Ansøgning om endeligt tilsagn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om endeligt tilsagn"

Transkript

1 DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Udgave for bygherre godkendelse ARK JBJ WBN WBN Diverse rettelser ARK JBJ WBN WBN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 00. RESUME PROJEKTBESKRIVELSE Indledning Vision og arkitektonisk koncept Organisationsmodeller og fremtidig ledelsesstruktur Bebyggelsesmønstre PROJEKTOPLYSNINGER Projektoplysninger DIMENSIONERING OG ØKONOMI Dimensionering Patientfremskrivning Bemandingsfremskrivning Kapacitet og areal Økonomiske forudsætninger Anlægsøkonomi Tidsplan Investeringsprofil FLEKSIBILITET I BYGGERIET Fleksibilitet i DNV Gødstrup PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD Patientsikkerhed Patientforhold BEDRE OPGAVELØSNING OG RESSOURCEANVENDELSE Indledning Driftsøkonomiske konsekvenser som følge af samling af hospitalets funktioner Driftsøkonomiske konsekvenser som følge af bedre rammer for opgavevaretagelsen Effekter på ekstern logistik m.v Effekter på øvrig drift, bygningsvedligehold m.v Produktivitetseffekter Kvalitative effekter: Bæredygtighed og helende arkitektur De fremtidige driftsøkonomiske effekter RISIKOVURDERING Risikovurdering PROJEKTORGANISERING Indledning Projektorganisering 42 Side 2 af 63

3 08.3 Økonomistyringen Tidsstyring Kvalitetsstyring Risikostyring Udbudsformer Styringsmanual Projekthåndbog NUVÆRENDE HOSPITALSMATRIKLER PRÆHOSPITAL INDSATS Plangrundlag Alarmcentral, vagtcentral og disponering Ambulanceberedskab og præhospitale ordninger Nære tilbud/skadesklinikker m.v FORUDSÆTNINGER FOR TILSAGNET Ekspertpanelets generelle anbefalinger Ekspertpanelets anbefalinger for DNV Gødstrup Sammenfatning BILAG Patientfremskrivning Bemandingsfremskrivning Kapacitets og arealberegninger Nuværende og fremtidigt areal i eksisterende bygninger Økonomi Hovedtidsplan Tilrettet Helhedsplan, marts VVM redegørelse Kommune og Lokalplan Hospitalsenheden Vests Ledelses og styringsgrundlag Notat om anlægsbudgettet i 2012 og fremover Kvartalsvis risikorapport Second opinion risikovurdering Udfyldt risikoregister Vejledning til Risikostyring Prioriterings og besparelseskatalog Månedsrapport Styringsmanual Kompetenceskema Mangler fremsendes næste uge Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Projekthåndbog Situationsplan byggemodning Tekniske hovedforsyninger 62 Side 3 af 63

4 12.24 Programgrundlag Ansøgning om midler fra Indenrigs og Sundhedsministeriet Redegørelse for planlægningen af den præhospitale indsats i Region Midtjylland 63 Side 4 af 63

5 00. RESUME Regionsrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt hospital i Vest med en fuldt udbygget akutfunktion. Regeringens ekspertpanel har givet et foreløbigt tilsagn til projektet med en økonomisk ramme på 3,15 mia. kr. (09 pl). På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere projektet. Denne ansøgning om endeligt tilsagn opstiller de patient og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets og arealberegning, som danner grundlag for projektet. Endvidere præsenteres de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser, som de fremgår af den tilrettede Helhedsplan. DNV Gødstrup skal være et nyt fagligt ambitiøst hospital, der fremtidssikrer hospitalsbehandlingen i Vestjylland. Ambitionen herom afspejles i visionen for DNV Gødstrup. Visionen, der er styrende for planlægningen af projektet, lyder som følgende: DNV Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Denne vision er udfoldet til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb med høj patient oplevet kvalitet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde præhospital, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil blandt sammenlignelige hospitaler være det foretrukne lærings og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. Det arkitektoniske koncept for nybyggeriet er skabt med inspiration i stedets markante landsskabskarakter og særligt tre stedlige forhold: Landskabets udstrakthed og horisontalitet. Den ubrudte himmels lethed. De levende hegns retninger og præcision. Side 5 af 63

6 Med reference til det horisontale landskabs flader, dannes en tung, taktil base, hvori hospitalets ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer placeres. Basen forankrer hospitalet til stedet og sikrer i sin hovedstruktur fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner, der frit kan variere i grænseflader og størrelse. Oven på basen udlægges lette, horisontale skiver med sengeafdelinger. På samme måde som basens taktile karakter relaterer sig til landskabet, relaterer sengeafdelingernes lette, raffinerede og varierede udtryk sig til himlens lys og skyernes lethed. DNV Gødstrups konstruktive system, facadesystemer og føringstraceer for tekniske installationer er organiseret og modulopdelt på en sådan måde, at ombygninger kan gennemføres uden at gribe ind i bygningernes hovedstruktur og sikrer hermed fleksibilitet i bygningsmassen. Søljer, drager og dæk dimensioneres, så der kan gennemføres tilbygninger, og det tekniske anlæg og føringer dimensioneres med en fleksibilitet, sådan at der kan ske udvidelser, uden at tekniske rum og føringstraceer skal ændres væsentligt. Herved sikres bygningens elasticitet i forbindelse med udvidelser eller indskrænkninger. Indretningen udformes på en sådan måde, at fleste mulige rum har en generel karakter, så de kan anvendes af flere forskellige afdelinger og til flere forskellige formål. DNV Gødstrup sikrer gennem den planlagte arkitektur, organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende, effektive og sikre patientforløb. Med etableringen af DNV Gødstrup vil hospitalet have en fysisk ramme som muliggør en bedre opgaveløsning og en mere optimeret ressourceanvendelse. I nærværende ansøgning vil det blive beskrevet, hvorledes disse potentialer sikres realiseret. Såvel inden for hospitalets fysiske og organisatoriske ramme som i relationen mellem det nye hospital og dets omverden. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en helhedsplan, der skal sikre, at DNV Gødstrup realiseres i henhold til de opstillede visioner og målsætninger samt at DNV Gødstrup kan realiseres indenfor de mål, der er fastlagt for kvalitet, tid og økonomi samt med et minimum af risici. Ekspertpanelet har i Screening og vurdering II, dateret november 2010 anbefalet, at den psykiatriske del af projektet bør baseres på en regional prioritering indenfor [regionens] almindelige anlægsrammer. Med baggrund heri har Regionsrådet besluttet, at de psykiatriske funktioner skal samles i Gødstrup. Med henblik på en hensigtsmæssig driftsmæssig integration mellem det psykiatriske og det somatiske hospital fremadrettet indgår psykiatrien i planlægningsarbejdet med det formål at opnå en sammenhængende helhed. Psykiatrien fremgår derfor også af arealberegninger og den vedlagte helhedsplan. Det understreges dog, at to dele af det samlede DNV Gødstrup projekt den kvalitetsfondsfinansierede del og den ikke kvalitetsfondsfinansierede del holdes økonomisk afskilt. Helhedsplanen omfatter et beregnet nettoareal på i alt m 2 svarende til et samlet bruttoareal på m 2 fordelt med m 2 til DNV Gødstrup, og m 2 til samlingen af de psykiatriske funktioner. Det somatiske bruttoareal, der omfatter de egentlige sygehusfunktioner, svarer til ekspertpanelets arealramme for DNV Gødstrup. Side 6 af 63

7 Helhedsplanen omfatter et beregnet nettoareal på i alt m 2 svarende til et samlet bruttoareal på m 2 fordelt med m 2 til DNV Gødstrup, og m 2 til samlingen af de psykiatriske funktioner. Det somatiske bruttoareal svarer til ekspertpanelets arealramme for DNV Gødstrup. I henhold til den af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte aftale om etablering af et Sundheds og Akuthus i Holstebro forventes m 2 etableret i Holstebro. Det bemærkes, at de psykiatriske hospitalsfunktioner udgøres dels af de psykiatriske funktioner svarende til m 2. Hertil er lagt en mindre andel af akutmodtagelsen og servicefunktionerne svarende til m 2. Den forventede investering er estimeret med udgangspunkt i det arealbehov, som er fremkommet af de nye kapacitets og arealberegninger, psykiatriens andel af investeringen til fællesområder i Kvalitetsfondsprojektet er fratrukket. DNV Gødstrup Mio. kr. Grundkøb 32 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 314 Byggemodning/infrastruktur 90 Parkeringsarealer og veje 68 Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring 80 IT og inventar 305 Medicoteknisk udstyr/apparatur 295 Andet 42 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 Priserne er i 09 pl og eksklusiv moms DNV Gødstrup mio. kr. Håndværkerudgifter inkl. reserver Fælles omkostninger 436 IT/apparatur og løst inventar m.v. 600 Byggegrund 32 I alt Priserne er i indeks 09 pl og eksklusiv moms Projektet er på nuværende stade opdelt i følgende etaper: Etape 1, Somatik, på ca m2 Etape 2, Psykiatrien, på ca m2 (ikke en del af Kvalitetsfondsprojektet) Etape 3, Somatik, på ca m2 Side 7 af 63

8 Etape 1 er underopdelt i 10 tværgående eller geografisk afgrænsede delprojekter der tilgodeser tidsplansmæssige og økonomiske forhold i forbindelse med såvel planlægning, entrering, udførelse som ibrugtagning, som følger: Delprojekt 1: Byggemodning og byggepladsanstilling, tværgående entreprise for hele etapen Hoved eller storentrepriser. Delprojekt 2: Hovedforsyninger i terræn, tværgående entreprise for hele etapen Fagentrepriser Delprojekt 3: Pælefundering og byggegrube, tværgående entreprise for hele etapen Stor eller hovedentreprise Delprojekt 4: Anlæg, råhus og præ fab enheder, tværgående entreprise for hele etapen Storentreprise Delprojekt 5: Klimaskærm, tæt hus, tværgående entreprise for hele etapen Storentreprise Delprojekt 6: Afsnit 1B aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fag entrepriser Delprojekt 7: Afsnit 1C aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fag entrepriser Delprojekt 8: Afsnit 1D aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Delprojekt 9: Afsnit 1E aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Delprojekt 10: Afsnit 1A aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Etape 3: Oplæg til udbudsstrategi for Etape 3 vælges ud fra ovennævnte retningslinjer ved opstart af projekteringen af disse. Den styrende tidsramme for projektet er vedtaget af Regionsrådet 17. november 2010 og indarbejdet i Styringsmanualen: September 2011: Valg af Totalrådgiver for Etape 1 September 2012: 1. Spadestik og start på byggeriet af Etape 1 Primo 2014: Opstart af planlægning af projektets efterfølgende etaper Ultimo 2014: Kontrakt med Totalrådgiver for Etape 2 og efterfølgende etaper : 1. Etape ibrugtages Primo 2017: Efterfølgende etaper, opstart af byggeri : Efterfølgende etaper ibrugtages Der er primo 2012 udarbejdet en hovedtidsplan for projektet inkl. psykiatrien omfattende etape 1, 2 og 3. Hovedtidsplanen vedlægges nærværende ansøgning som bilag Med udgangspunkt i ovennævnte investeringsoversigt og tidsplan ser investeringsprofilen ud som følger: Investeringsprofil DNV Gødstrup (09 pl og mia.kr.) Foreløbigt finansieringstilsagn Flg. år Gødstrup 3,15 0,01 0,04 0,10 0,30 0,55 0,65 0,55 0,40 0,25 0,20 0,10 0,00 Side 8 af 63

9 Der er med grundlag i den udarbejdede risikovejledning og med kvalitative input fra de udpegede risikoejere udarbejdet en risikovurdering for projektet for 1. kvartal Den udarbejdede risikovurdering er fremsendt til 3. parts vurdering, der har udarbejdet en second opinion rapport, der er vedlagt ansøgningen. Sammenlagt sikrer ovenstående, at Region Midtjylland følger ekspertpanelets anbefalinger for dimensionering og beregning af anlægsbudgettet for DNV Gødstrup. På denne baggrund vurderer Region Midtjylland, at DNV Gødstrup kan etableres på et fremtidssikret niveau med et samlet anlægsbudget på 3,15 mia. kr. Side 9 af 63

10 01. PROJEKTBESKRIVELSE 01.1 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Hospitalsenheden Vest skal være ét af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. Yderligere har Regionsrådet fundet det af afgørende betydning, at der funktionsmæssigt i den vestlige del af regionen er ét samlet hospital. Det Nye Hospital i Vestjylland ved Gødstrup (herefter DNV Gødstrup) samler hospitalsmatrikler til én, der opføres med en fuldt udbygget akutfunktion. Regeringens ekspertpanel har anbefalet byggeriet af DNV Gødstrup inden for en økonomisk ramme på 3,15 mia. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere projektet og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. DNV Gødstrup skal være et nyt fagligt ambitiøst hospital, der fremtidssikrer hospitalsbehandlingen i Vestjylland. Det projekt, der nu fremlægges, lægger rammerne for et hospital, hvor fremtidens patient og patientforløb er i fokus. Det betyder, at de bygningsmæssige rammer og funktionalitet sikrer patienten høj faglig kvalitet, sikkerhed og effektivitet i indsatserne fra de sundhedsprofessionelle side og bidrager til en god driftsøkonomi. Projektet er karakteriseret ved en god tilgængelighed og overskuelighed for patienten og dennes pårørende, og at patientens sanser påvirkes positivt, idet de fysiske rammer understøtter patientens oplevelser af tryghed og velvære. Hospitalet bygges så fleksibelt at det kan rumme fremtidens mange forskellige patientforløb, undersøgelses, behandlings, og plejeteknologier og organisationsformer. Hospitalet vil være kendetegnet af udstrakt brug af teknologiske løsninger og automatisering, hvor dette giver mening og kan medvirke til gode resultater. Et af hovedformålene er ud over at skabe optimale rammer for effektive og sammenhængende patientforløb at minimere interne transportafstande på hospitalet og sikre korte afstande mellem funktioner. En del af løsningen ligger i valget af den kompakte bygningsstruktur, der i sig selv forkorter de interne transportveje. Ydermere er opdelingen med én ankomst til akutte patienter og en anden ankomst til elektive patienter og besøgende med til at skabe optimeret flow og give hospitalet 2 ansigter: Et akut og et elektivt. Med ovenstående som styrende grundlag og med udgangspunkt i hidtidige planarbejde, herunder den Tilrettede Helhedsplan (bilag 12.7), DNV Gødstrups Programgrundlag, Bilag samt Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Gødstrup (DNV Gødstrup), august 2011, bilag fremsendes hermed ansøgning om endeligt tilsagn. Forudsætningerne for ansøgningen om endeligt tilsagn er de af ekspertpanelet trufne planforudsætninger vedr. fremskrivning, arealstandarder, udnyttelsesgrader m.m. Side 10 af 63

11 Denne ansøgning opstiller de patient og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets og arealberegning, som danner grundlag for det forestående byggeri og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser Vision og arkitektonisk koncept Hospitalsledelsen ved HEV har i samarbejde med afdelingsledelseskredsen og HovedMedUdvalget (herefter HMU) udarbejdet en vision for DNV Gødstrup. Visionen, der er styrende for planlægningen, lyder som følgende: DNV Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Denne vision kan udfoldes til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb med høj patient oplevet kvalitet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde præhospital, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil blandt sammenlignelige hospitaler være det foretrukne lærings og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. Vision er operationaliseret. Operationaliseringen fremgår af programgrundlaget (Se bilag 12.24). Arkitektonisk koncept Det arkitektoniske koncept er skabt med inspiration i stedets markante landsskabskarakter og særligt tre stedlige forhold: Landskabets udstrakthed og horisontalitet Den ubrudte himmels lethed De levende hegns retninger og præcision Med reference til det horisontale landskabs flader, dannes en tung, taktil base, hvori hospitalets ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer placeres. Basen forankrer hospitalet til stedet og sikrer i sin hovedstruktur fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner, der frit kan variere i grænseflader og størrelse. Side 11 af 63

12 Nedskalering af hospitalets samlede volumen Stærk materialitet og variation i udtrykket Begrønning Oven på basen udlægges lette, horisontale skiver med sengeafdelinger. På samme måde som basens taktile karakter relaterer sig til landskabet, relaterer sengeafdelingerness lette, raffinerede og variere de udtryk sig til himlens lys og skyernes lethed. Basen åbner sig mod omgivelserne, og tillader landskabet at trænge ind til foyeren i hele dens ud strækning. Der er arbejdet med tre primære områder for att tilvejebringe et menneskeligt, nedskaleret hospital med et rigt og karakterfuldt arkitektonisk udtryk: Nærværende og menneskelig arkitektur i en forståelig skala og i gedignee materialer er befordrende for patienters heling og pårørendes og ansattes generelle velbefindende. Oplevelsen af f hospitalet som et sted med atmosfære og karakter er vigtig ogsåå selv om at der ikke er evidens e for alle valg med san selig hensigt Organisationsmodeller og fremtidig f ledelsesstruktur Organiseringen af den fremtidige aktivitet er med udgangspunkt i den formuleredee vision baseret på at der skabes sammenhæng mellem beslægtede specialer og dermedd sammenhæng i patientfor løb. Side 12 af 63

13 Specialer, der har tætte samarbejdsrelationer og som derfor har behov for fysisk nærhed, er derfor fysisk placeret i klynger. Der arbejdes i byggeriet med følgende kliniske klynger: Tværgående kliniske klynger Akutafdelingen Intensiv og interventionsklyngen Diagnostik Kliniske klynger: Thorax, kredsløbs, hormon, og bevægeapperatklyngen. Kirurgiklyngen Kræftklyngen Neuroklyngen Psykiatriklyngen Familieklyngen Denne struktur fremgår således af programgrundlaget, det vindende projekt og den med ansøgningen fremsendte helhedsplan. Der er med udgangspunkt i byggeriets klyngebaserede opdeling af specialerne og funktioner iværksat et systematisk arbejde med fastlæggelse af den kommende organisationsog ledelsesstruktur i DNV Gødstrup. Den nuværende organisations og ledelsesstruktur i HEV bygger på Region Midtjyllands ledelses og styringsgrundlag. Den nuværende ledelses og organisationsmodel i HEV er karakteristisk for ledelse af danske hospitaler. Det er en struktur med tre niveauer bestående af en hospitalsledelse i form af en trojkaledelse, tværfaglige afdelingsledelser, som i betydeligt omfang tager afsæt i de lægelige specialer og endeligt funktionsledere til at varetage den daglige ledelse i de enkelte enheder. Som det imidlertid ses mange steder i det danske sundhedsvæsen er denne struktur under pres. Et pres som blandt andet er begrundet i den fortsatte specialisering og effektivisering af patienternes behandling. Sundhedsvæsenets løbende udvikling gør, at der kan behandles for stadigt flere lidelser, og det med en stadig mere specialiseret indsats. På grund af den stadige effektivisering af behandlingen sker denne indsats i forløb, som bliver tidsmæssigt stadigt kortere. Med andre ord bliver der stadigt flere patientforløb, hvorom stadigt flere specialistfunktionernes indsats skal koordineres i stadigt kortere sekvenser. Det kræver, at sundhedsvæsenets koordineringsindsats optimeres i forhold til effektivitet og præcision. Samtidigt udløser ikke mindst kvalitetsfondsprojekternes krav til intensiv arealanvendelse et forstærket krav om, at organisationens enheder og funktioner skal koordinere anvendelsen af de fysiske rammer. Enheder vil i stadigt mindre grad besidde egne sengeafsnit, ambulatorieområder m.v., og må i stedet dele og optimere udnyttelsesgraderne af de fysiske rammer og apparatur m.v. Ovenstående forstærkede koordineringsbehov gør, at den nuværende organisations og ledelsesmodel kommer under pres. Side 13 af 63

14 Med dette som afsæt er der i HEV iværksat en proces med henblik på at belyse, hvordan hospitalsledelsen skal indstille til Region Midtjyllands direktion, at den kommende ledelses og organisationsstruktur bør tilpasses. Arbejdet er forankret i ledelsesgruppen, og Hoved Med Udvalget er tæt involveret. Til at kvalificere arbejdet er der nedsat en særlig projektgruppe. I arbejdet med organisations og ledelsesstrukturen er det et centralt omdrejningspunkt, at denne skal understøtte hospitalets kerneopgave: At levere trygge, sikre og effektive patientforløb Bebyggelsesmønstre Hospitalets bebyggelsesmønster er udlagt efter følgende overordnende princip. Byggeriets base udgøres af U formede klyngebebyggelser Byggeriets mellembygning udgøres af en gennemgående transport og behandlingsring Byggeriets top udgøres af senge områder Denne klare opdeling i forskellige bygningstyper sikrer, at bebyggelsesmønstret er robust, og at der løbende kan gennemføres en udbygning. Denne taktvise udbygning sikrer også, at byggeriet kan tages i brug, så drift og indflytning kan ske hensigtsmæssigt, og etapevis udbygning og ibrugtagning kan ske flydende med mindst mulig indvirkning på driften. Nedenstående er eksempler på specifikke mulige fremtidige udbygninger af strukturen. Ambulatorierne kan frit udvides i nord sydgående retninger og kan indbyrdes udveksle areal på tværs, som behovet måtte kræve det. Ambulatorierne kan desuden udvides op på de to overliggende etager. Transportringen, dagkirurgien, billeddiagnostikken og kontorerne kan udvides mod øst og vest ved tillæg af flere gårdrum. Mod syd og nord kan der udvides udover ambulatorieafsnittene. Der kan bygges endnu en sengebygning mod sydvest, som sammenbygges med kirurgiklyngens sydligste sengestueafsnit. Overordnede eksempler viser at bebyggelsesmønsteret har indbygget stor fleksibilitet, og at der kan ske tilbygninger til strukturen, hvor det kræves. De enkelte etaper vil blive opdelt i et antal delprojekter afpasset efter den bygningsmæssige hovedstruktur og det funktionelle indhold. Der vil således kunne planlægges en ibrugtagningstakt afpasset efter hospitalets funktionelle krav til de forskellige afsnit. I afsnit 08.7 er denne opdeling i delprojekter for 1. etape beskrevet. Side 14 af 63

15 02. PROJEKTOPLYSNINGER 02.1 Projektoplysninger I nedenstående skema fremgår projektoplysninger vedrørende DNV Gødstrup. Grund og arealer mv. Tabellerne A, B og C er udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. er forudsat at være, når projekterne er afsluttet. Tabel A. Grund og byggeri Areal somatik (m 2 ) Areal psykiatri (m 2 ) Grundareal* Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer* Friarealer *Fælles for somatik og psykiatri Tabel B. Arealstandarder i nybyggeri Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det bedes angivet, hvor stor en andel wc/bad udgør heraf. Arealstandard (m 2, netto) Ved 1 sengsstuer: 35m 2, heraf 7 m 2 til wc/bad Intensiv (pr. sengeplads) 50 Opvågning (pr. sengeplads) 16 Dagpladser (pr. plads) 15(kir) 15(med) 20 (kemo) Operation (pr. OP stue) 110(dag) 120(indl) Ambulatorier (pr. us rum) 30 Fødeafdeling (pr. stue) 70 Dialysepladser (pr. plads) 23 Kontorer (pr. fast plads, adm.) 10 Kontor (pr. midlertidig plads, klinik) 8 Kontorer (pr. fast plads) 10 Evt. patienthotel 23 Anvendt brutto/nettofaktor 1,8 for psykiatriklynge og 2,0 for øvrige arealer Side 15 af 63

16 Tabel C. Arealforbrug Areal, somatik Areal, psykiatri Sengestuer (inkl. tilknyttet bad/toilet) 1) Behandlingsareal Kontor Patienthotel Fællesarealer 2) Laboratorier o.lign. 3) Øvrige servicefunktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) 9, Parkering (i bygningsareal) 0 0 Andet I alt Universitetsareal 4) I alt ) Inkl. akut og intensiv 2) Patientservice, personaleservice, ledelse og administration, undervisning og forskning 3) Laboratorier og apotek 4) Areal til undervisning og forskning er indeholdt i Fælles arealer Tabel D. Behandlingskapacitet mv. I dag (2007) Antal senge 598 somatik 86 psykiatri Ambulante behandlinger somatik psykiatri Sengedage somatik psykiatri *) Inkl. 60 akutsenge og 40 hotelsenge, ekskl. intensivsenge I nyt/moderniseret byggeri 467 somatik* 96 psykiatri somatik psykiatri somatik psykiatri Side 16 af 63

17 Projektøkonomi Tabel E: Projektøkonomi Mio. kr. (ekskl. moms og 09 pl) nybyggeri Grundkøb 32 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 314 Byggemodning/infrastruktur 90 Parkeringsarealer og veje 68 Håndværkerudgifter/entreprise 1924 Byggestyring 80 IT og inventar m.v. 305 Medicoteknisk udstyr/apparatur 295 Andet 42 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 Investeringsprofil DNV Gødstrup i 09 pl og mia. kr. ekskl. moms Foreløbigt finansierings tilsagn Flg. år Gødstrup 3,15 0,01 0,04 0,10 0,30 0,55 0,65 0,55 0,40 0,25 0,20 0,10 0,00 Effektiviseringer mv. Der stilles krav om effektivitetsgevinster ved investeringerne i forbindelse med de endelige tilsagn. Investeringerne skal muliggøre en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i hospitalsvæsenet. Side 17 af 63

18 Tabel F: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Mio. kr., helårsniveau % ift. investering % ift. sygehusets driftsbudget Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering 158 5,01 8 Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år hhv. timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger (evt. specifik belægningsprocent for akutmodtagesenge angives) I dag (2007) Stat. OP: 200 dage/6 timer Dagkir.: 230 dage/6 timer 89 % 101 % I nyt/moderniseret byggeri 245 dage/år og 7 timer/dag. 85 % (somatiske senge), 70 % (hotel), 90 % (psykiatri) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 200 dage/6 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 200 dage/6 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv. timer pr. dag) Konv. røntgen 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Angiografi 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. CT scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Ultralyd scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. MR scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. PET/CT scanner Er under indkøring Strålekanoner i Onkologien 250 dage/7 timer Side 18 af 63

19 03. DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03.1 Dimensionering Dimensioneringen er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der er foretaget en beregning af kapacitets og arealbehovet for det samlede DNV Gødstrup, som inkluderer de sundhedstilbud, der i henhold til aftale om etablering af Sundheds og akuthus etableres i Holstebro. Efter fradrag for tilbud og areal, der etableres i Holstebro fås arealet for DNV Gødstrup. I det efterfølgende foretages en kort gennemgang af den foretagne dimensionering, idet der henvises til detaljerede beregninger i bilag Patientfremskrivning Patientfremskrivningen baseres på patientaktiviteten i 2007 og fremskrives til 2018 efter principper der er i overensstemmelse med ekspertpanelets anbefalinger. Fremskrivningen opdeles i tre trin: Trin 1: Demografisk fremskrivning baseret på 5 års aldersgrupper. Trin 2: Tilgodese en realvækst for det ambulante område inden for somatikken, som resulterer i en vækst på ca. 50 %. For det psykiatriske område indregnes en realvækst også for stationær behandling. Trin 3: Omstilling fra stationær behandling til ambulant behandling og anvendelse af akutsenge og hotelsenge. Effektivisering ved at reducere liggetiden, således at der opnås en sengereduktion på godt 20 % inden for det somatiske område. De forskellige trin i fremskrivningen er beskrevet nærmere i bilag 12.1, og resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder. Tabel 3.1. DNV Gødstrup. Patientgrundlag 2007 og 2018 Patientfremskrivning Ændring i % Somatik Psykiatri Udskrivninger % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,0 3,5-13% Ambulant % Udskrivninger % Sengedage % Gnsn. liggetid 26,5 24,2-9% Ambulant % Udskrivninger og sengedage inkluderer aktivitet i akutsenge og hotelsenge, og ambulant aktivitet inkluderer dagbehandling. Side 19 af 63

20 For somatikken er der en reduktion i udskrivninger, sengedage og den gennemsnitlige liggetid. Sengedagsreduktionen er på 26 %, hvilket er over ekspertpanelets anbefaling på 20 %. Den samlede ambulante aktivitet er øget med 56 %, hvilket er højere end ekspertpanelets anbefaling på 50 %. Dette skyldes overførsel af patienter fra stationær behandling til ambulant behandling. De resulterende patientdata for det ambulante område er justerede fra tidligere indmeldte data i forbindelse med ansøgning om foreløbigt tilsagn. I forbindelse med nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er der foretaget en kvalitetssikring af patientfremskrivningen, hvilket har ført til en justering i de ambulante aktivitetstal. I den tidligere ansøgning inkluderede de ambulante aktivitetstal også skadestue, fysio /ergoterapi og klinisk ernæring. Dette er nu korrigeret, således at de ambulante aktivitetstal alene omfatter aktivitet i de kliniske afdelinger. Derudover er der foretaget en opstramning af dimensioneringsforudsætningerne, idet senge til børn og akutsenge nu er beregnet med 85 % belægning imod 75 % og 70 % i den tidligere ansøgning om foreløbigt tilsagn. Dette resulterer i, at somatiske senge reduceres fra 480 til 467, ekskl. intensivsenge. Der henvises til bilag 12.1 for nærmere detaljer. For det psykiatriske område er en øgning i udskrivninger, men et reduceret sengedagsforbrug. Der ses en øget ambulant aktivitet Bemandingsfremskrivning Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Bemandingen har endvidere betydning for den fremtidige driftsøkonomi. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for det samlede HEV, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen samtidig med 12 % effektivisering. Resultatet bliver herefter en samlet bemandingsreduktion på 1 %, som danner grundlag for dimensioneringen af de personalerelaterede funktioner. Se bilag Kapacitet og areal På grundlag af de fremskrevne patient og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding i år 2018 samt de udnyttelsesgrader og arealstandarder, som er vist i bilag 12.3 foretages en teoretisk beregning af arealbehovet for DNV Gødstrup. Efter fradrag for areal som etableres i Holstebro fås det resulterende areal for DNV Gødstrup. Side 20 af 63

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14.

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14. Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV Ledelsessekretariatet Projektsekretariatet DNV - Gødstrup Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København Gl. Landevej 61, Bygn. 08 DK-7400

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet.

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport teknikarealer Analyse af arealstandarder for tekniske anlæg, Udarbejdet af Søren Jensen, rådgivende ingeniører (bilag til rapport

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP. Merete Brun Ejlers Udfordringer og poten elle udviklingsemner. DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE

DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP. Merete Brun Ejlers Udfordringer og poten elle udviklingsemner. DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP Merete Brun Ejlers Udfordringer og potenelle udviklingsemner DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE HVEM ER ARKITEMA? Arkitema hører l blandt Nordens største arkitek-

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram DNV Gødstrup Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram Dokumentnummer: DNV C BP 08 Byggeprogram Funktionsprogram Projekt: 1100524 Rev Dato Tekst Firma Udarbejdet 29.06.2012 Version 1 HOS APO/SMJ/ LAA Kontrolleret

Læs mere

RKB 12 Nordfløjen Change request

RKB 12 Nordfløjen Change request konsekvens for den efterfølgende drift 1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke. 1.1 Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

DNV - DNU. Holstebro 20/ Claus Thomsen, lægefaglig chef, dr.med., ph.d. Claus Thomsen, Lægefaglig chef, 1

DNV - DNU. Holstebro 20/ Claus Thomsen, lægefaglig chef, dr.med., ph.d. Claus Thomsen, Lægefaglig chef, 1 DNV - DNU Holstebro 20/3-2010 Claus Thomsen, lægefaglig chef, dr.med., ph.d. Claus Thomsen, Lægefaglig chef, 1 www.dnu.rm.dk Regionens ønsker til ombygninger og udvidelser Regionshospitalet Viborg Skive

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital i Aarhus Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 9888 www.dnu.rm.dk Notat til Regionsrådet om OPP-projekt vedr. P-hus med heliport ved Akutcentret i Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere