Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb"

Transkript

1 Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom et hunkønsvæsen naturligvis heller ikke i al evighed bliver ved med at være et hunkønsvæsen. I sit inderste princip er ethvert væsen dobbeltpolet. Denne tilstand er i virkeligheden væsenets primære kosmiske tilstand. Når væsenet betegnes som "enpolet", betyder det ikke, at det ikke i sig rummer begge polprincipper, men derimod at den ene pols talent er mere eller mindre latent. Hos nogle væsener er det, som tidligere forklaret, den feminine pol, der er stagneret. Og hos andre væsener er det den maskuline pol, der er stagneret. De to væsener bliver derved henholdsvis fremtrædende som et hankønsvæsen og et hunkønsvæsen. Disse to principper i væsenet er underkastet en organisk funktion, der bevirker, at væsenet skiftevis fremtræder som hankønsvæsen og hunkønsvæsen. Imellem disse tilstande lever væsenet i sin primære tilstand som et dobbeltpolet væsen på det åndelige plan. Efter denne dobbeltpolede tilstand på det åndelige plan fremtræder det igen i en enpolet tilstand. Hvis det i sin enpolede tilstand før den dobbeltpolede tilstand som færdigt menneske var et maskulint væsen, vil det nu efter denne tilstand fremtræde som et feminint væsen. Og hvis det, før den dobbeltpolede tilstand som færdigt menneske, var et feminint væsen, vil det nu efter dobbeltpoletheden være et maskulint væsen. Det er igennem denne væsenets polforvandling, at lyset og mørket skabes. Det kan måske synes mærkeligt, at et maskulint væsen, hvilket altså vil sige: et hankønsvæsen, kan blive forvandlet til et feminint væsen eller et hunkønsvæsen, ligesom et hunkønsvæsen på samme måde kan blive forvandlet til et hankønsvæsen. Men her må man huske på, at begge de nævnte væsener hver især, i sin kosmiske analyse, rummer begge de to poler: den maskuline og den feminine, hvad enten de i øjeblikket fremtræ- 30

2 der som hankønsvæsen eller hunkønsvæsen. Et væsen, der i sin nuværende epoke fremtræder som hankønsvæsen, fremtræder kun i denne tilstand, fordi dets feminine pol er latent eller i sin mindste udfoldelse. Væsenet er derved ikke et maskulint væsen helt i renkultur. Det er således i henhold til dets feminine pols tilstedeværelse også, om end i en meget svag grad, et feminint væsen, selv om dets maskuline pol er den overlegent førende eller herskende i væsenets manifestation. Det samme gør sig naturligvis også gældende hos det væsen, der i sin nuværende epoke fremtræder som et hunkønsvæsen. Her er det den maskuline pol, der er latent eller i sin mindste udfoldelse, og den feminine pol, der udgør den overlegent førende eller herskende i væsenets manifestation og oplevelse af livet. Det levende væsen er således, som før nævnt, i sin inderste eller kosmiske analyse dobbeltpolet. At denne dobbeltpolethed, i den fysiske verden skiftevis kommer til udfoldelse som hovedsageligt enpolethed som hankøns- og hunkønstilstand, forandrer absolut ikke denne dets inderste analyse som dobbeltpolethed. Dobbeltpoletheden bliver således her synlig som det levende væsens primære kosmiske analyse. Enpolethedens mission 35.2 Hvorfor fremtræder det levende væsen som enpolet? - Når væsenet fremtræder som enpolet, skyldes det dette, at uden oplevelsen af enpolethedens epoker, ville dets mentalitets- og bevidsthedsskabelse være en total umulighed. Væsenernes skiftevise oplevelse af enpolethedens epoker er den absolutte betingelse for deres eksistens som levende væsener. Igennem enpolethedens epoker får væsenerne fornyet eller genopbygget deres degenererede kosmiske bevidsthed, som de fik opbygget og gennemlevet i deres tidligere spiralkredsløb. Og fra dette spiralkredsløbs salighedsriges mineralområde udvikler de nævnte væsener sig nu igennem det nuværende spiralkredsløbs planterige og dyrerige, hvortil de nuværende ufærdige mennesker mere eller mindre hører. Herfra udvikler de sig nu frem til at blive til færdige mennesker med en ny kosmisk bevidsthed, hvorved de fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Hvad betyder enpoletheden i væsenernes primitive dyriske tilværelse? - Enpoletheden er en tilstand i væsenet, der automatisk skaber en længsel, et begær efter lys. Væsenerne fornemmer dette begær efter lys som en livsbetingende sult, der stimulerer dem til at søge dens mættelse. Denne stimulans er en forstærkning af væsenets urbegær og bringer væsenet til manifestation og skabelse. Det er 31

3 32 denne sult, hunger eller længsel, der hos det ufærdige menneske kendes som dets dragning imod et væsen af det modsatte køn. Det maskuline væsen drages altså imod et feminint væsen, ligesom det feminine væsen drages imod et maskulint væsen. Når disse to væsener af modsat køn således søger hinanden, er det fordi, de kun kan få denne deres kønslige eller seksuelle sult tilfredsstillet igennem den akt, de udløser med hinanden, vi kender som parringsakten. Vi har i denne sult og mættelse den primære struktur, i kraft af hvilken væsenerne føres igennem dyreriget og frem til det færdigt udviklede menneskes tilstand. Men hvordan skulle det gå til, hvis ikke væsenerne var enpolede, hvilket altså vil sige: var fremtrædende som hankøns- og hunkønsvæsener, så de begge blev afhængige af hinanden for at få deres seksuelle sult, altså længslen efter den kulminerende behags- eller vellystfornemmelse som de på normal måde kun kan få igennem deres parringsakt med hinanden, tilfredsstillet? Oplevelsen af denne store behags- eller vellystfølelse er jo intet mindre end lyset fra Guds ånd i en for de fysiske væsener tilpasset form. Men da de endnu ikke havde kosmisk bevidsthed, kunne de jo kun opfatte denne deres guddommelige oplevelse som en rent fysisk proces. Denne Guds ånd skabte således ved en organisk proces en kunstig kærlighedsoplevelse, vi allerede har beskrevet under begrebet "forelskelse". Denne forelskelse skabte i sit normale forløb en gensidig sympati i parringsvæsenerne for hinanden og ligeledes en kærlighed til deres afkom. Og denne parringsproces var det eneste lys, den eneste virkelige sympatioplevelse i væsenernes udviklingszone i dyreriget, hvor alle væsener så at sige var i krig med alle. Livsbetingelserne var jo her dette, at væsenerne måtte dræbe for at leve. Midt i denne krigens og dødens verden var manifestationen af Guds ånd i form af parringskærligheden således en fredens helligdom indenfor de to parrings væseners og deres afkoms område. Denne hunger eller længsel efter lyset i form af parringsakten og dermed efter sympatien fra et væsen af modsat køn blev livets fundament for væsenernes førelse igennem dyreriget og frem igennem de ufærdige menneskers dyriske kulmination eller djævlebevidsthedstilstand og videre frem til at blive til mennesket i Guds billede. Her blev oplevelsen af Guds hellige ånd i et helt andet format af lysvæld end det, væsenerne kunne få gennem parringsakten. Vi skal ikke her dvæle mere ved dette emne, men kun henvise til tredje bind af nærværende værk, i hvilket dette er udførligt beskrevet. Her skal vi blot i selve symbolforklaringen

4 gøre lidt nærmere rede for, hvad det er, der bevirker, at væsenet skiftevis fremtræder som hankøn og hunkøn i spiralkredsløbene. 33

5 Forklaring til symbol nr Spiralkredsløbets riger Den i forskellige farver fremtrædende trappefigur forneden på symbolet symboliserer et spiralkredsløbs riger. Vi ser, at det nederste trin er rødt. Det symboliserer planteriget. Det næste trin opefter fremtræder i orange farve. Det symboliserer dyreriget. Det tredje trin, fremtrædende i gul farve, symboliserer det færdige menneskerige. Det fjerde trin, fremtrædende i grøn farve, symboliserer visdomsriget. Det næste trin, fremtrædende i blå farve, symboliserer den guddommelige verden. Det næste trin i lys indigofarve symboliserer salighedsriget, der udgør mellemstadiet mellem den åndelige og fysiske verden. Dette rige skygger ind på det fysiske plan som mineralriget. Og vi kommer herefter til et nyt spiralkredsløbs planterige, der efterfølges af et nyt dyrerige og dette igen af et rigtigt menneskerige og således fortsættende De enpolede væseners parringsakt Til venstre på symbolet ser vi en rund figur, der indeslutter et gult og et grønt felt. Disse to felter er igen hver for sig markeret ved en trekant. Dette symboliserer, at hvert af disse to felter udtrykker et levende væsen. Det gule felt symboliserer, at dette væsen er et hunkønsvæsen, mens det grønne felt symboliserer, at dette væsen udgør et hankønsvæsen. De udgør altså hver især et enpolet væsen. De to kryds betyder, at de to væsener gensidigt er forelsket i hinanden og befinder sig i en parringsakt. Den mindre figur med det gule og grønne felt symboliserer de to parters modsatte poler. Det gule felt i hankønsvæsenets område betyder dette væsens feminine pol, mens det grønne felt i det feminine væsens område betyder dette væsens maskuline pol. Den orangefarvede glorie omkring væsenerne betyder, at de tilhører dyreriget. Den orangefarvede figur nedenfor parringsfiguren symboliserer, at enpolethedens område er dyrerigets og krigens domæne, men parringsakten er udløsningen af Guds ånds lys i dette mørkets domæne Han- og hunkønsvæsenernes domæne i spiralkredsløbet Lige over parringsfiguren, mellem de punkterede linier ser vi her et grønt og et gult felt. Disse to felter viser de to polers udfoldelseskapacitet i hunkønsvæsenerne i dyreriget, hvor de ufærdige mennesker også mere eller mindre hører hjemme. Dyreriget er her markeret ved området mellem de punkterede linier, der hviler på dyrerigets trin forneden på symbolet. Vi ser her, hvorledes det maskuline princip (grøn farve) degenererer ned til en mindste udfoldelsestilstand for atter at udvikle sig til en større kapacitet. Samtidig ser vi, at det feminine princip (gul farve) er det dominerende eller det førende i væsenerne her i denne zone, der jo er det samme som dyreriget, og disse væsener kender vi som hunkønsvæsener. - Længere oppe i det samme felt mellem de punkterede linier ser vi også det maskuline og det feminine princip symboliseret. Men her er det det feminine princip, der fremtræder i sin mindste udfoldelse, og det maskuline princip der er det førende. Og vi kender disse væsener som hankønsvæsener. Dyrerigets væsener er på grund af den viste polstruktur således hankøns- og hunkønsvæsener, 34

6 der igen er det samme som enpolede væsener. - Højere oppe i samme felt ser vi et område, der skal symbolisere mørkets kulmination i det her berørte spiralkredsløb. Vi ser, at dette mørke er markeret ved streger og fortsætter ind i felterne til højre men i aftagende form. Helt oppe foroven ser vi at lyset (det hvide felt) begynder i dyreriget og ligeledes fortsætter ind i felterne til højre, men i en tiltagende form. Disse felter udtrykker således som allerede påvist forneden ved farverne: menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Vi ser dette lys kulminere eller fremtræde i sin største udfoldelsestilstand i den guddommelige verden, der også udtrykkes som intuitionsriget, fordi det bæres af intuitionsevnen (blå farve). Efter dette felt tager lyset atter af eller degenererer helt ned til sin latente eller mindsteudfoldelsestilstand i et nyt kredsløbs dyrerige. Herefter tager det atter til og fortsætter på samme måde ind i dette kredsløbs riger, som det har gjort i det forudgående kredsløb Det færdige menneske i Guds billede På feltet over det blå trin, der som nævnt udtrykker den guddommelige verden, ser vi en figur med en blå aura omkring. Denne figur udtrykker et totalt fuldkomment dobbeltpolet væsen. Dets gule felt er dets feminine princip, og det grønne felt er dets maskuline princip. Den hvide trekant betyder jeget i dette væsen. Her er begge principperne eller de seksuelle poler jævnbyrdige. At det grønne felt her på symbolet er mindre end det gule felt betyder ikke, at den maskuline pol her er i mindre udfoldelse end den feminine pol. Begge poler er her i absolut ligevægt. Og væsenet er derfor her ikke noget specielt hankønseller hunkønsvæsen. Det er nu helt fri af de dyriske tendenser. Det er blevet til et menneske i renkultur. Det lever nu i en verden, hvor alkærligheden udgør det daglige livsfundament. Det skal ikke mere som dyret dræbe for at leve. Det skal ikke mere have andre levende væseners kød og blod som næringsmiddel eller føde. Det lever nu ikke mere i den dyriske tilstand, hvor dets liv er omgivet af fjendtlige efterstræbelser. Det behøver derfor her ikke mere den kunstige parringskærlighed og dens parringsakt for at opnå den "højeste ild" eller Guds ånds lys og den heraf følgende stimulans og kraft til at leve livet i mørket. Da livet nu er blevet kulminerende lys, salighed og glæde, oplever det ikke Guds ånd som blot et lille glimt af behagseller vellystfølelse i en parringsakt med et andet væsen, eftersom det nu lever permanent i den højeste ild, hvor selv den mindste berøring med et andet af dette plans væsener er en parringsakt i form af en kulminerende alkærlighedsudløsning til glæde, ikke blot for de pågældende væsener selv, men også for omgivelserne. Alle lever her i kærlighed til alle og ikke som i dyreriget, hvor alle lever i krig med alle. Her er Guds store skaberværk "Mennesket i hans billede efter hans lignelse" totalt fuldført. Og væsenet er blevet et nyt redskab for Guds ånds strålevæld eller alkærlighedsudfoldelse, der lyser og funkler igennem det evige rum, opretholdende sole og verdener og levende væseners mangfoldighed. Alle er draget imod det evige lys i mørket. 35

7 35.7 Hvorfor bevidstheden og organismen bliver gammel og skrøbelig Som vi ser på polprincippernes figurer foroven på symbolet, er væsenernes primære tilstand i virkeligheden dobbeltpolede, eftersom enpolethedsfeltet, som vist på symbolet, kun udgør en sjettedel af hele det kosmiske spiralkredsløb. Enpoletheden eksisterer jo kun, for at mørket kan skabes. Den er ikke skabt for at skulle være den færdige bevidsthedstilstand, men for at væsenet igennem den kunne udvikles til at forstå, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og derved få den bevidsthed, der er Guds billede efter hans lignelse, altså en bevidsthedstilstand, der er i absolut total harmoni med Guds primære bevidsthed. Enpoletheden og dermed mørkets skabelse er så at sige kun en kortvarig fornyelsesproces af væsenets livsoplevelses- og manifestationsevne. Den kosmiske bevidsthedstilstand er jo noget, der skabes. Den er ikke et evigt uforanderligt noget således som væsenets jeg. Var den det, kunne den umuligt være bevidsthed. Hvis ikke bevidstheden var en foranderlig ting, ville der ikke eksistere noget levende væsen i verdensaltet, ja der ville overhovedet ikke eksistere noget verdensalt. Bevidstheden er det samme som oplevelse og skabelse af manifestation. Men dette betyder igen bevægelse, forandring og jongleren med materien. Resultatet heraf udgør altså det levende væsens livsoplevelse og manifestation eller skabelse. Bevidstheden er således et produkt af skabelse. Men et produkt af skabelse kan kun eksistere som tids- og rumdimensionelt. Dette vil igen sige, at det kun kan eksistere i tid og rum - ikke i uendelighed og evighed. En skabt ting, ligegyldigt hvilken, er således absolut begyndelse og afslutning underkastet. Og derfor vil en kosmisk bevidsthed også, således som vi i tidligere analyser har belyst, være forgængelig. Vi ser, at det samme er tilfældet med et væsens fysiske bevidsthed. Den er også skabt, vokser frem til en kulmination og degenererer derefter. Og vi udtrykker denne degenererede bevidsthedstilstand som alderdom. Ser vi ikke netop en mere eller mindre degenereret bevidsthed hos de meget gamle, 95-årige eller 100-årige mennesker. Hvorfor er disse menneskers bevidsthed så degenereret, at de næsten kan være som børn. Hvor er den klare fysiske bevidsthed henne, de havde i deres ungdom og manddom? - Hvorfor bliver deres organisme ligeledes gammel og skrøbelig og væsenet tilsvarende hjælpeløst? - Det er loven for skabte ting, der her har gjort sig gældende. Ingen som helst kan skabe noget, som er permanent eller urokkeligt evigt. Al skabelse hører således ind under tids- og rumdimensionelle love, fordi ingen skabelse kan eksistere uden at være forandring underkastet og dermed bundet til begrænsning i rum og tid. Da væsenernes kosmiske bevidsthed er begyndelse og afslutning underkastet og således er forgængelig, må væsenets kosmiske bevidsthed skabes påny. Og det er denne skabelsesproces, der finder sted igennem væsenets passage fra salighedsriget igennem mineralriget, planteriget og frem til dyreriget. I dette rige oplever det altså dette mørke eller den kontrast til lyset eller kosmisk bevidsthed, uden hvilken denne bevidsthedstilstand umuligt kunne opnås. Når væsenet har nået denne kosmiske bevidsthed, der kun kan bæres af dets dobbeltpolethed, har det altså nået den tilstand, der er dets primære kosmiske liv. I dette liv fremtræder det altså i sin 36

8 totale fulde udfoldelse som "ét med Gud". Det er her blevet det færdige "menneske i Guds billede efter hans lignelse". Med denne fornyelse af bevidstheden kan væsenets evige jeg således i al evighed, kun med de korte afbrydelser i enpolethedens eller mørkets domæne, blive ved med at forny sin kosmiske bevidsthed og således holde den vedlige frem igennem en uendelig kæde af højere og højere spiralkredsløb. Tænk hvilken guddommelig tilværelse der således er beskåret det levende væsen i mikrokosmos og makrokosmos såvel som i mellemkosmos. I sandhed, verdensaltets grundtone er kærlighed Han- og hunkønsvæsenernes polforvandling Når væsenernes kosmiske bevidsthed degenererer i de åndelige verdener, skyldes det, at dobbeltpoletheden degenererer. Og den af væsenets seksuelle poler, der sidst udfoldede sig som den førende pol vil nu indgå i en slags hviletilstand, en latent tilstand, hvor den kun er i sin mindre grad af udfoldelse. Den pol, der i samme væsen i dets sidste enpolede tilstand var latent eller i sin mindste udfoldelse, bryder nu frem og overtager føringen i væsenets bevidsthed. Hvis det er den maskuline pol, der således overtager føringen, fremtræder væsenet som et hankønsvæsen i det nye spiralkredsløb. Hvis det var væsenets feminine pol, der var latent i dets sidste enpolede tilstand og nu bryder frem og overtager føringen af væsenets bevidsthed, bliver det i dets nye spiralkredsløb et hunkønsvæsen. Væsenet har således seksuelt set et dobbelt talent. Det kan ligeså godt fremtræde som hankønsvæsen eller som hunkønsvæsen og ligeså godt som hunkønsvæsen eller som hankønsvæsen. Men det er kun i dets enpolede tilstand, at det fremtræder som hankønsvæsen eller hunkønsvæsen. Dette vil igen sige, at det hovedsageligt er i dyreriget, det er et enpolet væsen. I spiralens andre riger er det dobbeltpolet. Dette er symboliseret på symbolet foroven ved de to lange vandrette afsnit, der hver rummer et gult og et grønt felt, der henholdsvis udtrykker den feminine pol og den maskuline pol. Vi ser, at disse poler er jævnbyrdige i spiralens riger med undtagelse af dyreriget og i et lille område af planteriget. Men her har væsenet endnu næsten ingen fysisk bevidsthed. Som vi allerede har forklaret, ser vi på symbolet væsenernes enpolede felt i dyrerigets afsnit. Det nederste felt symboliserer det maskuline princips latente eller mindste udfoldelsesområde, mens det feminine princip her er det herskende. Og væsenerne her er hunkønsvæsener, men er dobbeltpolede igennem de næste spiralriger indtil det næste dyrerige. Og her er det det feminine princip i væsenerne, der er i sin mindste udfoldelsestilstand, mens det maskuline princip i væsenerne her er det førende eller herskende. Og væsenerne er således her hankønsvæsener. Disse vil så igen blive dobbeltpolede igennem de følgende kosmiske spiralriger og i det her efterfølgende dyrerige atter blive hunkønsvæsener, for atter at blive hankønsvæsener i det næste dyrerige og således fortsættende i det uendelige. Vi ser, at det samme er symboliseret i den øverste lange vandrette figur. Den viser blot at de væsener, der er hankønsvæsener, er samtidige med de væsener, der er hunkønsvæsener i samme dyrerige. I næste dyrerige vil disse hankønsvæsener blive hunkønsvæsener og de andre væsener, der er hunkønsvæsener i det nuværende dyrerige, blive hankøns- 39

9 væsener og derefter atter blive hunkønsvæsener i næste spirals dyrerige og således fortsættende i det uendelige. Vi ser her, at et væsens seksuelle polkredsløb strækker sig over to kosmiske spiralkredsløb. I disse to kredsløbs dyreriger har væsenet således opnået at være hankønsvæsen og hunkønsvæsen og derved oplevet begge principper til fuldkommenhed. At væsenernes seksuelle kredsløb strækker sig over to spiralkredsløb er en uundgåelig betingelse for, at der samtidig kan være hankønsvæsener og hunkønsvæsener. Hvis disse ikke var samtidige, kunne befrugtning eller parringstilstanden ikke finde sted. Og dyreriget eller mørkets epoke ville være en total umulighed i det kosmiske spiralkredsløb. Og uden mørkets oplevelse ville intet som helst væsen kunne blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Og de åndelige eller kosmiske verdener i spiralkredsløbet ville ligeledes være en total umulighed. Og vi ser således her, at de evige kosmiske love igennem polprincippet eller "den højeste ild" garanterer alle eksisterende levende væsener en urokkelig vej gennem mørket til det evige lys i de højeste kosmiske alkærligheden og salighedens verdener, der er det samme som det, igennem alle tider på forskellige måder bebudede "Himmeriges rige". 40

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus Martinus TO SLAGS KÆRLIGHED Ægteskabsprincippets mission Det store fundamentale princip, som på forskellig måde har været det levende væsens livsfundament i dets eksistens og væremåde i dets udviklingspassage

Læs mere

Det evige livs struktur

Det evige livs struktur Symbol nr. 36 Det evige livs struktur Hvorledes tiden og rummet opstår Hvad er tid og rum? 36.1 Som vi er blevet kendt med, er det levende væsen evigt eksisterende. Det har aldrig nogen sinde begyndt og

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6 Martinus Center Klint Boggruppen 2014 Uge 3 og 6 Mennesket og dets livskraft og Ægteskabet og alkærligheden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET MARTINUS H0JINTELLEKTUALITET OG LA VINTELLEKTUALITET ~~ ~'j\:'~ ~~~ ~ ~,~, MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Bearbejdet af Mogens MØller Logos-Tryk 1. KAPITEL

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Kunst, kærlighed og kosmologi

Kunst, kærlighed og kosmologi Kunst, kærlighed og kosmologi - i et kosmisk perspektiv fra det evige verdensbillede Poul Dyrholm Med poetiske meditationer ved Ulla-Mir Renöfält Scientia Intuitiva Kunst, kærlighed og kosmologi Poul Dyrholm,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre Symbol nr. 44 Loven for tilværelse elsker hverandre Jorden - et fartøj på evighedens umådelige hav 44.1 Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 LIVETS VEJ MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1961 Eget tryk 1. KAPITEL Den evige vej Alverdens mennesker er på vandring. De befinder sig på en ejendommelig vej. Det

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut DEN STORE FØDSEL Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Når menneskene lever på naivitet og uvidenhed Menneskehedens mest fundamentale spørgsmål i dag er dette: "Hvad er livets mening"?

Læs mere

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen (Symbol nr. 21) 1. Dyrets angstskrig Inde i det levende væsens psyke er der indbygget en organisk foreteelse, der bringer det til at råbe efter lys, når mørket kulminerer i dets skæbne. Dette råb" begynder

Læs mere

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Afstande i verdensrummet Vi ved alle, at verdensaltet udgør et uendeligt rum, i hvilket der svæver et utal af mælkeveje,

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Natbevidstheden. paraaiset. Martinus - 3 -

Natbevidstheden. paraaiset. Martinus - 3 - Martinus Natbevidstheden og paraaiset To former for bevidsthed: dagsbevidsthed og natbevidsthed Alle levende væsener på det fysiske plan har to former for livsoplevelse. Den ene form for livsoplevelse

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Symbol nr. 34. Parringsakten eller Guds ånd i mørket

Symbol nr. 34. Parringsakten eller Guds ånd i mørket Symbol nr. 34 Parringsakten eller Guds ånd i mørket Uden Guds ånd, intet liv, intet verdensalt Væsenets overbevidsthed, polorganer, grundenergierne, sanseorganerne og bevidsthed 34.1 Som en direkte fortsættelse

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

Symbol nr. 38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

Symbol nr. 38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde Symbol nr. 38 Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde De levende væseners fysiske organismer Planteædende og kødædende dyr 38.1 I en overordentlig stor udstrækning er de levende væsener skabte til at

Læs mere

Symbol nr. 40. Korsets tegn

Symbol nr. 40. Korsets tegn Symbol nr. 40 Korsets tegn Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning 40.1 Den på jorden til dato gældende, videnskabelige forskningsmetode,

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966

MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 DØMMER IKKE MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1960 1. KAPITEL En gallaprydelse, der ikke er i kontakt med det femte bud I menneskenes daglige liv forekommer der

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad dit lys skinne for os, vis os vejen og mulighederne i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad dit lys skinne for os, vis os vejen og mulighederne i vores liv. Amen Alle Helgen II 6. november 2016 Sundkirken 10 754 Se, nu stiger solen 571 Den store hvide flok 364 Al magt på jorden 551 Der er en vej 192 v. 1-6 Hil dig frelser solo: 856 Når den jeg har elsket er borte

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente Introduktion til Martinus værk Det Tredie Testamente de kosmiske symboler og den samlede litteratur Disse Virkninger udgør min samlede Manifestation: Skabelsen af en virkelig matematisk Verdensanalyse,

Læs mere

Kosmos. Martinus Kosmologi. Prøvenummer. Dansk. Martinus. Martinus: Længsel. Martinus: Ægteskabet. Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede

Kosmos. Martinus Kosmologi. Prøvenummer. Dansk. Martinus. Martinus: Længsel. Martinus: Ægteskabet. Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede Prøvenummer Martinus Institut Kosmos Martinus Kosmologi Martinus: Længsel Martinus: Ægteskabet Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede John Nielsen: Hvad er meningen? Egon Sørensen: Tag det du

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE RoLF ELVING EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE 2 Originaludgave Goteborg, 1999 Første danske udgave Borgens

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers

biperson i Det nye Testamente. Alligevel ved vi betydeligt mere om hvad han spiste: nemlig det han kunne finde i ørkenen, honning og vilde biers Tekster: Es 35, 1 Kor 4,1-5, Matt 11,2-10 Salmer: 733: Skyerne gråner 78: Blomstre 89: Vi sidder - 86: Hvorledes skal jeg 438 Hellig 79.6 Velsignet være Gud, vor drot (Mel Alt hvad som fuglevinger) 80:

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut JDLELYSENE Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut 1. KAPITEL Fysiske vintre og somre Midvinteren er årets mørkeste tid. Og mørket er særligt fremtrædende sammen med kulde og blæst, frost og sne,

Læs mere

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l DENNE UDGAVE AF DET EVIGE VERDENSBILLEDE ER TRYKT I ET OPLAG PÅ 800 EKSEMPLARER MARTINUS DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l MARTINUS INSTITUT KØBENHAVN 1968 MARTINUS 1968

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2014 Uge 3 og 6 At blive hjernebevidst i sin modsatte pol Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte

Læs mere

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej Indhold Forord: At vælge Guds vej 7 1. Viljens mange ansigter 11 2. Mit rige, Dit rige 27 3. Kærlighed og vilje 42 4. At vælge Gud 53 5. Vilje og længsel 70 6. At vælge korset 85 7. At udvikle hjertets

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Et vindue til evigheden

Et vindue til evigheden Et vindue til evigheden... en introduktion til DET Tredie Testamente af Martinus Martinus Institut Den røde tråd gennem de kosmiske analyser er kærligheden til alt levende. Denne introduktion til Det Tredie

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed MARTINUS DE LEVENDE VÆSENERS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1957 Eget tryk 1. KAPITEL Kun igennem erkendelsen af væsenernes udødelighed

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 1 og 2 Jeget, livets kerne Udarbejdet af Eigil Kristensen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

MENNESKEHEDEN ET MED GUD

MENNESKEHEDEN ET MED GUD MENNESKEHEDEN ET MED GUD MARTINUS MENNESKEHEDEN ET MED GUD FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1959 Logos-Tryk 1. KAPITEL Bibelens forudsigelse af dommedagen og dens opfyldelse I Bibelen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE«

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« »DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Forskellen på "dyr" og "menufærdige neske" bedømmes af mennesker mere efter organism e n e Il e r l e g e m

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier Symbol Nr. 39 Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier De afgørende kræfter for jordmenneskets modtagelighed for den ny verdensimpuls 'Hellig vrede", "retfærdig harme" 39.1 Man skulle jo tro, at alle jordmennesker

Læs mere

Det Tredje Testamente

Det Tredje Testamente MARTINUS Det Tredje Testamente LNETSBOG BIND4 BORGENSFORIAG Symbolet på forsiden, nr. 23: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, og symbolet på bagsiden, nr. 19: Gennem indvielsens mørke,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

BEVIDSTHEDENS SKABELSE

BEVIDSTHEDENS SKABELSE MARTINUS BEVIDSTHEDENS SKABELSE MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Det store spørgsmål Hvad er det vi ser, når det regner og sner,

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation & IT. Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen Roskilde Tekniske Gymnasium 08-12-2008

Grafisk design. Kommunikation & IT. Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen Roskilde Tekniske Gymnasium 08-12-2008 2008 Grafisk design Kommunikation & IT Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen 08-12-2008 Indholdsfortegnelse: Typografier...3 Farver...3 Farveskemaer...5 Kompositioner...5 Gestaltregler...5

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere