International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch"

Transkript

1 International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

2 Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/ Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM og nyt udkast Juridisk vejledning, C.F OECD-Kommentaren fra 2010 og tidligere Dobbeltbeskatningsoverenskomster EU-Domstolen

3 Oversigt Afgrænsning ift. andre bestemmelser i OECD s Modeloverenskomst om kildebeskatning OECD-Kommentaren til artikel 15 Afgørelser efter lov nr. 921 af 18/ Nyt udkast til styresignal Dobbeltbeskatningsoverenskomster Præjudicielle spørgsmål for EU Domstolen

4 Afgrænsning OECD Artikel 15.1 og 2, medarbejdere ikke fritaget for beskatning i kildelandet Artikel 15.2, medarbejdere fritaget for beskatning i kildelandet (a)183 dage, b)arbejdsgiver uden for kildelandet og c)ikke udredes af fast driftssted) Hvor a) og c) er opfyldt, men arbejdsgiver anses for at være i kildelandet, (arbejdsudleje) Artikel 16, bestyrelsesvederlag Artikel 17, kunstnere og sportsfolk Artikel 20, studerende

5 OECD Kommentaren til artikel entydig forståelse af arbejdsgiver, jf. artikel 15, stk. 2 b), den person, der har rettigheden til det udførte arbejde, og som bærer ansvaret og risikoen. 2010: Sondring mellem lande, der forudsætter misbrug, og lande, der anvender reel arbejdsgiver, indførelse af sondring mellem ansættelse og kontrakt, herunder begrebet integrerende del af virksomheden.

6 OECD Kommentaren til artikel : Lande, der anvender reel arbejdsgiver Art (uddrag): Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er en vigtig faktor, da det er logisk at antage, at en ansat udfører tjenesteydelser, som er en integrerende del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integrerende del af virksomheden i det foretagende, til hvilket disse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå vil det være væsentligt at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet.

7 OECD Kommentaren til artikel : Lande, der anvender reel arbejdsgiver Art (uddrag): Når en sammenligning af arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, peger på et ansættelsesforhold, der er forskelligt fra det formelle kontraktforhold, kan følgende yderligere faktorer være relevante, herunder instruktion, arbejdssted, arbejdsredskaber, bemanding, opsigelsesret, sanktioner, arbejdstider og ferier

8 OECD Kommentaren til artikel : Lande, der forudsætter misbrug Art. 8.9 henviser til pkt. 9.4, 9.5 og 22.2 i kommentaren til art. 1 Klart bevis for, at et hovedformål med transaktioner er at sikre en gunstigere skattemæssig position, der ville være i strid med formålet og hensigten med de relevante bestemmelser

9 Lov nr. 921 af 18/ KSL 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.: Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. L 195: Hvis ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, foreligger der ikke arbejdsudleje. Det afgørende er, om arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhedsområde. Art i OECD Kommentaren 2010 til art. 15 L 195: Det kan være relevant at inddrage andre faktorer i bedømmelsen af, om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise. Det gælder, når der er tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde. Det forekommer navnlig, når der er indgået en kontrakt mellem en udenlandsk og en dansk virksomhed, der begge har leveret ydelser inden for samme område. Art i OECD Kommentaren til art. 15

10 Lov nr. 921 af 18/ L195: Der foreligger imidlertid ikke arbejdsudleje, i det omfang den danske virksomhed på mere permanent bases har outsourcet en arbejdsopgave til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaverne ikke længere er en integreret del af den danske virksomhed. Tilsvarende kan den danske virksomhed også få leveret ydelserne af en selvstændig kontraktproducent, uden at dette samarbejde anses for omfattet af arbejdsudleje. Er ydelserne ikke tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, må de stadig anses for at udgøre en integreret del af virksomhedens forretningsområde Art i OECD Kommentaren 2010 til art. 15

11 Afgørelser efter lov nr Ikke tvivl om udskillelse fra den danske virksomheds forretningsområde Ydelsernes karakter hhv. permanent outsourcing Tvivl om udskillelse fra den danske virksomheds forretningsområde Aftalevilkår Bindende svar fra Skatterådet

12 Afgørelser efter lov nr Ikke tvivl uden for forretningsområdet, jf. Skatterådet SKM , reparation af pram for rederi SKM , opførsel og montering af forlystelse for forlystelsesvirksomhed SKM , flytning af IT-opgave fra svensk koncernselskab til dansk koncernselskab SKM , restaurerings- og vedligeholdelsesopgaver for udlejningsvirksomhed (privat beboelse) SKM , implementering af IT-system SKM , salgsselskabs kontrakter

13 Afgørelser efter lov nr Ikke tvivl inden for forretningsområdet, jf. Skatterådet SKM , loft- og tagentrepriser, ikke udført af underentreprenør (tømrervirksomhed), eksempel på kontrakt - ansvar for afvikling af delentrepriser SKM , service og montage, projektleder, underleverandører, eksempel på kontrakt - projektfirmaets kerneydelser SKM , totalentreprenør, støbningsopgave outsourcet kontinuerligt i de seneste 5-6 år - permanent outsourcing SKM , konsulentvirksomhed, køb af konsulentydelser, aldrig/tidligere udført - direkte i konsulentvirksomhedens omsætningsled SKM , koncernselskab i DK, køb af tjenesteydelser fra koncernselskab i SE, samme virksomhed tilkøb af ekstra arbejdskraft SKM , rustfrie filtreringsanlæg, køb af produktion og installation - projekter af samme art

14 Afgørelser efter lov nr Ikke tvivl inden for forretningsområdet, jf. Skatterådet SKM , distributionsvirksomhed, underleverandører - husstandsomdeling en kerneopgave SKM , leje af konsulent, hvis kompetence ikke er i virksomheden - virksomheden byder på projekt af denne art SKM , udlejning og salg af fast ejendom, køb af ombygning/istandsættelse, gen- og ny udlejning af erhvervslejemål naturligt og nødvendigt arbejde SKM , facadeisolering, nyt selskab, alt entreprisearbejde underentreres indgår i virksomhedens kerneydelser SKM , tandlægevirksomhed, køb af tandkirurgiydelser kerneydelser, ansvar for fejlbehandlinger hos virksomheden SKM , polsk selskab spørger, dansk elinstallatørvirksomhed udbyder hele el-projekter til underentreprenører som spørger, indgået kontrakt kerneopgave for den danske virksomhed

15 Styresignal - transporterhvervet SKM , SKAT præciserer, at arbejdsudlejereglerne som udgangspunkt ikke kan udstrækkes til at omfatte de særlige forhold i transporterhvervet, hvor der sker en omfattende handel med transporter mellem selvstændige virksomheder på tværs af grænserne. Fortsat arbejdsudleje, hvis der foreligger en reel arbejdsudlejesituation Speditionsydelser omfatter ikke vognmandsdrift Videresalg af opgave til selvstændig udenlandsk vognmand, der udfører opgaven, tilstrækkelig udskillelse, også hvis virksomheden omfatter både speditions og vognmandsvirksomhed Udenlandsk selvstændig vognmand, inden for EU-regler om cabotagekørsel og kombineret transport, som udgangspunkt tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed Reelle arbejdsudlejesituationer, dansk virksomhed har arbejdsgiverrolle, tvivlstilfælde, kriterierne i art (OECD)

16 Afgørelser efter lov nr Tvivl om udskillelse fra den danske virksomheds forretningsområde, seneste praksis, jf. Skatterådet SKM , entrepriser inden for fritidsaktiviteter, køb af kunststofbelægninger som udgangspunkt inden for forretningsområdet, vurdering om selvstændig kontraktpart SKM , udenlandsk spørger, loftsmontager, dansk totalentreprenør som udgangspunkt inden for forretningsområdet, vurdering om selvstændig kontraktpart SKM , undergulve, underleverandør udfører cement-slidlag som udgangspunkt inden for forretningsområdet, vurdering om selvstændig kontraktpart

17 Nyt udkast til styresignal Sendt i høring den 12. marts 2014, præcisering af praksis, sammenfatning: Inden for alle brancher, konkret bedømmelse om reelt lønmodtager eller selvstændig udenlandsk virksomhed OECD-Kommentaren 2010, art. 15, pkt , hvis arten peger i retning af dansk reel arbejdsgiver, kan 8.14 være relevant Skatteretlig afgørelse, herunder art b), princippet om substance over form Også koncernvirksomheder, med visse undtagelser Ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje udelukkende under hensyn til, at udenlandske virksomheders medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde, denne fortolkning ophører

18 Nyt udkast til styresignal Uddrag: Der foreligger ikke arbejdsudleje blot fordi, at udenlandske virksomhers medarbejdere arbejder inden for en dansk virksomheds forretningsområde. Arbejdet skal være integreret i den danske virksomhed på en sådan måde, at virksomheden reelt kan anses for arbejdsgiver i forhold til det udførte arbejde I forhold til hidtidig praksis betyder det, at SKAT fremover i højere grad vil anerkende, at virksomheder efter omstændighederne kan bruge underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje

19 Nyt udkast til styresignal Uddrag: Den udenlandske arbejdstager er ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne, når arbejdet a) ikke integreret i virksomhedens forretningsområde, eller b) er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed Ad integreret vs. selvstændig udenlandsk virksomhed: Væsentligt at fastslå, om det er den danske eller den udenlandske virksomhed, der bærer den væsentligste del af ansvaret og den økonomiske risiko for the det udførte arbejde, afledet ansvar taler efter omstændighederne for udskillelse Ad supplerende kriterier: Det bør dog tillægges stor vægt, om den danske virksomhed direkte eller indirekte, fører tilsyn med, leder eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesteydelserne udføres.

20 Nyt udkast til styresignal Arbejdsudleje inden for koncern Funktionsopdelt koncern Tilførsel af specialviden i kortere tidsrum Koncerninterne møder Koncerninterne kurser og træningsophold

21 Nyt udkast til styresignal Tidspunkt for offentliggørelsen, aftaler, der indgås eller ændres efter 19. september 2012 SKAT vil gennemgå tidligere skatterådsafgørelser, hvis andet udfald efter det nye styresignal, vil SKAT efter samtykke fra spørgeren forelægge sådanne afgørelser for Skatterådet Der vil i øvrige tilfælde efter anmodning ske genoptagelser af skatteansættelser i det omfang, at retningslinjerne efter dette styresignal må antages at føre til et for skatteyder mere lempeligt resultat

22 Dobbeltbeskatningsoverenskomster Før OECD-kommentaren fra 1992, der ikke indeholder en bestemmelse om arbejdsudleje TfS H (USA/Canada), der forelå ikke oplysninger om, at USA eller Canada anså deres beskatningsret for at kollidere med den hævdede danske beskatningsret TfS H (Nederlandene), at der ikke forelå en kollision mellem nederlandsk og dansk beskatningsret, men alene uenighed om den konkrete bedømmelse af den foreliggende sag.

23 Dobbeltbeskatningsoverenskomster Efter OECD Kommentaren 1992, der indeholder en bestemmelse om arbejdsudleje Overenskomster, hvori begrebet indgår, herunder Storbritannien, Irland, Norden, Tyskland og Tjekkiet, hvori begrebet ikke indgår, herunder Polen, Nederlandene, USA og Canada OECD Kommentaren 2008 om art. 15, det tilkommer de kontraherende stater at blive enige OECD Kommentaren 2010, præcisering (eks. SKM ØLR) eller ændring? I SKM SR anvendes 2010 Kommentaren ved fortolkningen af overenskomsten mellem Danmark og Polen

24 Dobbeltbeskatningsoverenskomster I SKM SR indgår følgende passus i begrundelsen f.s.v.a. overenskomsten mellem Danmark og Polen: Af punkt 8.10 fremgår, hvorledes aftalestaterne forholder sig i en dobbeltbeskatningssituation. Det fremgår af punkt 8.10: Såfremt Polen ikke er enig i, at Danmark har anset tjenesteydelserne for udført i et ansættelsesforhold med den danske virksomhed, er den gensidige aftaleprocedure, jf. art. 25, stk. 1, i OECD s Modeloverenskomst, anvendelig.

25 Præjudicielle spørgsmål for EUdomstolen Præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, C-53/13 og C-80/13, om indeholdelse af indkomstskat for udlejede arbejdstagere er i strid med den fri udveksling af tjenesteydelser Den danske regerings indlæg i C-53/13, jf. notat af 17/ til Folketingets Europaudvalg og Skatteudvalg, henviser til EU-Domstolens dom C-282/07 om kildeskat af renter, Truck Center SA Skatteministeriet henviser imidlertid ikke til EU-Domstolens efterfølgende dom, C-498/10 om kildeskat i vederlag til fodboldklubber Præmis 42 i C-498/10: I denne henseende bemærkes, at indeholdelse af kildeskat udgør et egnet middel til at sikre en effektiv inddrivelse af den skyldige skat, når det drejer sig om tjenesteydere, som leverer lejlighedsvise tjenester i en anden medlemsstat end den, hvor de er etableret, og de kun bliver der i kort tid Præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen, C-632/13, om forskellige nationale beskatningsformer

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R

A R BEJDS U DL EJE. Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Forfatter: Thomas Schjølie Grüner Vejleder: Jesper Anker Howes A R BEJDS U DL EJE Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger HIR IN G-O U T O FL ABO U R Exposing of Existing law

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere