Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!"

Transkript

1 Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The# Reinvention#of#Nature. EnmaterieltLsemiotiskaktør/cyborg Eksamenisociologiensvidenskabsteori,efteråret2013 Eksamensnumre:14,73 Forelæser:JensChristianHermansen Antaltegnudenfodnoter: Antaltegnifodnoter:77

2 INDHOLDSFORTEGNELSE- Indledning(14,73) Problemformulering-(14,73) Valg-af-teoretikere-(14,73) Læsevejledning-(14,73) Begrebsafklaring- -klassisk-objektivitet-(14,73) Foucaults-objektivitetsforståelse(14) Haraways-objektivitetsforståelse-(73) Bhaskars-objektivitetsforståelse-(14) De- nye -forståelser-af-objektivtivitet-(14,73) Er-Haraways-objektivitet-anderledes-end-den-klassiske?(73) Er-Bhaskars-objektivitetsforståelse-anderledes-end-den-klassiske?(73) Objektivitet- -to-modstridende-forståelser-(14) Det-kritiske-potentiale(14,73) Videnskab-eller-antividenskab?(73) Det-kritiske-potentiale-indenfor-videnskabens-rammer(14) Konklusion-(14,73) Litteraturliste-(14,73)

3 Medsocialkonstruktivismensindtogisamfundsvidenskaben,ogmåskesærligtsociologien, gikobjektivitetsbegrebetfraatværegarantforgodvidenskabeligpraksistilatblivebeskyldt forukritiskatlegitimeredenherskendesamfundsorden.isocialkonstruktivismensiverefter atdekonstruere,påpegedeflerekritikeredogenfareforendekonstruktionafselve videnskabenogdermedmulighedenforenpotentsamfundskritik.denfeministiske videnskabsteoretikerdonnaharawayskriverforeksempelfølgendeomenradikal objektivitetsfornægtendesocialkonstruktivisme: I,andothers,startedoutwantingastrongtoolfordeconstructingthetruthclaimsofhostile science[ ],andweendupwithakindofepistemologicalelectro;shocktherapy,whichfarfrom usheringusintothehighstakestablesofthegameofcontestingpublictruth,laysusoutonthe tablewithself;inducedmultiplepersonalitydisorder (Haraway1991:186) AfvisningenafobjektivitetenenderaltsåifølgeHarawaymedatbliveenhæmskonærmere endetvåben,idetemancipatoriske,samfundskritiskeprojekt.ogsåkritiskrealismeønskerat bevarenogleafsocialkonstruktivismenskritiskeindsigterogsamtidigrodfæstevidenskabeni enreelvirkelighed,hvorfraensamfundskritikermulig.bådefeministiskstandpunktsteoriog kritiskrealismelevererpådennebaggrundbudpåennyobjektivitetsforståelsei samfundsvidenskaben,derevneratunderstøtteetkritiskpotentiale.medudgangspunkti disseharviformuleretfølgendeproblemforvoresundersøgelse: INDLEDNING- Problemformulering- Hvordangenaktualisererfeministiskstandspunktsteoriogkritiskrealismeet objektivitetsbegrebefterdenradikalesocialkonstruktivismesstærkekritikafobjektivitet? Hvilkemulighederogbegrænsningerliggerderihenholdsvisdenradikale socialkonstruktivismes,henholdsvisdetonyeobjektivitetsforståelser,oghvilkemuligheder giverdeforatbedrivesamfundskritiskvidenskab? 2

4 ViharvalgtatanvendeMichelFoucaultsomrepræsentantforenradikal socialkonstruktivistiskretning.medradikalsocialkonstruktivistiskmenes,atmanbåde forstårdetepistemologiskeogontologiskesomkonstrueret,hvilketvisenerevil argumenterefor,atfoucaultgør.hanhardogikkeselverklæretattilhøredenneretning (Collin2003:80).ViharvalgtatinddrageDonnaHarawaysomfeministisk standpunktsteoretiker,idethunerinspireretaffoucault,mensamtidigtilskrivermaterialitet ogobjektivitetstorbetydning(lykke2008:95).kritiskrealismevilblivebelystgennemroy Bhaskar.KritiskrealismefavnerbådenaturYogsocialvidenskab,menpointernei nærværendeopgavevilalenehenvisetildet,dererrelevantforsocialvidenskaben(bhaskar 1989:67). Valg-af-teoretikere- Læsevejledning- Iopgavenholdervinærværendeteorieropimodenklassiskobjektivitetsbegreb,somvi derforlæggerudmedatdefinere.dernæstvilviredegøreforfoucaultsontologiskeog epistemologiskeantagelser,derafskrivermulighedenforenobjektivvidenskab.hereftervil viredegøreforhenholdsvisharawayogbhaskarsontologiskeogepistemologiskeantagelser, samthvordandisseåbneropforengenaktualiseringafobjektivitetividenskaben. MedudgangspunktidetonyeobjektivitetsforståelserHarawayogBhaskar fremsætter,vilvianalysereogdiskuterehvorvidtoghvordandisseadskillersigfradet klassiskeobjektivitetsbegrebyførstmedudgangspunktienkritikpåpegetaffoucault, dereftermedudgangspunkti,hvordanharawayogbhaskarsobjektivitetsforståelserkan kritiserehverandre.slutteligtvilvidiskutereogvurderedetkritiskepotentialeihenholdsvis FoucaultsantividenskabogBhaskarsamtHarawaysvidenskab.Dettefølgesopafen diskussionafdetkritiskepotentialeihenholdsvisharawayogbhaskarsvidenskabelige samfundskritiskepotentiale. 3

5 Nårviiopgavenhenvisertilenklassiskeobjektivitetsforståelse,læggerviosopadden definition,mankanfindeisociologiskleksikon.begrebeterherdefineretudfratokriterier: Førstekriterieerenontologiskantagelseom,atobjektetharensubjektYuafhængigeksistens. Dettevilvifremoverforståsomontologiskrealisme.Andetkriterieerenepistemologisk antagelseom,atmanskalkunneerkendeobjektet,somdetreelter.denneklassiske objektivitetsforståelsefindesblandtandetistoredeleafpositivismen(andersen2011:466). Begrebsafklaring- -klassisk-objektivitet- FOUCAULTS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- InedenståendevilviredegøreforFoucaultsontologiskeogepistemologiskeantagelser,og hvordanhanpåbaggrundafdisseserpåvidenskaben. Somvihardefineretontologiskrealisme,skalobjekterhaveen subjektuafhængigeksistens.dettegørsig,ifølgefoucaultselv,ikkegældendefordeobjekter, hanbeskæftigersigmed.foreksempelskriverhanfølgendeomobjektetseksualitet: Seksualitetenernavnetmankanhæftepåethistoriskdispositiv:ikkeennedenfrakommende realitet,sommagtudøvelsenvanskeligtforgrebom menetstortnetværk,påhvisoverflade stimuleringenafkroppen,intensiveringenaflystfølelserne[ ] altsammenkombineres igennemomfattendeviden;ogmagtstrategier (Kristensen1987:161). Seksualiteten,someteksempelpåetsamfundsmæssigtobjekt,skalaltsåikkeforståssom rodfæstetienrealitetellernogetessentieltseksuelt.deterethistoriskkontingentdispositiv, somerskabtafogkanformesafdiskurser.endvidereargumentererfoucaultfor,at seksualitetenførstopstårmed opdagelsen ogitalesættelsenafdenivictorianismen(collin 2003:85).Seksualitetensomobjektkanaltsåpåingenmådesigesatværesubjektuafhængig. Foucaultacceptererdermedikkeenontologiskrealismeiforholdtilhans undersøgelsesobjekter.hankanderimodihøjgradtolkessomontologiskkonstruktivist,idet diskursernekonstruererverden. Meddetteskalikkeforstås,atFoucaulteruenigi,atdereksistererenmateriel prædiskursivvirkeligheduafhængigtafvoreserkendelseafden.hanretterdog 4

6 opmærksomhedenmod,atdissematerialiteterskalsessomenblankside,derertilskrevet meninggennemdiskurserne,ogderforikkeharnogenrelevansudenfordisse(collin 2003:87). DettelederovertilFoucaultsepistemologiskeantagelserom,atvikunkan erkendeindenforepistemer.epistemerneudgøresafdiskurser,ogvikandermedikkeforstå verdenudenfordiskurserne(bertilsson1998:33).samtidigforstårfoucaultdissediskurser sommagtudøvelsensredskab.videnbliveraltsåhosfoucaultførstogfremmestetudtrykfor magt(foucault1980:107).videnskabenerudtrykfordeerkendelser,denherskendediskurs gennemhistorienharanerkendtogdefineretsomlegitimviden,ogdenadskillersigaltsåkun magtmæssigtfraandretyperviden.dermeddekonstruererfoucaultfuldstændigbegrebetom videnogvidenskab.detharikkenogetatgøremedsandhedeller denvirkeligeverden,og idéenomenobjektivvidenskabundermineresdermedhosfoucault(foucault1980:83f). ForFoucaultliggerderdermedhverkenetpotentialeforatnærmesigenrigtig beskrivelseafvirkelighedenelleretemancipatoriskpotentialeividenskaben.deteneste emancipatoriskealternativeratbedriveantividenskab.medantividenskabmenerfoucault genealogiskeundersøgelserafbegrebershistoriske,diskursiveopståenogudvikling.disse undersøgelsererenfremgravenafunderkendtogundertryktviden,derkommer nedefra. Medgenealogierneudfordresdeherskendedefinitionerafbegreber,idetdebliverafsløret somkontingentefremfornaturlige(foucault1980:82y86).foucaultpåpegerdesuden vigtighedenaf,atantividenskabforbliverantividenskab.indlemmesoganerkendes antividenskabidenherskendediskursvidenskabsforståelse,misterdensitkritiskepotentiale ogrisikereratbidragetilreproduktionendeherskendediskurser.antividenskabenerda hensattilenevigdekonstruktionafherskendediskurser(foucault1980:86f). Foucaultafskriveraltsåideenom,atobjektivitetkangøresiggældende,dahan bådeforstårdetontologiskeogdetepistemologiskesomsocialekonstruktioner.han fremhæver,hvordanvidenskabbloterenrepræsentationafsamfundetsherskendediskurser, hvorfordissemåudfordresafantividenskabiformafgenealogier. 5

7 HARAWAYS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- HarawaytrækkerpåmangeafFoucaultsbegreberomdiskurseroggenealogier.MenHaraway retterogsåenskarpkritikmoddenradikalesocialkonstruktivismesafvisningafenreel virkelighedogmulighedenforobjektivitetierkendelsen(haraway1991:187). Harawaysontologiskaldogforståsiperspektivafetopgørmedalleklassiske dikotomierividenskabsfilosofien,herundernatur/kulturogsubjekt/objekt(højgaardi Søndergaard2007:270).Dererdermedpåingenmådetaleomenvendentilbagetil positivismensrealismebegreb,hvorgrænsenmellemsubjektogobjekterklartadskilt,men derimodeninsisterenpåatvirkeligeobjekterbestårafbådemateriellefakticiteterogde betydninger,visubjektivttilskriverobjekternegennemvoresdiskursivepraksisser.disse bliveriobjekterneflettetsammentiletnetværk,hvoribeggeslagskomponenterertilstede. Hendesbegrebfordennesammensmeltninger materieltysemiotisk,oghunbrugerblandt andetdettebegrebtilatbeskrivemenneskekroppen.hosharawayervirkelighedenaltsåaltid konstitueretbådeafdetmaterielleogafkontingentediskurser.enandenvigtigpointehos Harawayer,atobjekteraltidsamtidigeraktørerogdermedbidrageraktivti vidensproduktionenomdem(haraway1994:83;haraway1991:196).meddettetager Harawayafstandfraenradikalsocialkonstruktivistiskvidenskabssociologi,ihvilken videnskabkanreducerestilatværediskurserogmagtforskydninger,oghvorvidenskabens objekterikkeeksistererudenfordissediskurser(haraway1991:184f). Harawaygenindførerdermedrealismensomendelafsinontologi,mendeter særligtihendesepistemologi,athunskaberrumforobjektivitet.harawaykalderdenillusion, derliggeridetklassiskeobjektivitetsbegreb,atmankan se fraenneutral,uskyldigposition, for gudetricket.gudetricketerdetpåståedeblikfra intetsted.dennepåståedemagttilat seudenatbliveset kommeraf,atmanunderkendersubjektetogobjektetssammenfletning, ogdermedtrorpå,atmankanerkendeetobjektudenforsinsubjektivitet.detblik,derpå dennemådekanpåståatværeneutralt,eraltiddet,derindfangerdeherskendeforståelseraf verdenogdermedikkeermarkeretsomanderledes.dermederdetdetdominerende, umarkeredeblik,d.v.s.detmandlige,hvide(o.s.v.),derpådennemådeforklædessomet objektivt,universeltsyn.harawaykritisererogsårelativismeforatværeenversionaf gudetricket,idetrelativismebloterenandenmådeatundladeatforholdesigtilsinegen 6

8 positionogsubjektivitet.hvordenpåståedesubjektuafhængige,objektive,universelleteori gørdenfejlaterkendefra intetysted,gørrelativismensigskyldiatpåståatkunnesefra allesteder (Haraway1991:189). ImodsætningtilovenståendeformulererHarawaysinegen objektivitetsforståelsesom Feministobjectivitymeansquitesimplysituatedknowledges, (Haraway1991:188).Deteraltsånetopvedatinddragesubjektetsposition,atvidenbliver objektiv.viopnårsåledeskunobjektivitet,nårvirentfaktiskvedkenderosdenposition, hvorfraviproducererviden.detbetyderogså,atvidenaltiderpartiel.mankanikkeerkende heleverdenfrasinposition,mendetsamledebilledemåderimodstykkessammeniet netværkafpartiellesyn.atvedkendesigsinpositionerogsåattageansvarfordenviden, manproducererogdermedatgøresigselvåbenforkritik.objektivitetenopnåsidet,den produceredevidendermedheletidenkanudfordresogforhandles(haraway1991:195f). EnsærligpositionerdogifølgeHarawaysærligtfrugtbaratproducerevidenskab fra,nemligdenmarginaliserede.fordidemarginaliseredenetopikke ser somde dominerende,udfordrerdedenviden,somdedominerendeskaberunderbrugafgudetricket. Videnframarginaliseredepositionererikkeobjektiv,fordidenrummeruniverselle sandheder,mennetopfordidengørdetsåtydeligtsommuligt,atalvidenrummerfortolkning ogerpartiel.idenandenendeafspektretmenerhun,atderkunerenposition,hvorfradeter umuligtatbedriveobjektivvidenskab,nemligdendominerendeogdermedumarkeredeog usynligeposition(haraway1991:191y193).dennelidtbastanteudmeldingnuanceresdog noget,nårmanser,hvordanhundefinerer position.manbehøvernemligikkeat være en positionforatkunneindtageden.harawayskriver: Ascientificknowerseeksthesubject positionnotofidentitybutofobjectivity;thatispartialconnection (1991:193).Meddette menerhun,atvidenskabskvinden,quasitmangefacetteredeogselvmodsigendeselvog gennemenpassioneretløsrivelsefrasinegenposition,harmulighedforatsefrapositioner, somhunikkenødvendigvisindtager naturligt (Haraway1991:193). Harawaymeneraltså,atdenenestemådevidenskabenkankommetætterepåen rigtigopfattelseafvirkelighedenergennemetnetværkafmangepartielle,modsætningsfyldte ogsubjektiveerkendelser(haraway1991:194,196).meddenneformforvidenskabmener hundesudenatskabeetmerestabiltfundamentforenkritik,medhvilkenmanbådekan udfordredeherskendediskurserisamfundetogsamtidigkomme etandetstedhen.dette 7

9 andetsted eretsciencefictionysted,hvoralteranderledes,oghendesgentagne italesættelseafdetviser,athunikkesersigtilfredsmedatdekonstruere,menogsåvil opbyggeverdensometnytogbedrested(højgaardisøndergaard2007:269;harawayi Søndergaard2007:306). Harawaykombinereraltsådetmaterielleogdetdiskursive,subjektetogobjektet isinontologi.hunskabersamtidigetnytobjektivitetsbegreb,hvorsitueret,partielvidener nøgleordet,oghunfremhæverdenmarginaliseredepositionsomsærligtpriveligeretat erkendefra.medudgangspunktidettenyeobjektivitetsbegrebvilhungøredetmuligtfor videnskaben,ikkeblotatdekonstruere,menatpegepå,atverdenkanblive etandetsted. BHASKARS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- Nedenståendeafsnitvilførstbelysekritiskrealismessocialeontologiogherefterdens epistemologiskeantagelserogdemulighederogbegrænsningerforatbedriveobjektiv samfundsvidenskabogiforlængelseherafsamfundskritik,dissemedfører. EncentralantagelseiBhaskarsontologier,atvirkelighedenbeståraftre domæner;detempiriske,detfaktiskeogdetvirkelige.detempiriskedomæneindbefatter voreserfaringerogobservationer,mensdetfaktiskedomæneindbefattersummenafalle fænomenerogbegivenheder,derkanobserveresogerfares.deharaltsådetfællestrækat deresindholderobserverbart.detvirkeligedomæneindbefatterderimoddestrukturerog mekanismer 1,derikkekanobserveres,mensomkausaltpåvirkerfænomenerog begivenhederpådetfaktiskeogempiriskeplan.deterstrukturerneogmekanismernepådet virkeligedomæne,somifølgebhaskarskalværeobjekterforvidenskaben(buchyhansenog Nielsen2005:24f).Ometobjektkanobservereserdermedikkeetudtømmendekriteriefor, hvorvidtnogetervirkeligt.bhaskarsdefinererderimod,ometobjektervirkeligtudfraet kausaltkriterie.detkausalekriterieeropfyldt,hvisobjektetkanskabeforandringeri materielleting,hvilketbetyder,atikkeyobserverbaremekanismersomforeksempel tyngdekrafteninaturvidenskabenellerkapitalismeniøkonomiskvidenskabihøjgrader virkelige(bhaskar1989:69f,81). 1Idetfølgendevilstrukturerogmekanismervilbliveanvendtsomsynonymer 8

10 Strukturernepådetvirkeligedomæneskalforståssometdybt,underliggende netværkafmekanismer,dereksistererforudfordetenkelteindividseksistens,ogdermed indvirkerpåindividerssocialeaktivitetsometobjektivtfænomen(buchyhansen&nielsen 2005:52).Dereraltsåtaleomimmaterielleobjekter,derskalforståssomrelationermellem individerogrelationenmellemdisserelationer.gennemdensocialeaktivitetreproducerer ogtransformererindividernestrukturerne,udenatmandogsomisocialkonstruktivismen kansige,atdekonstruererdem(bhaskar1989:71,78).denneforståelsehængersammen med,atbhaskarunderstregeradskillelsenmellemaktør/subjektogstruktur/objekt.selvom dissepåvirkerhinanden,kanmanikkereducerehverkenindividertilsocialestrukturereller socialestrukturertilsummenafindivider(bhaskar1989:76).detskaldogunderstreges,at Bhaskarikkemeddettemener,atsocialestrukturerkaneksistereudenenvedvarende, reproducerendesocialaktivitet.hanmenerdogikke,atdetteeruforeneligtmedderes selvstændigeeksistens(bhaskar1989:79). Bhaskarsontologiskeinddelingafvirkelighedenidomænerskabernogle epistemologiskebegrænsninger.daviikkekanobserveredemekanismer,dereksistererpå detvirkeligedomæne,erdenontologiskevirkelighedikketilgængeligforos.dettekalder Bhaskarfordetontologiskegap.Vikandogobservereeffekterneafdissemekanismerpådet empiriskeogfaktiskedomæne.selvomvialdrigopnårfuldvidenomvirkeligheden,kanvi gennemobservationerafdenseffekternærmeosden(bhaskar1989:68f). Etsærligtepistemologiskproblemforsocialvidenskaberneer,at undersøgelsesgenstandenaldrigkanisoleres,menatdenseffekteraltidkunkanobserveresi etåbentsystem(samfundet).mankandermedikkesikresig,atdeneffektmanobserverer, rentfaktiskerdenisoleredeeffektafnetopdenmekanisme,maninteresserersigfor,idet andremekanismeraltidkanhavespilletind(bhaskar1989:83f). NårderbedrivesvidenskabvilderifølgeBhaskaraltidimplicitværeenkritikaf tidligerekonceptersamtetsamfundsmæssigtforandringsperspektiv(bhaskar1989:87). DettenormativeelementerikkeetproblemforBhaskar.Derimoderdetenpointeved videnskabenatbevirketilenemancipationfradeterminerendeundertrykkendestrukturer, gennemaktivtatkombineresamfundsvidenskabogpolitik.videnskabenbørkritisere undertrykkendestrukturerogfalskeforestillinger,hvorforvidenskabenharetpolitiskansvar 9

11 (BuchYHansenogNielsen2005:66).Idetteliggerderyderligereathanafviserforestillingen omenværdineutralvidenskab(bhaskar1989:87). Bhaskarlæggersigaltsåtætopaddetførstekriterieidenklassiske objektivitetsforståelse,idethanmener,atsubjektogobjekterklartadskilte.meddet ontologiskegapafviserhandogdetandetkriterie,atvirkelighedenogsåkanerkendes,som dener.selvomhanmener,atvikannærmeosenobjektiverkendelseafvirkeligheden,ville detderforværeforkertatsige,athanmener,mankanbedrivereeltobjektivvidenskab.nårvi fremoveromtalerhansobjektivitetsforståelse,menervialtsåikke,athanabonnererpå objektiviteten,menathanharobjektivistiskeelementerisinteori.bhaskarsmeneriden grad,athansvidenskabsteorimuliggørensamfundskritik,idetteorieromunderliggende struktureraltidvilrummeenkritikaftidligereforestillinger. HvorvidthenholdsvisHarawayogBhaskarformåratgenaktualisereobjektivitet,udenatfalde tilbagetilenklassiskforståelseafbegrebet,diskuteresvedhjælpaffoucaultideto nedenståendeafsnit.dereftervilvisammenlignebhaskharogharaways objektivitetsbegreberogdiskutere,hvorvidtdeegentligkanregnessomobjektive. DE- NYE -FORSTÅELSER-AF-OBJEKTIVTIVITET- Er-Haraways-objektivitet-anderledes-end-den-klassiske?- NårHarawaystårfastpå,atenikkeYkonstrueretvirkelighedgørsiggældendeoghar betydningfordetsociale,liggerdetligeforatspørge,omhunmedsinontologioverhovedet kommervidereendpositivismen.selvomhunogsåtilskriverdiskursernestorbetydning,vil henvisningentilfænomenersrealitetmedfoucaultkunnekritiseresforenformfor essentialisme,derisidsteendekannaturaliseredesandheder,deregentligbloterdiskursivt konstruerede. Mankandogargumenterefor,atHarawayihendesepistemologikommer udenomdennefare.hunacceptererkunvidenskab,somkommerfradenmarkerede, marginaliseredepositionogdermedaltidudfordrerdenherskendediskurs.desuden anerkenderhun,atalvidenerpartiel,ogdermedikkekansigenogetuniverseltom 10

12 virkeligheden.dermedmenerhunatundgådetgudetrick,somhunanklagerdenklassiske objektivismefor.vivilaltsåargumenterefor,athunformåratfastholdeetrealismebegreb udenatfaldetilbagetilenukritiskpositivistiskvidenskabsteori. Er-Bhaskars-objektivitetsforståelse-anderledes-end-den-klassiske?- NårBhaskarbeskriversamfundetsometnetværkafkontingente,historiskestrukturerog mekanismerminderdettilnærmelsesvistomfoucaultsdefinitionafhistorisk,kontingente diskurseroginstitutioner.bhaskargårdogskridtetvidereendfoucault,idethantilskriver mekanismerneenobjektiveksistensudenforsubjektetserkendelseafdem. FoucaultkankritisereBhaskarforbegåsamme fejl somharawayog naturaliseremagtensvidensdiskurser.hosbhaskarliggerfarendogikke,somhosharaway,i attilskrivematerialitetenenbetydningfordetsociale,menderimodiattilskriveimaterielle socialeobjekter,defineretsomrelationer,enobjektiveksistens.medfoucaultkandette næstenikkeundgåsatblivetolketsomenvidenskabeliglegitimeringafdeherskende diskurseroginstitutioner. Bhaskarvildogikkepåbaggrundafhansontologiacceptereanklagenom,at hansvidenskabsteoribidragertilenlegitimeringafherskendediskurser.detteskyldes,at manikkepåetepistemologiskplankanafgørehvad,dererdevirkeligestrukturer,ogdermed hellerikkekanpåberåbesigrettentilatdefineresandtogusandt. FællesforHarawayogBhaskarkandetsiges,atFoucaultvilgådempåklingen forathaveenpositivistlignendeontologi.derkandogargumenteresfor,atbeggeundgårat faldeipositivismefælden,idetderesepistemologiersofistikererderesontologiskeforståelser afvirkeligheden. Objektivitet- -to-modstridende-forståelser-- BådeHarawayogBhaskarformulereraltsåennyobjektivitetsforståelse,mendeobjektive elementerliggeriforskelligedeleafderesteoriogadskillersigpåcentralepunkterfra hinanden.medudgangspunktidetokriterierforenklassiskobjektivitetsforståelsevilvi sammenligneogdiskuteredetoteoretikeresforskelligeobjektivitetsforståelser. 11

13 HarawayogBhaskarsforholdersigmegetforskelligttildetførste objektivitetskriterie,altsåadskillelsenmellemsubjektogobjekt.etgrundelementiharaways ontologieratsubjektogobjekteruadskilleligt.objektivitetopnåsdaikkeveden påstået adskillelseafsubjektetfraobjektet,menistedetvedsammensmeltningenognetopvedaktiv inddragelseafsubjektivitetenierkendelsen.meddenklassiskeforståelsekanmanaltså argumenterefor,atharawaysvidenskabsteorieruforeneligmedetobjektivitetsbegreb.en sådankritikkandogikkeaccepterespåharawayspræmisser,dahendesprojektikkeerat revideredetgamleobjektivitetsbegreb,menistedetatskabeetheltnyt. Bhaskarproblematisererdogsammensmeltningenafsubjektogobjekt,idet objektets desocialestrukturers præyeksistensforudforsubjektetignoreres.harawaykan altsåkritiseresforatoversedissepræyeksistenserogdermedreduceresocialestrukturertil individerogomvendtindividertilsocialestrukturer.ifølgebhaskarerdetkunved anerkendelsenafobjektogsubjektsdialektiskemodsætninger,atvikanforståobjektetsom enrealitet(1989:75f).bhaskaropfylderaltså,imodsætningtilharaway,detførstekriteriei denklassiskeobjektivitetsforståelse. Bhaskarafvisertilgengælddetandetkriterie.Bhaskarafskrivernemlig mulighedenforatbedrivefuldstændigobjektivvidenskab,idetdetempiriskedomæneikke kanoversættesdirektetildetvirkelige,ogatvirkelighedenderforaldrigerhelttilgængeligfor os.hvismanikketagerhøjdefordette,ogkunanerkenderobserverbarefænomenerog sanseerfaringersomvirkelige,oversermanifølgebhaskardetontologiskegap. Harawayliggeriforholdtildetandetkriteriemereitrådmedenklassisk objektivitetsforståelse.virkelighedenerkendessubjektivt,meneftersomdennesubjektivitet erendelafvirkeligheden,kanmanargumenterefor,atdetnetoperaterkendevirkeligheden, somdener.etretvisendebilledeafvirkelighedenkandermedskabesvedatskabeetnetværk afsubjektiv,partielvidenfraforskelligepositioner.bhaskarvildogikkekunneacceptere dettesomobjektivt,idetharawaymeddettereducererontologientildet,derkanerkendesog dermedoverserdetontologiskegap. HarawaystårhellerikkepånogenmådeukritiskoverforBhaskarsepistemologi. DenstørstetrusselmodobjektivitethosHarawayergudeYtricket,ogBhaskarkananklagesfor atbegådette,idethanundladeratinddragesubjektetspositionaktivtividensproduktionen, Nårvidenskabenikkeersitueret,vildenpositiondenudspringeraf,sandsynligvisen 12

14 dominerende,væreskjultogdermedblivelegitimeretsomneutral.tilbhaskarsforsvarer hanidetmindsteopmærksompå,atviikkekanbedrivevidenskabudensubjektiveværdier. Hanhardogikkefokuspå,hvordandetteskalinkorporeresiepistemologien,oghanskelner hellerikkesomharawaymellemforskelligepositionersmulighederforerkendelse. Harawaykandogogsåbeskyldesforatlaveselvsammegudetrick,somhun forsøgeratundgåmedhendesobjektivitetsbegreb.hendesdifferentieringafpositioners potentialekanantydesatværeproblematisk,dahunhævder,atdenmarginaliseredeposition harensærligtprivilegeretadgangtilaterkendevirkeligheden.pådennemådetilskriverhun denmarginaliseredepositionenformforgudeyblik.dettekandogtildelsforsvaresmed,at hunholderfastpå,atdenproduceredevidenaltidkanblivekritiseret,netopfordiden kommerfraenmarkeretposition,mensvidenfraenumarkeretogdermedusynligposition ikkekanansvarliggøres. Mankanargumenterefor,atBhaskar,netopfordihanforsøgeratfastholde halvdelenogforkasterdenandenhalvdelafdetklassiskeobjektivitetsbegreb,endermeden mindresikkerinsisterenpåobjektivitetenendharaway.hanmenerdogstadig,atvikan nærmeosdenobjektivevirkelighedgennemvidenskaben.medharawaysnye objektivitetsbegrebkanhuntilgengældsige,atreeltobjektive,videnskabeligeerkendelserer mulige,oghunabonnererpådenmådeihøjeregradpåobjektivitetenendbhaskar. DET-KRITISKE-POTENTIALE- BådeHaraway,BhaskarogFoucaultharetoverordnetsamfundskritiskprojektsomafsætfor deresvidenskabeligevirke(buchyhansenognielsen2005:66;harawayisøndergaard 2007:306;Foucault1980:84).Deresforskelligeobjektivitetsforståelsergiverforskellige mulighederforatnærmesigvirkelighedenvidenskabeligt.dettestillerdetreteoretikere megetforskelligtiforholdtilatbedrivesamfundskritikmedderes(antiy) videnskabsprojekter.vivilførstdiskutereogvurderemulighederforogværdienaf samfundskritik,derliggerhenholdsvisividenskabenogantividenskaben.dereftervilvi diskuteredeforskelligekritiskemuligheder,derliggerindenfordevidenskabensrammerhos HarawayogBhaskar. 13

15 Videnskab-eller-antividenskab?- Foucaulthenvisertil,atdeherskendediskurserkunkankritiseresogdermedudfordres gennemantividenskab,idetvidenskabenihansoptikaltidvilværeetmagtmiddel.dette stilleraltsåfoucaulttilbageudenmulighedforselvatbedrivesamfundskritikindenfor videnskabensfelt.foucaultforsøgermedantividenskabenatfastholdemulighedenforpotent samfundskritik.vivildogargumenterefor,atdenneantividenskabharstorebegrænsninger, idetdenudelukkendeharpotentialefordekonstruktion.desudenvilensamfundskritiker, derfølgerhansforskrifter,altidværehensattilatdekonstruereogvildesudenaltidværepå flugtfrafarenforselvattalemagtensdiskurs. BådeBhaskarogHarawayfastholderdeleafsocialkonstruktivistismenskritiske, dekonstruktivistiskeelementer,mendeinsisterersamtidigpå,atsamfundskritikkanfinde stedindenforvidenskabensrammer. NårFoucaultholderpåatbedriveantividenskab,vilHarawaykunnekritisere hamforikkeatståtilstrækkeligpåmål,fordenkritikhanfremsætter.harawayselvvilskabe nyerammerforobjektivvidenskab,underhvilkedetermuligtatbedrivekritik.idethun vedkendersigatbedrivevidenskab,vilhunaltidkunnedragestilansvarforden samfundskritik,hunfremfører.foucaultderimodvilaldrigkunnekritiserespået videnskabeligtgrundlag,idethanikkeidentificerersinvidensproduktionsomvidenskab. IforlængelseafovenståendekritikkanFoucault,ilysetafHaraway,kritiseres foratlaveenrelativistiskversionafgudetricket,derproblematisererfoucaultskritiske potentiale.foucaultpåpegeratvidenskalkomme nedefra,fraundertrykte.mankanudfra dettetolke,athanpåberåbersigrettentilisinegenealogierattalepåvegneaf nedefra.dog tillæggerhanikkedenspecifikkepositionyderligerebetydning,oghanoversersamtidigved attalepåvegneafmangepositioner,atvidenaltiderpartiel.dermedbegårhangudetricket, ogbliverdermedendnuengangsatunderetkritisklys. Harawayvil,imodsætningtilFoucault,ikkeblotdekonstruereogirritere magten,hunvilet andetstedhen ogdermedtilbydeetalternativtildetbestående.i denneforstandkanviargumenterefor,atharawayssamfundskritikharethøjere ambitionsniveauendfoucaults.ifoucaultsoptikkanharaways andetsted dogaldrigvære 14

16 andetendennypotentieltherskendediskurs,nogethansgenealogierihvertfaldkansigte efteratundgå. BhaskarvilpåsammemådekritisereFoucaultforikkeattageansvarfordet kritiskepotentialeisinvidenskab,idetvidenskabensindbyggedemulighedforkritikogså medføreretmoralskansvar.omvendtvilbhaskaridengradkunnekritiserespåfoucaults præmisser,idethan,medhanstropåvidenskabeligfunderetkritik,vilværemedtilat opbyggeherskendelegitimerendevidensdiskurser. BådeHarawayogBhaskarsvidenskabkanaltsåmedFoucaultkritiseresforat kommetilatskabenyeundertrykkendestrukturer.alternativet,atafståheltfraforsøgetpåat lavekritiskvidenskab,begrænserdogmulighedenforpotentsamfundskritik.vivilpå baggrundafovenståendeargumenterefor,atderliggeretstørrekritiskpotentialeiat fastholdemulighedenforsamfundskritikindenforenvidenskabeligrammeendiatafskriveal videnskabsomubrugelig.menharawayogbhaskarsforståelseafvidenskabenskritiske potentialeermegetforskellige. Det-kritiske-potentiale-indenfor-videnskabens-rammer- NårBhaskarpåpeger,atvidenskabeligpraksisautomatiskindeholderhenholdsviskritikaf tidligerekonceptersamtetforandringsmæssigtperspektiv,implicererhan,atalteoriharen iboendekritiskvinkel. DennetesekandogsættesietkritisklysmedHarawaysbriller.Hvisenteori altiderkritisk,uagtetdenpositiondenudspringerfra,vilteorienihøjeregradværeen strukturskabendeteori,fradenumarkeredeposition,endenegentligkritiskteori.når Bhaskaridettekritiseresforatlavegudetricket,erdetaltsåikkekunenkritikafhans manglendeobjektivitet,menogsåafhvordandetteunderminererteorienskritiskepotentiale. VidenskaberifølgeHarawayførstkritiskvidenskab,idetvidenskabenbedrives fraenmarkeretposition.dogbevirkerharawaysskelnenmellemidentitetogposition,atdet ermuligtatbedrivekritiskvidenskab,selvomforskerenikkebesidderenmarkeretidentitet, idetforskerenstadigkanindtageenmarkeretposition.vikanherfraargumentererfor,at Bhaskar begrænser videnskabeligkritiktilatkunneudspringefrasubjektetsegne 15

17 interesser,hvorharawayåbnermulighedenforatudfordredeherskendediskurserfraen pluralitetafpositioner,dergår udover forskerensegen. VikandogstilleosundrendeoverforHarawaysteoriomatindtageenanden position.hunmeneratmangennemenpassioneretløsrivelse,afdenpositionmanhar indtagetiforbindelsemedensidentitet,kanindtageennyposition,ogdennesmådeat erkendevirkelighedenpå.detkandogværevanskeligtatforståmulighedenforatfralægge sigenpositionoglæreatsesamfundetfraenanden.detsætteromikkeandetstorekravtil forskerensindlevelsesevnerogpersonligeengagementividenskaben. Mankanargumenterefor,atHarawayskravtilhvordankritiskvidenskab bedrivesermeresnæverendbhaskars.nårbhaskarikkeskelnerligesåskarptsomharaway, mellemkritiskogikkekritiskvidenskab,kanmandiskutere,omhankommertilatlegitimere videnskab,deregentligrepræsentererdenherskendediskurssomsamfundskritisk.påden andensidestillerharawaystorekrav,derersværeatindfri,tilkritiskvidenskab.dermedkan manargumenterefor,athunkommertilatafvisekritisksamfundsvidenskab,medet forandrendepotentiale,blotfordidenikketilfredsstillerhendeshøjekravtilforskeren. KONKLUSION- Foucaultafviseridéenomenobjektivvidenskabidethanerontologiskogepistemologisk konstruktivist,ogdermedhverkenmeneratvirkelighedenharenrelevanteksistensudenfor diskurserne,ellerkanerkendesudenfordisse.videnskabenvilderforaltidkunkanværeen repræsentationafdeherskendediskurserisamfundet. Harawayfletterisinontologikonstruktivistiskeogrealistiskeelementersammen,og ophæveradskillenmellemobjektogsubjektidenmaterieltysemiotiskeaktør.medsitbegreb omsitueretvidenåbnerhunopforennyformforobjektiverkendelse.hunmeneratdenne formforobjektivitetkunkankommefraenmarkeretogdermedsynligposition. Bhaskarfastholder,imodsætningtilHaraway,enontologiskrealismehvor subjektogobjekteradskillelige.hansontologiskeadskillelsemellemdetvirkeligeogdet empiriskedomæne,detontologiskegapgørdog,atvialdrigkanerkendevirkelighedenhelt objektivt,menblotnærmeosforståelsenafdengennemvidenskaben. 16

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche)

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) ) Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) Udarbejdet)af:)) ) Kristine!Kliver!Christiansen!.!50385! Mads!Zerlang!Jacobsen!.!49052! Mads!Hauberg!Davidsen!.!49031!! RUC.)Ha.)5.)Semester.)17)December) 2014.)

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche Problemformulering Hvordan kan det være, vi smider så meget mad ud, og hvad kan vi gøre ved det? http://www.stopspildafmad.dk/hvadkandugoere.html

Læs mere

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to ABSTRAKT - LÆRING (ANVENDELSE) WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS essays on interpretation By ANNA GERSTRØM A PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences,

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Projektsamfundet i teori og praksis

Projektsamfundet i teori og praksis INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING, KØBENHAVNS UNIVERSITET MASTERUDDANNELSEN IDRÆT OG VELFÆRD MODUL 3 Projektsamfundet i teori og praksis teori politik projekt Udarbejdet af: Manja Flammild & Elisabeth Verdich

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere