UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET"

Transkript

1 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt den 21. januar 2004 af Vestre Landsrets 1. afdeling (lands dommerne C. Haubek, Lis Frost og Torben østergreen-johansen (kst.)) i ankesag B Århus Kommune (advokat Lars Gregersen, Århus) mod Dansk Handel og Service som mandatar for Bilka A/S (advokat Lars Alexander Borke, København). Retten i Århus, 7. afdeling, har den 19. juni 2002 afsagt dom i 1. instans (BS /2001). Appellanten har for landsretten gentaget sine påstande for byretten: påstand 1: Principalt: Indstævnte, Bilka A/S, tilpligtes at betale kr. med procesrente af kr. fra den 29. januar 2001, af kr. fra den 19. maj 2001, af kr. fra den 5. december 2001 og af kr. fra den 14. januar 2002, alt til betaling sker. Subsidiært: Indstævnte tilpligtes at betale et beløb mindre end kr. med renter som anført i den principale påstand.

3 -2 - Indstævnte har heroverfor påstået frifindelse. Indstævnte har for landsretten gentaget sin påstand for byretten: påstand 2: Appellanten tilpligtes at betale kr. med procesrente fra den 28. november Appellanten har heroverfor nedlagt følgende påstande: Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Appellanten tilpligtes at betale et beløb mindre end kr. med procesrente principalt fra den 28. august 2001, subsidiært fra den 28. november Peter Klingsten har supplerende forklaret, at Jørgen Skydt modtog dagpenge i 75 uger, og at han ikke kunne vende tilbage til samme arbejdsplads. Derfor blev der i slutningen af 2001 tilbudt revalidering. Jørgen Skydt var ikke interesseret, idet han hellere selv ville finde et job. Det lykkedes dog ikke. Han har ikke på egen hånd forsøgt at fastlægge stationærtidspunktet, da dette er en lægelig vurdering. Desuden er en lægelig raskmelding det afgørende, når det skal vurderes, om en person er berettiget til sygedagpenge. Han er bekendt med vejledningen om regres for sygedagpenge. Martin Liin Hansen har supplerende forklaret, at han fortsat arbejder hos Bilka. Jørgen Skydt har aldrig over for ham nævnt, at han fandt arbejdet i varegården stressende. Han havde frit udsyn over det felt, han bakkede tilbage i. Da han vendte sig om og så bagud, opholdt Jørgen Skydt sig ikke i v"-,," ~"'"..,.",..:'ccl",: tjjjlllillll~ l iiciiiu"illj'

4 ., '"'M,,","""""""""""""'" "" III det felt. Jørgen Skydt må have trådt tilbage for at aktivere palleløfteren. Trucken, der ejes af Bilka, blev brugt i varegården. Den har ikke nummerplade, og den må ikke køre på offentlige veje. Der kom af og til en vogn for at hente affaldscontaineren, ligesom der af og til kom chauffører med varer, der blev bragt ind i gården ved hjælp af en truck, som chaufførerne selv havde medbragt. Mette Rønnau har supplerende forklaret, at hun aldrig har modtaget klager over, at arbejdet i varegården var stressende. Arbejdstilsynet har ikke givet virksomheden påbud eller andet i anledning af uheldet. Parternes anbringender ad påstand 1: Appellanten har gjort gældende, at indstævnte er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt. Appellanten har i første række gjort gældende, at indstævnte som ansvarlig for trucken er ansvarlig på objektivt grundlag efter færdselslovens 101, idet den pågældende varegård er omfattet af færdselsloven. Appellanten har i anden række gjort gældende, at indstævnte som arbejdsgiver har handlet ansvarspådragende over for Jørgen Skydt i forbindelse med uheldet dels ved ikke at have givet truckføreren Martin Linn Hansen tilstrækkelig instruktion om arbejdets udførelse, jf. arbejdsmiljølovens 17, dels ved ikke at have tilrettelagt arbejdet ivaregården forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens 38, og endelig ved ikke at have indrettet varegården forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens 42. Appellanten har for det tilfælde, at landsretten antager, at indstævnte ikke har et selvstændigt erstatningsansvar over for Jørgen Skydt, i tredje række gjort gældende, ~ truckføreren handlede ansvarspådragende i forbindelse med uheldet og således er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt, ~ der ikke foreligger egen skyld fra Jørgen Skydts side, som indebærer, at truckførerens erstatningsansvar bort-

5 ..".," Iclcl'i""""""",;", -4 - falder, ~ indstævnte efter Danske Lov som arbejdsgiver for truckføreren herefter er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt, samt ~ regresreglen i dagpengelovens 39, stk. 2, også omfatter erstatningsansvar, der alene hviler på Danske Lov Indstævnte har gjort gældende, at selskabet ikke er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt. Indstævnte har gjort gældende, at det pågældende vareområde ikke er omfattet af færdselsloven, og at indstævnte derfor ikke er omfattet af det objektive erstatningsansvar efter færdselslovens 101. Indstævnte har endvidere gjort gældende, at indstævnte ikke som arbejdsgiver er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt, da selskabet har givet truckføreren fornøden instruktion og tilrettelagt arbejdet og arbejdspladsen forsvarligt, og da der ikke i forbindelse med arbejdets udførelse var tale om et uacceptabelt tidspres. Indstævnte har yderligere gjort gældende, at truckføreren ikke i forbindelse med uheldet handlede ansvarspådragende over for Jørgen Skydt, bl.a. fordi der foreligger egen skyld fra Jørgen Skydts side. Indstævnte har for det tilfælde, at landsretten antager, at truckføreren har handlet ansvarspådragende over for Jørgen Skydt, i anden række gjort gældende, at bestemmelsen om regres vedrørende dagpenge i dagpengelovens 39, stk. 2, ikke omfatter situationer, hvor den, som regreskravet rettes mod, alene er erstatningsansvarlig efter Danske Lov I hvert fald kan et eventuelt regreskrav ikke gøres gældende for perioden efter ansættelsesforholdets ophør. Parternes anbringender vedrørende påstand 2: Indstævnte har henvist til sine anbringender vedrørende påstand 1, som fører til, at appellanten ikke havde kravet på kr., og at indstævnte, der har betalt i urigtig forme-

6 . """ """""" '"'""'" " """,",l",j",",c" " 1"""""~,J,,"il~"" -5 - ning om at skylde beløbet, er berettiget til at få beløbet tilbagebetalt. Appellanten har gjort gældende, ~ indstævnte betalte beløbet uden at tage forbehold om tilbagebetaling, ~ indstævnte, da betalingen skete, var bekendt med de relevante oplysninger vedrørende regreskravet, og ~ indstævnte derfor er afskåret fra at tilbagesøge det betalte beløb. Landsrettens begrundelse og resultat: Ad påstand 1: Efter de begrænsede oplysninger, som appellanten har forelagt landsretten om forholdene i varegården og færdslen i varegården samt til og fra varegården, er der intet grundlag for at fastslå, at færdselsloven finder anvendelse i varegården, jf. færdselslovens 1. Appellanten har ikke ved bevisførelsen, herunder særligt de vidneforklaringer, som er afgivet af Jørgen Skydt, Martin Liin Hansen, personalechef Frans Harboe og personalechef Mette Rønnau, godtgjort, at indstævnte som arbejdsgiver har handlet ansvarspådragende i forhold til Jørgen Skydt i forbindelse med hans tilskadekomst i varegården den 9. juni Der er således ikke grundlag for at fastslå, hverken at indstævnte har givet personalet utilstrækkelig instruktion om arbejdets udførelse, at indstævnte ikke har tilrettelagt arbejdet i varegården forsvarligt, eller at indstævnte ikke har indrettet varegården forsvarligt. Jørgen Skydt havde således ikke et erstatningskrav direkte mod indstævnte, og appellanten har derfor ikke på dette grundlag et regreskrav mod indstævnte, som kan gøres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2.

7 - " "","", ",..."'",,,"'. 1 C l ci J" ',I. "'ri """,""ii"','i,,'.."..",," I -6 - Et eventuelt regreskravefter dagpengelovens 39, stk. 2, over for indstævnte kan således alene bygge på, at Jørgen Skydt i forbindelse med sin tilskadekomst i varegården den 9. juni 2000 havde et erstatningskrav mod sin kollega Martin Liin Hansen, som Jørgen Skydt i medfør af Danske Lov kunne gøre gældende mod indstævnte. Også erstatningskrav byggende på Danske Lov er som udgangspunkt omfattet af regresbestemmelsen i dagpengelovens 39, stk. 2. Betingelsen er imidlertid, at det kan fastslås, at Jørgen Skydt efter erstatningsansvarsloven havde et erstatningskrav mod Martin Liin Hansen. Det fremgår af det tidligere anførte, at det ved sagens afgørelse kan lægges til grund, at uheldet den 9. juni 2000 skete på en forsvarligt indrettet arbejdsplads, hvor arbejdet var tilrettelagt forsvarligt, og hvor personalet -Jørgen Skydt og Martin Liin Hansen -var instrueret i fornødent omfang. Det kan endvidere lægges til grund, at der på uheldstidspunktet kun arbejdede de nævnte 2 personer i varegården, og at de begge var klar over, at den anden samtidig udførte arbejde i varegården, og klar over beskaffenheden af dette arbejde. Efter bevisførelsen kan det endvidere lægges til grund, at Martin Liin Hansen, da han kørte trucken baglæns, orienterede sig bagud uden at observere Jørgen Skydt på det areal, som han skulle køre tilbage på. Det kan endelig efter bevisførelsen lægges til grund, at uheldet skete ved, at Jørgen Skydt i forbindelse med sit arbejde med en palleløfter kom ud det areal, som Martin Liis Hansen skulle køre trucken tilbage på. Dette handlingsforløb giver ikke grundlag for at fastlå, at Martin Liin Hansen i forbindelse med uheldets indtræden handlede på en måde, som indebærer, at han er erstatningsansvarlig over for Jørgen Skydt. Indstævnte frifindes derfor vedrørende påstand 1.

8 tlijtii""" i~_.,"m ", i"mii,,,"i.ilil' Ad påstand 2: Det følger af det, der er anført ad påstand l, at appellanten ikke har noget regreskrav mod indstævnte, og indstævnte har således betalt beløbet på kr. i urigtig formening om at skylde appellanten dette beløb. Under hensyn til, at appellanten som offentlig myndighed uberettiget har afkrævet indstævnte beløbet, er det for vurderingen af, om indstævnte kan kræve beløbet tilbagebetalt, uden betydning, at indstævnte ikke ved betalingen tog forbehold om tilbagebetaling, hvis det skulle vise sig, at beløbet blev opkrævet uberettiget. Intet af det, som appellanten i øvrigt har anført til støtte for sin påstand om frifindelse, kan føre til, at indstævnte ikke skal have det beløb tilbage, som appellanten uberettiget afkrævede selskabet, og indstævnte har således krav på tilbagebetaling af det uberettiget opkrævede beløb. Indstævntes påstand tages derfor til følge. T h i k e n d e s f o r r e t: Indstævnte, Bilka A/S, frifindes. Appellanten, Århus Kommune, skal til indstævnte betale kr. med procesrente fra den 28. november Sagens omkostninger for begge retter skal appellanten betale til indstævnte med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. C. Haubek Lis Frost Torben østergreen-johansen (kst. )

9 ~L.."."." I II~, a cfr. Uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, den 21. ja~oo4. r;""-f::--c~~ ~

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere