Dako Denmark A/S. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dako Denmark A/S. Maj 2014"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014

2

3 Virksomheder J.nr. MST Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 For: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42, 2600 Glostrup Matrikel nr.: 7 am Ejby By, Glostrup CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D210: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Miljøgodkendelsen omfatter: Etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende Bygning A Dato: 22. maj 2014 Godkendt: Annette S. Kristensen og Zabina Akhtar Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

4 Annonceres den 26. maj 2014 Klagefristen udløber den 23. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 26. november

5 Indledning Dako Denmark A/S (tidligere Dako Cytomation Danmark A/S) er beliggende på Produktionsvej 42 i Glostrup. Virksomheden fremstiller reagenser og systemer til diagnose af kræft og andre sygdomme. Dako Denmark A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D210 a):virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt den 6. oktober Godkendelsen er under revurdering i Miljøstyrelsen. Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Ansøgning er vedlagt som bilag A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Råvarer vil fortsat blive opbevaret i de nuværende bygninger på virksomheden. I forbindelse med ombygningen af lageret vil der blive etableret et køleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Køleanlægget placeres i en skurbygning med åben front uden for lagerbygningen, og der etableres samtidig en støjdæmpende væg langs den åbne front. Miljøstyrelsen vurderer, at den væsentligste miljøpåvirkning ved det nye pakkeri og køle/fryselager vil være støj fra køleanlægget. Det vurderes, at Dako Denmark A/S med etablering af støjvæggen vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj. Miljøstyrelsen kan - med henvisning til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse - anmode Dako Denmark A/S om at gennemføre støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkår, hvis der vurderes behov herfor. Den gældende miljøgodkendelse af Dako Denmark A/S indeholder en række vilkår for virksomhedens drift og indretning samt vilkår til regulering af emissioner fra virksomheden. Disse vilkår vil også være gældende for det nye pakkeri og køle/fryselager, og Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at meddele yderligere vilkår i forbindelse med dette projekt. Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Tilsvarende har Miljøstyrelsen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Afgørelse herom er meddelt den 5. maj 2014, og afgørelsen af dette annonceres samtidig med annoncering af meddelelse af nærværende miljøgodkendelse. Etablering af pakkeri og køle/fryselager er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens krav om basistilstandsrapport, idet Dako Denmark A/S ikke er omfattet af et listepunkt på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Denne miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte pakkeri og køle/fryselager kan etableres og drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse for Dako Denmark A/S. 3

6 Afgørelse og vilkår På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at Dako Denmark A/S kan etablere og drive et pakkeri og køle/fryselager i Bygning A. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse til DakoCytomation Danmark A/S af 6. oktober 2004 og gives på betingelse af, at de vilkår, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Der meddeles ikke yderligere vilkår. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3. Vurdering og bemærkninger Sagens oplysninger Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca. 75 ton, og lageret vil primært bestå af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. Lageret indrettes med en varemodtagelse, 3 lagerrum ved hhv. sturetemperatur (15-25 ºC), kølelager (2-8 ºC) og fryselager (under -18 ºC), konfigurationslokale til test og mindre tilretninger af udstyr inden afsendelse, pakkeri for færdigpakning før udsendelse samt diverse personalefaciliteter. I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Køleanlægget placeres i et åbent skur på vestsiden af Bygning A. Køleanlægget anvender CO 2 som kølemiddel, og det oplyses, at der anvendes 150 kg på driftsanlægget og 130 kg på backup-anlægget. Der forventes ikke samtidig drift af driftsanlæg og backup-anlæg. Der placeres en 20 m lang støjdæmpende væg med en højde på 2,5 m langs den åbne front på køleanlægget. I forbindelse med etablering af lagerbygningen vil køreruten til virksomheden blive omlagt, så leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Arbejdstiden på lageret er fra kl på hverdage. Køleanlægget vil køre i døgndrift året rundt. Dako Denmark AS har i den gældende miljøgodkendelse tilladelse til produktion i døgndrift. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

7 Luftforurening I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Der er et samlet punktudsug fra 3 arbejdspladser til dette arbejde. Punktudsugene samles med sug fra en truckladestation i et fælles afkast 1 m over tag. Afkastet er ikke forsynet med emissionsbegrænsende foranstaltninger. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionen af ethanol fra denne proces er meget begrænset. Herudover vil der ikke forekomme luftemission fra lagerbygningen. Der er i den gældende miljøgodkendelse fastsat vilkår om massestrømsgrænse, emissionsgrænseværdi samt B-værdi for en række opløsningsmidler, der anvendes i produktionen på Dako Denmark A/S, herunder ethanol. Bidraget fra konfigurationslokalet skal indgå ved vurdering af overholdelse af dette vilkår. Miljøstyrelsen vurderer, at afkast fra konfigurationslokalet ikke vil medføre, at de fastsatte grænseværdier for ethanol ikke kan overholdes, og vil derfor ikke stille vilkår om emissionsbegrænsende foranstaltninger for afkast fra konfigurationslokalet. Spildevand, overfladevand mv. Dako Denmark A/S oplyser, at der i forbindelse med indretning af Bygning A etableres sanitære installationer i bygningen (toilet/håndvask/bad) og at afløb herfra tilkobles de eksisterende kloakker. De overordnede afløbsforhold er uændrede i forhold til det nuværende. Der vurderes ingen nævneværdig ændring i mængden af spildevand, idet antallet af medarbejdere på virksomheden er uændret. Der udledes ikke kølevand fra systemet udover kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Glostrup Kommune er myndighed for afledning af spildevand til det kommunale renseanlæg, og udledningen af spildevand skal ske i henhold til tilslutningstilladelsen fra kommunen. Støj Ifølge Dako Denmark A/S har leverandøren oplyst at køleanlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 meters afstand uden støjvæg. Nærmeste nabomatrikel, matrikel 5p, ligger 10 m vest for køleanlægget. Ifølge den eksisterende miljøgodkendelse er denne matrikel beliggende i industriområde EE1, og der er fastsat en støjgrænseværdi på 60 db(a). Af hensyn til støjbegrænsning i forhold til denne nabo opstilles en 20 m lang og 2,5 m høj støjdæmpende væg parallelt langs den åbne front på køleanlægget. Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved reduceres støj fra transport af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Der henvises til nedenstående afsnit vedr. trafik. Endelig vurderer Dako Denmark A/S, at ventilation fra omklædningsrum, punktudsug og mekanisk røgventilation ikke vil give væsentligt støjbidrag. Samlet set vurderer Dako Denmark A/S at de eksisterende støjgrænser kan overholdes. Der foreligger dog ikke støjberegninger, der dokumenterer at de fastsatte grænseværdier for støj i den eksisterende miljøgodkendelse kan overholdes. 5

8 I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om støjgrænser, dels for industriområdet EE1 og dels for kolonihaveområdet EG9 og boligområderne EB4, EB6 og EB8. Områdebetegnelserne refererer til Kommuneplan for Glostrup Kommune Dako Denmark A/S og den nærmeste vestlige og sydlige nabo til Bygning A er i henhold til denne kommuneplan ( ) begge beliggende i industriområde EE1. Glostrup Kommune har efterfølgende i 2010 vedtaget kommuneplan I denne kommuneplan har en del af område EE1 ændret rammenummer til EC2: Lokalcenter ved Ejby Stationsområde, med den generelle anvendelse Lokalcenter, boligformål og erhvervsformål. EC2 indeholder blandt andet den vestlige nabomatrikel til Dako Denmark A/S, der er tættest på Bygning A. Ved henvendelse til Glostrup Kommune er det oplyst, at denne ændring skyldtes en planlagt station til letbanen og dertil hørende lokalcenter. Kommunen oplyste samtidig, at placeringen af letbanen efterfølgende er planlagt ændret, så denne forventes etableret længere væk fra Dako Denmark A/S areal. Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 14. maj 2014 vedtaget forslag til kommuneplan for Forslaget til ny kommuneplan offentliggøres den 28. maj 2014, og forslagets høringsperiode løber indtil den 6. august Kommuneplan forventes endeligt vedtaget i efteråret Ifølge forslag til Kommuneplan vil ovenstående område, EC2, fremover hedde EE01 og det vil igen være et erhvervsområde til kontor- og serviceerhverv samt industri- og værkstedsvirksomhed, som svarer til miljøklasse 1-2 i miljøhåndbogen. Kommunen har desuden oplyst, at den faktiske anvendelse af dette område på nuværende tidspunkt er erhverv, idet lokalcenteret aldrig er etableret og heller ikke vil blive det. På basis af disse oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at de støjgrænser på 60 db(a), der er fastsat for industriområdet EE1 i den eksisterende miljøgodkendelse, fortsat vil være gældende. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det planlagte pakkeri og køle/fryselager med etablering af en støjmur mod den vestlige nabo vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser på 60 db(a) i det nærliggende erhvervsområde EEo1. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil ske ændring af støjpåvirkningen i kolonihaveområdet og de nærmeste boligområder, idet Bygning A og det nye køleanlæg placeres langt fra disse. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at virksomheden på anmodning fra tilsynsmyndigheden skal lade foretage akkrediteret støjmåling af støjbidraget til omgivelserne. Miljøstyrelsen kan med henvisning til dette vilkår anmode Dako Denmark A/S om at dokumentere overholdelse af grænseværdierne, hvis der vurderes behov herfor. Affald Dako Denmark A/S oplyser, at der vil blive opsat 3 affaldscontainere til henholdsvis pap, papir og brændbart affald syd for Bygning A. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Opbevaring af affald skal ske i henhold til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og i henhold til Glostrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 6

9 Til- og frakørsel Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Dako Denmark A/S vurderer, at der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej, men at transporten internt på Dako Denmark A/S matrikel vil bliver tilsvarende øget i dagtimerne. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at af- og pålæsning af råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske på vestsiden af Bygning E, således at støjbidraget herfra er mindst muligt i forhold til parcelhuskvarteret ved Ejbyholm og haveforeningerne Ejbyholm og Islevdal. Anden transport at råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske syd for Bygning A. Da Bygning A alene skal rumme færdigvarer, vil transporten af råvarer og hjælpestoffer ikke blive påvirket af, at Bygning A indrettes til lager, ud over intern transport fra de øvrige bygninger til Bygning A. Denne transport vil ske i virksomhedens varevogn. Bedst tilgængelige teknik I køleanlægget anvendes CO 2 som kølemiddel. CO2 nedbryder ikke ozonlaget, og har en væsentlig lavere drivhuseffekt end de traditionelle HFC-kølemidler, der i øvrigt er udfaset i Danmark. I forhold til et andet muligt kølemiddel, kulbrinter, er CO2 ugiftigt og ubrændbart. CO 2 er ikke omfattet af CLP-forordningens liste over klassificeringer, på kandidatlisten under REACH-forordningen eller på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Dako Denmark A/S oplyser, at driftskøleanlægget er forsynet med varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af brugsvand og opvarmning af bygningen. Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra Glostrup Kommune Miljøstyrelsen har foretaget en høring af ansøgning om miljøgodkendelse hos Glostrup Kommune. Kommunen udtaler følgende: Vi vurderer, at den nye kølehal ikke vil påvirke forhold omkring spildevand, trafik eller kommunens planlægning i øvrigt og vi har ikke kendskab til bilag IV-arter. Vi vil dog gøre opmærksom på, at evt. ny bebyggelse skal opføres i henhold til lokalplan EL2.2 Ejby Industrivej, Erhvervsvej og Produktionsvej. Udtalelse fra virksomheden Dako Denmark A/S har haft udkast til godkendelse til høring. Virksomheden har ikke haft nogle bemærkninger til udkastet. Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Samtidig annonceres afgørelse om at etablering af pakkeri og køle/fryserlager hos Dako Denmark A/S ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse er meddelt den 5. maj

10 Miljøgodkendelsen Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2014 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelse ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 8

11 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Glostrup Kommune Danmarks Naturfredningsforening Embedslægeinstitutionen Friluftsrådet BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse excl. bilag Bilag B: Liste over sagens akter 9

12

13 Miljøansøgning for kølelager Dako Denmark A/S Teknikerbyen Virum Danmark Tlf.: Fax: CVR nr

14 Udarb.: NKBE/ALECTIA Kontrolleret: HQJA/ALECTIA Kim Christoffersen/Dako Godkendt: NKBE/ALECTIS Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) Ansøger Kontaktperson Oplysninger om virksomhedens art (B) Listebetegnelse Det ansøgte projekt Risikobekendtgørelsen Ophørstidspunkt Etablering Virksomhedens beliggenhed (D) Oversigtsplan Lokaliseringsovervejelser Daglig driftstid Til- og frakørselsforhold og støj Virksomhedens indretning (E) Virksomhedens produktion Produktionskapacitet Procesforløb Energianlæg Driftsforstyrrelser eller uheld Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Listen over uønskede stoffer Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Side 2 af 21

15 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Bilag 5. Placering af affaldscontainer Bilag 6. Kloakforhold Bilag 7. Køleanlæg Bilag 8. Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Side 3 af 21

16 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) 1.1 Ansøger Navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Virksomhedens navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Matrikelnummer 7am Ejerlav Ejby By, Glostrup CVR-nummer P-nummer Kontaktperson Navn Stig Hansen, HSE manager Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Oplysninger om virksomhedens art (B) 2.1 Listebetegnelse Bilag 2, Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2 nr. 3 Punkt: D210 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 2.2 Det ansøgte projekt Projektet omfatter indvendig ombygning af eksisterende hal i bygning A pakke- og lagerbygning til pakkeri- og lagerfunktion nu med køl og frys. Hallen er 40 m gange 100 m og blev opført i Lageret skal erstatte lagerfunktioner, som pt ligger i andre bygninger på virksomheden. Lagerhallen i bygning A vil udelukkende blive brugt til lager af færdigvarer. Råvarer vil forblive opbevaret i nuværende lokaler på matriklen Side 4 af 21

17 I forbindelse med køling af hallen vil der blive etableret et køleanlæg til forsyning af termisk isoleret køle- og fryserum. Kølemidlet er det CO2 neutrale R744 (CO2). Rørforbindelser er kondensisoleret kobberrør. Udenfor på den vestvendte langside af bygning A på matrikel 7am placeres køleanlægget i en skurbygning med åben front. Parallelt langs den åbne front opstilles en støjdæmpende væg 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Der etableres ventilation fra omklædningsrum, fra truck ladestationer og fra punktsug i konfigurationslokale.i kølerum etableres mekanisk røgventilation. Se evt. byggetilladelse sag 13/8854 af for nærmere beskrivelse, og afsnit Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 2.4 Ophørstidspunkt Der ansøges om et permanent køle-/frostlager. 2.5 Etablering Ombygningen af lageret i den eksisterende Bygning A forventes afsluttet april Lageret ønskes taget i brug hurtigst muligt efter ombygningen. 3 Virksomhedens beliggenhed (D) 3.1 Oversigtsplan I bilag 1 forefindes en oversigtsplan i målestok 1:2.000 med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen er forsynet med en nordpil. 3.2 Lokaliseringsovervejelser Den eksisterende lagerbygning er valgt til at samle lager, der har været fordelt på flere af virksomhedens bygninger. Bygningen er valgt ud fra bedst mulige kapacitet og kort kørevej for ekstern trafik, og dermed mindre trafikbelastning på eksterne veje. 3.3 Daglig driftstid Arbejdstiden på lageret bygning A-hallen: Side 5 af 21

18 Daghold - mandag til fredag fra til Aftenholdet - mandag til torsdag fra til Køleanlæggets formål er at holde produkterne i køle- og frostrum på henholdsvis 2-8 Cog < -18 C hele døgnet alle ugens 7 dage. Anlægget vil derfor være i drift timer om året. Systemet er opbygget af et driftsanlæg og et nødkøleanlæg, som hver i sær kan klarer den fulde last. De er ikke tiltænkt at være i drift samtidigt. 3.4 Til- og frakørselsforhold og støj Den samlede varertransport til og fra matriklen vil være uændret, men selve køreruten blive omlagt, til fordel for virksomhedens naboer herunder kolonihaverne (mat. Nr. 5d og 5c) øst for Bygning A. Således vil færdigvarer fra leverandører og andre Agilent selskaber kun komme til den sydlige indkørsel af bygning A-hallen. Derved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej. Råvarer fra leverandører vil som i dag blive kørt til bygning EM (se bilag 2), hvor de kører ind på matriklen mellem bygning A og E. Der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej i forbindelse med lageraktiviteterne. Varetransport i dag til bygning EM: Der kommer ca. 20 til 30 lastbiler/varevogne per dag dækkende både råvarer og færdigvarer ind og ud til bygning EM (blå rute, fig. 1). Varetransport efter ibrugtagning af bygning A: Til bygning EM vil der i fremtiden komme 10 til 15 lastbiler pr dag (Aflevering af råvarer) (blå rute, fig. 1). Til bygning A vil der komme ca. 10 varevogne og 5 til 10 lastbiler pr dag. (Aflevering og afhentning af færdigvarer og emballage) (sort rute, fig. 1). Dako s egen varevogn vil blive anvendt til intern transport af egen producerede færdigvarer. Denne transport sker mellem bygning EM og A, og vil foregå 5 til 10 gang pr dag. Denne kørsel vil foregå på veje på Dako s matrikel (grøn rute, fig. 1) Side 6 af 21

19 Figur 1. Køreveje: Blå hidtige kørerute Grøn ny intern kørerute og Sort ny kørerute. 4 Virksomhedens indretning (E) Tegninger over virksomhedens indretning: Placeringen af Dako s bygninger er vist i bilag 2. Bygning A-hallen er den af projektet omfattede ombygning. Lagerbygningens placering på matriklen og placeringen af køleanlæg er vist på bilag 3. Afkast (se bilag 4 for placering): Der er ét afkast fra omklædningsrum (modullinie A-B; 10), og et afkast fra 3 punktsug og én ladestation (modullinie A-B;10), ét afkast fra kølerum mekanisk røgventilation (modullinie B-C; 6-7), ét afkast fra 2 truck lader station (modullinie B;1) og ét afkast fra toilet (modullinie A;2). Placeringen af luftafkast på bygning A er vist på bilag 4. - Støjkilder og vibrationskilder udgøres af afkast på tag, køleanlæg i skuret på vestsiden af hallen og transport på Dako s matrikel. Se bilag 3 og Side 7 af 21

20 - De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A-hallen, se bilag 6 for nye afløb. - Der forekommer ikke oplag af råvarer eller hjælpestoffer eller nye tankanlæg. Der placeres 3 nye affaldscontainere i den sydlige ende uden for bygning A til pap, plast og brændbart, se bilag 5. - De interne transportveje er vist med grøn i figur 1. 5 Virksomhedens produktion I det ansøgte pakkeri- og lager i Bygning A, skal Dako Denmark s færdigvarer opbevares samt lager af færdigvarer importeret fra udlandet. Færdigvarerne udgøres primært af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. 5.1 Produktionskapacitet Der foregår ingen produktion i lagerbygningen. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca 75 ton. 5.2 Procesforløb Færdigvarerne leveres ind og ud i den sydvendte facade af Bygning A. Varerne placeres på lager. Bygningen er indrettet med følgende funktioner: Lagerrum til opbevaring af færdigvarer ved grader C til opbevaring af færdigvarer ved 2-8 grader C Fryserum til opbevaring af færdigvarer ved <-18 grader C Pakkeri for færdigpakning til udsending Varemodtagelse med håndtering, sortering og midlertidigt oplag af ind og udgående varer. Der er få kontorpladser i modtagelsen og pakkeområde. konfigurationslokale med test og mindre tilretninger af færdigproducerede udstyr inden udsending. Omklædningsfaciliteter til personale og rengøringsrum Pauserum til medarbejderne Køleanlæg er placeret i skur på vestsiden langs bygning A 5.3 Energianlæg Varme Bemandede rum varmeforsynes medradiatorer eller calorifere, som tilsluttes varmesystem fra naturgasfyr i bygning E. Merforbruget til hallen anslås til et årligt merforbrug på 420 MWh. Lagerrum opvarmes med kaloriferer Side 8 af 21

21 El El leveres af Dong Energy. Køling Til køleanlægget til forsyning af de termisk isolerede køle- og fryserum anvendes CO2 neutralt kølemiddel R744(CO2). 5.4 Driftsforstyrrelser eller uheld Driftsstop af lageret vil ikke medføre udslip til miljøet. Der foregår ikke processer eller håndtering der ved uheld kan give udslip til miljøet. 5.5 Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Den primære funktion og proces for lageret er køleanlægget. Hvortil der anvendes miljøvenligt kølemiddel og et energioptimeret anlæg såvel som ekstra isoleret vægge, gulve og lofter i de nedkølede rum. En nærmere beskrivelse af anlægget er gengivet i bilag 7. Udover energiforbrug er den primære miljøpåvirkning støj fra drift af køleanlægget. Til reduktion af støjen er opsat støjhegn mod nærmeste nabo (se under afsnit for støj). Kølemiddel: CO2 er et naturligt kølemiddel, som ikke nedbryder ozonlaget og drivhuseffekten er en tusindfaktor mindre end HFC kølemidlerne. Derudover har CO2 to meget vigtige fordele sammenlignet med kulbrinte; det er ugiftigt og ikke brændbart. CO2 er iht. DS/EN A2 kategoriseret i sikkerhedsgruppe A1. Energi Anlægget er forsynet med en Danfoss AdapKool regulator specielt designet til optimal drift af transkritiske CO2 anlæg. Styringen har indbygget således at det altid vil køre efter det højst mulige setpunkt. Driftskøleanlægget er forsynet med 100 % varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af henholdsvis varmt brugsvand og opvarmning af bygningen. Dette bringer den samlede virkningsgrad op på en COP over Listen over uønskede stoffer Der anvendes ikke stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer i aktiviteterne på lageret. Enkelte produkter rummer uønskede stoffer, men er i lukket emballage ved ankomst, oplagring og afsending fra lageret Side 9 af 21

22 6 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Der vurderes ikke at afstedkomme væsentlige forurening fra lagerbygningens aktiviteter. 6.1 Luftforurening Der er 3 punkter fra arbejdsborde i konfigurationslokalet, som samles i et afkast en meter over tag. Arbejdet består i at fjerne etiketter/klistermærker, hvor til der primært anvendes ethanol. Ethanolen med klud og der anvendes meget få ml. Udsuges fra arbejdsstedet sker via punktsug af arbejdsmiljømæssige hensyn. Der anvendes og udledes meget få ml 70% ethanol, den beskedne mængde bidrager ikke til overskridelse af virksomhedens samlede massestrøm, hvorfor der ikke er installeret emissionsbegrænsende tiltag. Afkastet er 1 m over tag. Volumenstrømmen i afkastet er 3000 m3/time og temperaturen er stuetemperatur. Stofklasse, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder er angivet i tabel 1. Stof Cas nr. Hovedgruppe Klasse Massestrøm Emissions B-værdi grænse grænseværdi Ethanol III g/h 300 mg/nm3 5 mg/m3 6.2 Spildevand De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A, se bilag 6 for kloakforhold. Der forventes ca 25 medarbejdere på lageret, som anvender de sanitære forhold. Der er tale om medarbejdere som flyttes fra andre afdelinger i virksomheden, således vurderes ingen nævneværdig ændring i spildevandstilledningen eller regnvandudledningen. Der udledes ikke kølevand fra systemet foruden kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Der udledes ikke industrispildevand fra lageraktiviteterne Side 10 af 21

23 6.3 Støj Køleanlæg Jævnfør leverandøren af køleanlægget compsuper_sigma er følgende støjdata oplyst: Anlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 m. Dette er uden støjvæg. Til reduktion af støjbidraget i skel til nabo matrikel 5p opsættes en støjvæg. Støjdæmpning Parallelt langs den åbne front på køleanlægget opstilles en støjdæmpende væg på 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Ventilation Der etableres ventilation fra omklædningsrum og fra punktsug i konfigurationslokalet og i kølerum mekanisk røgventilation, som ikke vurderes at give væsentligt støjbidrag. Kørsel Vedr. støj fra kørsel og transport vil denne halveres på Produktionsvej idet kørslen flyttes ind på virksomhedens matrikel, således vil støjbelastningen tæt til naborene samlet reduceres, men kørestøjen på Dako s matrikel øges, dog kun i dagtimerne. Se afsnit 3.4 om til- og fra kørselsforhold. Køleanlægget ved Bygning A ligger på vestsiden 10 m fra skel til matrikel 5p, Industriområde. Samlet set vurderes støjkravet baseret på leverandøroplysinger og med installation af støjvæg overholdt. Virksomhedens samlede støjkrav er følgende fra Miljøgodkendelsen: Område a) Industriområde EE1 b) Kolonoihaveområde EG9 og boligområ- Mandag fredag Kl Lørdag kl Mandag fredag Kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage Kl db (A) 60 db (A) 60 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 35 db (A) Side 11 af 21

24 de EB4, EB6 og EB8 med åben og lav bebyggelse. Støjens spidsværdi må i tidsrummet kl højest overstige det i området b) givne støjgrænseværdi med 15 db (a) dvs. 50 db(a) 6.4 Affald Alt affald fra bygningen vil blive håndteret ifølge gældende erhvervsregulativ og i henhold til virksomhedens procedurer for affaldshåndtering. Der vil på pladsen syd for bygning A blive opstillet 3 affaldscontainere én til pap, én til plast og én til almindelig brændbart. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Affaldet er primært emballageaffald. Der forventes håndteret 1-2 tons pap pr. år og kg plast pr. år i de nye affaldscontainere. Mængden af brændbart affald haves der ikke pt et skøn for. 6.5 Jord og grundvand Der forekommer ikke åben håndtering af forurenende stoffer på lageret eller udenfor lageret. 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Det vurderes, at virksomhedens nuværende egenkontrol og vilkår i eksisterende miljøgodkendelse er tilstrækkelige til regulering af virksomhedens drift efter ombygning af lager og etablering af køleanlæg. 8 Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Ombygning af lageret og etablering af køleanlæg hos virksomheden virderes ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Se redegørelse i bilag Side 12 af 21

25 Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Side 13 af 21

26 Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A (Ombygningen vedrører den del af bygning A, som på billedet er benævnt A. Hallen) Side 14 af 21

27 Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Hallen i bygning A er angivet med sort skrift Byg A. Køleanlæggets placering i skur langs bygning A vestlig langside, er angivet med sort skrift KØL Side 15 af 21

28 Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Side 16 af 21

29 Bilag 5. Placering af affaldscontainer Affaldscontainerne vil blive placeret i den sydlige del af matriklen, uden at så i vejen for til- og frakørsel. Den præcise placering er ikke valgt endnu og derfor ikke tegnet ind på det originale kortet, vedhæftet ansøgningen, men illustreret neden for Side 17 af 21

Dako Denmark A/S. Februar 2015

Dako Denmark A/S. Februar 2015 Miljøgodkendelse Udskiftning af fyringsanlæg i bygning BA Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Februar 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01347 Ref. anskr/zaakh Den 3. februar 2014 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger

Afslaget gives efter 33 i lov om miljøbeskyttelse 1. Sagens oplysninger I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S v/ Jonas Nedenskov Virksomheder J.nr. MST-1270-01154 Ref. ANBRI/MOLUT Den 30. april 2014-2014 Også sendt som digital post Amager Ressourcecenter

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udvidelse af spraykøletunnel

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udvidelse af spraykøletunnel Rose Poultry A/S Elmegårdsvej 4 Skovsgård 9460 Brovst Aarhus J.nr. MST-1270-00386 Ref. bevch/ulsee Dato 13. april 2011 Sendes kun på e-mail på sba@rosepoultry.dk og hkj@rosepoultry.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Stena Recycling A/S Vissenbjerg

Stena Recycling A/S Vissenbjerg Den 7. juni 2016 Stena Recycling A/S Vissenbjerg Ansøgning om tillægsgodkendelse til etablering af nyt afkast fra spraydåseanlæg: Oplysninger om virksomheden jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen A.

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev. Charlotte og Jan Gram Slotsvej 3 4871 Horbelev Sendt til: dyrehjem@gmail.com 12. MARTS 2013 LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

Læs mere

Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted

Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov. Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted Vagn Holger Terpager Hviid Lejrskovvej 4 6640 Lunderskov By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ny hal til smedeværksted Astrup Entreprise A/S, har den 04.03.2013, på vegne af ejeren

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere