Formidling der brænder igennem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling der brænder igennem"

Transkript

1 Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012

2 Amalie

3 Jeanne

4 Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både den relationelle formidling i mødet mellem medarbejder og borger og den målgrupperettede formidling af oplevelser, materialer, virtuelle tilbud etc. i det fysiske biblioteksrum. Fokus er således todelt, men i begge tilfælde centreret om oplevelser i det fysiske biblioteksrum.

5 Jeres output Vi vil forsøge at inspirere jer i forhold til: Hvad er god kommunikation? Hvordan skaber I en god dialog med borgerne? Hvordan brænder I igennem med jeres budskaber? Hvordan bruger I biblioteksrummet optimalt i jeres formidling? Hvilke nye formidlingsformer kalder de forskellige rum på (inspirationsrum, læringsrum, møderum og det performative rum jf. Carina-rapporten)?

6 Byggeklodser Jeres erfaringer Netværksgrupper Procesfacilitering Inspiration om emnet

7 Hvad bidrager vi med? Sætter rammerne og styrer processerne på møderne Sikrer fremdrift i udviklingsforløbet Præsentere forskellige perspektiver på formidling og en række konkrete formidlingsværktøjer

8 Hvad er forventningerne til jer? At I bidrager med en udfordring fra egen praksis, som kobler på formidlingstemaet At I i udviklingsforløbet arbejder aktivt med jeres udfordringer At I tager del i Udviklingsforummets netværks-aktiviteter og bidrager med egne erfaringer

9 Forløbsoversigt: 1. Møde (3. april): Den relationelle formidling 2. Møde (9. maj): Hvordan får vi biblioteksrummet til at performe? 3. Møde (7. juni): Formidling af budskaber til specifikke målgrupper, den professionelle formidling i biblioteket 4. Møde (19. september): Formidlingstemadag (showroom)

10 Program formiddag: : Kaffe & rundstykker : Velkomst, introduktion til udviklingsforløbet & deltagerpræsentation : Pause : Introduktion til domæneteorien som dialogværktøj & arbejde med egen relationelle formidlingsudfordring : Frokost

11 Program eftermiddag: : Præsentation af Biblioteksmodel (2010) : Pause : Arbejde med egen relationelle formidlingsudfordring inden for biblioteksmodellens rammer : Afrunding

12 Praktisk info

13 Spørgsmål?

14 Deltagerpræsentation Korte møder omkring: 1. Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? 2. Hvad håber du på at få med hjem fra udviklingsforløbet? 3. Hvad er den største formidlingsudfordring jeres bibliotek står overfor lige nu?

15 Spørgsmål?

16 Hvad er i spil, når vi kommunikerer? Budskab/enighed om samtalens formål (hvad og hvorfor) Bevidsthed om målgruppe Den aktuelle relation (magtforhold, positioner etc.) Den andens intention/virkelighed (multivers) Evnen til at lytte (man kan ikke lytte med ord i munden) Evnen til at stille de rigtige spørgsmål, som bringer samtalen videre Kropssprog Påklædning Tonefald Fysiske omgivelser Den tid der er til rådighed

17 MLwalker.html

18 Vores fokus i udviklingsforløbet Kommuniker til nogen (budskabet i fokus) Kommuniker med nogen (relationen/dialogen i fokus) Det fysiske rum

19 Hvorfor går det alligevel nogle gange galt? trods de gode intentioner Kulturelle forskelle (nationalitet, arb.kultur etc.) Forskellige personlige verdner og erfaringer der tales ud fra Forskellige personlighedstyper (ekstrovert/ introvert) Ulig og/eller uklar magtrelation Ubevidst modsætningsforhold mellem attitude og det talte budskab Skjult dagsorden For lidt/for meget tid Uhensigtsmæssig indretning af det fysiske rum Uhensigtsmæssig skiltning Etc.

20 Perspektiver

21 Vores fokus i dag: Relationen

22 Indhold og relationer i kommunikation

23 Jeres relationer På en helt almindelig arbejdsdag: Hvilke relationer indgår du så typisk i? Hvad kendetegner de gode relationer?

24 Spørgsmål?

25 Pause

26 Kommunikation med nogen (dialog)

27 Hvad er en kommunikativ kontekst? En kontekst er en menings- og forståelsesramme, der manifestere sig som et sæt af spilleregler for, hvad der er muligt at sige og hvad der er muligt at høre.

28 Hvorfor tale om kommunikative kontekster? Først og fremmest for at give jer mulighed for, at se jeres relationelle formidlingsudfordring i et nyt lys! Dernæst fordi en bevidsthed om hvilken kommunikativ kontekst man befinder sig i, giver én flere handlemuligheder ift. både hvad man siger, og hvordan man vælger at lytte i dialogen med brugerne.

29 Domæneteorien som dialogværktøj Det personlige domæne Produktionens domæne Refleksionens domæne

30 Det personlige domæne Værdier Etik Æstetik Meningsfuldhed Kvaliteter Tonen vil ofte være uformel og værdiladet og med udsagn som: Det giver kun mening for mig, hvis Vi kan da ikke bare Det gør man da ikke Jeg kan rigtig godt lide hvis

31 Produktionens domæne Tonen vil ofte være saglig og professionel med udsagn som: Hvorfor skete det? Hvad er det næste vi skal gøre inden for den givne ramme? Hvad har ændret sig siden sidst? Hvor mange er der tale om? Hvad kunne vi så blive enige om at gøre næste gang? Jeg vil gerne vide, hvorfor jeg ikke kan finde bogen, når jeg kan slå den op og har tjekket under opstillingen? Fakta Entydighed Linearitet Faglighed Univers Objektivitet Handlinger Konklusioner Afgørelser

32 Refleksionens domæne Refleksion Cirkularitet Muligheder Multivers Kunne der være andre perspektiver, som vi lige skulle have i spil? En anden udlægning kunne være Hvilke andre handlemuligheder har vi en anden gang? Kunne det også være interessant at Dialogen vil ofte være kendetegnet ved: Lydhørhed Nysgerrighed i forhold til andres perspektiver

33 Pointe Et problem løses sjældent inden for dets eget domæne/i det domæne hvor det er opstået.

34 Bibliotek Svømmehal Mærsk Hjemme Kultur Kontekstmarkører: Tiden til rådighed Det fysiske rums indretning, etc. Sproget Handlinger Domæner

35 Spørgsmål?

36 Ultra kort om værtskab Turde tage rollen på sig og tage ansvar for situationen (træde i karakter som vært/værtinde) Tage ansvar for relationen: Tage bestik af konteksten og modtageren/ brugeren Vær imødekommende, forberedt, begejstret, etc. Bring det personlige i spil

37 Hvordan skaber man gode brugerdialoger? eller hvordan skaber man mulighed for, at de ønskede møder med brugeren kan finde sted? 5 min refleksion: Hvorfor ønsker I at skabe nye typer af brugermøder/dialoger (hvad er formålet)? Hvorfor sker de ikke allerede? Hvad kan I selv gøre, i forhold til at skabe de ønskede dialoger, når I bevæger jer rundt i biblioteksrummet i det daglige?

38 Spørgsmål?

39 Udfordring 1: Relationelt afsæt

40 Vi vil gerne bruges mere! Hvordan skaber vi det bedste rum for dialog med brugerne? Udfordringen er at komme i dialog med de brugere, der komme på biblioteket uden at vide hvad de søger. Vi skal blive bedre til at skabe en formidlingssituation ift. brugeren. Vi vil gerne håndtere de unge og børnene imødekommende og i øjenhøjde. etablere en social kontakt. Ikke viden = utilstrækkelig formidling, Ikke henvendelser = manglende formidling

41 Udfordring 1.: Med et relationelt afsæt Hvad er jeres største udfordring(er) i den daglige dialog med brugerne? Hvad kunne I tænke jer at blive bedre til i mødet med brugerne? Med andre ord: I hvilke formidlingssituationer kunne I tænke jer, at agere anderledes i forhold til brugerne? Har I et ønske om, at skabe nye typer af møder med jeres brugere? Hvis ja: Hvilke?

42 Arbejde med egen udfordring: Når I ser på jeres udfordring nu, er der så steder, hvor I kan drage nytte af domæneteorien? Er jeres udfordring knyttet til et særligt domæner? Ville det løse op for den, hvis I prøvede at betragte den fra et andet domæne? Er der aspekter fra formiddagens plenumdebatter, som kan være med til at løse op for jeres udfordringer? Hvad kan I selv gøre i de enkelte relationer (én til én mødet) med brugeren for at skabe de ønskede møder/dialoger?

43 Spørgsmål?

44 Frokost

45 Folkebibliotekerne i videnssamfundet Indeholder: Ny biblioteksmodel fra Udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen & Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, IVA.

46 Modellens formål: Danne ramme om diskussion af bibliotekets overordnede formål og legitimitet Bruges til at foretage en kortlægning af bibliotekets aktuelle tilbud og aktiviteter (som afsæt for en ændring af indretning, tilbud og aktiviteter) Prioritering af de enkelte rum Udvikling af initiativer, som understøtter de enkelte rum

47 Inspirationsrum Rummet for meningsfulde oplevelser gennem fortælling og andre kunstneriske og æstetiske udtryk inden for alle medier, kulturformer og -genrer. Biblioteksrummet kan også være en oplevelse i sig selv og en scene for live events og kulturelle arrangementer. Inspirationsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation.

48 Inspirationsrum Musikkoncerter Udstillinger Foredrag/Forfatterarrangementer etc. (Børne)teater Hvilke roller vil man typisk indtage? Som medarbejder: Producent, kurator, arrangør etc. Som bruger: Konsument, beskuer etc.

49 Læringsrum Rummet, hvor børn/unge/voksne kan opdage og udforske verden og dermed styrke deres kompetencer og muligheder gennem fri og uhindret adgang til information og viden. Læringsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og empowerment

50 Læringsrum It for ældre Lektiecafé (både i biblioteksrummet og virtuelt) Diverse brugerkurser Hvilke roller vil man typisk indtage? Som medarbejder: Underviser, facilitator, etc. Som bruger: Kursist, elev, medunderviser etc.

51 Møderum Et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde andre, der er som dem selv og forskellige fra dem selv, og møde meninger, der bekræfter dem og udfordrer dem gennem diskussion og debat. Møderummet understøtter især empowerment og engagement

52 Møderum (Læse)Klubber og kredse (Debat)Caféer Uformelle møder i biblioteksrummet og i de virtuelle biblioteksuniverser Hvilke roller vil man typisk indtage? Som medarbejder: Arrangør/facilitator, mødeleder, guide etc. Som bruger: Deltager, debattør, medansvarlig etc.

53 Performative rum Et rum hvor brugerne i samspil med andre kan skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og kultur gennem interaktive spil, skrive-, lyd- og videoværksteder og andre kreative udfoldelser. Det performative rum understøtter især engagement og innovation

54 Performative rum Unge på biblioteket Lightbox Mindspot Demotek Hvilke roller vil man typisk indtage? Som medarbejder: Medproducent, medfacilitator, medarrangør etc. Som bruger: Producent, facilitator, arrangør etc.

55 Læringsrum Møderum Opdage Opleve Deltage Skabe Inspirationsrum Innovation Erkendelse/erfaring Engagement Empowerment Performativt rum

56 INTET ER

57 Men hvad har den af styrker? En reminder om at bringe flere handlemuligheder i spil Giver mulighed for at skabe overblik, der kan bruges, som afsæt for en bevidst strategisk prioritering Bevidstgørelse om valg og fravalg At lege bevidst med de roller, man kan indtage i relationen med brugeren

58 Refleksion Step 1: Tavs individuel refleksion ift.: Hvor (i hvilket rum) er der størst potentiale for udvikling på jeres bibliotek? Step 2: Tag en runde omkring bordene hvor I én efter én deler jeres overvejelser. Step 3: I plenum: Hvilke nye perspektiver kom i spil, da I hørte hinandens overvejelser?

59 Pause

60 Arbejde med egen udfordring: I hvilket rum vil I placere jeres relationelle udfordring? Vil det skabe værdi at flytte jeres udfordring til et andet rum? Og/eller lade den være en del af flere rum? Hvis I ser på de roller, I indtager eller ønsker at indtage: Ville det så være meningsfyldt at lege med nogle nye roller (i et andet rum)?

61 Arbejde med egen udfordring: Næste skridt: Hvad vil I helt konkret gå hjem og gøre nu? Er der noget, vi skal vende derhjemme? Med kolleger? Ledelsen? Er der nye processer, vi skal sætte i gang?

62 Spørgsmål?

63 Tak for denne gang!

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Refleksion i Pædagogikken

Refleksion i Pædagogikken Refleksion i Pædagogikken en pædagogisk refleksionsmetode Introduktion I mødet med jer, pædagoger, primært i daginstitutioner har jeg som supervisor og coach gennem mange år oplevet en brændende interesse

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere