DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007"

Transkript

1 DanTruck-Heden A/S CVR-nr Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hovedaktiviteter og forretningsområder 5 Koncernoversigt 7 Året i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 11 Beretning 13 Aktionærinformation 25 Regnskabsberetning 27 Koncernregnskab 1. januar december Regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Noter til koncernregnskabet 48 Årsregnskab DanTruck-Heden A/S 1. januar december Regnskabspraksis 76 Resultatopgørelse 77 Balance 78 Egenkapitalopgørelse 80 Noter til årsregnskabet 81

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for DanTruck-Heden A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Uldum, den 27. marts 2007 Direktion Lars Henriksen adm. direktør Bestyrelse Arne Pedersen Formand Svend Sigaard Næstformand Lars Blavnsfeldt Hans Jørgen Pedersen (medarbejdervalgt) Otto Møller Knudsen (medarbejdervalgt) Jan Trabjerg (medarbejdervalgt) 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DanTruck-Heden A/S Vi har revideret årsrapporten for DanTruck-Heden A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006, side 1-86, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som for moderselskabet. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter den danske årsregnskabslov og de danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ovenfor nævnte lovgivning og regnskabsstandarder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 2

5 Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 og af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Skive, den 27. marts 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter H. Christensen statsautoriseret revisor Michael Laursen statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet DanTruck-Heden A/S Uldum Hedevej Uldum Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemsted: Hedensted Bestyrelse Direktion Revision Arne Pedersen, formand Svend Sigaard, næstformand Lars Blavnsfeldt Hans Jørgen Pedersen, medarbejdervalgt Otto Møller Knudsen, medarbejdervalgt Jan Trabjerg, medarbejdervalgt Lars Henriksen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resenvej Skive Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2007 i Uldum. 4

7 Hovedaktiviteter og forretningsområder DanTruck-Heden A/S beskæftiger sig gennem sine datterselskaber med udvikling, produktion og salg af kørende materiel til industrielle løfteopgaver. Virksomheden sælger sine produkter og ydelser enten direkte til slutbrugerne eller via forhandlere og OEM-partnere (private labels). DanTruck-Hedens forretningsmæssige aktiviteter er opdelt i tre selskaber: Forretningsområdet DanTruck-Heden Lifttruck DanTruck-Heden Lifttruck A/S udvikler, producerer og sælger diesel- og gasdrevne modvægtsgaffeltruck af mærkerne DanTruck og Heden. Selskabet er ordreproducerende og har sin primære afsætning på det skandinaviske og det tyske marked. Salget foregår gennem egne forhandlere og via aftaler om produktion under private labels. Organisatorisk omfatter selskabet produktudvikling og produktion på fabrikken i Lemvig, indkøbskontoret i Sofia (Bulgarien) og salgs- og eksportafdelingen i Uldum. Forretningsområdet DanTruck-Heden Danmark DanTruck-Heden Danmark A/S har ansvaret for salg og servicering af dels DanTruck og Heden truck, dels af importerede truck af fabrikatet Nissan, SMV, Baumann og LOC, som DanTruck- Heden Danmark A/S er eneforhandler af i Danmark. Desuden har DanTruck-Heden Danmark A/S en række relaterede aktiviteter, hvor selskabet har opnået en betydende position i Danmark: Udlejning af løftemateriel til kunder med midlertidige behov Salg af reservedele Salg af nyere brugte truck Reparation, vedligeholdelse og servicering af truck på egne værksteder On site service og reparation af truck hos de danske kunder via en flåde af egne servicemontører med rullende værksteder. Organisatorisk er selskabet placeret i Uldum, hvor der også er klargøringsværksted, lager af brugte truck, reservedelslager, salg i Danmark og planlægnings- og kørselskontor for selskabets servicemontører. 5

8 Hovedaktiviteter og forretningsområder Forretningsområdet Netto Truck NettoTruck A/S har ansvaret for import og salg af nye, solide og konkurrencedygtige standardtruck. Forretningskonceptet er baseret på en smal fokuseret organisation, høj omsætningshastighed og minimale kapitalbindinger. Målet er at give kunderne adgang til et produktprogram med nogle af markedets mest populære modeller inden for løftemateriel - og en enkel og gennemskuelig handel. Netto Truck har valgt Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co. Ltd., også kendt under navnet Hangcha Forklift Truck, som primær leverandør. I den forbindelse har Netto Truck opnået en eksklusivaftale, som indebærer eneretten til at importere og forhandle Hangchaprodukterne i Skandinavien. Som supplement til denne aftale er Netto Truck pr. 1. januar 2006 startet op som eneforhandler af truck fra Hyundai i hele Skandinavien. I Norge, Sverige og Finland bliver dette produktprogram solgt via forhandlere. Driften af NettoTruck flyttes i 2. kvartal 2007 til nye lejede lokaler ved motorvej E45 i Hedensted. NettoTruck har herefter afdelinger i Hedensted og Greve. 6

9 Koncernoversigt Moderselskab DanTruck-Heden A/S, Uldum Nom. TDKK % DanTruck-Heden Lifttruck A/S, Lemvig Nom. TDKK % DanTruck-Heden Danmark A/S, Uldum Nom. TDKK % NettoTruck A/S, Uldum Nom. TDKK 500 7

10 Året i hovedtræk I 2006 blev planen om opdeling af Dantruck-Heden A/S i moderselskab og tre underliggende operationelle datterselskaber gennemført. Denne nye forretningsmodel har vist sig at medføre ændret værdiansættelse af lageret af brugte truck og reservedele, hvilket påvirker årets resultat før skat med ekstraordinære nedskrivninger på 9 mio. kr. Fra 2006 regnskabet kan fremdrages følgende hovedpunkter : Omsætningen i koncernen blev i 2006 på TDKK mod TDKK i 2005, hvilket er en tilbagegang på 2,7 %. Resultatet før skat blev et underskud på TDKK mod et overskud før skat i 2005 på TDKK Resultatet efter skat blev i 2006 et underskud på TDKK mod et overskud på TDKK i Omsætning og resultat før skat ligger således inden for udmeldingerne til Københavns Fondsbørs i fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar Det samlede koncernresultat afspejler, at der også i 2006 har været anvendt store ressourcer på den igangværende turn around i virksomheden med fokus på at optimere og effektivisere alle væsentlige forretningsområder og forretningsprocesser. Omsætningen pr. medarbejder er i 2006 forøget med 6% i forhold til Pengestrømmen fra drifts- og investeringsaktiviteterne blev positiv med TDKK Høj omsætning af egenfremstillede og agenturtruck i december 2006 har bevirket en væsentlig forøgelse af tilgodehavender. Balancesummen pr. 31. december 2006 er således forøget med TDKK i forhold til På passivsiden har koncernen forøget leverandørfinansieringen. Egenkapitalandelen er i 2006 faldet fra 30,0 % til 22,8 %. NettoTruck A/S havde en omsætningsfremgang på 52,8% svarende til TDKK Omsætningen i DanTruck-Heden Danmark A/S steg i 2006 med 8,6 %, hvorimod omsætning i DanTruck-Heden Lifttruck A/S viste et fald på 8,9 %. 8

11 Året i hovedtræk Ny forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 DanTruck-Heden A/S position i 2011 skal kendetegnes ved: - Under DanTruck varemærket udvikle produkter, øge indkøb i lavtlønsområder, og distribueret via Private Label kunder. - Under Heden varemærket funktionsspecificere produkter, som en basisudgave af DanTruck produkterne, der sammen med produkter fra lavprisproducenter distribueres via egne butikker og tilknyttede servicepartnere. - Korttidsudlejning og salg af nye / nyere gaffeltruck og serviceydelser til slutkunder i Danmark. Hovedsigtet med denne strategiske ændring er en forbedring af virksomhedens indtjeningsevne. Således forventes allerede i 2007 en EBIT på 3,5 %, som vil blive yderlig forbedret i Markedet forventer konkurrencedygtig teknologi, der forener hensyn til funktionsdygtighed, driftsøkonomi og miljøet, herunder reduktion af forbrug af fossile brændstoffer. DanTruck- Heden A/S kommende generationer af gaffeltruck skal være på forkant med anvendelsen af nye miljøvenlige drivlinieteknologier. DanTruck-Heden A/S skal ikke udvikle de nye teknologier, men være førende i anvendelsen heraf. Med globaliserede konkurrencevilkår er fokus nødvendigt for at fastholde og udvikle spidskompetencer, der holder internationalt niveau, og volumen i produktionen afgørende for konkurrencedygtige kommercielle betingelser. Forandringer i industriens nationale og internationale lokaliseringsmønstre medfører, at DanTruck-Heden A/S skal finde sin fremtidige rolle i den globale truck industri, herunder søge mulighederne for global sourcing af komponenter og produktion af truck samt mulighederne for at udvide det geografiske område for afsætning. Vi ser en stigende handel med nye truck via handelshuse, internetportaler etc. Salgskoncepter med lavt omkostningsniveau bliver centralt i den fremtidige konkurrence. Kunderne lægger i stigende omfang vægt på brugsretten frem for ejerskab, begrundet i optimering af kapitalanvendelse og ønsket om en slankere balance, og udlejning af truck er et voksende forretningsområde. Uanset kundernes indkøbsmønstre skal trucken repareres og vedligeholdes. God service efterspørges altid og med gode indtjeningsmarginaler er det et attraktivt segment af markedet. Med ovennævnte strategiske fokus og de handlingsplaner, som er fastlagt for de enkelte forretningsenheder, vurderes det, at DanTruck-Heden A/S er godt rustet til at nå de strategiske målsætninger, herunder en omsætning i niveauet 500 mio. DKK og EBIT i niveauet 10 % i

12 Året i hovedtræk I 2007 vil DanTruck-Heden A/S gennemføre en indsnævring i og modularisering af produktsortimentet. Dette medfører, at det nuværende produktprogram reduceres til fra tre til én teknikplatform, den nye DanTruck 9000 serie. En modulopbygget konstruktion, et veldefineret optionsprogram og moderne industrielt design sikrer en moderne truck, der matcher kundernes behov og samtidig minimerer montageomkostningerne. I 2007 vil DanTruck-Heden A/S starte sourcing i lande med lavt omkostningsniveau og god forsyningsstruktur af nøglekomponenter (motor, gearkasse etc). Sourcing af komponenter, semikomplette eller komplette truck vil reducere både materiale og lønomkostningerne. I 2007 vil DanTruck-Heden A/S åbne en ny truckbutik, baseret på salg af lavpris gaffeltruck. DanTruck-Heden A/S forventer en omsætning i 2007 i intervallet mio. DKK og et resultat før skat i intervallet 5 10 mio. DKK. 10

13 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: ¹ 2002¹ DKK DKK DKK DKK DKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt

14 Hoved- og nøgletalsoversigt ¹ 2002¹ DKK DKK DKK DKK DKK Nøgletal Bruttomargin 12,1% 16,4% 13,1% 13,3% -7,2% Overskudsgrad (EBIT) -2,0% 1,7% 2,5% 1,5% -7,0% Afkastningsgrad (ROIC) -6,9% 5,5% 7,3% 3,9% -17,4% Likviditetsgrad 102,3% 115,5% 111,7% 112,8% 94,2% Egenkapitalandel (soliditet) 22,8% 30,0% 24,2% 23,2% 8,3% Egenkapitalforrentning -18,2% 5,7% 6,1% 5,7% -89,2% Resultat pr. aktie (EPS), DKK -3,02 1,01 1,01 0,91-25,33 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -3,02 1,01 1,01 0,91-25,33 Gennemsnitligt antal ansatte ) Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet "Ændring af anvendt regnskabspraksis". Sammenligningstallene for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 9). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Der er ikke udarbejdet hoved- og nøgletal for moderselskabet. I årsrapporten er tallet for 2005 anført i parentes efter det aktuelle tal for

15 Beretning DanTruck-Heden A/S opnåede i regnskabsåret 2006 en samlet omsætning på TDKK ( ), der er en tilbagegang på TDKK svarende til 2,7 %. Koncernens samlede resultat før skat blev på TDKK (2.111). Omsætningen levede op til forventningerne og falder indenfor udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 3 af 30. marts 2006 og fondsbørsmeddelelse nr. 14 af 30. august Resultatet før skat var utilfredsstillende og levede ikke op til forventningerne. Årets resultat før skat falder udenfor udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 3 af 30. marts 2006 og fondsbørsmeddelelse nr. 14 af 30. august Resultatet af den ordinære drift er negativt påvirket med TDKK af en lavere dækningsgrad end forventet og et større tab på en udenlandsk debitor. Resultatet er negativt påvirket med TDKK pga. ændret metode for aktivering af indirekte produktionsomkostninger og varer under fremstilling. Opdelingen af DanTruck-Heden A/S i moderselskab og tre underliggende operationelle datterselskaber blev gennemført i Formålet med opdelingen er selvstændigt fokus på indtjening og udvikling i det enkelte selskab. Vi må konstatere, at den nye forretningsmodel, der er beskrevet under forventninger til fremtiden, kræver ændret værdiansættelse af lageret af brugte truck, truck til udlejning samt reservedele og medfører et ekstraordinært nedskrivningsbehov på TDKK Med reference til fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007 har reguleringer og nedskrivninger påvirket årets resultat før skat væsentligt og korrigeres herfor, så ligger årets resultat i niveau med udmeldingen. Omsætningen i DanTruck-Heden A/S tre underliggende datterselskaber udviklede sig som følger: DanTruck-Heden Lifttruck A/S faldt med 8,9 %, DanTruck-Heden Danmark A/S steg med 8,6 % og NettoTruck A/S steg med 52,8 %. Årets negative resultat før skat kan især henføres til DanTruck-Heden Danmark A/S. Markedet for nye kontravægts gaffeltruck i Danmark udviklede sig positivt i 2006 fra enheder i 2005 til enheder i 2006 opgjort i bekræftede ordrer 1. DanTruck-Heden A/S opnåede både i 2005 og 2006 en markedsandel på 11 % og fulgte således med markedet. 1 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 13

16 Beretning Markedet for nye kontravægt gaffeltruck i Europa i tonnageklassen 5 10 ton løftekapacitet udviklede sig i 2006 ligeledes positivt fra enheder i 2005 til enheder i 2006 opgjort i fakturerede ordrer 2. DanTruck-Heden A/S opnåede i 2005 en markedsandel på 6,2 % og i 2006 på 4,9 % og fulgte således ikke med udviklingen i markedet. DanTruck-Heden Lifttruck A/S Primo 2006 var ordrebeholdningen på både DanTruck og Heden produkterne væsentlig under normal størrelse, men en betydelig ordreindgang i årets første 3 måneder genetablerede niveauet, og ordreindgangen har ligget konstant gennem resten af året. Omsætningen på reservedele var konstant gennem året og svarede til forventningerne. Såvel årets omsætning som indtjening er påvirket af lav produktionsvolumen og effektivitet på fabrikken i årets første 3 måneder. TDKK Omsætning Resultat før skat Der er på fabrikken i Lemvig gennem 2006 brugt betydelige ressourcer på udviklingen af næste generation kontravægt gaffeltruck med 5 10 ton løftekapacitet, med primær anvendelse til løfte- og flytteopgaver af tungt stykgods. Produktudviklingen er teknologisk fokuseret på truck med forbrændingsmotor og retter sig således mod diesel og gas segmenterne. Ligeledes er der anvendt betydelige ressourcer til færdiggørelse af et nyt EDB software program, som automatiserer processen fra ordreoptagelse til produktion. Den nye forretningsmodel kræver ændret værdiansættelse af lageret af reservedele i DanTruck- Heden Lifttruck A/S og medfører et ekstraordinært nedskrivningsbehov på TDKK 2.000, ud af det totale nedskrivningsbeløb på TDKK Det er endvidere besluttet at ændre metoden for aktivering af indirekte produktionsomkostninger og varer under fremstilling på produktionslageret i Lemvig, hvilket medfører en ekstraordinær regulering på DKK 1,4 millioner. Resultatet af den ordinære drift er negativt påvirket af en lavere dækningsgrad end forventet og et større tab på en udenlandsk debitor, hvilket påvirker den ordinære drift negativt i niveauet DKK 2,0 millioner. 2 Kilde : FEM (Europæisk brancheforening for producenter af gaffetruck og lagerteknik) 14

17 Beretning DanTruck-Heden Danmark A/S Omsætningen i Dantruck-Heden Danmark A/S levede op til forventningerne, medens resultatet før skat er meget utilfredsstillende. TDKK Omsætning Resultat før skat Uanset store ekstraordinære nedskrivninger på brugte truck og reservedele på TDKK påvirker årets resultat før skat væsentligt, har resultatet af den ordinære drift ikke levet op til forventningerne 3. Især indtjeningen på salget af nye og brugte truck påvirker resultatet negativt, hvorimod service- og reservedelsaktiviteterne præsterer acceptable resultater og er inde i en positiv udvikling. Det danske marked i 2006 for nye kontravægt gaffeltruck var enheder 4, hvor DanTruck- Heden Danmark A/S opnåede en markedsandel på 6,1 %. Det danske marked i 2006 for brugte kontravægt gaffeltruck var enheder 5, hvor DanTruck- Heden Danmark A/S opnåede en markedsandel på 7,8 %. DanTruck-Heden Danmark A/S opnår sin markedsandel på både nye og brugte primært via større markedsandel indenfor truck med forbrændingsmotor (diesel eller gas) og lavere markedsandel indenfor el-truck. Den typiske kunde til el-truck anvender ligeledes lagerteknik og ønsker som oftest kun en leverandør. For at styrke og supplere salget af Nissan el-truck indgik DanTruck-Heden Danmark A/S i 2006 en distributionsaftale med Atlet-Unitruck A/S om forhandling af Atlet s lagerteknik produkter. Aftalen blev indgået 16. juni og har som forventet ikke haft væsentlig effekt på omsætning og resultat i Ref. fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007, 4 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 5 Kilde : Ibid. 6 Ref. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 16. juni

18 Beretning NettoTruck A/S NettoTruck A/S blev etableret i februar 2005 med henblik på import af kontravægt gaffeltruck fra Sydøstasien og distribution i Skandinavien. Regnskabsåret 2006 var således første hele driftsår. Trods stærk udvikling levede NettoTruck A/S ikke helt op til forventningerne på omsætning og indtjening. TDKK Omsætning Resultat før skat NettoTruck A/S har gennem hele året haft stigende omsætning og ordrebeholdning. Omsætningen i 2006 blev begrænset af lange leveringstider fra leverandørerne. Introduktionen af Hyundai gaffeltruck til det Skandinaviske marked, oprindelig planlagt til 4. kvartal 2005, blev forsinket til 1. kvartal 2006 og resulterede i lavere end forventet omsætning i begyndelsen af året. Odrebeholdningen ultimo 2006 svarer til ca. 40% af den forventede omsætning for NettoTruck A/S er 100 % fokuseret på salg af nye kontravægt gaffeltruck som forudsætning for fremadrettet øget salg af reservedele og serviceydelser. Det danske marked i 2006 for nye kontravægt gaffeltruck var enheder, hvor NettoTruck A/S opnåede en markedsandel på 4,7 %. NettoTruck A/S samlede salg fordeler sig med ca. 55 % i Danmark og ca. 45 % eksportsalg til det øvrige Skandinavien, målt i antal solgte enheder. NettoTruck A/S har i 2006 investeret ressourcer i udbygningen af forhandlernettet i Finland, Sverige og Norge samt udbygning af leverandørsamarbejdet med henblik på alle væsentlige optioner som kabine, aggregater osv. leveres direkte fra fabrik. 7 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 16

19 Beretning Pengestrømme Årets pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteterne er positive med TDKK (2.654), hvilket er en fremgang på TDKK i forhold til sidste år. Årsagerne hertil er en bedre styring af arbejdskapitalen. Balancen Balancen er forøget med TDKK i forhold til Den væsentligste stigning er sket på posten debitorer, der hidrører fra et stort salg i december 2006 af såvel egenproducerede som agentur truck, som stort set er indbetalt på nuværende tidspunkt. Varebeholdningerne er faldet med TDKK i forhold til 2005, hvoraf ca. TDKK hidrører fra ekstraordinære nedskrivninger. Den regnskabsmæssige værdi af beholdningen af truck til udlejning er faldet med TDKK 3.138, hvoraf ca. TDKK hidrører fra ekstraordinære nedskrivninger. På gældssiden er den rentebærende gæld nedbragt med TDKK til TDKK Leasinggælden vedrørende sale-and-lease-back arrangementer er i 2006 nedbragt med TDKK og vil være indfriet ultimo Soliditetsgraden udgør pr. 31. december % mod 30 % pr. 31. december I 2007 vil der fortsat være fokus på lavere kapitalbinding. Likviditet og kapitalberedskab Selskabets kreditrammer afspejler forventningerne til det kommende år og er jf. budgetberegningerne tilstrækkelige. 17

20 Beretning Forskning og udvikling Det er DanTruck-Hedens målsætning at være den førende leverandør på markedet for mellemtunge diesel- og gasdrevne gaffeltruck, hvilket kræver en løbende udvikling af nye produkter samt tilpasning af eksisterende produkter til efterspørgslen. DanTruck-Heden har derfor i 2006 fortsat den høje aktivitet i udviklingsafdelingen i Lemvig. Investeringer Investeringen i udviklingen af en ny gaffeltruck med løftekapacitet fra 6-9 ton til afløsning af den nuværende 9000-serie, der blev påbegyndt i 2005, er forløbet planmæssigt og produktionen af den nye produktlinje vil starte i 2. kvartal Den nye model vil komme til at fremstå i et nyt og tidssvarende design og med ny teknologisk platform. Af årets investeringer på ca. TDKK er der anvendt TDKK til udvikling af særlige moduler til den næste generation af koncernens gaffeltruck. Herudover er der anvendt TDKK til en ny administrationsbygning i Uldum, hvori alle administrative funktioner under forretningsområdet DanTruck-Heden Danmark er samlet. I 2006 er der i Uldum fjernet forældede produktionsbygninger, og når de gamle administrationsbygninger er fjernet i 2. kvartal 2007 fremstår domicilet i Uldum præsentabelt. Til færdigudviklingen af den nye truck forventes i 2007 anvendt ca. TDKK Der er herefter anvendt ca. TDKK til dette udviklingsprojekt. Incitamentsprogrammer Der er p.t. ingen incitamentsprogrammer i koncernen. Ledelsen Der har ikke været ændringer i den daglige koncernledelse i

21 Beretning Forventninger til fremtiden Fra ledelsens gennemgang af forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 kan fremdrages følgende hovedpunkter : Selskabets ledelse har i 1. kvartal 2007 bearbejdet DanTruck-Heden A/S forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007). Konklusionerne af denne gennemgang kan summeres i følgende hovedpunkter, som skal kendetegne DanTruck-Heden A/S position i Under DanTruck varemærket udvikle produkter, øge indkøb i lavtlønsområder, og distribueret via Private Label kunder. - Under Heden varemærket funktionsspecificere produkter, som en basisudgave af DanTruck produkterne, der distribueres via egne butikker og tilknyttede servicepartnere. - Korttidsudlejning af nye / nyere gaffeltruck og serviceydelser til slutkunder i Danmark. Hovedsigtet med denne strategiske ændring er en forbedring af virksomhedens indtjeningsevne. Således forventes allerede i 2007 en EBIT på 3,5 %, som vil blive yderlig forbedret i Markedet forventer konkurrencedygtig teknologi, der forener hensyn til funktionsdygtighed, driftsøkonomi og miljøet, herunder reduktion af forbrug af fossile brændstoffer. DanTruck- Heden A/S kommende generationer af gaffeltruck skal være på forkant med anvendelsen af nye miljøvenlige drivlinieteknologier. DanTruck-Heden A/S skal ikke udvikle de nye teknologier, men være førende i anvendelsen heraf. Med globaliserede konkurrencevilkår er fokus nødvendigt for at fastholde og udvikle spidskompetencer, der holder internationalt niveau, og volumen i produktionen afgørende for konkurrencedygtige kommercielle betingelser. Forandringer i industriens nationale og internationale lokaliseringsmønstre medfører, at DanTruck-Heden A/S skal finde sin fremtidige rolle i den globale truck industri, herunder søge mulighederne for global sourcing af komponenter og produktion af truck samt mulighederne for at udvide det geografiske område for afsætning. Vi ser en stigende handel med nye truck via handelshuse, internetportaler etc. Salgskoncepter med lavt omkostningsniveau bliver centralt i den fremtidige konkurrence. Kunderne lægger i stigende omfang vægt på brugsretten frem for ejerskab, begrundet i optimering af kapitalanvendelse og ønsket om en slankere balance, og udlejning af truck er et voksende forretningsområde. Uanset kundernes indkøbsmønstre skal trucken repareres og vedligeholdes. God service efterspørges altid og med gode indtjeningsmarginaler er det et attraktivt segment af markedet. 19

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2007. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008

DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2007. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 DanTruck-Heden A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DanTruck A/S. Årsrapport for 2008. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009

DanTruck A/S. Årsrapport for 2008. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009 DanTruck A/S CVR-nr. 50 38 40 12 Årsrapport for 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere