Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!"

Transkript

1 Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The# Reinvention#of#Nature. EnmaterieltLsemiotiskaktør/cyborg Eksamenisociologiensvidenskabsteori,efteråret2013 Eksamensnumre:14,73 Forelæser:JensChristianHermansen Antaltegnudenfodnoter: Antaltegnifodnoter:77

2 INDHOLDSFORTEGNELSE- Indledning(14,73) Problemformulering-(14,73) Valg-af-teoretikere-(14,73) Læsevejledning-(14,73) Begrebsafklaring- -klassisk-objektivitet-(14,73) Foucaults-objektivitetsforståelse(14) Haraways-objektivitetsforståelse-(73) Bhaskars-objektivitetsforståelse-(14) De- nye -forståelser-af-objektivtivitet-(14,73) Er-Haraways-objektivitet-anderledes-end-den-klassiske?(73) Er-Bhaskars-objektivitetsforståelse-anderledes-end-den-klassiske?(73) Objektivitet- -to-modstridende-forståelser-(14) Det-kritiske-potentiale(14,73) Videnskab-eller-antividenskab?(73) Det-kritiske-potentiale-indenfor-videnskabens-rammer(14) Konklusion-(14,73) Litteraturliste-(14,73)

3 Medsocialkonstruktivismensindtogisamfundsvidenskaben,ogmåskesærligtsociologien, gikobjektivitetsbegrebetfraatværegarantforgodvidenskabeligpraksistilatblivebeskyldt forukritiskatlegitimeredenherskendesamfundsorden.isocialkonstruktivismensiverefter atdekonstruere,påpegedeflerekritikeredogenfareforendekonstruktionafselve videnskabenogdermedmulighedenforenpotentsamfundskritik.denfeministiske videnskabsteoretikerdonnaharawayskriverforeksempelfølgendeomenradikal objektivitetsfornægtendesocialkonstruktivisme: I,andothers,startedoutwantingastrongtoolfordeconstructingthetruthclaimsofhostile science[ ],andweendupwithakindofepistemologicalelectro;shocktherapy,whichfarfrom usheringusintothehighstakestablesofthegameofcontestingpublictruth,laysusoutonthe tablewithself;inducedmultiplepersonalitydisorder (Haraway1991:186) AfvisningenafobjektivitetenenderaltsåifølgeHarawaymedatbliveenhæmskonærmere endetvåben,idetemancipatoriske,samfundskritiskeprojekt.ogsåkritiskrealismeønskerat bevarenogleafsocialkonstruktivismenskritiskeindsigterogsamtidigrodfæstevidenskabeni enreelvirkelighed,hvorfraensamfundskritikermulig.bådefeministiskstandpunktsteoriog kritiskrealismelevererpådennebaggrundbudpåennyobjektivitetsforståelsei samfundsvidenskaben,derevneratunderstøtteetkritiskpotentiale.medudgangspunkti disseharviformuleretfølgendeproblemforvoresundersøgelse: INDLEDNING- Problemformulering- Hvordangenaktualisererfeministiskstandspunktsteoriogkritiskrealismeet objektivitetsbegrebefterdenradikalesocialkonstruktivismesstærkekritikafobjektivitet? Hvilkemulighederogbegrænsningerliggerderihenholdsvisdenradikale socialkonstruktivismes,henholdsvisdetonyeobjektivitetsforståelser,oghvilkemuligheder giverdeforatbedrivesamfundskritiskvidenskab? 2

4 ViharvalgtatanvendeMichelFoucaultsomrepræsentantforenradikal socialkonstruktivistiskretning.medradikalsocialkonstruktivistiskmenes,atmanbåde forstårdetepistemologiskeogontologiskesomkonstrueret,hvilketvisenerevil argumenterefor,atfoucaultgør.hanhardogikkeselverklæretattilhøredenneretning (Collin2003:80).ViharvalgtatinddrageDonnaHarawaysomfeministisk standpunktsteoretiker,idethunerinspireretaffoucault,mensamtidigtilskrivermaterialitet ogobjektivitetstorbetydning(lykke2008:95).kritiskrealismevilblivebelystgennemroy Bhaskar.KritiskrealismefavnerbådenaturYogsocialvidenskab,menpointernei nærværendeopgavevilalenehenvisetildet,dererrelevantforsocialvidenskaben(bhaskar 1989:67). Valg-af-teoretikere- Læsevejledning- Iopgavenholdervinærværendeteorieropimodenklassiskobjektivitetsbegreb,somvi derforlæggerudmedatdefinere.dernæstvilviredegøreforfoucaultsontologiskeog epistemologiskeantagelser,derafskrivermulighedenforenobjektivvidenskab.hereftervil viredegøreforhenholdsvisharawayogbhaskarsontologiskeogepistemologiskeantagelser, samthvordandisseåbneropforengenaktualiseringafobjektivitetividenskaben. MedudgangspunktidetonyeobjektivitetsforståelserHarawayogBhaskar fremsætter,vilvianalysereogdiskuterehvorvidtoghvordandisseadskillersigfradet klassiskeobjektivitetsbegrebyførstmedudgangspunktienkritikpåpegetaffoucault, dereftermedudgangspunkti,hvordanharawayogbhaskarsobjektivitetsforståelserkan kritiserehverandre.slutteligtvilvidiskutereogvurderedetkritiskepotentialeihenholdsvis FoucaultsantividenskabogBhaskarsamtHarawaysvidenskab.Dettefølgesopafen diskussionafdetkritiskepotentialeihenholdsvisharawayogbhaskarsvidenskabelige samfundskritiskepotentiale. 3

5 Nårviiopgavenhenvisertilenklassiskeobjektivitetsforståelse,læggerviosopadden definition,mankanfindeisociologiskleksikon.begrebeterherdefineretudfratokriterier: Førstekriterieerenontologiskantagelseom,atobjektetharensubjektYuafhængigeksistens. Dettevilvifremoverforståsomontologiskrealisme.Andetkriterieerenepistemologisk antagelseom,atmanskalkunneerkendeobjektet,somdetreelter.denneklassiske objektivitetsforståelsefindesblandtandetistoredeleafpositivismen(andersen2011:466). Begrebsafklaring- -klassisk-objektivitet- FOUCAULTS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- InedenståendevilviredegøreforFoucaultsontologiskeogepistemologiskeantagelser,og hvordanhanpåbaggrundafdisseserpåvidenskaben. Somvihardefineretontologiskrealisme,skalobjekterhaveen subjektuafhængigeksistens.dettegørsig,ifølgefoucaultselv,ikkegældendefordeobjekter, hanbeskæftigersigmed.foreksempelskriverhanfølgendeomobjektetseksualitet: Seksualitetenernavnetmankanhæftepåethistoriskdispositiv:ikkeennedenfrakommende realitet,sommagtudøvelsenvanskeligtforgrebom menetstortnetværk,påhvisoverflade stimuleringenafkroppen,intensiveringenaflystfølelserne[ ] altsammenkombineres igennemomfattendeviden;ogmagtstrategier (Kristensen1987:161). Seksualiteten,someteksempelpåetsamfundsmæssigtobjekt,skalaltsåikkeforståssom rodfæstetienrealitetellernogetessentieltseksuelt.deterethistoriskkontingentdispositiv, somerskabtafogkanformesafdiskurser.endvidereargumentererfoucaultfor,at seksualitetenførstopstårmed opdagelsen ogitalesættelsenafdenivictorianismen(collin 2003:85).Seksualitetensomobjektkanaltsåpåingenmådesigesatværesubjektuafhængig. Foucaultacceptererdermedikkeenontologiskrealismeiforholdtilhans undersøgelsesobjekter.hankanderimodihøjgradtolkessomontologiskkonstruktivist,idet diskursernekonstruererverden. Meddetteskalikkeforstås,atFoucaulteruenigi,atdereksistererenmateriel prædiskursivvirkeligheduafhængigtafvoreserkendelseafden.hanretterdog 4

6 opmærksomhedenmod,atdissematerialiteterskalsessomenblankside,derertilskrevet meninggennemdiskurserne,ogderforikkeharnogenrelevansudenfordisse(collin 2003:87). DettelederovertilFoucaultsepistemologiskeantagelserom,atvikunkan erkendeindenforepistemer.epistemerneudgøresafdiskurser,ogvikandermedikkeforstå verdenudenfordiskurserne(bertilsson1998:33).samtidigforstårfoucaultdissediskurser sommagtudøvelsensredskab.videnbliveraltsåhosfoucaultførstogfremmestetudtrykfor magt(foucault1980:107).videnskabenerudtrykfordeerkendelser,denherskendediskurs gennemhistorienharanerkendtogdefineretsomlegitimviden,ogdenadskillersigaltsåkun magtmæssigtfraandretyperviden.dermeddekonstruererfoucaultfuldstændigbegrebetom videnogvidenskab.detharikkenogetatgøremedsandhedeller denvirkeligeverden,og idéenomenobjektivvidenskabundermineresdermedhosfoucault(foucault1980:83f). ForFoucaultliggerderdermedhverkenetpotentialeforatnærmesigenrigtig beskrivelseafvirkelighedenelleretemancipatoriskpotentialeividenskaben.deteneste emancipatoriskealternativeratbedriveantividenskab.medantividenskabmenerfoucault genealogiskeundersøgelserafbegrebershistoriske,diskursiveopståenogudvikling.disse undersøgelsererenfremgravenafunderkendtogundertryktviden,derkommer nedefra. Medgenealogierneudfordresdeherskendedefinitionerafbegreber,idetdebliverafsløret somkontingentefremfornaturlige(foucault1980:82y86).foucaultpåpegerdesuden vigtighedenaf,atantividenskabforbliverantividenskab.indlemmesoganerkendes antividenskabidenherskendediskursvidenskabsforståelse,misterdensitkritiskepotentiale ogrisikereratbidragetilreproduktionendeherskendediskurser.antividenskabenerda hensattilenevigdekonstruktionafherskendediskurser(foucault1980:86f). Foucaultafskriveraltsåideenom,atobjektivitetkangøresiggældende,dahan bådeforstårdetontologiskeogdetepistemologiskesomsocialekonstruktioner.han fremhæver,hvordanvidenskabbloterenrepræsentationafsamfundetsherskendediskurser, hvorfordissemåudfordresafantividenskabiformafgenealogier. 5

7 HARAWAYS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- HarawaytrækkerpåmangeafFoucaultsbegreberomdiskurseroggenealogier.MenHaraway retterogsåenskarpkritikmoddenradikalesocialkonstruktivismesafvisningafenreel virkelighedogmulighedenforobjektivitetierkendelsen(haraway1991:187). Harawaysontologiskaldogforståsiperspektivafetopgørmedalleklassiske dikotomierividenskabsfilosofien,herundernatur/kulturogsubjekt/objekt(højgaardi Søndergaard2007:270).Dererdermedpåingenmådetaleomenvendentilbagetil positivismensrealismebegreb,hvorgrænsenmellemsubjektogobjekterklartadskilt,men derimodeninsisterenpåatvirkeligeobjekterbestårafbådemateriellefakticiteterogde betydninger,visubjektivttilskriverobjekternegennemvoresdiskursivepraksisser.disse bliveriobjekterneflettetsammentiletnetværk,hvoribeggeslagskomponenterertilstede. Hendesbegrebfordennesammensmeltninger materieltysemiotisk,oghunbrugerblandt andetdettebegrebtilatbeskrivemenneskekroppen.hosharawayervirkelighedenaltsåaltid konstitueretbådeafdetmaterielleogafkontingentediskurser.enandenvigtigpointehos Harawayer,atobjekteraltidsamtidigeraktørerogdermedbidrageraktivti vidensproduktionenomdem(haraway1994:83;haraway1991:196).meddettetager Harawayafstandfraenradikalsocialkonstruktivistiskvidenskabssociologi,ihvilken videnskabkanreducerestilatværediskurserogmagtforskydninger,oghvorvidenskabens objekterikkeeksistererudenfordissediskurser(haraway1991:184f). Harawaygenindførerdermedrealismensomendelafsinontologi,mendeter særligtihendesepistemologi,athunskaberrumforobjektivitet.harawaykalderdenillusion, derliggeridetklassiskeobjektivitetsbegreb,atmankan se fraenneutral,uskyldigposition, for gudetricket.gudetricketerdetpåståedeblikfra intetsted.dennepåståedemagttilat seudenatbliveset kommeraf,atmanunderkendersubjektetogobjektetssammenfletning, ogdermedtrorpå,atmankanerkendeetobjektudenforsinsubjektivitet.detblik,derpå dennemådekanpåståatværeneutralt,eraltiddet,derindfangerdeherskendeforståelseraf verdenogdermedikkeermarkeretsomanderledes.dermederdetdetdominerende, umarkeredeblik,d.v.s.detmandlige,hvide(o.s.v.),derpådennemådeforklædessomet objektivt,universeltsyn.harawaykritisererogsårelativismeforatværeenversionaf gudetricket,idetrelativismebloterenandenmådeatundladeatforholdesigtilsinegen 6

8 positionogsubjektivitet.hvordenpåståedesubjektuafhængige,objektive,universelleteori gørdenfejlaterkendefra intetysted,gørrelativismensigskyldiatpåståatkunnesefra allesteder (Haraway1991:189). ImodsætningtilovenståendeformulererHarawaysinegen objektivitetsforståelsesom Feministobjectivitymeansquitesimplysituatedknowledges, (Haraway1991:188).Deteraltsånetopvedatinddragesubjektetsposition,atvidenbliver objektiv.viopnårsåledeskunobjektivitet,nårvirentfaktiskvedkenderosdenposition, hvorfraviproducererviden.detbetyderogså,atvidenaltiderpartiel.mankanikkeerkende heleverdenfrasinposition,mendetsamledebilledemåderimodstykkessammeniet netværkafpartiellesyn.atvedkendesigsinpositionerogsåattageansvarfordenviden, manproducererogdermedatgøresigselvåbenforkritik.objektivitetenopnåsidet,den produceredevidendermedheletidenkanudfordresogforhandles(haraway1991:195f). EnsærligpositionerdogifølgeHarawaysærligtfrugtbaratproducerevidenskab fra,nemligdenmarginaliserede.fordidemarginaliseredenetopikke ser somde dominerende,udfordrerdedenviden,somdedominerendeskaberunderbrugafgudetricket. Videnframarginaliseredepositionererikkeobjektiv,fordidenrummeruniverselle sandheder,mennetopfordidengørdetsåtydeligtsommuligt,atalvidenrummerfortolkning ogerpartiel.idenandenendeafspektretmenerhun,atderkunerenposition,hvorfradeter umuligtatbedriveobjektivvidenskab,nemligdendominerendeogdermedumarkeredeog usynligeposition(haraway1991:191y193).dennelidtbastanteudmeldingnuanceresdog noget,nårmanser,hvordanhundefinerer position.manbehøvernemligikkeat være en positionforatkunneindtageden.harawayskriver: Ascientificknowerseeksthesubject positionnotofidentitybutofobjectivity;thatispartialconnection (1991:193).Meddette menerhun,atvidenskabskvinden,quasitmangefacetteredeogselvmodsigendeselvog gennemenpassioneretløsrivelsefrasinegenposition,harmulighedforatsefrapositioner, somhunikkenødvendigvisindtager naturligt (Haraway1991:193). Harawaymeneraltså,atdenenestemådevidenskabenkankommetætterepåen rigtigopfattelseafvirkelighedenergennemetnetværkafmangepartielle,modsætningsfyldte ogsubjektiveerkendelser(haraway1991:194,196).meddenneformforvidenskabmener hundesudenatskabeetmerestabiltfundamentforenkritik,medhvilkenmanbådekan udfordredeherskendediskurserisamfundetogsamtidigkomme etandetstedhen.dette 7

9 andetsted eretsciencefictionysted,hvoralteranderledes,oghendesgentagne italesættelseafdetviser,athunikkesersigtilfredsmedatdekonstruere,menogsåvil opbyggeverdensometnytogbedrested(højgaardisøndergaard2007:269;harawayi Søndergaard2007:306). Harawaykombinereraltsådetmaterielleogdetdiskursive,subjektetogobjektet isinontologi.hunskabersamtidigetnytobjektivitetsbegreb,hvorsitueret,partielvidener nøgleordet,oghunfremhæverdenmarginaliseredepositionsomsærligtpriveligeretat erkendefra.medudgangspunktidettenyeobjektivitetsbegrebvilhungøredetmuligtfor videnskaben,ikkeblotatdekonstruere,menatpegepå,atverdenkanblive etandetsted. BHASKARS-OBJEKTIVITETSFORSTÅELSE- Nedenståendeafsnitvilførstbelysekritiskrealismessocialeontologiogherefterdens epistemologiskeantagelserogdemulighederogbegrænsningerforatbedriveobjektiv samfundsvidenskabogiforlængelseherafsamfundskritik,dissemedfører. EncentralantagelseiBhaskarsontologier,atvirkelighedenbeståraftre domæner;detempiriske,detfaktiskeogdetvirkelige.detempiriskedomæneindbefatter voreserfaringerogobservationer,mensdetfaktiskedomæneindbefattersummenafalle fænomenerogbegivenheder,derkanobserveresogerfares.deharaltsådetfællestrækat deresindholderobserverbart.detvirkeligedomæneindbefatterderimoddestrukturerog mekanismer 1,derikkekanobserveres,mensomkausaltpåvirkerfænomenerog begivenhederpådetfaktiskeogempiriskeplan.deterstrukturerneogmekanismernepådet virkeligedomæne,somifølgebhaskarskalværeobjekterforvidenskaben(buchyhansenog Nielsen2005:24f).Ometobjektkanobservereserdermedikkeetudtømmendekriteriefor, hvorvidtnogetervirkeligt.bhaskarsdefinererderimod,ometobjektervirkeligtudfraet kausaltkriterie.detkausalekriterieeropfyldt,hvisobjektetkanskabeforandringeri materielleting,hvilketbetyder,atikkeyobserverbaremekanismersomforeksempel tyngdekrafteninaturvidenskabenellerkapitalismeniøkonomiskvidenskabihøjgrader virkelige(bhaskar1989:69f,81). 1Idetfølgendevilstrukturerogmekanismervilbliveanvendtsomsynonymer 8

10 Strukturernepådetvirkeligedomæneskalforståssometdybt,underliggende netværkafmekanismer,dereksistererforudfordetenkelteindividseksistens,ogdermed indvirkerpåindividerssocialeaktivitetsometobjektivtfænomen(buchyhansen&nielsen 2005:52).Dereraltsåtaleomimmaterielleobjekter,derskalforståssomrelationermellem individerogrelationenmellemdisserelationer.gennemdensocialeaktivitetreproducerer ogtransformererindividernestrukturerne,udenatmandogsomisocialkonstruktivismen kansige,atdekonstruererdem(bhaskar1989:71,78).denneforståelsehængersammen med,atbhaskarunderstregeradskillelsenmellemaktør/subjektogstruktur/objekt.selvom dissepåvirkerhinanden,kanmanikkereducerehverkenindividertilsocialestrukturereller socialestrukturertilsummenafindivider(bhaskar1989:76).detskaldogunderstreges,at Bhaskarikkemeddettemener,atsocialestrukturerkaneksistereudenenvedvarende, reproducerendesocialaktivitet.hanmenerdogikke,atdetteeruforeneligtmedderes selvstændigeeksistens(bhaskar1989:79). Bhaskarsontologiskeinddelingafvirkelighedenidomænerskabernogle epistemologiskebegrænsninger.daviikkekanobserveredemekanismer,dereksistererpå detvirkeligedomæne,erdenontologiskevirkelighedikketilgængeligforos.dettekalder Bhaskarfordetontologiskegap.Vikandogobservereeffekterneafdissemekanismerpådet empiriskeogfaktiskedomæne.selvomvialdrigopnårfuldvidenomvirkeligheden,kanvi gennemobservationerafdenseffekternærmeosden(bhaskar1989:68f). Etsærligtepistemologiskproblemforsocialvidenskaberneer,at undersøgelsesgenstandenaldrigkanisoleres,menatdenseffekteraltidkunkanobserveresi etåbentsystem(samfundet).mankandermedikkesikresig,atdeneffektmanobserverer, rentfaktiskerdenisoleredeeffektafnetopdenmekanisme,maninteresserersigfor,idet andremekanismeraltidkanhavespilletind(bhaskar1989:83f). NårderbedrivesvidenskabvilderifølgeBhaskaraltidimplicitværeenkritikaf tidligerekonceptersamtetsamfundsmæssigtforandringsperspektiv(bhaskar1989:87). DettenormativeelementerikkeetproblemforBhaskar.Derimoderdetenpointeved videnskabenatbevirketilenemancipationfradeterminerendeundertrykkendestrukturer, gennemaktivtatkombineresamfundsvidenskabogpolitik.videnskabenbørkritisere undertrykkendestrukturerogfalskeforestillinger,hvorforvidenskabenharetpolitiskansvar 9

11 (BuchYHansenogNielsen2005:66).Idetteliggerderyderligereathanafviserforestillingen omenværdineutralvidenskab(bhaskar1989:87). Bhaskarlæggersigaltsåtætopaddetførstekriterieidenklassiske objektivitetsforståelse,idethanmener,atsubjektogobjekterklartadskilte.meddet ontologiskegapafviserhandogdetandetkriterie,atvirkelighedenogsåkanerkendes,som dener.selvomhanmener,atvikannærmeosenobjektiverkendelseafvirkeligheden,ville detderforværeforkertatsige,athanmener,mankanbedrivereeltobjektivvidenskab.nårvi fremoveromtalerhansobjektivitetsforståelse,menervialtsåikke,athanabonnererpå objektiviteten,menathanharobjektivistiskeelementerisinteori.bhaskarsmeneriden grad,athansvidenskabsteorimuliggørensamfundskritik,idetteorieromunderliggende struktureraltidvilrummeenkritikaftidligereforestillinger. HvorvidthenholdsvisHarawayogBhaskarformåratgenaktualisereobjektivitet,udenatfalde tilbagetilenklassiskforståelseafbegrebet,diskuteresvedhjælpaffoucaultideto nedenståendeafsnit.dereftervilvisammenlignebhaskharogharaways objektivitetsbegreberogdiskutere,hvorvidtdeegentligkanregnessomobjektive. DE- NYE -FORSTÅELSER-AF-OBJEKTIVTIVITET- Er-Haraways-objektivitet-anderledes-end-den-klassiske?- NårHarawaystårfastpå,atenikkeYkonstrueretvirkelighedgørsiggældendeoghar betydningfordetsociale,liggerdetligeforatspørge,omhunmedsinontologioverhovedet kommervidereendpositivismen.selvomhunogsåtilskriverdiskursernestorbetydning,vil henvisningentilfænomenersrealitetmedfoucaultkunnekritiseresforenformfor essentialisme,derisidsteendekannaturaliseredesandheder,deregentligbloterdiskursivt konstruerede. Mankandogargumenterefor,atHarawayihendesepistemologikommer udenomdennefare.hunacceptererkunvidenskab,somkommerfradenmarkerede, marginaliseredepositionogdermedaltidudfordrerdenherskendediskurs.desuden anerkenderhun,atalvidenerpartiel,ogdermedikkekansigenogetuniverseltom 10

12 virkeligheden.dermedmenerhunatundgådetgudetrick,somhunanklagerdenklassiske objektivismefor.vivilaltsåargumenterefor,athunformåratfastholdeetrealismebegreb udenatfaldetilbagetilenukritiskpositivistiskvidenskabsteori. Er-Bhaskars-objektivitetsforståelse-anderledes-end-den-klassiske?- NårBhaskarbeskriversamfundetsometnetværkafkontingente,historiskestrukturerog mekanismerminderdettilnærmelsesvistomfoucaultsdefinitionafhistorisk,kontingente diskurseroginstitutioner.bhaskargårdogskridtetvidereendfoucault,idethantilskriver mekanismerneenobjektiveksistensudenforsubjektetserkendelseafdem. FoucaultkankritisereBhaskarforbegåsamme fejl somharawayog naturaliseremagtensvidensdiskurser.hosbhaskarliggerfarendogikke,somhosharaway,i attilskrivematerialitetenenbetydningfordetsociale,menderimodiattilskriveimaterielle socialeobjekter,defineretsomrelationer,enobjektiveksistens.medfoucaultkandette næstenikkeundgåsatblivetolketsomenvidenskabeliglegitimeringafdeherskende diskurseroginstitutioner. Bhaskarvildogikkepåbaggrundafhansontologiacceptereanklagenom,at hansvidenskabsteoribidragertilenlegitimeringafherskendediskurser.detteskyldes,at manikkepåetepistemologiskplankanafgørehvad,dererdevirkeligestrukturer,ogdermed hellerikkekanpåberåbesigrettentilatdefineresandtogusandt. FællesforHarawayogBhaskarkandetsiges,atFoucaultvilgådempåklingen forathaveenpositivistlignendeontologi.derkandogargumenteresfor,atbeggeundgårat faldeipositivismefælden,idetderesepistemologiersofistikererderesontologiskeforståelser afvirkeligheden. Objektivitet- -to-modstridende-forståelser-- BådeHarawayogBhaskarformulereraltsåennyobjektivitetsforståelse,mendeobjektive elementerliggeriforskelligedeleafderesteoriogadskillersigpåcentralepunkterfra hinanden.medudgangspunktidetokriterierforenklassiskobjektivitetsforståelsevilvi sammenligneogdiskuteredetoteoretikeresforskelligeobjektivitetsforståelser. 11

13 HarawayogBhaskarsforholdersigmegetforskelligttildetførste objektivitetskriterie,altsåadskillelsenmellemsubjektogobjekt.etgrundelementiharaways ontologieratsubjektogobjekteruadskilleligt.objektivitetopnåsdaikkeveden påstået adskillelseafsubjektetfraobjektet,menistedetvedsammensmeltningenognetopvedaktiv inddragelseafsubjektivitetenierkendelsen.meddenklassiskeforståelsekanmanaltså argumenterefor,atharawaysvidenskabsteorieruforeneligmedetobjektivitetsbegreb.en sådankritikkandogikkeaccepterespåharawayspræmisser,dahendesprojektikkeerat revideredetgamleobjektivitetsbegreb,menistedetatskabeetheltnyt. Bhaskarproblematisererdogsammensmeltningenafsubjektogobjekt,idet objektets desocialestrukturers præyeksistensforudforsubjektetignoreres.harawaykan altsåkritiseresforatoversedissepræyeksistenserogdermedreduceresocialestrukturertil individerogomvendtindividertilsocialestrukturer.ifølgebhaskarerdetkunved anerkendelsenafobjektogsubjektsdialektiskemodsætninger,atvikanforståobjektetsom enrealitet(1989:75f).bhaskaropfylderaltså,imodsætningtilharaway,detførstekriteriei denklassiskeobjektivitetsforståelse. Bhaskarafvisertilgengælddetandetkriterie.Bhaskarafskrivernemlig mulighedenforatbedrivefuldstændigobjektivvidenskab,idetdetempiriskedomæneikke kanoversættesdirektetildetvirkelige,ogatvirkelighedenderforaldrigerhelttilgængeligfor os.hvismanikketagerhøjdefordette,ogkunanerkenderobserverbarefænomenerog sanseerfaringersomvirkelige,oversermanifølgebhaskardetontologiskegap. Harawayliggeriforholdtildetandetkriteriemereitrådmedenklassisk objektivitetsforståelse.virkelighedenerkendessubjektivt,meneftersomdennesubjektivitet erendelafvirkeligheden,kanmanargumenterefor,atdetnetoperaterkendevirkeligheden, somdener.etretvisendebilledeafvirkelighedenkandermedskabesvedatskabeetnetværk afsubjektiv,partielvidenfraforskelligepositioner.bhaskarvildogikkekunneacceptere dettesomobjektivt,idetharawaymeddettereducererontologientildet,derkanerkendesog dermedoverserdetontologiskegap. HarawaystårhellerikkepånogenmådeukritiskoverforBhaskarsepistemologi. DenstørstetrusselmodobjektivitethosHarawayergudeYtricket,ogBhaskarkananklagesfor atbegådette,idethanundladeratinddragesubjektetspositionaktivtividensproduktionen, Nårvidenskabenikkeersitueret,vildenpositiondenudspringeraf,sandsynligvisen 12

14 dominerende,væreskjultogdermedblivelegitimeretsomneutral.tilbhaskarsforsvarer hanidetmindsteopmærksompå,atviikkekanbedrivevidenskabudensubjektiveværdier. Hanhardogikkefokuspå,hvordandetteskalinkorporeresiepistemologien,oghanskelner hellerikkesomharawaymellemforskelligepositionersmulighederforerkendelse. Harawaykandogogsåbeskyldesforatlaveselvsammegudetrick,somhun forsøgeratundgåmedhendesobjektivitetsbegreb.hendesdifferentieringafpositioners potentialekanantydesatværeproblematisk,dahunhævder,atdenmarginaliseredeposition harensærligtprivilegeretadgangtilaterkendevirkeligheden.pådennemådetilskriverhun denmarginaliseredepositionenformforgudeyblik.dettekandogtildelsforsvaresmed,at hunholderfastpå,atdenproduceredevidenaltidkanblivekritiseret,netopfordiden kommerfraenmarkeretposition,mensvidenfraenumarkeretogdermedusynligposition ikkekanansvarliggøres. Mankanargumenterefor,atBhaskar,netopfordihanforsøgeratfastholde halvdelenogforkasterdenandenhalvdelafdetklassiskeobjektivitetsbegreb,endermeden mindresikkerinsisterenpåobjektivitetenendharaway.hanmenerdogstadig,atvikan nærmeosdenobjektivevirkelighedgennemvidenskaben.medharawaysnye objektivitetsbegrebkanhuntilgengældsige,atreeltobjektive,videnskabeligeerkendelserer mulige,oghunabonnererpådenmådeihøjeregradpåobjektivitetenendbhaskar. DET-KRITISKE-POTENTIALE- BådeHaraway,BhaskarogFoucaultharetoverordnetsamfundskritiskprojektsomafsætfor deresvidenskabeligevirke(buchyhansenognielsen2005:66;harawayisøndergaard 2007:306;Foucault1980:84).Deresforskelligeobjektivitetsforståelsergiverforskellige mulighederforatnærmesigvirkelighedenvidenskabeligt.dettestillerdetreteoretikere megetforskelligtiforholdtilatbedrivesamfundskritikmedderes(antiy) videnskabsprojekter.vivilførstdiskutereogvurderemulighederforogværdienaf samfundskritik,derliggerhenholdsvisividenskabenogantividenskaben.dereftervilvi diskuteredeforskelligekritiskemuligheder,derliggerindenfordevidenskabensrammerhos HarawayogBhaskar. 13

15 Videnskab-eller-antividenskab?- Foucaulthenvisertil,atdeherskendediskurserkunkankritiseresogdermedudfordres gennemantividenskab,idetvidenskabenihansoptikaltidvilværeetmagtmiddel.dette stilleraltsåfoucaulttilbageudenmulighedforselvatbedrivesamfundskritikindenfor videnskabensfelt.foucaultforsøgermedantividenskabenatfastholdemulighedenforpotent samfundskritik.vivildogargumenterefor,atdenneantividenskabharstorebegrænsninger, idetdenudelukkendeharpotentialefordekonstruktion.desudenvilensamfundskritiker, derfølgerhansforskrifter,altidværehensattilatdekonstruereogvildesudenaltidværepå flugtfrafarenforselvattalemagtensdiskurs. BådeBhaskarogHarawayfastholderdeleafsocialkonstruktivistismenskritiske, dekonstruktivistiskeelementer,mendeinsisterersamtidigpå,atsamfundskritikkanfinde stedindenforvidenskabensrammer. NårFoucaultholderpåatbedriveantividenskab,vilHarawaykunnekritisere hamforikkeatståtilstrækkeligpåmål,fordenkritikhanfremsætter.harawayselvvilskabe nyerammerforobjektivvidenskab,underhvilkedetermuligtatbedrivekritik.idethun vedkendersigatbedrivevidenskab,vilhunaltidkunnedragestilansvarforden samfundskritik,hunfremfører.foucaultderimodvilaldrigkunnekritiserespået videnskabeligtgrundlag,idethanikkeidentificerersinvidensproduktionsomvidenskab. IforlængelseafovenståendekritikkanFoucault,ilysetafHaraway,kritiseres foratlaveenrelativistiskversionafgudetricket,derproblematisererfoucaultskritiske potentiale.foucaultpåpegeratvidenskalkomme nedefra,fraundertrykte.mankanudfra dettetolke,athanpåberåbersigrettentilisinegenealogierattalepåvegneaf nedefra.dog tillæggerhanikkedenspecifikkepositionyderligerebetydning,oghanoversersamtidigved attalepåvegneafmangepositioner,atvidenaltiderpartiel.dermedbegårhangudetricket, ogbliverdermedendnuengangsatunderetkritisklys. Harawayvil,imodsætningtilFoucault,ikkeblotdekonstruereogirritere magten,hunvilet andetstedhen ogdermedtilbydeetalternativtildetbestående.i denneforstandkanviargumenterefor,atharawayssamfundskritikharethøjere ambitionsniveauendfoucaults.ifoucaultsoptikkanharaways andetsted dogaldrigvære 14

16 andetendennypotentieltherskendediskurs,nogethansgenealogierihvertfaldkansigte efteratundgå. BhaskarvilpåsammemådekritisereFoucaultforikkeattageansvarfordet kritiskepotentialeisinvidenskab,idetvidenskabensindbyggedemulighedforkritikogså medføreretmoralskansvar.omvendtvilbhaskaridengradkunnekritiserespåfoucaults præmisser,idethan,medhanstropåvidenskabeligfunderetkritik,vilværemedtilat opbyggeherskendelegitimerendevidensdiskurser. BådeHarawayogBhaskarsvidenskabkanaltsåmedFoucaultkritiseresforat kommetilatskabenyeundertrykkendestrukturer.alternativet,atafståheltfraforsøgetpåat lavekritiskvidenskab,begrænserdogmulighedenforpotentsamfundskritik.vivilpå baggrundafovenståendeargumenterefor,atderliggeretstørrekritiskpotentialeiat fastholdemulighedenforsamfundskritikindenforenvidenskabeligrammeendiatafskriveal videnskabsomubrugelig.menharawayogbhaskarsforståelseafvidenskabenskritiske potentialeermegetforskellige. Det-kritiske-potentiale-indenfor-videnskabens-rammer- NårBhaskarpåpeger,atvidenskabeligpraksisautomatiskindeholderhenholdsviskritikaf tidligerekonceptersamtetforandringsmæssigtperspektiv,implicererhan,atalteoriharen iboendekritiskvinkel. DennetesekandogsættesietkritisklysmedHarawaysbriller.Hvisenteori altiderkritisk,uagtetdenpositiondenudspringerfra,vilteorienihøjeregradværeen strukturskabendeteori,fradenumarkeredeposition,endenegentligkritiskteori.når Bhaskaridettekritiseresforatlavegudetricket,erdetaltsåikkekunenkritikafhans manglendeobjektivitet,menogsåafhvordandetteunderminererteorienskritiskepotentiale. VidenskaberifølgeHarawayførstkritiskvidenskab,idetvidenskabenbedrives fraenmarkeretposition.dogbevirkerharawaysskelnenmellemidentitetogposition,atdet ermuligtatbedrivekritiskvidenskab,selvomforskerenikkebesidderenmarkeretidentitet, idetforskerenstadigkanindtageenmarkeretposition.vikanherfraargumentererfor,at Bhaskar begrænser videnskabeligkritiktilatkunneudspringefrasubjektetsegne 15

17 interesser,hvorharawayåbnermulighedenforatudfordredeherskendediskurserfraen pluralitetafpositioner,dergår udover forskerensegen. VikandogstilleosundrendeoverforHarawaysteoriomatindtageenanden position.hunmeneratmangennemenpassioneretløsrivelse,afdenpositionmanhar indtagetiforbindelsemedensidentitet,kanindtageennyposition,ogdennesmådeat erkendevirkelighedenpå.detkandogværevanskeligtatforståmulighedenforatfralægge sigenpositionoglæreatsesamfundetfraenanden.detsætteromikkeandetstorekravtil forskerensindlevelsesevnerogpersonligeengagementividenskaben. Mankanargumenterefor,atHarawayskravtilhvordankritiskvidenskab bedrivesermeresnæverendbhaskars.nårbhaskarikkeskelnerligesåskarptsomharaway, mellemkritiskogikkekritiskvidenskab,kanmandiskutere,omhankommertilatlegitimere videnskab,deregentligrepræsentererdenherskendediskurssomsamfundskritisk.påden andensidestillerharawaystorekrav,derersværeatindfri,tilkritiskvidenskab.dermedkan manargumenterefor,athunkommertilatafvisekritisksamfundsvidenskab,medet forandrendepotentiale,blotfordidenikketilfredsstillerhendeshøjekravtilforskeren. KONKLUSION- Foucaultafviseridéenomenobjektivvidenskabidethanerontologiskogepistemologisk konstruktivist,ogdermedhverkenmeneratvirkelighedenharenrelevanteksistensudenfor diskurserne,ellerkanerkendesudenfordisse.videnskabenvilderforaltidkunkanværeen repræsentationafdeherskendediskurserisamfundet. Harawayfletterisinontologikonstruktivistiskeogrealistiskeelementersammen,og ophæveradskillenmellemobjektogsubjektidenmaterieltysemiotiskeaktør.medsitbegreb omsitueretvidenåbnerhunopforennyformforobjektiverkendelse.hunmeneratdenne formforobjektivitetkunkankommefraenmarkeretogdermedsynligposition. Bhaskarfastholder,imodsætningtilHaraway,enontologiskrealismehvor subjektogobjekteradskillelige.hansontologiskeadskillelsemellemdetvirkeligeogdet empiriskedomæne,detontologiskegapgørdog,atvialdrigkanerkendevirkelighedenhelt objektivt,menblotnærmeosforståelsenafdengennemvidenskaben. 16

18 SelvombådeBhaskarogHarawayafviserdetklassiskeobjektivitetsbegreb, bliverdetaltså,medderesbegreber,muligtforvidenskabenatnærmesigenobjektiv forståelseafvirkeligheden. MedHarawayogBhaskarsinsisterenpåenreelvirkelighed,kanFoucaultkritiseredemforat videreførevidenskabenstraditionforatlegitimeredeherskendediskurser.derkandog argumenteresforatbeggekommerudenomdette,idetdepåhversinmådeepistemologisk nuancerermulighedenforobjektivviden. IdetHarawayogBhaskarsobjektivitetsforståelserermegetforskellige,kande beggekritiseredenandenforikkeatværeobjektiv.bhaskarfinderdetproblematiskat Harawayikkeadskillersubjektogobjekt.Hanabonnereraltsåpådetførstekriterieiden klassiskeobjektivitetsforståelse.harawayviltilgengældanklagebhaskarforikkeatvære objektivierkendelsen,idethanikkesituererdeterkendendesubjektivirkeligheden.mankan argumentereforatbhaskarendermedenmindresikkerinsisterenpåobjektivitetenend Haraway. Slutteligtharviargumenteretforatderliggeretstørrekritiskpotentialeiat fastholdemulighedenforsamfundskritikindenforenvidenskabeligrammeendiatafskriveal videnskabsomubrugelig.bhaskarmeneridenforbindelseatderaltidliggeretkritisk potentialeisamfundsvidenskaben.hererharawaydybtuenig,idetobjektivogdermed kritiskvidenskabkunkanbedrivesfraenmarkeretposition.harawayogbhaskarseraltså megetforskelligtpåkritik,mendeformårpåhversinmådeogvedhjælpafenny objektivitetsforståelseatbringedetkritiskepotentialetilbageisamfundsvidenskaben. - 17

19 LITTERATURLISTE- - Andersen,Heine2011: objektivitet,ilarsenogpedersen(red.):sociologiskleksikon. København:HansReitzelsForlag: Bertilsson,Margareta1998: Socialkonstruktivisme:Eterkendelsessociologisk perspektiv,bertilsson,margaretaogmargarethajärvinen:socialkonstruktivisme.bidrag tilenkritiskdiskussion.københavn:hansreitzelsforlag:17y40. - RoyBhaskar1989: OnthePossibilityofSocialScientificKnowledgeandtheLimitsof Naturalism,inReclaimingReality:acriticalintroductioncontemporaryphilosophy. London/NewYork:Verso:66Y88. - BuchYHansen,HubertogPeterNielsen2005:Kritiskrealisme.Frederiksberg:Roskilde Universitetsforlag. - Collin,Finn2003: Konstruktivisme.Frederiksberg:RoskildeUniversitetsforlag. - Foucault,Michel1980: TwoLectures,inGordon,Colin(ed.):Power/Knowledge.New York:PantheonBooks:78Y92. - Haraway,Donna1991: SituatedKnowledges:TheScienceQuestioninFeminismandthe PrivelegeofPartialPerspective,inSimians,CyborgsandWomen.TheReinventionof Nature.London:Routledge:183Y Haraway,Donna1994: Amanifestoforcyborgs:Science,Technologyandsocialist feminisminthe1980s,inseidman,steven(ed.):thepostmodernturn:newperspectives onsocialtheory.cambridge:cambridgeuniversitypress:82y Kristensen,JensErik1987: Mennesketmellemviden,magtogsubjektivitet.Grus,nr. 22/23:145Y Lykke,Nina2008:Kønsforskning Enguidetilfeministiskteori,metodologiogskrift. Frederiksberg:ForlagetSamfundslitteratur. 18

20 - Søndergaard,DortheMarie(red.)2007:Feministisketænkere.Entekstsamling. København:HansReitzelsForlag. 19

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558

Virkeligheden under overfladen? Sociologiens videnskabsteori Eks.nr.: 2563 & 2558 Indholdsfortegnelse INDLEDNING (2563 & 2558)...2 PROBLEMFORMULERING (2563 & 2558)...3 VALG AF TEORETIKERE (2563 & 2558)...3 LÆSEVEJLEDNING (2563 & 2558)...4 VIRKELIGHEDSOPFATTELSEN HOS KRITISK REALISME

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ved Pia Jakobsen arbejdsmiljøkonsulent & Ingrid Brunebjerg arbejds- og organisationspsykolog Ulykkesforebyggelse Ulykker hvad taler vi om? To tilgange

Læs mere

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller

Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008. Vejleder Bente Maribo. Margit Houmøller Individ og Specialpædagogik CVU Storkøbenhavn Modul 74445 Uge 8-14, 2008 Vejleder Bente Maribo Margit Houmøller Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Begrebsafklaring

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+!

Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+! Dekonstruktion+i+grupper+.+Nyt+narrativt+kort+til+konsultation+i+organisationer+ Dekonstruktion+af+diskurser+og+fortællinger.+Sexy+stuff.+ Men+hva+betuder+det,+som+min+gode+mentor+Søren+ Willert+altid+sagde.+Gennem+nogle+år+har+vi+forsøgt+at+arbejde+med+oversættelse+af+de+narrative+terapeutiske+

Læs mere

Finanskrisens ansigter

Finanskrisens ansigter Finanskrisens ansigter enrapportudarbejdettilvalgfaget ProduktionstilrettelæggelseI Udarbejdetaf: KirstinStefánsdóttirEgekvist 35.992anslag/15normalsider AalborgUniversitet,marts2011 8.semester,InteraktiveDigitaleMedier

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

"Nothing Happens Until Something Moves." - Albert Einstein

Nothing Happens Until Something Moves. - Albert Einstein Roskilde Universitet Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, 4. semester, 2. årgang, sommer 2013 "Nothing Happens Until Something Moves." - Albert Einstein Gruppe 21 Niklas Lynge

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Roskilde Universitet 4. semesteropgave, 2010 Hus 19.1, gruppe 7 Skrevet af: Cömert Sertdemir, Tuna Halil Baysal, Waqar Mahmoud, Nezihat Olgun og Michelle Isabelle Groth

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Evaluering af projekt i forhold til psykisk syges tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Evaluering af projekt i forhold til psykisk syges tilbagevenden til arbejdsmarkedet Evaluering af projekt i forhold til psykisk syges tilbagevenden til arbejdsmarkedet Vejen ud af cirklen Udarbejdet af: Lea Dyrby, Camilla Jakobsen og Louise Lundberg 23. maj 2012 Den sociale højskole i

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ *Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

Læs mere

31 03 2014 1/64 1Indledning 1.1Læsevejledning 1.2PræsentationafTaskForcen 1.3Analysenstemaer 34 1.5Analysensgrundlag 1.4Detvidereforløb 675 2Resumeoganbefalinger 2.1Resume 3Afrapporteringpådeenkeltetemaer

Læs mere

2"KONCEPTBESKRIVELSE"..."6

2KONCEPTBESKRIVELSE...6 1 1"INDLEDNING"..."3 1.1PROBLEMSTILLING...4 1.2PROBLEMFORMULERING...4 1.3AFGRÆNSNING...4 1.4UDVIKLINGSMETODE...4 1.5METODEBESKRIVELSE...6 2"KONCEPTBESKRIVELSE"..."6 2.1LØSNINGSFORSLAG...7 3"STRATEGISK"ANALYSE"AF"GOBOATS"KONCEPT"..."7

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Adfærdsformer og kommunikationen

Adfærdsformer og kommunikationen 15-02-12 Adfærdsformer og kommunikationen Angst: For at blive begrænset For ikke at kunne udvikle sig Behov: For frihed Foranderlighed 1 15-02-12 Angst: For kaos For manglende kontrol på livet Behov: For

Læs mere

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale! 1.Indledning...2 2.Problemformulering...3 3.Afgrænsning...4 4.Dimensionsforankring...5 5.Metodologiogempiri...5 5.1Teoretikerne...6 5.2Reklamerne...6 5.3Semiotiskanalyse...7 5.4Reklamenversusvidenskaben...8

Læs mere

FORORD. Desuden vil vi gerne sige Dino Fabrin tak for tegningen til forsiden.

FORORD. Desuden vil vi gerne sige Dino Fabrin tak for tegningen til forsiden. FORORD Dette projekts resultater skyldes i allerhøjeste grad elever, lærere og andre ansatte ved TEC, især elever og lærer ved TEC i Hvidovre. Vi har oplevet en stor velvillighed og hjælpsomhed, hvad end

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Kønsdiskurs & Psykomotorik

Kønsdiskurs & Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen UCC Afleveringsdato: 13.6.2014 Vejleder: Helle Søbirk Kønsdiskurs & Psykomotorik Bachelorprojekt af Anna Galsgaard Hansen & Marie-Louise Juul Sørensen Antal tegn: 95.969 Tilladelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Blended learning som støtte for skriftligt svage studerende på videregående uddannelser

Blended learning som støtte for skriftligt svage studerende på videregående uddannelser Blended learning som støtte for skriftligt svage studerende på videregående uddannelser Af Helle Delfs, Jakob Matthiesen og Steen Søndergaard Som optakt til Videncenter for it og lærings, CVU Storkøbenhavns

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

X Y Z. De ubekendte i virksomheden

X Y Z. De ubekendte i virksomheden X Y Z De ubekendte i virksomheden Undersøgelse af organisering, kultur, proces og ledelse af Annie Jeppesen, pæd. leder Børneskolen Bifrost Karsten Venborg, vejleder November 2009 Biografiske oplysninger

Læs mere

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik Nadia R. Rathje & Tina Høegh Kort om oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012

Afrapportering til FFD i forlængelse af uddannelsesorlov Vester Vedsted, den 13. januar 2012 Diplom i ledelse Afrapporteringens struktur Først vil jeg overordnet beskrive mine aktiviteter i forbindelse med min orlov og det studiemiljø, jeg er indgået i. Derefter vil jeg give et kort resumé af

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Når epistemologi og ontologi skal på vægten. Indledning (342;343)...2. Problemformulering (342;343)...2. Valg af teoretikere (342;343)...

Når epistemologi og ontologi skal på vægten. Indledning (342;343)...2. Problemformulering (342;343)...2. Valg af teoretikere (342;343)... Indholdsfortegnelse Indledning (342;343)....2 Problemformulering (342;343)...2 Valg af teoretikere (342;343)......3 Læsevejledning (342;343).....3 Socialkonstruktivismen og Luhmann (342)..4 En virkelighed

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme...

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme... Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme...4 De tre domæner...5 Ontologi...6 Retroduktion...7 Epistemologi...8 Refleksion over

Læs mere