OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER"

Transkript

1 OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R

2 BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Udgivet af Branchesikkerhedsråd 2, Bygge og Anlæg Layout og produktion: Paritas Grafik A/S ISBN Varenummer Januar 2001

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Lagerpladsens indretning Transport Inden der køres ud til opstillingsstedet 5 5. Afmærkning, afdækning m.m Opstilling af stilladset Generelle krav Let facadestillads, lastklasse Konsoller Lodret skærm ved tagarbejde Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Svært stålstillads lastklasse 4-6 med et arbejdsdæk Svært stålstillads, materialetårne Rygningsstilladser Hængestilladser Generelt Rør- og koblingsstillads Rammestillads Enkeltsøjlesystemer Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign Fritstående stilladser Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Konstruerede selvafstivede stilladser - frie rum Rullende platforme Kørestilladser Montering af net og armeret plast Generelt Montering af net Montering af armeret plast Elhejs Skaktrør Totalinddækninger Generelt Præfabrikation på terræn Opbygning på stedet Sikkerhedsrækværker Skiltning Kvalitetssikring Ændring af stillads Nedtagning af stillads Tekniske hjælpemidler Vedligeholdelse af materiel Personlige værnemidler Klassifikation af stillads Uddannelse Løft og håndtering Litteraturliste med emner og henvisninger Indhold

4

5 1. Forord BSR2 ønsker med nærværende branchevejledning at angive, hvorledes opstilling og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet i samarbejde med Danske Entreprenørers Stilladssektion og Stilladsarbejdernes Landsklub under SID. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af gældende regler og kutymer på området under skyldig hensyntagen til branchens særlige arbejdsvilkår. Der gives en række eksempler på god praksis inden for branchen. Målgruppen er primært de ansatte, arbejdsgiverne og arbejdslederne, herunder sikkerhedsorganisationen i de enkelte virksomheder inden for branchen. Branchevejledningen er et supplement til de af BSR2 udsendte standardblade for stilladser samt de brugsanvisninger, som leverandører/fabrikanter af stilladsmateriel i henhold til arbejdsmiljøreglerne har pligt til at levere. Branchevejledningen har været forelagt for Arbejdstilsynet, hvis bemærkninger er indarbejdet. Kapitel 1 - Forord 3

6 2. Lagerpladsens indretning Virksomhedens lagerplads skal være disponeret og indrettet således, at oplagring, transport og håndtering af materiel kan ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. I den forbindelse skal lagerpladsen forsynes med tilstrækkeligt antal køre- og færdselsveje. Belægningen på lagerpladsen skal være jævn, plan, bæredygtig og tilpasset de tekniske hjælpemidler. Den manuelle håndtering på lagerpladsen skal minimeres så meget som muligt. Dette kan sikres ved en hensigtsmæssig disponering af lagerpladsen og ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, fx. sækkevogne, trucks og kraner med tilhørende bure, paller, bareller m.m. Hvor der forekommer manuel håndtering af materiel på lagerpladsen, bør materiellet være anbragt på en sådan måde, at de ergonomiske belastninger minimeres, fx. ved brug af læsseramper. Lagerpladsen skal være forsynet med tilstrækkelig og hensigtsmæssig belysning (under hensyntagen til lux, skygge og blænding). Materiel skal være anbragt på bæredygtigt underlag og på en sådan måde, at stabiliteten til stadighed er opfyldt. Den maksimale stabelhøjde skal iagttages under hensyntagen til påvirkningerne fra vejrliget. Manuel stabling må ikke overstige skulderhøjde. Derudover skal el-værktøj kunne opbevares hensigtsmæssigt og forsvarligt. Der skal til stadighed være orden og ryddelighed på lagerpladsen. 3. Transport Lastbilerne skal være hensigtsmæssigt indrettede således, at af- og pålæsning kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt både på lagerpladsen og på opstillingsstedet. Læssehøjden på lastbilerne skal i denne forbindelse være så lav som mulig. Derudover skal materiel kunne fastgøres forsvarligt og hensigtsmæssigt på lastbilerne. Køre og færdselsveje skal holdes fri for materiel, og defekt og kasseret materiel skal holdes adskilt fra det øvrige materiel. Al kørsel på lagerpladsen skal ske i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, og der skal udvises særlig hensyn og agtpågivenhed i forhold til den gående trafik. Virksomheden fastsætter normer for snerydning, grusning samt saltning m.v. af lagerpladsen. 4 Kapitel Lagerpladsens indretning/transport

7 4. Inden der køres ud til opstillingsstedet Det skal sikres, at lastbilerne kan placeres så tæt på opstillingsstedet som muligt. Hvor særlige forhold gør sig gældende, bør der være truffet aftale om parkeringsmuligheder med bygherren, vejmyndighederne, færdselspoliti m.m. Hvor forholdene betinger manuel transport stilles passende tekniske hjælpemidler til rådighed, fx. sækkevogne, trækvogne, truck m.m. Derudover skal der medtages den nødvendige afmærkning og afspærring til arbejdsstedet. Checkliste: El-ledninger Parkeringstilladelse Afmærkning, herunder belysning Afspærring Trækvogne Hunde Sækkevogne Trillebøre Truck Kapitel 4 - Inden der køres til opstillingsstedet 5

8 5. Afmærkning, afdækning m.m. Hvis stilladset opstilles på et areal med risiko for påkørsel, træffes der hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med myndighedskrav (kommune, amt, politi, Arbejdstilsynet) for at sikre de ansatte samt omgivelserne mod påkørsel. Tæt afdækning I denne forbindelse kan det være påkrævet at montere belysning på stilladset. Afmærkningen, herunder den påkrævede belysning, skal under alle omstændigheder etableres før opstillingsstedet forlades. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned fra stilladset, træffes der foranstaltninger til sikring af andre ansatte og omgivelserne, fx. ved afspærring eller afskærmning. Min. 1,25 m Eksempel på rammestillads Min. 2,0 m På fortove o.l. skal der altid være en fri passage på mindst 1,25 m i bredden og mindst 2 m i højden. Hvor der skal foregå passage under stilladset, monteres tæt afdækning over gangarealet. Denne afdækning etableres inden den videre montage af stilladset. Tæt afdækning Min. 1,25 m Min. 2,0 m Eksempel på enkeltsøjlestillads 6 Kapitel 5 - Afmærkning, afdækning

9 6. Opstilling af stilladset 6.1 Generelle krav Hovedprincippet for en sikker opbygning af stilladser er, at sikkerhedsforanstaltningerne etableres så hurtigt som muligt. Disse foretages under hensyntagen til en hensigtsmæssig og ergonomisk korrekt arbejdsgang. For at kunne placere og udforme bunden af stilladset korrekt, tages der hensyn til følgende faktorer: * Formål og anvendelse af stilladset. * Bygningens højde. * Niveauforskelle ved terræn, idet opstillingen bør påbegyndes på det højeste sted. * Facadens beskaffenhed dvs. udhæng, fremspring, gesimser, markiser, altaner, kviste, skilte, herunder neonskilte, solafskærmninger (automatik skal evt. afbrydes) indgangspartier, el-ledninger, bæretråde og placering af forankringer m.m. * Placeringen af den enkelte stilladsranke skal udmåles under hensyntagen til ovenstående faktorer. Afstand fra stillads til facade afhænger således af, hvad stilladset skal anvendes til samt udformningen af facaden. Hvor stilladset placeres i en afstand af mere end 30 cm fra facaden, monteres der indvendigt gelænder. Dette gælder imidlertid kun de steder, hvor der vil ske færdsel og arbejde efter stilladsets færdigmontering. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 7

10 Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Alt materiel kontrolleres for fejl og mangler inden brug. De justérbare fodspindler opstilles på planker eller anden trykudligning af egnet materiale, såfremt underlaget ikke i sig selv kan dokumenteres at være i stand til at overføre reaktionskræfterne. Fodspindlerne og opklodsning skal være fuldt understøttede på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 20 cm høj. Hvis der er større niveauforskelle, skal disse udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion. Fodspindler skal have mindst 10 cm indstik i søjlerne. Indstillelige ben over 60 cm skal afstives i begge retninger. Det skal sikres, at opstillingen er i lod og vage. I takt med opbygningen af stilladset skal der fortløbende monteres udvendige gelændere. 8 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

11 Eksempel (fladt uinddækket stillads) Forankringer monteres forskriftsmæssigt og på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret. Under 2. dækshøjde Under 3. dækshøjde Når der er taget højde for ovennævnte forhold, kan opstilling påbegyndes. Under 4. dækshøjde Der monteres altid forankringer i samtlige rammer i yderranker og samtlige rammer under øverste dækhøjde. Under 5. dækshøjde - Og så fremdeles til den ønskede højde er nået. BEMÆRK: VED INDDÆKNING MED PLAST SKAL DER SOM MINIMUM FORANKRES I ALLE KNUDEPUNKTER, JVF. STANDARD- BLADE FOR STILLADSER! (Se i øvrigt side 36). Ved montering af stilladser bruges der elmonteringshejs. Byrder sikres mod utilsigtet afhægtning. El-monteringshejs bruges, når der er en lettelse af vægten ved ophejsning af materialet i forhold til andre metoder. Elmonteringshejs bør anbringes ved foden af stilladset. El-monteringshejs kombineret med forhøjet hejsekonsol giver en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved montage af stilladset. El-monteringshejset skal være forsynet med automatisk stop for overbelastning og have en maksimal løfteevne på kg (spørg producenten). Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 9

12 6.2 Let facadestillads, lastklasse 1-3 Bunden: Når kravene, anført under afsnit 6.1 generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Strøer udlægges, og om nødvendigt afrettes underlaget. De to første rammer opstilles med gelænder. Der monteres dæk og diagonal - rækkefølgen afhænger af systemet. I visse systemer fungerer firepunktsgelænderne som diagonaler. Ved systemer med dæklås sikres dækkene umiddelbart efter monteringen af de enkelte dæk. Rammerne indstilles i lod og vage samt i flugt med facaden. 10 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

13 Bunden udbygges videre til den planlagte længde på stilladset. Der etableres adgangsvej i stilladset til første dækhøjde. Første dækhøjde: Topmanden modtager de to første rammer, der monteres. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 11

14 Herefter kan topmanden modtage og montere gelænder mellem de to rammer. Længden færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv. Der monteres endegelænder. 12 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

15 Herefter kan der monteres fodlister på hele længden, hvorefter rækværket er færdigetableret. Der monteres dæk i hele længden. Diagonaler monteres forskriftsmæssigt. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 13

16 Forankringer monteres på en sådan måde, at færdsel kan foregå uhindret (se side 9 eller i Branchevejledning - standardblade for stilladser side GE-09). Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde. Øvrige dækhøjder: Topmanden modtager hejseramme, der monteres. 14 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

17 Der monteres straks rammelås i hejserammen, eller denne sikres på anden vis. Hejsekonsol monteres. Her ses et håndhejs. Her ses en forhøjet hejsekonsol der kan anvendes såvel til håndhejs som til bundmonteret elhejs. Montagen udføres herefter som vist på nedenstående tegning. Tegningen angiver monteringsrækkefølgen for rammer og gelænder fra og med 3. højde. Efter montering af nr. 13 (endegelænder) kan højre side af stilladset eventuelt færdiggøres med fodlister, dæk, diagonaler og forankringer. Alternativt kan venstre side monteres med rammer, gelænder og endegelænder. Diagonaler og forankringer monteres. Adgangsvej etableres. Ved aftagning af byrder fra hejset, står topmanden bag hejserammen og tager byrden ind på dækket. Kapitel 6 - Opstilling af stilladset 15

18 Øverste dækhøjde: Stilladset færdiggøres med rammer/toprammer samt rækværk. Rækkefølge som angivet under øvrige dækhøjder. Husk! Der monteres rammelåse i samtlige rammer. 16 Kapitel 6 - Opstilling af stilladset

19 7. Konsoller Ved montage af konsoldæk gælder følgende: * Når en række konsoldæk er monteret, efterspændes konsollerne fra en ende af. * Konsoldæk med lås i dækket sikres umiddelbart efter montering. * Andre konsoldæk sikres så tidligt som muligt (systemspecifikt). * Forankringer placeres på en sådan måde, at færdsel på såvel hoveddæk som konsoldæk kan foregå uhindret. * Konsoller beregnet til videre opbygning, eller større end 0,75 m, understøttes. Monteringsrækkefølgen af konsoller/ konsoldæk er typebestemt. Her angives forskellige monteringsrækkefølger (H angiver hejsefeltet): Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret før hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteres før hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra en ende. Konsoldæk Hoveddæk H * Konsoldæk monteret samtidig med hoveddæk fra hejsestedet og udefter. Konsoldæk i niveau med hoveddæk kan monteres enten nedefra eller oppefra, efter at rammer og rækværk er monteret. Kapitel 7 - Konsoller 17

20 8. Lodret skærm ved tagarbejde Hvor der skal etableres lodret skærm for tagarbejde, skal denne altid monteres færdig, inden eventuel videre opbygning af stilladset foretages. Skærmen monteres fortløbende fra ophejsningsstedet. Skærmen udformes som angivet i standardblade for stilladser. Hvor der forefindes opragende dele på øverste dæk, skal disse sikres. 18 Kapitel 8 - Lodret skærm ved tagarbejde

21 9. Svært stålstillads, lastklasse Svært stålstillads opsat med 2 m mellem arbejdsdækkene Bunden: Når de krav, der står anført under afsnit 6.1 Generelle krav, er opfyldt, kan den egentlige opstilling af bunden påbegyndes. Af hensyn til stilladsets statik er det en god kutyme at forskyde søjlernes samlingspunkter indvendig og udvendig. Der udlægges søjler udvendig og indvendig med de tilhørende længde- og tværbjælker. Bunden udbygges til den ønskede længde. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

22 De inderste søjler forlænges, og søjlerne forbindes med længde- og tværbjælke til første dækhøjde. Stilladset stilles i lod/vage og fastholdes med diagonaler og forankringer. Adgangsvej monteres til første dækhøjde. Herefter udfyldes feltet med traller samt én tralle i felt nr. 2 af hensyn til låsebrædt. Trallerne bør af hensyn til de ergonomiske belastninger under arbejdet monteres ovenfra og fra hejsefeltet og udefter. Montagen af de enkelte traller sker således stående på den sidst monterede tralle. Feltet færdiggøres med rækværker, herunder låsebrædder og diagonaler og forankringer. Længde- og tværbjælker monteres til næste dækhøjde. Der etableres hejsehøjde. 20 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

23 Der udlægges traller i felt nr. 2 samt én tralle i felt nr. 3 hvorefter låsebrædt monteres i felt nr. 2. Herefter udlægges traller i felt nr. 3 samt ét stk. tralle i felt nr. 4, hvorefter der monteres rækværk inkl. låsebrædder i felt nr. 3. Første dækhøjde færdiggøres. Enderækværk monteres. Der monteres diagonaler samt forankringer. Der etableres adgangsvej til anden dækhøjde, hejset hæves, hvorefter opstillingsrækkefølgen gentages, til stilladset har den ønskede højde. Der afsluttes med rækværk i toppen. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

24 9.2 Svært stålstillads lastklasse 4-6 med ét arbejdsdæk Ved montage af svært stålstillads, hvor der kun etableres ét arbejdsdæk, fx. til tagarbejde, anvendes montagedæk til montagen af stilladset. Ved montagedæk forstås dæk af alu/finér med en længde svarende til afstanden mellem længdebjælkerne. Når bunden og adgangsvejen til en ny højde er etableret som beskrevet under pkt. 9.1, adskiller denne montage sig ved, at montagedækkene flyttes med op i takt med montagen af stilladset. Der skal altid anvendes så mange montagedæk, at et felt kan fyldes ud. Oplægningen starter længst væk fra adgangsvejen og slutter med, at adgangsvejen etableres færdig. Når afstanden mellem de indvendige og udvendige længdebjælker er under 1,6 m, monteres gelænder. 22 Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse 4-6

25 9.3 Svært stålstillads, materialetårne Opsætning af svære stålstilladser klasse 4-6 til oplag af materialer, samt ved person/materialeelevatorer. Karakteristisk ved disse tårne er, at tværbjælken ofte er længere end 1,6 m. Opsætningsmetoden af disse tårne afhænger af flere omstændigheder, hvorfor de er opdelt i to kategorier: * Materialetårne opsat i forbindelse med eksisterende stillads. Bjælkerytter * Oplagstårne opsat som enkeltstående tårne med et eller flere oplagsdæk. Stilladset opsættes med dæk, rækværk og adgangsvej som beskrevet under opsætning af svært stålstillads. Til montagen kan benyttes montagedæk af klasse 1-2. Det viste oplagstårn er et eksempel. Det kan også laves med separat (udvendig) adgangsvej. Kapitel 9 - Svært stålstillads, lastklasse

26 10.Rygningsstilladser Opbygning af et rygningsstillads afhænger af, hvilket system der anvendes. Her ses et eksempel på en færdig opbygning af et rygningsstillads, hvor der er anvendt træstiger. Husk! Træstiger svinder ved udtørring, hvorfor der kan være behov for efterspænding. TRÆSTIGER SAMLES MED TVINGER I det følgende er angivet, hvorledes et rygningsstillads i søjlesystem kan opbygges, men princippet i opbygningen kan overføres til de fleste rygningsstilladser. Hvis der kun er monteret tagskærm på den ene side af huset, skal der sikres mod eventuelt nedfaldende genstande eller materialer på den modsatte side af huset ved afspærring, afmærkning, afskærmning el.lign, inden arbejdet påbegyndes. Rygningsstilladser monteres nedefra og opefter i takt med etableringen af hensigtsmæssige adgangsveje til opstillingsstedet. Så tidligt som muligt etableres hensigtsmæssige materialeoplagspladser. HOVEDSTILLADS RIDEPLANKER (ved tagfod & bro) TRÆSTIGER SØJLER BRO AF STILLADSDÆK FODLISTE KNÆLISTE TRÆSTIGER HÅNDLISTE SAMLES MED TVINGER I KIP AFSVÆRTNING GITTERDRAGER ARBEJDSDÆK 24 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

27 Hvor der er monteret stillads med skærm ved tagfod monteres rygningsstilladset herfra i følgende rækkefølge: - Adgangsvejen etableres med tagstiger, der når fra tagfoden til montagestedet. - Der etableres behørig understøtning. - Adgangsvejen benyttes til montage af en tagstige på den modsatte tagflade. - Stigerne samles med tvinger. - Der etableres underlag for den videre opbygning, og dette sikres. - Ovennævnte gentages på den modsatte side af skorstenen. Stilladset opbygges i lod og vage, og platform monteres fortløbende. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 25

28 Platform og rækværk færdigmonteres. Ved flere på hinanden følgende skorstene skal adgangsvejene mellem de enkelte skorstene etableres fortløbende til montagestedet. 26 Kapitel 10 - Rygningsstilladser

29 Her ses den endelige opbygning af rygningsstilladset ved to på hinanden følgende skorstene. Ved brandkamme oplægges tagstiger langs disse. De monteres fortløbende og eventuelt over tagryggen. Der monteres forskriftsmæssigt gelænder. Kapitel 10 - Rygningsstilladser 27

30 11. Hængestilladser 11.1 Generelt Hængestilladser er stilladser, der er ophængt. Der anvendes H-sele med line under montage og demontage af hængestilladser. Før arbejdet påbegyndes, skal der foreligge en tegning og beregning, der redegør for, hvordan det pågældende hængestillads skal monteres. Tegning og beregning skal forefindes på opstillingsstedet. Montagemetoden for et hængestillads er afhængig af stilladstypen. I et hængestillads vil der være træk i søjlerne, modsat et normalt stillads, hvor der er tryk. Dog kan der i konstruktionen være trykpåvirkninger. De anvendte stilladsdele sikres på en sådan måde, at de kan optage de givne belastninger. Det skal sikres, at underlaget er bæredygtigt. Udkragede dele etableres og sikres med dobbeltsikring. 28 Kapitel 11 - Hængestilladser

31 11.2 Rør- og koblingsstillads Konstruktionen, hvor hængestilladset skal fastgøres, undersøges. Fastgørelsespunkt og metode vælges. Monteringsrækkefølge: - Et rør monteres på konstruktionen til at bære hængestilladset. Her vist monteret på I-jern. - Et drop (et ca. 3,5 m. langt rør med to tværrør) monteres på dette rør med en vinkelkobling (RA). - Montøren entrer droppet til første tværrør. - Næste rør til ophængning af hængestilladset monteres. - Næste drop opsættes. - Når afstanden mellem disse to drops har den ønskede stilladsbredde, forbindes disse med et tværrør med vindelkoblinger. - Næste ophægningspunkt etableres, og tredie drop opsættes. Montagen gentages med fjerde drop. - Første og fjerde drop forbindes med længderør. - Fra andet drop monteres herefter femte drop og fra femte drop sjette drop. - Andet og sjette drop forbindes med et længderør. - Fjerde og sjette drop forbindes med et tværrør. - Det sikres nu at stilladset hænger i lod og vage. - Strøer monteres på længderørerne. Platform kan nu etableres med planker. Plankerne sikres. - Skal platformen forlænges, gentages arbejdsprocessen, indtil den ønskede længde er nået. - Der etableres rækværk og adgangsvej. Kapitel 11 - Hængestilladser 29

32 11.3 Rammestillads At bygge et hængestillads i rammestillads kræver særlige foranstaltninger, da rammestillads er konstrueret til at optage tryk og ikke træk. Der kan anvendes 2 montagemetoder: * Samlet på terræn: - Stilladset samles (opstilles) på et fast underlag, afstives i alle retninger og forstærkes i alle samlinger. - Stilladset løftes med kran til ophængningspunkterne og monteres dertil. * Samlet på stedet: - Ophængningspunkterne vælges. - Rammerne med løse trin monteres med rør/koblinger og hænges ud. - Gelænder og dæk monteres. - Diagonalafstivning foretages. - Fodlister monteres. - Adgangsvej til arbejdsdæk etableres. 30 Kapitel 11 - Hængestilladser

33 11.4 Enkeltsøjlesystemer Enkeltsøjlesystemerne er udviklet fra rørog koblingsstilladsernes fleksibilitet og med rammestilladsernes modulegenskaber for at muliggøre lettere og hurtigere montering. Monteringen af et hængestillads i disse typer følger princippet i rør- og koblingsstilladser. Når første felt er monteret, benyttes et specielt montagedæk til fortsat montering vandret. Ved montage samles søjlerne med bolte. Søjlerne skal være konstrueret til dette. Søjlerne fastholdes under monteringen i en line, indtil boltene er monteret. Fremgangsmåden er herefter den samme som ved montering af rør- og koblingsstilladset. Kapitel 11 - Hængestilladser 31

34 11.5 Hængestilladser med wirestropper, kæder og lign. En anden metode til ophængning af hængestilladser er brug af wirestropper, kæder o.l. Wirestropper monteres på konstruktionen/bjælken og fikseres. Det sikres, at wirestropperne ikke udsættes for skarpe knæk. Her er vist forskellige eksempler på fastgørelse af wirestropper til stilladsdele. Planker/dæk udlægges på strøerne/dragerne/jokerne og sikres. Rækværk etableres. Enkelte stilladssystemer har særlige beslag til brug ved ophængning. Her er vist et eksempel på et beslag samt et færdigt hængestillads med wirestropper. 32 Kapitel 11 - Hængestilladser

35 12. Fritstående stilladser Stilladser, som ikke forankres for vandrette påvirkninger, kaldes fritstående. Sikkerhedsfaktoren mod væltning skal være større end 1,5. Det vil sige, at det samlede moment fra de kræfter, der stabiliserer, skal være 1,5 gange så stort som momentet fra de kræfter, der søger at vælte stilladset. Stilladser, der opstilles til en højde, der overstiger 3 x mindste side i grundplanet, skal beregnes for statisk stabilitet. I sådan en beregning indgår: 1. Højden af stilladset (h) 2. Bredden af stilladset (b) 3. Vægten af stilladset (G) 4. Forventet/tilladt belastning af stilladset (P) 5. Vandret mekanisk virkende kraft (Mek) 6. Eventuel vindlast (W), se side Regningsmæssig skævhed (1 % af stilladsets højde) Stabilitetsmomentet (Ms) = (G + P) x ( 1 /2 b - (h : 100)) Væltemomentet (Mv) = (W + Mek) x h Sikkerhedsfaktoren (Sf) = Ms : Mv > 1, Konstruerede selvafstivende stilladser Stilladset opstilles som beskrevet under punkt 6.2 let facadestillads. Rammerne spændes sammen med koblinger, min. 1 stk. pr. 2 m. Ved sammenkobling forskydes rammerne for hinanden ( se tegning ). Der monteres diagonaler i alle felter. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 33

36 12.2 Stilladser opstillet ved facade uden forankringsmulighed Stilladset opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Efter montage af dæk i anden højde monteres afstivningsrør. Dette sikres mod udskridning ved montering af vandret rør samt fodspindel på trykudligning - evt. forankres i jorden (se tegning) Konstruerede selvafstivende stilladser - frie rum Stilladserne opstilles som under punkt 6.2. Let facadestillads. Stilladserne opstilles parallelt og i flugt over for hinanden. Dragere monteres vandret i bunden med retvinklede koblinger. Det kontrolleres, at diagonalmålene i stilladsets grundareal er lige lange. Rammelåse monteres. Opbygningen fortsætter som beskrevet ovenfor (6.2), indtil den ønskede højde er nået. Afstivning monteres fortløbende, afhængigt af højden. Dragere til platformen monteres. Afdækningen monteres, og denne sikres fortløbende. Der monteres trykrør under de øverste dragere i takt med monteringen af afdækningen. 34 Kapitel 12 - Fritstående stilladser

37 12.4 Rullende platforme Ved opbygningen anvendes de under punkt 12.3 nævnte montageanvisninger, dog iagttages: - Der monteres hjul, der kan optage belastningerne. - Hjulene vendes i kørselsretningen. - Dragere monteres i bunden og de diagonalafstives horisontalt (se tegning). - Diagonalafstivninger foretages på alle sider. * (01) STILLADS * (02) DRAGER * (03) AFSVÆRTNINGSRØR * (04) TRÆKPUNKT 12.5 Kørestilladser Leverandørens montagevejledning følges. Underlaget skal være jævnt og bæredygtigt. Kørestilladset skal stå i lod og vage og må ikke vippe. Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud både i bredden og i længden og sikres mod vipning og forskydning. Det skal forsynes med rækværk. Forsvarlig stivhed i alle retninger skal sikres enten ved diagonalafstivning eller på anden måde. Kapitel 12 - Fritstående stilladser 35

38 13. Montering af net og armeret plast 13.1 Generelt Når der monteres net eller armeret plast på et stillads, forøges de kræfter, som påvirker stilladset, betragteligt. Disse kræfter skal man være i stand til at tage højde for og sikre stilladset i forhold til. Regningsmæssigt arbejder man ud fra vindlasten, som er et udtryk for de vejrmæssige påvirkninger, som stilladset udsættes for. Vindlasten beregnes ud fra tre faktorer: * Vindens hastighed i bymæssig bebyggelse - vinden trykker forskelligt i forskellige højder. * Formfaktoren, dvs. hvordan vinden virker ind på stilladset: Er det som tryk eller som sug eller som begge dele. * Arealenheden, som er et udtryk for stilladsets tæthedsgrad. Har vi at gøre med et stillads opsat med fodlister, eller er der også monteret net eller armeret plast? Vindlastens størrelse har betydning for forankringsmønstret, altså hvor mange forankringer der skal monteres til sikring af det pågældende stillads. Se i øvrigt Standardblade for stilladser. Formlen for vindlast: W = q x C x Ae, hvor W = q = vindlast vindens hastighedstryk, der afhænger af: - en mindsteværdi for vindhastigheden - højden over terræn. - terrænets ruhed (by, åbent land eller over vand) I praksis regnes der med overslagsværdier for vindens hastighedstryk i forskellige højder i byen: C = h = 10 m q = 0,75 kn/m 2 h = 20 m q = 0,90 kn/m 2 h = 30 m q = 1,05 kn/m 2 formfaktoren, der afhænger af bygningens geometri. Ae = arealenheden, som regnes således: uinddækket stillads Ae = 0,2 inddækket stillads med net Ae = 0,5 inddækket stillads med plast Ae = 1,0 36 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

39 13.2 Montering af net Nettet trækkes op i hejset direkte fra rullen (eventuelt kan man montere rullen på et rør e.l. ved jorden) og skæres af i den ønskede længde. Nettet fastgøres herefter i top og bund af stilladset. Næste bane net trækkes op, skæres af og placeres ved siden af den første med passende overlæg (15-20 cm) og så fremdeles. Herefter fastgøres nettet til stilladset med tilstrækkeligt antal bindinger, og det sikres, at samlingerne er tætte. På højhuse og andre bygninger udsat for kraftig vindpåvirkning kan det være tilrådeligt at montere nettet indenom nogle af gelænderne eller alternativt forøge antallet af bindinger. Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast 37

40 13.3 Montering af armeret plast Det sikres, at stilladset kan optage de øgede belastninger og er forsynet med fornødent antal forankringer, der kan optage træk og tryk. Almindeligvis gælder det, at der skal monteres rørforankringer i samtlige rammer og dobbelte rørforankringer i rammerne under øverste dækhøjde og i enderankerne. Derudover skal man være opmærksom på, at forholdet mellem forankringer og stropper skal være således, at plasten rives af stilladset, før stilladset rives fra bygningen. Vandret montering Lodret montering 38 Kapitel 13 - Montering af net og armeret plast

41 14. Elhejs Når der skal monteres elhejs til brug for håndværkere, forhøjes stilladset, så elhejset kan placeres i funktionsduelig højde. Nødvendig hejsehøjde for montering etableres. Fornødne diagonaler, afsværtning, rammelåse og forankringer monteres, før elhejset monteres. Montage af elhejs foregår med montagehejset. Elhejset anhugges, således at det umiddelbart kan placeres i elhejsets konsol. Efter montage fjernes monteringshejset. Demontage foregår i omvendt rækkefølge. Kapitel 14 - Elhejs 39

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende entreprenøren montøren Uddannelse ers tekniske specifikationer 8 Håndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg er i gang med en kortlægning af tekniske hjælpemidler,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

Branchevejledning om Standardblade for

Branchevejledning om Standardblade for Branchevejledning om Standardblade for systemstilladser Indhold InDhold 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN

STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN STILLADSPRISKURANT 2014 PROVINSEN 2014 2014 4 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde Provinsen mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2014 Priskurant for servicepræget stilladsarbejde

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Elevhæfte Stilladskursus på Grundforløb EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Indhold Stilladsets historie 1-2 Uddannelseskrav ved stilladsarbejde 3-5 Stilladsbekendtgørelsen 6-15 Stilladstyper og Belastningsklasser

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM

PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM PERI UP OVERDÆKNING & SKINNESYSTEM Indledning På baggrund af erfaringer med opstilling af traditionelle overdækninger med bl.a. brug af aquadæk og plastik satte vi i år 2000 som målsætning, at udvikle

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Sikkerhedsforeskrifter

Sikkerhedsforeskrifter Sikkerhedsforeskrifter TILLYKKE MED DIN INVESTERING I ORIGINALT LAYHER STILLADS I over 60 år har Layher udviklet og fremstillet stilladssystemer af særdeles høj kvalitet og teknisk præcision for at sikre

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER

PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHE- VEJLEDNING PRODUKTION AF VÆKSTHUS- GRØNSAGER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET Indledning Branchevejledning -grønsagsproduktion i væksthuse Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (BSR 10) er

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere