OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R

2 BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Udgivet af Branchesikkerhedsråd 2, Bygge og Anlæg Layout og produktion: Paritas Grafik A/S ISBN Varenummer Januar 2001

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Lagerpladsens indretning Transport Inden der køres ud til opstillingsstedet 5 5. Afmærkning, afdækning m.m Opstilling af stilladset Generelle krav Let facadestillads, lastklasse Konsoller Lodret skærm ved tagarbejde Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Svært stålstillads lastklasse 4-6 med et arbejdsdæk Svært stålstillads, materialetårne Rygningsstilladser Hængestilladser Generelt Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Konstruerede selvafstivede stilladser - frie rum Rullende platforme Kørestilladser Montering af net og armeret plast Generelt Montering af net Montering af armeret plast Elhejs Skaktrør Totalinddækninger Generelt Præfabrikation på terræn Opbygning på stedet Sikkerhedsrækværker Skiltning Kvalitetssikring Ændring af stillads Nedtagning af stillads Tekniske hjælpemidler Vedligeholdelse af materiel Personlige værnemidler Klassifikation af stillads Uddannelse Løft og håndtering Litteraturliste med emner og henvisninger Indhold

4

5 1. Forord BSR2 ønsker med nærværende branchevejledning at angive, hvorledes opstilling og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet i samarbejde med Danske Entreprenørers Stilladssektion og Stilladsarbejdernes Landsklub under SID. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af gældende regler og kutymer på området under skyldig hensyntagen til branchens særlige arbejdsvilkår. Der gives en række eksempler på god praksis inden for branchen. Målgruppen er primært de ansatte, arbejdsgiverne og arbejdslederne, herunder sikkerhedsorganisationen i de enkelte virksomheder inden for branchen. Branchevejledningen er et supplement til de af BSR2 udsendte standardblade for stilladser samt de brugsanvisninger, som leverandører/fabrikanter af stilladsmateriel i henhold til arbejdsmiljøreglerne har pligt til at levere. Branchevejledningen har været forelagt for Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet. Kapitel 1 - Forord 3

6 2. Lagerpladsens indretning Virksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I den forbindelse skal lagerpladsen forsynes med tilstrækkeligt antal køre- og færdselsveje. Belægningen på lagerpladsen skal være jævn, plan, bæredygtig og tilpasset de tekniske hjælpemidler. Den manuelle håndtering på lagerpladsen skal minimeres så meget som muligt. Dette kan sikres ved en hensigtsmæssig disponering af lagerpladsen og ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, fx. sækkevogne, trucks og kraner med tilhørende bure, paller, bareller m.m. Hvor der forekommer manuel håndtering af materiel på lagerpladsen, bør materiellet være anbragt på en sådan måde, at de ergonomiske belastninger minimeres, fx. ved brug af læsseramper. Lagerpladsen skal være forsynet med tilstrækkelig og hensigtsmæssig belysning (under hensyntagen til lux, skygge og blænding). Materiel skal være anbragt på bæredygtigt underlag og på en sådan måde, at stabiliteten til stadighed er opfyldt. Den maksimale stabelhøjde skal iagttages under hensyntagen til påvirkningerne fra vejrliget. Manuel stabling må ikke overstige skulderhøjde. Derudover skal el-værktøj kunne opbevares hensigtsmæssigt og forsvarligt. Der skal til stadighed være orden og ryddelighed på lagerpladsen. 3. Transport Lastbilerne skal være hensigtsmæssigt indrettede således, at af- og pålæsning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt både på lagerpladsen og på opstillingsstedet. Læssehøjden på lastbilerne skal i denne forbindelse være så lav som mulig. Derudover skal materiel kunne fastgøres forsvarligt og hensigtsmæssigt på lastbilerne. Køre og færdselsveje skal holdes fri for materiel, og defekt og kasseret materiel skal holdes adskilt fra det øvrige materiel. Al kørsel på lagerpladsen skal ske i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, og der skal udvises særlig hensyn og agtpågivenhed i forhold til den gående trafik. Virksomheden fastsætter normer for snerydning, grusning samt saltning m.v. af lagerpladsen. 4 Kapitel Lagerpladsens indretning/transport

7 4. Inden der køres ud til opstillingsstedet Det skal sikres, at lastbilerne kan placeres så tæt på opstillingsstedet som muligt. Hvor særlige forhold gør sig gældende, bør der være truffet aftale om parkeringsmuligheder med bygherren, vejmyndighederne, færdselspoliti m.m. Hvor forholdene betinger manuel transport stilles passende tekniske hjælpemidler til rådighed, fx. sækkevogne, trækvogne, truck m.m. Derudover skal der medtages den nødvendige afmærkning og afspærring til arbejdsstedet. Checkliste: El-ledninger Parkeringstilladelse Afmærkning, herunder belysning Afspærring Trækvogne Hunde Sækkevogne Trillebøre Truck Kapitel 4 - Inden der køres til opstillingsstedet 5

8 5. Afmærkning, afdækning m.m. Hvis stilladset opstilles på et areal med risiko for påkørsel, træffes der hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med myndighedskrav (kommune, amt, politi, Arbejdstilsynet) for at sikre de ansatte samt omgivelserne mod påkørsel. Tæt afdækning I denne forbindelse kan det være påkrævet at montere belysning på stilladset. Afmærkningen, herunder den påkrævede belysning, skal under alle omstændigheder etableres før opstillingsstedet forlades. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned fra stilladset, træffes der foranstaltninger til sikring af andre ansatte og omgivelserne, fx. ved afspærring eller afskærmning. Min. 1,25 m Eksempel på rammestillads Min. 2,0 m På fortove o.l. skal der altid være en fri passage på mindst 1,25 m i bredden og mindst 2 m i højden. Hvor der skal foregå passage under stilladset, monteres tæt afdækning over gangarealet. Denne afdækning etableres inden den videre montage af stilladset. Tæt afdækning Min. 1,25 m Min. 2,0 m Eksempel på enkeltsøjlestillads 6 Kapitel 5 - Afmærkning, afdækning

9 6. Opstilling af stilladset 6.1 Generelle krav Hovedprincippet for en sikker opbygning af stilladser er, at sikkerhedsforanstaltningerne etableres så hurtigt som muligt. Disse foretages under hensyntagen til en hensigtsmæssig og ergonomisk korrekt arbejdsgang. For at kunne placere og udforme bunden af stilladset korrekt, tages der hensyn til følgende faktorer: * Formål og anvendelse af stilladset. * Bygningens højde. * Niveauforskelle ved terræn, idet opstillingen bør påbegyndes på det højeste sted. * Facadens beskaffenhed dvs. udhæng, fremspring, gesimser, markiser, altaner, kviste, skilte, herunder neonskilte, solafskærmninger (automatik skal evt. afbrydes) indgangspartier, el-ledninger, bæretråde og placering af forankringer m.m. * Placeringen af den enkelte stilladsranke skal udmåles under hensyntagen til ovenstående faktorer. Afstand fra stillads til facade afhænger således af, hvad stilladset skal anvendes til samt udformningen af facaden. Hvor stilladset placeres i en afstand af mere end 30 cm fra facaden, monteres der indvendigt gelænder. Dette gælder imidlertid kun de steder, hvor der vil ske færdsel og arbejde efter stilladsets færdigmontering. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 7

10 Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug. De justérbare fodspindler opstilles på planker eller anden trykudligning af egnet materiale, såfremt underlaget ikke i sig selv kan dokumenteres at være i stand til at overføre reaktionskræfterne. Fodspindlerne og opklodsning skal være fuldt understøttede på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 20 cm høj. Hvis der er større niveauforskelle, skal disse udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne. Indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. Det skal sikres, at opstillingen er i lod og vage. I takt med opbygningen af stilladset skal der fortløbende monteres udvendige gelændere. 8 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

11 Eksempel (fladt uinddækket stillads) Forankringer monteres forskriftsmæssigt og på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret. Under 2. dækshøjde Under 3. dækshøjde Når der er taget højde for ovennævnte forhold, kan opstilling påbegyndes. Under 4. dækshøjde Der monteres altid forankringer i samtlige rammer i yderranker og samtlige rammer under øverste dækhøjde. Under 5. dækshøjde - Og så fremdeles til den ønskede højde er nået. BEMÆRK: VED INDDÆKNING MED PLAST SKAL DER SOM MINIMUM FORANKRES I ALLE KNUDEPUNKTER, JVF. STANDARD- BLADE FOR STILLADSER! (Se i øvrigt side 36). Ved montering af stilladser bruges der elmonteringshejs. Byrder sikres mod utilsigtet afhægtning. El-monteringshejs bruges, når der er en lettelse af vægten ved ophejsning af materialet i forhold til andre metoder. Elmonteringshejs bør anbringes ved foden af stilladset. El-monteringshejs kombineret med forhøjet hejsekonsol giver en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved montage af stilladset. El-monteringshejset skal være forsynet med automatisk stop for overbelastning og have en maksimal løfteevne på kg (spørg producenten). Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 9

12 6.2 Let facadestillads, lastklasse 1-3 Bunden: Når kravene, anført under afsnit 6.1 generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Strøer udlægges, og om nødvendigt afrettes underlaget. De to første rammer opstilles med gelænder. Der monteres dæk og diagonal - rækkefølgen afhænger af systemet. I visse systemer fungerer firepunktsgelænderne som diagonaler. Ved systemer med dæklås sikres dækkene umiddelbart efter monteringen af de enkelte dæk. Rammerne indstilles i lod og vage samt i flugt med facaden. 10 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

13 Bunden udbygges videre til den planlagte længde på stilladset. Der etableres adgangsvej i stilladset til første dækhøjde. Første dækhøjde: Topmanden modtager de to første rammer, der monteres. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 11

14 Herefter kan topmanden modtage og montere gelænder mellem de to rammer. Længden færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv. Der monteres endegelænder. 12 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

15 Herefter kan der monteres fodlister på hele længden, hvorefter rækværket er færdigetableret. Der monteres dæk i hele længden. Diagonaler monteres forskriftsmæssigt. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 13

16 Forankringer monteres på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret (se side 9 eller i Branchevejledning - standardblade for stilladser side GE-09). Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde. Øvrige dækhøjder: Topmanden modtager hejseramme, der monteres. 14 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

17 Der monteres straks rammelås i hejserammen, eller denne sikres på anden vis. Hejsekonsol monteres. Her ses et håndhejs. Her ses en forhøjet hejsekonsol der kan anvendes såvel til håndhejs som til bundmonteret elhejs. Montagen udføres herefter som vist på nedenstående tegning. Tegningen angiver monteringsrækkefølgen for rammer og gelænder fra og med 3. højde. Efter montering af nr. 13 (endegelænder) kan højre side af stilladset eventuelt færdiggøres med fodlister, dæk, diagonaler og forankringer. Alternativt kan venstre side monteres med rammer, gelænder og endegelænder. Diagonaler og forankringer monteres. Adgangsvej etableres. Ved aftagning af byrder fra hejset, står topmanden bag hejserammen og tager byrden ind på dækket. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 15

18 Øverste dækhøjde: Stilladset færdiggøres med rammer/toprammer samt rækværk. Rækkefølge som angivet under øvrige dækhøjder. Husk! Der monteres rammelåse i samtlige rammer. 16 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

19 7. Konsoller Ved montage af konsoldæk gælder følgende: * Når en række konsoldæk er monteret, efterspændes konsollerne fra en ende af. * Konsoldæk med lås i dækket sikres umiddelbart efter montering. * Andre konsoldæk sikres så tidligt som muligt (systemspecifikt). * Forankringer placeres på en sådan måde, at færdsel på såvel hoveddæk som konsoldæk kan foregå uhindret. * Konsoller beregnet til videre opbygning, eller større end 0,75 m, understøttes. Monteringsrækkefølgen af konsoller/ konsoldæk er typebestemt. Her angives forskellige monteringsrækkefølger (H angiver hejsefeltet): Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret før hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteres før hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk i niveau med hoveddæk kan monteres enten nedefra eller oppefra, efter at rammer og rækværk er monteret. Kapitel 7 - Konsoller 17

20 8. Lodret skærm ved tagarbejde Hvor der skal etableres lodret skærm for tagarbejde, skal denne altid monteres færdig, inden eventuel videre opbygning af stilladset foretages. Skærmen monteres fortløbende fra ophejsningsstedet. Skærmen udformes som angivet i standardblade for stilladser. Hvor der forefindes opragende dele på øverste dæk, skal disse sikres. 18 Kapitel 8 - Lodret skærm ved tagarbejde

21 9. Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Bunden: Når de krav, der står anført under afsnit 6.1 Generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Af hensyn til stilladsets statik er det en god kutyme at forskyde søjlernes samlingspunkter indvendig og udvendig. Der udlægges søjler udvendig og indvendig med de tilhørende længde- og tværbjælker. Bunden udbygges til den ønskede længde. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

22 De inderste søjler forlænges, og søjlerne forbindes med længde- og tværbjælke til første dækhøjde. Stilladset stilles i lod/vage og fastholdes med diagonaler og forankringer. Adgangsvej monteres til første dækhøjde. Herefter udfyldes feltet med traller samt én tralle i felt nr. 2 af hensyn til låsebrædt. Trallerne bør af hensyn til de ergonomiske belastninger under arbejdet monteres ovenfra og fra hejsefeltet og udefter. Montagen af de enkelte traller sker således stående på den sidst monterede tralle. Feltet færdiggøres med rækværker, herunder låsebrædder og diagonaler og forankringer. Længde- og tværbjælker monteres til næste dækhøjde. Der etableres hejsehøjde. 20 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

23 Der udlægges traller i felt nr. 2 samt én tralle i felt nr. 3 hvorefter låsebrædt monteres i felt nr. 2. Herefter udlægges traller i felt nr. 3 samt ét stk. tralle i felt nr. 4, hvorefter der monteres rækværk inkl. låsebrædder i felt nr. 3. Første dækhøjde færdiggøres. Enderækværk monteres. Der monteres diagonaler samt forankringer. Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde, hejset hæves, hvorefter opstillingsrækkefølgen gentages, til stilladset har den ønskede højde. Der afsluttes med rækværk i toppen. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

24 9.2 Svært stålstillads lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Ved montage af svært stålstillads, hvor der kun etableres ét arbejdsdæk, fx. til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Ved montagedæk forstås dæk af alu/finér med en længde svarende til afstanden mellem længdebjælkerne. Når bunden og adgangsvejen til en ny højde er etableret som beskrevet under pkt. 9.1, adskiller denne montage sig ved, at montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen etableres færdig. Når afstanden mellem de indvendige og udvendige længdebjælker er under 1,6 m, monteres gelænder. 22 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

25 9.3 Svært stålstillads, materialetårne Opsætning af svære stålstilladser klasse 4-6 til oplag af materialer, samt ved person/materialeelevatorer. Karakteristisk ved disse tårne er, at tværbjælken ofte er længere end 1,6 m. Opsætningsmetoden af disse tårne afhænger af flere omstændigheder, hvorfor de er opdelt i to kategorier: * Materialetårne opsat i forbindelse med eksisterende stillads. Bjælkerytter * Oplagstårne opsat som enkeltstående tårne med et eller flere oplagsdæk. Stilladset opsættes med dæk, rækværk og adgangsvej som beskrevet under opsætning af svært stålstillads. Til montagen kan benyttes montagedæk af klasse 1-2. Det viste oplagstårn er et eksempel. Det kan også laves med separat (udvendig) adgangsvej. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

26 10.Rygningsstilladser Opbygning af et rygningsstillads afhænger af, hvilket system der anvendes. Her ses et eksempel på en færdig opbygning af et rygningsstillads, hvor der er anvendt træstiger. Husk! Træstiger svinder ved udtørring, hvorfor der kan være behov for efterspænding. TRÆSTIGER SAMLES MED TVINGER I det følgende er angivet, hvorledes et rygningsstillads i søjlesystem kan opbygges, men princippet i opbygningen kan overføres til de fleste rygningsstilladser. Hvis der kun er monteret tagskærm på den ene side af huset, skal der sikres mod eventuelt nedfaldende genstande eller materialer på den modsatte side af huset ved afspærring, afmærkning, afskærmning el.lign, inden arbejdet påbegyndes. Rygningsstilladser monteres nedefra og opefter i takt med etableringen af hensigtsmæssige adgangsveje til opstillingsstedet. Så tidligt som muligt etableres hensigtsmæssige materialeoplagspladser. HOVEDSTILLADS RIDEPLANKER (ved tagfod & bro) TRÆSTIGER SØJLER BRO AF STILLADSDÆK FODLISTE KNÆLISTE TRÆSTIGER HÅNDLISTE SAMLES MED TVINGER I KIP AFSVÆRTNING GITTERDRAGER ARBEJDSDÆK 24 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

27 Hvor der er monteret stillads med skærm ved tagfod monteres rygningsstilladset herfra i følgende rækkefølge: - Adgangsvejen etableres med tagstiger, der når fra tagfoden til montagestedet. - Der etableres behørig understøtning. - Adgangsvejen benyttes til montage af en tagstige på den modsatte tagflade. - Stigerne samles med tvinger. - Der etableres underlag for den videre opbygning, og dette sikres. - Ovennævnte gentages på den modsatte side af skorstenen. Stilladset opbygges i lod og vage, og platform monteres fortløbende. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 25

28 Platform og rækværk færdigmonteres. Ved flere på hinanden følgende skorstene skal adgangsvejene mellem de enkelte skorstene etableres fortløbende til montagestedet. 26 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

29 Her ses den endelige opbygning af rygningsstilladset ved to på hinanden følgende skorstene. Ved brandkamme oplægges tagstiger langs disse. De monteres fortløbende og eventuelt over tagryggen. Der monteres forskriftsmæssigt gelænder. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 27

30 11. Hængestilladser 11.1 Generelt Hængestilladser er stilladser, der er ophængt. Der anvendes H-sele med line under montage og demontage af hængestilladser. Før arbejdet påbegyndes, skal der foreligge en tegning og beregning, der redegør for, hvordan det pågældende hængestillads skal monteres. Tegning og beregning skal forefindes på opstillingsstedet. Montagemetoden for et hængestillads er afhængig af stilladstypen. I et hængestillads vil der være træk i søjlerne, modsat et normalt stillads, hvor der er tryk. Dog kan der i konstruktionen være trykpåvirkninger. De anvendte stilladsdele sikres på en sådan måde, at de kan optage de givne belastninger. Det skal sikres, at underlaget er bæredygtigt. Udkragede dele etableres og sikres med dobbeltsikring. 28 Kapitel 11 - Hængestilladser

31 11.2 Rør- og koblingsstillads Konstruktionen, hvor hængestilladset skal fastgøres, undersøges. Fastgørelsespunkt og metode vælges. Monteringsrækkefølge: - Et rør monteres på konstruktionen til at bære hængestilladset. Her vist monteret på I-jern. - Et drop (et ca. 3,5 m. langt rør med to tværrør) monteres på dette rør med en vinkelkobling (RA). - Montøren entrer droppet til første tværrør. - Næste rør til ophængning af hængestilladset monteres. - Næste drop opsættes. - Når afstanden mellem disse to drops har den ønskede stilladsbredde, forbindes disse med et tværrør med vindelkoblinger. - Næste ophægningspunkt etableres, og tredie drop opsættes. Montagen gentages med fjerde drop. - Første og fjerde drop forbindes med længderør. - Fra andet drop monteres herefter femte drop og fra femte drop sjette drop. - Andet og sjette drop forbindes med et længderør. - Fjerde og sjette drop forbindes med et tværrør. - Det sikres nu at stilladset hænger i lod og vage. - Strøer monteres på længderørerne. Platform kan nu etableres med planker. Plankerne sikres. - Skal platformen forlænges, gentages arbejdsprocessen, indtil den ønskede længde er nået. - Der etableres rækværk og adgangsvej. Kapitel 11 - Hængestilladser 29

32 11.3 Rammestillads At bygge et hængestillads i rammestillads kræver særlige foranstaltninger, da rammestillads er konstrueret til at optage tryk og ikke træk. Der kan anvendes 2 montagemetoder: * Samlet på terræn: - Stilladset samles (opstilles) på et fast underlag, afstives i alle retninger og forstærkes i alle samlinger. - Stilladset løftes med kran til ophængningspunkterne og monteres dertil. * Samlet på stedet: - Ophængningspunkterne vælges. - Rammerne med løse trin monteres med rør/koblinger og hænges ud. - Gelænder og dæk monteres. - Diagonalafstivning foretages. - Fodlister monteres. - Adgangsvej til arbejdsdæk etableres. 30 Kapitel 11 - Hængestilladser

33 11.4 Enkeltsøjlesystemer Enkeltsøjlesystemerne er udviklet fra rørog koblingsstilladsernes fleksibilitet og med rammestilladsernes modulegenskaber for at muliggøre lettere og hurtigere montering. Monteringen af et hængestillads i disse typer følger princippet i rør- og koblingsstilladser. Når første felt er monteret, benyttes et specielt montagedæk til fortsat montering vandret. Ved montage samles søjlerne med bolte. Søjlerne skal være konstrueret til dette. Søjlerne fastholdes under monteringen i en line, indtil boltene er monteret. Fremgangsmåden er herefter den samme som ved montering af rør- og koblingsstilladset. Kapitel 11 - Hængestilladser 31

34 11.5 Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign. En anden metode til ophængning af hængestilladser er brug af wirestropper, kæder o.l. Wirestropper monteres på konstruktionen/bjælken og fikseres. Det sikres, at wirestropperne ikke udsættes for skarpe knæk. Her er vist forskellige eksempler på fastgørelse af wirestropper til stilladsdele. Planker/dæk udlægges på strøerne/dragerne/jokerne og sikres. Rækværk etableres. Enkelte stilladssystemer har særlige beslag til brug ved ophængning. Her er vist et eksempel på et beslag samt et færdigt hængestillads med wirestropper. 32 Kapitel 11 - Hængestilladser

35 12. Fritstående stilladser Stilladser, som ikke forankres for vandrette påvirkninger, kaldes fritstående. Sikkerhedsfaktoren mod væltning skal være større end 1,5. Det vil sige, at det samlede moment fra de kræfter, der stabiliserer, skal være 1,5 gange så stort som momentet fra de kræfter, der søger at vælte stilladset. Stilladser, der opstilles til en højde, der overstiger 3 x mindste side i grundplanet, skal beregnes for statisk stabilitet. I sådan en beregning indgår: 1. Højden af stilladset (h) 2. Bredden af stilladset (b) 3. Vægten af stilladset (G) 4. Forventet/tilladt belastning af stilladset (P) 5. Vandret mekanisk virkende kraft (Mek) 6. Eventuel vindlast (W), se side Regningsmæssig skævhed (1 % af stilladsets højde) Stabilitetsmomentet (Ms) = (G + P) x ( 1 /2 b - (h : 100)) Væltemomentet (Mv) = (W + Mek) x h Sikkerhedsfaktoren (Sf) = Ms : Mv > 1, Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladset opstilles som beskrevet under punkt 6.2 let facadestillads. Rammerne spændes sammen med koblinger, min. 1 stk. pr. 2 m. Ved sammenkobling forskydes rammerne for hinanden ( se tegning ). Der monteres diagonaler i alle felter. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 33

36 12.2 Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Stilladset opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Efter montage af dæk i anden højde monteres afstivningsrør. Dette sikres mod udskridning ved montering af vandret rør samt fodspindel på trykudligning - evt. forankres i jorden (se tegning) Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Stilladserne opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Stilladserne opstilles parallelt og i flugt over for hinanden. Dragere monteres vandret i bunden med retvinklede koblinger. Det kontrolleres, at diagonalmålene i stilladsets grundareal er lige lange. Rammelåse monteres. Opbygningen fortsætter som beskrevet ovenfor (6.2), indtil den ønskede højde er nået. Afstivning monteres fortløbende, afhængigt af højden. Dragere til platformen monteres. Afdækningen monteres, og denne sikres fortløbende. Der monteres trykrør under de øverste dragere i takt med monteringen af afdækningen. 34 Kapitel 12 - Fritstående stilladser

37 12.4 Rullende platforme Ved opbygningen anvendes de under punkt 12.3 nævnte montageanvisninger, dog iagttages: - Der monteres hjul, der kan optage belastningerne. - Hjulene vendes i kørselsretningen. - Dragere monteres i bunden og de diagonalafstives horisontalt (se tegning). - Diagonalafstivninger foretages på alle sider. * (01) STILLADS * (02) DRAGER * (03) AFSVÆRTNINGSRØR * (04) TRÆKPUNKT 12.5 Kørestilladser Leverandørens montagevejledning følges. Underlaget skal være jævnt og bæredygtigt. Kørestilladset skal stå i lod og vage og må ikke vippe. Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud både i bredden og i længden og sikres mod vipning og forskydning. Det skal forsynes med rækværk. Forsvarlig stivhed i alle retninger skal sikres enten ved diagonalafstivning eller på anden måde. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 35

38 13. Montering af net og armeret plast 13.1 Generelt Når der monteres net eller armeret plast på et stillads, forøges de kræfter, som påvirker stilladset, betragteligt. Disse kræfter skal man være i stand til at tage højde for og sikre stilladset i forhold til. Regningsmæssigt arbejder man ud fra vindlasten, som er et udtryk for de vejrmæssige påvirkninger, som stilladset udsættes for. Vindlasten beregnes ud fra tre faktorer: * Vindens hastighed i bymæssig bebyggelse - vinden trykker forskelligt i forskellige højder. * Formfaktoren, dvs. hvordan vinden virker ind på stilladset: Er det som tryk eller som sug eller som begge dele. * Arealenheden, som er et udtryk for stilladsets tæthedsgrad. Har vi at gøre med et stillads opsat med fodlister, eller er der også monteret net eller armeret plast? Vindlastens størrelse har betydning for forankringsmønstret, altså hvor mange forankringer der skal monteres til sikring af det pågældende stillads. Se i øvrigt Standardblade for stilladser. Formlen for vindlast: W = q x C x Ae, hvor W = q = vindlast vindens hastighedstryk, der afhænger af: - en mindsteværdi for vindhastigheden - højden over terræn. - terrænets ruhed (by, åbent land eller over vand) I praksis regnes der med overslagsværdier for vindens hastighedstryk i forskellige højder i byen: C = h = 10 m q = 0,75 kn/m 2 h = 20 m q = 0,90 kn/m 2 h = 30 m q = 1,05 kn/m 2 formfaktoren, der afhænger af bygningens geometri. Ae = arealenheden, som regnes således: uinddækket stillads Ae = 0,2 inddækket stillads med net Ae = 0,5 inddækket stillads med plast Ae = 1,0 36 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

39 13.2 Montering af net Nettet trækkes op i hejset direkte fra rullen (eventuelt kan man montere rullen på et rør e.l. ved jorden) og skæres af i den ønskede længde. Nettet fastgøres herefter i top og bund af stilladset. Næste bane net trækkes op, skæres af og placeres ved siden af den første med passende overlæg (15-20 cm) og så fremdeles. Herefter fastgøres nettet til stilladset med tilstrækkeligt antal bindinger, og det sikres, at samlingerne er tætte. På højhuse og andre bygninger udsat for kraftig vindpåvirkning kan det være tilrådeligt at montere nettet indenom nogle af gelænderne eller alternativt forøge antallet af bindinger. Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast 37

40 13.3 Montering af armeret plast Det sikres, at stilladset kan optage de øgede belastninger og er forsynet med fornødent antal forankringer, der kan optage træk og tryk. Almindeligvis gælder det, at der skal monteres rørforankringer i samtlige rammer og dobbelte rørforankringer i rammerne under øverste dækhøjde og i enderankerne. Derudover skal man være opmærksom på, at forholdet mellem forankringer og stropper skal være således, at plasten rives af stilladset, før stilladset rives fra bygningen. Vandret montering Lodret montering 38 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

41 14. Elhejs Når der skal monteres elhejs til brug for håndværkere, forhøjes stilladset, så elhejset kan placeres i funktionsduelig højde. Nødvendig hejsehøjde for montering etableres. Fornødne diagonaler, afsværtning, rammelåse og forankringer monteres, før elhejset monteres. Montage af elhejs foregår med montagehejset. Elhejset anhugges, således at det umiddelbart kan placeres i elhejsets konsol. Efter montage fjernes monteringshejset. Demontage foregår i omvendt rækkefølge. Kapitel 14 - Elhejs 39

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser

Version 4 11.05.2011. Standardblade For stilladser Standardblade For stilladser 1 Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen,

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg er i gang med en kortlægning af tekniske hjælpemidler,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET B R A N C H E V E J L E D N I N G O M G R A V E - A R B E J D E I N Æ R H E D E N A F E K S I S T E R E N D E L E D N I N G S N E T Design af omslag:

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER. 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10. Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 1 03/12/13 10.45 9388_Vejledning - Standardblade for stilladser 2013-PRINT.indd 2

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Branchevejledning om Standardblade for

Branchevejledning om Standardblade for Branchevejledning om Standardblade for systemstilladser Indhold InDhold 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. August 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Hvidbog til Stilladspriskuranten. for. servicepræget stilladsarbejde. i tilknytning til den mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Hvidbog til Stilladspriskuranten for servicepræget stilladsarbejde i tilknytning til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund indgået Bygge- og anlægsoverenskomst Læsevejledning; Faglige afgørelser;

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tilsyn med risiko for muskel- og skeletbesvær (msb) ved udvalgte bygge- og anlægsopgaver

Tilsyn med risiko for muskel- og skeletbesvær (msb) ved udvalgte bygge- og anlægsopgaver Tilsyn med risiko for muskel- og skeletbesvær (msb) ved udvalgte bygge- og anlægsopgaver At-intern instruks IN-3-1 Arbejdsmiljøemne: Muskel- og skeletbesvær Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.2 Opstilling og brug af stilladser Juni 2006 GRØNLAND 2 Denne vejledning oplyser om regler i forbindelse med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af alle typer stilladser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Priskurant for. servicepræget stilladsarbejde. København og Nordsjællands 1. og 2. zone. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2012 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde i København og Nordsjællands

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Sag: Navn: Sagsnavn: Dato: Fokusområder: Undgå alvorlige ulykker Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere