Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej Jægerspris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris"

Transkript

1 Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr af 22. december Virksomhedens navn: KOATEK A/S CVR-nummer: P-Nummer: Virksomhedens listebetegnelse, art: A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Virksomhedens beliggenhed: Håndværkervej 32, Over Draaby 3630 Jægerspris Matrikelnummer og ejerlav: Kontaktperson: 10aa Gerlev Bo Olsen, direktør Tlf.: Finn B. Hansen, teknisk direktør Telf.: Ejer af ejendommen Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: Lokalplan: Lokal plan nr. 71 (marts 2003) for erhvervsområde i Jægerspris. Rammeområde JE2. Ny Kommuneplan i høring Erhvervsområde ved Hyllestedvej E 6.1 Godkendelsens omfang: Produktion af finmekaniske metal komponenter, ved spåntagende processer og mekanisk bearbejdning. Affedtning, oplag af skærevæske, olie, metalaffald (stål, messing, aluminium mm.) Tidsbegrænsning: Tilsyns- og godkendelsesmyndighed: Ingen. Frederikssund Kommune, Natur og miljø. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé... 4 DEL 1: MILJØGODKENDELSE... 5 Godkendelses- og tilsynsmyndighed... 5 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt Indretning og drift Driftsforstyrrelser og uheld Støj Luftforurening Spildevand Affald Bedst tilgængelig teknologi (BAT) Egenkontrol og driftsjournaler Indberetning DEL 2: VURDERINGER MILJØTEKNISK VURDERING Placering/fysisk planlægning Forurening Affald Risiko Tidsbegrænsning Begrundelse for fastsættelse af vilkår Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen DEL 3: KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Søgsmål Underretning om afgørelsen Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse Bilag 2 - Kommuneplanrammer Bilag 3 - Lovgrundlag Bilag 4 Oversigtsplan Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Bilag 7 Tilslutningstilladelse

4 1. Resumé KOATEK A/S har pr. 15. november 2009 ansøgt Frederikssund Kommune om Miljøgodkendelse af nye produktionsfaciliteter til finmekanisk produktion beliggende på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris. KOATEK A/S er en underleverandørvirksomhed, som producerer finmekaniske komponenter og Koatek A/S råder over 28 CNC drejebænke, 18 CNC bearbejdningscentre, samt maskiner til affedtning, gnistbearbejdning, savning og sand- og glasblæsning. Virksomhedens produktionsareal er ved etableringen på Håndværkervej forøget til omkring 1100 m 2. Nærværende miljøgodkendelse udgør følgelig en lovliggørelse af eksisterende forhold. Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde, der i den nye Kommuneplan for Frederikssund Kommune hedder delområde 6, Erhvervsområder, E 6.1 Ved Hyllestedvejen (Se bilag 2). Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 1 Drifttiden på virksomheden er: Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift Der er omkring 44 ansatte på virksomheden. Transport til og fra virksomheden forekommer indenfor disse tidsrum. Godkendelsen af virksomheden er givet på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår for virksomheder under listebetegnelsen A205, samt på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om støj og luftforurening. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse. 1 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 4

5 DEL 1: MILJØGODKENDELSE På grundlag af oplysningerne i Bilag 1, Ansøgning om miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse, samt Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion, samt øvrige forhold beskrevet i dette dokument meddeles hermed godkendelse af KOATEK A/S, Håndværkervej 32, Over Draaby, 3630 Jægerspris. Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5, og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, straks overholdes. Der skal føres tilsyn med virksomheden i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 463 af 21/05/2007 og efterfølgende ændringer Godkendelses- og tilsynsmyndighed Frederikssund Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 5

6 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN 1. Generelt a) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. b) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. c) Virksomheden skal være indrettet og drevet som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1) bortset fra ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. d) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres i tilfælde af følgende ændringer: Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. e) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. 2. Indretning og drift luft a) Virksomheden har på sydsiden ét samlet luftafkast. Der er i udsugningssystemet inden det samlede luftafkast indsat filtre til olietåge filtrering hhv. støv filtrering. Disse filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet opretholdes løbende. Driftsinstruks for filtrene skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. b) Renluftsiden af posefiltre, lamelfiltre eller lignende skal efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. c) I virksomhedens samlede afkast, som er placeret ved den sydlige ende af fabrikshallen, skal der indrettes målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr.2 /2001 Luftvejledningen. 6

7 d) Afkasthøjden for den samlede luftemission skal være 8,5 meter over terræn. Den udførte OML-beregning se Bilag 5 (JobLiv Danmark as) efterviser, at afkasthøjden på 8,5 m over terræn sikrer, at B-værdien for nikkel er overholdt. Oplag/sikring mod jord- og grundvandsforurening e) Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på spildsikret underlag, under tag og med mulighed for opsamling af det største, opbevarede volumen i tilfælde af uheld. Dette skal sikre at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. Yderligere vilkår for opbevaring, håndtering mv. af affald er beskrevet under punkt 7 vedr. affald. 3. Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt a) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre forurening af omgivelserne eller indebære en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en ugen efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld fremover. Foruden underretningspligten, er virksomheden pligtig til omgående at afhjælpe forureningsproblemet hidrørende fra uheldet. Filterposer b) Ved filtersvigt eller andre driftsforstyrrelser, som kan være årsag til kraftig støvemission, skal driften af luftanlæg straks indstilles, hvorefter denne først må genoptages, når filteret fungerer korrekt igen. 4. Støj Kontrol af støj c) Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger grænseværdierne - som angivet i Frederikssund Kommunes støjforskrift for erhvervsområder. Grænseværdien er 60 db(a) på alle tider af døgnet, ugen rundt. d) Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden iværksætte støjmålinger til undersøgelse af, om de fastsatte støjkrav overholdes, når virksomheden er i fuld drift og støjniveauet er højst. Målingerne skal udføres af et akkrediteret støjmålelaboratorium i henhold til Miljøstyrelsens Vejledninger nr./1984 (Måling af ekstern støj) og nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder). Såfremt målingerne og/eller beregningerne viser, at virksomheden overskrider grænseværdien på 60 db(a), målt i det mest støjbelastede punkt udenfor virksomhedens matrikel, skal virksomheden straks iværksætte ændringer til sikring af at støjgrænsen overholdes. 7

8 Dokumentationen skal, senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Sammen med støjmåleresultaterne skal der fremsendes en redegørelse som beskriver de korrigerende tiltag. 5. Luftforurening Emissionsgrænseværdier a) Det samlede luftafkast skal ifølge Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) BEK 1481 af 12/12/2007afsnit 14, overholde emissionsgrænseværdierne, der er angivet i nedenstående tabel. Stof Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 0 o C, 101,3 kpa, tør gas Olietåge mineralsk olie 1 Olietåge vegetabilsk olie 5 Slibestøv totalt støv 5 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for mineralsk olie, vegetabilsk olie og støv fra slibning og glasblæsning. B-værdier b) Bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen), beregnet ved hjælp af OML-Multi, må ikke overskride B-værdierne, som angivet i nedenstående tabel. Stof B værdi mg/m 3 Olietåge Mineralsk olie 0,003 Olietåge Vegetabilsk olie 0,01 Metalslibestøv rustfrit stål (partikelstørrelse <10 µm) 0,001 Metalslibestøv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,01 Støv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,08 Tabel 2. B-værdier for mineralsk olie og vegetabilsk olie, metalslibestøv og andet støv jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2002. (B-værdi Vejledningen). Kontrol af luft c) Virksomheden skal, senest en måned efter at godkendelsen er meddelt, have fået foretaget målinger med henblik på at dokumentere, om emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosol (1mg/normal m 3, jf Tabel 1) er overholdt. Der skal på baggrund af de målte emissioner (mg/m 3 ), afkasthøjden (m), temperaturen i afkastet ( o C) og luft-flowet (m 3 /time), være foretaget en OML-beregning, der dokumenterer, at B-værdien for mineralsk olie (0,003 mg/m 3 jf tabel 2) er overholdt. 8

9 d) Rapport over målingerne og OML-beregningen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført. Dokumentationen kan fremsendes skriftligt eller som Word-fil og OML-Multi filer. e) På tilsynsmyndighedens forlangende, skal virksomheden, ved måling og beregning, dokumentere, at vilkårene 5.a, 5.b og 5.c er overholdt. Rapport over målingerne samt beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne og beregningerne er gennemført. Krav til kontrol af luft f) Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, VEJ nr af 01/01/2001 (Luftvejledningen). g) Såfremt vilkår er overholdt, kan der højst forlanges udført dokumentation én gang årligt. Udgifter til dokumentationen afholdes af virksomheden. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, eller efter anden aftale med myndigheden. h) Dokumentationen skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Såfremt tilsynsmyndigheden accepterer andre målinger og/eller analyser, kan disse benyttes. i) Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. j) Prøvetagning og analyse for de nedenfor nævnte parametre skal ske under anvendelse af de angivne metodeblade med evt. ændringer fra referencelaboratoriet. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie i strømmende gas Mineralsk og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært stof i strømmende gas Total støv, slibestøv rustfrit stål og slibestøv andet MEL-02 Prøvetagnings- og analysemetode for mineralsk olietågeaerosol, slibestøv og støv i øvrigt. a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner i luften: 6. Spildevand Den gældende tilslutningstilladelse fra juli 2007 er vedlagt i Bilag 7, hvor de relevante vilkår er beskrevet. 9

10 7. Affald Håndtering og opbevaring af affald a) Håndtering og opbevaring af flydende, farligt affald skal ske på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb, under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand, grundvand eller kloak. Det spildsikrede område skal kunne rumme volumenet af den største beholder, der er oplagret i området. b) Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan tilbageholde ethvert spild der måtte forekomme på arealet i forbindelse med håndtering af forurenende stoffer, så disse ikke kan sive igennem og forurene jord, grundvand mm. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er blevet konstateret. c) Farligt affald skal til enhver tid håndteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. d) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-/smøremidler og andet farligt affald f.eks. affedtningsvæsker og afrenset materiale og rensemidler fra rensning i lukket tromle, skal opbevares i egnede beholdere, der er markerede, så det entydigt fremgår, hvad de indeholder. e) Filterstøv fra slibning, samt kasseret og opsamlet støv fra glasperle blæsning og olietågefiltre skal opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere el. lign. f) Øvrigt affald skal til enhver tid håndteres og opbevares i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bortskaffelse af affald g) Affald skal bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Frederikssund Kommune og afleveres til Vestforbrænding i Glostrup eller en af Vestforbrænding godkendt affaldstransportør medmindre, der er søgt og opnået fritagelse herfor. Affaldsoplag h) Virksomhedens affaldsoplag skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med at det lever op til virksomhedens behov for at oplagre affald. Virksomheden skal opbevare metalaffald forsvarligt uden mulighed for at køle-/smøremidler kan løbe til kloak, jord eller overfladevand. Metalaffald skal opbevares på befæstet areal, enten i container, som er tildækket og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. 8. Bedst tilgængelig teknologi (BAT) a) Virksomheden skal sikre, at der anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) iht. VEJ nr af 31/05/2006, kap. 3 om spildevand, samt Orientering fra 10

11 Miljøstyrelsen Nr. 2, 2006, hvorved der sikres anvendelse af mindst muligt forurenende stoffer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved bestemmelse af, hvad der er den bedste, tilgængelige teknik, tænkes ikke kun på "teknik" i snæver forstand, men også på for eksempel: hvordan anlægget er konstrueret, bygget, vedligeholdt og drevet, tidssvarende produktionsgange, mulighederne for at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer, teknologier, der danner mindst mulig affald, genanvendelse og genvinding, råvareudnyttelse, energieffektivitet. Også uddannelse af medarbejdere i god miljøpraksis har indflydelse på driften af en virksomhed. Virksomheden skal benytte sig BAT i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 1 pkt Egenkontrol og driftsjournaler a) Der skal 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i det samlede afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 5a) er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt.. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA = European co-operation for Accreditation). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.. Prøvetagning og analyse b) Prøvetagning og analyse skal ske i henhold til de nedenfor nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr. 1) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas Mineralsk- og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Total støv, slibestøvrustfritstål og slibestøv i øvrigt MEL-02 11

12 Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) Nikkel og krom i slibestøv MEL-08a Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14 Driftsjournal Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: c) tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling jf. vilkår 1. d) Resultatet af den månedlige kontrol af renluftsiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 2, samt e) årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og andet brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 10. Indberetning a) En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse (sammendrag af journalen) til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger, gældende for kalenderåret: Dato for service på filter og resultat af den månedlige filterkontrol Anvendte mængder råvarer Anvendte mængder hjælpestoffer Producerede mængder affald fordelt på fraktioner efter EAK-koder samt oplysninger om affaldsmodtagere. Forbrug af el og varme. b) Frist for indberetning Årsopgørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april hvert år. Første afrapportering skal ske for kalenderåret c) Opbevaring af journaler Journaler skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende indsendes til Frederikssund Kommune, sektionen for Natur og Miljø. Journaliseringen skal være enten på papirform eller elektronisk. Data skal opbevares i mindst 5 år. 12

13 Hvis virksomheden laver grønt regnskab, kan en del af ovenstående journalisering erstattes heraf. DEL 2: VURDERINGER 2.1 MILJØTEKNISK VURDERING KOATEK A/S har søgt om miljøgodkendelse af eksisterende virksomhed med et samlet produktionsareal på ca m 2. Virksomheden hører ind under listepunkt A205 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der henvises til ansøgningen om Miljøgodkendelse (Bilag 1), samt Sagsnotat, rundvisning og inspektion (Bilag 6) Placering/fysisk planlægning Virksomheden ligger i et Erhvervsområde, der i kommuneplanen hedder delområde 6, Erhvervsområde E6.1 ved Hyllestedvejen. Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S, som er indrettet i moderne bygning med moderne teknologi, vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 2. Koatek A/S vurderes til klasse 3, da virksomheden fremtræder velstyret, med erklæret miljøpolitik og kvalitetshåndbog, samt primært anvendelse af hjælpestoffer, køle-smøremidler og andet, som er klassificeret ikke farligt. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er imidlertid stillet særlige krav til håndtering, opbevaring og bortskaffelse af olier og olieholdige produkter således, at ethvert spild vil blive opsamlet. Virksomheden anvender primært olier og skærevæsker, som er mærket Ikke klassificeret farligt. Virksomheden er ikke opført på bilag 2 i Bekendtgørelse nr af 6. december Virksomheden har et vaskeanlæg til affedtning af skærevæske, men dette vurderes ikke til at høre ind under e) Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces. Der skal på denne baggrund ikke gennemføres en VVM screening af virksomheden Forurening Spildevand 2 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 13

14 Der afledes sanitært spildevand, vaskevand fra metalaffedtningsanlægget og overfladevand til det offentlige kloaksystem. Virksomheden har særskilt tilslutningstilladelse fra juli Tilslutningstilladelsen er vedlagt som Bilag 6 Opvarmning Virksomheden er opvarmet med fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarmeværk. Luftemissioner Virksomheden har udsugning fra de spåntagende maskinprocesser på en række metaller som stål, rustfrit stål, aluminium, messing, plast, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram, m.m. Udsugningen indeholder olietåger, som filtreres fra gennem et olieudskillerfilter. Ventilation og udsugning sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem, hvor mængden af den udskiftede luft er justeret i forhold til antallet af maskiner i drift. Maskiner, hvori der anvendes køle-smøremiddel, er forsynet med et olieudskillerfilter i klasse F, samt motorstyrede ventiler. Køle-smøremidlerne består primært af vand med max. 5% emulgerende olier. Luftafkast fra de støvfrembringende processer dvs. glasblæsekabiner og slibeprocesser - ledes til det samme udsugningsanlæg, som er forsynet med cyklon og HEPA filteranlæg. Luftafkastet ledes derefter til hovedanlægget, hvorfra det samlede luftafkast finder sted. KOATEK A/S har fået foretaget emissionsmålinger udført af ALECTIA People Consult A/S på spildevand fra metalaffedtningsanlægget og for olietåge emissioner fra de spåntagende maskiner, der benytter køle-/smøremidler. Virksomheden anvender ikke svejsning i produktionen. Rapporter og beregninger Målerapporterne fra Alectia (Bilag 5) for olietågeemissioner viser, at disse ligger under 100µg/m 3, hvilket er under en tiendedel af grænseværdien for mineralsk olietågeemission og under en halvtredsindstyvendedel af emissionsgrænseværdien for vegetabilsk olietåge. Målerapporten fra Alectia (Bilag 5) for spildevandet fra vaskemaskinen viser at kravene i tilslutningsvejledningen (VEJ nr 9810 af 31/05/2006, Miljøministeriet) er overholdt. OML-beregningen udført af JobLiv Danmark as (bilag 5) viser, at B-værdien for nikkel, som er dimensionsgivende, er overholdt med den aktuelle afkasthøjde, som er 8,5 meter over terræn. Støj Virksomheden har fået foretaget vejledende støjmålinger på udvalgte positioner med igangværende materiel. Ifølge de vejledende støjmålinger er lydtrykket højst på den vestlige og den sydlige side af virksomheden og ligger på 56 db(a). Varetransport foregår på hverdage mellem 9 og 16 og foregår hovedsagelig med mindre varevogne. Virksomhedens transporter udgør omkring 6 til- og frakørsler pr. dag, men vil variere i afhængighed af virksomhedens ordretilgang. 14

15 De vejledende støjmålinger viser at KOATEK A/S kan overholde støjkravet på 60 db(a), som gælder døgnet rundt i erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommune, i et hvert punkt uden for skel Affald Virksomheden har metalaffald i form af rester af råmaterialer, samt slibe- og glasblæsestøv. Metal-affaldet omfatter stål, rustfrit stål, aluminium, messing, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram mm. og desuden er der plastaffald. Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og henstår i 3 dage for afdrypning af køle-smøremiddel. Efterfølgende bliver olie-vandblandingen (kølesmøremidlerne) tappet over i miljøtanken og metalspånerne bliver anbragt i vandtætte overdækkede containere. Inden bortkørsel af spånerne, bliver eventuelle rester af opsamlet køle-smøremiddel tappet af containerne. Containerne er forsynet med skvulpe-kant for at forhindre dryp under transporten. Containerne afhentes af Gibbers produkthandel efter behov. Olie og kemikalieaffald, som listet i ansøgningen, (se Bilag 1), opbevares i mærkede beholdere i en specielt indrettet, aflåst container. Tønder og dunke med flydende indhold opbevares på riste over spildbakker, som kan rumme volumenet af den største af de opbevarede beholdere. Miljøcontainerne er placeret udendørs. Opbevaring af olieholdigt vand brugte køle-smøremidler opbevares i godkendt tank indendørs i opvarmet lokale. Kemikalieaffald, olie og olieholdigt vand, metalholdigt slibe- og blæsestøv samt brugte filtre mm. afhentes efter behov af Vestforbrænding A/S Risiko Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset Begrundelse for fastsættelse af vilkår Vilkår for virksomheden er fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om ændring af Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (standardvilkår for virksomheder under listebetegnelse A205). Vilkår for virksomhedens spildevandsemission er fastlagt i gældende tilslutningstilladelse fra juli Vilkårene for virksomhedens støjemission er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder. Derudover er støjgrænser fastsat i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes støjforskrift. Fastsættelse af luftvilkår er sket i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen) og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 (B-værdivejledningen), samt standardvilkår jf Bekendtgørelse nr af 12/

16 2.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Frederikssund Kommune vurderer, at KOATEK A/S kan drives på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris i overensstemmelse med planlægningen for området. Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for luftemissioner, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overholdes. Støjbelastningen ved til- og frakørsel vurderes til at være meget begrænset og uden gener for det omgivende miljø. DEL 3: KLAGEVEJLEDNING 3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. Offentliggørelse, skriftlig klage og klagefrist Godkendelsen vil blive annonceret i Lokalavisen og på Frederikssund Kommunes hjemmeside, den En eventuel klage skal være skriftlig og skal tilsendes Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund, som herefter videresender klagen til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er relevant og indgået i sagen. Klagefristen udløber den kl. 12 Betingelser mens en eventuel klage behandles Miljøgodkendelsen vil være gyldig i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for at Miljøgodkendelsen er gyldig i denne periode er, at vilkårene i godkendelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 3.3 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen 16

17 Navn KOATEK A/S Frederikssund Forsyning Frederikssund Kommune planlægning og byggeri Danmarks Naturfredningsforening Kontakt Ansøgningen om Miljøgodkendelse kan til enhver tid rekvireres hos Natur og Miljø. Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Allan Herrstedt Jensen Akademiingeniør (K) Frederikssund Kommune Natur og miljø 17

18 Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse KOATEK A/S Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om Miljøgodkendelse. (Listepunkt A 205, Bekendtgørelsen BEK nr 1481 af 12/12/2007 afsnit 14) A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, Adresse, telefonnummer, adresse. KOATEK Ejendomme ApS Håndværkervej Jægerspris Tlf ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer, CVR- og P-nummer KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris Matrikel nr. 10aa Gerlev CVR-nr P nr ) Navn, adresse og telefonnummer, samt adresse på ejeren af virksomheden, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: ) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer samt e- mailadresse. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf:

19 B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet. Historie Knud Olsen etablerede i 1969 firmaet Knud Olsen Automatdrejning med adresse på Askevej, senere Møllevej i Jægerspris, med fremstilling af finmekaniske komponenter som speciale. I 1993 gennemførte Knud Olsen generationsskifte med sønnen Bo Olsen, hvorefter Bo tiltrådte som direktør. år 2000 blev selskabsformen ændret og KOATEK A/S blev stiftet.. KOATEK A/S flyttede i 2007 fra Gl Kulhusvej til de nyopførte bygninger på Håndværkervej, og da produktionsarealet herved blev udvidet til ca m2 er firmaet blevet oplyst om at det nu hører ind under liste punkt A205 (Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål, eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover) i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr af 13/ Virksomheden er således underlagt standardvilkår som givet i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår, BEK nr 1481 af 12/12/2007)". 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis udvidelser af en i forvejen ikke godkendt virksomhed, som herved blive godkendelsespligtig, skal hele virksomheden beskrives. I forbindelse med flytningen til nye lokaler er der ikke sket nogen ændringer i relation til firmaets tidligere aktiviteter. KOATEK A/S s kerneområde er fortsat levering af CNC bearbejdede komponenter til danske og internationale virksomheder, med speciale i produktion af finmekaniske emner i metal og plast. Produktionen foretages på CNC styrede dreje- og fræsemaskiner og efterbehandling sker ved glasblæsning og lettere slibeprocesser samt afvaskning i hertil godkendt anlæg, der er tilsluttet en olieudskiller med niveauovervågning. Udsugning sker som tidligere gennem olieudskillere og filtre i det frekvensstyrede udsugningsanlæg, der desuden er forsynet med varmegenvinding. Virksomheden har ét samlet afkast fra samtlige spåntagende maskiner og slibe- og glasblæseprocesser. Glas og slibestøv har sit eget cyclon og HEPA filteranlæg, der er tilsluttet hovedanlægget målinger foretaget af ALECTIA og måleresultater er langt under grænseværdierne. 7) Hvis det ansøgt projekt er midlertidigt, skal ophørstidspunkt oplyses. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 19

20 8) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Der er p.t. ingen planer om udvidelse 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelsen af disse. Byggetilladelse udstedt d Sagsnummer Ibrugtagningstilladelse udstedt d

21 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtsplan i passende målestok og format (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil. 21

22 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er ingen andre lokaliseringsovervejelser 12) Virksomhedens daglige driftstid. Driftstid for de enkelte forurenende anlæg inkl. Støjkilder, hvis afvigelse fra normal driftstid. Evt. lørdags-/søndagsdrift, samt drift på helligdage skal oplyses Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift ) Weekendarbejde kan periodevis forekomme. Omfang er afhængigt af ordretilgangen. 13) Til- og frakørselsforhold, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Tilkørsel og frakørsel af varer foregår på hverdage mellem kl og hovedsageligt med mindre varevogne. De udførte støjmålinger har vist, at støjpåvirkningerne ligger indenfor de i 4 angivne Grænseværdier for støj og vibrationer for erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer. Da KOATEK A/S er en finmekanisk produktionsvirksomhed foretages ca. 95 % af alle transporter til og fra virksomheden med biler under 3500 kg. De seneste målinger har vist et gennemsnitligt antal daglige transporter på ca. 6 hvilket dog vil variere afhængig af ordretilgangen. E. Situationsplan over virksomhedens indretning 14) Situationsplan(er) skal i relevant omfang vise følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. - Placering af skorstene og andre luftafkast - Placering af produktionsanlæg og eventuelle udendørs aktiviteter - Placering af støj- og vibrationskilder. - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysning om nedgravede rørforbindelser, tanke og beholdere. - Interne transportveje - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske olie- og spildolietanke. Situationsplanerne skal forsynes med målestok og nordpil. 22

23 23

24 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 15) Oplysning om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Produktnavn Ca årligt forbrug i tons Automatstål 10 Rustfrit stål 55 Aluminium 28 Messing 17 Andre ædlere materialer 1 Nylon / POM 4 Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af olie/vandemulgerende kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver olie/vandemulgerende kølevand tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad, der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt rester af skærevæske Containerladene er forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. Mængden af spåner opgjort for 2008 Stålspåner Aluminium Kobber 371 Titan 82 Nysølv 122 Messing 482 Cu Ni 82 Rødgods 271 Urent

25 Produktnavn Leverandør Liter/år Anvendelse Mærkning ABC-CLEAN SP363 ABC-HESØ I/S 100 Komponentvaskemaskine EAK Akutex LC Hydero Texaco 25 Udgået af produktionen Skumdæmper til køle - Antifoam W Castrol A/S 3 smøremidler EAK Carecut ES-1 Castrol A/S 100 Skæreolie EAK Castrol LMX fedt. Castrol A/S 10 Montage EWC DST-Miljøaffedter/2 DST kemi A/S 30 Affedtning af komponenter EAK Dypaffedter no. 814 Chembo A/S 2 Affedtning af komponenter Øjnirreterende ingen kode Ferma Petrocor Castrol A/S 100 Rustbeskyttelse EWC Houghton 190/240 (petroleum) AMJ værktøj 200 Komponentafvaskning PR NR Hysol XF Castrol A/S 1000 Køle-skæreolie EwC Hyspin AWH-M 150 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 32 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 68 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin Spindle Oil HS 2 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EWC Loctite 222 AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 270. AMJ værktøj 0.1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 603. AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. LPS1 spray AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Ikke klassificeret LPS 3 AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Beskyttelsesbriller/handsker LPS CFC AMJ værktøj 3 Kontaktrens Brandfarlig Magna CF 220 Castrol A/S 400 Vangeolie EWC Rensebenzin Multiline A/S 5 Montage EAK Skæreolie til vanskelige Rocol RTD liquid AMJ værktøj 2 opgaver EAK Syntilo XPS Castrol A/S 400 Køle-skæreolie EWC Techniclean Castrol A/S 30 Gulvvask Ikke klassificeret Techniclean multi AL Castrol A/S 100 Komponentvask Ikke klassificeret 25

26 Opbevaring af olie og kemikalier, antal og placering af miljøcontainer Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. Kølevand/emulgerende olier til Vestforbrændingen Opbevaring af olieholdigt vand (affald) sker i en dertil godkendt tank der er placeret indendørs i opvarmet lokale. Beholderen tømmes efter behov af Vestforbrændingen A/S. Kemikalier Øvrige kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrændingen A/S finder sted. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling og slibning mm., samt oplysning om eksterne afkast fra processerne. KOATEK A/S s spåntagende processer, hvor der anvendes køle-smøremidler omfatter boring, drejning, fræsning og gevindskæring. KOATEK A/S råder over 36 dreje- og fræsemaskiner, samt værktøjsslibemaskiner og to save. Derudover er der et antal småmaskiner. 17) Oplysning om støvfrembringende processer (f.eks, slibning eller tromling), herunder angivelse af om tromling foregår indendørs eller udendørs, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning Glasblæsning Udsugning fra maskiner, opsamling af olietåger. Ventilation og luftskifte sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem hvor mængden af den udskiftede luft er elektronisk reguleret i overensstemmelse med antallet af indkoblede maskiner. Maskiner, hvori der anvendes kølemiddel, er forsynet med olieudskillerfilter i klasse F og motorstyrede ventiler. Varmevekslersystemet er endvidere forsynet med en separat dråbefanger og et ekstra filter. Den luft, der udsuges fra maskinerne, indeholder hovedsageligt vanddamp, da vand iblandet max. 5% emulgerende olier, udgør kølevæsken til afkøling af emner under bearbejdningen, og det er væsentligst kun vandet, der fordamper. Udsugning fra glasblæsningskabiner særskilt filtrering Glasblæserkabinetterne er tilsluttet en separat cyklon- og HEPA-filterenhed til fjernelse af glaspulveret fra glasblæsningsprocessen. Gulvet rengøres dagligt for glasblæserester og alle rester opbevares i en lukket tønde og bortskaffes. 26

27 Ventilation af administration, kantine og baderum er tilsluttet hovedanlægget. 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Der findes ikke tanke til brændstofopbevaring på ejendommen. H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 19) Oplysninger om emissioner fra eksterne afkast fra processer hvorfra der dannes olietåge aerosoler f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling, slibning mm. Oplysning om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, posefilter, lamel, ståleller absolutfilter. Jf vilkår 1 og 4. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) 20) Oplysninger om emissioner fra afkast fra støvfrembringende slibeprocesser, samt oplysninger om driftsinstrukser for filtre, jf. vilkår 1 og 5. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) Ventilationsanlægget er forsynet med differensmålesonder og varsler, når filtre skal skiftes nye filtre er på lager her. 21) N/A 22) N/A 23) N/A 24) N/A 25) N/A 26) N/A 27) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder jf vilkår 6. For slibeprocesser skal det undersøges, om det er total-støv, slibestøv rustfrit stål, slibestøv i øvrigt (andre metaller end rustfrit stål), nikkel eller krom der er dimensionsgivende for afkasthøjden. For processer der giver anledning til dannelse af olietåge aerosoler, skal det undersøges om mineralske olietåge eller vegetabilsk olietåge er dimensionsgivende for afkasthøjden. Jf. vilkår 4. Hvis kølesmøremidlet indeholder en væsentlig koncentration af et additiv med en lavere B-værdi end B-værdien for henholdsvis mineralsk olietågeemission eller vegetabilsk olietågeemission må det vurderes særskilt om additivet er dimensionsgivende for afkasthøjden. OML- beregninger er foretaget. Se Rapport fra JobLiv Danmark (se bilag 5) Spildevand 27

28 Støj 28) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 29) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 30) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Maskinparken CNC styrede maskiner Drejebænke 1 Okuma LB10 2 Okuma LB10 3 Mori-seike SL3 4 Okuma Space turn LB200 5 Mori-seikiZL15 Sub 6 Mori-seiki SL0 7 Mori-seiki SL20 8 Mori-seiki SL15 9 Schaublin 110 nr.1 m. FMB 10 Schaublin 110 nr.2 m. FMB 11 Schaublin 110 nr.3 12 Schaublin 110 nr.4 m. FMB 13 Schaublin 110 nr.5 m. FMB 14 Schaublin 110 nr.6 m. FMB 15 Schaublin 110 nr.7 m. FMB 16 Schaublin 110 nr.8 m.fmb 17 Schaublin 110 nr.9 gul 18 Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Deco m.fmb magasin 22 Deco 13-Basic m. magasin 23 Deco 8sp m.lns magasin 24 Colchester Tornado A90 25 Colchester Tornado 110 Fræsere 26 Mori-seiki MV40 27 Brother TC Brother TC-S2A 29 Brother TC-S2A-0 30 Brother TC-S2B-0 31 Brother TC-S2B-0 32 Brother TC-S2B-0 33 Brother TC-R2A Palette 34 Brother TC-22B-0 34 Hurco VMX24 28

29 35 Hurco VMX24 36 Hurco VMX30 Andet 37 Agie Gnist 38 Kompressor 39 Ventilation 40 Glasblæsekabinetter 41 Værktøjsslibemaskiner 42 Komponentvaskemaskine og vibratoranlæg 43 Sav Macc Special 360A 44 Sav Thomas Mod. 330 Cillomatic Div, småmaskiner Støjmålinger er foretaget på udvalgte positioner i skellet til ejendommen med igangværende materiel. 29

30 54 dba 52 dba 56dbA 30

31 Truckkørsel foregår med 1.5 tons el-truck. Der er ikke planlagt tiltag for yderligere støjdæmpning Affald 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald skal angives EAK-koder iht. til listen over affald (EAK-koder) Affaldsbekendtgørelsen. Kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrænding A/S finder sted. EAK 13 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 14 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret. 33) Oplysninger om hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden Affald opbevares i hertil godkendte beholdere og tømmes af Vestforbrænding A/S efter behov. Jord og grundvand 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej samt om arten af befæstning. Alle arealer, hvor opbevaring og transport af olie m.m. foregår, er befæstede. Oplysningerne gives for arealer til: - Oplag af køle-smøremidler og eventuelle øvrige flydende kemikalier Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. - Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof, samt for påfyldnings- og tappesteder. Oplag finder sted i miljøcontainer, hvor også aftapning foretages m håndpumpe, der opbevares ikke motorbrændstof. - Oplag af farligt affald herunder filterstøv og filtermateriale. Opbevares i lukkede beholdere i aflåst område og fjernes af Vestforbrænding A/S. 31

32 - Oplag af fraskær, herunder stål- og metalskrot, der kan indeholde mineralsk olie fra fedt og eller køle/smøremidler. Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver vandet tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt restvand. Containerladene er endvidere forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. mængden af de forskellige typer spåner varierer meget afhængigt af de produkter der fremstilles Andet 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Bedst tilgængelige teknologi Kvalitetshåndbog Koatek A/S har udarbejdet en kvalitetshåndbog for alle led i produktionen. I kvalitetshåndbogen er Koatek A/S s miljøpolitik kort beskrevet. Miljøpolitik Koatek, der er beliggende i naturskønne omgivelser, vil aktivt medvirke til et rent miljø med gode sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Valg af materialer, teknologier og investeringer sigter mod at skåne miljøet mest muligt. Reduktion af volumen og substitution af skærevæsker med mere miljøvenlige væsker. Koatek A/S får gennem en jævnlig kontakt med kemikalieleverandørerne en opdatering når nye produkter bliver miljøgodkendte og tilgængelige, ligesom muligheder for genbrug gennem ny teknologi bliver drøftet. 32

33 Vedligeholdelse og levetidsforlængelse De fleste af Koatek A/S s kølemidler er emulgerende og vandfortyndet ned til en 3-5 % og det har stor betydning, at basisolien er langtidsholdbar, således at der bare kan suppleres med vand. (det er væsentligst vandet, der fordamper under bearbejdningsprocessen). Aftagerne af restprodukterne håndterer væskerne. Separation af olietåge og slibestøv Koatek A/S har monteret oliefiltre for at opfange dampe fra skærevæskerne og HEPA filtre for at opfange partikler. Slibestøv opsamles særskilt via en cyklon med eget filtersystem. Genanvendelse af skyllevand i affedtningen Koatek A/S har to former for affedtning 1 lille kar med petroleum og en vaskemaskine, som anvender vandbaseret affedtningsmiddel. I vaskemaskinen recirkulerer vandet, som filtreres for metalpartikler. I vaskemaskinen anvendes et godkendt vaskemiddel. Separation af køle/smøremiddel fra spåner inden afhænding Metalspåner fra produktionen opbevares i mindre beholdere i 3 dage hvorved kølevandet siver fra spånerne og ned i et opsamlingskar, der tømmes i godkendte beholdere, der igen afhentes af Vestforbrænding I/S Spåner kommer derefter i en spåncontainer der afhentes af produkthandleren. Bakterievækst i køle-smøremidlerne Koatek A/S får jævnligt af køle-smøremiddelleverandøren udtaget prøver til laboratorieundersøgelse for bakteriel forurening for at imødegå, at de ansatte ikke får hudproblemer på grund af dette. 33

34 Bilag 2 - Kommuneplanrammer Kommuneplan Delområde 6, Erhvervsområde E 6.1ved Hyllestedvejen Erhverv såsom industri, entreprenørvirksomhed, transport-, håndværks-, værksteds-, service- og lagervirksomhed. Herudover kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m 2. Klasse 1-5 iht. zoneringskort. Se nedenfor Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at der i forbindelse med kraftvarmeværket etableres bygninger eller bygningsdele med en større højde end 15 m, hvis tekniske/funktionelle krav motiverer en øget højde. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. 34

35 Bilag 3 - Lovgrundlag Miljøgodkendelsen er givet med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1757 af 22/12/2006. Følgende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter med senere ændringer, ligger til grund for vilkårene i miljøgodkendelsen: 1. Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr af 13/12/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)(standardvilkår), BEK nr af 12/12/ Planloven LBK nr 937 af 24/09/ Arkivloven LBK nr 1035 af 21/08/ Forvaltningsloven LBK nr 1365 af 07/12/ Offentlighedsloven LOV nr 572 af 19/12/ Brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 463 af 21/05/ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 48 af 13/01/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11/12/ Luftvejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, B-værdivejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, Supplement til B-værdivejledningen, Miljøprojekt Nr. 1252, Ekstern støj fra virksomheder, VEJ nr af 01/11/ Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune. 15. Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. 16. Regulativ for Husholdningsaffald i Frederikssund Kommune. 35

36 Bilag 4 Oversigtsplan 36

37 Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Sagsnotat Dato: Captia nr Emne: Koatek miljøgodkendelse KL. nr miljøregulering Adresse: Håndværkervej 32 Ejer: Bo Olsen Sagsbehandler: AHJEN Sektion: Natur og miljø Besøg på Koatek A/S den 26. august. Til stede Koatek A/S: Direktør Bo Olsen (BO), LR Henning Kummerfeldt (HK), IT & Technical Manager Finn B. Hansen (FBH) Frederikssund Kommune: Kemiingeniør Allan Herrstedt Jensen (AHJEN) Miljøgodkendelsen hvad skal der ske. HK og AHJEN holdt et møde om status på arbejdet med at ansøge om miljøgodkendelse, som har forløbet siden Sagen er sat på stand-by omkring slutningen af april 2009 hvor Karin Larsen, som var sagsbehandler stoppede sagsbehandlingen. Sagskassetten indeholder mange løse s, forespørgsler, lister over maskiner, kemikalienavne og håndskrevne noter og er ikke specielt overskuelig, medmindre man selv har samlet trådene. Den bedste måde at komme videre på efter så lang en pause, hvor der kan være opstået ændringer i forhold til det indsamlede materiale, er at starte med at tage Bekendtgørelse 1481 s disposition i afsnit 14 for Listevirksomheder A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager bearbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. Og følge denne systematisk. AHJEN gjorde opmærksom på, at det er virksomhedens opgave at udarbejde ansøgningen (den miljøtekniske beskrivelse) med alle de relevante oplysninger i h t bekendtgørelsen. Af materialet fra tidligere fremgår det, at den tidligere sagsbehandler i Frederikssund Kommune er påbegyndt udarbejdelsen af den miljøtekniske beskrivelse, men at denne udarbejdelse er gået i stå. HK, som skal på ferie indtil primo oktober 2009 spurgte, om det var muligt at lave arbejdet i begyndelsen af oktober og om Frederikssund Kommune ville være behjælpelig med at strukturere ansøgningen. AHJEN lovede at være behjælpelig med dette. HK, som delvist er på efterløn, er i gang med at sikre at FBH - som efterfølger kan overtage arbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen og vedligeholdelsen af denne. Rundvisning Generelt Herefter viste HK, AHJEN rundt i virksomheden. Virksomheden, som er en maskinvirksomhed er underleverandør og fremstiller finmekaniske komponenter i titanium, beryllium kobber, nysølv, 59

60 monel, inconel, wolfram, rustfrit stål, aluminium, messing, plast mm. Der er fræsemaskiner, drejebænke/-automater, save, glasperleblæsning og affedterprocesser. Spåntagning Der fremstilles finmekaniske komponenter ved spåntagende processer, hvor der anvendes drejeautomater og CNC-styrede maskincentre (fræsning, boring, drejning, slibning). Der anvendes maskin-save til at opdele stangmateriale i passende længder for viderebearbejdning. Under spåntagning anvendes skærevæsker som køle-smøremiddel. Glasperleblæsning Glasperleblæsning foregår i separat rum med udsugning og partikelfiltre. Der er to blæsekabiner Gulvet i lokalet var contamineret med glasperler/-støv, hvilket gjorde det skrid-farligt. Dette blev kommenteret af AHJEN, som foreslog at lægge gummimåtter med huller i på gulvet for at undgå skrid-ulykker. Affedtning Affedtning af emner og transportkasser foregår i vandige opløsninger af sæbeaktive stoffer. Der er ingen C-stoffer imellem. Virksomheden fremtræder ren, pæn og vedligeholdt. Der er ingen tegn på, at eventuelt oliespild på gulvene bliver liggende. Ingen synlige tegn på oliespild. Skærevæsker - olieemulsioner Der anvendes vandige skære-/smørevæsker som er leveret af Leif ABC Hansen. Skærevæskerne separerer fint i olie- og vandfase i en olieudskiller og er miljøgodkendte (ref. HK). På enkelte maskiner anvendes olieemulsioner, som ikke egner sig for separation i olieudskiller og derfor opsamles disse særskilt. Skærevæsker og olieemulsioner recirkulerer på alle maskiner over lang tid (uger/måneder) indtil de skiftes. Olieholdigt affald Vestforbrænding I/S afhenter olieaffald og skærevæsker, samt tømmer olieudskilleren. Der er desuden alarm på olieudskilleren, hvor to niveaufølere udløser alarmen, såfremt der er fare for overløb. Ifølge HK, er der så lidt olie i olieudskilleren, som er meget overdimensioneret, at der endnu ikke er blevet tømt olie ud fra den. Spåner Spåner afdryppes for skærevæske og opsamles herefter i udendørs, overdækkede stålcontainere, der er anbragt på befæstet areal (SF-sten). Der aftappes en ganske lille mængde skærevæske fra disse containere ind imellem. Der er ingen synlige tegn på at der spildes olie/olieemulsion på SFstenbelægningen. Materialerester - stangmateriale Afskær fra materialestænger opbevares i overdækkede tromler, som er anbragt midlertidigt udendørs på det befæstede areal. Den økonomiske krise har dæmpet lysten til at de normale aftagere vil købe materialeresterne, og der afventes derfor en bedring i konjunkturen. Materialerne fremtræder umiddelbart tørre på overfladerne. Luftafkast Virksomheden har to luftstrømme, eet fra de støvende processer (glasperlestøv-holdig luft) og et fra de spåntagende processer og trykluft (olieholdig luft). Støvholdig luft renses gennem cykloner som virker som støvfiltre og endeligt gennem posefiltre inden det sendes videre. Olieholdig luft fra maskinerne renses for olie gennem oil-mist filtre inden dette sammen med øvrigt luft ledes til den fælles skorsten. Der er varmevekslere på udblæsningsluften til genvinding af rumvarme. 60

61 Kvalitetssikringssystem Koatek er i processen med at implementere et kvalitetssikringssystem iht. ISO 9001 og har i sammenhæng hermed et on-line informationssystem med touch-følsomme skærme, hvor enhver medarbejder, målrettet kan søge information om de forskellige forhold i virksomheden. Eksempelvis kan man få vejledning til hvor skærevæske skal anbringes, når det efter lang tids anvendelse skal tappes af maskinen. Skærm-dump fra Koateks hjemmeside, hvor brugerfladen til kvalitetssystemet vises her: Færdigvarelager Færdigvarelageret består af to aflåste skibscontainere, som opmagasineres udendørs. Varmeforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek varmeforsynes fra Jægerspris Kraftvarme amba. Vandforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek vandforsynes fra det kommunale vandværk Femhøj. 61

62 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Afløb Området er kloakeret af tidligere Jægerspris Kommunes Kloakforsyning nu Frederikssund Forsyning. Billeder Der er taget billeder af Koatek A/S s produktionsforhold, samt oplagring og luftafkast ) Affedtertunnel. Vandige affedtningsvæsker 1) Kontorfaciliteter 2) CNC maskincentre 5) Affedtning i petroleumsprodukt og vask/skyllevand 3) Drejeautomater (stangautomater). 6) Ultralydsaffedtning 62

63 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 7) Vask af transportkasser 10) Glasblæsekabine med udsugning 8) Vasketunnel set fra enden 11)Råvarelager 9) Billede af recirkulerende olieemulsion og spåner. Olieemulsion bortskaffes separat og må ikke komme i olieudskilleren 12) Sav 63

64 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 13) Trykluft, kompressorer og filtre 17) Olieoplag. Olie opbevares i skibscontainer på spildopsamlingsbakke. De forreste dunke er tomme. 14) Kig ned gennem produktionshallen 18) Det samlede luftafkast med posefiltre 15) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 19) Sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd med udluftningsrør 16) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 20) Færdigvarelager i aflåste skibscontainere 64

65 Bilag 7 Tilslutningstilladelse 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april 2014 1 Sagsnr.: MIL-000627 Journalnr.: 14/005478 Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.10.2015 CVR-nummer 29215030 P-nummer 1011917247 e-doc journal nr. 13/027018 Virksomhed Vand og Teknik A/S Adresse

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 8. december 2015 CVR-nummer 77 47 46 17 P-nummer 1002521551 e-doc journal nr. 13/030212 Miljøsagsnr. MIL-2656

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S MILJØGODKENDELSE Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Projektor A/S Dato: 19. August 2015 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder. 1/12 d. 15-4-2014 Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 Estlandslandsvej 2, Letlandsvej 1 og 2, Sofiedalvej 50 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-17-15

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918 A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde Sendt til cvr. nr. 82732918 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Gitte Tidemann Direkte nr.: 7975 5695 gitte.tidemann@hedensted.dk

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere