Dako Denmark A/S. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dako Denmark A/S. Maj 2014"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014

2

3 Virksomheder J.nr. MST Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 For: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42, 2600 Glostrup Matrikel nr.: 7 am Ejby By, Glostrup CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D210: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Miljøgodkendelsen omfatter: Etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende Bygning A Dato: 22. maj 2014 Godkendt: Annette S. Kristensen og Zabina Akhtar Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

4 Annonceres den 26. maj 2014 Klagefristen udløber den 23. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 26. november

5 Indledning Dako Denmark A/S (tidligere Dako Cytomation Danmark A/S) er beliggende på Produktionsvej 42 i Glostrup. Virksomheden fremstiller reagenser og systemer til diagnose af kræft og andre sygdomme. Dako Denmark A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D210 a):virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt den 6. oktober Godkendelsen er under revurdering i Miljøstyrelsen. Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Ansøgning er vedlagt som bilag A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Råvarer vil fortsat blive opbevaret i de nuværende bygninger på virksomheden. I forbindelse med ombygningen af lageret vil der blive etableret et køleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Køleanlægget placeres i en skurbygning med åben front uden for lagerbygningen, og der etableres samtidig en støjdæmpende væg langs den åbne front. Miljøstyrelsen vurderer, at den væsentligste miljøpåvirkning ved det nye pakkeri og køle/fryselager vil være støj fra køleanlægget. Det vurderes, at Dako Denmark A/S med etablering af støjvæggen vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj. Miljøstyrelsen kan - med henvisning til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse - anmode Dako Denmark A/S om at gennemføre støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkår, hvis der vurderes behov herfor. Den gældende miljøgodkendelse af Dako Denmark A/S indeholder en række vilkår for virksomhedens drift og indretning samt vilkår til regulering af emissioner fra virksomheden. Disse vilkår vil også være gældende for det nye pakkeri og køle/fryselager, og Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at meddele yderligere vilkår i forbindelse med dette projekt. Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Tilsvarende har Miljøstyrelsen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Afgørelse herom er meddelt den 5. maj 2014, og afgørelsen af dette annonceres samtidig med annoncering af meddelelse af nærværende miljøgodkendelse. Etablering af pakkeri og køle/fryselager er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens krav om basistilstandsrapport, idet Dako Denmark A/S ikke er omfattet af et listepunkt på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Denne miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte pakkeri og køle/fryselager kan etableres og drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse for Dako Denmark A/S. 3

6 Afgørelse og vilkår På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at Dako Denmark A/S kan etablere og drive et pakkeri og køle/fryselager i Bygning A. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse til DakoCytomation Danmark A/S af 6. oktober 2004 og gives på betingelse af, at de vilkår, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Der meddeles ikke yderligere vilkår. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3. Vurdering og bemærkninger Sagens oplysninger Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca. 75 ton, og lageret vil primært bestå af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. Lageret indrettes med en varemodtagelse, 3 lagerrum ved hhv. sturetemperatur (15-25 ºC), kølelager (2-8 ºC) og fryselager (under -18 ºC), konfigurationslokale til test og mindre tilretninger af udstyr inden afsendelse, pakkeri for færdigpakning før udsendelse samt diverse personalefaciliteter. I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Køleanlægget placeres i et åbent skur på vestsiden af Bygning A. Køleanlægget anvender CO 2 som kølemiddel, og det oplyses, at der anvendes 150 kg på driftsanlægget og 130 kg på backup-anlægget. Der forventes ikke samtidig drift af driftsanlæg og backup-anlæg. Der placeres en 20 m lang støjdæmpende væg med en højde på 2,5 m langs den åbne front på køleanlægget. I forbindelse med etablering af lagerbygningen vil køreruten til virksomheden blive omlagt, så leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Arbejdstiden på lageret er fra kl på hverdage. Køleanlægget vil køre i døgndrift året rundt. Dako Denmark AS har i den gældende miljøgodkendelse tilladelse til produktion i døgndrift. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

7 Luftforurening I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Der er et samlet punktudsug fra 3 arbejdspladser til dette arbejde. Punktudsugene samles med sug fra en truckladestation i et fælles afkast 1 m over tag. Afkastet er ikke forsynet med emissionsbegrænsende foranstaltninger. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionen af ethanol fra denne proces er meget begrænset. Herudover vil der ikke forekomme luftemission fra lagerbygningen. Der er i den gældende miljøgodkendelse fastsat vilkår om massestrømsgrænse, emissionsgrænseværdi samt B-værdi for en række opløsningsmidler, der anvendes i produktionen på Dako Denmark A/S, herunder ethanol. Bidraget fra konfigurationslokalet skal indgå ved vurdering af overholdelse af dette vilkår. Miljøstyrelsen vurderer, at afkast fra konfigurationslokalet ikke vil medføre, at de fastsatte grænseværdier for ethanol ikke kan overholdes, og vil derfor ikke stille vilkår om emissionsbegrænsende foranstaltninger for afkast fra konfigurationslokalet. Spildevand, overfladevand mv. Dako Denmark A/S oplyser, at der i forbindelse med indretning af Bygning A etableres sanitære installationer i bygningen (toilet/håndvask/bad) og at afløb herfra tilkobles de eksisterende kloakker. De overordnede afløbsforhold er uændrede i forhold til det nuværende. Der vurderes ingen nævneværdig ændring i mængden af spildevand, idet antallet af medarbejdere på virksomheden er uændret. Der udledes ikke kølevand fra systemet udover kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Glostrup Kommune er myndighed for afledning af spildevand til det kommunale renseanlæg, og udledningen af spildevand skal ske i henhold til tilslutningstilladelsen fra kommunen. Støj Ifølge Dako Denmark A/S har leverandøren oplyst at køleanlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 meters afstand uden støjvæg. Nærmeste nabomatrikel, matrikel 5p, ligger 10 m vest for køleanlægget. Ifølge den eksisterende miljøgodkendelse er denne matrikel beliggende i industriområde EE1, og der er fastsat en støjgrænseværdi på 60 db(a). Af hensyn til støjbegrænsning i forhold til denne nabo opstilles en 20 m lang og 2,5 m høj støjdæmpende væg parallelt langs den åbne front på køleanlægget. Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved reduceres støj fra transport af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Der henvises til nedenstående afsnit vedr. trafik. Endelig vurderer Dako Denmark A/S, at ventilation fra omklædningsrum, punktudsug og mekanisk røgventilation ikke vil give væsentligt støjbidrag. Samlet set vurderer Dako Denmark A/S at de eksisterende støjgrænser kan overholdes. Der foreligger dog ikke støjberegninger, der dokumenterer at de fastsatte grænseværdier for støj i den eksisterende miljøgodkendelse kan overholdes. 5

8 I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om støjgrænser, dels for industriområdet EE1 og dels for kolonihaveområdet EG9 og boligområderne EB4, EB6 og EB8. Områdebetegnelserne refererer til Kommuneplan for Glostrup Kommune Dako Denmark A/S og den nærmeste vestlige og sydlige nabo til Bygning A er i henhold til denne kommuneplan ( ) begge beliggende i industriområde EE1. Glostrup Kommune har efterfølgende i 2010 vedtaget kommuneplan I denne kommuneplan har en del af område EE1 ændret rammenummer til EC2: Lokalcenter ved Ejby Stationsområde, med den generelle anvendelse Lokalcenter, boligformål og erhvervsformål. EC2 indeholder blandt andet den vestlige nabomatrikel til Dako Denmark A/S, der er tættest på Bygning A. Ved henvendelse til Glostrup Kommune er det oplyst, at denne ændring skyldtes en planlagt station til letbanen og dertil hørende lokalcenter. Kommunen oplyste samtidig, at placeringen af letbanen efterfølgende er planlagt ændret, så denne forventes etableret længere væk fra Dako Denmark A/S areal. Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 14. maj 2014 vedtaget forslag til kommuneplan for Forslaget til ny kommuneplan offentliggøres den 28. maj 2014, og forslagets høringsperiode løber indtil den 6. august Kommuneplan forventes endeligt vedtaget i efteråret Ifølge forslag til Kommuneplan vil ovenstående område, EC2, fremover hedde EE01 og det vil igen være et erhvervsområde til kontor- og serviceerhverv samt industri- og værkstedsvirksomhed, som svarer til miljøklasse 1-2 i miljøhåndbogen. Kommunen har desuden oplyst, at den faktiske anvendelse af dette område på nuværende tidspunkt er erhverv, idet lokalcenteret aldrig er etableret og heller ikke vil blive det. På basis af disse oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at de støjgrænser på 60 db(a), der er fastsat for industriområdet EE1 i den eksisterende miljøgodkendelse, fortsat vil være gældende. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det planlagte pakkeri og køle/fryselager med etablering af en støjmur mod den vestlige nabo vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser på 60 db(a) i det nærliggende erhvervsområde EEo1. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil ske ændring af støjpåvirkningen i kolonihaveområdet og de nærmeste boligområder, idet Bygning A og det nye køleanlæg placeres langt fra disse. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at virksomheden på anmodning fra tilsynsmyndigheden skal lade foretage akkrediteret støjmåling af støjbidraget til omgivelserne. Miljøstyrelsen kan med henvisning til dette vilkår anmode Dako Denmark A/S om at dokumentere overholdelse af grænseværdierne, hvis der vurderes behov herfor. Affald Dako Denmark A/S oplyser, at der vil blive opsat 3 affaldscontainere til henholdsvis pap, papir og brændbart affald syd for Bygning A. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Opbevaring af affald skal ske i henhold til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og i henhold til Glostrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 6

9 Til- og frakørsel Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Dako Denmark A/S vurderer, at der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej, men at transporten internt på Dako Denmark A/S matrikel vil bliver tilsvarende øget i dagtimerne. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at af- og pålæsning af råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske på vestsiden af Bygning E, således at støjbidraget herfra er mindst muligt i forhold til parcelhuskvarteret ved Ejbyholm og haveforeningerne Ejbyholm og Islevdal. Anden transport at råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske syd for Bygning A. Da Bygning A alene skal rumme færdigvarer, vil transporten af råvarer og hjælpestoffer ikke blive påvirket af, at Bygning A indrettes til lager, ud over intern transport fra de øvrige bygninger til Bygning A. Denne transport vil ske i virksomhedens varevogn. Bedst tilgængelige teknik I køleanlægget anvendes CO 2 som kølemiddel. CO2 nedbryder ikke ozonlaget, og har en væsentlig lavere drivhuseffekt end de traditionelle HFC-kølemidler, der i øvrigt er udfaset i Danmark. I forhold til et andet muligt kølemiddel, kulbrinter, er CO2 ugiftigt og ubrændbart. CO 2 er ikke omfattet af CLP-forordningens liste over klassificeringer, på kandidatlisten under REACH-forordningen eller på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Dako Denmark A/S oplyser, at driftskøleanlægget er forsynet med varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af brugsvand og opvarmning af bygningen. Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra Glostrup Kommune Miljøstyrelsen har foretaget en høring af ansøgning om miljøgodkendelse hos Glostrup Kommune. Kommunen udtaler følgende: Vi vurderer, at den nye kølehal ikke vil påvirke forhold omkring spildevand, trafik eller kommunens planlægning i øvrigt og vi har ikke kendskab til bilag IV-arter. Vi vil dog gøre opmærksom på, at evt. ny bebyggelse skal opføres i henhold til lokalplan EL2.2 Ejby Industrivej, Erhvervsvej og Produktionsvej. Udtalelse fra virksomheden Dako Denmark A/S har haft udkast til godkendelse til høring. Virksomheden har ikke haft nogle bemærkninger til udkastet. Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Samtidig annonceres afgørelse om at etablering af pakkeri og køle/fryserlager hos Dako Denmark A/S ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse er meddelt den 5. maj

10 Miljøgodkendelsen Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2014 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelse ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 8

11 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Glostrup Kommune Danmarks Naturfredningsforening Embedslægeinstitutionen Friluftsrådet BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse excl. bilag Bilag B: Liste over sagens akter 9

12

13 Miljøansøgning for kølelager Dako Denmark A/S Teknikerbyen Virum Danmark Tlf.: Fax: CVR nr

14 Udarb.: NKBE/ALECTIA Kontrolleret: HQJA/ALECTIA Kim Christoffersen/Dako Godkendt: NKBE/ALECTIS Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) Ansøger Kontaktperson Oplysninger om virksomhedens art (B) Listebetegnelse Det ansøgte projekt Risikobekendtgørelsen Ophørstidspunkt Etablering Virksomhedens beliggenhed (D) Oversigtsplan Lokaliseringsovervejelser Daglig driftstid Til- og frakørselsforhold og støj Virksomhedens indretning (E) Virksomhedens produktion Produktionskapacitet Procesforløb Energianlæg Driftsforstyrrelser eller uheld Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Listen over uønskede stoffer Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Side 2 af 21

15 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Bilag 5. Placering af affaldscontainer Bilag 6. Kloakforhold Bilag 7. Køleanlæg Bilag 8. Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Side 3 af 21

16 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) 1.1 Ansøger Navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Virksomhedens navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Matrikelnummer 7am Ejerlav Ejby By, Glostrup CVR-nummer P-nummer Kontaktperson Navn Stig Hansen, HSE manager Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Oplysninger om virksomhedens art (B) 2.1 Listebetegnelse Bilag 2, Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2 nr. 3 Punkt: D210 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 2.2 Det ansøgte projekt Projektet omfatter indvendig ombygning af eksisterende hal i bygning A pakke- og lagerbygning til pakkeri- og lagerfunktion nu med køl og frys. Hallen er 40 m gange 100 m og blev opført i Lageret skal erstatte lagerfunktioner, som pt ligger i andre bygninger på virksomheden. Lagerhallen i bygning A vil udelukkende blive brugt til lager af færdigvarer. Råvarer vil forblive opbevaret i nuværende lokaler på matriklen Side 4 af 21

17 I forbindelse med køling af hallen vil der blive etableret et køleanlæg til forsyning af termisk isoleret køle- og fryserum. Kølemidlet er det CO2 neutrale R744 (CO2). Rørforbindelser er kondensisoleret kobberrør. Udenfor på den vestvendte langside af bygning A på matrikel 7am placeres køleanlægget i en skurbygning med åben front. Parallelt langs den åbne front opstilles en støjdæmpende væg 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Der etableres ventilation fra omklædningsrum, fra truck ladestationer og fra punktsug i konfigurationslokale.i kølerum etableres mekanisk røgventilation. Se evt. byggetilladelse sag 13/8854 af for nærmere beskrivelse, og afsnit Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 2.4 Ophørstidspunkt Der ansøges om et permanent køle-/frostlager. 2.5 Etablering Ombygningen af lageret i den eksisterende Bygning A forventes afsluttet april Lageret ønskes taget i brug hurtigst muligt efter ombygningen. 3 Virksomhedens beliggenhed (D) 3.1 Oversigtsplan I bilag 1 forefindes en oversigtsplan i målestok 1:2.000 med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen er forsynet med en nordpil. 3.2 Lokaliseringsovervejelser Den eksisterende lagerbygning er valgt til at samle lager, der har været fordelt på flere af virksomhedens bygninger. Bygningen er valgt ud fra bedst mulige kapacitet og kort kørevej for ekstern trafik, og dermed mindre trafikbelastning på eksterne veje. 3.3 Daglig driftstid Arbejdstiden på lageret bygning A-hallen: Side 5 af 21

18 Daghold - mandag til fredag fra til Aftenholdet - mandag til torsdag fra til Køleanlæggets formål er at holde produkterne i køle- og frostrum på henholdsvis 2-8 Cog < -18 C hele døgnet alle ugens 7 dage. Anlægget vil derfor være i drift timer om året. Systemet er opbygget af et driftsanlæg og et nødkøleanlæg, som hver i sær kan klarer den fulde last. De er ikke tiltænkt at være i drift samtidigt. 3.4 Til- og frakørselsforhold og støj Den samlede varertransport til og fra matriklen vil være uændret, men selve køreruten blive omlagt, til fordel for virksomhedens naboer herunder kolonihaverne (mat. Nr. 5d og 5c) øst for Bygning A. Således vil færdigvarer fra leverandører og andre Agilent selskaber kun komme til den sydlige indkørsel af bygning A-hallen. Derved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej. Råvarer fra leverandører vil som i dag blive kørt til bygning EM (se bilag 2), hvor de kører ind på matriklen mellem bygning A og E. Der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej i forbindelse med lageraktiviteterne. Varetransport i dag til bygning EM: Der kommer ca. 20 til 30 lastbiler/varevogne per dag dækkende både råvarer og færdigvarer ind og ud til bygning EM (blå rute, fig. 1). Varetransport efter ibrugtagning af bygning A: Til bygning EM vil der i fremtiden komme 10 til 15 lastbiler pr dag (Aflevering af råvarer) (blå rute, fig. 1). Til bygning A vil der komme ca. 10 varevogne og 5 til 10 lastbiler pr dag. (Aflevering og afhentning af færdigvarer og emballage) (sort rute, fig. 1). Dako s egen varevogn vil blive anvendt til intern transport af egen producerede færdigvarer. Denne transport sker mellem bygning EM og A, og vil foregå 5 til 10 gang pr dag. Denne kørsel vil foregå på veje på Dako s matrikel (grøn rute, fig. 1) Side 6 af 21

19 Figur 1. Køreveje: Blå hidtige kørerute Grøn ny intern kørerute og Sort ny kørerute. 4 Virksomhedens indretning (E) Tegninger over virksomhedens indretning: Placeringen af Dako s bygninger er vist i bilag 2. Bygning A-hallen er den af projektet omfattede ombygning. Lagerbygningens placering på matriklen og placeringen af køleanlæg er vist på bilag 3. Afkast (se bilag 4 for placering): Der er ét afkast fra omklædningsrum (modullinie A-B; 10), og et afkast fra 3 punktsug og én ladestation (modullinie A-B;10), ét afkast fra kølerum mekanisk røgventilation (modullinie B-C; 6-7), ét afkast fra 2 truck lader station (modullinie B;1) og ét afkast fra toilet (modullinie A;2). Placeringen af luftafkast på bygning A er vist på bilag 4. - Støjkilder og vibrationskilder udgøres af afkast på tag, køleanlæg i skuret på vestsiden af hallen og transport på Dako s matrikel. Se bilag 3 og Side 7 af 21

20 - De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A-hallen, se bilag 6 for nye afløb. - Der forekommer ikke oplag af råvarer eller hjælpestoffer eller nye tankanlæg. Der placeres 3 nye affaldscontainere i den sydlige ende uden for bygning A til pap, plast og brændbart, se bilag 5. - De interne transportveje er vist med grøn i figur 1. 5 Virksomhedens produktion I det ansøgte pakkeri- og lager i Bygning A, skal Dako Denmark s færdigvarer opbevares samt lager af færdigvarer importeret fra udlandet. Færdigvarerne udgøres primært af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. 5.1 Produktionskapacitet Der foregår ingen produktion i lagerbygningen. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca 75 ton. 5.2 Procesforløb Færdigvarerne leveres ind og ud i den sydvendte facade af Bygning A. Varerne placeres på lager. Bygningen er indrettet med følgende funktioner: Lagerrum til opbevaring af færdigvarer ved grader C til opbevaring af færdigvarer ved 2-8 grader C Fryserum til opbevaring af færdigvarer ved <-18 grader C Pakkeri for færdigpakning til udsending Varemodtagelse med håndtering, sortering og midlertidigt oplag af ind og udgående varer. Der er få kontorpladser i modtagelsen og pakkeområde. konfigurationslokale med test og mindre tilretninger af færdigproducerede udstyr inden udsending. Omklædningsfaciliteter til personale og rengøringsrum Pauserum til medarbejderne Køleanlæg er placeret i skur på vestsiden langs bygning A 5.3 Energianlæg Varme Bemandede rum varmeforsynes medradiatorer eller calorifere, som tilsluttes varmesystem fra naturgasfyr i bygning E. Merforbruget til hallen anslås til et årligt merforbrug på 420 MWh. Lagerrum opvarmes med kaloriferer Side 8 af 21

21 El El leveres af Dong Energy. Køling Til køleanlægget til forsyning af de termisk isolerede køle- og fryserum anvendes CO2 neutralt kølemiddel R744(CO2). 5.4 Driftsforstyrrelser eller uheld Driftsstop af lageret vil ikke medføre udslip til miljøet. Der foregår ikke processer eller håndtering der ved uheld kan give udslip til miljøet. 5.5 Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Den primære funktion og proces for lageret er køleanlægget. Hvortil der anvendes miljøvenligt kølemiddel og et energioptimeret anlæg såvel som ekstra isoleret vægge, gulve og lofter i de nedkølede rum. En nærmere beskrivelse af anlægget er gengivet i bilag 7. Udover energiforbrug er den primære miljøpåvirkning støj fra drift af køleanlægget. Til reduktion af støjen er opsat støjhegn mod nærmeste nabo (se under afsnit for støj). Kølemiddel: CO2 er et naturligt kølemiddel, som ikke nedbryder ozonlaget og drivhuseffekten er en tusindfaktor mindre end HFC kølemidlerne. Derudover har CO2 to meget vigtige fordele sammenlignet med kulbrinte; det er ugiftigt og ikke brændbart. CO2 er iht. DS/EN A2 kategoriseret i sikkerhedsgruppe A1. Energi Anlægget er forsynet med en Danfoss AdapKool regulator specielt designet til optimal drift af transkritiske CO2 anlæg. Styringen har indbygget således at det altid vil køre efter det højst mulige setpunkt. Driftskøleanlægget er forsynet med 100 % varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af henholdsvis varmt brugsvand og opvarmning af bygningen. Dette bringer den samlede virkningsgrad op på en COP over Listen over uønskede stoffer Der anvendes ikke stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer i aktiviteterne på lageret. Enkelte produkter rummer uønskede stoffer, men er i lukket emballage ved ankomst, oplagring og afsending fra lageret Side 9 af 21

22 6 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Der vurderes ikke at afstedkomme væsentlige forurening fra lagerbygningens aktiviteter. 6.1 Luftforurening Der er 3 punkter fra arbejdsborde i konfigurationslokalet, som samles i et afkast en meter over tag. Arbejdet består i at fjerne etiketter/klistermærker, hvor til der primært anvendes ethanol. Ethanolen med klud og der anvendes meget få ml. Udsuges fra arbejdsstedet sker via punktsug af arbejdsmiljømæssige hensyn. Der anvendes og udledes meget få ml 70% ethanol, den beskedne mængde bidrager ikke til overskridelse af virksomhedens samlede massestrøm, hvorfor der ikke er installeret emissionsbegrænsende tiltag. Afkastet er 1 m over tag. Volumenstrømmen i afkastet er 3000 m3/time og temperaturen er stuetemperatur. Stofklasse, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder er angivet i tabel 1. Stof Cas nr. Hovedgruppe Klasse Massestrøm Emissions B-værdi grænse grænseværdi Ethanol III g/h 300 mg/nm3 5 mg/m3 6.2 Spildevand De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A, se bilag 6 for kloakforhold. Der forventes ca 25 medarbejdere på lageret, som anvender de sanitære forhold. Der er tale om medarbejdere som flyttes fra andre afdelinger i virksomheden, således vurderes ingen nævneværdig ændring i spildevandstilledningen eller regnvandudledningen. Der udledes ikke kølevand fra systemet foruden kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Der udledes ikke industrispildevand fra lageraktiviteterne Side 10 af 21

23 6.3 Støj Køleanlæg Jævnfør leverandøren af køleanlægget compsuper_sigma er følgende støjdata oplyst: Anlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 m. Dette er uden støjvæg. Til reduktion af støjbidraget i skel til nabo matrikel 5p opsættes en støjvæg. Støjdæmpning Parallelt langs den åbne front på køleanlægget opstilles en støjdæmpende væg på 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Ventilation Der etableres ventilation fra omklædningsrum og fra punktsug i konfigurationslokalet og i kølerum mekanisk røgventilation, som ikke vurderes at give væsentligt støjbidrag. Kørsel Vedr. støj fra kørsel og transport vil denne halveres på Produktionsvej idet kørslen flyttes ind på virksomhedens matrikel, således vil støjbelastningen tæt til naborene samlet reduceres, men kørestøjen på Dako s matrikel øges, dog kun i dagtimerne. Se afsnit 3.4 om til- og fra kørselsforhold. Køleanlægget ved Bygning A ligger på vestsiden 10 m fra skel til matrikel 5p, Industriområde. Samlet set vurderes støjkravet baseret på leverandøroplysinger og med installation af støjvæg overholdt. Virksomhedens samlede støjkrav er følgende fra Miljøgodkendelsen: Område a) Industriområde EE1 b) Kolonoihaveområde EG9 og boligområ- Mandag fredag Kl Lørdag kl Mandag fredag Kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage Kl db (A) 60 db (A) 60 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 35 db (A) Side 11 af 21

24 de EB4, EB6 og EB8 med åben og lav bebyggelse. Støjens spidsværdi må i tidsrummet kl højest overstige det i området b) givne støjgrænseværdi med 15 db (a) dvs. 50 db(a) 6.4 Affald Alt affald fra bygningen vil blive håndteret ifølge gældende erhvervsregulativ og i henhold til virksomhedens procedurer for affaldshåndtering. Der vil på pladsen syd for bygning A blive opstillet 3 affaldscontainere én til pap, én til plast og én til almindelig brændbart. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Affaldet er primært emballageaffald. Der forventes håndteret 1-2 tons pap pr. år og kg plast pr. år i de nye affaldscontainere. Mængden af brændbart affald haves der ikke pt et skøn for. 6.5 Jord og grundvand Der forekommer ikke åben håndtering af forurenende stoffer på lageret eller udenfor lageret. 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Det vurderes, at virksomhedens nuværende egenkontrol og vilkår i eksisterende miljøgodkendelse er tilstrækkelige til regulering af virksomhedens drift efter ombygning af lager og etablering af køleanlæg. 8 Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Ombygning af lageret og etablering af køleanlæg hos virksomheden virderes ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Se redegørelse i bilag Side 12 af 21

25 Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Side 13 af 21

26 Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A (Ombygningen vedrører den del af bygning A, som på billedet er benævnt A. Hallen) Side 14 af 21

27 Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Hallen i bygning A er angivet med sort skrift Byg A. Køleanlæggets placering i skur langs bygning A vestlig langside, er angivet med sort skrift KØL Side 15 af 21

28 Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Side 16 af 21

29 Bilag 5. Placering af affaldscontainer Affaldscontainerne vil blive placeret i den sydlige del af matriklen, uden at så i vejen for til- og frakørsel. Den præcise placering er ikke valgt endnu og derfor ikke tegnet ind på det originale kortet, vedhæftet ansøgningen, men illustreret neden for Side 17 af 21

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere