Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej Jægerspris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris"

Transkript

1 Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr af 22. december Virksomhedens navn: KOATEK A/S CVR-nummer: P-Nummer: Virksomhedens listebetegnelse, art: A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Virksomhedens beliggenhed: Håndværkervej 32, Over Draaby 3630 Jægerspris Matrikelnummer og ejerlav: Kontaktperson: 10aa Gerlev Bo Olsen, direktør Tlf.: Finn B. Hansen, teknisk direktør Telf.: Ejer af ejendommen Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: Lokalplan: Lokal plan nr. 71 (marts 2003) for erhvervsområde i Jægerspris. Rammeområde JE2. Ny Kommuneplan i høring Erhvervsområde ved Hyllestedvej E 6.1 Godkendelsens omfang: Produktion af finmekaniske metal komponenter, ved spåntagende processer og mekanisk bearbejdning. Affedtning, oplag af skærevæske, olie, metalaffald (stål, messing, aluminium mm.) Tidsbegrænsning: Tilsyns- og godkendelsesmyndighed: Ingen. Frederikssund Kommune, Natur og miljø. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé... 4 DEL 1: MILJØGODKENDELSE... 5 Godkendelses- og tilsynsmyndighed... 5 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt Indretning og drift Driftsforstyrrelser og uheld Støj Luftforurening Spildevand Affald Bedst tilgængelig teknologi (BAT) Egenkontrol og driftsjournaler Indberetning DEL 2: VURDERINGER MILJØTEKNISK VURDERING Placering/fysisk planlægning Forurening Affald Risiko Tidsbegrænsning Begrundelse for fastsættelse af vilkår Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen DEL 3: KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Søgsmål Underretning om afgørelsen Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse Bilag 2 - Kommuneplanrammer Bilag 3 - Lovgrundlag Bilag 4 Oversigtsplan Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Bilag 7 Tilslutningstilladelse

4 1. Resumé KOATEK A/S har pr. 15. november 2009 ansøgt Frederikssund Kommune om Miljøgodkendelse af nye produktionsfaciliteter til finmekanisk produktion beliggende på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris. KOATEK A/S er en underleverandørvirksomhed, som producerer finmekaniske komponenter og Koatek A/S råder over 28 CNC drejebænke, 18 CNC bearbejdningscentre, samt maskiner til affedtning, gnistbearbejdning, savning og sand- og glasblæsning. Virksomhedens produktionsareal er ved etableringen på Håndværkervej forøget til omkring 1100 m 2. Nærværende miljøgodkendelse udgør følgelig en lovliggørelse af eksisterende forhold. Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde, der i den nye Kommuneplan for Frederikssund Kommune hedder delområde 6, Erhvervsområder, E 6.1 Ved Hyllestedvejen (Se bilag 2). Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 1 Drifttiden på virksomheden er: Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift Der er omkring 44 ansatte på virksomheden. Transport til og fra virksomheden forekommer indenfor disse tidsrum. Godkendelsen af virksomheden er givet på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår for virksomheder under listebetegnelsen A205, samt på vilkår, der er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om støj og luftforurening. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse. 1 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 4

5 DEL 1: MILJØGODKENDELSE På grundlag af oplysningerne i Bilag 1, Ansøgning om miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse, samt Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion, samt øvrige forhold beskrevet i dette dokument meddeles hermed godkendelse af KOATEK A/S, Håndværkervej 32, Over Draaby, 3630 Jægerspris. Godkendelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5, og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, straks overholdes. Der skal føres tilsyn med virksomheden i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 463 af 21/05/2007 og efterfølgende ændringer Godkendelses- og tilsynsmyndighed Frederikssund Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 5

6 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN 1. Generelt a) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. b) Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. c) Virksomheden skal være indrettet og drevet som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1) bortset fra ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. d) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres i tilfælde af følgende ændringer: Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. e) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. 2. Indretning og drift luft a) Virksomheden har på sydsiden ét samlet luftafkast. Der er i udsugningssystemet inden det samlede luftafkast indsat filtre til olietåge filtrering hhv. støv filtrering. Disse filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet opretholdes løbende. Driftsinstruks for filtrene skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. b) Renluftsiden af posefiltre, lamelfiltre eller lignende skal efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. c) I virksomhedens samlede afkast, som er placeret ved den sydlige ende af fabrikshallen, skal der indrettes målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr.2 /2001 Luftvejledningen. 6

7 d) Afkasthøjden for den samlede luftemission skal være 8,5 meter over terræn. Den udførte OML-beregning se Bilag 5 (JobLiv Danmark as) efterviser, at afkasthøjden på 8,5 m over terræn sikrer, at B-værdien for nikkel er overholdt. Oplag/sikring mod jord- og grundvandsforurening e) Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske miljømæssigt forsvarligt på spildsikret underlag, under tag og med mulighed for opsamling af det største, opbevarede volumen i tilfælde af uheld. Dette skal sikre at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. Yderligere vilkår for opbevaring, håndtering mv. af affald er beskrevet under punkt 7 vedr. affald. 3. Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt a) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre forurening af omgivelserne eller indebære en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en ugen efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld fremover. Foruden underretningspligten, er virksomheden pligtig til omgående at afhjælpe forureningsproblemet hidrørende fra uheldet. Filterposer b) Ved filtersvigt eller andre driftsforstyrrelser, som kan være årsag til kraftig støvemission, skal driften af luftanlæg straks indstilles, hvorefter denne først må genoptages, når filteret fungerer korrekt igen. 4. Støj Kontrol af støj c) Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger grænseværdierne - som angivet i Frederikssund Kommunes støjforskrift for erhvervsområder. Grænseværdien er 60 db(a) på alle tider af døgnet, ugen rundt. d) Hvis tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden iværksætte støjmålinger til undersøgelse af, om de fastsatte støjkrav overholdes, når virksomheden er i fuld drift og støjniveauet er højst. Målingerne skal udføres af et akkrediteret støjmålelaboratorium i henhold til Miljøstyrelsens Vejledninger nr./1984 (Måling af ekstern støj) og nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder). Såfremt målingerne og/eller beregningerne viser, at virksomheden overskrider grænseværdien på 60 db(a), målt i det mest støjbelastede punkt udenfor virksomhedens matrikel, skal virksomheden straks iværksætte ændringer til sikring af at støjgrænsen overholdes. 7

8 Dokumentationen skal, senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Sammen med støjmåleresultaterne skal der fremsendes en redegørelse som beskriver de korrigerende tiltag. 5. Luftforurening Emissionsgrænseværdier a) Det samlede luftafkast skal ifølge Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår) BEK 1481 af 12/12/2007afsnit 14, overholde emissionsgrænseværdierne, der er angivet i nedenstående tabel. Stof Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 0 o C, 101,3 kpa, tør gas Olietåge mineralsk olie 1 Olietåge vegetabilsk olie 5 Slibestøv totalt støv 5 Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for mineralsk olie, vegetabilsk olie og støv fra slibning og glasblæsning. B-værdier b) Bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen), beregnet ved hjælp af OML-Multi, må ikke overskride B-værdierne, som angivet i nedenstående tabel. Stof B værdi mg/m 3 Olietåge Mineralsk olie 0,003 Olietåge Vegetabilsk olie 0,01 Metalslibestøv rustfrit stål (partikelstørrelse <10 µm) 0,001 Metalslibestøv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,01 Støv i øvrigt (partikelstørrelse <10 µm) 0,08 Tabel 2. B-værdier for mineralsk olie og vegetabilsk olie, metalslibestøv og andet støv jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2002. (B-værdi Vejledningen). Kontrol af luft c) Virksomheden skal, senest en måned efter at godkendelsen er meddelt, have fået foretaget målinger med henblik på at dokumentere, om emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosol (1mg/normal m 3, jf Tabel 1) er overholdt. Der skal på baggrund af de målte emissioner (mg/m 3 ), afkasthøjden (m), temperaturen i afkastet ( o C) og luft-flowet (m 3 /time), være foretaget en OML-beregning, der dokumenterer, at B-værdien for mineralsk olie (0,003 mg/m 3 jf tabel 2) er overholdt. 8

9 d) Rapport over målingerne og OML-beregningen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne er gennemført. Dokumentationen kan fremsendes skriftligt eller som Word-fil og OML-Multi filer. e) På tilsynsmyndighedens forlangende, skal virksomheden, ved måling og beregning, dokumentere, at vilkårene 5.a, 5.b og 5.c er overholdt. Rapport over målingerne samt beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne og beregningerne er gennemført. Krav til kontrol af luft f) Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, VEJ nr af 01/01/2001 (Luftvejledningen). g) Såfremt vilkår er overholdt, kan der højst forlanges udført dokumentation én gang årligt. Udgifter til dokumentationen afholdes af virksomheden. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, eller efter anden aftale med myndigheden. h) Dokumentationen skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Såfremt tilsynsmyndigheden accepterer andre målinger og/eller analyser, kan disse benyttes. i) Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. j) Prøvetagning og analyse for de nedenfor nævnte parametre skal ske under anvendelse af de angivne metodeblade med evt. ændringer fra referencelaboratoriet. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie i strømmende gas Mineralsk og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært stof i strømmende gas Total støv, slibestøv rustfrit stål og slibestøv andet MEL-02 Prøvetagnings- og analysemetode for mineralsk olietågeaerosol, slibestøv og støv i øvrigt. a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner i luften: 6. Spildevand Den gældende tilslutningstilladelse fra juli 2007 er vedlagt i Bilag 7, hvor de relevante vilkår er beskrevet. 9

10 7. Affald Håndtering og opbevaring af affald a) Håndtering og opbevaring af flydende, farligt affald skal ske på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb, under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand, grundvand eller kloak. Det spildsikrede område skal kunne rumme volumenet af den største beholder, der er oplagret i området. b) Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan tilbageholde ethvert spild der måtte forekomme på arealet i forbindelse med håndtering af forurenende stoffer, så disse ikke kan sive igennem og forurene jord, grundvand mm. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er blevet konstateret. c) Farligt affald skal til enhver tid håndteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald. d) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-/smøremidler og andet farligt affald f.eks. affedtningsvæsker og afrenset materiale og rensemidler fra rensning i lukket tromle, skal opbevares i egnede beholdere, der er markerede, så det entydigt fremgår, hvad de indeholder. e) Filterstøv fra slibning, samt kasseret og opsamlet støv fra glasperle blæsning og olietågefiltre skal opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, containere el. lign. f) Øvrigt affald skal til enhver tid håndteres og opbevares i henhold til Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bortskaffelse af affald g) Affald skal bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Frederikssund Kommune og afleveres til Vestforbrænding i Glostrup eller en af Vestforbrænding godkendt affaldstransportør medmindre, der er søgt og opnået fritagelse herfor. Affaldsoplag h) Virksomhedens affaldsoplag skal være miljømæssigt forsvarligt, samtidig med at det lever op til virksomhedens behov for at oplagre affald. Virksomheden skal opbevare metalaffald forsvarligt uden mulighed for at køle-/smøremidler kan løbe til kloak, jord eller overfladevand. Metalaffald skal opbevares på befæstet areal, enten i container, som er tildækket og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. 8. Bedst tilgængelig teknologi (BAT) a) Virksomheden skal sikre, at der anvendes bedst tilgængelig teknologi (BAT) iht. VEJ nr af 31/05/2006, kap. 3 om spildevand, samt Orientering fra 10

11 Miljøstyrelsen Nr. 2, 2006, hvorved der sikres anvendelse af mindst muligt forurenende stoffer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved bestemmelse af, hvad der er den bedste, tilgængelige teknik, tænkes ikke kun på "teknik" i snæver forstand, men også på for eksempel: hvordan anlægget er konstrueret, bygget, vedligeholdt og drevet, tidssvarende produktionsgange, mulighederne for at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer, teknologier, der danner mindst mulig affald, genanvendelse og genvinding, råvareudnyttelse, energieffektivitet. Også uddannelse af medarbejdere i god miljøpraksis har indflydelse på driften af en virksomhed. Virksomheden skal benytte sig BAT i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 1 pkt Egenkontrol og driftsjournaler a) Der skal 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol i det samlede afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i vilkår 5a) er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højst 1 gang årligt.. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse (EA = European co-operation for Accreditation). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.. Prøvetagning og analyse b) Prøvetagning og analyse skal ske i henhold til de nedenfor nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr. 1) Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie (olietåge og oliedampe) i strømmende gas Mineralsk- og vegetabilsk olietågeaerosol MEL-14 Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Total støv, slibestøvrustfritstål og slibestøv i øvrigt MEL-02 11

12 Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker) Nikkel og krom i slibestøv MEL-08a Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14 Driftsjournal Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: c) tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling jf. vilkår 1. d) Resultatet af den månedlige kontrol af renluftsiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 2, samt e) årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og andet brugt filtermateriale. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 10. Indberetning a) En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse (sammendrag af journalen) til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger, gældende for kalenderåret: Dato for service på filter og resultat af den månedlige filterkontrol Anvendte mængder råvarer Anvendte mængder hjælpestoffer Producerede mængder affald fordelt på fraktioner efter EAK-koder samt oplysninger om affaldsmodtagere. Forbrug af el og varme. b) Frist for indberetning Årsopgørelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april hvert år. Første afrapportering skal ske for kalenderåret c) Opbevaring af journaler Journaler skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og på forlangende indsendes til Frederikssund Kommune, sektionen for Natur og Miljø. Journaliseringen skal være enten på papirform eller elektronisk. Data skal opbevares i mindst 5 år. 12

13 Hvis virksomheden laver grønt regnskab, kan en del af ovenstående journalisering erstattes heraf. DEL 2: VURDERINGER 2.1 MILJØTEKNISK VURDERING KOATEK A/S har søgt om miljøgodkendelse af eksisterende virksomhed med et samlet produktionsareal på ca m 2. Virksomheden hører ind under listepunkt A205 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der henvises til ansøgningen om Miljøgodkendelse (Bilag 1), samt Sagsnotat, rundvisning og inspektion (Bilag 6) Placering/fysisk planlægning Virksomheden ligger i et Erhvervsområde, der i kommuneplanen hedder delområde 6, Erhvervsområde E6.1 ved Hyllestedvejen. Heraf fremgår det, at der må etableres klasse 1-5 virksomheder. KOATEK A/S, som er indrettet i moderne bygning med moderne teknologi, vurderes at være en Klasse 3 virksomhed og opfylder således dette krav - Virksomheder af klasse 3 kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg 2. Koatek A/S vurderes til klasse 3, da virksomheden fremtræder velstyret, med erklæret miljøpolitik og kvalitetshåndbog, samt primært anvendelse af hjælpestoffer, køle-smøremidler og andet, som er klassificeret ikke farligt. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er imidlertid stillet særlige krav til håndtering, opbevaring og bortskaffelse af olier og olieholdige produkter således, at ethvert spild vil blive opsamlet. Virksomheden anvender primært olier og skærevæsker, som er mærket Ikke klassificeret farligt. Virksomheden er ikke opført på bilag 2 i Bekendtgørelse nr af 6. december Virksomheden har et vaskeanlæg til affedtning af skærevæske, men dette vurderes ikke til at høre ind under e) Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces. Der skal på denne baggrund ikke gennemføres en VVM screening af virksomheden Forurening Spildevand 2 Klasse 3-virksomheder kan medføre uvæsentlig forurening og kan placeres i områder for blandet erhverv, industrierhverv samt i områder for havneformål og tekniske anlæg (E15-, J-, H- og T-områder). Virksomhederne kan på nærmere angivne vilkår indpasses langs det overordnede vejnet og i delområder, som grænser op til erhvervsområder, i områder for boliger og serviceerhverv og for serviceerhverv (C- og S-områder). Undtagelsesvis kan de på særlige vilkår indpasses langs de udpegede centergader i boligområderne (B-områder). Den vejledende afstand til miljøfølsomme områder er 50 m) 13

14 Der afledes sanitært spildevand, vaskevand fra metalaffedtningsanlægget og overfladevand til det offentlige kloaksystem. Virksomheden har særskilt tilslutningstilladelse fra juli Tilslutningstilladelsen er vedlagt som Bilag 6 Opvarmning Virksomheden er opvarmet med fjernvarme fra Jægerspris Kraftvarmeværk. Luftemissioner Virksomheden har udsugning fra de spåntagende maskinprocesser på en række metaller som stål, rustfrit stål, aluminium, messing, plast, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram, m.m. Udsugningen indeholder olietåger, som filtreres fra gennem et olieudskillerfilter. Ventilation og udsugning sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem, hvor mængden af den udskiftede luft er justeret i forhold til antallet af maskiner i drift. Maskiner, hvori der anvendes køle-smøremiddel, er forsynet med et olieudskillerfilter i klasse F, samt motorstyrede ventiler. Køle-smøremidlerne består primært af vand med max. 5% emulgerende olier. Luftafkast fra de støvfrembringende processer dvs. glasblæsekabiner og slibeprocesser - ledes til det samme udsugningsanlæg, som er forsynet med cyklon og HEPA filteranlæg. Luftafkastet ledes derefter til hovedanlægget, hvorfra det samlede luftafkast finder sted. KOATEK A/S har fået foretaget emissionsmålinger udført af ALECTIA People Consult A/S på spildevand fra metalaffedtningsanlægget og for olietåge emissioner fra de spåntagende maskiner, der benytter køle-/smøremidler. Virksomheden anvender ikke svejsning i produktionen. Rapporter og beregninger Målerapporterne fra Alectia (Bilag 5) for olietågeemissioner viser, at disse ligger under 100µg/m 3, hvilket er under en tiendedel af grænseværdien for mineralsk olietågeemission og under en halvtredsindstyvendedel af emissionsgrænseværdien for vegetabilsk olietåge. Målerapporten fra Alectia (Bilag 5) for spildevandet fra vaskemaskinen viser at kravene i tilslutningsvejledningen (VEJ nr 9810 af 31/05/2006, Miljøministeriet) er overholdt. OML-beregningen udført af JobLiv Danmark as (bilag 5) viser, at B-værdien for nikkel, som er dimensionsgivende, er overholdt med den aktuelle afkasthøjde, som er 8,5 meter over terræn. Støj Virksomheden har fået foretaget vejledende støjmålinger på udvalgte positioner med igangværende materiel. Ifølge de vejledende støjmålinger er lydtrykket højst på den vestlige og den sydlige side af virksomheden og ligger på 56 db(a). Varetransport foregår på hverdage mellem 9 og 16 og foregår hovedsagelig med mindre varevogne. Virksomhedens transporter udgør omkring 6 til- og frakørsler pr. dag, men vil variere i afhængighed af virksomhedens ordretilgang. 14

15 De vejledende støjmålinger viser at KOATEK A/S kan overholde støjkravet på 60 db(a), som gælder døgnet rundt i erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommune, i et hvert punkt uden for skel Affald Virksomheden har metalaffald i form af rester af råmaterialer, samt slibe- og glasblæsestøv. Metal-affaldet omfatter stål, rustfrit stål, aluminium, messing, titanium, beryllium kobber, nysølv, monel, inconel, wolfram mm. og desuden er der plastaffald. Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og henstår i 3 dage for afdrypning af køle-smøremiddel. Efterfølgende bliver olie-vandblandingen (kølesmøremidlerne) tappet over i miljøtanken og metalspånerne bliver anbragt i vandtætte overdækkede containere. Inden bortkørsel af spånerne, bliver eventuelle rester af opsamlet køle-smøremiddel tappet af containerne. Containerne er forsynet med skvulpe-kant for at forhindre dryp under transporten. Containerne afhentes af Gibbers produkthandel efter behov. Olie og kemikalieaffald, som listet i ansøgningen, (se Bilag 1), opbevares i mærkede beholdere i en specielt indrettet, aflåst container. Tønder og dunke med flydende indhold opbevares på riste over spildbakker, som kan rumme volumenet af den største af de opbevarede beholdere. Miljøcontainerne er placeret udendørs. Opbevaring af olieholdigt vand brugte køle-smøremidler opbevares i godkendt tank indendørs i opvarmet lokale. Kemikalieaffald, olie og olieholdigt vand, metalholdigt slibe- og blæsestøv samt brugte filtre mm. afhentes efter behov af Vestforbrænding A/S Risiko Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset Begrundelse for fastsættelse af vilkår Vilkår for virksomheden er fastsat i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om ændring af Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (standardvilkår for virksomheder under listebetegnelse A205). Vilkår for virksomhedens spildevandsemission er fastlagt i gældende tilslutningstilladelse fra juli Vilkårene for virksomhedens støjemission er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder. Derudover er støjgrænser fastsat i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes støjforskrift. Fastsættelse af luftvilkår er sket i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2001 (Luftvejledningen) og Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 (B-værdivejledningen), samt standardvilkår jf Bekendtgørelse nr af 12/

16 2.2 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Frederikssund Kommune vurderer, at KOATEK A/S kan drives på Håndværkervej 32, 3630 Jægerspris i overensstemmelse med planlægningen for området. Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for luftemissioner, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overholdes. Støjbelastningen ved til- og frakørsel vurderes til at være meget begrænset og uden gener for det omgivende miljø. DEL 3: KLAGEVEJLEDNING 3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. Offentliggørelse, skriftlig klage og klagefrist Godkendelsen vil blive annonceret i Lokalavisen og på Frederikssund Kommunes hjemmeside, den En eventuel klage skal være skriftlig og skal tilsendes Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund, som herefter videresender klagen til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er relevant og indgået i sagen. Klagefristen udløber den kl. 12 Betingelser mens en eventuel klage behandles Miljøgodkendelsen vil være gyldig i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for at Miljøgodkendelsen er gyldig i denne periode er, at vilkårene i godkendelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 3.3 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen 16

17 Navn KOATEK A/S Frederikssund Forsyning Frederikssund Kommune planlægning og byggeri Danmarks Naturfredningsforening Kontakt Ansøgningen om Miljøgodkendelse kan til enhver tid rekvireres hos Natur og Miljø. Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Allan Herrstedt Jensen Akademiingeniør (K) Frederikssund Kommune Natur og miljø 17

18 Bilag 1 Ansøgning om Miljøgodkendelse / Miljøteknisk beskrivelse KOATEK A/S Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om Miljøgodkendelse. (Listepunkt A 205, Bekendtgørelsen BEK nr 1481 af 12/12/2007 afsnit 14) A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, Adresse, telefonnummer, adresse. KOATEK Ejendomme ApS Håndværkervej Jægerspris Tlf ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer, CVR- og P-nummer KOATEK A/S Håndværkervej Jægerspris Matrikel nr. 10aa Gerlev CVR-nr P nr ) Navn, adresse og telefonnummer, samt adresse på ejeren af virksomheden, hvor virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf: ) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer samt e- mailadresse. Bo Olsen Holmegård, Holmegårdsvej 4 Lyngerup by, Gerlev 3630 Jægerspris Tlf:

19 B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet. Historie Knud Olsen etablerede i 1969 firmaet Knud Olsen Automatdrejning med adresse på Askevej, senere Møllevej i Jægerspris, med fremstilling af finmekaniske komponenter som speciale. I 1993 gennemførte Knud Olsen generationsskifte med sønnen Bo Olsen, hvorefter Bo tiltrådte som direktør. år 2000 blev selskabsformen ændret og KOATEK A/S blev stiftet.. KOATEK A/S flyttede i 2007 fra Gl Kulhusvej til de nyopførte bygninger på Håndværkervej, og da produktionsarealet herved blev udvidet til ca m2 er firmaet blevet oplyst om at det nu hører ind under liste punkt A205 (Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål, eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover) i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr af 13/ Virksomheden er således underlagt standardvilkår som givet i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) (Standardvilkår, BEK nr 1481 af 12/12/2007)". 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis udvidelser af en i forvejen ikke godkendt virksomhed, som herved blive godkendelsespligtig, skal hele virksomheden beskrives. I forbindelse med flytningen til nye lokaler er der ikke sket nogen ændringer i relation til firmaets tidligere aktiviteter. KOATEK A/S s kerneområde er fortsat levering af CNC bearbejdede komponenter til danske og internationale virksomheder, med speciale i produktion af finmekaniske emner i metal og plast. Produktionen foretages på CNC styrede dreje- og fræsemaskiner og efterbehandling sker ved glasblæsning og lettere slibeprocesser samt afvaskning i hertil godkendt anlæg, der er tilsluttet en olieudskiller med niveauovervågning. Udsugning sker som tidligere gennem olieudskillere og filtre i det frekvensstyrede udsugningsanlæg, der desuden er forsynet med varmegenvinding. Virksomheden har ét samlet afkast fra samtlige spåntagende maskiner og slibe- og glasblæseprocesser. Glas og slibestøv har sit eget cyclon og HEPA filteranlæg, der er tilsluttet hovedanlægget målinger foretaget af ALECTIA og måleresultater er langt under grænseværdierne. 7) Hvis det ansøgt projekt er midlertidigt, skal ophørstidspunkt oplyses. Projektet er ikke midlertidigt. C. Oplysninger om etablering 19

20 8) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Der er p.t. ingen planer om udvidelse 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelsen af disse. Byggetilladelse udstedt d Sagsnummer Ibrugtagningstilladelse udstedt d

21 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtsplan i passende målestok og format (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil. 21

22 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er ingen andre lokaliseringsovervejelser 12) Virksomhedens daglige driftstid. Driftstid for de enkelte forurenende anlæg inkl. Støjkilder, hvis afvigelse fra normal driftstid. Evt. lørdags-/søndagsdrift, samt drift på helligdage skal oplyses Mandag til fredag 4-7 ca 2-5 maskiner i drift Mandag til fredag 7-16 Alle maskiner i drift Mandag til fredag ca maskiner i drift ) Weekendarbejde kan periodevis forekomme. Omfang er afhængigt af ordretilgangen. 13) Til- og frakørselsforhold, samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Tilkørsel og frakørsel af varer foregår på hverdage mellem kl og hovedsageligt med mindre varevogne. De udførte støjmålinger har vist, at støjpåvirkningerne ligger indenfor de i 4 angivne Grænseværdier for støj og vibrationer for erhvervs- og industriområder i Frederikssund Kommunes forskrift for støj og vibrationer. Da KOATEK A/S er en finmekanisk produktionsvirksomhed foretages ca. 95 % af alle transporter til og fra virksomheden med biler under 3500 kg. De seneste målinger har vist et gennemsnitligt antal daglige transporter på ca. 6 hvilket dog vil variere afhængig af ordretilgangen. E. Situationsplan over virksomhedens indretning 14) Situationsplan(er) skal i relevant omfang vise følgende: - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. - Placering af skorstene og andre luftafkast - Placering af produktionsanlæg og eventuelle udendørs aktiviteter - Placering af støj- og vibrationskilder. - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysning om nedgravede rørforbindelser, tanke og beholdere. - Interne transportveje - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske olie- og spildolietanke. Situationsplanerne skal forsynes med målestok og nordpil. 22

23 23

24 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 15) Oplysning om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Produktnavn Ca årligt forbrug i tons Automatstål 10 Rustfrit stål 55 Aluminium 28 Messing 17 Andre ædlere materialer 1 Nylon / POM 4 Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af olie/vandemulgerende kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver olie/vandemulgerende kølevand tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad, der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt rester af skærevæske Containerladene er forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. Mængden af spåner opgjort for 2008 Stålspåner Aluminium Kobber 371 Titan 82 Nysølv 122 Messing 482 Cu Ni 82 Rødgods 271 Urent

25 Produktnavn Leverandør Liter/år Anvendelse Mærkning ABC-CLEAN SP363 ABC-HESØ I/S 100 Komponentvaskemaskine EAK Akutex LC Hydero Texaco 25 Udgået af produktionen Skumdæmper til køle - Antifoam W Castrol A/S 3 smøremidler EAK Carecut ES-1 Castrol A/S 100 Skæreolie EAK Castrol LMX fedt. Castrol A/S 10 Montage EWC DST-Miljøaffedter/2 DST kemi A/S 30 Affedtning af komponenter EAK Dypaffedter no. 814 Chembo A/S 2 Affedtning af komponenter Øjnirreterende ingen kode Ferma Petrocor Castrol A/S 100 Rustbeskyttelse EWC Houghton 190/240 (petroleum) AMJ værktøj 200 Komponentafvaskning PR NR Hysol XF Castrol A/S 1000 Køle-skæreolie EwC Hyspin AWH-M 150 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 32 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EAK Hyspin AWH-M 68 Castrol A/S 100 Hydraulikolie EAK Hyspin Spindle Oil HS 2 Castrol A/S 200 Hydraulikolie EWC Loctite 222 AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 270. AMJ værktøj 0.1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. Loctite 603. AMJ værktøj 0,1 Montage Affaldsfraktion nr limaff. LPS1 spray AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Ikke klassificeret LPS 3 AMJ værktøj 3 Korrosionbeskyttelse Beskyttelsesbriller/handsker LPS CFC AMJ værktøj 3 Kontaktrens Brandfarlig Magna CF 220 Castrol A/S 400 Vangeolie EWC Rensebenzin Multiline A/S 5 Montage EAK Skæreolie til vanskelige Rocol RTD liquid AMJ værktøj 2 opgaver EAK Syntilo XPS Castrol A/S 400 Køle-skæreolie EWC Techniclean Castrol A/S 30 Gulvvask Ikke klassificeret Techniclean multi AL Castrol A/S 100 Komponentvask Ikke klassificeret 25

26 Opbevaring af olie og kemikalier, antal og placering af miljøcontainer Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. Kølevand/emulgerende olier til Vestforbrændingen Opbevaring af olieholdigt vand (affald) sker i en dertil godkendt tank der er placeret indendørs i opvarmet lokale. Beholderen tømmes efter behov af Vestforbrændingen A/S. Kemikalier Øvrige kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrændingen A/S finder sted. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling og slibning mm., samt oplysning om eksterne afkast fra processerne. KOATEK A/S s spåntagende processer, hvor der anvendes køle-smøremidler omfatter boring, drejning, fræsning og gevindskæring. KOATEK A/S råder over 36 dreje- og fræsemaskiner, samt værktøjsslibemaskiner og to save. Derudover er der et antal småmaskiner. 17) Oplysning om støvfrembringende processer (f.eks, slibning eller tromling), herunder angivelse af om tromling foregår indendørs eller udendørs, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning Glasblæsning Udsugning fra maskiner, opsamling af olietåger. Ventilation og luftskifte sker gennem et frekvensreguleret varmevekslersystem hvor mængden af den udskiftede luft er elektronisk reguleret i overensstemmelse med antallet af indkoblede maskiner. Maskiner, hvori der anvendes kølemiddel, er forsynet med olieudskillerfilter i klasse F og motorstyrede ventiler. Varmevekslersystemet er endvidere forsynet med en separat dråbefanger og et ekstra filter. Den luft, der udsuges fra maskinerne, indeholder hovedsageligt vanddamp, da vand iblandet max. 5% emulgerende olier, udgør kølevæsken til afkøling af emner under bearbejdningen, og det er væsentligst kun vandet, der fordamper. Udsugning fra glasblæsningskabiner særskilt filtrering Glasblæserkabinetterne er tilsluttet en separat cyklon- og HEPA-filterenhed til fjernelse af glaspulveret fra glasblæsningsprocessen. Gulvet rengøres dagligt for glasblæserester og alle rester opbevares i en lukket tønde og bortskaffes. 26

27 Ventilation af administration, kantine og baderum er tilsluttet hovedanlægget. 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Der findes ikke tanke til brændstofopbevaring på ejendommen. H. Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening 19) Oplysninger om emissioner fra eksterne afkast fra processer hvorfra der dannes olietåge aerosoler f.eks. drejning, fræsning, boring, høvling, slibning mm. Oplysning om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, posefilter, lamel, ståleller absolutfilter. Jf vilkår 1 og 4. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) 20) Oplysninger om emissioner fra afkast fra støvfrembringende slibeprocesser, samt oplysninger om driftsinstrukser for filtre, jf. vilkår 1 og 5. Rapport vedlagt som PDF fil (se bilag 5) Ventilationsanlægget er forsynet med differensmålesonder og varsler, når filtre skal skiftes nye filtre er på lager her. 21) N/A 22) N/A 23) N/A 24) N/A 25) N/A 26) N/A 27) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder jf vilkår 6. For slibeprocesser skal det undersøges, om det er total-støv, slibestøv rustfrit stål, slibestøv i øvrigt (andre metaller end rustfrit stål), nikkel eller krom der er dimensionsgivende for afkasthøjden. For processer der giver anledning til dannelse af olietåge aerosoler, skal det undersøges om mineralske olietåge eller vegetabilsk olietåge er dimensionsgivende for afkasthøjden. Jf. vilkår 4. Hvis kølesmøremidlet indeholder en væsentlig koncentration af et additiv med en lavere B-værdi end B-værdien for henholdsvis mineralsk olietågeemission eller vegetabilsk olietågeemission må det vurderes særskilt om additivet er dimensionsgivende for afkasthøjden. OML- beregninger er foretaget. Se Rapport fra JobLiv Danmark (se bilag 5) Spildevand 27

28 Støj 28) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 29) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 30) N/A Virksomheden har allerede en tilslutningstilladelse. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Maskinparken CNC styrede maskiner Drejebænke 1 Okuma LB10 2 Okuma LB10 3 Mori-seike SL3 4 Okuma Space turn LB200 5 Mori-seikiZL15 Sub 6 Mori-seiki SL0 7 Mori-seiki SL20 8 Mori-seiki SL15 9 Schaublin 110 nr.1 m. FMB 10 Schaublin 110 nr.2 m. FMB 11 Schaublin 110 nr.3 12 Schaublin 110 nr.4 m. FMB 13 Schaublin 110 nr.5 m. FMB 14 Schaublin 110 nr.6 m. FMB 15 Schaublin 110 nr.7 m. FMB 16 Schaublin 110 nr.8 m.fmb 17 Schaublin 110 nr.9 gul 18 Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Schaublin 110 nr Deco m.fmb magasin 22 Deco 13-Basic m. magasin 23 Deco 8sp m.lns magasin 24 Colchester Tornado A90 25 Colchester Tornado 110 Fræsere 26 Mori-seiki MV40 27 Brother TC Brother TC-S2A 29 Brother TC-S2A-0 30 Brother TC-S2B-0 31 Brother TC-S2B-0 32 Brother TC-S2B-0 33 Brother TC-R2A Palette 34 Brother TC-22B-0 34 Hurco VMX24 28

29 35 Hurco VMX24 36 Hurco VMX30 Andet 37 Agie Gnist 38 Kompressor 39 Ventilation 40 Glasblæsekabinetter 41 Værktøjsslibemaskiner 42 Komponentvaskemaskine og vibratoranlæg 43 Sav Macc Special 360A 44 Sav Thomas Mod. 330 Cillomatic Div, småmaskiner Støjmålinger er foretaget på udvalgte positioner i skellet til ejendommen med igangværende materiel. 29

30 54 dba 52 dba 56dbA 30

31 Truckkørsel foregår med 1.5 tons el-truck. Der er ikke planlagt tiltag for yderligere støjdæmpning Affald 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald skal angives EAK-koder iht. til listen over affald (EAK-koder) Affaldsbekendtgørelsen. Kemikalier og restolier m.m. samles i mærkede beholdere og opbevares i miljøcontaineren indtil afhentning fra Vestforbrænding A/S finder sted. EAK 13 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 14 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08 iht. BEK nr 48 af 13/01/2010). EAK 15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret. 33) Oplysninger om hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden Affald opbevares i hertil godkendte beholdere og tømmes af Vestforbrænding A/S efter behov. Jord og grundvand 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej samt om arten af befæstning. Alle arealer, hvor opbevaring og transport af olie m.m. foregår, er befæstede. Oplysningerne gives for arealer til: - Oplag af køle-smøremidler og eventuelle øvrige flydende kemikalier Olie og kemikalier bliver opbevaret i en til formålet indrettet aflåst container. Tønder og dunke placeres på riste over spildbakker i containeren. Miljøcontainere er placeret udendørs i forbindelse med vendepladsen ved den sydvendte port. - Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof, samt for påfyldnings- og tappesteder. Oplag finder sted i miljøcontainer, hvor også aftapning foretages m håndpumpe, der opbevares ikke motorbrændstof. - Oplag af farligt affald herunder filterstøv og filtermateriale. Opbevares i lukkede beholdere i aflåst område og fjernes af Vestforbrænding A/S. 31

32 - Oplag af fraskær, herunder stål- og metalskrot, der kan indeholde mineralsk olie fra fedt og eller køle/smøremidler. Spåner Metalspåner fra den daglige produktion opsamles i vandtætte vippecontainere i værkstedet og står 1-3 dage for afdrypning af kølevand fra spåner. Efterfølgende bliver vandet tappet over i miljøtanken og spånerne tømmes ud i vandtætte overdækkede containerlad der er placeret ved siden af miljøcontaineren ved den sydvendte port. Inden bortkørsel af spånerne tømmes containerladene for eventuelt restvand. Containerladene er endvidere forsynet med skvulpekant for at forhindre dryp under transporten. Bortkørsel af spåner varetages p.t. af Gibbers Produkthandel. Afhentning sker efter behov. mængden af de forskellige typer spåner varierer meget afhængigt af de produkter der fremstilles Andet 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Intet anført 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Bedst tilgængelige teknologi Kvalitetshåndbog Koatek A/S har udarbejdet en kvalitetshåndbog for alle led i produktionen. I kvalitetshåndbogen er Koatek A/S s miljøpolitik kort beskrevet. Miljøpolitik Koatek, der er beliggende i naturskønne omgivelser, vil aktivt medvirke til et rent miljø med gode sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Valg af materialer, teknologier og investeringer sigter mod at skåne miljøet mest muligt. Reduktion af volumen og substitution af skærevæsker med mere miljøvenlige væsker. Koatek A/S får gennem en jævnlig kontakt med kemikalieleverandørerne en opdatering når nye produkter bliver miljøgodkendte og tilgængelige, ligesom muligheder for genbrug gennem ny teknologi bliver drøftet. 32

33 Vedligeholdelse og levetidsforlængelse De fleste af Koatek A/S s kølemidler er emulgerende og vandfortyndet ned til en 3-5 % og det har stor betydning, at basisolien er langtidsholdbar, således at der bare kan suppleres med vand. (det er væsentligst vandet, der fordamper under bearbejdningsprocessen). Aftagerne af restprodukterne håndterer væskerne. Separation af olietåge og slibestøv Koatek A/S har monteret oliefiltre for at opfange dampe fra skærevæskerne og HEPA filtre for at opfange partikler. Slibestøv opsamles særskilt via en cyklon med eget filtersystem. Genanvendelse af skyllevand i affedtningen Koatek A/S har to former for affedtning 1 lille kar med petroleum og en vaskemaskine, som anvender vandbaseret affedtningsmiddel. I vaskemaskinen recirkulerer vandet, som filtreres for metalpartikler. I vaskemaskinen anvendes et godkendt vaskemiddel. Separation af køle/smøremiddel fra spåner inden afhænding Metalspåner fra produktionen opbevares i mindre beholdere i 3 dage hvorved kølevandet siver fra spånerne og ned i et opsamlingskar, der tømmes i godkendte beholdere, der igen afhentes af Vestforbrænding I/S Spåner kommer derefter i en spåncontainer der afhentes af produkthandleren. Bakterievækst i køle-smøremidlerne Koatek A/S får jævnligt af køle-smøremiddelleverandøren udtaget prøver til laboratorieundersøgelse for bakteriel forurening for at imødegå, at de ansatte ikke får hudproblemer på grund af dette. 33

34 Bilag 2 - Kommuneplanrammer Kommuneplan Delområde 6, Erhvervsområde E 6.1ved Hyllestedvejen Erhverv såsom industri, entreprenørvirksomhed, transport-, håndværks-, værksteds-, service- og lagervirksomhed. Herudover kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m 2. Klasse 1-5 iht. zoneringskort. Se nedenfor Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at der i forbindelse med kraftvarmeværket etableres bygninger eller bygningsdele med en større højde end 15 m, hvis tekniske/funktionelle krav motiverer en øget højde. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen. 34

35 Bilag 3 - Lovgrundlag Miljøgodkendelsen er givet med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 1757 af 22/12/2006. Følgende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter med senere ændringer, ligger til grund for vilkårene i miljøgodkendelsen: 1. Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr af 13/12/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)(standardvilkår), BEK nr af 12/12/ Planloven LBK nr 937 af 24/09/ Arkivloven LBK nr 1035 af 21/08/ Forvaltningsloven LBK nr 1365 af 07/12/ Offentlighedsloven LOV nr 572 af 19/12/ Brugerbetalingsbekendtgørelsen BEK nr 463 af 21/05/ Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 48 af 13/01/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr af 11/12/ Luftvejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, B-værdivejledningen, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, Supplement til B-værdivejledningen, Miljøprojekt Nr. 1252, Ekstern støj fra virksomheder, VEJ nr af 01/11/ Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune. 15. Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune. 16. Regulativ for Husholdningsaffald i Frederikssund Kommune. 35

36 Bilag 4 Oversigtsplan 36

37 Bilag 5 Målerapporter (spildevand og luft) OML 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 Bilag 6 Sagsnotat Rundvisning og inspektion Sagsnotat Dato: Captia nr Emne: Koatek miljøgodkendelse KL. nr miljøregulering Adresse: Håndværkervej 32 Ejer: Bo Olsen Sagsbehandler: AHJEN Sektion: Natur og miljø Besøg på Koatek A/S den 26. august. Til stede Koatek A/S: Direktør Bo Olsen (BO), LR Henning Kummerfeldt (HK), IT & Technical Manager Finn B. Hansen (FBH) Frederikssund Kommune: Kemiingeniør Allan Herrstedt Jensen (AHJEN) Miljøgodkendelsen hvad skal der ske. HK og AHJEN holdt et møde om status på arbejdet med at ansøge om miljøgodkendelse, som har forløbet siden Sagen er sat på stand-by omkring slutningen af april 2009 hvor Karin Larsen, som var sagsbehandler stoppede sagsbehandlingen. Sagskassetten indeholder mange løse s, forespørgsler, lister over maskiner, kemikalienavne og håndskrevne noter og er ikke specielt overskuelig, medmindre man selv har samlet trådene. Den bedste måde at komme videre på efter så lang en pause, hvor der kan være opstået ændringer i forhold til det indsamlede materiale, er at starte med at tage Bekendtgørelse 1481 s disposition i afsnit 14 for Listevirksomheder A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager bearbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. Og følge denne systematisk. AHJEN gjorde opmærksom på, at det er virksomhedens opgave at udarbejde ansøgningen (den miljøtekniske beskrivelse) med alle de relevante oplysninger i h t bekendtgørelsen. Af materialet fra tidligere fremgår det, at den tidligere sagsbehandler i Frederikssund Kommune er påbegyndt udarbejdelsen af den miljøtekniske beskrivelse, men at denne udarbejdelse er gået i stå. HK, som skal på ferie indtil primo oktober 2009 spurgte, om det var muligt at lave arbejdet i begyndelsen af oktober og om Frederikssund Kommune ville være behjælpelig med at strukturere ansøgningen. AHJEN lovede at være behjælpelig med dette. HK, som delvist er på efterløn, er i gang med at sikre at FBH - som efterfølger kan overtage arbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen og vedligeholdelsen af denne. Rundvisning Generelt Herefter viste HK, AHJEN rundt i virksomheden. Virksomheden, som er en maskinvirksomhed er underleverandør og fremstiller finmekaniske komponenter i titanium, beryllium kobber, nysølv, 59

60 monel, inconel, wolfram, rustfrit stål, aluminium, messing, plast mm. Der er fræsemaskiner, drejebænke/-automater, save, glasperleblæsning og affedterprocesser. Spåntagning Der fremstilles finmekaniske komponenter ved spåntagende processer, hvor der anvendes drejeautomater og CNC-styrede maskincentre (fræsning, boring, drejning, slibning). Der anvendes maskin-save til at opdele stangmateriale i passende længder for viderebearbejdning. Under spåntagning anvendes skærevæsker som køle-smøremiddel. Glasperleblæsning Glasperleblæsning foregår i separat rum med udsugning og partikelfiltre. Der er to blæsekabiner Gulvet i lokalet var contamineret med glasperler/-støv, hvilket gjorde det skrid-farligt. Dette blev kommenteret af AHJEN, som foreslog at lægge gummimåtter med huller i på gulvet for at undgå skrid-ulykker. Affedtning Affedtning af emner og transportkasser foregår i vandige opløsninger af sæbeaktive stoffer. Der er ingen C-stoffer imellem. Virksomheden fremtræder ren, pæn og vedligeholdt. Der er ingen tegn på, at eventuelt oliespild på gulvene bliver liggende. Ingen synlige tegn på oliespild. Skærevæsker - olieemulsioner Der anvendes vandige skære-/smørevæsker som er leveret af Leif ABC Hansen. Skærevæskerne separerer fint i olie- og vandfase i en olieudskiller og er miljøgodkendte (ref. HK). På enkelte maskiner anvendes olieemulsioner, som ikke egner sig for separation i olieudskiller og derfor opsamles disse særskilt. Skærevæsker og olieemulsioner recirkulerer på alle maskiner over lang tid (uger/måneder) indtil de skiftes. Olieholdigt affald Vestforbrænding I/S afhenter olieaffald og skærevæsker, samt tømmer olieudskilleren. Der er desuden alarm på olieudskilleren, hvor to niveaufølere udløser alarmen, såfremt der er fare for overløb. Ifølge HK, er der så lidt olie i olieudskilleren, som er meget overdimensioneret, at der endnu ikke er blevet tømt olie ud fra den. Spåner Spåner afdryppes for skærevæske og opsamles herefter i udendørs, overdækkede stålcontainere, der er anbragt på befæstet areal (SF-sten). Der aftappes en ganske lille mængde skærevæske fra disse containere ind imellem. Der er ingen synlige tegn på at der spildes olie/olieemulsion på SFstenbelægningen. Materialerester - stangmateriale Afskær fra materialestænger opbevares i overdækkede tromler, som er anbragt midlertidigt udendørs på det befæstede areal. Den økonomiske krise har dæmpet lysten til at de normale aftagere vil købe materialeresterne, og der afventes derfor en bedring i konjunkturen. Materialerne fremtræder umiddelbart tørre på overfladerne. Luftafkast Virksomheden har to luftstrømme, eet fra de støvende processer (glasperlestøv-holdig luft) og et fra de spåntagende processer og trykluft (olieholdig luft). Støvholdig luft renses gennem cykloner som virker som støvfiltre og endeligt gennem posefiltre inden det sendes videre. Olieholdig luft fra maskinerne renses for olie gennem oil-mist filtre inden dette sammen med øvrigt luft ledes til den fælles skorsten. Der er varmevekslere på udblæsningsluften til genvinding af rumvarme. 60

61 Kvalitetssikringssystem Koatek er i processen med at implementere et kvalitetssikringssystem iht. ISO 9001 og har i sammenhæng hermed et on-line informationssystem med touch-følsomme skærme, hvor enhver medarbejder, målrettet kan søge information om de forskellige forhold i virksomheden. Eksempelvis kan man få vejledning til hvor skærevæske skal anbringes, når det efter lang tids anvendelse skal tappes af maskinen. Skærm-dump fra Koateks hjemmeside, hvor brugerfladen til kvalitetssystemet vises her: Færdigvarelager Færdigvarelageret består af to aflåste skibscontainere, som opmagasineres udendørs. Varmeforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek varmeforsynes fra Jægerspris Kraftvarme amba. Vandforsyning Iht. Lokalplan 71 for Erhvervsområde i Jægerspris, 2003, skal Koatek vandforsynes fra det kommunale vandværk Femhøj. 61

62 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Afløb Området er kloakeret af tidligere Jægerspris Kommunes Kloakforsyning nu Frederikssund Forsyning. Billeder Der er taget billeder af Koatek A/S s produktionsforhold, samt oplagring og luftafkast ) Affedtertunnel. Vandige affedtningsvæsker 1) Kontorfaciliteter 2) CNC maskincentre 5) Affedtning i petroleumsprodukt og vask/skyllevand 3) Drejeautomater (stangautomater). 6) Ultralydsaffedtning 62

63 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 7) Vask af transportkasser 10) Glasblæsekabine med udsugning 8) Vasketunnel set fra enden 11)Råvarelager 9) Billede af recirkulerende olieemulsion og spåner. Olieemulsion bortskaffes separat og må ikke komme i olieudskilleren 12) Sav 63

64 Natur, teknik og miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 13) Trykluft, kompressorer og filtre 17) Olieoplag. Olie opbevares i skibscontainer på spildopsamlingsbakke. De forreste dunke er tomme. 14) Kig ned gennem produktionshallen 18) Det samlede luftafkast med posefiltre 15) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 19) Sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd med udluftningsrør 16) Oplag af afskær, - rester af stangmateriale 20) Færdigvarelager i aflåste skibscontainere 64

65 Bilag 7 Tilslutningstilladelse 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere