UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER REGITZE VISBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER REGITZE VISBY"

Transkript

1 [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER REGITZE VISBY [ Tilsynet er udført d. 8. december 2014 af Kirsten Bech, Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

2 1. Formål Formålet med det årlige uanmeldte kommunale tilsyn er at afdække og kontrollere, hvor vidt rehabiliteringsenheden følger kvalitetsstandarderne, overholder relevant lovgivning herunder serviceloven, efterkommer borgerens retssikkerhed og leverer en ydelse med fokus på værdighed og respekt for det enkelte menneske. Tilsynet skal medvirke til at skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling af plejen, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. 2. Metode Det uanmeldte kommunale tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af Rehabiliteringsenhed Valby. Tilsynet er aflagt i tidsrummet fra kl Tilsynet har talt med afdelingssygeplejersken, da forstander Regitze Visby ikke er tilstede. Ved tilsynet foretages der interviews med 3 af rehabiliteringsenhedens 48 borgere. De interviewede borgere er tilfældigt udvalgt. 2 af de 3 borgere er henvist fra hospital til genoptræning. Det skal bemærkes, at ingen af de interviewede har væsentligt nedsat hukommelse eller demensdiagnose. Såfremt tilbagemeldinger har givet anledning til særlig undren hos tilsynet, er disse efterfølgende drøftet med ledelsen. Alle borgerne har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Der er foretaget interviews med 3 medarbejdere, hvoraf en er gruppeleder med ledelsesbeføjelser. De interviewede medarbejdere er faglærte indenfor social - og sundhedsområdet. De har været ansat på rehabiliteringsenheden i mellem 2 måneder og 5 år. Tilsynet har foretaget observationer på fællesarealer og observationer hos borgerne og medarbejdere samt gennemgået relevant dokumentation. 3. Bedømmelsen Tilsynet arbejder ud fra 34 målepunkter, der alle er valgt for at kunne beskrive forskellige dele af rehabiliteringsenhedernes målopfyldelse i forhold til lovgivning, Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Målepunkterne beskrives med enten ja eller nej og der kan ved hvert målepunkt afgives bemærkninger. Pointsystemet betyder, at hver gang der besvares ja, scores der ét point, ved nej scores nul point. Der er 28 målepunkter i afsnittet Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere. Der er 6 målepunkter i afsnittet Observationer på fællesarealerne. Målepunkterne besvares alle for hver enkelt borger, som indgår i tilsynet. Der opnås en score for hvert målepunkt. Afslutningsvis lægges alle point sammen og divideres med antallet af borgere i tilsynet. Herved fremkommer et pointgennemsnit for hvert målepunkt. Da der ikke er lige muligheder for at inddrage pårørende i tilsynet, er pårørende interviewet ikke med i pointgivningen. Antal mulige points i kategorien Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere. 28 målepunkter pr borgere / antal borgere Antal mulige points i kategorien Observationer på fællesarealer Antal mulige samlede points 6 målepunkter/ antal borgere

3 4. Præsentation af Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed Valby Rehabiliteringsenhed Valby er en kommunal genoptræningsenhed med 48 døgnpladser fordelt på 2 etager. Der er enestuer til alle borgere samt fysiske rammer for genoptræning. Rehabiliteringsenhed Valby har eksisteret siden marts Frederiksbergs borgere, der efter endt hospitalsophold eller direkte fra hjemmet, har behov for at genvinde færdigheder, så de kan klare hverdagen igen såvel fysisk og psykisk som socialt, kan søge døgnophold via Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Der ud over kan Frederiksbergs borgere få tildelt et ophold i ventetiden på anden bolig, fx plejebolig, hvis det ikke er muligt at vente hjemme. Det er Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed, som administrerer pladserne. Opholdet er forbundet med egenbetaling, der dækker forplejning samt leje og vask af linned. Rehabiliteringsenhed Valby modtager varm mad og frokost fra Kastanjehaven. Tilsynet henviser til Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsenhed Lioba/Valby for yderligere oplysninger: Rehabiliteringsenheden har som mål, at nyindflyttede borgere modtager et Kvik-visit af en terapeut indenfor de første 24 timer. I løbet af den første uge vil der være en samtale om mål og forventninger til opholdet. Der indgår en vurdering af trænings og plejebehovet i samtalen. 5. Tilsynsresultat Afgørelsen kendetegnes ved et tilsynsresultat hvor tilsynet har konstateret nedenstående. At borgerne oplever at få den hjælp til personlig pleje og støtte og omsorg, de har behov for. At borgerne oplever, at der generelt er en god tone og at de behandles værdigt. Rehabiliteringsenheden har ved tilsynet fejl og mangler jf. nedenstående vurdering og har opnået 30 points Samlet vurdering Lever op til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard Lever på enkelte områder ikke fuldstændigt op til lovgivningen, kvalitetsstandarderne eller almindelig faglig standard Har fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder eller almindelig faglig X standard. Har alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard. Har alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard. Forholdene har givet anledning til alvorlig kritik. 5.1 Indskærpelser Rehabiliteringsenheden har fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 3

4 Tilsynet indskærper på baggrund af dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere at ledelsen sikrer, at Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen generelt fremstår uoverskuelig og ikke følger gældende lovgivning og regelsættet fra Frederiksberg Kommune. Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser: alle sygeplejefaglige problemområder er dokumenteret. Fx Syn og hørelse, Hud og slimhinder og Vejrtrækning og kredsløb, Søvn og hvile. Dette er ikke tilfældet i 3 af 3 stikprøver. Se mål 1 og 7. dokumentationen fremstår ajourført, så der ikke er tvivl om, hvilken pleje, støtte og træning borgeren har behov for. Dette er ikke tilfældet i 2 af 3 stikprøver. Se mål 1,4 og 7. sygeplejefaglige observationer følges op og evalueres. Fx vægt og ernæringstiltag, behov for træning, personlig pleje. Dette er ikke tilfældet i 2 af 3 stikprøver. Se mål 1,4 og 7. den sygeplejefaglige dokumentation føres forståelig og overskueligt. Dette er ikke tilfældet i 3 af 3 stikprøver. Se mål 7. sygeplejefaglige problemområder herunder MED-Com punkter ajourføres. Dette er ikke tilfældet i 2 af 3 stikprøver. Se mål 7. handleplaner, som ikke er aktuelle for borgerens ophold på rehabiliteringsenheden gøres inaktive. Dette er ikke tilfældet i 2 af 3 stikprøver. Se mål 7. Funktionsvurderinger benyttes jf. Frederiksberg Kommunes aftaler om dokumentation af sygeplejefaglige problemområder og således at notater, som ikke længere er relevante i Aktuel helbredsstatus fjernes og dokumentationen fremstår overskuelig. Dette er tilfældet i 3 af 3 stikprøver. Se mål 7. iværksat pleje dokumenteres og evalueres. Dette er ikke tilfældet i 3 af 3 stikprøver. Se mål 7. Jf. Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder: hjælp jf. Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder for aktiviteter dokumenteres. Dette er ikke tilfældet 2 af 3 stikprøver. Se mål 3. Rehabiliteringsenheden har som mål, at nyindflyttede borgere modtager et Kvik-visit af en terapeut indenfor de første 24 timer. Dette er ikke sket i 1 af 3 stikprøver. Se mål 4. Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger": informeret samtykke til kontakt til undersøgelse for urinvejsinfektion og henvendelse til læge, dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Informeret samtykke fremgår ikke i 2 ud af 3 stikprøver. Se mål 7. Jf. anden lovgivning: aftaler for hjælp foreligger for hele døgnet, jf. Servicelovens principper. Dette er ikke tilfældet i 2 af 3 stikprøver. Se mål 7. Jf. Sundhedsstyrelsens Korrekt håndtering af medicin der kun ophældes tabletter i doseringsæsker, hvis al medicin, som skal bruges til hele perioden, der doseres til, er til stede. Dette er tilfældet i 2 af 3 stikprøver. 4

5 navnet på medicin på medicinlisten altid er det aktuelle handelsnavn. Dette er tilfældet i 3 af 3 stikprøver. borgerens navn står på den medicin, der skal ophældes fra. Dette er ikke tilfældet i 1 af 3 stikprøver. medicin, som ikke er i brug, opbevares adskilt fra medicin, der er i brug. Dette er ikke tilfældet i 1 af 3 stikprøver. 5.2 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultat anbefaler tilsynet følgende: At ledelsen, som tidligere anbefalet, laver en målrettet indsats på sygeplejefaglig dokumentation evt. målrettet enkeltpersoner, således at disse opnår særlig kompetence for den enkelte plejegruppe. At ledelsen, som tidligere anbefalet, afsætter den fornødne tid til disse personers kompetenceudvikling. At ledelsen drøfter sygeplejefagligt problemområde Funktionsniveau, ADL, med medarbejderne således, at borgernes funktionsniveau beskrives ud fra, hvad borgeren rent faktisk evner. Instrukser og hjælpetekster i Care kan med fordel bruges vejledende. Se mål 1. At medarbejderne tilbagemelder til borgerne, hvilke faglige beslutninger de overvejer eller tager. Dette så borgere ved, om der er mulighed for udstrækningsøvelser, eller anden form for vedligeholdende træning ved en kronisk lidelse. Se mål 4. Rehabiliteringsenhed Valby har fravalgt at dokumentere planlagt pleje i Døgnrytme og aftaler, som er et hjælperedskab i Care. Det vanskeliggør at finde dokumentation for hvilken pleje, der er planlagt/tilbudt, udført og evalueret for den enkelte borger. Tilsynet anbefaler derfor, at Døgnrytme og aftaler benyttes, så der skabes overskuelighed over hvilken hjælp, der skal tilbydes, så indsatsen kan evalueres i forhold til det rehabiliterende formål med opholdet. Se mål Medicinhåndtering 1. stikprøve: Der mangler smertestillende medicin til nogle dage i doseringsæskerne. Medicinen er bestilt. Synonympræparater er ikke angivet korrekt. Der er tbl. Metropolol i opbevaringskasse og tbl. Selozok på medicinlisten. 2. stikprøve: Der skal være personlige data på medicin mv. Dette er ikke tilfældet med et præparat. Synonympræparater er ikke angivet korrekt. Der er tbl. Tramadol i opbevaringskasse og tbl. Tradolan på medicinlisten. Aktuel medicin skal opbevares separat fra aktuel medicin. Tbl. Pradaxa er ikke aktuel, men findes med aktuel medicin. 3. stikprøve: Der mangler smertestillende medicin til nogle dage i doseringsæskerne. Synonympræparater er ikke angivet korrekt. Der er tbl. Pamol i opbevaringskasse og tbl. Pinex på medicinlisten. 5

6 6. Opfølgning på tidligere tilsyn Kommunalt tilsyn, indskærpelser, 30. oktober 2013 Indskærpelser og krav fra seneste tilsyn / Bemærkninger Ved det årlige kommunale tilsyn d. 30. oktober 2013 blev der konstateret alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og almindelig faglig standard. Pointscoren var 27 af 34 mulige. Tilsynet henviser til rapporten for yderligere information. Der blev derfor aflagt 2 opfølgende uanmeldt tilsyn herpå. Det 1. opfølgende tilsyn blev aflagt d. 8. april Dokumentationen fulgte i ingen af de 4 stikprøver Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser og tilsynet vurderede, at Rehabiliteringsenheden Valby havde alvorlige fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Det 2. opfølgende tilsyn blev aflagt d. 10. juli Tilsynet vurderede, at der var enkelte fejl og mangler i forhold til lovgivning, kvalitetsstandarder eller almindelig faglig standard og at Rehabiliteringsenhed Valby arbejdede med målrettet at opfylde Sundhedsstyrelsens vejledninger. Der var på det foreliggende ikke er behov for yderligere opfølgende tilsyn, hvorfor tilsynet skulle følge op ved det uanmeldte kommunale tilsyn i Ved det aktuelle tilsyn konstaterer tilsynet, at der igen er mange fejl og mangler og at de fleste er gentagelser fra tilsynet d. 10. juli, dog i større omfang. Det vedrører: Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser : alle sygeplejefaglige problemområder skal dokumenteres der skal følges op på iværksat pleje og behandling sygeplejefaglige observationer skal følges op og evalueres handleplaner, som ikke er aktuelle skal afsluttes journalføringen skal fremstå stringent og overskuelig journalføringen skal fremstå, så der ikke er tvivl om, hvilken pleje og behandling samt træning borgeren skal tilbydes Funktionsvurderinger benyttes jf. Frederiksberg kommunes aftaler, således at notater, som ikke længere er relevante i Aktuel helbredsstatus fjernes. Jf. Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder, hjælp jf. Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder for aktiviteter tilbydes og dokumenteres. Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger" og Bekendtgørelse af sundhedsloven : informeret samtykke til kontakt til læge og undersøgelse skal dokumenteres. 6

7 Jf. anden lovgivning: aftaler for hjælp foreligger for hele døgnet, jf. Servicelovens principper. Indskærpelser for aktuelle tilsyn i 2014 kan ses under punkt 5.1. Embedslægeinstitutionens krav Tilsynet og ledelsen mødes til en drøftelse af, hvorledes Rehabiliteringsenhed Valby følger op på disse forhold. Tilsynet beder om, at der efterfølgende fremsendes en redegørelse på, hvorledes der følges op. Redegørelsen skal indeholde milepæle og være tidsafgrænset. Frederiksberg Kommune har i 2014 ikke aftale med Sundhedsstyrelsen om tilsyn på Rehabiliteringsenhed Valby. Gennemgang af medicinhåndtering foretages af det kommunale tilsyn. 7. Datagrundlag, dokumentation, observation og interviews Skemaerne nedenfor forholder sig til specifikke mål med relation til lovgrundlag, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Der henvises til afsnit 8 Fremgangsmåde for uddybning. I det følgende præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger hertil. I det følgende benyttes ordet stikprøver som den samlede betegnelse for sygeplejefaglige optegnelser. 1 Personlig pleje Mål 1 Får borgerne den hjælp, de har behov for i forhold til personlig pleje? Dokumentation 1,2,3 1. stikprøve Sygeplejefagligt problemområde Funktionsniveau, ADL, beskriver, at borgeren har behov for at blive motiveret til al aktivitet. Funktionsniveau, ADL, bør beskrive evnen til at klare sig selv, dvs. hvad borgeren rent faktisk evner. Sygeplejefagligt problemområder Sanser er ikke dokumenteret vedrørende syn og hørelse. 2. stikprøve Sygeplejefagligt problemområde Funktionsniveau, ADL, beskriver, at borgeren har behov for moderat støtte i alle ADL-funktioner. Funktionsniveau, ADL, bør beskrive evnen til at klare sig selv, dvs. hvad borgeren rent faktisk evner. Borgeren beskrives et sted som undervægtig og med behov for, at der er fokus på at forebygge vægttab og gerne vægtøgning. Andet sted beskrives borgeren som normalvægtig. Dokumentationen skal fremstå ajourført. Sygeplejefagligt problemområder Hud og slimhinder er ikke dokumenteret. 7

8 3. stikprøve Borgerens formodede vægt omtales flere gange og borgeren vurderes som undervægtig og underernæret. Borgeren har decubiti og forskellige ernæringstiltag besluttes, herunder også ugentlig vejning. Der er ikke dokumentation på opfølgning. Borgeren er ikke vejet. Sygeplejefagligt problemområder Vejrtrækning og kredsløb er ikke dokumenteret. Observation 1,2,3 3. borger Borger har muskuløs overkrop. Borger 1,2,3 Medarbejder (målepkt. 1) 1,2,3 Medarbejder (målepkt. 2) 1,2,3 Samlet antal point Hjælp, støtte og omsorg Mål 2 Dokumentation 1,2,3 Observation 1,2,3 Borger 1,2,3 Medarbejder (målepkt. 1) 1,2,3 Medarbejder (målepkt. 2) 1,2,3 Samlet antal point 15 3 Aktiviteter Mål 3 Får borgerne den hjælp, de har behov for i forhold til hjælp, støtte og omsorg? Bemærkninger Får borgerne aktivitetstilbud samt den hjælp, de har behov for i forhold til aktiviteter? Dokumentation 3 1,2 1. stikprøve Behov for aktiviteter er ikke dokumenteret. Borger 1,2,3 Medarbejder 1,2,3 Samlet antal point stikprøve Behov for aktiviteter er ikke dokumenteret. 4 Træning, medinddragelse og vedligeholdelse af ADL-funktioner Mål 4 Får borgerne den hjælp, de har behov for i forhold til træning, medinddragelse og vedligeholdelse af ADL-funktioner? Dokumentation 1, 2,3 2. stikprøve Er indflyttet fra hospital med Genoptræningsplan. Kvikvisit er ikke dokumenteret. 8

9 3. stikprøve Behov for træning er ikke dokumenteret. Borger har ingen standfunktion. Borger 1, borger Borgeren oplever, at terapeuter ville undersøge, om der var mulighed for udstrækningsøvelser, da borgeren har særligt behov for det og er kørestolsbunden. Borgeren er indlagt for andre formål end træning. Medarbejderne har ikke meldt tilbage, hvilket borgeren ikke er helt tilfreds med. Medarbejder 1,2,3 Samlet antal point Praktisk hjælp Mål 5 Observation 1,2,3 Borger 1,2,3 Medarbejder 1,2,3 Samlet antal point 9 Får borgerne den hjælp, de har behov for i forhold til praktisk hjælp? 6 Hverdagen på rehabiliteringsenheden Mål 6 Har borgerne en god og tilfredsstillende hverdag? Borger 1,2,3 Medarbejder 1,2,3 Samlet antal point 6 7 Værdigrundlag Mål 7 Oplever borgerne at blive behandlet i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes værdigrundlag som beskrevet i kvalitetsstandarderne? Dokumentation 1,2,3 1. stikprøve Funktionsvurdering, Aktuel helbreds vurdering bruges til forløbende ajourføring. Det er vanskeligt at få overblik over behov for hjælp og dokumentationen er ikke overskuelig. Dokumentation, som ikke længere er relevant for borgerens aktuelle behov for hjælp eller generelle situation, skal derfor inaktiveres, således at dokumentationen er forståelig og overskuelig. MED-com oplysninger er ikke ajourført, hvilket de skal være af hensyn til det tværsektorielle samarbejde. Jf. Sundhedsstyrelsen skal der oprettes handleplaner på komplekse plejeforhold og jf. aftaler i Frederiksberg Kommune, bør der oprettes handleplaner, når det giver mening, for at følge op på fx planlagt pleje og behandling. Handleplaner, som ikke er relevante eller aktuelt ikke benyttes, skal inaktiveres eller benyttes, fx 1½ år gamle Ernæring, ernæringsvurdering, eller Psykisk hjælp og 9

10 støtte, så dokumentationen er forståelig og overskuelig. Jf. Vejledning om Sygeplejefaglige optegnelser skal aktuelle problemområder nærmere beskrives i relevant omfang med hensyn til de identificerede og bedømte behov og problemer, planlægning, udført pleje og behandling og opnåede resultater. Det er overordnet dokumenteret, at borgeren har behov for verbal guidning og nedre toilette. Der er ikke evaluering af den udførte pleje. Serviceloven foreskriver, at borgere skal tilbydes hjælp ud fra hjælp til selvhjælpsprincipperne. Døgnrytme og aftaler er ikke dokumenteret for dag og nat. Der er vanskeligt at få det fulde overblik over borgerens behov. En handleplan Rehab. ergoterapi om ADL- vurdering ved personlig pleje dokumenterer borgernes funktionsniveau i forbindelse hermed. Det dokumenteres ikke, hvilken hjælp borgeren skal tilbydes, hvilket gør det vanskeligt at sikre, at der tilbydes en ensartet hjælp og at følge op på den. Dokumentationen skal fremstå systematisk, forståelig og overskuelig. Det er den ikke. Der er ikke dokumenteret samtykke til undersøgelse for urinvejsinfektion og henvendelse til læge og ambulatorium. 2. stikprøve Sygeplejefagligt problemområde Søvn og hvile er ikke dokumenteret i Aktuel helbredsstatus. Det er dokumenteret andet sted, at borgeren har behov for timers søvn og hvile dagligt. Jf. Care samarbejdet om fælles journalføring skal punktet dokumenteres i Aktuel helbredsstatus. Dette også så dokumentationen fremstår overskuelig. Serviceloven foreskriver, at borgere skal tilbydes hjælp ud fra hjælp til selvhjælpsprincipperne. Døgnrytme og aftaler er ikke dokumenteret for dag og aften og kun sparsomt for nat. Der er vanskeligt at få det fulde overblik over borgerens behov. En handleplan Rehab. ergoterapi om ADL- vurdering ved personlig pleje dokumenterer borgernes funktionsniveau i forbindelse hermed. Det dokumenteres ikke, hvilken hjælp borgeren skal tilbydes, hvilket gør det vanskeligt at sikre, at der tilbydes en ensartet hjælp og at følge op på den. 3. stikprøve Funktionsvurdering, Aktuel helbredsstatus bruges til forløbende ajourføring. Det er vanskeligt at få overblik over behov for hjælp og dokumentationen er ikke overskuelig. Dokumentation, som ikke længere er relevant for borgerens 10

11 aktuelle behov for hjælp eller generelle situation, skal inaktiveres, således at dokumentationen er forståelig og overskuelig. MED-com oplysninger er ikke ajourført, hvilket de skal være af hensyn til det tværsektorielle samarbejde. Sygeplejefagligt problemområde Søvn og hvile er ikke dokumenteret. Der er ikke dokumenteret samtykke til kontakt til læge. Observation 1,2,3 Borger 1, borger Borgeren oplever, at nogen gange om aftenen er tone og tilgang ikke passende. Medarbejder 1,2,3 Samlet antal point Arbejdsmiljø Mål 8 Har medarbejderne tilfredsstillende forhold og er de faglige forudsætninger adækvate? Borger 1,2,3 2. borger Borgeren oplyser, at tonen om aftenen måske kan skyldes, at enkelte medarbejderes kompetencer ikke svarer til den opgave de har. Medarbejder (målepkt. 1) 1,2,3 Medarbejder (målepkt. 2) 1,2,3 Samlet antal point Observationer på fællesarealer I forbindelse med rundgang på rehabiliteringsenheden har tilsynet fokus på, om borgerne deltager i træning, aktiviteter og / eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerer tilsynet omgangsformen, herunder dialog og tone mellem borgere og medarbejdere, borgere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal for en god ordens skyld understreges, at tilsynets observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. Observationer på fællesarealerne Er der et aktivt miljø på X,X,X fællesarealerne? Er rengøringsstandarden X,X,X tilfredsstillende? Er der fællesskab og X,X,X trivsel omkring måltidet? Er kommunikationen X,X,X respektfuld? 11

12 Bliver borgerne X,X,X behandlet værdigt? Er personalets X,X,X kompetencer adækvate? Samlet antal point Pårørende Tilsynet har ikke talt med pårørende. Oplever de pårørende, at deres pårørende er tilfredse med følgende: Den personlige pleje Hjælp, støtte og omsorg Aktiviteter Træning og vedligeholdelse af ADL-funktioner Praktisk hjælp Hverdagen på rehabiliteringsenheden Værdigrundlag Arbejdsmiljø 12

13 8. Fremgangsmåde 8.1 Beskrivelse af fremgangsmåden ved tilsynet. På baggrund af relevant lovgivning og Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder herunder Kvalitetsstandarder for et døgnophold på Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed Lioba /Val by er der udarbejdet 8 målepunkter. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation på borgerens tildelte stue og på fællesarealer og interview af borgere og medarbejdere. Pårørende inddrages såfremt der ved tilsynet er pårørende tilstede, der ønsker at deltage i interview. Ligeledes indhentes information ved dialog med forstander og evt. anden ledelse. Hvert målepunkt vurderes ud fra fire synsvinkler: 1. Dokumentation, vurderet ud fra en gennemgang af følgende inden for det enkelte målepunkt: a. Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser b. Aftaler for hjælp i hele døgnet 2. Observation a. Hvad der observeres i forbindelse med rundgang på fællesarealer og besøg på borgernes tildelte stuer 3. Borgere a. Den viden, der indhentes gennem interviews med borgere 4. Medarbejdere a. Den viden, der indhentes gennem interviews med medarbejdere og ledelsen Følgende 8 kategorier er udvalgt som målepunkter : 1. Personlig pleje 2. Hjælp, støtte og omsorg 3. Aktiviteter 4. Træning og vedligeholdelse af ADL-funktioner 5. Praktisk hjælp (til f.eks. rengøring, rengøring af hjælpemidler og tøjvask) 6. Hverdagen på rehabiliteringsenheden (bl.a. måltider, medinddragelse og indflydelse på egen hverdag) 7. Værdigrundlag 8. Arbejdsmiljø (Medarbejderforhold og faglige forudsætninger) 8.2 Tilsynsforløbet afvikles som følgende: Tilsynet udføres i dagtimerne, bortset fra 2 steder, der årligt vil blive udvalgt til i stedet at få tilsyn i aftentimerne. De 2 aftentilsyn vælges blandt tilsyn på plejehjem og tilsyn på Rehabiliteringsenhederne. Tilsynsenheden har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg tilfældigt udvalgt borgere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kontaktes rehabiliteringsenhedens leder eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Tilsynet orienteres om den aktuelle situation på rehabiliteringsenheden i forhold til plejetyngde og personalets kompetenceniveau samt relevante tiltag og forandringer siden det seneste tilsyn. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte borgere, hvis særlige hensyn taler for det. 13

14 Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte borgere for at indhente accept af, hvorvidt borgerne ønsker at deltage i / tale med tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte borger m.v. Tilsagnet dokumenteres af rehabiliteringsenheden i borgerens journal. Ved interviewet med borgerne kan det aftales med rehabiliteringsenhedens leder, at borgernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsassistenten, så situationen opleves så tryg som muligt for borgeren. Tilsynet kontrollerer ved stikprøve den dokumentation rehabiliteringsenheden har for de udvalgte borgere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres kvalitative interviews med de udvalgte borgere. Tilsynet foretager ligeledes observationer hos de udvalgte borgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview, medmindre borgeren udtrykker ønske herom. Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte borgeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere. Rundgang på rehabiliteringsenheden foregår således, at tilsynet går rundt på rehabiliteringsenheden uden ledsagelse. Tilsynet foretager observationer på rehabiliteringsenhedens fællesarealer af borgernes aktiviteter, af træningen, div. spil, hygiejniske forhold samt rengøring. Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort tilbagemelding på tilsynets forløb. Tilsynsrapport udarbejdes og sendes til kommentering, hvor lederen har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsynet retter fejlene. Den endelige tilsynsrapport sendes til rehabiliteringsenheden chefen for Sundheds og Omsorgsafdelingen og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Tilsynsrapporten sendes i formel høring Handicap- og Ældreråd. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten tilkendegives. 14

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS OMSORGSPLADSER PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG, FORSTANDER HANNE MUNKHOLM [ Tilsynet er udført

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM Tilsynet er udført d. 6. december

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM [ Tilsynet er udført d. 26.nov.

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [2013] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED VALBY 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 3. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SOPHIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÉ 22 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN Tilsynet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE, SANKT NIKOLAJS VEJ 4, 2000 FREDERIKSBERG, VED KONSTITUERET FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED KONSTITUERET FORSTANDER LENE MERRILD [

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 30. oktober

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN LIOBA O.V. KJETTINGES ÁLLE 7 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FLINTHOLM PLEJEBOLIGER ELGA OLGAS VEJ 5, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE MERRILD [ Tilsynet er udført d. 30. oktober

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVNAG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [ Tilsynet er udført d. 14. og 15. oktober 2014 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FLINTHOLM PLEJEBOLIGER ELGA OLGAS VEJ 5, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE MERRILD Tilsynet er udført d. 13. november

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET, SOPHIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÉ FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET, SOPHIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÉ FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET, SOPHIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÉ 22 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN [ Tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er udført d. 3. og 4.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJS VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER METTE LUNDE Tilsynet er udført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE, SANKT NIKOLAJS VEJ 4, 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTER HELLE BAGGER [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE, SANKT NIKOLAJS VEJ 4, 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERCHEF METTE LUNDE [ Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN Tilsynet er udført d. 15. november 2011

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN 26 2000 FREDERIKSBERG KONSTITUERET FORSTANDER LENE HOLST MERRILD [ Tilsynet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET AKACIEGÅRDEN/NIMBUSPARKEN OG SKELLET SKELLET 25 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FLINTHOLM PLEJEBOLIGER ELGA OLGAS VEJ 5 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE HOLST MERRILD Tilsynet er udført d. 22.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN NIMBUSPARKEN PLEJEBOLIGER NIMBUSPARKEN 26 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA KJÆR Tilsynet er udført d. 21. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 14. og 15. december 2016 af

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET BETTY NANSEN BETTY NANSENS ALLE 51, 6. SAL 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAILA BINDER Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET AKACIEGÅRDEN SKELLET 25 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet er udført d. 29. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH-ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. marts 2018

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN/ NIMBUSPARKEN 26 OG BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ERIK JENSEN [Tilsynet er foretaget d. 1. og 2. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES DØGNREHABILITERING NORDRE FASANVEJ 57, VEJ 4 INDG. 13 2000 FREDERIKSBERG

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2018 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 9. april 2018 af tilsynsassistent

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER TORBEN ANDERSEN Tilsynet er udført d. 30. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FLINTHOLM PLEJEBOLIGER ELGA OLGAS VEJ 5 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER PETER LYNGE KJÆR [Tilsynet er aflagt d. 21. september

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN VALBY CENTERPARKEN 2-4 2500 VALBY VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført d. 20. december

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3, 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LAUST SØRENSEN [ Tilsynet er udført d. 25. september

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SOFIE AMALIE GÅRDEN RÅDMAND STEINS ALLÈ 22 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNI ERICHSEN Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LAUST SØRENSEN [Tilsynet er aflagt d. 11. april 2016 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN AKACIEGÅRDEN BETTY NANSENS ALLE 2A 2000 FREDERIKSBERG KONST. FORSTANDER MARIANNE NEVERS [Tilsynet er foretaget d. 6. og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER MARGIT JENSEN [Tilsynet er udført d. 25. og 26. november 2015 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN BETANIAHJEMMET KONG GEORGS VEJ 3 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER BENEDIKTE KORSAGER [Tilsynet er aflagt d. 22. maj 2017

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG CENTERLEDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d. 22.nov.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG CENTERLEDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d. 19.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [Tilsynet er gennemført d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN Tilsynet er udført d. 11. november på plejehjemmet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 5. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN Tilsynet er udført d. 19. december 2011 af Kirsten

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ FREDERIKSBERG C VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ FREDERIKSBERG C VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG C VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD Tilsynet er udført den 10. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN [ Tilsynet er udført d. 23. oktober og 1. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET DRONNING ANNE MARIE SOLBJERG HAVE 7 2000 FREDERIKSBERG VED KONSTITUERET FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014

Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Det uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger foretages hvert år. Ved hvert tilsyn afgives point. Den maksimale score er 34 points,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE, KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er udført d. 28. oktober

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 11. december

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET DRONNING ANNE MARIE SOLBJERG HAVE FREDERIKSBERG VED FORSTANDER METTE LUNDE

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET DRONNING ANNE MARIE SOLBJERG HAVE FREDERIKSBERG VED FORSTANDER METTE LUNDE [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET DRONNING ANNE MARIE SOLBJERG HAVE 7 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER METTE LUNDE [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er udført d.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-140/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 28-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Solgården,,Aggersundvej 31,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj Sagsnummer 1-17-134/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-05-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere 18 Hune Plejecenter,,Hansensvej

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj Sagsnummer 5-17-101/5 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Claus Iversen Besøgsdato 18-03-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 329 Region Antal beboere 109 Knud Lavard

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE OG STIKPRØVESKEMA UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJECENTER 2000 FREDERIKSBERG Rubrikkerne nedenfor viser fund og vurderinger ved tilsynet.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 28. marts 2011, kl. 8.30.-14.30. af

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven Bavnager 1 A 3310 Ølsted

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven Bavnager 1 A 3310 Ølsted Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Humlehaven Bavnager 1 A 3310 Ølsted Tilsynet er udført den 17. maj 2011, kl. 9.30.-14.30. af chefkonsulent,

Læs mere

INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune

INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune 2019 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen INTERVIEWGUIDE TIL BORGERE OG DATAGRUNDLAG ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE FREDERIKSBERG Rubrikkerne neden for viser

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 9. oktober

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet 52, 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 5. april 2011, kl. 8.30.-15.00.

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere