Med kurs mod Grenaa Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kurs mod Grenaa Havn"

Transkript

1 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad

2 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, med mindre andet udtrykkeligt og specifikt er aftalt mellem enten Grenaa Havn A/S eller datterselskab og en aftalepart. For så vidt at NSAB 2000 og Grenaa Havns A/S almindelige betingelser ikke er fraveget i det følgende, er disse regelsæt gældende for alle aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber. For yderligere regler for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskab henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, der kan rekvireres hos administrationen hos Grenaa Havn A/S eller hos den lokale agent. Indhold 1. GENEREL INFORMATION AFGIFTER SKIBS- OG VAREAFGIFT LEJE AF AREALER OG BYGNINGER AFFALDSHÅNDTERING M.M LEVERING AF EL UDLEJNING AF MATERIEL RENGØRING GRENAA HAVNS ALMINDELIGE BETINGELSER ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING TAKSTBLAD

3 1. Generel information Havneinfo Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Døgntelefon Fax CVR-nr Taksthæftet findes på Alle henvendelser vedrørende datterselskaber bedes rettet til Grenaa Havn A/S. Direktion Administrerende direktør Henning Laursen Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt Faciliteter Grenaa Havn Areal: m² Kajlængde: m Vanddybde: op til 11 m Svajebassin 375 diam Færgelejer: 3 Ro-Ro lejer: 3 Kraner: op til 120 tons i 23 m Kraner: rækkevidde op til 48 m Lastebånd: op til 300 tons pr. time Containertruck: max. 42 tons Trucks: max. 16 tons Pakhuse: m² Tanke: m³ El: op til 63 A Diverse: ferskvand Normal arbejdstid Grenaa Havns A/S normale arbejdstid er: Mandag til onsdag Torsdag og fredag Pauser og Helligdage Nytårsdag, Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj, 24. december, Juledag, 2. Juledag, 31. december. 3

4 Betaling Bankforbindelse: Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa Reg.no.: 7320 Konto: IBAN: DK Swift code: DJURDK22 Betalingsbetingelser: Netto kontant International standard Grenaa Havn er sikret efter de regler, som Den Internationale Maritime Organisation (IMO) under FN har udarbejdet. Der er tre sikringsområder: Færgehavnen Trafikhavnen Oliepieren Der er opsat hegn. Havnen videoovervåges døgnet rundt, og alle der færdes på havnen, skal bære synligt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S. Se folder på Der er kun adgang på den ISPS sikrede del af havnen med gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S eller ved kontakt til administrationen (Neptunvej 1). 2. Afgifter Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Grenaa Havn og i datterselskaber, skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med Grenaa Havn A/S. Takster og priser for aktiviteter og aftaler fremgår af Takstblad Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret Grenaa Havn A/S. 4

5 3. Skibs- og vareafgift 3.1. Skibsafgift 3.2. Beregningsgrundlag 3.3. Fritagelser 3.4. Vareafgift 3.5. Beregningsgrundlag 3.6. Fritagelser 3.7. Færger 3.8. Afgift af jernbanevogne Skibsafgift 3.1. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og flydende materiel, der anløber Grenaa Havn og/eller datterselskaber, betales en afgift (skibsafgift) for henliggen inden for dækkende værker. Skibsafgiften påhviler skibets ejer eller dets operatør. For aktuelle priser henvises til Takstblad Beregningsgrundlag Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotonnage enten per anløb eller per måned. Skibenes bruttotonnage opgøres efter den internationale skibsmålekonvention af 1969, der trådte endeligt i kraft 18. juli Et skib, fartøj eller andet flydende materiel anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen. Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 7 dage, regnet fra ankomstdagen. Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 dage. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele eller dele af den måned, afgiften omfatter. Månedsafgift kan ikke aftales med tilbagevirkende kraft. Anmodning om månedsafgift skal afgives før den pågældende kalendermåneds start, og afregnes forud Fritagelser a) Skibe indregistreret til fiskeri bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs, hvoraf der betales værdiafgift (jfr. afsnit vareafgift). Der betales dog som minimum, hvad der svarer til skibsafgift generelt for det pågældende skib. Pr. 1. januar 2014 opkræves fartøjer i fiskerihavnen skibsafgift i henhold til Takstblad Der er tale om fartøjer under 10 meter, mellem 10 og 20 meter samt over 20 meter. Der opkræves skibsafgift for minimum et halvt år. Såfremt man kan dokumentere at et beløb på 2,5 % af hele landingens værdi, overstiger summen på skibsafgiften, vil Grenaa Havn A/S efterfølgende kreditere differencen. b) Skibe, der alene har anløbet for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibsbrudne eller lig. 5

6 Uanset et skib måtte være fritaget for betaling af skibsafgift, skal det betale for bortfjernelse af affald (Affaldshåndtering) og for andre forbrugsafgifter (Vand og el), se nærmere under disse overskrifter. Vareafgift 3.4. Vareafgift For alle varer, der losses, lastes eller på anden måde sø- eller landsættes via havnen eller de uddybede løb og bassiner, betales en vareafgift til Grenaa Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller vareafsenderen. De aktuelle takster for vareafgift fremgår af Takstblad I tilfælde af takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende ved losningens henholdsvis lastningens begyndelsestidspunkt Beregningsgrundlag Ved beregning af vareafgift tages, medmindre andet fremgår nedenfor, udgangspunkt i den pågældende vares klassifikation i henhold til den af SKAT udstedte brugstarif. Såfremt varen ikke fremgår af brugstarif, kan vareafgiften oplyses af Grenaa Havn A/S. Delvis fritagelse for vareafgift: - Varer, der uden at have været landsat, overlosses fra skib til skib er delvist fritaget for vareafgift. - Delvis fritagelse indebærer, at der kun beregnes 50% af den til enhver tid gældende vareafgift. Af konsumfisk og -skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer, fiskekvaser eller fisketransportskibe i uforarbejdet stand, samt for industrifisk, betales en vareafgift per landing, der er en refleksion af værdien ved salg i første hånd. Der henvises til Takstblad Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj. Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt, på tro og love, skal afgive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende af Grenaa Havn A/S pligtig til at afgive en revisorberigtiget specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige til at give oplysninger om lastens vægt og værdi, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere en given landingsværdi, såfremt bestemmelsen om maksimumafgift pr. landing ønskes anvendt Fritagelser Følgende varer er fritaget for vareafgift: - Tomme containere, tom genbrugsemballage samt laste- og lossemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer. - Proviant og stores til skibets eget brug. - Varer der midlertidigt losses, men igen indlades under samme ophold i havnen. 6

7 3.7. Færger Skibs- og vareafgifter for færger opkræves som en kombinationsafgift, der i hvert enkelt tilfælde aftales mellem færgeselskabet og Grenaa Havn A/S og/eller datterselskab Afgift af jernbanevogne I henhold til Takstblad 2014 opkræves en afgift pr. jernbanevogn, der befordrer varer til og fra Grenaa Havn, såfremt varen ikke indenfor 1 måned tidligere eller senere er belagt med vareafgift til havnen. Virksomheder m.fl., der modtager og/eller afsender afgiftspligtige jernbanevogne, skal for hver måned og senest den 5. i den efterfølgende måned indsende oplysninger til Grenaa Havn A/S om de foretagne ekspeditioner. 4. Leje af arealer og bygninger 4.1. Pladsleje for gods 4.2. Langtidsleje af arealer 4.3. Midlertidig leje 4.4. Midlertidig leje af tanke og tankanlæg 4.5. Ansvar 4.6. Skiltning 4.1. Pladsleje for gods Ved oplægning af gods på havnearealer opkræves en pladsleje pr. m² pr. påbegyndt uge eller påbegyndt måned i henhold til Takstblad Gods kan ikke oplægges uden forudgående aftale med havnen. Lejen opkræves hos ladningsejer, med mindre andet er aftalt. Oplægningstiden i dage regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsperiode og -betingelser skal aftales, inden der oplægges gods på havnens arealer. Pladsleje for gods er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Langtidsleje af arealer Størrelsen af leje for kontraktmæssige lejearealer fastsættes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Langtidsleje af arealer er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje I havnens pakhuse kan der efter aftale oplægges gods, der skal indlades i skib eller er udlosset fra skib. Pakhuslejen aftales med Grenaa Havn A/S. Ved udlejning per måned træffes der aftale om reservering af pakhuse for en måned ad gangen imod forudbetaling af månedslejen. 7

8 Lejer er forpligtet til ved lejeaftaler: - at tilsikre, at der er opsat brandslukningsudstyr i produktions- og lagerlokaler i overensstemmelse med de SKAFOR godkendte Forskrifter for brandslukningsudstyr. - at opsætte opslag om Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild i bygninger og/eller områder der tilhører under Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, samt tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. - at sikre, at udendørs brandbare oplag (f.eks. paller) placeres minimum 3 meter fra bygninger med tagudhæng. Midlertidig leje af pakhus er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand Midlertidig leje af tanke og tankanlæg Der kan, efter nærmere aftale, opbevares varer i tanke tilhørende Grenaa Havn A/S for perioder af minimum 3 måneder. Prisen for leje afhænger af en række faktorer og kan oplyses ved henvendelse til Grenaa Havn A/S. Opbevaring i tankene er undergivet myndighedernes godkendelse eller krav som for eksempel miljø eller brand og Grenaa Havns A/S miljøgodkendelse. Lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med dokumentation for, at miljømyndighedernes krav om prøvetagning og analyse ved indlagring er overholdt, ligesom lejer er forpligtet til at forsyne udlejer med øvrig nødvendig dokumentation, såfremt miljømyndigheder eller andre myndigheder kræver dette i forbindelse med lejers anvendelse af tanken. Som minimum en årlig lageropgørelse (modtages senest den 15. januar det efterfølgende år), som viser alle bevægelser på lejet tank til ejers årlige indberetning til miljømyndighederne Ansvar Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for svind, skade på eller destruktion af gods (herunder emballage, fyldte og tomme containere mv.), der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer og/eller i tanke. Grenaa Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle svind og/eller skader, som det opbevarede gods mv. måtte påføre tredjemand. Lejere opfordres derfor til at tegne forsikring mod disse risici. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning Skiltning Grenaa Havn A/S henviser til gældende folder Skiltning på Grenaa havn. Aktuel folder findes på 8

9 5. Affaldshåndtering m.m Modtagelse af skibsaffald m.m Maskinslop og andet olieaffald 5.3. Kloakspildevand og badevand 5.4. Dagrenovation 5.5. Sygehusaffald 5.6. Lastrester i henhold til Marpolkonventionen 5.7. Bestilling 5.8. Betaling 5.9. Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ansvar Klageadgang 5.1. Modtagelse af skibsaffald m.m. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012 har Grenaa Havn A/S etableret modtageordning for rimelige mængder driftsaffald og lastrester fra skibe. Ved rimelige mængder forstås den mængde, skibet i henhold til afleveringsjournalerne normalt vil oparbejde på rejsen fra sidste havn, dog maksimalt 1 m³. Affald leveres til Grenaa Havn A/S indenfor normal arbejdstid jf. Takstblad Der kan træffes særlig aftale om levering udenfor normal arbejdstid. En del af affaldshåndteringen er vederlagsfri, jf. nedenfor, dog kun for skibe, der har betalt skibsog/eller vareafgift. Olie- og kemikalieaffald, der ikke er driftsaffald, må skibet og/eller virksomheden selv foranledige og bekoste afleveringen af, til godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Olieaffald indeholdende petrokemikalier, fareklasse I og II produkter efter IMDG-koden eller emulgerende stoffer modtages ikke. Virksomheder, der reparerer eller ophugger skibe, må selv foranledige og bekoste aflevering af olieaffald m.v. til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg Maskinslop og andet olieaffald Denne ydelse rekvireres på tlf. nr eller 5.3. Kloakspildevand og badevand Grenaa Havn A/S modtager ikke kloakspildevand og badevand, men kan ved særskilt aftale foranledige afhentning af ovennævnte fra lokal kloakservice Dagrenovation Almindelig dagrenovation i form af driftsaffald fra skibe kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere, der bestilles i forbindelse med fremsendelse af anmeldelsesformular for affald, jf. nedenfor under afsnittet bestilling. Kabysaffald kan vederlagsfrit afleveres i affaldscontainere mærket Galley Garbage. Kabysaffald må ikke blandes med andet affald. 9

10 5.5. Sygehusaffald Sygehusaffald modtages ikke af Grenaa Havn A/S. Skibet eller dets agent skal selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtager Lastrester i henhold til Marpolkonventionen Grenaa Havn A/S modtager lastrester efter nærmere aftale. For modtagelse af lastrester betales afgift jf. Takstblad Bestilling Alle bestillinger på afhentning af driftsaffald og lastrester skal afgives bindende til Grenaa Havns A/S driftsafdeling i så god tid som muligt og senest kl sidste normale arbejdsdag, før afhentning / modtagelse skal finde sted. Bestillingen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse af en anmeldelsesformular for affald med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald, der ønskes afleveret. Formularen findes på Betaling Afhentning af rimelige mængder driftsaffald, i henhold til ovenstående, er uden beregning inden for normal arbejdstid, forudsat bestilling er foretaget rettidigt. For afhentning uden for Grenaa Havns A/S normale arbejdstid beregnes for den forbrugte tid inkl. overtid. Der beregnes som minimum for 3 timer. Såfremt afhentning/modtagelse skal finde sted uden for normal arbejdstid, og/eller bestillingen ikke er sket arbejdsdagen før, skal der betales pr. m³ for afhentning/modtagelse i henhold til Takstblad Skibe, der er fritaget for skibsafgift Ethvert skib, som ikke har betalt normal skibsafgift til Grenaa Havn A/S, skal betale for samtlige ovenfor nævnte ydelser, som leveres af Grenaa Havn A/S Ansvar Skibet og dets rederi, der anvender havnens modtageordninger, skal friholde Grenaa Havn A/S for ethvert tab, havnen måtte lide som følge af forkerte, vildledende eller mangelfulde oplysninger fra skibsføreren om affaldets art, sammensætning, mængde samt for lækage på grund af eget defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel. Friholdelsen gælder også person-, ting- eller formueskade, som bliver påført tredjemand, som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger Klageadgang Såfremt et skib eller dets agent vurderer, at der ikke er tilstrækkelige modtagefaciliteter, findes klageformular i affaldshåndteringsplanen på Klageformularen fremsendes til Grenaa Havn A/S med kopi til Miljøstyrelsen. 10

11 6. Levering af el 6.1. Bestilling og afmelding af el 6.2. Takster og betaling 6.3. Ansvar 6.1. Bestilling og afmelding af el Bestilling og afmelding af el skal, uanset brugsformålet, ske til Grenaa Havn A/S. Afmelding af el skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke henligger på kajerne. Køle- og frysestik må kun anvendes efter aftale med Grenaa Havn A/S. Ønskes strøm udover 220 V, kontaktes Grenaa Havn A/S minimum 24 timer før ankomst. Skibene skal ved indberetning af el til Grenaa Havn A/S oplyse kajnr. og evt. skabsnr. Fiskerihavnen er fritaget fra ovenstående Takster og betaling Priser for brug af el på Grenaa Havn fremgår af Takstblad Anholt Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes i betalingsautomaten ved Sailor House. Grenaa Havn A/S har installeret el-standere, som betjenes via chip kort. Chip kort kan købes med betalingskort i betalingsautomaten placeret ved Fiskerikajerne Ansvar Grenaa Havn A/S og datterselskaber leverer kun tilslutninger ved kajen og containerdepotet og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Grenaa Havn A/S og datterselskaber påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte chip kort. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. 11

12 7. Udlejning af materiel 7.1. Udlejning af kraner og læssemaskiner 7.2. Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand 7.3. Tilbehør til kran 7.4. Rengøring af tragt, grab og bånd 7.5. Takster og betaling 7.6. Fortrinsret 7.7. Ansvar for arbejde med kran m.m Trosseføring Udlejning af kraner m.m Udlejning af kraner og læssemaskiner Det er hos Grenaa Havn A/S muligt at leje følgende maskiner: Fabrikat Kapacitet Udlæg Type DEMAG / 14 ts 6 / 22 m Mobilkran DEMAG / 15 ts 13 / 34 m Mobilkran GOTTWALD 360 E 120 / 25 ts 23 / 48 m Mobilkran GOTTWALD HMK 7608 B 140 ts 20 m Mobilkran FUCHS 18 m Læssemaskine SENNEBOGEN 860 M 15 / 6,5 ts 9 / 21 m Læssemaskine Grenaa Havn A/S stiller maskiner med maskinfører og evt. anhugger/lugemand til disposition efter nærmere aftale. Såfremt lejer vælger at benytte egen anhugger/lugemand gælder særlige regler, se nedenfor Benyttelse af kran med lejers anhugger/lugemand Hvis lejeren selv stiller med anhugger/lugemand er følgende gældende: Lejeren eller dennes repræsentant stiller selv fornødent uddannet personale til rådighed til at dirigere kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranføreren er således undergivet lejers instruktionsbeføjelse, og arbejdet udføres i det hele på lejers ansvar. Kraner må kun benyttes til lodrette løft og må ikke benyttes til frigørelse af stropper og kæder, når godset ligger på disse. Kraner må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens maksimale løfteevne. Det påhviler lejer at drage omsorg for dette. Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranbanen er fri. Lejer skal tegne forsikring mod ansvar/risici, forbundet med lejers direkte brug af og løft med kranen Tilbehør til kran Ved udlejning af kran medfølger grab og krog uden ekstra beregning. 12

13 Grenaa Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning og leverer ikke de dertil fornødne stropper og åg, med mindre dette er særskilt aftalt med Grenaa Havn A/S Rengøring af tragt, grab og bånd Rengøring af tragt, grab eller bånd påhviler lejer, men kan udføres af Grenaa Havn A/S efter nærmere aftale mod betaling. Rengøringen skal finde sted umiddelbart efter hver opgave. Løse godsrester samt emballage m.m. må ikke efterlades på havnearealerne Takster og betaling Priser for leje af Grenaa Havns A/S kraner fremgår af Takstblad I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Anhugger/lugemand betales særskilt på timebasis. Betaling gælder fra det øjeblik, kranen kører fra Grenaa Havns A/S faste plads, og til den igen er på samme plads. Dog minimum 1 time Fortrinsret Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. Skibe laster og losser almindeligvis i den rækkefølge, de ankommer. Grenaa Havn A/S kan forlange af lejeren af en kran, når der ligger skib og venter på kran, at arbejdet fremskyndes så meget som muligt, og at arbejdstiden udvides med mindst 3 overarbejdstimer dagligt, for lejers regning. I alle tilfælde gælder det, at Grenaa Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Ansvar for arbejde med kran m.m. Grenaa Havns A/S ansvar for skade, der opstår under kranens arbejde eller transport til arbejdsstedet, er begrænset til ansvar for skade, som kan tilskrives fejl eller forsømmelse udvist af personer, som er ansat ved Grenaa Havn A/S og kun i det omfang, der kan pålægges Grenaa Havn A/S et ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler herom. Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kæder, stropper, tænger m.m. ved godsets ophængning samt for, at de af arbejdstilsynet stillede fordringer om periodisk undersøgelse, eftersyn og mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes. Kranlejeren er endvidere ansvarlig for enhver skade der sker, uanset hvem eller hvad den måtte ramme, ved brugen af kran, når lejer benytter egen anhugger/lugemand. Grenaa Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Der henvises i øvrigt til afsnittet Ansvar og Ansvarsbegrænsning. Trosseføring 7.8. Trosseføring Trosseføring udføres af Grenaa Boatman Service. For takster herfor henvises til tlf

14 8. Rengøring Spild på havnens arealer, herunder havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Sker dette ikke, er Grenaa Havn A/S berettiget til at lade oprensning foregå for ladningsejerens regning. 9. Grenaa Havns almindelige betingelser 9.1. Generelle bestemmelser 9.2. Tilbud, pris, betaling og panteret 9.3. Opgavens udførelse 9.4. Grenaa Havns ansvar 9.5. Ordregivers ansvar 9.6. Indsigelse og søgsmål 9.1. Generelle bestemmelser Definitioner Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med Grenaa Havn. Opgave: Ved en opgave forstås en eller flere opgaver, som sædvanligvis falder ind under stevedoring, herunder a) håndtering af gods på Grenaa havn, b) lastning og losning af gods, som fragtes med skib, jernbane eller lastbil, c) surring og trimning, d) transport på kajer og lignende steder, e) sortering af gods, f) oplagring, lagerstyring og lagerhotel, samt godshåndtering i forbindelse hermed, g) pakning og mærkning i forbindelse med oplagring. Aflevering: Ved Aflevering forstås det tidspunkt, hvor Grenaa Havn afleverer godset til den, som er berettiget til at modtage godset, eller hvor godset stilles til disposition for denne. SDR: Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder. Omregning af SDR til danske kroner foretages efter kursen på den dag, hvor der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 14

15 Skriftlig meddelelse: Ved skriftlig meddelelse forstås meddelelse, som sendes pr. post, telefax eller Anvendelsesområde Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse på Opgaver, der udføres af Grenaa Havn, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt Tilbud, pris, betaling og panteret Tilbud Alle tilbud, som Grenaa Havn afgiver, er uforpligtende, indtil Ordregivers accept af tilbuddet er kommet frem til Grenaa Havn Pris Ordregiver er forpligtet til at betale den pris, som parterne har aftalt. Alle priser er angivet ex. Moms og eventuelle afgifter. Med mindre Grenaa Havn har modtaget særlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens karakter og omfang, er Grenaa Havns pris baseret på: a) sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindelig praksis, b) udførelsen af Opgaven i sædvanlige holdstørrelser med sædvanligt benyttet grej og indenfor almindelig arbejdstid, c) kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning eller manglende klargørelse. Stk. 3. Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller hvad Grenaa Havn kunne forudse ved prisens afgivelse, jf. stk. 2, skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket Grenaa Havn har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom Grenaa Havns opdrag besværliggøres eller forsinkes af forhold, som Grenaa Havn ikke har indflydelse på. Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ikke forud har aftalt en pris og i tilfælde, der er omfattet af stk. 3, skal Ordregiver betale den af Grenaa Havn forlangte pris. Stk. 5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan kræves betaling i henhold til stk. 3, skal der lægges afgørende vægt på den af Grenaa Havns fremlagte dokumentation for forhold såsom anvendt materiel, tidsrummet for arbejdets udførelse, og antallet af medarbejdere, som har medvirket til udførelsen af Opgaven Udlæg Grenaa Havn har krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger, hvis udlægget er ud over, hvad der udtrykkeligt er aftalt Valuta Med mindre andet er aftalt, er alle priser angivet i danske kroner. 15

16 Dersom prisen er angivet i en anden valuta end danske kroner, bærer Ordregiver risikoen for ethvert kursudsving mellem den danske krone og den angivne valuta i tidsrummet mellem tilbuddets afgivelser og betalingsdagen Betalingsbetingelser Grenaa Havns tilgodehavende for udførte Opgaver forfalder netto kontant ved fakturering. Dersom betaling ikke har fundet sted iht. Stk. 1, kan Grenaa Havn skriftligt fremsætte et 10-dages betalingspåkrav overfor Ordregiver. Hvis betaling ikke finder sted inden udløbet af påkravsfristen, forholdes iht. 18. Stk. 3. Grenaa Havns tilgodehavende forrentes med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen Sikkerhedsstillelse Uanset det i pkt anførte, kan Grenaa Havn, når den har rimelig grund hertil, kræve forudbetaling, eller at Ordregiver stiller en efter Grenaa Havns opfattelse betryggende sikkerhed for Grenaa Havns tilgodehavende iht. ubetalte fakturaer, igangværende Opgaver eller ethvert andet krav. Stk.2. Indtil betaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er Grenaa Havn berettiget til uden forudgående varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar at indstille igangværende Opgaver Modregning Ordregiver kan under ingen omstændigheder foretage modregning i Grenaa Havns tilgodehavende Panteret Grenaa Havn har pant i gods, dokumenter, kontanter m.v., som er under Havnevirksomhedens kontrol, for såvel alle omkostninger, der relaterer sig til godset, herunder vederlag og lagerleje, som for alle Grenaa Havns øvrige fordringer på Ordregiver, uanset om disse vedrører andre Opgaver, som Grenaa Havn har udført for Ordregiver. Bortkommer eller ødelægges genstande, som er omfattet af Grenaa Havns panteret, iht. Stk. 1, har Grenaa Havn samme ret over ethvert erstatningsbeløb. Stk. 3. Betales Grenaa Havns forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter Grenaa Havns afsendelse af betalingspåkrav iht. pkt , stk. 2, er Grenaa Havn berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af godset, at Grenaa Havns tilgodehavende dækkes. Grenaa Havn skal så vidt muligt forud give Ordregiver underretning om bortsalget. 16

17 9.3. Opgavens udførelse Oplysninger vedrørende godset Ordregiver skal give Grenaa Havn de instruktioner og oplysninger, der er nødvendige for Opgavens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid forsyne Grenaa Havn med oplysning om: a) godsets art, vægt og volumen, b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse, c) laste- og/eller losseplaner, d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og Grenaa Havns eller tredjemands ejendom mod godsets eventuelle skadegørende virkning. Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give Grenaa Havn alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlig oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, som måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende gods. Stk. 3. Oplagrer eller opbevarer Grenaa Havn godset på en måde, som er sædvanlig i den pågældende havn eller i branchen generelt, kan Grenaa Havn ikke ifalde ansvar for skade, der skyldes forhold, som Grenaa Havn ikke med rimelighed kunne forudse eller hvis følger Grenaa Havn ikke med rimelige midler kunne afværge, med mindre Grenaa Havn har handlet i strid med Ordregivers udtrykkelige instruktioner. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til Grenaa Havn. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig. Stk. 5. Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser iht. Stk. 1 og 2, er Grenaa Havn berettiget til uden instruktion og for Ordregivers regning og risiko at tage alle forholdsregler, som forholdene måtte kræve for at afværge skade på godset eller person-, tings- eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan Grenaa Havn således lade godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i pkt , stk Farligt gods Omfatter Opgaven farligt gods, indestår Ordregiveren overfor Grenaa Havn for, at Grenaa Havn i god tid modtager alle relevante oplysninger iht. de til enhver tid gældende konventioner og andre regler og forskrifter vedrørende farligt gods. Herunder indestår Ordregiver overfor Grenaa Havn for at alt farligt gods er pakket, mærket, emballeret og klassificeret iht. de nævnte konventioner og regler. Ordregiver indestår endvidere for, at nødvendige myndighedstilladelser er til stede. Ordregiver skal i god tid give Grenaa Havn oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet i øvrigt medfører farligt gods. Ordregiver skal herunder oplyse om godsets art og klassificering. Dette gælder, uanset om det farlige gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser vedrørende farligt gods er overholdt. 17

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 2 Betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs Indhold I. Indledning...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere