vi ellers tage højde for kompleksiteten, når vi arbejder med sikkerhedsq ogberedskabskultur?ladosførst se mod begrebet ledelse, eftersom lederens rolleikompleksitetmåanskuesanderledesog derforogsåtankenomkontrol. Ledelse&og&kontrol& Ledelse handler naturligvis om meget mere end kontrol, og kompleksitet har også mange andre afgørende konsekvenser for lederens rolle. Men der er ingen tvivl om, at netop kontrolqaspektet er ét væsentligt punkt at fokuserepå,netopfordienlederofteforventes entenathaveelleratkunneskabekontrolover en situation for derved at skabe et fastlagt output. Det har betydet, at man tit taler om lederen,somden,derskal'drive'nogetfremtil etresultatet. Menetkomplekstsystemdrivesikkefranoget centralt hold, heller ikke fra en leder. Komplekse systemer moduleres påvirkes). Derfor må en leder acceptere, at hendes eller hans kontrol her er langt mindre end i ordensdomænerne. Og netop fordi et komplekst system ikke kan pålægges noget eksakt design med henblik på at skabe et nogenlunde eksakt udfald, må hun eller han slippe kontrollen på lokalniveau og lade selvorganisering finde sted. For det første, fordi det vil ske alligevel, men for det andet, fordi en sådan selvorganisering vil skabe en mere holdbar forandring, fordi den ikke er kunstigt påført den, men derimod skabt af systemetselv. Men det betyder på den anden side ikke, at lederen så blot kan lade tingene køre deres egen gang; der er mange eksempler på, at netopensådanadfærdførertil kaos. Lederen skal derfor fokusere på at styre rammer frem for udfald skaber rammerne mulighed for hensigtsmæssige interaktioner, der kan skabe et hensigtsmæssigt udfald?); lederen skal 7

10 arbejde med energien i systemet og sikre, at der er tilstrækkelig energi til, at systemet kan udviklesigteknisksetvildeteffektivesystem bevæge sig mellem det komplekse og det kompliceredeiencynefinqforstandqomendtil tiderfaldeideøvrigedomæner);lederenskal styredivergensenoguenighedenigruppenog her taler vi om at sikre uenigheder), som jeg kommer tilbage til senere. Og endelig skal lederen sikre, at der er konstant feedback i systemet, via kommunikation samt en meningsskabendeogtransformerendedialog. Dermed også sagt, at sikkerhedsq og beredskabskultur ikke skabes af en leder. Lederen er ikke den centrale kontrol, der bør havemerestyrpådetuforudsigelige,ellerbør vide bedre hele tiden. En sådan centralisering vil nærmere svække vores evne til at skabe sikkerhed og en stærk sikkerhedsq og beredskabskultur. Diversitet& 0& kompleksitet& fordrer& forskellighed& Som indikeret ovenfor, så bør lederen i det kompleksedomænealtsåfokuserepåatskabe rammerne frem for kontrollen, eftersom en centraliseret kontrol vil gøre systemet meget lidt adaptivt tilpasningsdygtigt). Og et ikkeq adaptivtsystemeraltandetligedårligeretilat håndtere uforudsigeligheder og dermed mangeaspekterafsikkerhed).mendeterikke gjortvedblotatskabenoglerammer. Som vi også har set, så er en anden forudsætning for, at det selvorganiserende princip kan fungere, diversitet her forstået som forskellige holdninger, opfattelser, indsigter etc.). Konsensus og konformitet er således kompleksitetens fjende nummer ét, som David Snowden ville sige. Set i en kompleksitetsteoretisk sammenhæng er der fleregrundetildette. For det første er diversitet med til at skabe energiisystemetogdermedfastholdedetien tilstand af ikkeqækvilibrium. Konsensus og konformitet har det derimod med at ensrette vores perspektiv, og det har det med at ville eliminere paradokser og ambivalens, de selvsamme ting, som det komplekse blandt andet udtrykker sig ved. Konsensus hører hjemme i ordensdomænerne, i det komplekse ønsker vi multiple perspektiver, gerne skabt gennem uenigheder og divergerende synsq punkter. Hvis denne uenighed ikke er der, vil systemet simpelthen mangle den form for energi, der skal til for at kunne håndtere kompleksiteten. For det andet så udtrykker det komplekse sig jo ved uvished og rummer derfor langt flere risici, end vi som enkeltperson kan tænke os fremtil.mennårvieruenige,såskannervirent faktisktregangesåmeget,somhvisvierenige. Viforholderosmedandreordganskeenkelttil mere. En altafgørende faktor i det komplekse, og en altafgørende faktor, hvis vi vil styrke vores 'foregribende bevidsthed', som jeg vil vendetilbagetilsenere. Denværstetilgangtil at håndtere det ukendte, det uvisse, det uforudsigelige Q altså kompleksitet Q er med andre ord at nedsætte en homogen ekspertgruppetilatholdestyrpåtingene. Hvad&de&mange&ved&0&ikke&de&få& Hvis vi skal kunne arbejde med sikkerhed i komplekse kontekster er det imidlertid heller ikkenokmedrammerogdiversitetigruppen. JamesSurowieckibeskriverisinbogWisdomof the Crowds en lang række eksempler på, hvorfor mængden er klogere end selv den klogeste ekspert, især når vi taler om disse komplekse kontekster. Men der er nogle parametre, der skal være opfyldt, før dette er tilfældet. Vi har allerede været inde på diversitet, de øvrige er: uafhængighed at de enkelte personers eller gruppers holdninger ikke er underlagtandresholdningerqdetteeriøvrigt en grund til, at fokusgrupper kan være problematiske ift. at håndtere komplekse kontekster);decentraliseringpersonerneeller grupperneharmulighedforatspecialiseresig og trække på lokal viden Q viden er altså ikke centraliseret til én sandhed, fordi det i komplekse kontekster faktisk gør os dummere); og aggregering metode til, hvordan den lokale viden kan bruges til at skabekollektivebeslutninger) Hvisdisseparametreertilstede,vilmanien kompleksitetsteoretisk forstand arbejde med det, man kan kalde distribueret kognition. I øvrigt er det også forklaringen på, hvorfor eksempelvis Google eller Wikipedia kan fremståsom'eksperter').hvisviforalvorskal 8

!"#$%&'()************************************************************************************************************************)!

!#$%&'()************************************************************************************************************************)! Summary By analyzing the use of ICT in counterinsurgency operations in Afghanistan and Iraq, this thesis seeks to gain new insights on how companies should act in an increasingly networked environment.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling

Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Chefens nye kerneopgave: professionel forsimpling Af Anders Trillingsgaard, cand.psych. aut., ErhvervsPhd, forskningschef og partner i konsulentvirksomheden UKON Moderne organisationer risikerer at blive

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Læring & public relations PROLOG: TERMITTER OG ORKANER...3

Læring & public relations PROLOG: TERMITTER OG ORKANER...3 PROLOG: TERMITTER OG ORKANER...3 KAPITEL 1: INDLEDNING, PROBLEM & METODE...4 Fra struktur til proces...4 Læring...6 Kompleksitet og forandring...7 Fra transport- til spejlparadigme...7 Public relations

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer af M.Sc. & HD-O Jacob Storch, cand.psych. & cand.mag. Thorkil Molly Søholm, og cand.mag.

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen

1. korrektur. INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation < 175. Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen kapitel 6 Fra ny-tænkning TIL ny- INTERAKTION. INTERAKTIONSinnovation i LEDERGRupper Af Anders Trillingsgaard & Morten Novrup Henriksen Alle skal vi innovere mere. Både for at bevare konkurrenceevnen og

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere