Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej Jægerspris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris"

Transkript

1 Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr af 22. december Virksomhedens navn: KOATEK A/S CVR-nummer: P-Nummer: Virksomhedens listebetegnelse, art: A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Virksomhedens beliggenhed: Håndværkervej 32, Over Draaby 3630 Jægerspris Matrikelnummer og ejerlav: Kontaktperson: 10aa Gerlev Bo Olsen, direktør Tlf.: Finn B. Hansen, teknisk direktør Telf.: Ejer af ejendommen Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: Lokalplan: Lokal plan nr. 71 (marts 2003) for erhvervsområde i Jægerspris. Rammeområde JE2. Ny Kommuneplan i høring Erhvervsområde ved Hyllestedvej E 6.1 Godkendelsens omfang: Produktion af finmekaniske metal komponenter, ved spåntagende processer og mekanisk bearbejdning. Affedtning, oplag af skærevæske, olie, metalaffald (stål, messing, aluminium mm.) Tidsbegrænsning: Tilsyns- og godkendelsesmyndighed: Ingen. Frederikssund Kommune, Natur og miljø. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé... 4 DEL 1: MILJØGODKENDELSE... 5 Godkendelses- og tilsynsmyndighed... 5 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt Indretning og drift Driftsforstyrrelser og uheld Støj Luftforurening Spildevand Affald Bedst tilgængelig teknologi (BAT) Egenkontrol og driftsjournaler Indberetning DEL 2: VURDERINGER MILJØTEKNISK VURDERING Placering/fysisk planlægning Forurening Affald Risiko Tidsbegrænsning Begrundelse for fastsættelse af vilkår Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen DEL 3: KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Søgsmål Underretning om afgørelsen Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse Bilag 2 - Kommuneplanrammer Bilag 3 - Lovgrundlag Bilag 4 Oversigtsplan Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Bilag 7 Tilslutningstilladelse

4 1. Resumé KOATEK A/S har pr. 15. november 2009 ansøgt Frederikssund Kommune om Miljøgodkendelse af nye produktionsfaciliteter til finmekanisk produktion beliggende på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris. KOATEK A/S er en underleverandørvirksomhed, som producerer finmekaniske komponenter og Koatek A/S råder over 28 CNC drejebænke, 18 CNC bearbejdningscentre, samt maskiner til affedtning, gnistbearbejdning, savning og sand- og glasblæsning. Virksomhedens produktionsareal er ved etableringen på Håndværkervej forøget til omkring 1100 m 2. Nærværende miljøgodkendelse udgør følgelig en lovliggørelse af eksisterende forhold. Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde, der i den nye Kommuneplan for Frederikssund Kommune hedder delområde 6, Erhvervsområder, E 6.1 Ved Hyllestedvejen (Se bilag 2). Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 1 Drifttiden på virksomheden er: Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift Der er omkring 44 ansatte på virksomheden. Transport til og fra virksomheden forekommer indenfor disse tidsrum. Godkendelsen af virksomheden er givet på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår for virksomheder under listebetegnelsen A205, samt på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om støj og luftforurening. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse. 1 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 4

5 DEL 1: MILJØGODKENDELSE På grundlag af oplysningerne i Bilag 1, Ansøgning om miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse, samt Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion, samt øvrige forhold beskrevet i dette dokument meddeles hermed godkendelse af KOATEK A/S, Håndværkervej 32, Over Draaby, 3630 Jægerspris. Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5, og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, straks overholdes. Der skal føres tilsyn med virksomheden i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 463 af 21/05/2007 og efterfølgende ændringer Godkendelses- og tilsynsmyndighed Frederikssund Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 5

6 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN 1. Generelt a) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. b) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. c) Virksomheden skal være indrettet og drevet som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1) bortset fra ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. d) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres i tilfælde af følgende ændringer: Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. e) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. 2. Indretning og drift luft a) Virksomheden har på sydsiden ét samlet luftafkast. Der er i udsugningssystemet inden det samlede luftafkast indsat filtre til olietåge filtrering hhv. støv filtrering. Disse filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet opretholdes løbende. Driftsinstruks for filtrene skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. b) Renluftsiden af posefiltre, lamelfiltre eller lignende skal efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. c) I virksomhedens samlede afkast, som er placeret ved den sydlige ende af fabrikshallen, skal der indrettes målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr.2 /2001 Luftvejledningen. 6

7 d) Afkasthøjden for den samlede luftemission skal være 8,5 meter over terræn. Den udførte OML-beregning se Bilag 5 (JobLiv Danmark as) efterviser, at afkasthøjden på 8,5 m over terræn sikrer, at B-værdien for nikkel er overholdt. Oplag/sikring mod jord- og grundvandsforurening e) Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på spildsikret underlag, under tag og med mulighed for opsamling af det største, opbevarede volumen i tilfælde af uheld. Dette skal sikre at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. Yderligere vilkår for opbevaring, håndtering mv. af affald er beskrevet under punkt 7 vedr. affald. 3. Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt a) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre forurening af omgivelserne eller indebære en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en ugen efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld fremover. Foruden underretningspligten, er virksomheden pligtig til omgående at afhjælpe forureningsproblemet hidrørende fra uheldet. Filterposer b) Ved filtersvigt eller andre driftsforstyrrelser, som kan være årsag til kraftig støvemission, skal driften af luftanlæg straks indstilles, hvorefter denne først må genoptages, når filteret fungerer korrekt igen. 4. Støj Kontrol af støj c) Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger grænseværdierne - som angivet i Frederikssund Kommunes støjforskrift for erhvervsområder. Grænseværdien er 60 db(a) på alle tider af døgnet, ugen rundt. d) Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden iværksætte støjmålinger til undersøgelse af, om de fastsatte støjkrav overholdes, når virksomheden er i fuld drift og støjniveauet er højst. Målingerne skal udføres af et akkrediteret støjmålelaboratorium i henhold til Miljøstyrelsens Vejledninger nr./1984 (Måling af ekstern støj) og nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder). Såfremt målingerne og/eller beregningerne viser, at virksomheden overskrider grænseværdien på 60 db(a), målt i det mest støjbelastede punkt udenfor virksomhedens matrikel, skal virksomheden straks iværksætte ændringer til sikring af at støjgrænsen overholdes. 7

8 Dokumentationen skal, senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Sammen med støjmåleresultaterne skal der fremsendes en redegørelse som beskriver de korrigerende tiltag. 5. Luftforurening Emissionsgrænseværdier a) Det samlede luftafkast skal ifølge Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) BEK 1481 af 12/12/2007afsnit 14, overholde emissionsgrænseværdierne, der er angivet i nedenstående tabel. Stof Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 0 o C, 101,3 kpa, tør gas Olietåge mineralsk olie 1 Olietåge vegetabilsk olie 5 Slibestøv totalt støv 5 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for mineralsk olie, vegetabilsk olie og støv fra slibning og glasblæsning. B-værdier b) Bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen), beregnet ved hjælp af OML-Multi, må ikke overskride B-værdierne, som angivet i nedenstående tabel. Stof B værdi mg/m 3 Olietåge Mineralsk olie 0,003 Olietåge Vegetabilsk olie 0,01 Metalslibestøv rustfrit stål (partikelstørrelse <10 µm) 0,001 Metalslibestøv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,01 Støv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,08 Tabel 2. B-værdier for mineralsk olie og vegetabilsk olie, metalslibestøv og andet støv jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2002. (B-værdi Vejledningen). Kontrol af luft c) Virksomheden skal, senest en måned efter at godkendelsen er meddelt, have fået foretaget målinger med henblik på at dokumentere, om emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosol (1mg/normal m 3, jf Tabel 1) er overholdt. Der skal på baggrund af de målte emissioner (mg/m 3 ), afkasthøjden (m), temperaturen i afkastet ( o C) og luft-flowet (m 3 /time), være foretaget en OML-beregning, der dokumenterer, at B-værdien for mineralsk olie (0,003 mg/m 3 jf tabel 2) er overholdt. 8

9 d) Rapport over målingerne og OML-beregningen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført. Dokumentationen kan fremsendes skriftligt eller som Word-fil og OML-Multi filer. e) På tilsynsmyndighedens forlangende, skal virksomheden, ved måling og beregning, dokumentere, at vilkårene 5.a, 5.b og 5.c er overholdt. Rapport over målingerne samt beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne og beregningerne er gennemført. Krav til kontrol af luft f) Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, VEJ nr af 01/01/2001 (Luftvejledningen). g) Såfremt vilkår er overholdt, kan der højst forlanges udført dokumentation én gang årligt. Udgifter til dokumentationen afholdes af virksomheden. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, eller efter anden aftale med myndigheden. h) Dokumentationen skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Såfremt tilsynsmyndigheden accepterer andre målinger og/eller analyser, kan disse benyttes. i) Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. j) Prøvetagning og analyse for de nedenfor nævnte parametre skal ske under anvendelse af de angivne metodeblade med evt. ændringer fra referencelaboratoriet. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie i strømmende gas Mineralsk og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært stof i strømmende gas Total støv, slibestøv rustfrit stål og slibestøv andet MEL-02 Prøvetagnings- og analysemetode for mineralsk olietågeaerosol, slibestøv og støv i øvrigt. a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner i luften: 6. Spildevand Den gældende tilslutningstilladelse fra juli 2007 er vedlagt i Bilag 7, hvor de relevante vilkår er beskrevet. 9

10 7. Affald Håndtering og opbevaring af affald a) Håndtering og opbevaring af flydende, farligt affald skal ske på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb, under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand, grundvand eller kloak. Det spildsikrede område skal kunne rumme volumenet af den største beholder, der er oplagret i området. b) Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan tilbageholde ethvert spild der måtte forekomme på arealet i forbindelse med håndtering af forurenende stoffer, så disse ikke kan sive igennem og forurene jord, grundvand mm. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er blevet konstateret. c) Farligt affald skal til enhver tid håndteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. d) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-/smøremidler og andet farligt affald f.eks. affedtningsvæsker og afrenset materiale og rensemidler fra rensning i lukket tromle, skal opbevares i egnede beholdere, der er markerede, så det entydigt fremgår, hvad de indeholder. e) Filterstøv fra slibning, samt kasseret og opsamlet støv fra glasperle blæsning og olietågefiltre skal opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere el. lign. f) Øvrigt affald skal til enhver tid håndteres og opbevares i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bortskaffelse af affald g) Affald skal bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Frederikssund Kommune og afleveres til Vestforbrænding i Glostrup eller en af Vestforbrænding godkendt affaldstransportør medmindre, der er søgt og opnået fritagelse herfor. Affaldsoplag h) Virksomhedens affaldsoplag skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med at det lever op til virksomhedens behov for at oplagre affald. Virksomheden skal opbevare metalaffald forsvarligt uden mulighed for at køle-/smøremidler kan løbe til kloak, jord eller overfladevand. Metalaffald skal opbevares på befæstet areal, enten i container, som er tildækket og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. 8. Bedst tilgængelig teknologi (BAT) a) Virksomheden skal sikre, at der anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) iht. VEJ nr af 31/05/2006, kap. 3 om spildevand, samt Orientering fra 10

11 Miljøstyrelsen Nr. 2, 2006, hvorved der sikres anvendelse af mindst muligt forurenende stoffer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved bestemmelse af, hvad der er den bedste, tilgængelige teknik, tænkes ikke kun på "teknik" i snæver forstand, men også på for eksempel: hvordan anlægget er konstrueret, bygget, vedligeholdt og drevet, tidssvarende produktionsgange, mulighederne for at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer, teknologier, der danner mindst mulig affald, genanvendelse og genvinding, råvareudnyttelse, energieffektivitet. Også uddannelse af medarbejdere i god miljøpraksis har indflydelse på driften af en virksomhed. Virksomheden skal benytte sig BAT i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 1 pkt Egenkontrol og driftsjournaler a) Der skal 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i det samlede afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 5a) er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt.. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA = European co-operation for Accreditation). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.. Prøvetagning og analyse b) Prøvetagning og analyse skal ske i henhold til de nedenfor nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr. 1) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas Mineralsk- og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Total støv, slibestøvrustfritstål og slibestøv i øvrigt MEL-02 11

12 Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) Nikkel og krom i slibestøv MEL-08a Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14 Driftsjournal Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: c) tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling jf. vilkår 1. d) Resultatet af den månedlige kontrol af renluftsiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 2, samt e) årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og andet brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 10. Indberetning a) En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse (sammendrag af journalen) til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger, gældende for kalenderåret: Dato for service på filter og resultat af den månedlige filterkontrol Anvendte mængder råvarer Anvendte mængder hjælpestoffer Producerede mængder affald fordelt på fraktioner efter EAK-koder samt oplysninger om affaldsmodtagere. Forbrug af el og varme. b) Frist for indberetning Årsopgørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april hvert år. Første afrapportering skal ske for kalenderåret c) Opbevaring af journaler Journaler skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende indsendes til Frederikssund Kommune, sektionen for Natur og Miljø. Journaliseringen skal være enten på papirform eller elektronisk. Data skal opbevares i mindst 5 år. 12

13 Hvis virksomheden laver grønt regnskab, kan en del af ovenstående journalisering erstattes heraf. DEL 2: VURDERINGER 2.1 MILJØTEKNISK VURDERING KOATEK A/S har søgt om miljøgodkendelse af eksisterende virksomhed med et samlet produktionsareal på ca m 2. Virksomheden hører ind under listepunkt A205 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der henvises til ansøgningen om Miljøgodkendelse (Bilag 1), samt Sagsnotat, rundvisning og inspektion (Bilag 6) Placering/fysisk planlægning Virksomheden ligger i et Erhvervsområde, der i kommuneplanen hedder delområde 6, Erhvervsområde E6.1 ved Hyllestedvejen. Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S, som er indrettet i moderne bygning med moderne teknologi, vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 2. Koatek A/S vurderes til klasse 3, da virksomheden fremtræder velstyret, med erklæret miljøpolitik og kvalitetshåndbog, samt primært anvendelse af hjælpestoffer, køle-smøremidler og andet, som er klassificeret ikke farligt. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er imidlertid stillet særlige krav til håndtering, opbevaring og bortskaffelse af olier og olieholdige produkter således, at ethvert spild vil blive opsamlet. Virksomheden anvender primært olier og skærevæsker, som er mærket Ikke klassificeret farligt. Virksomheden er ikke opført på bilag 2 i Bekendtgørelse nr af 6. december Virksomheden har et vaskeanlæg til affedtning af skærevæske, men dette vurderes ikke til at høre ind under e) Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces. Der skal på denne baggrund ikke gennemføres en VVM screening af virksomheden Forurening Spildevand 2 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 13

14 Der afledes sanitært spildevand, vaskevand fra metalaffedtningsanlægget og overfladevand til det offentlige kloaksystem. Virksomheden har særskilt tilslutningstilladelse fra juli Tilslutningstilladelsen er vedlagt som Bilag 6 Opvarmning Virksomheden er opvarmet med fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarmeværk. Luftemissioner Virksomheden har udsugning fra de spåntagende maskinprocesser på en række metaller som stål, rustfrit stål, aluminium, messing, plast, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram, m.m. Udsugningen indeholder olietåger, som filtreres fra gennem et olieudskillerfilter. Ventilation og udsugning sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem, hvor mængden af den udskiftede luft er justeret i forhold til antallet af maskiner i drift. Maskiner, hvori der anvendes køle-smøremiddel, er forsynet med et olieudskillerfilter i klasse F, samt motorstyrede ventiler. Køle-smøremidlerne består primært af vand med max. 5% emulgerende olier. Luftafkast fra de støvfrembringende processer dvs. glasblæsekabiner og slibeprocesser - ledes til det samme udsugningsanlæg, som er forsynet med cyklon og HEPA filteranlæg. Luftafkastet ledes derefter til hovedanlægget, hvorfra det samlede luftafkast finder sted. KOATEK A/S har fået foretaget emissionsmålinger udført af ALECTIA People Consult A/S på spildevand fra metalaffedtningsanlægget og for olietåge emissioner fra de spåntagende maskiner, der benytter køle-/smøremidler. Virksomheden anvender ikke svejsning i produktionen. Rapporter og beregninger Målerapporterne fra Alectia (Bilag 5) for olietågeemissioner viser, at disse ligger under 100µg/m 3, hvilket er under en tiendedel af grænseværdien for mineralsk olietågeemission og under en halvtredsindstyvendedel af emissionsgrænseværdien for vegetabilsk olietåge. Målerapporten fra Alectia (Bilag 5) for spildevandet fra vaskemaskinen viser at kravene i tilslutningsvejledningen (VEJ nr 9810 af 31/05/2006, Miljøministeriet) er overholdt. OML-beregningen udført af JobLiv Danmark as (bilag 5) viser, at B-værdien for nikkel, som er dimensionsgivende, er overholdt med den aktuelle afkasthøjde, som er 8,5 meter over terræn. Støj Virksomheden har fået foretaget vejledende støjmålinger på udvalgte positioner med igangværende materiel. Ifølge de vejledende støjmålinger er lydtrykket højst på den vestlige og den sydlige side af virksomheden og ligger på 56 db(a). Varetransport foregår på hverdage mellem 9 og 16 og foregår hovedsagelig med mindre varevogne. Virksomhedens transporter udgør omkring 6 til- og frakørsler pr. dag, men vil variere i afhængighed af virksomhedens ordretilgang. 14

15 De vejledende støjmålinger viser at KOATEK A/S kan overholde støjkravet på 60 db(a), som gælder døgnet rundt i erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommune, i et hvert punkt uden for skel Affald Virksomheden har metalaffald i form af rester af råmaterialer, samt slibe- og glasblæsestøv. Metal-affaldet omfatter stål, rustfrit stål, aluminium, messing, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram mm. og desuden er der plastaffald. Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og henstår i 3 dage for afdrypning af køle-smøremiddel. Efterfølgende bliver olie-vandblandingen (kølesmøremidlerne) tappet over i miljøtanken og metalspånerne bliver anbragt i vandtætte overdækkede containere. Inden bortkørsel af spånerne, bliver eventuelle rester af opsamlet køle-smøremiddel tappet af containerne. Containerne er forsynet med skvulpe-kant for at forhindre dryp under transporten. Containerne afhentes af Gibbers produkthandel efter behov. Olie og kemikalieaffald, som listet i ansøgningen, (se Bilag 1), opbevares i mærkede beholdere i en specielt indrettet, aflåst container. Tønder og dunke med flydende indhold opbevares på riste over spildbakker, som kan rumme volumenet af den største af de opbevarede beholdere. Miljøcontainerne er placeret udendørs. Opbevaring af olieholdigt vand brugte køle-smøremidler opbevares i godkendt tank indendørs i opvarmet lokale. Kemikalieaffald, olie og olieholdigt vand, metalholdigt slibe- og blæsestøv samt brugte filtre mm. afhentes efter behov af Vestforbrænding A/S Risiko Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset Begrundelse for fastsættelse af vilkår Vilkår for virksomheden er fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om ændring af Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (standardvilkår for virksomheder under listebetegnelse A205). Vilkår for virksomhedens spildevandsemission er fastlagt i gældende tilslutningstilladelse fra juli Vilkårene for virksomhedens støjemission er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder. Derudover er støjgrænser fastsat i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes støjforskrift. Fastsættelse af luftvilkår er sket i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen) og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 (B-værdivejledningen), samt standardvilkår jf Bekendtgørelse nr af 12/

16 2.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Frederikssund Kommune vurderer, at KOATEK A/S kan drives på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris i overensstemmelse med planlægningen for området. Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for luftemissioner, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overholdes. Støjbelastningen ved til- og frakørsel vurderes til at være meget begrænset og uden gener for det omgivende miljø. DEL 3: KLAGEVEJLEDNING 3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. Offentliggørelse, skriftlig klage og klagefrist Godkendelsen vil blive annonceret i Lokalavisen og på Frederikssund Kommunes hjemmeside, den En eventuel klage skal være skriftlig og skal tilsendes Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund, som herefter videresender klagen til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er relevant og indgået i sagen. Klagefristen udløber den kl. 12 Betingelser mens en eventuel klage behandles Miljøgodkendelsen vil være gyldig i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for at Miljøgodkendelsen er gyldig i denne periode er, at vilkårene i godkendelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 3.3 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen 16

17 Navn KOATEK A/S Frederikssund Forsyning Frederikssund Kommune planlægning og byggeri Danmarks Naturfredningsforening Kontakt Ansøgningen om Miljøgodkendelse kan til enhver tid rekvireres hos Natur og Miljø. Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Allan Herrstedt Jensen Akademiingeniør (K) Frederikssund Kommune Natur og miljø 17

18 Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse KOATEK A/S Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om Miljøgodkendelse. (Listepunkt A 205, Bekendtgørelsen BEK nr 1481 af 12/12/2007 afsnit 14) A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, Adresse, telefonnummer, adresse. KOATEK Ejendomme ApS Håndværkervej Jægerspris Tlf ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer, CVR- og P-nummer KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris Matrikel nr. 10aa Gerlev CVR-nr P nr ) Navn, adresse og telefonnummer, samt adresse på ejeren af virksomheden, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: ) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer samt e- mailadresse. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf:

19 B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet. Historie Knud Olsen etablerede i 1969 firmaet Knud Olsen Automatdrejning med adresse på Askevej, senere Møllevej i Jægerspris, med fremstilling af finmekaniske komponenter som speciale. I 1993 gennemførte Knud Olsen generationsskifte med sønnen Bo Olsen, hvorefter Bo tiltrådte som direktør. år 2000 blev selskabsformen ændret og KOATEK A/S blev stiftet.. KOATEK A/S flyttede i 2007 fra Gl Kulhusvej til de nyopførte bygninger på Håndværkervej, og da produktionsarealet herved blev udvidet til ca m2 er firmaet blevet oplyst om at det nu hører ind under liste punkt A205 (Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål, eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover) i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr af 13/ Virksomheden er således underlagt standardvilkår som givet i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår, BEK nr 1481 af 12/12/2007)". 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis udvidelser af en i forvejen ikke godkendt virksomhed, som herved blive godkendelsespligtig, skal hele virksomheden beskrives. I forbindelse med flytningen til nye lokaler er der ikke sket nogen ændringer i relation til firmaets tidligere aktiviteter. KOATEK A/S s kerneområde er fortsat levering af CNC bearbejdede komponenter til danske og internationale virksomheder, med speciale i produktion af finmekaniske emner i metal og plast. Produktionen foretages på CNC styrede dreje- og fræsemaskiner og efterbehandling sker ved glasblæsning og lettere slibeprocesser samt afvaskning i hertil godkendt anlæg, der er tilsluttet en olieudskiller med niveauovervågning. Udsugning sker som tidligere gennem olieudskillere og filtre i det frekvensstyrede udsugningsanlæg, der desuden er forsynet med varmegenvinding. Virksomheden har ét samlet afkast fra samtlige spåntagende maskiner og slibe- og glasblæseprocesser. Glas og slibestøv har sit eget cyclon og HEPA filteranlæg, der er tilsluttet hovedanlægget målinger foretaget af ALECTIA og måleresultater er langt under grænseværdierne. 7) Hvis det ansøgt projekt er midlertidigt, skal ophørstidspunkt oplyses. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 19

20 8) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Der er p.t. ingen planer om udvidelse 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelsen af disse. Byggetilladelse udstedt d Sagsnummer Ibrugtagningstilladelse udstedt d

21 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtsplan i passende målestok og format (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil. 21

22 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er ingen andre lokaliseringsovervejelser 12) Virksomhedens daglige driftstid. Driftstid for de enkelte forurenende anlæg inkl. Støjkilder, hvis afvigelse fra normal driftstid. Evt. lørdags-/søndagsdrift, samt drift på helligdage skal oplyses Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift ) Weekendarbejde kan periodevis forekomme. Omfang er afhængigt af ordretilgangen. 13) Til- og frakørselsforhold, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Tilkørsel og frakørsel af varer foregår på hverdage mellem kl og hovedsageligt med mindre varevogne. De udførte støjmålinger har vist, at støjpåvirkningerne ligger indenfor de i 4 angivne Grænseværdier for støj og vibrationer for erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer. Da KOATEK A/S er en finmekanisk produktionsvirksomhed foretages ca. 95 % af alle transporter til og fra virksomheden med biler under 3500 kg. De seneste målinger har vist et gennemsnitligt antal daglige transporter på ca. 6 hvilket dog vil variere afhængig af ordretilgangen. E. Situationsplan over virksomhedens indretning 14) Situationsplan(er) skal i relevant omfang vise følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. - Placering af skorstene og andre luftafkast - Placering af produktionsanlæg og eventuelle udendørs aktiviteter - Placering af støj- og vibrationskilder. - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysning om nedgravede rørforbindelser, tanke og beholdere. - Interne transportveje - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske olie- og spildolietanke. Situationsplanerne skal forsynes med målestok og nordpil. 22

23 23

24 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 15) Oplysning om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Produktnavn Ca årligt forbrug i tons Automatstål 10 Rustfrit stål 55 Aluminium 28 Messing 17 Andre ædlere materialer 1 Nylon / POM 4 Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af olie/vandemulgerende kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver olie/vandemulgerende kølevand tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad, der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt rester af skærevæske Containerladene er forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. Mængden af spåner opgjort for 2008 Stålspåner Aluminium Kobber 371 Titan 82 Nysølv 122 Messing 482 Cu Ni 82 Rødgods 271 Urent

25 Produktnavn Leverandør Liter/år Anvendelse Mærkning ABC-CLEAN SP363 ABC-HESØ I/S 100 Komponentvaskemaskine EAK Akutex LC Hydero Texaco 25 Udgået af produktionen Skumdæmper til køle - Antifoam W Castrol A/S 3 smøremidler EAK Carecut ES-1 Castrol A/S 100 Skæreolie EAK Castrol LMX fedt. Castrol A/S 10 Montage EWC DST-Miljøaffedter/2 DST kemi A/S 30 Affedtning af komponenter EAK Dypaffedter no. 814 Chembo A/S 2 Affedtning af komponenter Øjnirreterende ingen kode Ferma Petrocor Castrol A/S 100 Rustbeskyttelse EWC Houghton 190/240 (petroleum) AMJ værktøj 200 Komponentafvaskning PR NR Hysol XF Castrol A/S 1000 Køle-skæreolie EwC Hyspin AWH-M 150 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 32 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 68 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin Spindle Oil HS 2 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EWC Loctite 222 AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 270. AMJ værktøj 0.1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 603. AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. LPS1 spray AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Ikke klassificeret LPS 3 AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Beskyttelsesbriller/handsker LPS CFC AMJ værktøj 3 Kontaktrens Brandfarlig Magna CF 220 Castrol A/S 400 Vangeolie EWC Rensebenzin Multiline A/S 5 Montage EAK Skæreolie til vanskelige Rocol RTD liquid AMJ værktøj 2 opgaver EAK Syntilo XPS Castrol A/S 400 Køle-skæreolie EWC Techniclean Castrol A/S 30 Gulvvask Ikke klassificeret Techniclean multi AL Castrol A/S 100 Komponentvask Ikke klassificeret 25

26 Opbevaring af olie og kemikalier, antal og placering af miljøcontainer Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. Kølevand/emulgerende olier til Vestforbrændingen Opbevaring af olieholdigt vand (affald) sker i en dertil godkendt tank der er placeret indendørs i opvarmet lokale. Beholderen tømmes efter behov af Vestforbrændingen A/S. Kemikalier Øvrige kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrændingen A/S finder sted. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling og slibning mm., samt oplysning om eksterne afkast fra processerne. KOATEK A/S s spåntagende processer, hvor der anvendes køle-smøremidler omfatter boring, drejning, fræsning og gevindskæring. KOATEK A/S råder over 36 dreje- og fræsemaskiner, samt værktøjsslibemaskiner og to save. Derudover er der et antal småmaskiner. 17) Oplysning om støvfrembringende processer (f.eks, slibning eller tromling), herunder angivelse af om tromling foregår indendørs eller udendørs, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning Glasblæsning Udsugning fra maskiner, opsamling af olietåger. Ventilation og luftskifte sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem hvor mængden af den udskiftede luft er elektronisk reguleret i overensstemmelse med antallet af indkoblede maskiner. Maskiner, hvori der anvendes kølemiddel, er forsynet med olieudskillerfilter i klasse F og motorstyrede ventiler. Varmevekslersystemet er endvidere forsynet med en separat dråbefanger og et ekstra filter. Den luft, der udsuges fra maskinerne, indeholder hovedsageligt vanddamp, da vand iblandet max. 5% emulgerende olier, udgør kølevæsken til afkøling af emner under bearbejdningen, og det er væsentligst kun vandet, der fordamper. Udsugning fra glasblæsningskabiner særskilt filtrering Glasblæserkabinetterne er tilsluttet en separat cyklon- og HEPA-filterenhed til fjernelse af glaspulveret fra glasblæsningsprocessen. Gulvet rengøres dagligt for glasblæserester og alle rester opbevares i en lukket tønde og bortskaffes. 26

27 Ventilation af administration, kantine og baderum er tilsluttet hovedanlægget. 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Der findes ikke tanke til brændstofopbevaring på ejendommen. H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 19) Oplysninger om emissioner fra eksterne afkast fra processer hvorfra der dannes olietåge aerosoler f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling, slibning mm. Oplysning om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, posefilter, lamel, ståleller absolutfilter. Jf vilkår 1 og 4. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) 20) Oplysninger om emissioner fra afkast fra støvfrembringende slibeprocesser, samt oplysninger om driftsinstrukser for filtre, jf. vilkår 1 og 5. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) Ventilationsanlægget er forsynet med differensmålesonder og varsler, når filtre skal skiftes nye filtre er på lager her. 21) N/A 22) N/A 23) N/A 24) N/A 25) N/A 26) N/A 27) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder jf vilkår 6. For slibeprocesser skal det undersøges, om det er total-støv, slibestøv rustfrit stål, slibestøv i øvrigt (andre metaller end rustfrit stål), nikkel eller krom der er dimensionsgivende for afkasthøjden. For processer der giver anledning til dannelse af olietåge aerosoler, skal det undersøges om mineralske olietåge eller vegetabilsk olietåge er dimensionsgivende for afkasthøjden. Jf. vilkår 4. Hvis kølesmøremidlet indeholder en væsentlig koncentration af et additiv med en lavere B-værdi end B-værdien for henholdsvis mineralsk olietågeemission eller vegetabilsk olietågeemission må det vurderes særskilt om additivet er dimensionsgivende for afkasthøjden. OML- beregninger er foretaget. Se Rapport fra JobLiv Danmark (se bilag 5) Spildevand 27

28 Støj 28) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 29) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 30) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Maskinparken CNC styrede maskiner Drejebænke 1 Okuma LB10 2 Okuma LB10 3 Mori-seike SL3 4 Okuma Space turn LB200 5 Mori-seikiZL15 Sub 6 Mori-seiki SL0 7 Mori-seiki SL20 8 Mori-seiki SL15 9 Schaublin 110 nr.1 m. FMB 10 Schaublin 110 nr.2 m. FMB 11 Schaublin 110 nr.3 12 Schaublin 110 nr.4 m. FMB 13 Schaublin 110 nr.5 m. FMB 14 Schaublin 110 nr.6 m. FMB 15 Schaublin 110 nr.7 m. FMB 16 Schaublin 110 nr.8 m.fmb 17 Schaublin 110 nr.9 gul 18 Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Deco m.fmb magasin 22 Deco 13-Basic m. magasin 23 Deco 8sp m.lns magasin 24 Colchester Tornado A90 25 Colchester Tornado 110 Fræsere 26 Mori-seiki MV40 27 Brother TC Brother TC-S2A 29 Brother TC-S2A-0 30 Brother TC-S2B-0 31 Brother TC-S2B-0 32 Brother TC-S2B-0 33 Brother TC-R2A Palette 34 Brother TC-22B-0 34 Hurco VMX24 28

29 35 Hurco VMX24 36 Hurco VMX30 Andet 37 Agie Gnist 38 Kompressor 39 Ventilation 40 Glasblæsekabinetter 41 Værktøjsslibemaskiner 42 Komponentvaskemaskine og vibratoranlæg 43 Sav Macc Special 360A 44 Sav Thomas Mod. 330 Cillomatic Div, småmaskiner Støjmålinger er foretaget på udvalgte positioner i skellet til ejendommen med igangværende materiel. 29

30 54 dba 52 dba 56dbA 30

31 Truckkørsel foregår med 1.5 tons el-truck. Der er ikke planlagt tiltag for yderligere støjdæmpning Affald 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald skal angives EAK-koder iht. til listen over affald (EAK-koder) Affaldsbekendtgørelsen. Kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrænding A/S finder sted. EAK 13 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 14 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret. 33) Oplysninger om hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden Affald opbevares i hertil godkendte beholdere og tømmes af Vestforbrænding A/S efter behov. Jord og grundvand 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej samt om arten af befæstning. Alle arealer, hvor opbevaring og transport af olie m.m. foregår, er befæstede. Oplysningerne gives for arealer til: - Oplag af køle-smøremidler og eventuelle øvrige flydende kemikalier Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. - Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof, samt for påfyldnings- og tappesteder. Oplag finder sted i miljøcontainer, hvor også aftapning foretages m håndpumpe, der opbevares ikke motorbrændstof. - Oplag af farligt affald herunder filterstøv og filtermateriale. Opbevares i lukkede beholdere i aflåst område og fjernes af Vestforbrænding A/S. 31

32 - Oplag af fraskær, herunder stål- og metalskrot, der kan indeholde mineralsk olie fra fedt og eller køle/smøremidler. Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver vandet tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt restvand. Containerladene er endvidere forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. mængden af de forskellige typer spåner varierer meget afhængigt af de produkter der fremstilles Andet 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Bedst tilgængelige teknologi Kvalitetshåndbog Koatek A/S har udarbejdet en kvalitetshåndbog for alle led i produktionen. I kvalitetshåndbogen er Koatek A/S s miljøpolitik kort beskrevet. Miljøpolitik Koatek, der er beliggende i naturskønne omgivelser, vil aktivt medvirke til et rent miljø med gode sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Valg af materialer, teknologier og investeringer sigter mod at skåne miljøet mest muligt. Reduktion af volumen og substitution af skærevæsker med mere miljøvenlige væsker. Koatek A/S får gennem en jævnlig kontakt med kemikalieleverandørerne en opdatering når nye produkter bliver miljøgodkendte og tilgængelige, ligesom muligheder for genbrug gennem ny teknologi bliver drøftet. 32

33 Vedligeholdelse og levetidsforlængelse De fleste af Koatek A/S s kølemidler er emulgerende og vandfortyndet ned til en 3-5 % og det har stor betydning, at basisolien er langtidsholdbar, således at der bare kan suppleres med vand. (det er væsentligst vandet, der fordamper under bearbejdningsprocessen). Aftagerne af restprodukterne håndterer væskerne. Separation af olietåge og slibestøv Koatek A/S har monteret oliefiltre for at opfange dampe fra skærevæskerne og HEPA filtre for at opfange partikler. Slibestøv opsamles særskilt via en cyklon med eget filtersystem. Genanvendelse af skyllevand i affedtningen Koatek A/S har to former for affedtning 1 lille kar med petroleum og en vaskemaskine, som anvender vandbaseret affedtningsmiddel. I vaskemaskinen recirkulerer vandet, som filtreres for metalpartikler. I vaskemaskinen anvendes et godkendt vaskemiddel. Separation af køle/smøremiddel fra spåner inden afhænding Metalspåner fra produktionen opbevares i mindre beholdere i 3 dage hvorved kølevandet siver fra spånerne og ned i et opsamlingskar, der tømmes i godkendte beholdere, der igen afhentes af Vestforbrænding I/S Spåner kommer derefter i en spåncontainer der afhentes af produkthandleren. Bakterievækst i køle-smøremidlerne Koatek A/S får jævnligt af køle-smøremiddelleverandøren udtaget prøver til laboratorieundersøgelse for bakteriel forurening for at imødegå, at de ansatte ikke får hudproblemer på grund af dette. 33

34 Bilag 2 - Kommuneplanrammer Kommuneplan Delområde 6, Erhvervsområde E 6.1ved Hyllestedvejen Erhverv såsom industri, entreprenørvirksomhed, transport-, håndværks-, værksteds-, service- og lagervirksomhed. Herudover kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m 2. Klasse 1-5 iht. zoneringskort. Se nedenfor Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at der i forbindelse med kraftvarmeværket etableres bygninger eller bygningsdele med en større højde end 15 m, hvis tekniske/funktionelle krav motiverer en øget højde. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. 34

35 Bilag 3 - Lovgrundlag Miljøgodkendelsen er givet med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1757 af 22/12/2006. Følgende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter med senere ændringer, ligger til grund for vilkårene i miljøgodkendelsen: 1. Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr af 13/12/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)(standardvilkår), BEK nr af 12/12/ Planloven LBK nr 937 af 24/09/ Arkivloven LBK nr 1035 af 21/08/ Forvaltningsloven LBK nr 1365 af 07/12/ Offentlighedsloven LOV nr 572 af 19/12/ Brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 463 af 21/05/ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 48 af 13/01/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11/12/ Luftvejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, B-værdivejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, Supplement til B-værdivejledningen, Miljøprojekt Nr. 1252, Ekstern støj fra virksomheder, VEJ nr af 01/11/ Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune. 15. Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. 16. Regulativ for Husholdningsaffald i Frederikssund Kommune. 35

36 Bilag 4 Oversigtsplan 36

37 Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Sagsnotat Dato: Captia nr Emne: Koatek miljøgodkendelse KL. nr miljøregulering Adresse: Håndværkervej 32 Ejer: Bo Olsen Sagsbehandler: AHJEN Sektion: Natur og miljø Besøg på Koatek A/S den 26. august. Til stede Koatek A/S: Direktør Bo Olsen (BO), LR Henning Kummerfeldt (HK), IT & Technical Manager Finn B. Hansen (FBH) Frederikssund Kommune: Kemiingeniør Allan Herrstedt Jensen (AHJEN) Miljøgodkendelsen hvad skal der ske. HK og AHJEN holdt et møde om status på arbejdet med at ansøge om miljøgodkendelse, som har forløbet siden Sagen er sat på stand-by omkring slutningen af april 2009 hvor Karin Larsen, som var sagsbehandler stoppede sagsbehandlingen. Sagskassetten indeholder mange løse s, forespørgsler, lister over maskiner, kemikalienavne og håndskrevne noter og er ikke specielt overskuelig, medmindre man selv har samlet trådene. Den bedste måde at komme videre på efter så lang en pause, hvor der kan være opstået ændringer i forhold til det indsamlede materiale, er at starte med at tage Bekendtgørelse 1481 s disposition i afsnit 14 for Listevirksomheder A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager bearbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. Og følge denne systematisk. AHJEN gjorde opmærksom på, at det er virksomhedens opgave at udarbejde ansøgningen (den miljøtekniske beskrivelse) med alle de relevante oplysninger i h t bekendtgørelsen. Af materialet fra tidligere fremgår det, at den tidligere sagsbehandler i Frederikssund Kommune er påbegyndt udarbejdelsen af den miljøtekniske beskrivelse, men at denne udarbejdelse er gået i stå. HK, som skal på ferie indtil primo oktober 2009 spurgte, om det var muligt at lave arbejdet i begyndelsen af oktober og om Frederikssund Kommune ville være behjælpelig med at strukturere ansøgningen. AHJEN lovede at være behjælpelig med dette. HK, som delvist er på efterløn, er i gang med at sikre at FBH - som efterfølger kan overtage arbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen og vedligeholdelsen af denne. Rundvisning Generelt Herefter viste HK, AHJEN rundt i virksomheden. Virksomheden, som er en maskinvirksomhed er underleverandør og fremstiller finmekaniske komponenter i titanium, beryllium kobber, nysølv, 59

60 monel, inconel, wolfram, rustfrit stål, aluminium, messing, plast mm. Der er fræsemaskiner, drejebænke/-automater, save, glasperleblæsning og affedterprocesser. Spåntagning Der fremstilles finmekaniske komponenter ved spåntagende processer, hvor der anvendes drejeautomater og CNC-styrede maskincentre (fræsning, boring, drejning, slibning). Der anvendes maskin-save til at opdele stangmateriale i passende længder for viderebearbejdning. Under spåntagning anvendes skærevæsker som køle-smøremiddel. Glasperleblæsning Glasperleblæsning foregår i separat rum med udsugning og partikelfiltre. Der er to blæsekabiner Gulvet i lokalet var contamineret med glasperler/-støv, hvilket gjorde det skrid-farligt. Dette blev kommenteret af AHJEN, som foreslog at lægge gummimåtter med huller i på gulvet for at undgå skrid-ulykker. Affedtning Affedtning af emner og transportkasser foregår i vandige opløsninger af sæbeaktive stoffer. Der er ingen C-stoffer imellem. Virksomheden fremtræder ren, pæn og vedligeholdt. Der er ingen tegn på, at eventuelt oliespild på gulvene bliver liggende. Ingen synlige tegn på oliespild. Skærevæsker - olieemulsioner Der anvendes vandige skære-/smørevæsker som er leveret af Leif ABC Hansen. Skærevæskerne separerer fint i olie- og vandfase i en olieudskiller og er miljøgodkendte (ref. HK). På enkelte maskiner anvendes olieemulsioner, som ikke egner sig for separation i olieudskiller og derfor opsamles disse særskilt. Skærevæsker og olieemulsioner recirkulerer på alle maskiner over lang tid (uger/måneder) indtil de skiftes. Olieholdigt affald Vestforbrænding I/S afhenter olieaffald og skærevæsker, samt tømmer olieudskilleren. Der er desuden alarm på olieudskilleren, hvor to niveaufølere udløser alarmen, såfremt der er fare for overløb. Ifølge HK, er der så lidt olie i olieudskilleren, som er meget overdimensioneret, at der endnu ikke er blevet tømt olie ud fra den. Spåner Spåner afdryppes for skærevæske og opsamles herefter i udendørs, overdækkede stålcontainere, der er anbragt på befæstet areal (SF-sten). Der aftappes en ganske lille mængde skærevæske fra disse containere ind imellem. Der er ingen synlige tegn på at der spildes olie/olieemulsion på SFstenbelægningen. Materialerester - stangmateriale Afskær fra materialestænger opbevares i overdækkede tromler, som er anbragt midlertidigt udendørs på det befæstede areal. Den økonomiske krise har dæmpet lysten til at de normale aftagere vil købe materialeresterne, og der afventes derfor en bedring i konjunkturen. Materialerne fremtræder umiddelbart tørre på overfladerne. Luftafkast Virksomheden har to luftstrømme, eet fra de støvende processer (glasperlestøv-holdig luft) og et fra de spåntagende processer og trykluft (olieholdig luft). Støvholdig luft renses gennem cykloner som virker som støvfiltre og endeligt gennem posefiltre inden det sendes videre. Olieholdig luft fra maskinerne renses for olie gennem oil-mist filtre inden dette sammen med øvrigt luft ledes til den fælles skorsten. Der er varmevekslere på udblæsningsluften til genvinding af rumvarme. 60

61 Kvalitetssikringssystem Koatek er i processen med at implementere et kvalitetssikringssystem iht. ISO 9001 og har i sammenhæng hermed et on-line informationssystem med touch-følsomme skærme, hvor enhver medarbejder, målrettet kan søge information om de forskellige forhold i virksomheden. Eksempelvis kan man få vejledning til hvor skærevæske skal anbringes, når det efter lang tids anvendelse skal tappes af maskinen. Skærm-dump fra Koateks hjemmeside, hvor brugerfladen til kvalitetssystemet vises her: Færdigvarelager Færdigvarelageret består af to aflåste skibscontainere, som opmagasineres udendørs. Varmeforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek varmeforsynes fra Jægerspris Kraftvarme amba. Vandforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek vandforsynes fra det kommunale vandværk Femhøj. 61

62 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Afløb Området er kloakeret af tidligere Jægerspris Kommunes Kloakforsyning nu Frederikssund Forsyning. Billeder Der er taget billeder af Koatek A/S s produktionsforhold, samt oplagring og luftafkast ) Affedtertunnel. Vandige affedtningsvæsker 1) Kontorfaciliteter 2) CNC maskincentre 5) Affedtning i petroleumsprodukt og vask/skyllevand 3) Drejeautomater (stangautomater). 6) Ultralydsaffedtning 62

63 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 7) Vask af transportkasser 10) Glasblæsekabine med udsugning 8) Vasketunnel set fra enden 11)Råvarelager 9) Billede af recirkulerende olieemulsion og spåner. Olieemulsion bortskaffes separat og må ikke komme i olieudskilleren 12) Sav 63

64 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 13) Trykluft, kompressorer og filtre 17) Olieoplag. Olie opbevares i skibscontainer på spildopsamlingsbakke. De forreste dunke er tomme. 14) Kig ned gennem produktionshallen 18) Det samlede luftafkast med posefiltre 15) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 19) Sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd med udluftningsrør 16) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 20) Færdigvarelager i aflåste skibscontainere 64

65 Bilag 7 Tilslutningstilladelse 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup Miljøgodkendelse Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup November 2010 1 Miljøgodkendelse af metalforarbejdende virksomhed Miljøgodkendelsen af metalforarbejdende virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE Denne miljøgodkendelse er udarbejdet af. Sagsbehandler: Lisbeth Møller Jensen Sagsnummer: 12/61806 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse Hydro Aluminium Tønder A/S Bygmestervej 7 6270 Tønder Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-P19-4-11 Ks: CJO 8. august 2013 Påbud

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo CVR-nr.: 28 09 97 03 P-nummer: 1014437963 Overfladebehandling af stålkonstruktioner 17. september 2014 Mikkel

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93 6600 Vejen Marts 2015 Virksomheder J.nr. MST-1271-00180 Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse

Læs mere

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted Ansøgning om miljøgodkendelse: side 1 Ansøgning om miljøgodkendelse for: Sorøvej 89 4100 Ringsted Denne ansøgning er udarbejdet af: Poul Jørgensen Nørskov Miljøteknik Aps tlf. 20 33 43 67 e-mail: Poul@isostandard.dk

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune Miljøgodkendelse Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik 20. november 2012 Tårnby Kommune Stamoplysninger Virksomhedens navn: Lemminkaïnen A/S Kastrup Asfaltfabrik Virksomhedens beliggenhed: Amager Landevej

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere