Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2"

Transkript

1 CSR-rapport 2014

2 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering Tilfredshed Kvalitet Fedtreducerede måltider Økologi Godadgang.dk Sygefravær Sikkerhed Trivsel Forskelsbehandling Ligestilling Diversitet Medarbejdergoder Naboklager Kulturelle traditioner Vedligeholdelse Trafik El-forbrug Affald Genbrug Velgørenhed... 45

3 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 3 Om Tivolis CSR-rapport CSR 2014 er samfundsansvarsredegørelsen iht. Årsrapportloven (ÅRL) 99a. Denne rapport er Tivolis sjette rapport om Corporate Social Responsibility (virksomheders samfundsansvar), og den følger stort set samme opbygning som tidligere års rapporter. Det er vigtigt for Tivoli, at CSR-arbejdet er forankret i organisationen og i forretningen, og at den dertil knyttede rapport er enkel og overskuelig. CSR-arbejdets organisering CSR-arbejdet i Tivoli foregår decentralt i de afdelinger, som har ansvaret for hvert enkelt område. I Driftsafdelingen arbejdes der fx med nedbringelse af elforbruget, driftsstop og arbejdsulykker, mens HR har ansvaret for de løbende forbedringer af medarbejdertrivslen og så fremdeles. CSR-rapporten færdiggøres i Kommunikationsafdelingen i samarbejde med Business Intelligence, hvor to medarbejdere har ansvaret for dataindsamlingen og formidlingen af resultaterne. For at sikre forankring i hele organisationen på tværs af afdelingerne er der etableret en styregruppe, som består af økonomidirektøren, en medarbejder i Business Intelligence, den ansvarlige for miljø og arbejdsmiljø samt en medarbejder i Brand & Kommunikation. CSR-året i sammenfatning Et historisk højt aktivitetsniveau i Tivoli i 2014 sætter sit præg på CSR-rapporten. Især miljøtallene viser effekten af flere åbningsdage, flere aktiviteter uden for sæsonerne og flere gæster i Tivoli. Der er dog grund til at glæde sig over, at el-forbrug og affaldsmængder ikke er øget proportionalt med aktiviteterne. Sammenligner man på basis af aktivitetsniveau bliver der faktisk sparet og effektiviseret. Fornyelsen af klimapartnerskabet med DONG Energy forventes at føre til en yderligere reduktion af elforbruget. Genbrugsbægerordningen har i mange år har været et af Tivolis miljøflagskibe. I 2014 er mere end en fjerdedel af bægrene er forsvundet ud af systemet, hvilket strider mod hensigten om genanvendelse af bægrene. En del af svindet skyldes, at bægrene bliver taget med hjem som souvenirs, men der skal iværksættes yderligere undersøgelse af årsagerne til svindet. Resultaterne på arbejdsmiljøområdet er ikke som ønsket, idet antallet af arbejdsulykker er steget betragteligt. En af årsagerne til stigningen er, at småskader, der før blev rubriceret som betydningsløse, i stigende grad bliver meldt ind til Arbejdsmiljøorganisationen, men selv om størstedelen af ulykkerne er småskader er det nødvendigt fortsat at have stort fokus på området. Til slut er det værd at glæde sig over, at trivslen blandt Tivolis medarbejdere fortsat er høj og at Tivoli som arbejdsplads stadig omfavner mangfoldigheden med en ligelig køns- og aldersfordeling. Sygefraværet er faldet i forhold til 2013 og medarbejderne er alt i alt glade for at arbejde i Tivoli. Der er ikke foretaget nogen ændringer i CSR-politikken i 2014.

4 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 4 CSR-politik Tivoli vedkender sig sin position i det danske samfund som ledende kulturinstitution og udbyder af underholdning og rekreative aktiviteter. Navnet brandet forpligter, og Tivoli ønsker på enhver måde at udvise en ansvarlig adfærd og bidrage til samfundet. Det gælder over for Tivolis gæster og medarbejdere, i forhold til miljøet og til kulturarven. Tivolis CSR-politik er tredelt og forholder sig til: Gæster Medarbejdere Omverden. Gæster Gæsteservice Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for Havens gæster. Det er ikke en tilfældighed, at Tivoli kalder sine kunder for gæster; det pålægger nemlig et ansvar hos hver enkelt for godt værtskab. Dette indebærer at møde alle gæster med respekt og uden fordomme, og dermed skabe de bedste rammer for den gode oplevelse. Sikkerhed og tryghed er vigtige forudsætninger for en god oplevelse. Sikkerheden i forlystelserne kontrolleres både af faglærte medarbejdere og eksterne konsulenter. Tivoli har egen beredskabsafdeling (med fokus på forebyggelse af brand) og sygeplejerske med adgang til hjertestarter. Tivolis medarbejdere bliver uddannet i fysisk og psykisk førstehjælp. En tryg atmosfære skal være en del af enhver Tivoli-oplevelse. Sundhed og helse Tivoli ønsker at give gæsterne mulighed for at træffe sunde valg under Tivoli-besøget og har derfor såvel økologiske produkter som fedtreducerede måltider i produktporteføljen. Tilgængelighed Tivoli ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for gæster med funktionsnedsættelse. Hensynet til bevarelsen af Tivolis kulturarv den ældre bygningsmasse, topografien og belægningerne skaber udfordringer på området. Disse søges imødekommet med opførelsen af lifte, ramper etc. I projekteringen af nye bygninger og forlystelser forsøges det så vidt muligt at integrere god tilgængelighed fra begyndelsen.

5 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 5 Tivoli har tilsluttet sig ordningen godadgang.dk. Ligeledes har Tivoli indført en ledsageordning, så handicappede gæster kan medbringe en egen hjælper. Medarbejdere Arbejdsmiljø Tivoli ønsker et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Sikkerheden for gæster og medarbejdere har højeste prioritet. De geografiske rammer og bygningsmassens alder er stadige udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, og Tivoli sætter fokus på løbende forbedringer både fra virksomhedens og hver enkelt medarbejders side. Der følges løbende op på området i Arbejdsmiljøorganisationen, SU og gennem den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mangfoldighed Tivoli ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination. Medarbejdersammensætningen i Tivoli skal afspejle befolkningens sammensætning i samfundet generelt, da Tivolis gæster kommer fra alle dele af samfundet. Tivoli tilstræber diversitet på den måde, at kønsfordelingen og aldersfordelingen ikke skal have markant slagside, og vi ansætter gerne medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Tivoli vil dog altid vælge de mest kvalificerede medarbejdere og aldrig rekruttere specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Tivoli tilstræber at skabe fleksible arbejdsforhold og tilpasse arbejdsmængde og -situation, blandt andet igennem flexjobs og 56-jobs (medarbejdere med forhøjet fraværsrisiko pga. kronisk sygdom). Tivoli ønsker at deltage aktivt i uddannelsen af unge gennem at tilbyde praktikpladser inden for en række fag. Sundhed og helse Tivoli ønsker at fremme sundheden blandt sine medarbejdere, men anerkender samtidig den enkelte medarbejders ret til at vælge sin egen livsstil. Tivoli administrerer diverse tilbud til medarbejderne af forebyggende og helbredende karakter. Omverden Naboskab Tivoli ønsker at udvise en hensynsfuld og respektfuld adfærd over for sine naboer.

6 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 6 Tivoli var oprindeligt placeret i landlige omgivelser uden for København, men ligger i dag placeret midt i byen. Tivoli tilstræber at optræde ansvarligt i forhold til sine naboer, det være sig med hensyn til trafik, støj, renholdelse eller andre områder, som påvirker Tivolis naboer og andre, der færdes i Tivolis nærområde. Kulturhistorisk bevidsthed Tivoli ønsker at bevare sin position som Danmarks mest besøgte turistattraktion, som mødested for danskere i alle aldre og som nationalklenodie. Tivolis koncept og dets opretholdelse hviler på en balance mellem tradition og fornyelse. Det er hensigten at bevare og værne om Tivolis historie og kulturarv ved at vedligeholde den unikke del af den ældre bygningsmasse, bevare de parklignende omgivelser og holde fast i de traditioner, der er et særkende for Tivoli. Miljø Tivoli ønsker at begrænse sin negative miljøpåvirkning mest muligt og bidrage positivt, hvor det kan lade sig gøre. Der arbejdes systematisk med miljøledelse i hele Tivoli og gennem miljø- og klimapartnerskaber afsøges løbende muligheder for forbedringer på områder som energi, trafik, affald og kemikalier. I CSR-rapporten vises udviklingen på nøgleområderne. Velgørenhed Tivoli ønsker at skabe bedre vilkår for menneskers tryghed og udfoldelsesmuligheder. De formål, som Tivoli vælger at støtte, vedrører udsatte børn og deres familier; det være sig på grund af sygdom, økonomiske omstændigheder eller andre vanskelige omstændigheder.

7 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 7 Leverandørforhold Tivoli ønsker at tilskynde sine leverandører til ansvarlig adfærd. Ved valg af leverandør vil pris, service, kvalitet, leveringstid og leveringssikkerhed blive taget i betragtning sammen med: Leverandørens miljøpolitik i forbindelse med produktion og bortskaffelse Leverandørens arbejdsmiljøpolitik Leverandørens politik omhandlende etiske spørgsmål i forbindelse med børnearbejde, mindsteløn, socialt engagement i samfundet, menneskerettigheder osv. Ovennævnte punkter vedrører først og fremmest leverandørens aktiviteter, men kan forlænges til også at inkludere underleverandørers aktiviteter. Der henvises i øvrigt til Tivolis indkøbspolitik, herunder til Tivolis Code of Conduct. Korruption Tivolis ledelse tager afstand fra korruption og bestikkelse. For at undgå mistanke om korruption, er der nedfældet en gavepolitik, ligesom der i Tivolis indkøbspolitik er fastlagt regler for samhandel med personer, der står en nær, fx familie eller venner.

8 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 8 Driftsstop MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. DRIFTSSTOP Driftsstop er den del af en forlystelses åbningsperiode, hvor forlystelsen ikke kører. Driftsstop opgøres i to kategorier, hvor teknisk stop definerer den del, der hidrører fra defekt på materiel eller styresystem. Andet stop vedrører stop grundet eksterne faktorer så som vejrlig, strømudfald og lignende. UDREGNING Driftsstop på forlystelser i procent af samlet køretid. Målet om at holde driftsstop i 2014 på niveau med 2013 blev ikke helt nået. Det skyldes en række større udfald på forlystelserne, hvor Snurretoppen, Himmelskibet og Odinexpressen alene udgør 58 % det samlede driftsstop eller 1.2 % af oppetiden. Mange af Tivolis forlystelser - ofte de mest populære - er af ældre dato og kræver derfor mere vedligeholdelse og større reparationer, hvilket året har båret præg af. På den positive side har Det gyldne Tårn og Stjernetårnet begge fået forbedret kompressorerne, hvilket har hjulpet positivt på oppetiden.

9 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 9 Uddannelse MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kompetenceudvikling. UDDANNELSE Uddannelse dækker over det beløb, som er anvendt til kompetenceudvikling i forhold til præsterede arbejdstimer. UDREGNING Antal kroner brugt på uddannelse pr. præsteret arbejdstime. Udregnet efter ATP-metoden. Det er Tivolis mål, at medarbejderne oplever, de har kompetencerne til at udføre til deres opgaver. Alle kompetenceudviklingsaktiviteter er nøje overvejet ift. om de bibringer værdi hos medarbejderen og samtidig kan skabe en positiv effekt for Tivoli som virksomhed. Det lille fald i uddannelseskrone per medarbejder skyldes både at medarbejderstaben har været større i 2014, hvor nye forretninger og mange teaterforestillinger påvirker antallet. Desuden er en del uddannelse, træning og sparring foregået internt fremfor ved køb af eksterne ressourcer.

10 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 10 Evaluering MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, evaluering. EVALUERING Enhver skriftlig henvendelse til Tivoli vedrørende ris eller ros registreres i et særligt sagsbehandlingssystem, hvorfra disse data er trukket. Kategoriseringen efter emner foretages af de medarbejdere, som håndterer de skriftlige henvendelser. UDREGNING Antal skriftlige henvendelser om ris og ros til Tivoli fordelt på udvalgte emner.

11 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 11 Antallet af skriftlige henvendelser er steget voldsomt i 2014 i forhold til Det skyldes, at Nimbrestauranterne er blevet tilmeldt et elektronisk bookingsystem, der automatisk er et evalueringsskema til alle, der har bestilt bord. I skemaet giver gæsterne stjerner fra 1-5 på mad, service og prisniveau, og kan desuden skrive kommentarer. Dette afføder naturligt flere tilbagemeldinger, hvor gæsterne gør opmærksom på forhold, de ikke ellers ville have delt med Tivoli. Fratrækkes henvendelserne via det nye bookingsystem, er der i klager under 'Service og Trængsel', hvilket er et mindre fald i forhold til Trængsel i Haven (klager over for mange gæster i Haven) steg fra 20 klager i 2013 til 37 klager i Antallet af klager over driftsstop er i 2014 på niveau med Antallet af klager over renhold er steget fra 5 klager i 2013 til 18 klager i 2014 og drejer sig især om rengøring af toiletterne. Med hensyn til klager over markedsføringen oplevede vi en del uro især på de sociale medier på grund af en kampagne for Halloween i Tivoli, hvor ordet tøs blev benyttet. Det stødte flere, og klagerne over Tivolis markedsføring steg, idet vi foruden på de sociale medier - modtog 38 skriftlige henvendelser. Også tallet for ros indeholder henvendelser som Nimb har modtaget via booking systemet, hvor gæsterne kan melde tilbage og evaluere på deres besøg i en Nimbrestaurant. Det afføder her et meget stort antal tilbagemeldinger med ros - ros som ikke blev målt i Især roses arrangementet som helhed på Nimbs restauranter og i forbindelse med større selskaber. Nimbs medarbejdere får den vigtige dag til at hænge sammen, og der er ros for hele rejsen fra første planlægningsmøde til afviklingen gourmetmad, smukke omgivelser og god service. Ros s til Tivoli (uden Nimb) er faldet fra 155 ros s i 2013 til 138 ros s i % af rosen er for god service fra Tivolis medarbejdere. De fleste ros s går til Tivolis Sygepleje, hvor gæsterne takker for god og kompetent behandling. Der er også roser til forlystelseskontrollører fra familier med børn med særlige behov og til Havekontrollører, der træder til og hjælper med at finde et bortkommet barn eller hjælper hvis billetautomaterne driller. De resterende 40 % ros er fra gæster, der roser Tivolis udsmykning og scenografi typisk i forbindelse med Halloween og Jul i Tivoli.

12 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 12 Tilfredshed MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, tilfredshed. TILFREDSHED Gæsternes tilfredshed med besøget, og om de finder Tivoli anbefalelsesværdig. Gæstetilfredsheden måles ud fra svarene i en analyse, hvor kategorien tilfredshed med besøget viser procentdelen af gæster, som har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstilende på spørgsmålet: Hvordan er din samlede bedømmelse af besøget i Tivoli? Anbefaling viser, hvor stor en andel har svaret vil helt sikkert anbefale og vil sandsynligvis anbefale andre at besøge Tivoli. Målingerne foretages af et eksternt firma. UDREGNING Procentdel af gæsterne, som er tilfredse med besøget henholdsvis kan anbefale det. Det er en del af Tivolis strategi at have en høj, international standard for kvalitet og service. Som et udtryk for, om Tivolis gæster oplever, at det er tilfældet, er valgt to punkter fra Tivolis tilbagevendende exit-analyse: tilfredsheden med besøget og anbefalingsgraden.

13 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 13 På tværs af sæsonerne er der en stigning i både tilfredshed og anbefalingsgrad, hvilket er særligt bemærkelsesværdigt på baggrund af det i forvejen høje niveau. Ydermere er andelen af gæster flyttet fra kategorien tilfredsstillende til kategorien "meget tilfredsstillende" i deres tilfredshed med besøget steget med 13 %-point til i alt 40% for så vidt angår sommersæsonen For Halloween i Tivoli har den ekstra uges åbning og videreudviklingen af Halloween bidraget til en flot udvikling af den samlede tilfredshed, som er steget til 98 %. Ligeledes er det høje niveau for anbefalingsgraden fastholdt fra de tidligere år. Målet er at fastholde dette høje tilfredshedsniveau

14 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 14 Kvalitet MÅLEPUNKT Gæster: Gæsteservice, kvalitet. KVALITET Vurdering af serviceniveau, rengøring og vedligeholdelse. Serviceniveau er defineret som den personlige service, som ydes af Tivolis medarbejdere på alle områder. Rengøring er defineret som den oplevede standard af rengøring, for eksempel på toiletter og på spisesteder. Vedligeholdelse er defineret som den oplevede standard af stier og haveanlæg. UDREGNING Gennemsnitlig vurdering for hele året. 100 er den højeste vurdering. Vurdering foretages af et eksternt firma via mystery shopping. Det er et mål for Tivoli at have et højt niveau af kvalitet og service. For at sikre dette anvender vi 'mystery shoppers', der tjekker kvalitet og service på aftalte områder og rapporterer herom efter et fast skema. Fra 2014 er begrebet Customer Experience Management (CEM) taget i brug, og der er kommet yderligere fokus på, hvordan gæsterne oplever Tivoli.

15 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 15 Målet er at ligge på niveauet 95 eller højere. Som det fremgår af grafen er dette niveau nået inden for alle tre områder i 2014, hvilket er særligt bemærkelsesværdigt set i lyset af det øgede gæstetal. Sammenholder vi resultaterne fra mystery shopping med antallet af skriftlige klager over de sammen kategorier, er der en uoverensstemmelse i kategorien rengøring, som skal undersøges nærmere. Det fremadrettede mål er, at det høje niveau skal opretholdes.

16 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 16 Fedtreducerede måltider MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, fedtreducerede måltider. FEDTREDUCEREDE MÅLTIDER Tilgængeligheden af fedtfattige produkter. Fedtfattige pommes frites indeholder max. 7 % fedt efter stegning på grund af måden, som de tilberedes på. UDREGNING Antal kg solgte konventionelle pommes frites i forhold til kg fedtfattige pommes frites. Som et udtryk for Tivolis politik om at give gæsterne mulighed for at træffe sundere valg når de spiser og drikker, er valgt at følge afsætningen af fedtfattige pommes frites. Der har været en generel stigning i mængden af pommes frites, hvilket skyldes, at der er kommet flere salgssteder, der drives af Tivoli. Fordelingen mellem de fedtfattige pommes frites og de konventionelle er fortsat nogenlunde ligelig som i Det er fortsat målet, at Tivoli vil give sine gæster muligheden for at vælge sundere fødevarer. Tallet for solgte, konventionelle pommes frites i 2012 er rettet efter en kontrolgennemgang af salgstallene.

17 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 17 Økologi MÅLEPUNKT Gæster: Sundhed og helse, økologi. ØKOLOGI De økologiske hotdogs består udelukkende af økologiske produkter. UDREGNING Antal solgte økologiske henholdsvis konventionelle hotdogs. Som et udtryk for Tivolis politik om at give gæsterne mulighed for at træffe sundere valg når de spiser og drikker, er valgt at følge afsætningen af økologiske hotdogs. Da der arbejdes på at opdatere den økologiske profil på tværs af Tivolis spisesteder vil dette målepunkt blive ændret i kommende rapporter.

18 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 18 Godadgang.dk MÅLEPUNKT Gæster: Tilgængelighed, Godadgang.dk. GODADGANG.DK Tivoli er medlem af foreningen Tilgængelighed for Alle, der administrerer Mærkeordningen for Tilgængelighed. Mærkeordningen er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter syv handicapkategorier med hvert deres behov for tilgængelighed. UDREGNING Antal tildelte henholdsvis mulige mærker. Tivoli arbejder løbende med at forbedre tilgængeligheden i Haven, så gæster i kørestol og gæster med gangbesvær får lettere ved at færdes i Tivoli. I mærkningsordningen Tilgængelighed for alle registreres Tivolis lokationer i forhold til deres tilgængelighed; en sådan registrering burde være foregået i 2014, men det er ikke sket. Registreringen vil i stedet blive foretaget i I årets løb er der blevet skab niveaufri adgang flere steder, bl.a. til Flæskestegsboden og til Harmonipavillonen, hvor Tivoli Undervisning holder til under Faglig Dage. Nimb Hotel har - efter års

19 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 19 diskussion af den rette løsning - endelig fået niveaufri adgang i form af et hævet fortov foran indgangspartiet i Bernstorffsgade. Foruden de nævnte forbedringer i Haven er der også blevet arbejdet med Tivolis ledsageordning, der giver gæster, der er i besiddelse Danske Handicaporganisationers ledsagerkort, mulighed for at tage en personlig hjælper gratis med i Tivoli. Der er sket en præcisering af reglerne på opfordring fra Tivolis kontrollører, som jævnligt føler sig presset til at give gæster særlige fordele med henvisning til forskellige handicap. Tivoli kan kun opretholde ordningen, hvis den er sagligt begrundet, hvilket vi har en løbende dialog med handicaporganisationerne om.

20 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 20 Sygefravær MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sygefravær. SYGEFRAVÆR Medarbejdernes fravær forårsaget af sygdom. UDREGNING Antal sygedage i gennemsnit for Tivolis medarbejdere sammenholdt med landsgennemsnittet, som er målt af DI. Tivoli har fortsat et lavt sygefravær, og vi fortsætter med at ligge under Dansk Industris gennemsnit. Det lavere tal hænger formentlig sammen med den systematiske opfølgning, vi har på fravær. En anden faktor, som kan have indflydelse, er den høje medarbejdertilfredshed i virksomheden. Tivolis mål er at nedbringe sygefraværet til højest 2,8 i 2015 %.

21 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 21 Sikkerhed MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, sikkerhed. SIKKERHED En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der er sket i forbindelse med arbejdet pludseligt eller inden for fem dage. UDREGNING Antal arbejdsulykker med og uden fravær. Arbejdsmiljøorganisationen har i 2014 arbejdet for at blive mere synlig blandt alle Tivolis medarbejdere med det formål flere medarbejdere blev mere bevidste om arbejdsmiljøet. Et af midlerne var at øge kommunikationen om arbejdsmiljø, et andet at udvikle procedurer og redskaber til registreringer af hændelser. Begge dele har haft god effekt I 2014 har der været særdeles mange aktiviteter i Tivoli. De længere sæsoner har givet kortere opbygningstid, og de mange helårsaktiviteter gør, at der færdes flere mennesker i Tivoli uden for Havens åbningstid. Derfor er det daglige arbejde med at udbrede sikkerhedsforståelsen højt prioriteret. Metoderne varierer; i 2014 er der for eksempel udarbejdet en informationsfolder til børnene på Tivoli Ballet Skole, om at komme sikkert gennem Haven også under opbygnings-og nedrivningsfaserne.

22 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 22 Der er en stigning på i antallet af arbejdsulykker fra 36 i 2013 til 48 i Stigningen skyldes især flere småskader. Af de 30 ulykker med fravær er ca. en tredjedel af fraværet grundet såkaldte plasterskader (småskader). De almindelige typer skader er, som tidligere år, især forstuvninger/forvridninger, sårskader og bløddelsskader. Der er ikke noget tydeligt mønster, der kan forklare stigningen ud over det, at der er en større opmærksomhed på at få registreret alle skader. Vi kan dog se, at arbejdsulykker typisk har adfærdsmæssige årsager og ikke skyldes dårlige sikkerhedsforhold. 70 % af ulykkerne kan tilskrives uopmærksomhed, manglende omtanke/sikkerhedsforståelse eller fejlvurdering af opgaven. Der er med andre ord stadig behov for en indsats på området. Gennemsnitligt fravær på grund af en ulykke i 2014 var på 10,7 dage, mod DI's gennemsnit på 12,8 dage. Der var seks arbejdsulykker i kategorien alvorlige ulykker i 2014; tre med knoglebrud og tre med fravær over fem uger. De sidstnævnte tre ulykker står for halvdelen af fraværet grundet ulykker. Tivolis ulykkesfrekvens i 2014 var 21,4 mod 14,3 i Dette er ikke bare en uheldig stigning, men også betragteligt over DIs gennemsnit, som var 13,3 i Til det skal dog bemærkes, at Tivoli i forhold til mange opgaver kan sammenlignes med bygge- og anlægsvirksomhed eller anden servicepræget virksomhed. Inden for disse sektorer er ulykkesfrekvenserne hhv. 22,1 og 21,3. Nyt i 2014 er at børnene i Tivoli-Garden og Tivoli Ballet Skole medregnes i statistikken. Tivoli-Garden har to hændelser med i statistikken for En dreng fik en nodestativ ned over sig og fik en bule i hovedet, mens en anden dreng vred om på foden og brækkede den i en pause. Målet for 2015 er fortsat at arbejde med sikkerhedsforståelsen blandt Tivolis egne medarbejdere såvel som den eksterne arbejdskraft. Specifik for ulykkerne er det målet at reducere antallet, så det ligger under 2013 niveau (36). Derudover vil vi sætte øget fokus på årsagerne til arbejdsulykker med fravær.

23 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 23 Trivsel MÅLEPUNKT Medarbejder: Arbejdsmiljø, trivsel. TRIVSEL Medarbejdernes opfattelse af, om Tivoli er et godt sted at arbejde. UDREGNING Procentdel af samtlige medarbejdere, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet: Alt taget i betragtning synes jeg, at Tivoli er et rigtig godt sted at arbejde i den årlige trivselsundersøgelse. I 2014 gennemførte Tivoli en større organisationsændring, hvilket bl.a. betød, at nogle medarbejdere skiftede afdeling, afdelinger ændrede struktur og en del fik ny leder. Denne ændring fik betydning for gennemførelsen af årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som i 2014 blev gennemført sidst på året (i stedet for i juni, hvor organisationsændringen skulle til at træde i kraft) og styret internt i stedet for i samarbejde med Great Place To Work. For at muliggøre sammenligning med tidligere år er tilfredshedsundersøgelsen foretaget efter samme retningslinjer som tidligere, hvilket vil sige, at samtlige Tivolis medarbejdere har fået mulighed for at svare og at spørgsmålene er formuleret på samme måde som tidligere år.

24 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 24 Forskelsbehandling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, forskelsbehandling. FORSKELSBEHANDLING Medarbejdernes oplevelse af ligebehandling. UDREGNING Procent af samtlige medarbejderne, som har svaret næsten altid sandt og ofte sandt på spørgsmålet i den årlige trivselsundersøgelse, om hvorvidt medarbejdere i Tivoli bliver behandlet retfærdigt uanset køn, etnisk oprindelse, seksuel orientering og nedsat arbejdsevne.

25 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 25 Tivoli tilstræber mangfoldighed i vores medarbejderstab, således at den afspejler samfundet generelt. Som udtryk for, om det også er tilfældet, er der udvalgt fire spørgsmål i vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som dokumenterer medarbejdernes oplevelse af, hvorvidt der forskelsbehandles i Tivoli. Det vil altid være Tivolis mål at få et så positivt resultat som muligt i dette spørgsmål.

26 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 26 Ligestilling MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, ligestilling. LIGESTILLING Kønsfordelingen blandt Tivolis ansatte. UDREGNING Antal mandlige henholdsvis kvindelige ansatte. Optællingen omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Tivoli tilstræber en afbalanceret kønsfordeling i medarbejderstaben. Vi er naturligvis glade for den lige fordeling af mænd og kvinder, som er endnu tættere i 2014 end de foregående år. Årsagen til medarbejderforøgelsen ift er, at Tivoli har åbnet flere forretninger, herunder wagamama Frederiksberg, Tivoli Popcorn Factory og Mazzolis samt gennemført forestillingerne Nøddeknækkeren, Grease, Den Grønne Elevator og Tam Tam i Glassalen.

27 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 27 Det underrepræsenterede køn Tivoli ser det som en styrke at have begge køn stærkt repræsenteret på ledelsesniveau, og at dette bibringer merværdi til Selskabets forretning og udviklingen af denne. I Tivoli er der lige muligheder for mænd og kvinder, og det efterstræbes, at dette ligeledes afspejles i en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Tivoli udarbejdede i 2013 en politik for det underrepræsenterede køn med henblik på at sikre en balance i antallet af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Der arbejdes således med en målsætning om, at hverken mænd eller kvinder i 2017 må være repræsenteret med mindre end 33 % i de øverste ledelseslag, det vil sige bestyrelse, direktion og chefgruppe. Der afrundes ved opgørelse af antallet af medlemmer af det ene henholdsvis det andet køn ned til nærmeste hele tal. Det samme gælder for måltallet, dvs. at et måltal på 33 % for en bestyrelse med fire generalforsamlingsvalgte medlemmer betyder, at der skal være mindst én af det ene og henholdsvis tre af det andet køn for at måltallet er opfyldt. Bestyrelse I bestyrelsen sidder fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf en er kvinde. Dermed er måltallet opfyldt. Direktion I direktionen sidder to medlemmer. Begge er mænd, hvorfor måltallet ikke er opfyldt. Per 1. januar 2015 blev direktionen udvidet til tre medlemmer. Det tredje medlem er kvinde, hvorefter måltallet er opfyldt. Chefgruppen I chefgruppen sad i 2014 fem henholdsvis seks underdirektører, idet én fratrådte i årets løb. Ud af de seks og senere fem underdirektører var tre - og senere to - kvinder, hvormed måltallet gennem hele perioden var opfyldt.

28 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 28 Diversitet MÅLEPUNKT Medarbejder: Mangfoldighed, diversitet. DIVERSITET Aldersfordeling blandt Tivolis medarbejdere. UDREGNING Optælling omfatter fuldtidsansatte, deltidsansatte og sæsonansatte. Tallene før 2011 omfatter kun heltidsansatte. Tal mangler i 2014 <25 år

29 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 29 Bemærk at tallene før 2011 kun omfatter heltidsansatte, mens 2011 og frem omfatter alle ansatte. Tivoli tilstræber, at der er spredning i alderen blandt medarbejderne tallene viser en rimelig aldersspredning, når man tager højde for, at mange af ansættelserne er sæsonbetonede og ufaglærte, som typisk besættes af unge under uddannelse. Tivoli ønsker at holde fast på aldersspredningen. Som virksomhed modtager vi gæster i alle aldre, derfor synes vi det er vigtigt, at medarbejderstaben repræsenterer alle aldersgrupper.

30 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 30 Medarbejdergoder MÅLEPUNKT Medarbejder: Sundhed og helse, personalegoder. MEDARBEJDERGODER Aktiviteter, der vedrører medarbejdernes mulighed for at føre en sund livsstil. Dvs. omkostninger til afvikling af DHL-stafet, fodboldturnering, helbredstjek, influenzavaccine mm. UDREGNING Indekstal for omkostninger til personalegoder med fokus på sundhed og helse. Tivoli har fortsat fokus på at understøtte medarbejdernes mulighed i at deltage i fysiske- og sunde arrangementer, såsom fodboldturnering og DHL-stafet. I 2014 gennemførte Tivoli sin tredje sundhedsdag, hvor medarbejderne fik mulighed for at få målt bl.a. blodtryk, fedtprocent og kondital. Det øgede forbrug på dette område skyldes ekstraordinært mange tilmeldinger til DHL-stafet. I kantinen er der kommet yderligere fokus på sund mad med vegetariske retter, fisk og et varieret udvalg af grøntsager.

31 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 31 På grund af manglende data fra tidligere år har vi været nødt til at fastsætte et nyt Index 100, som er udgifterne til personalegoder med fokus på sundhed i 2012.

32 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 32 Naboklager MÅLEPUNKT Omverden: Naboskab, naboklager. NABOKLAGER Skriftlige klager fra beboerne i de omkringliggende gader til Tivoli. UDREGNING Antal klager fra naboer. Tivoli ønsker at være en ansvarlig nabo, hvorfor naboklager over støj fra Tivoli er et målepunkt i CSRrapporten. Antallet af klager over støj fra Tivolis naboer, er steget med to i 2014 i forhold til Det er et tilfredsstillende resultat i betragtning af det øgede gæstetal i De fire af klagerne drejer sig om fyrværkeri, som naboerne finder støjende lige som de synes, det generer sent på aftenen, hvor deres børn sover - eller deres husdyr bliver opskræmte. To klager over støj generelt fra Haven. En nabo klager over at 'affald' fra fyrværkeriet lander på hans bil, som er parkeret tæt på Tivoli. Via dialogmøderne med nabogruppen fra ejendommene i Rysensteen Kvarter er der kommet flere henvendelser om Fredagsrock, men antallet er ikke registreret. Inden næste CSR-rapportering vil denne registrering være på plads.

33 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 33 Kulturelle traditioner MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, kulturelle traditioner. KULTURELLE TRADITIONER Det er en del af Tivoli-konceptet at have et stort program med kultur og underholdning, for eksempel Pantomime, Tivoli-Garden og Fredagsrock. UDREGNING Segmentrapportering for området Underholdning jf. Tivolis årsregnskab. NB resultatet er negativt. Grafen viser det totale resultat for underholdningsområdet (bemærk, resultatet er negativt). Aktiviteter, hvor der ligger indtægter, er således medtaget. Administrative og produktionsrelaterede omkostninger for området "Underholdning" er ligeledes inkluderet. I 2014 blev det totale resultat for underholdningsområdet minus 53 mio.kr. Resultatet består af indtægter på 53,1 mio.kr. og omkostninger på 106,1 mio.kr. Tallene svinger en del fra år til år, da der kan være stor forskel på både antallet af og økonomien i teaterproduktioner, betalingskoncerter og lignende. Bemærk at kommunikationsområdet var indeholdt i underholdningsområdet i 2013, men ikke i 2014.

34 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 34 Det er hensigten at bevare et højt niveau af kulturelle traditioner i Tivoli i 2015.

35 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 35 Vedligeholdelse MÅLEPUNKT Omverden: Kulturhistorisk bevidsthed, bygninger og anlæg. VEDLIGEHOLDELSE Udgifter til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier i Tivoli. UDREGNING Omkostninger til vedligeholdelse af bygninger, haveanlæg og stier.

36 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 36 Tivolis historiske bygninger og anlæg vedligeholdes hvert år for adskillige millioner kroner. Årets absolut største renoveringsprojekt var Rutschebanen, der fyldte 100 år i mio.kr. blev der brugt på den unikke og historiske bane, men dette beløb er ikke medregnet i ovenstående tal, da der er tale om en forlystelse og ikke en bygning. På bygningssiden har de største enkeltprojekter været renoveringerne af Biergarten, Mazzolis og Paafuglen; sidstnævnte har fået ny overdækning i glas af hele den store terrasse. Også Kähler i Tivoli er blevet renoveret. En række mindre projekter vedrører den fortsatte forebyggelse af skybrudsskader. Tivoli har ikke et mål for, hvor meget der skal afsættes hvert år til bygninger og anlæg. Derimod er det ambitionen at Tivoli opretholder en høj vedligeholdelsestandard.

37 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 37 Trafik MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, trafik. TRAFIK Opgørelsen omfatter den interne trafik i Tivoli med Tivolis egne køretøjer. UDREGNING Antal liter diesel henholdsvis biodiesel forbrugt i Tivoli. Linje 8 kørte nu på tredje år på strøm fremfor som tidligere på diesel. I 2014 kom der omsider kraftigere batterier på markedet, og en udskiftning blev foretaget samtidig med, at Linie 8 fik nye og mere effektive ladere. Det har forbedret driften meget. Alligevel skal der hyppigt lades op, hvis forlystelsen skal køre en hel dag i højsæsonen. Tivolis ikke eldrevne arbejdskøretøjer må fortsat anvende diesel, og ikke et mere miljøskånsomt brændstof for, at de kan fungere døgnet rundt og på alle årstider.

38 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 38 I 2014 er der anskaffet en dieseldrevet klinkevasker, som erstatning for en ældre gasdreven. Dermed er der ikke længere gasdrevne køretøjer i Tivolis faste maskinpark. Klinkevaskeren kan i øvrigt køre på strøm, når den kører uden at vaske. Med endnu et dieseldrevet køretøj, ville man forvente, at forbruget af dieselolie var steget, men det ligger på niveau med Det skyldes, at der ikke har været så mange af de helt store lifte i brug som i I 2014 blev logistikken i Haven forbedret i forbindelse med opbygning og nedtagning af Jul og Halloween i Tivoli ved at anvende gaffeltruck i meget større omfang. Ved at bruge truck til transport af ting i Haven, forbedres både processerne og sikkerheden, da der er færre tunge køretøjer. Truckene blev lejet ind, og alle de dieseldrevne blev forsynet med diesel fra vores dieseltank. Dette forbrug indgår også i vores dieselforbrug.

39 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 39 El-forbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, elektricitet. EL-FORBRUG Målingen af el-forbruget omfatter Tivolis el-forbrug undtaget el-forbruget for de forretninger, som Tivoli bortforpagter. UDREGNING Megawatt forbrugt i Tivoli A/S for hele året.

40 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 40 Det samlede elforbrug for 2014 steg med 4 % i forhold til 2013, fra kwh til kwh. Stigningen skyldes sæsonudvidelser og nye aktiviteter i Tivoli, og skjuler effekten af Tivoli energibesparende projekter. Antallet af åbningsdage i Tivoli steg fra 234 dage i 2013 til 240 dage i I februar og marts var der forestillinger i Koncertsalen og Glassalen samt en del selskaber hos Nimb Banquet. Endelig var der flere forlystelser og boder til Halloween i Tivoli. Når forbruget korrigeres for øgede aktiviteter og nye tiltag, ses et fald i elforbruget i 2014 på 3 % i forhold til elforbruget i Fordelt på områderne Belysning, Forlystelser, Restauranter og Andet ses det tydeliget, hvor sammensat energiforbruget er for året. Belysning: Over 7000 pærer blev udskiftet med LED pærer, og reducerede dermed det årlige forbrug med over kwh. Stigningen i forbrug på 4 % skyldes det øgede behov for belysning bl.a. i forbindelse med arrangementer og flere åbningsdage, men også mere belysning i forbindelse med opbygning af Halloween og Jul i Tivoli. Belysningen udgør 12 % af det samlede elforbrug i Tivoli Forlystelser: Energiforbruget til forlystelser faldt med 0,5 % til trods for, at gæsteture i forlystelserne steg med over 2 % svarende til gæsteturer. Faldet skyldes, at Dragen FRA 2014 ikke længere var i drift, og at Monsunen stod stille under Jul i Tivoli. I 2014 udgjorde energiforbruget til forlystelser en 20 % af det samlede energiforbrug. Restauranter: Restauranternes energiforbrug omfatter også Nimb, og udgør 45 % af Tivolis samlede elforbrug, der steg med 2 % i forhold til En række energibesparende tiltag, bl.a. en markant justering af ventilationsanlægget på Nimb samt adfærdsændringer og mere energirigtig belysning på Wagamama, er medvirkende årsag til, at forbruget ikke steg mere end 2 % på trods af at to nye restauranter - Mazzoli og Biergarten 2 - åbnede og Nimb Terrasse havde åbent alle weekender uden for sæson. Andet: Energigruppen Andet omfatter bl.a. Koncertsalen, Glassalen og Tivolis selskabslokaler, men også f.eks. kontorer og tapsteder for strøm til aktiviteter og drift under Jul og Halloween i Tivoli. Dette område står for 25 % af Tivolis energiforbrug og steg med 13 % i Det er her øget aktivitet tydeligst slår ud på forbruget: Flere forestillinger i Glassalen, mere energikrævende forestillinger i Koncertsalen, udvidelse af omfanget af Halloween i Tivoli, flere arrangementer i den nye sal på H. C. Andersen Slottet og udvidelse af kontorarbejdspladser, afspejler sig i dette forbrug. Endelig omfatter dette forbrug også energi til affugtere i Koncertsalen i forbindelse med skybruddet ultimo august Der arbejdes løbende på at implementere mere energibesparende løsninger dels på eksisterende udstyr dels på nyt forbrug, og derfor har Tivoli i 2014 forlænget sit klimapartnerskab med DONG Energy for at få hjælp på området. Et af målene aftalen er, at Tivoli vil reducere sit elforbrug med 10 % inden udgangen af 2016 målt i forhold til 2013-forbruget.

41 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 41 Affald MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, affald. AFFALD Opgørelsen omfatter gæsterelateret affald, som er de affaldsmængder, der primært produceres som følge af vores gæsters besøg. UDREGNING Ton af bortskaffet gæsterelateret affald i Tivoli pr. år fordelt på kompost, pap og papir, flasker, porcelæn, madaffald og dagrenovation. I 2014 steg den samlede mængde affald med 6,8 % i forhold til Det stemmer overens med, at der var 6,6 % flere gæster i Tivoli i 2014 end i Selv om affaldsmængderne stiger med gæsteantallet, forbliver fordelingen af affaldet den samme. Således udgør dagrenovationen og madaffaldet hovedparten af affaldsmængderne med hhv., 52 % og 29 %,

42 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 42 mens kompost udgør 7 %, flasker 6 % og pap/papir 5 %. Den eneste affaldsfraktion, der ikke kan genbruges, er porcelæn, som udgør 1 % af affaldet. Selvom der også i 2014 var fokus på minimering af madspild, fremgår dette endnu ikke tydeligt af affaldsmængderne var første hele år med affaldshåndteringen inde i Haven (efter tabet af den lejede plads til håndtering af affald uden for Tivoli). Trods særdeles trange kår for håndtering af så meget affald, fik medarbejderne indarbejdet nye gode procedurer og rutiner, som fik det hele til at fungere igen. Forholdene kan dog stadig forbedres, og det arbejdes der med i 2015.

43 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 43 Genbrug MÅLEPUNKT Omverden: Miljø, genbrug. GENBRUG Opgørelsen omfatter genbrugsbægre til alle former for drikkevarer, der serveres i Tivoli, og som må tages med ud i Haven. UDREGNING Triptal: Gennemsnitligt antal gange et bæger genbruges. Souvenireffekt: Pct. af bægre der forsvinder ud af Haven. Hele 27 % af Tivolis genbrugsbægre forsvandt ud af systemet i Det skyldes dels, at der i 2014 udkom to flotte, nye bægre: et med Rutschebanens 100 års jubilæum og et med Tivolis farvestrålende skyline, som begge vurderes at være attraktive. Ovenstående betyder at bægrene bliver genanvendt færre gange og det påvirker triptallet, der netop fortæller, hvor mange gange et bæger bliver genanvendt i gennemsnit. Triptallet i 2014 var på 3,6 mod næsten 6 i Det laveste triptal i genbrugsbægrenes historie, og det undersøges, om der kan være andre årsager end den nævnte til, at triptallet er faldet.

44 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 44 Overordnet svinder miljøgevinsten ved at bruge genbrugsbægre fremfor engangsbægre noget med et lavt triptal, men beregninger viser, at det stadig er mere miljøskånsomt at anvende genbrugsbægrene sammenlignet med engangsbægre. Derfor fortsætter ordningen i I 2014 udkom et vinglas på fod, og i 2015 er der planer om at indføre genbrugskander til Fredagsrockkoncerter, så man kan nemt kan hente supplerende forsyninger til sig selv og sine venner. I 2014 var der fokus på at nedbringe vand- og elforbruget på vaskeriet, og være mere opmærksomme på at frasortere forbrug, der ikke have relation til selve bægerhåndteringer f.eks. ved udlån af vaskeriet til andre formål. På såvel vand- som el-siden lykkedes det at nedbringe forbruget med ca. 15 % per bæger. Det kan tilskrives en kombination af god adfærd, og at der ikke var andre aktiviteter på vaskeriet, der var med til at trække forbruget op.

45 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 45 Velgørenhed MÅLEPUNKT Omverden: Velgørenhed. VELGØRENHED: Tivoli donerer hvert år et antal sponsorater, som er gratis ydelser i form af entrébilletter, Turpas, udlån af sale mm. UDREGNING Værdi af donationer (fribilletter, Turpas mm.) Tivoli modtog i 2014 i alt 425 ansøgninger om sponsorstøtte i form af årskort, billetter m.m. Ansøgerne er private, foreninger, institutioner m.m. Tivoli valgte at imødekomme 87 af ansøgningerne, og den samlede donation har en værdi af DKK. Tivoli har blandt andet haft en aftale med Dansk Røde Kors, der modtog et større antal entrébilletter og Turpas, som de videreformidlede til børn og unge på asylcentre etc.

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 CSR-rapport 2015 Corporate Social Responsibility 2015 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 11 Tilfredshed... 13 Kvalitet... 15 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN

CSR rapport GÆSTER MEDARBEJDERE OMVERDEN CSR rapport 29 CSR-politik: Tivolis CSR-politik beskriver kortfattet de holdninger og værdier, som ligger til grund for driften af virksomheden. CSR-politikken er op i tre overordnede områder, nemlig interessentgrupperne

Læs mere

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a

CSR-rapport Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a CSR-rapport 2016 Samfundsansvarsredegørelse iht. Årsregnskabsloven (ÅRL) 99a Corporate Social Responsibility 2016 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Tivolis forretningsmodel... 3 CSR-arbejdets

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2014 opnået

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Indledning Med henblik på at forebygge ulykker og materielle skader i den interne

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Case-virksomhedernes historier

Case-virksomhedernes historier Case-virksomhedernes historier DEFCO i Århus og Tulip Vejle Nord har fungeret som case-virksomheder i projektet, og deres erfaringer mv. er beskrevet under dette faneblad. Begge virksomheder har under

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: september År: 1 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 14 godkendte elementer 1 Ovennævnte

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere