Dako Denmark A/S. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dako Denmark A/S. Maj 2014"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014

2

3 Virksomheder J.nr. MST Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 For: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42, 2600 Glostrup Matrikel nr.: 7 am Ejby By, Glostrup CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D210: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Miljøgodkendelsen omfatter: Etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende Bygning A Dato: 22. maj 2014 Godkendt: Annette S. Kristensen og Zabina Akhtar Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

4 Annonceres den 26. maj 2014 Klagefristen udløber den 23. juni 2014 Søgsmålsfristen udløber den 26. november

5 Indledning Dako Denmark A/S (tidligere Dako Cytomation Danmark A/S) er beliggende på Produktionsvej 42 i Glostrup. Virksomheden fremstiller reagenser og systemer til diagnose af kræft og andre sygdomme. Dako Denmark A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt D210 a):virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Københavns Amt den 6. oktober Godkendelsen er under revurdering i Miljøstyrelsen. Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Ansøgning er vedlagt som bilag A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Råvarer vil fortsat blive opbevaret i de nuværende bygninger på virksomheden. I forbindelse med ombygningen af lageret vil der blive etableret et køleanlæg, der anvender CO 2 som kølemiddel. Køleanlægget placeres i en skurbygning med åben front uden for lagerbygningen, og der etableres samtidig en støjdæmpende væg langs den åbne front. Miljøstyrelsen vurderer, at den væsentligste miljøpåvirkning ved det nye pakkeri og køle/fryselager vil være støj fra køleanlægget. Det vurderes, at Dako Denmark A/S med etablering af støjvæggen vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj. Miljøstyrelsen kan - med henvisning til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse - anmode Dako Denmark A/S om at gennemføre støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkår, hvis der vurderes behov herfor. Den gældende miljøgodkendelse af Dako Denmark A/S indeholder en række vilkår for virksomhedens drift og indretning samt vilkår til regulering af emissioner fra virksomheden. Disse vilkår vil også være gældende for det nye pakkeri og køle/fryselager, og Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at meddele yderligere vilkår i forbindelse med dette projekt. Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Tilsvarende har Miljøstyrelsen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet. Afgørelse herom er meddelt den 5. maj 2014, og afgørelsen af dette annonceres samtidig med annoncering af meddelelse af nærværende miljøgodkendelse. Etablering af pakkeri og køle/fryselager er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens krav om basistilstandsrapport, idet Dako Denmark A/S ikke er omfattet af et listepunkt på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Denne miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte pakkeri og køle/fryselager kan etableres og drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse for Dako Denmark A/S. 3

6 Afgørelse og vilkår På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed at Dako Denmark A/S kan etablere og drive et pakkeri og køle/fryselager i Bygning A. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelse til DakoCytomation Danmark A/S af 6. oktober 2004 og gives på betingelse af, at de vilkår, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Der meddeles ikke yderligere vilkår. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3. Vurdering og bemærkninger Sagens oplysninger Dako Denmark A/S har den 31. marts 2014 indsendt en ansøgning om etablering af pakkeri og køle/fryselager i eksisterende bygning A. Lagerhallen skal erstatte lagerfunktioner, der p.t. ligger i andre bygninger på virksomheden, og vil udelukkende blive anvendt til lager af færdigvarer. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca. 75 ton, og lageret vil primært bestå af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. Lageret indrettes med en varemodtagelse, 3 lagerrum ved hhv. sturetemperatur (15-25 ºC), kølelager (2-8 ºC) og fryselager (under -18 ºC), konfigurationslokale til test og mindre tilretninger af udstyr inden afsendelse, pakkeri for færdigpakning før udsendelse samt diverse personalefaciliteter. I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Køleanlægget placeres i et åbent skur på vestsiden af Bygning A. Køleanlægget anvender CO 2 som kølemiddel, og det oplyses, at der anvendes 150 kg på driftsanlægget og 130 kg på backup-anlægget. Der forventes ikke samtidig drift af driftsanlæg og backup-anlæg. Der placeres en 20 m lang støjdæmpende væg med en højde på 2,5 m langs den åbne front på køleanlægget. I forbindelse med etablering af lagerbygningen vil køreruten til virksomheden blive omlagt, så leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Arbejdstiden på lageret er fra kl på hverdage. Køleanlægget vil køre i døgndrift året rundt. Dako Denmark AS har i den gældende miljøgodkendelse tilladelse til produktion i døgndrift. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

7 Luftforurening I konfigurationslokalet fjernes etiketter og klistermærker med en klud fugtet med få ml ethanol. Der er et samlet punktudsug fra 3 arbejdspladser til dette arbejde. Punktudsugene samles med sug fra en truckladestation i et fælles afkast 1 m over tag. Afkastet er ikke forsynet med emissionsbegrænsende foranstaltninger. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionen af ethanol fra denne proces er meget begrænset. Herudover vil der ikke forekomme luftemission fra lagerbygningen. Der er i den gældende miljøgodkendelse fastsat vilkår om massestrømsgrænse, emissionsgrænseværdi samt B-værdi for en række opløsningsmidler, der anvendes i produktionen på Dako Denmark A/S, herunder ethanol. Bidraget fra konfigurationslokalet skal indgå ved vurdering af overholdelse af dette vilkår. Miljøstyrelsen vurderer, at afkast fra konfigurationslokalet ikke vil medføre, at de fastsatte grænseværdier for ethanol ikke kan overholdes, og vil derfor ikke stille vilkår om emissionsbegrænsende foranstaltninger for afkast fra konfigurationslokalet. Spildevand, overfladevand mv. Dako Denmark A/S oplyser, at der i forbindelse med indretning af Bygning A etableres sanitære installationer i bygningen (toilet/håndvask/bad) og at afløb herfra tilkobles de eksisterende kloakker. De overordnede afløbsforhold er uændrede i forhold til det nuværende. Der vurderes ingen nævneværdig ændring i mængden af spildevand, idet antallet af medarbejdere på virksomheden er uændret. Der udledes ikke kølevand fra systemet udover kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Glostrup Kommune er myndighed for afledning af spildevand til det kommunale renseanlæg, og udledningen af spildevand skal ske i henhold til tilslutningstilladelsen fra kommunen. Støj Ifølge Dako Denmark A/S har leverandøren oplyst at køleanlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 meters afstand uden støjvæg. Nærmeste nabomatrikel, matrikel 5p, ligger 10 m vest for køleanlægget. Ifølge den eksisterende miljøgodkendelse er denne matrikel beliggende i industriområde EE1, og der er fastsat en støjgrænseværdi på 60 db(a). Af hensyn til støjbegrænsning i forhold til denne nabo opstilles en 20 m lang og 2,5 m høj støjdæmpende væg parallelt langs den åbne front på køleanlægget. Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved reduceres støj fra transport af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Der henvises til nedenstående afsnit vedr. trafik. Endelig vurderer Dako Denmark A/S, at ventilation fra omklædningsrum, punktudsug og mekanisk røgventilation ikke vil give væsentligt støjbidrag. Samlet set vurderer Dako Denmark A/S at de eksisterende støjgrænser kan overholdes. Der foreligger dog ikke støjberegninger, der dokumenterer at de fastsatte grænseværdier for støj i den eksisterende miljøgodkendelse kan overholdes. 5

8 I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om støjgrænser, dels for industriområdet EE1 og dels for kolonihaveområdet EG9 og boligområderne EB4, EB6 og EB8. Områdebetegnelserne refererer til Kommuneplan for Glostrup Kommune Dako Denmark A/S og den nærmeste vestlige og sydlige nabo til Bygning A er i henhold til denne kommuneplan ( ) begge beliggende i industriområde EE1. Glostrup Kommune har efterfølgende i 2010 vedtaget kommuneplan I denne kommuneplan har en del af område EE1 ændret rammenummer til EC2: Lokalcenter ved Ejby Stationsområde, med den generelle anvendelse Lokalcenter, boligformål og erhvervsformål. EC2 indeholder blandt andet den vestlige nabomatrikel til Dako Denmark A/S, der er tættest på Bygning A. Ved henvendelse til Glostrup Kommune er det oplyst, at denne ændring skyldtes en planlagt station til letbanen og dertil hørende lokalcenter. Kommunen oplyste samtidig, at placeringen af letbanen efterfølgende er planlagt ændret, så denne forventes etableret længere væk fra Dako Denmark A/S areal. Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune har den 14. maj 2014 vedtaget forslag til kommuneplan for Forslaget til ny kommuneplan offentliggøres den 28. maj 2014, og forslagets høringsperiode løber indtil den 6. august Kommuneplan forventes endeligt vedtaget i efteråret Ifølge forslag til Kommuneplan vil ovenstående område, EC2, fremover hedde EE01 og det vil igen være et erhvervsområde til kontor- og serviceerhverv samt industri- og værkstedsvirksomhed, som svarer til miljøklasse 1-2 i miljøhåndbogen. Kommunen har desuden oplyst, at den faktiske anvendelse af dette område på nuværende tidspunkt er erhverv, idet lokalcenteret aldrig er etableret og heller ikke vil blive det. På basis af disse oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at de støjgrænser på 60 db(a), der er fastsat for industriområdet EE1 i den eksisterende miljøgodkendelse, fortsat vil være gældende. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det planlagte pakkeri og køle/fryselager med etablering af en støjmur mod den vestlige nabo vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser på 60 db(a) i det nærliggende erhvervsområde EEo1. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil ske ændring af støjpåvirkningen i kolonihaveområdet og de nærmeste boligområder, idet Bygning A og det nye køleanlæg placeres langt fra disse. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at virksomheden på anmodning fra tilsynsmyndigheden skal lade foretage akkrediteret støjmåling af støjbidraget til omgivelserne. Miljøstyrelsen kan med henvisning til dette vilkår anmode Dako Denmark A/S om at dokumentere overholdelse af grænseværdierne, hvis der vurderes behov herfor. Affald Dako Denmark A/S oplyser, at der vil blive opsat 3 affaldscontainere til henholdsvis pap, papir og brændbart affald syd for Bygning A. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Opbevaring af affald skal ske i henhold til vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og i henhold til Glostrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 6

9 Til- og frakørsel Dako Denmark A/S oplyser, at køreruten til virksomheden vil blive omlagt i forbindelse med indretning af Bygning A til pakkeri og køle/fryserlager, således at leverandører og andre af virksomhedens selskaber kun kommer via den sydlige indkørsel til Bygning A. Herved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej, hvilket vil være til fordel for virksomhedens naboer. Dako Denmark A/S vurderer, at der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej, men at transporten internt på Dako Denmark A/S matrikel vil bliver tilsvarende øget i dagtimerne. I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om at af- og pålæsning af råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske på vestsiden af Bygning E, således at støjbidraget herfra er mindst muligt i forhold til parcelhuskvarteret ved Ejbyholm og haveforeningerne Ejbyholm og Islevdal. Anden transport at råvarer og hjælpestoffer til produktionen skal ske syd for Bygning A. Da Bygning A alene skal rumme færdigvarer, vil transporten af råvarer og hjælpestoffer ikke blive påvirket af, at Bygning A indrettes til lager, ud over intern transport fra de øvrige bygninger til Bygning A. Denne transport vil ske i virksomhedens varevogn. Bedst tilgængelige teknik I køleanlægget anvendes CO 2 som kølemiddel. CO2 nedbryder ikke ozonlaget, og har en væsentlig lavere drivhuseffekt end de traditionelle HFC-kølemidler, der i øvrigt er udfaset i Danmark. I forhold til et andet muligt kølemiddel, kulbrinter, er CO2 ugiftigt og ubrændbart. CO 2 er ikke omfattet af CLP-forordningens liste over klassificeringer, på kandidatlisten under REACH-forordningen eller på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Dako Denmark A/S oplyser, at driftskøleanlægget er forsynet med varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af brugsvand og opvarmning af bygningen. Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra Glostrup Kommune Miljøstyrelsen har foretaget en høring af ansøgning om miljøgodkendelse hos Glostrup Kommune. Kommunen udtaler følgende: Vi vurderer, at den nye kølehal ikke vil påvirke forhold omkring spildevand, trafik eller kommunens planlægning i øvrigt og vi har ikke kendskab til bilag IV-arter. Vi vil dog gøre opmærksom på, at evt. ny bebyggelse skal opføres i henhold til lokalplan EL2.2 Ejby Industrivej, Erhvervsvej og Produktionsvej. Udtalelse fra virksomheden Dako Denmark A/S har haft udkast til godkendelse til høring. Virksomheden har ikke haft nogle bemærkninger til udkastet. Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Samtidig annonceres afgørelse om at etablering af pakkeri og køle/fryserlager hos Dako Denmark A/S ikke er VVM-pligtigt. Denne afgørelse er meddelt den 5. maj

10 Miljøgodkendelsen Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2014 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelse ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 8

11 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Glostrup Kommune Danmarks Naturfredningsforening Embedslægeinstitutionen Friluftsrådet BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse excl. bilag Bilag B: Liste over sagens akter 9

12

13 Miljøansøgning for kølelager Dako Denmark A/S Teknikerbyen Virum Danmark Tlf.: Fax: CVR nr

14 Udarb.: NKBE/ALECTIA Kontrolleret: HQJA/ALECTIA Kim Christoffersen/Dako Godkendt: NKBE/ALECTIS Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) Ansøger Kontaktperson Oplysninger om virksomhedens art (B) Listebetegnelse Det ansøgte projekt Risikobekendtgørelsen Ophørstidspunkt Etablering Virksomhedens beliggenhed (D) Oversigtsplan Lokaliseringsovervejelser Daglig driftstid Til- og frakørselsforhold og støj Virksomhedens indretning (E) Virksomhedens produktion Produktionskapacitet Procesforløb Energianlæg Driftsforstyrrelser eller uheld Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Listen over uønskede stoffer Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Side 2 af 21

15 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Bilag 5. Placering af affaldscontainer Bilag 6. Kloakforhold Bilag 7. Køleanlæg Bilag 8. Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Side 3 af 21

16 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) 1.1 Ansøger Navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Virksomhedens navn Dako Denmark A/S Adresse Produktionsvej Glostrup Matrikelnummer 7am Ejerlav Ejby By, Glostrup CVR-nummer P-nummer Kontaktperson Navn Stig Hansen, HSE manager Adresse Produktionsvej Glostrup Telefonnummer Oplysninger om virksomhedens art (B) 2.1 Listebetegnelse Bilag 2, Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2 nr. 3 Punkt: D210 Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 2.2 Det ansøgte projekt Projektet omfatter indvendig ombygning af eksisterende hal i bygning A pakke- og lagerbygning til pakkeri- og lagerfunktion nu med køl og frys. Hallen er 40 m gange 100 m og blev opført i Lageret skal erstatte lagerfunktioner, som pt ligger i andre bygninger på virksomheden. Lagerhallen i bygning A vil udelukkende blive brugt til lager af færdigvarer. Råvarer vil forblive opbevaret i nuværende lokaler på matriklen Side 4 af 21

17 I forbindelse med køling af hallen vil der blive etableret et køleanlæg til forsyning af termisk isoleret køle- og fryserum. Kølemidlet er det CO2 neutrale R744 (CO2). Rørforbindelser er kondensisoleret kobberrør. Udenfor på den vestvendte langside af bygning A på matrikel 7am placeres køleanlægget i en skurbygning med åben front. Parallelt langs den åbne front opstilles en støjdæmpende væg 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Der etableres ventilation fra omklædningsrum, fra truck ladestationer og fra punktsug i konfigurationslokale.i kølerum etableres mekanisk røgventilation. Se evt. byggetilladelse sag 13/8854 af for nærmere beskrivelse, og afsnit Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 2.4 Ophørstidspunkt Der ansøges om et permanent køle-/frostlager. 2.5 Etablering Ombygningen af lageret i den eksisterende Bygning A forventes afsluttet april Lageret ønskes taget i brug hurtigst muligt efter ombygningen. 3 Virksomhedens beliggenhed (D) 3.1 Oversigtsplan I bilag 1 forefindes en oversigtsplan i målestok 1:2.000 med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen er forsynet med en nordpil. 3.2 Lokaliseringsovervejelser Den eksisterende lagerbygning er valgt til at samle lager, der har været fordelt på flere af virksomhedens bygninger. Bygningen er valgt ud fra bedst mulige kapacitet og kort kørevej for ekstern trafik, og dermed mindre trafikbelastning på eksterne veje. 3.3 Daglig driftstid Arbejdstiden på lageret bygning A-hallen: Side 5 af 21

18 Daghold - mandag til fredag fra til Aftenholdet - mandag til torsdag fra til Køleanlæggets formål er at holde produkterne i køle- og frostrum på henholdsvis 2-8 Cog < -18 C hele døgnet alle ugens 7 dage. Anlægget vil derfor være i drift timer om året. Systemet er opbygget af et driftsanlæg og et nødkøleanlæg, som hver i sær kan klarer den fulde last. De er ikke tiltænkt at være i drift samtidigt. 3.4 Til- og frakørselsforhold og støj Den samlede varertransport til og fra matriklen vil være uændret, men selve køreruten blive omlagt, til fordel for virksomhedens naboer herunder kolonihaverne (mat. Nr. 5d og 5c) øst for Bygning A. Således vil færdigvarer fra leverandører og andre Agilent selskaber kun komme til den sydlige indkørsel af bygning A-hallen. Derved undgås kørsel af disse varer på en større del af Produktionsvej. Råvarer fra leverandører vil som i dag blive kørt til bygning EM (se bilag 2), hvor de kører ind på matriklen mellem bygning A og E. Der vil være tale om en halvering af transporten på Produktionsvej i forbindelse med lageraktiviteterne. Varetransport i dag til bygning EM: Der kommer ca. 20 til 30 lastbiler/varevogne per dag dækkende både råvarer og færdigvarer ind og ud til bygning EM (blå rute, fig. 1). Varetransport efter ibrugtagning af bygning A: Til bygning EM vil der i fremtiden komme 10 til 15 lastbiler pr dag (Aflevering af råvarer) (blå rute, fig. 1). Til bygning A vil der komme ca. 10 varevogne og 5 til 10 lastbiler pr dag. (Aflevering og afhentning af færdigvarer og emballage) (sort rute, fig. 1). Dako s egen varevogn vil blive anvendt til intern transport af egen producerede færdigvarer. Denne transport sker mellem bygning EM og A, og vil foregå 5 til 10 gang pr dag. Denne kørsel vil foregå på veje på Dako s matrikel (grøn rute, fig. 1) Side 6 af 21

19 Figur 1. Køreveje: Blå hidtige kørerute Grøn ny intern kørerute og Sort ny kørerute. 4 Virksomhedens indretning (E) Tegninger over virksomhedens indretning: Placeringen af Dako s bygninger er vist i bilag 2. Bygning A-hallen er den af projektet omfattede ombygning. Lagerbygningens placering på matriklen og placeringen af køleanlæg er vist på bilag 3. Afkast (se bilag 4 for placering): Der er ét afkast fra omklædningsrum (modullinie A-B; 10), og et afkast fra 3 punktsug og én ladestation (modullinie A-B;10), ét afkast fra kølerum mekanisk røgventilation (modullinie B-C; 6-7), ét afkast fra 2 truck lader station (modullinie B;1) og ét afkast fra toilet (modullinie A;2). Placeringen af luftafkast på bygning A er vist på bilag 4. - Støjkilder og vibrationskilder udgøres af afkast på tag, køleanlæg i skuret på vestsiden af hallen og transport på Dako s matrikel. Se bilag 3 og Side 7 af 21

20 - De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A-hallen, se bilag 6 for nye afløb. - Der forekommer ikke oplag af råvarer eller hjælpestoffer eller nye tankanlæg. Der placeres 3 nye affaldscontainere i den sydlige ende uden for bygning A til pap, plast og brændbart, se bilag 5. - De interne transportveje er vist med grøn i figur 1. 5 Virksomhedens produktion I det ansøgte pakkeri- og lager i Bygning A, skal Dako Denmark s færdigvarer opbevares samt lager af færdigvarer importeret fra udlandet. Færdigvarerne udgøres primært af reagenser og udstyr til kræftdiagnostik. 5.1 Produktionskapacitet Der foregår ingen produktion i lagerbygningen. Der forventes et gennemsnitligt oplag på ca 75 ton. 5.2 Procesforløb Færdigvarerne leveres ind og ud i den sydvendte facade af Bygning A. Varerne placeres på lager. Bygningen er indrettet med følgende funktioner: Lagerrum til opbevaring af færdigvarer ved grader C til opbevaring af færdigvarer ved 2-8 grader C Fryserum til opbevaring af færdigvarer ved <-18 grader C Pakkeri for færdigpakning til udsending Varemodtagelse med håndtering, sortering og midlertidigt oplag af ind og udgående varer. Der er få kontorpladser i modtagelsen og pakkeområde. konfigurationslokale med test og mindre tilretninger af færdigproducerede udstyr inden udsending. Omklædningsfaciliteter til personale og rengøringsrum Pauserum til medarbejderne Køleanlæg er placeret i skur på vestsiden langs bygning A 5.3 Energianlæg Varme Bemandede rum varmeforsynes medradiatorer eller calorifere, som tilsluttes varmesystem fra naturgasfyr i bygning E. Merforbruget til hallen anslås til et årligt merforbrug på 420 MWh. Lagerrum opvarmes med kaloriferer Side 8 af 21

21 El El leveres af Dong Energy. Køling Til køleanlægget til forsyning af de termisk isolerede køle- og fryserum anvendes CO2 neutralt kølemiddel R744(CO2). 5.4 Driftsforstyrrelser eller uheld Driftsstop af lageret vil ikke medføre udslip til miljøet. Der foregår ikke processer eller håndtering der ved uheld kan give udslip til miljøet. 5.5 Bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) Den primære funktion og proces for lageret er køleanlægget. Hvortil der anvendes miljøvenligt kølemiddel og et energioptimeret anlæg såvel som ekstra isoleret vægge, gulve og lofter i de nedkølede rum. En nærmere beskrivelse af anlægget er gengivet i bilag 7. Udover energiforbrug er den primære miljøpåvirkning støj fra drift af køleanlægget. Til reduktion af støjen er opsat støjhegn mod nærmeste nabo (se under afsnit for støj). Kølemiddel: CO2 er et naturligt kølemiddel, som ikke nedbryder ozonlaget og drivhuseffekten er en tusindfaktor mindre end HFC kølemidlerne. Derudover har CO2 to meget vigtige fordele sammenlignet med kulbrinte; det er ugiftigt og ikke brændbart. CO2 er iht. DS/EN A2 kategoriseret i sikkerhedsgruppe A1. Energi Anlægget er forsynet med en Danfoss AdapKool regulator specielt designet til optimal drift af transkritiske CO2 anlæg. Styringen har indbygget således at det altid vil køre efter det højst mulige setpunkt. Driftskøleanlægget er forsynet med 100 % varmegenvinding for optimal udnyttelse af spildvarmen til opvarmning af henholdsvis varmt brugsvand og opvarmning af bygningen. Dette bringer den samlede virkningsgrad op på en COP over Listen over uønskede stoffer Der anvendes ikke stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer i aktiviteterne på lageret. Enkelte produkter rummer uønskede stoffer, men er i lukket emballage ved ankomst, oplagring og afsending fra lageret Side 9 af 21

22 6 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Der vurderes ikke at afstedkomme væsentlige forurening fra lagerbygningens aktiviteter. 6.1 Luftforurening Der er 3 punkter fra arbejdsborde i konfigurationslokalet, som samles i et afkast en meter over tag. Arbejdet består i at fjerne etiketter/klistermærker, hvor til der primært anvendes ethanol. Ethanolen med klud og der anvendes meget få ml. Udsuges fra arbejdsstedet sker via punktsug af arbejdsmiljømæssige hensyn. Der anvendes og udledes meget få ml 70% ethanol, den beskedne mængde bidrager ikke til overskridelse af virksomhedens samlede massestrøm, hvorfor der ikke er installeret emissionsbegrænsende tiltag. Afkastet er 1 m over tag. Volumenstrømmen i afkastet er 3000 m3/time og temperaturen er stuetemperatur. Stofklasse, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder er angivet i tabel 1. Stof Cas nr. Hovedgruppe Klasse Massestrøm Emissions B-værdi grænse grænseværdi Ethanol III g/h 300 mg/nm3 5 mg/m3 6.2 Spildevand De overordnede afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer er uændret. Der er blot tilkoblet afløb fra nye sanitære installationer (2 toiletter, 7 håndvaske og 3 bade) i bygning A, se bilag 6 for kloakforhold. Der forventes ca 25 medarbejdere på lageret, som anvender de sanitære forhold. Der er tale om medarbejdere som flyttes fra andre afdelinger i virksomheden, således vurderes ingen nævneværdig ændring i spildevandstilledningen eller regnvandudledningen. Der udledes ikke kølevand fra systemet foruden kondens, der afledes direkte til spildevandsledningen. Der udledes ikke industrispildevand fra lageraktiviteterne Side 10 af 21

23 6.3 Støj Køleanlæg Jævnfør leverandøren af køleanlægget compsuper_sigma er følgende støjdata oplyst: Anlægget kan overholde 51,5 db(a) i 10 m. Dette er uden støjvæg. Til reduktion af støjbidraget i skel til nabo matrikel 5p opsættes en støjvæg. Støjdæmpning Parallelt langs den åbne front på køleanlægget opstilles en støjdæmpende væg på 20 m lang og 2,5 høj. Støjvæggen har en dæmpende reflektion på 30 db og en støjabsorbtion på 5dB, og opstilles af hensyn til den vestvendte nabo på matrikel 5p. Ventilation Der etableres ventilation fra omklædningsrum og fra punktsug i konfigurationslokalet og i kølerum mekanisk røgventilation, som ikke vurderes at give væsentligt støjbidrag. Kørsel Vedr. støj fra kørsel og transport vil denne halveres på Produktionsvej idet kørslen flyttes ind på virksomhedens matrikel, således vil støjbelastningen tæt til naborene samlet reduceres, men kørestøjen på Dako s matrikel øges, dog kun i dagtimerne. Se afsnit 3.4 om til- og fra kørselsforhold. Køleanlægget ved Bygning A ligger på vestsiden 10 m fra skel til matrikel 5p, Industriområde. Samlet set vurderes støjkravet baseret på leverandøroplysinger og med installation af støjvæg overholdt. Virksomhedens samlede støjkrav er følgende fra Miljøgodkendelsen: Område a) Industriområde EE1 b) Kolonoihaveområde EG9 og boligområ- Mandag fredag Kl Lørdag kl Mandag fredag Kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage Kl db (A) 60 db (A) 60 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 35 db (A) Side 11 af 21

24 de EB4, EB6 og EB8 med åben og lav bebyggelse. Støjens spidsværdi må i tidsrummet kl højest overstige det i området b) givne støjgrænseværdi med 15 db (a) dvs. 50 db(a) 6.4 Affald Alt affald fra bygningen vil blive håndteret ifølge gældende erhvervsregulativ og i henhold til virksomhedens procedurer for affaldshåndtering. Der vil på pladsen syd for bygning A blive opstillet 3 affaldscontainere én til pap, én til plast og én til almindelig brændbart. Alle øvrige affaldstyper vil blive håndteret i virksomhedens eksisterende affaldscontainere. Affaldet er primært emballageaffald. Der forventes håndteret 1-2 tons pap pr. år og kg plast pr. år i de nye affaldscontainere. Mængden af brændbart affald haves der ikke pt et skøn for. 6.5 Jord og grundvand Der forekommer ikke åben håndtering af forurenende stoffer på lageret eller udenfor lageret. 7 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) Det vurderes, at virksomhedens nuværende egenkontrol og vilkår i eksisterende miljøgodkendelse er tilstrækkelige til regulering af virksomhedens drift efter ombygning af lager og etablering af køleanlæg. 8 Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen Ombygning af lageret og etablering af køleanlæg hos virksomheden virderes ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter. Se redegørelse i bilag Side 12 af 21

25 Bilag 1. Oversigtsplan med nordpil Side 13 af 21

26 Bilag 2. Virksomhedens bygninger med placering af Bygning A (Ombygningen vedrører den del af bygning A, som på billedet er benævnt A. Hallen) Side 14 af 21

27 Bilag 3. Bygning A og placering af køleanlæg Hallen i bygning A er angivet med sort skrift Byg A. Køleanlæggets placering i skur langs bygning A vestlig langside, er angivet med sort skrift KØL Side 15 af 21

28 Bilag 4 Placeringen af luftafkast på bygning A (Nord er øverst) Side 16 af 21

29 Bilag 5. Placering af affaldscontainer Affaldscontainerne vil blive placeret i den sydlige del af matriklen, uden at så i vejen for til- og frakørsel. Den præcise placering er ikke valgt endnu og derfor ikke tegnet ind på det originale kortet, vedhæftet ansøgningen, men illustreret neden for Side 17 af 21

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere