Med kurs mod Grenaa Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kurs mod Grenaa Havn"

Transkript

1 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad

2 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, med mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt mellem enten Grenaa Havn A/S eller datterselskab og en aftalepart. For så vidt at NSAB 2000 og Grenaa Havns A/S almindelige betingelser ikke er fraveget i det følgende, er disse regelsæt gældende for alle aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber. For yderligere regler for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskab henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, der kan rekvireres hos administrationen hos Grenaa Havn A/S eller hos den lokale agent. Indhold 1. GENEREL INFORMATION AFGIFTER SKIBS- OG VAREAFGIFT LEJE AF AREALER OG BYGNINGER AFFALDSHÅNDTERING M.M LEVERING AF EL UDLEJNING AF MATERIEL RENGØRING GRENAA HAVNS ALMINDELIGE BETINGELSER ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING TAKSTBLAD

3 1. Generel information Havneinfo Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Døgntelefon Fax CVR-nr Taksthæftet findes på Alle henvendelser vedrørende datterselskaber bedes rettet til Grenaa Havn A/S. Direktion Administrerende direktør Henning Laursen Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt Faciliteter Grenaa Havn Areal: m² Kajlængde: m Vanddybde: op til 11 m Svajebassin 375 diam Færgelejer: 3 Ro-Ro lejer: 3 Kraner: op til 120 tons i 23 m Kraner: rækkevidde op til 48 m Lastebånd: op til 300 tons pr. time Containertruck: max. 42 tons Trucks: max. 16 tons Pakhuse: m² Tanke: m³ El: op til 63 A Diverse: ferskvand Normal arbejdstid Grenaa Havns A/S normale arbejdstid er: Mandag til onsdag Torsdag og fredag Pauser og Helligdage Nytårsdag, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj, 24. december, Juledag, 2. Juledag, 31. december. 3

4 Betaling Bankforbindelse: Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa Reg.no.: 7320 Konto: IBAN: DK Swift code: DJURDK22 Betalingsbetingelser: Netto kontant International standard Grenaa Havn er sikret efter de regler, som Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN har udarbejdet. Der er tre sikringsområder: Færgehavnen Trafikhavnen Oliepieren Der er opsat hegn. Havnen videoovervåges døgnet rundt, og alle der færdes på havnen, skal bære synligt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S. Se folder på Der er kun adgang på den ISPS sikrede del af havnen med gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S eller ved kontakt til administrationen (Neptunvej 1). 2. Afgifter Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med Grenaa Havn A/S. Takster og priser for aktiviteter og aftaler fremgår af Takstblad Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret Grenaa Havn A/S. 4

5 3. Skibs- og vareafgift 3.1. Skibsafgift 3.2. Beregningsgrundlag 3.3. Fritagelser 3.4. Vareafgift 3.5. Beregningsgrundlag 3.6. Fritagelser 3.7. Færger 3.8. Afgift af jernbanevogne Skibsafgift 3.1. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Grenaa Havn og/eller datterselskaber, betales en afgift (skibsafgift) for henliggen inden for dækkende værker. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør. For aktuelle priser henvises til Takstblad Beregningsgrundlag Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotonnage enten per anløb eller per måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalendermåneds start, og afregnes forud Fritagelser a) Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs, hvoraf der betales værdiafgift (jfr. afsnit vareafgift). Der betales dog som minimum, hvad der svarer til skibsafgift generelt for det pågældende skib. Pr. 1. januar 2014 opkræves fartøjer i fiskerihavnen skibsafgift i henhold til Takstblad Der er tale om fartøjer under 10 meter, mellem 10 og 20 meter samt over 20 meter. Der opkræves skibsafgift for minimum et halvt år. Såfremt man kan dokumentere at et beløb på 2,5 % af hele landingens værdi, overstiger summen på skibsafgiften, vil Grenaa Havn A/S efterfølgende kreditere differencen. b) Skibe, der alene har anløbet for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibsbrudne eller lig. 5

6 Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale for bortfjernelse af affald (Affaldshåndtering) og for andre forbrugsafgifter (Vand og el), se nærmere under disse overskrifter. Vareafgift 3.4. Vareafgift For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Grenaa Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen. De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende ved losningens henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt Beregningsgrundlag Ved beregning af vareafgift tages, medmindre andet fremgår nedenfor, udgangspunkt i den pågældende vares klassifikation i henhold til den af SKAT udstedte brugstarif. Såfremt varen ikke fremgår af brugstarif, kan vareafgiften oplyses af Grenaa Havn A/S. Delvis fritagelse for vareafgift: - Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra skib til skib er delvist fritaget for vareafgift. - Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50% af den til enhver tid gældende vareafgift. Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer, fiskekvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, samt for industrifisk, betales en vareafgift per landing, der er en refleksion af værdien ved salg i første hånd. Der henvises til Takstblad Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj. Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt, på tro og love, skal afgive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende af Grenaa Havn A/S pligtig til at afgive en revisorberigtiget specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til at give oplysninger om lastens vægt og værdi, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere en given landingsværdi, såfremt bestemmelsen om maksimumafgift pr. landing ønskes anvendt Fritagelser Følgende varer er fritaget for vareafgift: - Tomme containere, tom genbrugsemballage samt laste- og lossemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer. - Proviant og stores til skibets eget brug. - Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme ophold i havnen. 6

7 3.7. Færger Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Grenaa Havn A/S og/eller datterselskab Afgift af jernbanevogne I henhold til Takstblad 2014 opkræves en afgift pr. jernbanevogn, der befordrer varer til og fra Grenaa Havn, såfremt varen ikke indenfor 1 måned tidligere eller senere er belagt med vareafgift til havnen. Virksomheder m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbanevogne, skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned indsende oplysninger til Grenaa Havn A/S om de foretagne ekspeditioner. 4. Leje af arealer og bygninger 4.1. Pladsleje for gods 4.2. Langtidsleje af arealer 4.3. Midlertidig leje 4.4. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg 4.5. Ansvar 4.6. Skiltning 4.1. Pladsleje for gods Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m² pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen. Lejen opkræves hos ladningsejer, med mindre andet er aftalt. Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods på havnens arealer. Pladsleje for gods er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Langtidsleje af arealer Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejearealer fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Langtidsleje af arealer er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib eller er udlosset fra skib. Pakhuslejen aftales med Grenaa Havn A/S. Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af pakhuse for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen. 7

8 Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler: - at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lagerlokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte Forskrifter for brandslukningsudstyr. - at opsætte opslag om Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. - at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum 3 meter fra bygninger med tagudhæng. Midlertidig leje af pakhus er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje af tanke og tankanlæg Der kan, efter nærmere aftale, opbevares varer i tanke tilhørende Grenaa Havn A/S for perioder af minimum 3 måneder. Prisen for leje afhænger af en række faktorer og kan oplyses ved henvendelse til Grenaa Havn A/S. Opbevaring i tankene er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand og Grenaa Havns A/S miljøgodkendelse. Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med dokumentation for, at miljømyndighedernes krav om prøvetagning og analyse ved indlagring er overholdt, ligesom lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med øvrig nødvendig dokumentation, såfremt miljømyndigheder eller andre myndigheder kræver dette i forbindelse med lejers anvendelse af tanken. Som minimum en årlig lageropgørelse (modtages senest den 15. januar det efterfølgende år), som viser alle bevægelser på lejet tank til ejers årlige indberetning til miljømyndighederne Ansvar Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.), der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke. Grenaa Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand. Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning Skiltning Grenaa Havn A/S henviser til gældende folder Skiltning på Grenaa havn. Aktuel folder findes på 8

9 5. Affaldshåndtering m.m Modtagelse af skibsaffald m.m Maskinslop og andet olieaffald 5.3. Kloakspildevand og badevand 5.4. Dagrenovation 5.5. Sygehusaffald 5.6. Lastrester i henhold til Marpolkonventionen 5.7. Bestilling 5.8. Betaling 5.9. Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ansvar Klageadgang 5.1. Modtagelse af skibsaffald m.m. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 har Grenaa Havn A/S etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald og lastrester fra skibe. Ved rimelige mængder forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m³. Affald leveres til Grenaa Havn A/S indenfor normal arbejdstid jf. Takstblad Der kan træffes særlig aftale om levering udenfor normal arbejdstid. En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibsog/eller vareafgift. Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke. Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg Maskinslop og andet olieaffald Denne ydelse rekvireres på tlf. nr eller 5.3. Kloakspildevand og badevand Grenaa Havn A/S modtager ikke kloakspildevand og badevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice Dagrenovation Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling. Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere mærket Galley Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald. 9

10 5.5. Sygehusaffald Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager Lastrester i henhold til Marpolkonventionen Grenaa Havn A/S modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse af lastrester betales afgift jf. Takstblad Bestilling Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Grenaa Havns A/S driftsafdeling i så god tid som muligt og senest kl sidste normale arbejdsdag, før afhentning / modtagelse skal finde sted. Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen findes på Betaling Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående, er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er foretaget rettidigt. For afhentning uden for Grenaa Havns A/S normale arbejdstid beregnes for den forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer. Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m³ for afhentning/modtagelse i henhold til Takstblad Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Grenaa Havn A/S, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Grenaa Havn A/S Ansvar Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde Grenaa Havn A/S for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller formueskade, som bliver påført tredjemand, som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger Klageadgang Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter, findes klageformular i affaldshåndteringsplanen på Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S med kopi til Miljøstyrelsen. 10

11 6. Levering af el 6.1. Bestilling og afmelding af el 6.2. Takster og betaling 6.3. Ansvar 6.1. Bestilling og afmelding af el Bestilling og afmelding af el skal, uanset brugsformålet, ske til Grenaa Havn A/S. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger på kajerne. Køle- og frysestik må kun anvendes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Ønskes strøm udover 220 V, kontaktes Grenaa Havn A/S minimum 24 timer før ankomst. Skibene skal ved indberetning af el til Grenaa Havn A/S oplyse kajnr. og evt. skabsnr. Fiskerihavnen er fritaget fra ovenstående Takster og betaling Priser for brug af el på Grenaa Havn fremgår af Takstblad Anholt Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes i betalingsautomaten ved Sailor House. Grenaa Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes med betalingskort i betalingsautomaten placeret ved Fiskerikajerne Ansvar Grenaa Havn A/S og datterselskaber leverer kun tilslutninger ved kajen og containerdepotet og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte chip kort. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. 11

12 7. Udlejning af materiel 7.1. Udlejning af kraner og læssemaskiner 7.2. Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand 7.3. Tilbehør til kran 7.4. Rengøring af tragt, grab og bånd 7.5. Takster og betaling 7.6. Fortrinsret 7.7. Ansvar for arbejde med kran m.m Trosseføring Udlejning af kraner m.m Udlejning af kraner og læssemaskiner Det er hos Grenaa Havn A/S muligt at leje følgende maskiner: Fabrikat Kapacitet Udlæg Type DEMAG / 14 ts 6 / 22 m Mobilkran DEMAG / 15 ts 13 / 34 m Mobilkran GOTTWALD 360 E 120 / 25 ts 23 / 48 m Mobilkran GOTTWALD HMK 7608 B 140 ts 20 m Mobilkran FUCHS 18 m Læssemaskine SENNEBOGEN 860 M 15 / 6,5 ts 9 / 21 m Læssemaskine Grenaa Havn A/S stiller maskiner med maskinfører og evt. anhugger/lugemand til disposition efter nærmere aftale. Såfremt lejer vælger at benytte egen anhugger/lugemand gælder særlige regler, se nedenfor Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand Hvis lejeren selv stiller med anhugger/lugemand er følgende gældende: Lejeren eller dennes repræsentant stiller selv fornødent uddannet personale til rådighed til at dirigere kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranføreren er således undergivet lejers instruktionsbeføjelse, og arbejdet udføres i det hele på lejers ansvar. Kraner må kun benyttes til lodrette løft og må ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse. Kraner må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens maksimale løfteevne. Det påhviler lejer at drage omsorg for dette. Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranbanen er fri. Lejer skal tegne forsikring mod ansvar/risici, forbundet med lejers direkte brug af og løft med kranen Tilbehør til kran Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning. 12

13 Grenaa Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer ikke de dertil fornødne stropper og åg, med mindre dette er særskilt aftalt med Grenaa Havn A/S Rengøring af tragt, grab og bånd Rengøring af tragt, grab eller bånd påhviler lejer, men kan udføres af Grenaa Havn A/S efter nærmere aftale mod betaling. Rengøringen skal finde sted umiddelbart efter hver opgave. Løse godsrester samt emballage m.m. må ikke efterlades på havnearealerne Takster og betaling Priser for leje af Grenaa Havns A/S kraner fremgår af Takstblad I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Anhugger/lugemand betales særskilt på timebasis. Betaling gælder fra det øjeblik, kranen kører fra Grenaa Havns A/S faste plads, og til den igen er på samme plads. Dog minimum 1 time Fortrinsret Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer. Grenaa Havn A/S kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt, og at arbejdstiden udvides med mindst 3 overarbejdstimer dagligt, for lejers regning. I alle tilfælde gælder det, at Grenaa Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Ansvar for arbejde med kran m.m. Grenaa Havns A/S ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Grenaa Havn A/S og kun i det omfang, der kan pålægges Grenaa Havn A/S et ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kæder, stropper, tænger m.m. ved godsets ophængning samt for, at de af arbejdstilsynet stillede fordringer om periodisk undersøgelse, eftersyn og mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Kranlejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kran, når lejer benytter egen anhugger/lugemand. Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. Trosseføring 7.8. Trosseføring Trosseføring udføres af Grenaa Boatman Service. For takster herfor henvises til tlf

14 8. Rengøring Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Sker dette ikke, er Grenaa Havn A/S berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejerens regning. 9. Grenaa Havns almindelige betingelser 9.1. Generelle bestemmelser 9.2. Tilbud, pris, betaling og panteret 9.3. Opgavens udførelse 9.4. Grenaa Havns ansvar 9.5. Ordregivers ansvar 9.6. Indsigelse og søgsmål 9.1. Generelle bestemmelser Definitioner Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med Grenaa Havn. Opgave: Ved en opgave forstås en eller flere opgaver, som sædvanligvis falder ind under stevedoring, herunder a) håndtering af gods på Grenaa havn, b) lastning og losning af gods, som fragtes med skib, jernbane eller lastbil, c) surring og trimning, d) transport på kajer og lignende steder, e) sortering af gods, f) oplagring, lagerstyring og lagerhotel, samt godshåndtering i forbindelse hermed, g) pakning og mærkning i forbindelse med oplagring. Aflevering: Ved Aflevering forstås det tidspunkt, hvor Grenaa Havn afleverer godset til den, som er berettiget til at modtage godset, eller hvor godset stilles til disposition for denne. SDR: Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder. Omregning af SDR til danske kroner foretages efter kursen på den dag, hvor der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 14

15 Skriftlig meddelelse: Ved skriftlig meddelelse forstås meddelelse, som sendes pr. post, telefax eller Anvendelsesområde Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse på Opgaver, der udføres af Grenaa Havn, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt Tilbud, pris, betaling og panteret Tilbud Alle tilbud, som Grenaa Havn afgiver, er uforpligtende, indtil Ordregivers accept af tilbuddet er kommet frem til Grenaa Havn Pris Ordregiver er forpligtet til at betale den pris, som parterne har aftalt. Alle priser er angivet ex. Moms og eventuelle afgifter. Med mindre Grenaa Havn har modtaget særlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens karakter og omfang, er Grenaa Havns pris baseret på: a) sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindelig praksis, b) udførelsen af Opgaven i sædvanlige holdstørrelser med sædvanligt benyttet grej og indenfor almindelig arbejdstid, c) kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning eller manglende klargørelse. Stk. 3. Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller hvad Grenaa Havn kunne forudse ved prisens afgivelse, jf. stk. 2, skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket Grenaa Havn har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom Grenaa Havns opdrag besværliggøres eller forsinkes af forhold, som Grenaa Havn ikke har indflydelse på. Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ikke forud har aftalt en pris og i tilfælde, der er omfattet af stk. 3, skal Ordregiver betale den af Grenaa Havn forlangte pris. Stk. 5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan kræves betaling i henhold til stk. 3, skal der lægges afgørende vægt på den af Grenaa Havns fremlagte dokumentation for forhold såsom anvendt materiel, tidsrummet for arbejdets udførelse, og antallet af medarbejdere, som har medvirket til udførelsen af Opgaven Udlæg Grenaa Havn har krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger, hvis udlægget er ud over, hvad der udtrykkeligt er aftalt Valuta Med mindre andet er aftalt, er alle priser angivet i danske kroner. 15

16 Dersom prisen er angivet i en anden valuta end danske kroner, bærer Ordregiver risikoen for ethvert kursudsving mellem den danske krone og den angivne valuta i tidsrummet mellem tilbuddets afgivelser og betalingsdagen Betalingsbetingelser Grenaa Havns tilgodehavende for udførte Opgaver forfalder netto kontant ved fakturering. Dersom betaling ikke har fundet sted iht. Stk. 1, kan Grenaa Havn skriftligt fremsætte et 10-dages betalingspåkrav overfor Ordregiver. Hvis betaling ikke finder sted inden udløbet af påkravsfristen, forholdes iht. 18. Stk. 3. Grenaa Havns tilgodehavende forrentes med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen Sikkerhedsstillelse Uanset det i pkt anførte, kan Grenaa Havn, når den har rimelig grund hertil, kræve forudbetaling, eller at Ordregiver stiller en efter Grenaa Havns opfattelse betryggende sikkerhed for Grenaa Havns tilgodehavende iht. ubetalte fakturaer, igangværende Opgaver eller ethvert andet krav. Stk.2. Indtil betaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er Grenaa Havn berettiget til uden forudgående varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar at indstille igangværende Opgaver Modregning Ordregiver kan under ingen omstændigheder foretage modregning i Grenaa Havns tilgodehavende Panteret Grenaa Havn har pant i gods, dokumenter, kontanter m.v., som er under Havnevirksomhedens kontrol, for såvel alle omkostninger, der relaterer sig til godset, herunder vederlag og lagerleje, som for alle Grenaa Havns øvrige fordringer på Ordregiver, uanset om disse vedrører andre Opgaver, som Grenaa Havn har udført for Ordregiver. Bortkommer eller ødelægges genstande, som er omfattet af Grenaa Havns panteret, iht. Stk. 1, har Grenaa Havn samme ret over ethvert erstatningsbeløb. Stk. 3. Betales Grenaa Havns forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter Grenaa Havns afsendelse af betalingspåkrav iht. pkt , stk. 2, er Grenaa Havn berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af godset, at Grenaa Havns tilgodehavende dækkes. Grenaa Havn skal så vidt muligt forud give Ordregiver underretning om bortsalget. 16

17 9.3. Opgavens udførelse Oplysninger vedrørende godset Ordregiver skal give Grenaa Havn de instruktioner og oplysninger, der er nødvendige for Opgavens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid forsyne Grenaa Havn med oplysning om: a) godsets art, vægt og volumen, b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse, c) laste- og/eller losseplaner, d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og Grenaa Havns eller tredjemands ejendom mod godsets eventuelle skadegørende virkning. Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give Grenaa Havn alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlig oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, som måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende gods. Stk. 3. Oplagrer eller opbevarer Grenaa Havn godset på en måde, som er sædvanlig i den pågældende havn eller i branchen generelt, kan Grenaa Havn ikke ifalde ansvar for skade, der skyldes forhold, som Grenaa Havn ikke med rimelighed kunne forudse eller hvis følger Grenaa Havn ikke med rimelige midler kunne afværge, med mindre Grenaa Havn har handlet i strid med Ordregivers udtrykkelige instruktioner. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til Grenaa Havn. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig. Stk. 5. Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser iht. Stk. 1 og 2, er Grenaa Havn berettiget til uden instruktion og for Ordregivers regning og risiko at tage alle forholdsregler, som forholdene måtte kræve for at afværge skade på godset eller person-, tings- eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan Grenaa Havn således lade godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i pkt , stk Farligt gods Omfatter Opgaven farligt gods, indestår Ordregiveren overfor Grenaa Havn for, at Grenaa Havn i god tid modtager alle relevante oplysninger iht. de til enhver tid gældende konventioner og andre regler og forskrifter vedrørende farligt gods. Herunder indestår Ordregiver overfor Grenaa Havn for at alt farligt gods er pakket, mærket, emballeret og klassificeret iht. de nævnte konventioner og regler. Ordregiver indestår endvidere for, at nødvendige myndighedstilladelser er til stede. Ordregiver skal i god tid give Grenaa Havn oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet i øvrigt medfører farligt gods. Ordregiver skal herunder oplyse om godsets art og klassificering. Dette gælder, uanset om det farlige gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser vedrørende farligt gods er overholdt. 17

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER Vedrørende møbeltransport og opbevaring - September 2008 Nedenfor er anvendt følgende betegnelser: Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere