Ansøgning om endeligt tilsagn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om endeligt tilsagn"

Transkript

1 DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Udgave for bygherre godkendelse ARK JBJ WBN WBN Diverse rettelser ARK JBJ WBN WBN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 00. RESUME PROJEKTBESKRIVELSE Indledning Vision og arkitektonisk koncept Organisationsmodeller og fremtidig ledelsesstruktur Bebyggelsesmønstre PROJEKTOPLYSNINGER Projektoplysninger DIMENSIONERING OG ØKONOMI Dimensionering Patientfremskrivning Bemandingsfremskrivning Kapacitet og areal Økonomiske forudsætninger Anlægsøkonomi Tidsplan Investeringsprofil FLEKSIBILITET I BYGGERIET Fleksibilitet i DNV Gødstrup PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD Patientsikkerhed Patientforhold BEDRE OPGAVELØSNING OG RESSOURCEANVENDELSE Indledning Driftsøkonomiske konsekvenser som følge af samling af hospitalets funktioner Driftsøkonomiske konsekvenser som følge af bedre rammer for opgavevaretagelsen Effekter på ekstern logistik m.v Effekter på øvrig drift, bygningsvedligehold m.v Produktivitetseffekter Kvalitative effekter: Bæredygtighed og helende arkitektur De fremtidige driftsøkonomiske effekter RISIKOVURDERING Risikovurdering PROJEKTORGANISERING Indledning Projektorganisering 42 Side 2 af 63

3 08.3 Økonomistyringen Tidsstyring Kvalitetsstyring Risikostyring Udbudsformer Styringsmanual Projekthåndbog NUVÆRENDE HOSPITALSMATRIKLER PRÆHOSPITAL INDSATS Plangrundlag Alarmcentral, vagtcentral og disponering Ambulanceberedskab og præhospitale ordninger Nære tilbud/skadesklinikker m.v FORUDSÆTNINGER FOR TILSAGNET Ekspertpanelets generelle anbefalinger Ekspertpanelets anbefalinger for DNV Gødstrup Sammenfatning BILAG Patientfremskrivning Bemandingsfremskrivning Kapacitets og arealberegninger Nuværende og fremtidigt areal i eksisterende bygninger Økonomi Hovedtidsplan Tilrettet Helhedsplan, marts VVM redegørelse Kommune og Lokalplan Hospitalsenheden Vests Ledelses og styringsgrundlag Notat om anlægsbudgettet i 2012 og fremover Kvartalsvis risikorapport Second opinion risikovurdering Udfyldt risikoregister Vejledning til Risikostyring Prioriterings og besparelseskatalog Månedsrapport Styringsmanual Kompetenceskema Mangler fremsendes næste uge Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Projekthåndbog Situationsplan byggemodning Tekniske hovedforsyninger 62 Side 3 af 63

4 12.24 Programgrundlag Ansøgning om midler fra Indenrigs og Sundhedsministeriet Redegørelse for planlægningen af den præhospitale indsats i Region Midtjylland 63 Side 4 af 63

5 00. RESUME Regionsrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt hospital i Vest med en fuldt udbygget akutfunktion. Regeringens ekspertpanel har givet et foreløbigt tilsagn til projektet med en økonomisk ramme på 3,15 mia. kr. (09 pl). På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere projektet. Denne ansøgning om endeligt tilsagn opstiller de patient og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets og arealberegning, som danner grundlag for projektet. Endvidere præsenteres de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser, som de fremgår af den tilrettede Helhedsplan. DNV Gødstrup skal være et nyt fagligt ambitiøst hospital, der fremtidssikrer hospitalsbehandlingen i Vestjylland. Ambitionen herom afspejles i visionen for DNV Gødstrup. Visionen, der er styrende for planlægningen af projektet, lyder som følgende: DNV Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Denne vision er udfoldet til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb med høj patient oplevet kvalitet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde præhospital, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil blandt sammenlignelige hospitaler være det foretrukne lærings og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. Det arkitektoniske koncept for nybyggeriet er skabt med inspiration i stedets markante landsskabskarakter og særligt tre stedlige forhold: Landskabets udstrakthed og horisontalitet. Den ubrudte himmels lethed. De levende hegns retninger og præcision. Side 5 af 63

6 Med reference til det horisontale landskabs flader, dannes en tung, taktil base, hvori hospitalets ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer placeres. Basen forankrer hospitalet til stedet og sikrer i sin hovedstruktur fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner, der frit kan variere i grænseflader og størrelse. Oven på basen udlægges lette, horisontale skiver med sengeafdelinger. På samme måde som basens taktile karakter relaterer sig til landskabet, relaterer sengeafdelingernes lette, raffinerede og varierede udtryk sig til himlens lys og skyernes lethed. DNV Gødstrups konstruktive system, facadesystemer og føringstraceer for tekniske installationer er organiseret og modulopdelt på en sådan måde, at ombygninger kan gennemføres uden at gribe ind i bygningernes hovedstruktur og sikrer hermed fleksibilitet i bygningsmassen. Søljer, drager og dæk dimensioneres, så der kan gennemføres tilbygninger, og det tekniske anlæg og føringer dimensioneres med en fleksibilitet, sådan at der kan ske udvidelser, uden at tekniske rum og føringstraceer skal ændres væsentligt. Herved sikres bygningens elasticitet i forbindelse med udvidelser eller indskrænkninger. Indretningen udformes på en sådan måde, at fleste mulige rum har en generel karakter, så de kan anvendes af flere forskellige afdelinger og til flere forskellige formål. DNV Gødstrup sikrer gennem den planlagte arkitektur, organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende, effektive og sikre patientforløb. Med etableringen af DNV Gødstrup vil hospitalet have en fysisk ramme som muliggør en bedre opgaveløsning og en mere optimeret ressourceanvendelse. I nærværende ansøgning vil det blive beskrevet, hvorledes disse potentialer sikres realiseret. Såvel inden for hospitalets fysiske og organisatoriske ramme som i relationen mellem det nye hospital og dets omverden. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en helhedsplan, der skal sikre, at DNV Gødstrup realiseres i henhold til de opstillede visioner og målsætninger samt at DNV Gødstrup kan realiseres indenfor de mål, der er fastlagt for kvalitet, tid og økonomi samt med et minimum af risici. Ekspertpanelet har i Screening og vurdering II, dateret november 2010 anbefalet, at den psykiatriske del af projektet bør baseres på en regional prioritering indenfor [regionens] almindelige anlægsrammer. Med baggrund heri har Regionsrådet besluttet, at de psykiatriske funktioner skal samles i Gødstrup. Med henblik på en hensigtsmæssig driftsmæssig integration mellem det psykiatriske og det somatiske hospital fremadrettet indgår psykiatrien i planlægningsarbejdet med det formål at opnå en sammenhængende helhed. Psykiatrien fremgår derfor også af arealberegninger og den vedlagte helhedsplan. Det understreges dog, at to dele af det samlede DNV Gødstrup projekt den kvalitetsfondsfinansierede del og den ikke kvalitetsfondsfinansierede del holdes økonomisk afskilt. Helhedsplanen omfatter et beregnet nettoareal på i alt m 2 svarende til et samlet bruttoareal på m 2 fordelt med m 2 til DNV Gødstrup, og m 2 til samlingen af de psykiatriske funktioner. Det somatiske bruttoareal, der omfatter de egentlige sygehusfunktioner, svarer til ekspertpanelets arealramme for DNV Gødstrup. Side 6 af 63

7 Helhedsplanen omfatter et beregnet nettoareal på i alt m 2 svarende til et samlet bruttoareal på m 2 fordelt med m 2 til DNV Gødstrup, og m 2 til samlingen af de psykiatriske funktioner. Det somatiske bruttoareal svarer til ekspertpanelets arealramme for DNV Gødstrup. I henhold til den af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte aftale om etablering af et Sundheds og Akuthus i Holstebro forventes m 2 etableret i Holstebro. Det bemærkes, at de psykiatriske hospitalsfunktioner udgøres dels af de psykiatriske funktioner svarende til m 2. Hertil er lagt en mindre andel af akutmodtagelsen og servicefunktionerne svarende til m 2. Den forventede investering er estimeret med udgangspunkt i det arealbehov, som er fremkommet af de nye kapacitets og arealberegninger, psykiatriens andel af investeringen til fællesområder i Kvalitetsfondsprojektet er fratrukket. DNV Gødstrup Mio. kr. Grundkøb 32 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 314 Byggemodning/infrastruktur 90 Parkeringsarealer og veje 68 Håndværkerudgifter/entreprise Byggestyring 80 IT og inventar 305 Medicoteknisk udstyr/apparatur 295 Andet 42 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 Priserne er i 09 pl og eksklusiv moms DNV Gødstrup mio. kr. Håndværkerudgifter inkl. reserver Fælles omkostninger 436 IT/apparatur og løst inventar m.v. 600 Byggegrund 32 I alt Priserne er i indeks 09 pl og eksklusiv moms Projektet er på nuværende stade opdelt i følgende etaper: Etape 1, Somatik, på ca m2 Etape 2, Psykiatrien, på ca m2 (ikke en del af Kvalitetsfondsprojektet) Etape 3, Somatik, på ca m2 Side 7 af 63

8 Etape 1 er underopdelt i 10 tværgående eller geografisk afgrænsede delprojekter der tilgodeser tidsplansmæssige og økonomiske forhold i forbindelse med såvel planlægning, entrering, udførelse som ibrugtagning, som følger: Delprojekt 1: Byggemodning og byggepladsanstilling, tværgående entreprise for hele etapen Hoved eller storentrepriser. Delprojekt 2: Hovedforsyninger i terræn, tværgående entreprise for hele etapen Fagentrepriser Delprojekt 3: Pælefundering og byggegrube, tværgående entreprise for hele etapen Stor eller hovedentreprise Delprojekt 4: Anlæg, råhus og præ fab enheder, tværgående entreprise for hele etapen Storentreprise Delprojekt 5: Klimaskærm, tæt hus, tværgående entreprise for hele etapen Storentreprise Delprojekt 6: Afsnit 1B aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fag entrepriser Delprojekt 7: Afsnit 1C aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fag entrepriser Delprojekt 8: Afsnit 1D aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Delprojekt 9: Afsnit 1E aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Delprojekt 10: Afsnit 1A aptering og installationer, geografisk afgrænset Stor eller fagentrepriser Etape 3: Oplæg til udbudsstrategi for Etape 3 vælges ud fra ovennævnte retningslinjer ved opstart af projekteringen af disse. Den styrende tidsramme for projektet er vedtaget af Regionsrådet 17. november 2010 og indarbejdet i Styringsmanualen: September 2011: Valg af Totalrådgiver for Etape 1 September 2012: 1. Spadestik og start på byggeriet af Etape 1 Primo 2014: Opstart af planlægning af projektets efterfølgende etaper Ultimo 2014: Kontrakt med Totalrådgiver for Etape 2 og efterfølgende etaper : 1. Etape ibrugtages Primo 2017: Efterfølgende etaper, opstart af byggeri : Efterfølgende etaper ibrugtages Der er primo 2012 udarbejdet en hovedtidsplan for projektet inkl. psykiatrien omfattende etape 1, 2 og 3. Hovedtidsplanen vedlægges nærværende ansøgning som bilag Med udgangspunkt i ovennævnte investeringsoversigt og tidsplan ser investeringsprofilen ud som følger: Investeringsprofil DNV Gødstrup (09 pl og mia.kr.) Foreløbigt finansieringstilsagn Flg. år Gødstrup 3,15 0,01 0,04 0,10 0,30 0,55 0,65 0,55 0,40 0,25 0,20 0,10 0,00 Side 8 af 63

9 Der er med grundlag i den udarbejdede risikovejledning og med kvalitative input fra de udpegede risikoejere udarbejdet en risikovurdering for projektet for 1. kvartal Den udarbejdede risikovurdering er fremsendt til 3. parts vurdering, der har udarbejdet en second opinion rapport, der er vedlagt ansøgningen. Sammenlagt sikrer ovenstående, at Region Midtjylland følger ekspertpanelets anbefalinger for dimensionering og beregning af anlægsbudgettet for DNV Gødstrup. På denne baggrund vurderer Region Midtjylland, at DNV Gødstrup kan etableres på et fremtidssikret niveau med et samlet anlægsbudget på 3,15 mia. kr. Side 9 af 63

10 01. PROJEKTBESKRIVELSE 01.1 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at Hospitalsenheden Vest skal være ét af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. Yderligere har Regionsrådet fundet det af afgørende betydning, at der funktionsmæssigt i den vestlige del af regionen er ét samlet hospital. Det Nye Hospital i Vestjylland ved Gødstrup (herefter DNV Gødstrup) samler hospitalsmatrikler til én, der opføres med en fuldt udbygget akutfunktion. Regeringens ekspertpanel har anbefalet byggeriet af DNV Gødstrup inden for en økonomisk ramme på 3,15 mia. kr. På den baggrund er der igangsat et planlægningsarbejde, som skal konkretisere projektet og de dimensionerende forudsætninger i form af det fremtidige patientgrundlag og bemanding samt kapaciteter og areal. DNV Gødstrup skal være et nyt fagligt ambitiøst hospital, der fremtidssikrer hospitalsbehandlingen i Vestjylland. Det projekt, der nu fremlægges, lægger rammerne for et hospital, hvor fremtidens patient og patientforløb er i fokus. Det betyder, at de bygningsmæssige rammer og funktionalitet sikrer patienten høj faglig kvalitet, sikkerhed og effektivitet i indsatserne fra de sundhedsprofessionelle side og bidrager til en god driftsøkonomi. Projektet er karakteriseret ved en god tilgængelighed og overskuelighed for patienten og dennes pårørende, og at patientens sanser påvirkes positivt, idet de fysiske rammer understøtter patientens oplevelser af tryghed og velvære. Hospitalet bygges så fleksibelt at det kan rumme fremtidens mange forskellige patientforløb, undersøgelses, behandlings, og plejeteknologier og organisationsformer. Hospitalet vil være kendetegnet af udstrakt brug af teknologiske løsninger og automatisering, hvor dette giver mening og kan medvirke til gode resultater. Et af hovedformålene er ud over at skabe optimale rammer for effektive og sammenhængende patientforløb at minimere interne transportafstande på hospitalet og sikre korte afstande mellem funktioner. En del af løsningen ligger i valget af den kompakte bygningsstruktur, der i sig selv forkorter de interne transportveje. Ydermere er opdelingen med én ankomst til akutte patienter og en anden ankomst til elektive patienter og besøgende med til at skabe optimeret flow og give hospitalet 2 ansigter: Et akut og et elektivt. Med ovenstående som styrende grundlag og med udgangspunkt i hidtidige planarbejde, herunder den Tilrettede Helhedsplan (bilag 12.7), DNV Gødstrups Programgrundlag, Bilag samt Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Gødstrup (DNV Gødstrup), august 2011, bilag fremsendes hermed ansøgning om endeligt tilsagn. Forudsætningerne for ansøgningen om endeligt tilsagn er de af ekspertpanelet trufne planforudsætninger vedr. fremskrivning, arealstandarder, udnyttelsesgrader m.m. Side 10 af 63

11 Denne ansøgning opstiller de patient og bemandingsmæssige forudsætninger baseret på hospitalets fremtidige profil og ekspertpanelets fremskrivnings og dimensioneringsforudsætninger. På den baggrund er der foretaget en kapacitets og arealberegning, som danner grundlag for det forestående byggeri og de indledende arkitektoniske og økonomiske overvejelser Vision og arkitektonisk koncept Hospitalsledelsen ved HEV har i samarbejde med afdelingsledelseskredsen og HovedMedUdvalget (herefter HMU) udarbejdet en vision for DNV Gødstrup. Visionen, der er styrende for planlægningen, lyder som følgende: DNV Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Denne vision kan udfoldes til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb med høj patient oplevet kvalitet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde præhospital, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil blandt sammenlignelige hospitaler være det foretrukne lærings og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. Vision er operationaliseret. Operationaliseringen fremgår af programgrundlaget (Se bilag 12.24). Arkitektonisk koncept Det arkitektoniske koncept er skabt med inspiration i stedets markante landsskabskarakter og særligt tre stedlige forhold: Landskabets udstrakthed og horisontalitet Den ubrudte himmels lethed De levende hegns retninger og præcision Med reference til det horisontale landskabs flader, dannes en tung, taktil base, hvori hospitalets ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer placeres. Basen forankrer hospitalet til stedet og sikrer i sin hovedstruktur fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner, der frit kan variere i grænseflader og størrelse. Side 11 af 63

12 Nedskalering af hospitalets samlede volumen Stærk materialitet og variation i udtrykket Begrønning Oven på basen udlægges lette, horisontale skiver med sengeafdelinger. På samme måde som basens taktile karakter relaterer sig til landskabet, relaterer sengeafdelingerness lette, raffinerede og variere de udtryk sig til himlens lys og skyernes lethed. Basen åbner sig mod omgivelserne, og tillader landskabet at trænge ind til foyeren i hele dens ud strækning. Der er arbejdet med tre primære områder for att tilvejebringe et menneskeligt, nedskaleret hospital med et rigt og karakterfuldt arkitektonisk udtryk: Nærværende og menneskelig arkitektur i en forståelig skala og i gedignee materialer er befordrende for patienters heling og pårørendes og ansattes generelle velbefindende. Oplevelsen af f hospitalet som et sted med atmosfære og karakter er vigtig ogsåå selv om at der ikke er evidens e for alle valg med san selig hensigt Organisationsmodeller og fremtidig f ledelsesstruktur Organiseringen af den fremtidige aktivitet er med udgangspunkt i den formuleredee vision baseret på at der skabes sammenhæng mellem beslægtede specialer og dermedd sammenhæng i patientfor løb. Side 12 af 63

13 Specialer, der har tætte samarbejdsrelationer og som derfor har behov for fysisk nærhed, er derfor fysisk placeret i klynger. Der arbejdes i byggeriet med følgende kliniske klynger: Tværgående kliniske klynger Akutafdelingen Intensiv og interventionsklyngen Diagnostik Kliniske klynger: Thorax, kredsløbs, hormon, og bevægeapperatklyngen. Kirurgiklyngen Kræftklyngen Neuroklyngen Psykiatriklyngen Familieklyngen Denne struktur fremgår således af programgrundlaget, det vindende projekt og den med ansøgningen fremsendte helhedsplan. Der er med udgangspunkt i byggeriets klyngebaserede opdeling af specialerne og funktioner iværksat et systematisk arbejde med fastlæggelse af den kommende organisationsog ledelsesstruktur i DNV Gødstrup. Den nuværende organisations og ledelsesstruktur i HEV bygger på Region Midtjyllands ledelses og styringsgrundlag. Den nuværende ledelses og organisationsmodel i HEV er karakteristisk for ledelse af danske hospitaler. Det er en struktur med tre niveauer bestående af en hospitalsledelse i form af en trojkaledelse, tværfaglige afdelingsledelser, som i betydeligt omfang tager afsæt i de lægelige specialer og endeligt funktionsledere til at varetage den daglige ledelse i de enkelte enheder. Som det imidlertid ses mange steder i det danske sundhedsvæsen er denne struktur under pres. Et pres som blandt andet er begrundet i den fortsatte specialisering og effektivisering af patienternes behandling. Sundhedsvæsenets løbende udvikling gør, at der kan behandles for stadigt flere lidelser, og det med en stadig mere specialiseret indsats. På grund af den stadige effektivisering af behandlingen sker denne indsats i forløb, som bliver tidsmæssigt stadigt kortere. Med andre ord bliver der stadigt flere patientforløb, hvorom stadigt flere specialistfunktionernes indsats skal koordineres i stadigt kortere sekvenser. Det kræver, at sundhedsvæsenets koordineringsindsats optimeres i forhold til effektivitet og præcision. Samtidigt udløser ikke mindst kvalitetsfondsprojekternes krav til intensiv arealanvendelse et forstærket krav om, at organisationens enheder og funktioner skal koordinere anvendelsen af de fysiske rammer. Enheder vil i stadigt mindre grad besidde egne sengeafsnit, ambulatorieområder m.v., og må i stedet dele og optimere udnyttelsesgraderne af de fysiske rammer og apparatur m.v. Ovenstående forstærkede koordineringsbehov gør, at den nuværende organisations og ledelsesmodel kommer under pres. Side 13 af 63

14 Med dette som afsæt er der i HEV iværksat en proces med henblik på at belyse, hvordan hospitalsledelsen skal indstille til Region Midtjyllands direktion, at den kommende ledelses og organisationsstruktur bør tilpasses. Arbejdet er forankret i ledelsesgruppen, og Hoved Med Udvalget er tæt involveret. Til at kvalificere arbejdet er der nedsat en særlig projektgruppe. I arbejdet med organisations og ledelsesstrukturen er det et centralt omdrejningspunkt, at denne skal understøtte hospitalets kerneopgave: At levere trygge, sikre og effektive patientforløb Bebyggelsesmønstre Hospitalets bebyggelsesmønster er udlagt efter følgende overordnende princip. Byggeriets base udgøres af U formede klyngebebyggelser Byggeriets mellembygning udgøres af en gennemgående transport og behandlingsring Byggeriets top udgøres af senge områder Denne klare opdeling i forskellige bygningstyper sikrer, at bebyggelsesmønstret er robust, og at der løbende kan gennemføres en udbygning. Denne taktvise udbygning sikrer også, at byggeriet kan tages i brug, så drift og indflytning kan ske hensigtsmæssigt, og etapevis udbygning og ibrugtagning kan ske flydende med mindst mulig indvirkning på driften. Nedenstående er eksempler på specifikke mulige fremtidige udbygninger af strukturen. Ambulatorierne kan frit udvides i nord sydgående retninger og kan indbyrdes udveksle areal på tværs, som behovet måtte kræve det. Ambulatorierne kan desuden udvides op på de to overliggende etager. Transportringen, dagkirurgien, billeddiagnostikken og kontorerne kan udvides mod øst og vest ved tillæg af flere gårdrum. Mod syd og nord kan der udvides udover ambulatorieafsnittene. Der kan bygges endnu en sengebygning mod sydvest, som sammenbygges med kirurgiklyngens sydligste sengestueafsnit. Overordnede eksempler viser at bebyggelsesmønsteret har indbygget stor fleksibilitet, og at der kan ske tilbygninger til strukturen, hvor det kræves. De enkelte etaper vil blive opdelt i et antal delprojekter afpasset efter den bygningsmæssige hovedstruktur og det funktionelle indhold. Der vil således kunne planlægges en ibrugtagningstakt afpasset efter hospitalets funktionelle krav til de forskellige afsnit. I afsnit 08.7 er denne opdeling i delprojekter for 1. etape beskrevet. Side 14 af 63

15 02. PROJEKTOPLYSNINGER 02.1 Projektoplysninger I nedenstående skema fremgår projektoplysninger vedrørende DNV Gødstrup. Grund og arealer mv. Tabellerne A, B og C er udfyldt med udgangspunkt i, hvordan arealer mv. er forudsat at være, når projekterne er afsluttet. Tabel A. Grund og byggeri Areal somatik (m 2 ) Areal psykiatri (m 2 ) Grundareal* Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf kælderareal Parkeringsarealer* Friarealer *Fælles for somatik og psykiatri Tabel B. Arealstandarder i nybyggeri Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det bedes angivet, hvor stor en andel wc/bad udgør heraf. Arealstandard (m 2, netto) Ved 1 sengsstuer: 35m 2, heraf 7 m 2 til wc/bad Intensiv (pr. sengeplads) 50 Opvågning (pr. sengeplads) 16 Dagpladser (pr. plads) 15(kir) 15(med) 20 (kemo) Operation (pr. OP stue) 110(dag) 120(indl) Ambulatorier (pr. us rum) 30 Fødeafdeling (pr. stue) 70 Dialysepladser (pr. plads) 23 Kontorer (pr. fast plads, adm.) 10 Kontor (pr. midlertidig plads, klinik) 8 Kontorer (pr. fast plads) 10 Evt. patienthotel 23 Anvendt brutto/nettofaktor 1,8 for psykiatriklynge og 2,0 for øvrige arealer Side 15 af 63

16 Tabel C. Arealforbrug Areal, somatik Areal, psykiatri Sengestuer (inkl. tilknyttet bad/toilet) 1) Behandlingsareal Kontor Patienthotel Fællesarealer 2) Laboratorier o.lign. 3) Øvrige servicefunktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) 9, Parkering (i bygningsareal) 0 0 Andet I alt Universitetsareal 4) I alt ) Inkl. akut og intensiv 2) Patientservice, personaleservice, ledelse og administration, undervisning og forskning 3) Laboratorier og apotek 4) Areal til undervisning og forskning er indeholdt i Fælles arealer Tabel D. Behandlingskapacitet mv. I dag (2007) Antal senge 598 somatik 86 psykiatri Ambulante behandlinger somatik psykiatri Sengedage somatik psykiatri *) Inkl. 60 akutsenge og 40 hotelsenge, ekskl. intensivsenge I nyt/moderniseret byggeri 467 somatik* 96 psykiatri somatik psykiatri somatik psykiatri Side 16 af 63

17 Projektøkonomi Tabel E: Projektøkonomi Mio. kr. (ekskl. moms og 09 pl) nybyggeri Grundkøb 32 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 314 Byggemodning/infrastruktur 90 Parkeringsarealer og veje 68 Håndværkerudgifter/entreprise 1924 Byggestyring 80 IT og inventar m.v. 305 Medicoteknisk udstyr/apparatur 295 Andet 42 I alt, konkret byggeri Samlet areal (brutto, m²) Pris pr m² (kr. gns.) Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 Investeringsprofil DNV Gødstrup i 09 pl og mia. kr. ekskl. moms Foreløbigt finansierings tilsagn Flg. år Gødstrup 3,15 0,01 0,04 0,10 0,30 0,55 0,65 0,55 0,40 0,25 0,20 0,10 0,00 Effektiviseringer mv. Der stilles krav om effektivitetsgevinster ved investeringerne i forbindelse med de endelige tilsagn. Investeringerne skal muliggøre en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i hospitalsvæsenet. Side 17 af 63

18 Tabel F: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Mio. kr., helårsniveau % ift. investering % ift. sygehusets driftsbudget Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering 158 5,01 8 Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år hhv. timer pr. dag) Belægningsprocenter, sengeafdelinger (evt. specifik belægningsprocent for akutmodtagesenge angives) I dag (2007) Stat. OP: 200 dage/6 timer Dagkir.: 230 dage/6 timer 89 % 101 % I nyt/moderniseret byggeri 245 dage/år og 7 timer/dag. 85 % (somatiske senge), 70 % (hotel), 90 % (psykiatri) Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt timer pr. dag) 200 dage/6 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. 200 dage/6 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv. timer pr. dag) Konv. røntgen 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Angiografi 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. CT scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. Ultralyd scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. MR scanner 250 dage/7 timer 245 dage/år og 7 timer/dag. PET/CT scanner Er under indkøring Strålekanoner i Onkologien 250 dage/7 timer Side 18 af 63

19 03. DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03.1 Dimensionering Dimensioneringen er gennemført på baggrund af en fremskrivning af patienter og bemanding til 2018, på hvilket grundlag der er foretaget en beregning af kapacitets og arealbehovet for det samlede DNV Gødstrup, som inkluderer de sundhedstilbud, der i henhold til aftale om etablering af Sundheds og akuthus etableres i Holstebro. Efter fradrag for tilbud og areal, der etableres i Holstebro fås arealet for DNV Gødstrup. I det efterfølgende foretages en kort gennemgang af den foretagne dimensionering, idet der henvises til detaljerede beregninger i bilag Patientfremskrivning Patientfremskrivningen baseres på patientaktiviteten i 2007 og fremskrives til 2018 efter principper der er i overensstemmelse med ekspertpanelets anbefalinger. Fremskrivningen opdeles i tre trin: Trin 1: Demografisk fremskrivning baseret på 5 års aldersgrupper. Trin 2: Tilgodese en realvækst for det ambulante område inden for somatikken, som resulterer i en vækst på ca. 50 %. For det psykiatriske område indregnes en realvækst også for stationær behandling. Trin 3: Omstilling fra stationær behandling til ambulant behandling og anvendelse af akutsenge og hotelsenge. Effektivisering ved at reducere liggetiden, således at der opnås en sengereduktion på godt 20 % inden for det somatiske område. De forskellige trin i fremskrivningen er beskrevet nærmere i bilag 12.1, og resultatet af den samlede patientfremskrivning fra 2007 til 2018 er sammenfattet i tabellen herunder. Tabel 3.1. DNV Gødstrup. Patientgrundlag 2007 og 2018 Patientfremskrivning Ændring i % Somatik Psykiatri Udskrivninger % Sengedage % Gnsn. liggetid 4,0 3,5-13% Ambulant % Udskrivninger % Sengedage % Gnsn. liggetid 26,5 24,2-9% Ambulant % Udskrivninger og sengedage inkluderer aktivitet i akutsenge og hotelsenge, og ambulant aktivitet inkluderer dagbehandling. Side 19 af 63

20 For somatikken er der en reduktion i udskrivninger, sengedage og den gennemsnitlige liggetid. Sengedagsreduktionen er på 26 %, hvilket er over ekspertpanelets anbefaling på 20 %. Den samlede ambulante aktivitet er øget med 56 %, hvilket er højere end ekspertpanelets anbefaling på 50 %. Dette skyldes overførsel af patienter fra stationær behandling til ambulant behandling. De resulterende patientdata for det ambulante område er justerede fra tidligere indmeldte data i forbindelse med ansøgning om foreløbigt tilsagn. I forbindelse med nærværende ansøgning om endeligt tilsagn er der foretaget en kvalitetssikring af patientfremskrivningen, hvilket har ført til en justering i de ambulante aktivitetstal. I den tidligere ansøgning inkluderede de ambulante aktivitetstal også skadestue, fysio /ergoterapi og klinisk ernæring. Dette er nu korrigeret, således at de ambulante aktivitetstal alene omfatter aktivitet i de kliniske afdelinger. Derudover er der foretaget en opstramning af dimensioneringsforudsætningerne, idet senge til børn og akutsenge nu er beregnet med 85 % belægning imod 75 % og 70 % i den tidligere ansøgning om foreløbigt tilsagn. Dette resulterer i, at somatiske senge reduceres fra 480 til 467, ekskl. intensivsenge. Der henvises til bilag 12.1 for nærmere detaljer. For det psykiatriske område er en øgning i udskrivninger, men et reduceret sengedagsforbrug. Der ses en øget ambulant aktivitet Bemandingsfremskrivning Bemandingen i 2018 er af betydning for dimensionering af de personalerelaterede funktioner, dvs. kontorer, møderum, garderober og kantine. Bemandingen har endvidere betydning for den fremtidige driftsøkonomi. Der tages udgangspunkt i 2007 bemandingen for det samlede HEV, som fremskrives til 2018 på grundlag af aktivitetsændringen samtidig med 12 % effektivisering. Resultatet bliver herefter en samlet bemandingsreduktion på 1 %, som danner grundlag for dimensioneringen af de personalerelaterede funktioner. Se bilag Kapacitet og areal På grundlag af de fremskrevne patient og aktivitetsdata, den forudsatte bemanding i år 2018 samt de udnyttelsesgrader og arealstandarder, som er vist i bilag 12.3 foretages en teoretisk beregning af arealbehovet for DNV Gødstrup. Efter fradrag for areal som etableres i Holstebro fås det resulterende areal for DNV Gødstrup. Side 20 af 63

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram DNV Gødstrup Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram Dokumentnummer: DNV C BP 08 Byggeprogram Funktionsprogram Projekt: 1100524 Rev Dato Tekst Firma Udarbejdet 29.06.2012 Version 1 HOS APO/SMJ/ LAA Kontrolleret

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011 Sag nr. 3 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev 7 bilag ( Bilag 1-5 samlet her) ANSØGNING TIL EKSPERTPANELET

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet

Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet 7 November 2012 Kjell Tryggestad/CBS Daniel Toft Jensen/Lohfert&Lohfert Christian Schousboe Platz/ KHR arkitekter Forskning Forskning i Netværket Ledelse

Læs mere

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F.

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F. VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet Arkitektfirmaet God arkitektur er perfekt afstemt; så ingenting kan lægges til, trækkes fra eller ændres Leon

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed FSTA og FSD Årskonference 2013 Comwell, Kolding 2. oktober De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed Kjeld Møller Pedersen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Produktivitet og sygehusbyggeri

Produktivitet og sygehusbyggeri N O T A T Produktivitet og sygehusbyggeri I dette notat gennemgås produktivitetsforudsætninger i forbindelse med nyt sygehusbyggeri. Der opstilles en skabelon for regionernes ansøgninger til kvalitetsfonden,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2010 2 Kolofon Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering II

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

ToplederCamp d. 5. april 2011

ToplederCamp d. 5. april 2011 ToplederCamp d. 5. april 2011 GRIB LEDELSESRUMMET Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen v/jens Andersen Ledelsesrummet I forhold til den politiske ledelse: Balancen mellem Regionsrådet, der som bestyrelse

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere