OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R

2 BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Udgivet af Branchesikkerhedsråd 2, Bygge og Anlæg Layout og produktion: Paritas Grafik A/S ISBN Varenummer Januar 2001

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Lagerpladsens indretning Transport Inden der køres ud til opstillingsstedet 5 5. Afmærkning, afdækning m.m Opstilling af stilladset Generelle krav Let facadestillads, lastklasse Konsoller Lodret skærm ved tagarbejde Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Svært stålstillads lastklasse 4-6 med et arbejdsdæk Svært stålstillads, materialetårne Rygningsstilladser Hængestilladser Generelt Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Konstruerede selvafstivede stilladser - frie rum Rullende platforme Kørestilladser Montering af net og armeret plast Generelt Montering af net Montering af armeret plast Elhejs Skaktrør Totalinddækninger Generelt Præfabrikation på terræn Opbygning på stedet Sikkerhedsrækværker Skiltning Kvalitetssikring Ændring af stillads Nedtagning af stillads Tekniske hjælpemidler Vedligeholdelse af materiel Personlige værnemidler Klassifikation af stillads Uddannelse Løft og håndtering Litteraturliste med emner og henvisninger Indhold

4

5 1. Forord BSR2 ønsker med nærværende branchevejledning at angive, hvorledes opstilling og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet i samarbejde med Danske Entreprenørers Stilladssektion og Stilladsarbejdernes Landsklub under SID. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af gældende regler og kutymer på området under skyldig hensyntagen til branchens særlige arbejdsvilkår. Der gives en række eksempler på god praksis inden for branchen. Målgruppen er primært de ansatte, arbejdsgiverne og arbejdslederne, herunder sikkerhedsorganisationen i de enkelte virksomheder inden for branchen. Branchevejledningen er et supplement til de af BSR2 udsendte standardblade for stilladser samt de brugsanvisninger, som leverandører/fabrikanter af stilladsmateriel i henhold til arbejdsmiljøreglerne har pligt til at levere. Branchevejledningen har været forelagt for Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet. Kapitel 1 - Forord 3

6 2. Lagerpladsens indretning Virksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I den forbindelse skal lagerpladsen forsynes med tilstrækkeligt antal køre- og færdselsveje. Belægningen på lagerpladsen skal være jævn, plan, bæredygtig og tilpasset de tekniske hjælpemidler. Den manuelle håndtering på lagerpladsen skal minimeres så meget som muligt. Dette kan sikres ved en hensigtsmæssig disponering af lagerpladsen og ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, fx. sækkevogne, trucks og kraner med tilhørende bure, paller, bareller m.m. Hvor der forekommer manuel håndtering af materiel på lagerpladsen, bør materiellet være anbragt på en sådan måde, at de ergonomiske belastninger minimeres, fx. ved brug af læsseramper. Lagerpladsen skal være forsynet med tilstrækkelig og hensigtsmæssig belysning (under hensyntagen til lux, skygge og blænding). Materiel skal være anbragt på bæredygtigt underlag og på en sådan måde, at stabiliteten til stadighed er opfyldt. Den maksimale stabelhøjde skal iagttages under hensyntagen til påvirkningerne fra vejrliget. Manuel stabling må ikke overstige skulderhøjde. Derudover skal el-værktøj kunne opbevares hensigtsmæssigt og forsvarligt. Der skal til stadighed være orden og ryddelighed på lagerpladsen. 3. Transport Lastbilerne skal være hensigtsmæssigt indrettede således, at af- og pålæsning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt både på lagerpladsen og på opstillingsstedet. Læssehøjden på lastbilerne skal i denne forbindelse være så lav som mulig. Derudover skal materiel kunne fastgøres forsvarligt og hensigtsmæssigt på lastbilerne. Køre og færdselsveje skal holdes fri for materiel, og defekt og kasseret materiel skal holdes adskilt fra det øvrige materiel. Al kørsel på lagerpladsen skal ske i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, og der skal udvises særlig hensyn og agtpågivenhed i forhold til den gående trafik. Virksomheden fastsætter normer for snerydning, grusning samt saltning m.v. af lagerpladsen. 4 Kapitel Lagerpladsens indretning/transport

7 4. Inden der køres ud til opstillingsstedet Det skal sikres, at lastbilerne kan placeres så tæt på opstillingsstedet som muligt. Hvor særlige forhold gør sig gældende, bør der være truffet aftale om parkeringsmuligheder med bygherren, vejmyndighederne, færdselspoliti m.m. Hvor forholdene betinger manuel transport stilles passende tekniske hjælpemidler til rådighed, fx. sækkevogne, trækvogne, truck m.m. Derudover skal der medtages den nødvendige afmærkning og afspærring til arbejdsstedet. Checkliste: El-ledninger Parkeringstilladelse Afmærkning, herunder belysning Afspærring Trækvogne Hunde Sækkevogne Trillebøre Truck Kapitel 4 - Inden der køres til opstillingsstedet 5

8 5. Afmærkning, afdækning m.m. Hvis stilladset opstilles på et areal med risiko for påkørsel, træffes der hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med myndighedskrav (kommune, amt, politi, Arbejdstilsynet) for at sikre de ansatte samt omgivelserne mod påkørsel. Tæt afdækning I denne forbindelse kan det være påkrævet at montere belysning på stilladset. Afmærkningen, herunder den påkrævede belysning, skal under alle omstændigheder etableres før opstillingsstedet forlades. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned fra stilladset, træffes der foranstaltninger til sikring af andre ansatte og omgivelserne, fx. ved afspærring eller afskærmning. Min. 1,25 m Eksempel på rammestillads Min. 2,0 m På fortove o.l. skal der altid være en fri passage på mindst 1,25 m i bredden og mindst 2 m i højden. Hvor der skal foregå passage under stilladset, monteres tæt afdækning over gangarealet. Denne afdækning etableres inden den videre montage af stilladset. Tæt afdækning Min. 1,25 m Min. 2,0 m Eksempel på enkeltsøjlestillads 6 Kapitel 5 - Afmærkning, afdækning

9 6. Opstilling af stilladset 6.1 Generelle krav Hovedprincippet for en sikker opbygning af stilladser er, at sikkerhedsforanstaltningerne etableres så hurtigt som muligt. Disse foretages under hensyntagen til en hensigtsmæssig og ergonomisk korrekt arbejdsgang. For at kunne placere og udforme bunden af stilladset korrekt, tages der hensyn til følgende faktorer: * Formål og anvendelse af stilladset. * Bygningens højde. * Niveauforskelle ved terræn, idet opstillingen bør påbegyndes på det højeste sted. * Facadens beskaffenhed dvs. udhæng, fremspring, gesimser, markiser, altaner, kviste, skilte, herunder neonskilte, solafskærmninger (automatik skal evt. afbrydes) indgangspartier, el-ledninger, bæretråde og placering af forankringer m.m. * Placeringen af den enkelte stilladsranke skal udmåles under hensyntagen til ovenstående faktorer. Afstand fra stillads til facade afhænger således af, hvad stilladset skal anvendes til samt udformningen af facaden. Hvor stilladset placeres i en afstand af mere end 30 cm fra facaden, monteres der indvendigt gelænder. Dette gælder imidlertid kun de steder, hvor der vil ske færdsel og arbejde efter stilladsets færdigmontering. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 7

10 Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug. De justérbare fodspindler opstilles på planker eller anden trykudligning af egnet materiale, såfremt underlaget ikke i sig selv kan dokumenteres at være i stand til at overføre reaktionskræfterne. Fodspindlerne og opklodsning skal være fuldt understøttede på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 20 cm høj. Hvis der er større niveauforskelle, skal disse udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne. Indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. Det skal sikres, at opstillingen er i lod og vage. I takt med opbygningen af stilladset skal der fortløbende monteres udvendige gelændere. 8 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

11 Eksempel (fladt uinddækket stillads) Forankringer monteres forskriftsmæssigt og på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret. Under 2. dækshøjde Under 3. dækshøjde Når der er taget højde for ovennævnte forhold, kan opstilling påbegyndes. Under 4. dækshøjde Der monteres altid forankringer i samtlige rammer i yderranker og samtlige rammer under øverste dækhøjde. Under 5. dækshøjde - Og så fremdeles til den ønskede højde er nået. BEMÆRK: VED INDDÆKNING MED PLAST SKAL DER SOM MINIMUM FORANKRES I ALLE KNUDEPUNKTER, JVF. STANDARD- BLADE FOR STILLADSER! (Se i øvrigt side 36). Ved montering af stilladser bruges der elmonteringshejs. Byrder sikres mod utilsigtet afhægtning. El-monteringshejs bruges, når der er en lettelse af vægten ved ophejsning af materialet i forhold til andre metoder. Elmonteringshejs bør anbringes ved foden af stilladset. El-monteringshejs kombineret med forhøjet hejsekonsol giver en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved montage af stilladset. El-monteringshejset skal være forsynet med automatisk stop for overbelastning og have en maksimal løfteevne på kg (spørg producenten). Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 9

12 6.2 Let facadestillads, lastklasse 1-3 Bunden: Når kravene, anført under afsnit 6.1 generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Strøer udlægges, og om nødvendigt afrettes underlaget. De to første rammer opstilles med gelænder. Der monteres dæk og diagonal - rækkefølgen afhænger af systemet. I visse systemer fungerer firepunktsgelænderne som diagonaler. Ved systemer med dæklås sikres dækkene umiddelbart efter monteringen af de enkelte dæk. Rammerne indstilles i lod og vage samt i flugt med facaden. 10 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

13 Bunden udbygges videre til den planlagte længde på stilladset. Der etableres adgangsvej i stilladset til første dækhøjde. Første dækhøjde: Topmanden modtager de to første rammer, der monteres. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 11

14 Herefter kan topmanden modtage og montere gelænder mellem de to rammer. Længden færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv. Der monteres endegelænder. 12 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

15 Herefter kan der monteres fodlister på hele længden, hvorefter rækværket er færdigetableret. Der monteres dæk i hele længden. Diagonaler monteres forskriftsmæssigt. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 13

16 Forankringer monteres på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret (se side 9 eller i Branchevejledning - standardblade for stilladser side GE-09). Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde. Øvrige dækhøjder: Topmanden modtager hejseramme, der monteres. 14 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

17 Der monteres straks rammelås i hejserammen, eller denne sikres på anden vis. Hejsekonsol monteres. Her ses et håndhejs. Her ses en forhøjet hejsekonsol der kan anvendes såvel til håndhejs som til bundmonteret elhejs. Montagen udføres herefter som vist på nedenstående tegning. Tegningen angiver monteringsrækkefølgen for rammer og gelænder fra og med 3. højde. Efter montering af nr. 13 (endegelænder) kan højre side af stilladset eventuelt færdiggøres med fodlister, dæk, diagonaler og forankringer. Alternativt kan venstre side monteres med rammer, gelænder og endegelænder. Diagonaler og forankringer monteres. Adgangsvej etableres. Ved aftagning af byrder fra hejset, står topmanden bag hejserammen og tager byrden ind på dækket. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 15

18 Øverste dækhøjde: Stilladset færdiggøres med rammer/toprammer samt rækværk. Rækkefølge som angivet under øvrige dækhøjder. Husk! Der monteres rammelåse i samtlige rammer. 16 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

19 7. Konsoller Ved montage af konsoldæk gælder følgende: * Når en række konsoldæk er monteret, efterspændes konsollerne fra en ende af. * Konsoldæk med lås i dækket sikres umiddelbart efter montering. * Andre konsoldæk sikres så tidligt som muligt (systemspecifikt). * Forankringer placeres på en sådan måde, at færdsel på såvel hoveddæk som konsoldæk kan foregå uhindret. * Konsoller beregnet til videre opbygning, eller større end 0,75 m, understøttes. Monteringsrækkefølgen af konsoller/ konsoldæk er typebestemt. Her angives forskellige monteringsrækkefølger (H angiver hejsefeltet): Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret før hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteres før hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk i niveau med hoveddæk kan monteres enten nedefra eller oppefra, efter at rammer og rækværk er monteret. Kapitel 7 - Konsoller 17

20 8. Lodret skærm ved tagarbejde Hvor der skal etableres lodret skærm for tagarbejde, skal denne altid monteres færdig, inden eventuel videre opbygning af stilladset foretages. Skærmen monteres fortløbende fra ophejsningsstedet. Skærmen udformes som angivet i standardblade for stilladser. Hvor der forefindes opragende dele på øverste dæk, skal disse sikres. 18 Kapitel 8 - Lodret skærm ved tagarbejde

21 9. Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Bunden: Når de krav, der står anført under afsnit 6.1 Generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Af hensyn til stilladsets statik er det en god kutyme at forskyde søjlernes samlingspunkter indvendig og udvendig. Der udlægges søjler udvendig og indvendig med de tilhørende længde- og tværbjælker. Bunden udbygges til den ønskede længde. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

22 De inderste søjler forlænges, og søjlerne forbindes med længde- og tværbjælke til første dækhøjde. Stilladset stilles i lod/vage og fastholdes med diagonaler og forankringer. Adgangsvej monteres til første dækhøjde. Herefter udfyldes feltet med traller samt én tralle i felt nr. 2 af hensyn til låsebrædt. Trallerne bør af hensyn til de ergonomiske belastninger under arbejdet monteres ovenfra og fra hejsefeltet og udefter. Montagen af de enkelte traller sker således stående på den sidst monterede tralle. Feltet færdiggøres med rækværker, herunder låsebrædder og diagonaler og forankringer. Længde- og tværbjælker monteres til næste dækhøjde. Der etableres hejsehøjde. 20 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

23 Der udlægges traller i felt nr. 2 samt én tralle i felt nr. 3 hvorefter låsebrædt monteres i felt nr. 2. Herefter udlægges traller i felt nr. 3 samt ét stk. tralle i felt nr. 4, hvorefter der monteres rækværk inkl. låsebrædder i felt nr. 3. Første dækhøjde færdiggøres. Enderækværk monteres. Der monteres diagonaler samt forankringer. Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde, hejset hæves, hvorefter opstillingsrækkefølgen gentages, til stilladset har den ønskede højde. Der afsluttes med rækværk i toppen. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

24 9.2 Svært stålstillads lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Ved montage af svært stålstillads, hvor der kun etableres ét arbejdsdæk, fx. til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Ved montagedæk forstås dæk af alu/finér med en længde svarende til afstanden mellem længdebjælkerne. Når bunden og adgangsvejen til en ny højde er etableret som beskrevet under pkt. 9.1, adskiller denne montage sig ved, at montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen etableres færdig. Når afstanden mellem de indvendige og udvendige længdebjælker er under 1,6 m, monteres gelænder. 22 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

25 9.3 Svært stålstillads, materialetårne Opsætning af svære stålstilladser klasse 4-6 til oplag af materialer, samt ved person/materialeelevatorer. Karakteristisk ved disse tårne er, at tværbjælken ofte er længere end 1,6 m. Opsætningsmetoden af disse tårne afhænger af flere omstændigheder, hvorfor de er opdelt i to kategorier: * Materialetårne opsat i forbindelse med eksisterende stillads. Bjælkerytter * Oplagstårne opsat som enkeltstående tårne med et eller flere oplagsdæk. Stilladset opsættes med dæk, rækværk og adgangsvej som beskrevet under opsætning af svært stålstillads. Til montagen kan benyttes montagedæk af klasse 1-2. Det viste oplagstårn er et eksempel. Det kan også laves med separat (udvendig) adgangsvej. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

26 10.Rygningsstilladser Opbygning af et rygningsstillads afhænger af, hvilket system der anvendes. Her ses et eksempel på en færdig opbygning af et rygningsstillads, hvor der er anvendt træstiger. Husk! Træstiger svinder ved udtørring, hvorfor der kan være behov for efterspænding. TRÆSTIGER SAMLES MED TVINGER I det følgende er angivet, hvorledes et rygningsstillads i søjlesystem kan opbygges, men princippet i opbygningen kan overføres til de fleste rygningsstilladser. Hvis der kun er monteret tagskærm på den ene side af huset, skal der sikres mod eventuelt nedfaldende genstande eller materialer på den modsatte side af huset ved afspærring, afmærkning, afskærmning el.lign, inden arbejdet påbegyndes. Rygningsstilladser monteres nedefra og opefter i takt med etableringen af hensigtsmæssige adgangsveje til opstillingsstedet. Så tidligt som muligt etableres hensigtsmæssige materialeoplagspladser. HOVEDSTILLADS RIDEPLANKER (ved tagfod & bro) TRÆSTIGER SØJLER BRO AF STILLADSDÆK FODLISTE KNÆLISTE TRÆSTIGER HÅNDLISTE SAMLES MED TVINGER I KIP AFSVÆRTNING GITTERDRAGER ARBEJDSDÆK 24 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

27 Hvor der er monteret stillads med skærm ved tagfod monteres rygningsstilladset herfra i følgende rækkefølge: - Adgangsvejen etableres med tagstiger, der når fra tagfoden til montagestedet. - Der etableres behørig understøtning. - Adgangsvejen benyttes til montage af en tagstige på den modsatte tagflade. - Stigerne samles med tvinger. - Der etableres underlag for den videre opbygning, og dette sikres. - Ovennævnte gentages på den modsatte side af skorstenen. Stilladset opbygges i lod og vage, og platform monteres fortløbende. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 25

28 Platform og rækværk færdigmonteres. Ved flere på hinanden følgende skorstene skal adgangsvejene mellem de enkelte skorstene etableres fortløbende til montagestedet. 26 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

29 Her ses den endelige opbygning af rygningsstilladset ved to på hinanden følgende skorstene. Ved brandkamme oplægges tagstiger langs disse. De monteres fortløbende og eventuelt over tagryggen. Der monteres forskriftsmæssigt gelænder. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 27

30 11. Hængestilladser 11.1 Generelt Hængestilladser er stilladser, der er ophængt. Der anvendes H-sele med line under montage og demontage af hængestilladser. Før arbejdet påbegyndes, skal der foreligge en tegning og beregning, der redegør for, hvordan det pågældende hængestillads skal monteres. Tegning og beregning skal forefindes på opstillingsstedet. Montagemetoden for et hængestillads er afhængig af stilladstypen. I et hængestillads vil der være træk i søjlerne, modsat et normalt stillads, hvor der er tryk. Dog kan der i konstruktionen være trykpåvirkninger. De anvendte stilladsdele sikres på en sådan måde, at de kan optage de givne belastninger. Det skal sikres, at underlaget er bæredygtigt. Udkragede dele etableres og sikres med dobbeltsikring. 28 Kapitel 11 - Hængestilladser

31 11.2 Rør- og koblingsstillads Konstruktionen, hvor hængestilladset skal fastgøres, undersøges. Fastgørelsespunkt og metode vælges. Monteringsrækkefølge: - Et rør monteres på konstruktionen til at bære hængestilladset. Her vist monteret på I-jern. - Et drop (et ca. 3,5 m. langt rør med to tværrør) monteres på dette rør med en vinkelkobling (RA). - Montøren entrer droppet til første tværrør. - Næste rør til ophængning af hængestilladset monteres. - Næste drop opsættes. - Når afstanden mellem disse to drops har den ønskede stilladsbredde, forbindes disse med et tværrør med vindelkoblinger. - Næste ophægningspunkt etableres, og tredie drop opsættes. Montagen gentages med fjerde drop. - Første og fjerde drop forbindes med længderør. - Fra andet drop monteres herefter femte drop og fra femte drop sjette drop. - Andet og sjette drop forbindes med et længderør. - Fjerde og sjette drop forbindes med et tværrør. - Det sikres nu at stilladset hænger i lod og vage. - Strøer monteres på længderørerne. Platform kan nu etableres med planker. Plankerne sikres. - Skal platformen forlænges, gentages arbejdsprocessen, indtil den ønskede længde er nået. - Der etableres rækværk og adgangsvej. Kapitel 11 - Hængestilladser 29

32 11.3 Rammestillads At bygge et hængestillads i rammestillads kræver særlige foranstaltninger, da rammestillads er konstrueret til at optage tryk og ikke træk. Der kan anvendes 2 montagemetoder: * Samlet på terræn: - Stilladset samles (opstilles) på et fast underlag, afstives i alle retninger og forstærkes i alle samlinger. - Stilladset løftes med kran til ophængningspunkterne og monteres dertil. * Samlet på stedet: - Ophængningspunkterne vælges. - Rammerne med løse trin monteres med rør/koblinger og hænges ud. - Gelænder og dæk monteres. - Diagonalafstivning foretages. - Fodlister monteres. - Adgangsvej til arbejdsdæk etableres. 30 Kapitel 11 - Hængestilladser

33 11.4 Enkeltsøjlesystemer Enkeltsøjlesystemerne er udviklet fra rørog koblingsstilladsernes fleksibilitet og med rammestilladsernes modulegenskaber for at muliggøre lettere og hurtigere montering. Monteringen af et hængestillads i disse typer følger princippet i rør- og koblingsstilladser. Når første felt er monteret, benyttes et specielt montagedæk til fortsat montering vandret. Ved montage samles søjlerne med bolte. Søjlerne skal være konstrueret til dette. Søjlerne fastholdes under monteringen i en line, indtil boltene er monteret. Fremgangsmåden er herefter den samme som ved montering af rør- og koblingsstilladset. Kapitel 11 - Hængestilladser 31

34 11.5 Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign. En anden metode til ophængning af hængestilladser er brug af wirestropper, kæder o.l. Wirestropper monteres på konstruktionen/bjælken og fikseres. Det sikres, at wirestropperne ikke udsættes for skarpe knæk. Her er vist forskellige eksempler på fastgørelse af wirestropper til stilladsdele. Planker/dæk udlægges på strøerne/dragerne/jokerne og sikres. Rækværk etableres. Enkelte stilladssystemer har særlige beslag til brug ved ophængning. Her er vist et eksempel på et beslag samt et færdigt hængestillads med wirestropper. 32 Kapitel 11 - Hængestilladser

35 12. Fritstående stilladser Stilladser, som ikke forankres for vandrette påvirkninger, kaldes fritstående. Sikkerhedsfaktoren mod væltning skal være større end 1,5. Det vil sige, at det samlede moment fra de kræfter, der stabiliserer, skal være 1,5 gange så stort som momentet fra de kræfter, der søger at vælte stilladset. Stilladser, der opstilles til en højde, der overstiger 3 x mindste side i grundplanet, skal beregnes for statisk stabilitet. I sådan en beregning indgår: 1. Højden af stilladset (h) 2. Bredden af stilladset (b) 3. Vægten af stilladset (G) 4. Forventet/tilladt belastning af stilladset (P) 5. Vandret mekanisk virkende kraft (Mek) 6. Eventuel vindlast (W), se side Regningsmæssig skævhed (1 % af stilladsets højde) Stabilitetsmomentet (Ms) = (G + P) x ( 1 /2 b - (h : 100)) Væltemomentet (Mv) = (W + Mek) x h Sikkerhedsfaktoren (Sf) = Ms : Mv > 1, Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladset opstilles som beskrevet under punkt 6.2 let facadestillads. Rammerne spændes sammen med koblinger, min. 1 stk. pr. 2 m. Ved sammenkobling forskydes rammerne for hinanden ( se tegning ). Der monteres diagonaler i alle felter. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 33

36 12.2 Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Stilladset opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Efter montage af dæk i anden højde monteres afstivningsrør. Dette sikres mod udskridning ved montering af vandret rør samt fodspindel på trykudligning - evt. forankres i jorden (se tegning) Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Stilladserne opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Stilladserne opstilles parallelt og i flugt over for hinanden. Dragere monteres vandret i bunden med retvinklede koblinger. Det kontrolleres, at diagonalmålene i stilladsets grundareal er lige lange. Rammelåse monteres. Opbygningen fortsætter som beskrevet ovenfor (6.2), indtil den ønskede højde er nået. Afstivning monteres fortløbende, afhængigt af højden. Dragere til platformen monteres. Afdækningen monteres, og denne sikres fortløbende. Der monteres trykrør under de øverste dragere i takt med monteringen af afdækningen. 34 Kapitel 12 - Fritstående stilladser

37 12.4 Rullende platforme Ved opbygningen anvendes de under punkt 12.3 nævnte montageanvisninger, dog iagttages: - Der monteres hjul, der kan optage belastningerne. - Hjulene vendes i kørselsretningen. - Dragere monteres i bunden og de diagonalafstives horisontalt (se tegning). - Diagonalafstivninger foretages på alle sider. * (01) STILLADS * (02) DRAGER * (03) AFSVÆRTNINGSRØR * (04) TRÆKPUNKT 12.5 Kørestilladser Leverandørens montagevejledning følges. Underlaget skal være jævnt og bæredygtigt. Kørestilladset skal stå i lod og vage og må ikke vippe. Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud både i bredden og i længden og sikres mod vipning og forskydning. Det skal forsynes med rækværk. Forsvarlig stivhed i alle retninger skal sikres enten ved diagonalafstivning eller på anden måde. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 35

38 13. Montering af net og armeret plast 13.1 Generelt Når der monteres net eller armeret plast på et stillads, forøges de kræfter, som påvirker stilladset, betragteligt. Disse kræfter skal man være i stand til at tage højde for og sikre stilladset i forhold til. Regningsmæssigt arbejder man ud fra vindlasten, som er et udtryk for de vejrmæssige påvirkninger, som stilladset udsættes for. Vindlasten beregnes ud fra tre faktorer: * Vindens hastighed i bymæssig bebyggelse - vinden trykker forskelligt i forskellige højder. * Formfaktoren, dvs. hvordan vinden virker ind på stilladset: Er det som tryk eller som sug eller som begge dele. * Arealenheden, som er et udtryk for stilladsets tæthedsgrad. Har vi at gøre med et stillads opsat med fodlister, eller er der også monteret net eller armeret plast? Vindlastens størrelse har betydning for forankringsmønstret, altså hvor mange forankringer der skal monteres til sikring af det pågældende stillads. Se i øvrigt Standardblade for stilladser. Formlen for vindlast: W = q x C x Ae, hvor W = q = vindlast vindens hastighedstryk, der afhænger af: - en mindsteværdi for vindhastigheden - højden over terræn. - terrænets ruhed (by, åbent land eller over vand) I praksis regnes der med overslagsværdier for vindens hastighedstryk i forskellige højder i byen: C = h = 10 m q = 0,75 kn/m 2 h = 20 m q = 0,90 kn/m 2 h = 30 m q = 1,05 kn/m 2 formfaktoren, der afhænger af bygningens geometri. Ae = arealenheden, som regnes således: uinddækket stillads Ae = 0,2 inddækket stillads med net Ae = 0,5 inddækket stillads med plast Ae = 1,0 36 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

39 13.2 Montering af net Nettet trækkes op i hejset direkte fra rullen (eventuelt kan man montere rullen på et rør e.l. ved jorden) og skæres af i den ønskede længde. Nettet fastgøres herefter i top og bund af stilladset. Næste bane net trækkes op, skæres af og placeres ved siden af den første med passende overlæg (15-20 cm) og så fremdeles. Herefter fastgøres nettet til stilladset med tilstrækkeligt antal bindinger, og det sikres, at samlingerne er tætte. På højhuse og andre bygninger udsat for kraftig vindpåvirkning kan det være tilrådeligt at montere nettet indenom nogle af gelænderne eller alternativt forøge antallet af bindinger. Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast 37

40 13.3 Montering af armeret plast Det sikres, at stilladset kan optage de øgede belastninger og er forsynet med fornødent antal forankringer, der kan optage træk og tryk. Almindeligvis gælder det, at der skal monteres rørforankringer i samtlige rammer og dobbelte rørforankringer i rammerne under øverste dækhøjde og i enderankerne. Derudover skal man være opmærksom på, at forholdet mellem forankringer og stropper skal være således, at plasten rives af stilladset, før stilladset rives fra bygningen. Vandret montering Lodret montering 38 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

41 14. Elhejs Når der skal monteres elhejs til brug for håndværkere, forhøjes stilladset, så elhejset kan placeres i funktionsduelig højde. Nødvendig hejsehøjde for montering etableres. Fornødne diagonaler, afsværtning, rammelåse og forankringer monteres, før elhejset monteres. Montage af elhejs foregår med montagehejset. Elhejset anhugges, således at det umiddelbart kan placeres i elhejsets konsol. Efter montage fjernes monteringshejset. Demontage foregår i omvendt rækkefølge. Kapitel 14 - Elhejs 39

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN 2014 2014 4 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Stilladsbranchen i dag

Stilladsbranchen i dag Prags Boulevard 47, DK-2300 Copenhagen S, Denmark +45 3257 3080 www.cphdesign.com Herlev Stillads Stilladsbranchen i dag Et kig på stilladsbranchen - set i helikopterperspektiv. Februar 2010 Foto: Simon

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

7. Arbejdspåvirkninger

7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi 7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsredskaber til menneskets forudsætninger og behov. Bevægeapparatskader og nedslidning kan i vidt omfang forebygges,

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere