DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanTruck-Heden A/S. Årsrapport for 2006. CVR-nr. 50 38 40 12. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007"

Transkript

1 DanTruck-Heden A/S CVR-nr Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hovedaktiviteter og forretningsområder 5 Koncernoversigt 7 Året i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 11 Beretning 13 Aktionærinformation 25 Regnskabsberetning 27 Koncernregnskab 1. januar december Regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Noter til koncernregnskabet 48 Årsregnskab DanTruck-Heden A/S 1. januar december Regnskabspraksis 76 Resultatopgørelse 77 Balance 78 Egenkapitalopgørelse 80 Noter til årsregnskabet 81

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for DanTruck-Heden A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Uldum, den 27. marts 2007 Direktion Lars Henriksen adm. direktør Bestyrelse Arne Pedersen Formand Svend Sigaard Næstformand Lars Blavnsfeldt Hans Jørgen Pedersen (medarbejdervalgt) Otto Møller Knudsen (medarbejdervalgt) Jan Trabjerg (medarbejdervalgt) 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DanTruck-Heden A/S Vi har revideret årsrapporten for DanTruck-Heden A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006, side 1-86, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som for moderselskabet. Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter den danske årsregnskabslov og de danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ovenfor nævnte lovgivning og regnskabsstandarder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 2

5 Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 og af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Skive, den 27. marts 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter H. Christensen statsautoriseret revisor Michael Laursen statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet DanTruck-Heden A/S Uldum Hedevej Uldum Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemsted: Hedensted Bestyrelse Direktion Revision Arne Pedersen, formand Svend Sigaard, næstformand Lars Blavnsfeldt Hans Jørgen Pedersen, medarbejdervalgt Otto Møller Knudsen, medarbejdervalgt Jan Trabjerg, medarbejdervalgt Lars Henriksen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resenvej Skive Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2007 i Uldum. 4

7 Hovedaktiviteter og forretningsområder DanTruck-Heden A/S beskæftiger sig gennem sine datterselskaber med udvikling, produktion og salg af kørende materiel til industrielle løfteopgaver. Virksomheden sælger sine produkter og ydelser enten direkte til slutbrugerne eller via forhandlere og OEM-partnere (private labels). DanTruck-Hedens forretningsmæssige aktiviteter er opdelt i tre selskaber: Forretningsområdet DanTruck-Heden Lifttruck DanTruck-Heden Lifttruck A/S udvikler, producerer og sælger diesel- og gasdrevne modvægtsgaffeltruck af mærkerne DanTruck og Heden. Selskabet er ordreproducerende og har sin primære afsætning på det skandinaviske og det tyske marked. Salget foregår gennem egne forhandlere og via aftaler om produktion under private labels. Organisatorisk omfatter selskabet produktudvikling og produktion på fabrikken i Lemvig, indkøbskontoret i Sofia (Bulgarien) og salgs- og eksportafdelingen i Uldum. Forretningsområdet DanTruck-Heden Danmark DanTruck-Heden Danmark A/S har ansvaret for salg og servicering af dels DanTruck og Heden truck, dels af importerede truck af fabrikatet Nissan, SMV, Baumann og LOC, som DanTruck- Heden Danmark A/S er eneforhandler af i Danmark. Desuden har DanTruck-Heden Danmark A/S en række relaterede aktiviteter, hvor selskabet har opnået en betydende position i Danmark: Udlejning af løftemateriel til kunder med midlertidige behov Salg af reservedele Salg af nyere brugte truck Reparation, vedligeholdelse og servicering af truck på egne værksteder On site service og reparation af truck hos de danske kunder via en flåde af egne servicemontører med rullende værksteder. Organisatorisk er selskabet placeret i Uldum, hvor der også er klargøringsværksted, lager af brugte truck, reservedelslager, salg i Danmark og planlægnings- og kørselskontor for selskabets servicemontører. 5

8 Hovedaktiviteter og forretningsområder Forretningsområdet Netto Truck NettoTruck A/S har ansvaret for import og salg af nye, solide og konkurrencedygtige standardtruck. Forretningskonceptet er baseret på en smal fokuseret organisation, høj omsætningshastighed og minimale kapitalbindinger. Målet er at give kunderne adgang til et produktprogram med nogle af markedets mest populære modeller inden for løftemateriel - og en enkel og gennemskuelig handel. Netto Truck har valgt Zhejiang Hangcha Engineering Machinery Co. Ltd., også kendt under navnet Hangcha Forklift Truck, som primær leverandør. I den forbindelse har Netto Truck opnået en eksklusivaftale, som indebærer eneretten til at importere og forhandle Hangchaprodukterne i Skandinavien. Som supplement til denne aftale er Netto Truck pr. 1. januar 2006 startet op som eneforhandler af truck fra Hyundai i hele Skandinavien. I Norge, Sverige og Finland bliver dette produktprogram solgt via forhandlere. Driften af NettoTruck flyttes i 2. kvartal 2007 til nye lejede lokaler ved motorvej E45 i Hedensted. NettoTruck har herefter afdelinger i Hedensted og Greve. 6

9 Koncernoversigt Moderselskab DanTruck-Heden A/S, Uldum Nom. TDKK % DanTruck-Heden Lifttruck A/S, Lemvig Nom. TDKK % DanTruck-Heden Danmark A/S, Uldum Nom. TDKK % NettoTruck A/S, Uldum Nom. TDKK 500 7

10 Året i hovedtræk I 2006 blev planen om opdeling af Dantruck-Heden A/S i moderselskab og tre underliggende operationelle datterselskaber gennemført. Denne nye forretningsmodel har vist sig at medføre ændret værdiansættelse af lageret af brugte truck og reservedele, hvilket påvirker årets resultat før skat med ekstraordinære nedskrivninger på 9 mio. kr. Fra 2006 regnskabet kan fremdrages følgende hovedpunkter : Omsætningen i koncernen blev i 2006 på TDKK mod TDKK i 2005, hvilket er en tilbagegang på 2,7 %. Resultatet før skat blev et underskud på TDKK mod et overskud før skat i 2005 på TDKK Resultatet efter skat blev i 2006 et underskud på TDKK mod et overskud på TDKK i Omsætning og resultat før skat ligger således inden for udmeldingerne til Københavns Fondsbørs i fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar Det samlede koncernresultat afspejler, at der også i 2006 har været anvendt store ressourcer på den igangværende turn around i virksomheden med fokus på at optimere og effektivisere alle væsentlige forretningsområder og forretningsprocesser. Omsætningen pr. medarbejder er i 2006 forøget med 6% i forhold til Pengestrømmen fra drifts- og investeringsaktiviteterne blev positiv med TDKK Høj omsætning af egenfremstillede og agenturtruck i december 2006 har bevirket en væsentlig forøgelse af tilgodehavender. Balancesummen pr. 31. december 2006 er således forøget med TDKK i forhold til På passivsiden har koncernen forøget leverandørfinansieringen. Egenkapitalandelen er i 2006 faldet fra 30,0 % til 22,8 %. NettoTruck A/S havde en omsætningsfremgang på 52,8% svarende til TDKK Omsætningen i DanTruck-Heden Danmark A/S steg i 2006 med 8,6 %, hvorimod omsætning i DanTruck-Heden Lifttruck A/S viste et fald på 8,9 %. 8

11 Året i hovedtræk Ny forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 DanTruck-Heden A/S position i 2011 skal kendetegnes ved: - Under DanTruck varemærket udvikle produkter, øge indkøb i lavtlønsområder, og distribueret via Private Label kunder. - Under Heden varemærket funktionsspecificere produkter, som en basisudgave af DanTruck produkterne, der sammen med produkter fra lavprisproducenter distribueres via egne butikker og tilknyttede servicepartnere. - Korttidsudlejning og salg af nye / nyere gaffeltruck og serviceydelser til slutkunder i Danmark. Hovedsigtet med denne strategiske ændring er en forbedring af virksomhedens indtjeningsevne. Således forventes allerede i 2007 en EBIT på 3,5 %, som vil blive yderlig forbedret i Markedet forventer konkurrencedygtig teknologi, der forener hensyn til funktionsdygtighed, driftsøkonomi og miljøet, herunder reduktion af forbrug af fossile brændstoffer. DanTruck- Heden A/S kommende generationer af gaffeltruck skal være på forkant med anvendelsen af nye miljøvenlige drivlinieteknologier. DanTruck-Heden A/S skal ikke udvikle de nye teknologier, men være førende i anvendelsen heraf. Med globaliserede konkurrencevilkår er fokus nødvendigt for at fastholde og udvikle spidskompetencer, der holder internationalt niveau, og volumen i produktionen afgørende for konkurrencedygtige kommercielle betingelser. Forandringer i industriens nationale og internationale lokaliseringsmønstre medfører, at DanTruck-Heden A/S skal finde sin fremtidige rolle i den globale truck industri, herunder søge mulighederne for global sourcing af komponenter og produktion af truck samt mulighederne for at udvide det geografiske område for afsætning. Vi ser en stigende handel med nye truck via handelshuse, internetportaler etc. Salgskoncepter med lavt omkostningsniveau bliver centralt i den fremtidige konkurrence. Kunderne lægger i stigende omfang vægt på brugsretten frem for ejerskab, begrundet i optimering af kapitalanvendelse og ønsket om en slankere balance, og udlejning af truck er et voksende forretningsområde. Uanset kundernes indkøbsmønstre skal trucken repareres og vedligeholdes. God service efterspørges altid og med gode indtjeningsmarginaler er det et attraktivt segment af markedet. Med ovennævnte strategiske fokus og de handlingsplaner, som er fastlagt for de enkelte forretningsenheder, vurderes det, at DanTruck-Heden A/S er godt rustet til at nå de strategiske målsætninger, herunder en omsætning i niveauet 500 mio. DKK og EBIT i niveauet 10 % i

12 Året i hovedtræk I 2007 vil DanTruck-Heden A/S gennemføre en indsnævring i og modularisering af produktsortimentet. Dette medfører, at det nuværende produktprogram reduceres til fra tre til én teknikplatform, den nye DanTruck 9000 serie. En modulopbygget konstruktion, et veldefineret optionsprogram og moderne industrielt design sikrer en moderne truck, der matcher kundernes behov og samtidig minimerer montageomkostningerne. I 2007 vil DanTruck-Heden A/S starte sourcing i lande med lavt omkostningsniveau og god forsyningsstruktur af nøglekomponenter (motor, gearkasse etc). Sourcing af komponenter, semikomplette eller komplette truck vil reducere både materiale og lønomkostningerne. I 2007 vil DanTruck-Heden A/S åbne en ny truckbutik, baseret på salg af lavpris gaffeltruck. DanTruck-Heden A/S forventer en omsætning i 2007 i intervallet mio. DKK og et resultat før skat i intervallet 5 10 mio. DKK. 10

13 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: ¹ 2002¹ DKK DKK DKK DKK DKK Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt

14 Hoved- og nøgletalsoversigt ¹ 2002¹ DKK DKK DKK DKK DKK Nøgletal Bruttomargin 12,1% 16,4% 13,1% 13,3% -7,2% Overskudsgrad (EBIT) -2,0% 1,7% 2,5% 1,5% -7,0% Afkastningsgrad (ROIC) -6,9% 5,5% 7,3% 3,9% -17,4% Likviditetsgrad 102,3% 115,5% 111,7% 112,8% 94,2% Egenkapitalandel (soliditet) 22,8% 30,0% 24,2% 23,2% 8,3% Egenkapitalforrentning -18,2% 5,7% 6,1% 5,7% -89,2% Resultat pr. aktie (EPS), DKK -3,02 1,01 1,01 0,91-25,33 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -3,02 1,01 1,01 0,91-25,33 Gennemsnitligt antal ansatte ) Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet "Ændring af anvendt regnskabspraksis". Sammenligningstallene for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 9). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Der er ikke udarbejdet hoved- og nøgletal for moderselskabet. I årsrapporten er tallet for 2005 anført i parentes efter det aktuelle tal for

15 Beretning DanTruck-Heden A/S opnåede i regnskabsåret 2006 en samlet omsætning på TDKK ( ), der er en tilbagegang på TDKK svarende til 2,7 %. Koncernens samlede resultat før skat blev på TDKK (2.111). Omsætningen levede op til forventningerne og falder indenfor udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 3 af 30. marts 2006 og fondsbørsmeddelelse nr. 14 af 30. august Resultatet før skat var utilfredsstillende og levede ikke op til forventningerne. Årets resultat før skat falder udenfor udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 3 af 30. marts 2006 og fondsbørsmeddelelse nr. 14 af 30. august Resultatet af den ordinære drift er negativt påvirket med TDKK af en lavere dækningsgrad end forventet og et større tab på en udenlandsk debitor. Resultatet er negativt påvirket med TDKK pga. ændret metode for aktivering af indirekte produktionsomkostninger og varer under fremstilling. Opdelingen af DanTruck-Heden A/S i moderselskab og tre underliggende operationelle datterselskaber blev gennemført i Formålet med opdelingen er selvstændigt fokus på indtjening og udvikling i det enkelte selskab. Vi må konstatere, at den nye forretningsmodel, der er beskrevet under forventninger til fremtiden, kræver ændret værdiansættelse af lageret af brugte truck, truck til udlejning samt reservedele og medfører et ekstraordinært nedskrivningsbehov på TDKK Med reference til fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007 har reguleringer og nedskrivninger påvirket årets resultat før skat væsentligt og korrigeres herfor, så ligger årets resultat i niveau med udmeldingen. Omsætningen i DanTruck-Heden A/S tre underliggende datterselskaber udviklede sig som følger: DanTruck-Heden Lifttruck A/S faldt med 8,9 %, DanTruck-Heden Danmark A/S steg med 8,6 % og NettoTruck A/S steg med 52,8 %. Årets negative resultat før skat kan især henføres til DanTruck-Heden Danmark A/S. Markedet for nye kontravægts gaffeltruck i Danmark udviklede sig positivt i 2006 fra enheder i 2005 til enheder i 2006 opgjort i bekræftede ordrer 1. DanTruck-Heden A/S opnåede både i 2005 og 2006 en markedsandel på 11 % og fulgte således med markedet. 1 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 13

16 Beretning Markedet for nye kontravægt gaffeltruck i Europa i tonnageklassen 5 10 ton løftekapacitet udviklede sig i 2006 ligeledes positivt fra enheder i 2005 til enheder i 2006 opgjort i fakturerede ordrer 2. DanTruck-Heden A/S opnåede i 2005 en markedsandel på 6,2 % og i 2006 på 4,9 % og fulgte således ikke med udviklingen i markedet. DanTruck-Heden Lifttruck A/S Primo 2006 var ordrebeholdningen på både DanTruck og Heden produkterne væsentlig under normal størrelse, men en betydelig ordreindgang i årets første 3 måneder genetablerede niveauet, og ordreindgangen har ligget konstant gennem resten af året. Omsætningen på reservedele var konstant gennem året og svarede til forventningerne. Såvel årets omsætning som indtjening er påvirket af lav produktionsvolumen og effektivitet på fabrikken i årets første 3 måneder. TDKK Omsætning Resultat før skat Der er på fabrikken i Lemvig gennem 2006 brugt betydelige ressourcer på udviklingen af næste generation kontravægt gaffeltruck med 5 10 ton løftekapacitet, med primær anvendelse til løfte- og flytteopgaver af tungt stykgods. Produktudviklingen er teknologisk fokuseret på truck med forbrændingsmotor og retter sig således mod diesel og gas segmenterne. Ligeledes er der anvendt betydelige ressourcer til færdiggørelse af et nyt EDB software program, som automatiserer processen fra ordreoptagelse til produktion. Den nye forretningsmodel kræver ændret værdiansættelse af lageret af reservedele i DanTruck- Heden Lifttruck A/S og medfører et ekstraordinært nedskrivningsbehov på TDKK 2.000, ud af det totale nedskrivningsbeløb på TDKK Det er endvidere besluttet at ændre metoden for aktivering af indirekte produktionsomkostninger og varer under fremstilling på produktionslageret i Lemvig, hvilket medfører en ekstraordinær regulering på DKK 1,4 millioner. Resultatet af den ordinære drift er negativt påvirket af en lavere dækningsgrad end forventet og et større tab på en udenlandsk debitor, hvilket påvirker den ordinære drift negativt i niveauet DKK 2,0 millioner. 2 Kilde : FEM (Europæisk brancheforening for producenter af gaffetruck og lagerteknik) 14

17 Beretning DanTruck-Heden Danmark A/S Omsætningen i Dantruck-Heden Danmark A/S levede op til forventningerne, medens resultatet før skat er meget utilfredsstillende. TDKK Omsætning Resultat før skat Uanset store ekstraordinære nedskrivninger på brugte truck og reservedele på TDKK påvirker årets resultat før skat væsentligt, har resultatet af den ordinære drift ikke levet op til forventningerne 3. Især indtjeningen på salget af nye og brugte truck påvirker resultatet negativt, hvorimod service- og reservedelsaktiviteterne præsterer acceptable resultater og er inde i en positiv udvikling. Det danske marked i 2006 for nye kontravægt gaffeltruck var enheder 4, hvor DanTruck- Heden Danmark A/S opnåede en markedsandel på 6,1 %. Det danske marked i 2006 for brugte kontravægt gaffeltruck var enheder 5, hvor DanTruck- Heden Danmark A/S opnåede en markedsandel på 7,8 %. DanTruck-Heden Danmark A/S opnår sin markedsandel på både nye og brugte primært via større markedsandel indenfor truck med forbrændingsmotor (diesel eller gas) og lavere markedsandel indenfor el-truck. Den typiske kunde til el-truck anvender ligeledes lagerteknik og ønsker som oftest kun en leverandør. For at styrke og supplere salget af Nissan el-truck indgik DanTruck-Heden Danmark A/S i 2006 en distributionsaftale med Atlet-Unitruck A/S om forhandling af Atlet s lagerteknik produkter. Aftalen blev indgået 16. juni og har som forventet ikke haft væsentlig effekt på omsætning og resultat i Ref. fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007, 4 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 5 Kilde : Ibid. 6 Ref. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 16. juni

18 Beretning NettoTruck A/S NettoTruck A/S blev etableret i februar 2005 med henblik på import af kontravægt gaffeltruck fra Sydøstasien og distribution i Skandinavien. Regnskabsåret 2006 var således første hele driftsår. Trods stærk udvikling levede NettoTruck A/S ikke helt op til forventningerne på omsætning og indtjening. TDKK Omsætning Resultat før skat NettoTruck A/S har gennem hele året haft stigende omsætning og ordrebeholdning. Omsætningen i 2006 blev begrænset af lange leveringstider fra leverandørerne. Introduktionen af Hyundai gaffeltruck til det Skandinaviske marked, oprindelig planlagt til 4. kvartal 2005, blev forsinket til 1. kvartal 2006 og resulterede i lavere end forventet omsætning i begyndelsen af året. Odrebeholdningen ultimo 2006 svarer til ca. 40% af den forventede omsætning for NettoTruck A/S er 100 % fokuseret på salg af nye kontravægt gaffeltruck som forudsætning for fremadrettet øget salg af reservedele og serviceydelser. Det danske marked i 2006 for nye kontravægt gaffeltruck var enheder, hvor NettoTruck A/S opnåede en markedsandel på 4,7 %. NettoTruck A/S samlede salg fordeler sig med ca. 55 % i Danmark og ca. 45 % eksportsalg til det øvrige Skandinavien, målt i antal solgte enheder. NettoTruck A/S har i 2006 investeret ressourcer i udbygningen af forhandlernettet i Finland, Sverige og Norge samt udbygning af leverandørsamarbejdet med henblik på alle væsentlige optioner som kabine, aggregater osv. leveres direkte fra fabrik. 7 Kilde : IFAG (Dansk brancheforeningen for importører og fabrikanter af gaffeltruck) 16

19 Beretning Pengestrømme Årets pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteterne er positive med TDKK (2.654), hvilket er en fremgang på TDKK i forhold til sidste år. Årsagerne hertil er en bedre styring af arbejdskapitalen. Balancen Balancen er forøget med TDKK i forhold til Den væsentligste stigning er sket på posten debitorer, der hidrører fra et stort salg i december 2006 af såvel egenproducerede som agentur truck, som stort set er indbetalt på nuværende tidspunkt. Varebeholdningerne er faldet med TDKK i forhold til 2005, hvoraf ca. TDKK hidrører fra ekstraordinære nedskrivninger. Den regnskabsmæssige værdi af beholdningen af truck til udlejning er faldet med TDKK 3.138, hvoraf ca. TDKK hidrører fra ekstraordinære nedskrivninger. På gældssiden er den rentebærende gæld nedbragt med TDKK til TDKK Leasinggælden vedrørende sale-and-lease-back arrangementer er i 2006 nedbragt med TDKK og vil være indfriet ultimo Soliditetsgraden udgør pr. 31. december % mod 30 % pr. 31. december I 2007 vil der fortsat være fokus på lavere kapitalbinding. Likviditet og kapitalberedskab Selskabets kreditrammer afspejler forventningerne til det kommende år og er jf. budgetberegningerne tilstrækkelige. 17

20 Beretning Forskning og udvikling Det er DanTruck-Hedens målsætning at være den førende leverandør på markedet for mellemtunge diesel- og gasdrevne gaffeltruck, hvilket kræver en løbende udvikling af nye produkter samt tilpasning af eksisterende produkter til efterspørgslen. DanTruck-Heden har derfor i 2006 fortsat den høje aktivitet i udviklingsafdelingen i Lemvig. Investeringer Investeringen i udviklingen af en ny gaffeltruck med løftekapacitet fra 6-9 ton til afløsning af den nuværende 9000-serie, der blev påbegyndt i 2005, er forløbet planmæssigt og produktionen af den nye produktlinje vil starte i 2. kvartal Den nye model vil komme til at fremstå i et nyt og tidssvarende design og med ny teknologisk platform. Af årets investeringer på ca. TDKK er der anvendt TDKK til udvikling af særlige moduler til den næste generation af koncernens gaffeltruck. Herudover er der anvendt TDKK til en ny administrationsbygning i Uldum, hvori alle administrative funktioner under forretningsområdet DanTruck-Heden Danmark er samlet. I 2006 er der i Uldum fjernet forældede produktionsbygninger, og når de gamle administrationsbygninger er fjernet i 2. kvartal 2007 fremstår domicilet i Uldum præsentabelt. Til færdigudviklingen af den nye truck forventes i 2007 anvendt ca. TDKK Der er herefter anvendt ca. TDKK til dette udviklingsprojekt. Incitamentsprogrammer Der er p.t. ingen incitamentsprogrammer i koncernen. Ledelsen Der har ikke været ændringer i den daglige koncernledelse i

21 Beretning Forventninger til fremtiden Fra ledelsens gennemgang af forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 kan fremdrages følgende hovedpunkter : Selskabets ledelse har i 1. kvartal 2007 bearbejdet DanTruck-Heden A/S forretningsmodel og strategiplan for perioden frem til 2011 (jf. fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 5. februar 2007). Konklusionerne af denne gennemgang kan summeres i følgende hovedpunkter, som skal kendetegne DanTruck-Heden A/S position i Under DanTruck varemærket udvikle produkter, øge indkøb i lavtlønsområder, og distribueret via Private Label kunder. - Under Heden varemærket funktionsspecificere produkter, som en basisudgave af DanTruck produkterne, der distribueres via egne butikker og tilknyttede servicepartnere. - Korttidsudlejning af nye / nyere gaffeltruck og serviceydelser til slutkunder i Danmark. Hovedsigtet med denne strategiske ændring er en forbedring af virksomhedens indtjeningsevne. Således forventes allerede i 2007 en EBIT på 3,5 %, som vil blive yderlig forbedret i Markedet forventer konkurrencedygtig teknologi, der forener hensyn til funktionsdygtighed, driftsøkonomi og miljøet, herunder reduktion af forbrug af fossile brændstoffer. DanTruck- Heden A/S kommende generationer af gaffeltruck skal være på forkant med anvendelsen af nye miljøvenlige drivlinieteknologier. DanTruck-Heden A/S skal ikke udvikle de nye teknologier, men være førende i anvendelsen heraf. Med globaliserede konkurrencevilkår er fokus nødvendigt for at fastholde og udvikle spidskompetencer, der holder internationalt niveau, og volumen i produktionen afgørende for konkurrencedygtige kommercielle betingelser. Forandringer i industriens nationale og internationale lokaliseringsmønstre medfører, at DanTruck-Heden A/S skal finde sin fremtidige rolle i den globale truck industri, herunder søge mulighederne for global sourcing af komponenter og produktion af truck samt mulighederne for at udvide det geografiske område for afsætning. Vi ser en stigende handel med nye truck via handelshuse, internetportaler etc. Salgskoncepter med lavt omkostningsniveau bliver centralt i den fremtidige konkurrence. Kunderne lægger i stigende omfang vægt på brugsretten frem for ejerskab, begrundet i optimering af kapitalanvendelse og ønsket om en slankere balance, og udlejning af truck er et voksende forretningsområde. Uanset kundernes indkøbsmønstre skal trucken repareres og vedligeholdes. God service efterspørges altid og med gode indtjeningsmarginaler er det et attraktivt segment af markedet. 19

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere