DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO Med DIXELL controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller"

Transkript

1 DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO Med DIXELL controller 10/ Dansk / JOM

2 GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres anlægget...3 TEKNISKE DATA OG DRIFTS BEGRÆNSNINGER...4 SIKKERHED...5 Generelt...5 Generelle forholdregler...5 Løft og transport forholdsregler...5 Forholdsregler under drift...5 Vedligeholdelse forholdsregler...6 Kølemiddel gasart...6 FUNKTIONS BESKRIVELSE...7 Drifts princip...7 Ramme og kabinet...7 Kompressor...7 Vand- kølemiddel veksler...7 Kølemiddel kondensator...7 Ventilator motor...7 Kølevands kredsløb...7 Kølemiddel kredsen...7 INSTALLATION...8 Kontrol...8 Placering...8 Antifrost beskyttelse...8 Vandtilslutninger det hydraulikse kredsløb...9 Elektriske forbindelser...9 OPSTARTS PROCEDURE...10 KONTROLPANEL OG JUSTERING...11 Introduktion...11 Display...11 Trykknappernes Funktioner...13 Benyttelse af trykknap kombinationer...13 Hvordan standses anlægget? sættes på stand-by?...13 Første opstart...14 Adgang til at vise, rette og tilpasse parametre...14 Adgang til at vise, rette og tilpasse pr1 parametre...14 hvordan vises set point...15 hvordan reguleres set point...15 ALARMER OG SIGNALER...16 Afbrydelse af hyletonen(hvis den er aktiveret)...16 Hvordan vises en registreret alarm ALrM...16 Hvordan nulstilles en alarm rst...17 Hvordan vises alarm historikken ALoG...17 Hvordan nulstilles alarm historikken Arst...18 Hvordan vises driftstimer etc...18 Hvordan nulstilles driftimerne...18 KOMPONENT INDSTILLING...19 Pressostater...19 Niveau sensor...19 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE...20 Drift...20 Vedligeholdelse...20 Adgang til komponenterne I maskinen...20 Hvordan tømmes vandet ud af kølemaskinen?...20 Vedligeholdelsesskema...21 SETPUNKTER FOR DIVERSE PARAMETRE...22 LØSNING AF DE MEST GENERELLE DRIFTS FORSTYRELSER...24 ALARM KODE OVERSIGT OG LØSNINGSFORSLAG / Dansk /JOM

3 GENEREL INFORMATION FUNKTIONS PRINCIP & TERMOLOGI Anlæggene Beskrevet i denne manual kaldes "WATER CHILLERS eller koldvandskølere. Denne manual er skrevet som hjælpemiddel og retningsgivende for de ansvarlige personer som har med installation og vedligeholdelse af koldvandskølere. Disse anlæg er designet til at nedkøle et væske flow. I de fleste installationer er væsken der skal nedkøles vand og denne betegnelse vil igennem manualen dække alle vandlige opløsninger med bl.a. glykol. Væsken som skal nedkøles må ikke være aggressiv overfor de benyttede materialer indvendigt i køleren, hvilket bør undersøges i samråd med leverandøren af køleren før installering Herunder vil blive benyttet udtrykket tryk i forbindelse med aflæsning af manometre. Alle punkter i denne tekst som er vigtige for sikkerheden overfor personer og omgivelserne vil være skrevet med fremhævet typer (der henvises ved tvivl til den originale version på engelsk som kan rekvireres hos importøren) Denne manual forsyner brugeren,installatøren og det tekniske vedligeholdelses personale med alle nødvendige tekniske informationer som er nødvendige ved installering, drift og forebyggende vedligeholdelse. Der skal altid benyttes originale reservedele, når disse bestilles bedes oplyst Model og serie nummer SYMBOLER Følgende symboler fremgår på klistermærkater placeret på koldvandkøleren, og betyder følgende: Tilgang kølevand Afgang kølevand Vand tilgang til varmegenvinding (Benyttes kun på specielle modeller) Vand afgang fra varmegenvinding. (Benyttes kun på specielle modeller) Indikering for løftepunkt Vand aftapningsventil Elektrisk spænding Kølelufts flow Flow retning for kølemiddel(i gasform) Omdrejningsretning for pumpe(r) og ventilatorer Risiko for skarpe kanter Risiko for forbrænding ved berøring af varme flader Justerings punkt for regulering af remme Huller for placering af løfteramme i forbindelse med transport af anlæg MODEL HVORDAN IDENTIFICERES ANLÆGGET Beskrivelse TAE EWO XXX Version af anlægget (LUFTKØLET VERSION). TYPE kode Model kode. Tilgangsvands temperatur 20 C, afgangs vandets temperatur 15 C, omgivelses temperatur 25 10/ Dansk /JOM

4 TEKNISKE DATA OG DRIFTS BEGRÆNSNINGER Hoveddata og tekniske data'er som fremgår af maskin skiltet MODEL and CODE MANUAL SERIAL NUMBER YEAR OF CONSTRUCTION Identificer størrelsen på maskinen. Dette er produktionsnummeret på maskinen Fremstillingsåret for maskinen VOLTAGES/PHASES/FREQUENCY Spændings specifikationer MAX. CONSUMPTION Dette er den maksimale optagne effekt ved maks. ydelse (Kølemiddel kondensator I MAX temperatur er 65 C = 149 F; Kølemiddel temperatur. Til fordamper er 10 C = 50 F). INSTALLED POWER I dette er den maksimale absorberet effekt ved maks. ydelse (Kølemiddel kondensator P MAX temperatur er 65 C = 149 F; Kølemiddeltemperatur. Til fordamper er 10 C = 50 F). PROTECTION RATING I henhold til EN European standard. REFRIGERANT COOLANT CHARGE MAX. COOLING PRESSURE MAX. COOLING TEMP. COOLED FLUID USED MAX. WORKING PRESSURE MAX. TEMPERATURE CONDENSER COOLING FLUID MAX. WORKING PRESSURE MAX. TEMPERATURE SOUND PRESSURE LEVEL AMBIENT TEMPERATURE WEIGHT Angiver den påfyldte kølemiddel type. Samlet mængde af kølemiddel på hele anlægget Design tryk for kølekredsen. Design temperatur for kølekredsen. Kølevands type (normalt vand) Maksimum design tryk for kølevands kreds Maksimum design temperatur for kølevandskreds Væske benyttet til køling af kondensator(benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Maksimum design tryk for kondensatoren( benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Maksimum design temperatur for kondensatoren (benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Værdi i.h.t. datablad eller særlige installationskrav Minimum og maksimum værdier på køleluftstemperaturen Oplyst uden emballage På el diagrammet vil fremgå følgende forkortelser : I M = maks. elektrisk forbrug I LR = elektrisk forbrug ved blokering P M = maks. spænding In = nominel elektrisk spænding Ic = nominel fejl spænding Køle Kapacitets ydelser Kølerens ydelse afhænger hovedsageligt af vand flowet og temperaturen på kølevandet samt omgivelses temperaturen. Køleværdierne i skemaet er baseret på omgivelses temperatur på 25 C, tilgangs vand temperatur på 20 C afgangsvand temperatur på 15 C. 10/ Dansk /JOM

5 SIKKERHED Denne maskine er designet for sikker drift og beskyttelse af både personale og omgivelser og skal installeret og startes op i henhold til forskrifterne i denne manual. Drifts- og betjeningsmanualen bør derfor nøje gennemlæses og opbevares i nærheden af anlægget. Denne maskine indeholder elektriske komponenter som arbejder med hovedspænding, og bevægende dele. Den skal derfor afbrydes på hovedforsyningen inden reparations arbejder bliver sat i gang. Alle vedligeholdelses opgaver må kun foretages af autoriserede køleinstallatører. GENERELT Ved montering eller vedligeholdelse af anlægget, skal personalet inden arbejdets igang trædelse have gennemlæst denne manual. De fleste ulykker som sker under drift og vedligeholdelse af anlægget sker på grund af manglende opmærksomhed på de omtalte sikkerhedsregler og angivelser. Og ulykker kan i de fleste tilfælde ved at udvise agtpågivenhed. Brugeren skal sikre sig at alle der benytter anlægget er bekendt med de generelle forholdsregler, og har læst og forstået denne manual. Fejlbetjening eller manglende vedligeholde af anlægget og hovedforsyning kan være farligt. Disse anlæg kan ikke påfyldes andre kølemidler end den mærkede type!! Sæt ikke maskine i drift inden denne manual er blevet læst godt igennem (ved tvivl henvises til den originale manual) Udfør ingen form for service eller vedligeholdelse for hovedforsyningen er afbrudt GENERELLE FORHOLDREGLER Væsker der skal nedkøles Væsken som skal nedkøles skal være neutral/ikke aggressive overfor de benyttede materialer indvendigt i køleren. Dette kan være vand eller en blanding af vand og glykol f.eks. De traditionelle anti korrosive kølevands kemikalier anbefales og drifts parametre indefor en ph værdi mellem 7 og 8 anbefales. Også i glykol blandinger anbefales det at benytte anti korroderende kølevands kemikalier for at beskytte anlægget optimalt. Det er nødvendigt at tilsætte kølevands kemikalier hvis anlæggets kølevands kreds er åbent til det fri og der kan opstå ilt i kølevandet. Væsken der skal nedkøles må ikke være brandbar. LØFT OG TRANSPORT FORHOLDSREGLER Undgå skader ved at benytte et løfte Åg i forbindelse med løft af anlægget. Kontroller kæder, låse og stropper om disse er i godt kvalitet og store nok til at løfte opgaven. De skal være testet og godkendt til løft. Benyttes der en truck til løft skal denne kunne løfte på de dertil anbefalede løfte punkter i henhold til anbefalingerne. FORHOLDSREGLER UNDER DRIFT Betjening og indregulering må kun udføres af uddannet personale. Fjern aldrig en mærkat med advarsels symboler på. Når hovedforsyningen er tilsluttet, Er der styrespænding på flere af de installerede komponenter Ved opstart efter længere tids afbrydelse skal spændingen tilsluttes min. 1-2 timer før opstart for at sikre opvarmning af olien i kompressorerne før der trykkes på start knappen. Det aktuelle vand flow må ikke overstige det anbefalede! 10/ Dansk /JOM

6 VEDLIGEHOLDELSE FORHOLDSREGLER Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriserede køleinstallatører. De ikke isolerede overflader eller komponenter i kølekredsen indvendigt i maskinen kan blive meget varme når maskinen er i drift og lang tid efter stop. Dette kan bevirke forbrændinger ved berøring. Ved bortskaffelse af defekte komponenter bør disse deponeres efter gældende forskrifter Beskyt omgivelserne og bortskaft kun komponenter og kølemidler efter lovgivningskravene. Hvis der er behov for reserveel benyt da kun originale reservedele. I henhold til lovgivningen skal der opbevares en tilsynsbog i nærhed af maskinen. Det anbefales endvidere at der opbevares en logbog med notater om hvilke reparationer og vedligehold der er foretaget på det pågældende anlæg. Benyt kun det specificerede kølemiddel. Manometre og temperaturer bør jævnligt kontrolleres og registreres for at sikre optimal drift og sikre imod drifts stop. Maskine og kondensator bør altid holdes ren for støv og lignende. For at sikre anlægget imod overophedning bør anlæggets køleflader jævnligt rengøres og kontrolleres. Undgå skader på ventiler og isolering i forbindelse med kontrol eller vedligehold. Der må ikke svejses eller udføres anden form for arbejde i nærheden af anlægget der kan udvikle varme. Før demontering af tunge dele bør disse aflastet forsvarligt. Når en reparation er afsluttet, bør maskine gennemgås for glemte klude, værktøj og lign. Husk at kontrollere omløbs retningen efter endt reparation og ved spændings afbrydelse. Alle tryktransmittere bør kontrolleres og evt. justeres efter endt reparation. Benyt ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen eller komponenter i denne. Før demontering af beskyttelse kapper til el installationer skal spændingen afbrydes! R407c benyttes i disse anlæg som standard. Kølemiddel gasarter må aldrig blandes! KØLEMIDDEL GASART Følg altid producentens anbefaling i forbindelse med rengøring af kølemiddel kredsen f.eks. i forbindelse med en afbrændt kølekompressor. 10/ Dansk /JOM

7 FUNKTIONS BESKRIVELSE DRIFTS PRINCIP Alle køleanlæg beskrevet i denne manual fungerer i princip på samme måde. Kølekredsløbet er opbygget af to uafhængige kredsløb et kredsløb hvor kølevandet passere en rør opbygget fordamper hvor kølemidlet passere indvendigt i denne. Kølekompressorerne styres af et elektronisk styrekort som styrer flg. parametre: At køle vandets tilgangs temperatur til fordamperen ligger indenfor de programmerede værdier og begrænsninger. At køle vandets afgangs temperatur ud af fordamperen ligger indenfor de programmerede værdier og begrænsninger og sikre anlægget imod at fryse til ved for lavt flow. RAMME OG KABINET Alle stål profiler er blevet varm galvaniseret og malet i farve kode: RAL Alle plade profiler er affedtet og belagt med polyester pulver i farve kode: RAL 7035P. Konstruktionen er designet med henblik på let adgang for kontrol og servicering. KOMPRESSOR Hermetisk stempel kompressor bliver benyttet i denne serie de indebærer en mængde fordele så som bl.a., et lavt støjniveau samt et reduceret vibrations niveau. (model ). Hermetisk scroll kompressor bliver benyttet i denne serie de indebærer en mængde fordele så som bl.a., et lavt støjniveau samt et reduceret vibrations niveau. (model ). Den hermetiske kompressor er monteret på vibrationsdæmpere af gummi. Hver kompressor enhed er forsynet med et elektrisk modul til overvågning af elmotorens viklinger samt termisk sikring. (klixon) VAND- KØLEMIDDEL VEKSLER Fremstillet af kobberrør og kobber manifolder med aluminiumsfinner. Vandet ledes igennem veksleren via de fast svejste spjæld for at sikre den optimale overflade udnyttelse i veksleren. Veksleren er dækket af et specielt lag coating og antikondenserings isolations materiale. KØLEMIDDEL KONDENSATOR Fremstillet af kobberrør og kobber manifolder med aluminiumsfinner. Kondensator rørene er fremstillet efter den seneste computer teknologi, en høj afkølings effekt sikre høj effektivitet og beskytter miljøet og medvirker til at vandkølerens COP tal ligger meget højt. VENTILATOR MOTOR Der benyttes aksial ventilationsblæser som bl.a. giver et meget lavt støjniveau og stor ydelse. Der benyttes en ekstern elmotor med permanent smøring og hver motor er individuelt beskyttet af eget motorværn. KØLEVANDS KREDSLØB Waterchilleren kan leveres med et komplet vandsystem indbygget klar til brug. Bestående af en varmeveksler, en tank, en pumpe, en ekspansionstank, drænventil, Manometer. Anlægget leveres uden ekspansions tank. Vandkredsen er forsynet med en speciel vandniveau sencor. KØLEMIDDEL KREDSEN Kølemiddel i gasform komprimeres i den hermetiske kompressoren og ledes til kondensatoren. Her kondenseres gassen, og afgiver varme til omgivelsesluften. Den passere reguleringsventil og tørfilter. Efter at have passeret flow indikatoren, Kølemidde væsken ekspanderes igennem kapillarrør eller en termo ventilen og ledes ind i fordamperen. Her omdannes kølemidlet fra at være i væskeform til at blive i gasform i forbindelse med kølemidlet optager varme fra vandkredsen. Hermed er kredsløbet sluttet og gasarten komprimeres herefter i kompressoren på ny. 10/ Dansk /JOM

8 INSTALLATION Før installering og opstart af anlægget skal kunde/bruger sikre sig at alle der betjener anlægget har læst denne manual med særligt fokus på sikkerhedsforskrifterne. I denne manual. KONTROL Umiddelbart efter udpakning kontrolleres anlægget for evt. transport skader eller lign. PLACERING 1. Køleren kan både installeres udendørs og indendørs. 2. Hvis den installeres indendørs, skal rummet være vel ventileret. I vise tilfælde kan det være nødvendigt at installere eksternt placerede ventilatorer for at sikre en tilstrækkelig lav kølelufts temperatur til anlægget. 3. Omgivelses luften skal være ren og må ikke indeholde brændbare dampe. 4. Minimums og maksimums temperaturen på omgivelses luften skal overholdes ellers vil anlægget kunne koble fra via de indbyggede sikkerheds pressostater. 5. Anlægget skal placeres på et plant og bæredygtigt underlag. 6. Der bør være min. 1,5 mtr. Afstand rundt om anlægget for at sikrer korrekt drift og let adgang i forbindelse med eftersyn. 7. Der må ikke placeres genstande der forhindre kølelufts flowet i at komme igennem kondensatorerne. Køleluft flowet går igennem kondensator fladen og ud igennem ventilatorerne. Placer køleren på en sådan måde at der ikke vil kunne opstå en naturlig recirkulering af den afblæste varme luft ind i kondensatoren igen. På køleanlæg uden beskyttelses filtre monteret på kondensatorerne skal kunde sikre imod berøring og forbrænding ved korrekt afskærmning. Det anbefales at afmærke en sikkerhedszone rundt om anlægget for at sikre optimal og sikker drift. ANTIFROST BESKYTTELSE Selv om anlæggets drifts konditioner ligger over 0 C er det muligt for fordamperen at fryse i forbindelse med stop i kolde perioder hvor omgivelses temperaturen er under 0 C. I disse tilfælde skal vandkøleren med antifrost væske f.eks. (ethylene glykol) i henhold til flg.skema: min. omgivelses temperatur [ C] ethylene glykol [% i volume] < Afhængigt af kølevandets afgangs temperatur skal der tilsættes anti frost væske i forhold til flg. skema: min. temperatur på afgang af ethylene glykol [% i volume] kølevand [ C] < / Dansk /JOM

9 VANDTILSLUTNINGER DET HYDRAULIKSE KREDSLØB 1. Tilslut anlægget til kølevandskredsen og følg flowretningensom indikeres med pil symboler ind og ud af køleren. 2. Forsyn rørsystemet med afspærringsventiler før og efter anlægget. 3. Fyld vand på systemet., så det fylder min. halvdelen ii beholderen. 4. Hvis anlægget er et lukket kredsløb skal vandkøleren /rørsystemet sikres med en trykekspansionstank i passende størrelse. TAEevo unit model Evaporator water IN/OUT connections Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2 Det anbefales at installere et vandfilter på kølevandskredsen. ELEKTRISKE FORBINDELSER Kontroller at det tilsluttede kable stemmer overens med det anbefalede og er i henhold til de gældende regulativer, amt i henhold til vedlagte eldiagrammer. Hovedforsyningen bør tilføres maskinen som vist på princip tegningen. Hovedstrøm forsyningen skal sikres i henhold til gældende lovgivning. 1) Anlægget skal som minimum sikres med IP2X or IPXXB 2) Der skal installeres sikring før anlægget som sikre kablet imod kortslutning: 2.1 Der henvises i øvrigt til vedlagte eldiagrammer. 2.2 Begrænsning på 15 ka peak forbrug bør medregnes i forhold til den normale optagne effekt men anlægget vil normalt ikke optage mere end 10 ka. 2.3 Beskyt imod direkte berøring (se IEC HD 384, CEI 64-8); 2.4 Beskyt anlægget med et fase overvågningsrelæ. Til alle tre faser. For at dimensionere korrekt sikrings størrelse henvises til eldiagrammet (max. absorption power, Start op forbrug, og kabel længde.). 10/ Dansk /JOM

10 OPSTARTS PROCEDURE Før installering og opstart af anlægget skal kunde/bruger sikre sig at alle der betjener anlægget har læst denne manual med særligt fokus på sikkerhedsforskrifterne. I denne manual. 1. Kontroller at alle ventiler er åbne. 2. Hvis kølevands systemet er et lukket kredsløb skal dette være forsynet med en korrekt dimensioneret ekspansionstank. 3. Kontroller at omgivelsestemperaturen stemmer overens med mærkepladen på maskinen. 4. Kontroller at hovedafbryderen er i OFF position ( O ). 5. Kontroller at strømforsyningen og spænding er korrekt. 6. Tilslut spænding til anlægget fra hovedsikrings tavle. 7. Drej på hovedafbryderen på maskine over i position ON ( I ). 8. Tryk på knappen I 5 sekunder hvis du vil starte anlægget. Symbolet vil nu blinke I 5 sekunder og hereafter forblive tændt 9. For at slukke for anlægget tryk på knappen 10. Kontroller at pumpe og ventilator roterer i den rigtige retning i henhold til retningpile på ventilatoren og cirkulationspumpen.(ellers vendes to faser) 11. Hvis der ved opstart første gang er en for høj omgivelses temperatur og vandet i kølevands kredsen er for høj i forhold til dimensioneringsgrundlaget (f.eks C) betyder det at anlægget starter op med at være meget overbelastet hvilket vil medføre en stor risiko for at anlægget kobler automatisk fra. For at reducere denne risiko kan der afspærres delvist for vand flowet igennem kølekredsen i en kortere periode indtil anlægget kan følge med, hvorefter ventilen åbnes helt / Dansk /JOM

11 KONTROLPANEL OG JUSTERING INTRODUKTION Hovedfunktionerne i den monterede styring er følgende: Kontrol of anlægget afgangstemperatur; Komplet overvågning af alle installede og programmerede alarmer; Kontrol af fordamperens afgangsremperatur. Kompressor; Cirkulations pumpe; DISPLAY Her vises den reguleringsfølerens temperatur NOTE Se I øvrigt parameteret CF36. Her vises vises det instillede SET pint når maskinen holder stille. NOTE Se I øvrigt parameteret CF42 Informations ikoner 10/ Dansk /JOM

12 IKON Betyder IKON Betyder Celsius grader (hvis dette er valgt) Lavtryksalarm Fahrenheit (Hvis dette er valgt) Antifrost tilkoblet Bar/Psi Pumpe kører Kompressor 1 Flow meter alarm Kompressor 2 Timer for afisning start og stop Stand-by unit Ventilator(er) kører General alarm Indikere adgang til MENU området Højtryksalarm 10/ Dansk /JOM

13 Hvordan benyttes trykknapperne? TRYKKNAPPERNES FUNKTIONER KNAP FUNKTION Her vælges vand temperature og omgivelses temperature som vises I toppen ad displayet. I forbindelse med programmering kan der ved brug af denne knap bladres i parametrene eller vælger en hævelse af en værdi. Hvis der trykkes på denne I 5 sekunder, starter eller stopper anlægget. Her kan du også vælge/ændre vandtemperaturen som vises øverst I displayet. Under programmering kan denne knap benyttes til at bladre i paramtrene samt reducere en aktuel værdi. Hvis der trykkes på denne I mere end 5 sekunder vises en aktuel værdi eller også lagres denne. Undre programmering vil en ny værdi blive lagret I forbindelse med tryk på dene knap. Her gives der adgang til at komme ind I de enkelte parametre - Menu. BENYTTELSE AF TRYKKNAP KOMBINATIONER Knapper FUNKTION + For at komme ind i programmerings punkt (tryk i mere end 5 sekunder). + For at komme ud af programmeringspunkt. + Hvis der trykkes på disse I mere end 5 sekunder begynder en manuel afrimning af anlæggget. HVORDAN STANDSES ANLÆGGET? SÆTTES PÅ STAND-BY? For at stoppe anlægget, tryk på knappen I mere end 5 sekunder. 10/ Dansk /JOM

14 FØRSTE OPSTART Ved første opstart kan der vises flg. samtidigt med at den aktuelle temperatur vises. Dette indikerer at det er nødvendigt at programmere microprocessorens time/dato function. However, it is possible to regulate the clock or to programme the unit. ADGANG TIL AT VISE, RETTE OG TILPASSE PARAMETRE Parametrene I micorprocessoren er opdelt I 2 områder/niveauer: 1. USER (Pr1); 2. SERVICE (Pr2). USER niveau giver adgang til at ændre almindelige burger parametre, SERVICE niveauet giver adgang til alle øvrige parameter og er beskyttet med et særligt password. Parametrene har hvert et navn Label, og er som flg.: LABEL AKTION ALL ST CF Sd ES CO FA Ar df AL LS Viser alle informationer Viser temperature funktioner og målinger Viser ændringsparametre Ingen adgang Ingen adgang Viser compressor parametre Viser ventilator parameter Antifrost området Ingen adgang Viser alarm parameter Viser LASER parametre ADGANG TIL AT VISE, RETTE OG TILPASSE PR1 PARAMETRE 1. Tryk samtidigt på + knapperne I nogle sekunder ( og starter med at blinke),og I toppen af displayet vises ALL, den første gruppe af parametre. 2. vælg den aktuelle gruppe/parameter mved tryk på eller knapperne. 3. Tryk hereafter på knappen, nu vil der blive vist et gruppe symbol I bunden af displayet og den første værdi Pr1, vil blive vist i displayet og kan nu bladres efter ønske ved tryk på eller 4. Tryk på knappen for at komme ind I den enkelte parameter. 10/ Dansk /JOM

15 5. Tryk på og knapperne for at ændre den enkelte værdi og tryk hereafter på for at lagre den nye værdi. 6. For at komme ud af parameteret trykkes på + samtidigt og du vender tilbage til hovedmenyen HVORDAN VISES SET POINT Tryk på knappen og SET punktet vises, samtidigt vises der i bunden af dispalyet SetC (chiller set). HVORDAN REGULERES SET POINT 1. Tryk på I mere end 5 sekunder og SET pointet vil begynde at blinke 3. Benyt nu ved tryk på eller at ændre den aktuelle værdi for SET punktet. 4. for at lagre den nye værdi trykkes på. 10/ Dansk /JOM

16 ALARMER OG SIGNALER Hvergang en alarm bliver aktiveret, vil microprocessoren med det same udføre følgende: Aktivere hyle tone Alarm relæet vil blive aktiveret Fejl informationen og kode vil blive vist i displayet og begynde at blinke Under almindelig driftsform (ingen alarm), når en alarm opstår, vil en ikon tændes og en fejlkode vil blive vist I displayet. General alarm Højtryks alarm Lavtryks alarm Flow alarm AFBRYDELSE AF HYLETONEN(HVIS DEN ER AKTIVERET) Ved tryk på en af de fire kanpper afbrydes hyletonen selvom alarmen er aktiveret. HVORDAN VISES EN REGISTRERET ALARM ALRM 1. Tryk på for at komme ind I MENU funktionen. 2. Tryk på eller for at vælge ALrM funktionen. 3. Tryk på knappen. 4. Tryk på eller for at bladre I de registreder alarmer. 10/ Dansk /JOM

17 5. For at komme ud ad parameteret tryk på eller vent i 30 sekunder. HVORDAN NULSTILLES EN ALARM RST 1. Tryk for at komme ind I MENY funktionsområdet. 2. Vælg ALrM funktionen 3. Tryk på, og der vil nu blive vist en alarm kode I bunden af displayet. 4. Hvis denne kan nulstilles vil der blive vist rst, hvis den ikke kan nulstilels vises NO. 5. Benyt eller knappen for at bladre I alarmerne. 6. Når der vises rst I dispalyet, tryk på for at nulstille en alrm og gå vidre til den næste hvis den er registreret. 7. For at kome ud af menyen trykkes på eller vent I 30 sekunder så går den automatisk ud af menyen HVORDAN VISES ALARM HISTORIKKEN ALOG 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret ALoG. 3. Tryk på indtil det vises nummer og kode I bunden for den enkelte alarm. 4. Benyt eller for at bladre I de registrerede alarmer. 5. For at komme ud af parameteret ALoG tryk på eller vent i 30 sekunder 10/ Dansk /JOM

18 HVORDAN NULSTILLES ALARM HISTORIKKEN ARST 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret ALoG. 3. Tryk på 4. Indeni ALoG funktionen, benyttes eller knappen, vælg funktion ArSt som vises I displayet samtidigt med PAS i toppen af displayet. 5. Tryk på : der vil nu blive bedt om et password PAS, Tryk passwordet ind. 7. Herefter blinker ArSt I 5 sekunder og nulstillingen skal hereafter bekræftiges ved tryk på. HVORDAN VISES DRIFTSTIMER ETC. 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret C1Hr(drifttimer kompressor 1), C2Hr (drifttimer), kompressor2), PFHr (drifttimer på pumpe). Timerne vil blive vist øverst I displayet. 3. Ikonet vil blive tændt. HVORDAN NULSTILLES DRIFTIMERNE 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret C1Hr(drifttimer kompressor 1), C2Hr (drifttimer), kompressor2), PFHr (drifttimer på pumpe).timerne vil blive vist øverst I displayet. 3. Tryk på i 3 sekunder, og der vil nu blive vist 0. Som indikerer nulstillet 4. For at ændre de andre timetal gentages proceduren 4. Tryk på for at komme ud af parameteret 10/ Dansk /JOM

19 KOMPONENT INDSTILLING PRESSOSTATER Anlæggene er forsynet med følgende pressostater: 1. Lavtrykspressostat (LP) Denne overvåget tilgangstrykket på kompressoren og vil blive aktiveret for at undgå skader på kompressoren. Det er en automatisk reset type. Alarm kode A02, bliver aktiveret af denne pressostat, og kan have en tidsforsinkelse I forbindelse med opstart af kompressoren. Efter denne tidsforsinkelse vil lavtrykspressostaten blive aktiveret og registreret af microprocessoren som herefter vil stoppe kompressoren og ventilatoren og kun pumpen vil fortsætte med at køre. Efter noget tid vil trykket normalt stige igen og alarmen vil automatisk blive nulstillet og kompressoren vil starte op igen. 2. Højtrykspressostaten (HP) Denne føler på kompressorens afgangstryk og forhindre anlææget imod at komprimere højere op end anlægget kan tåle. Det er af typen automatisk reset. Når pressostaten bliver aktiveret vil dette automatiks blive registreret af microprocessoren og kompressoren vil blive stoppet. Displayet vil vise AO1. Alarmen vil automatisk blive ophævet når trykket falder igen og kompressoren vil starte op igen. 3. Pressostat for styring af ventilator(er) (PV) På disse anlæg måles der på kompressorens afgangstryk og herefter startes og stoppes ventilatoren Disse pressostater er monteret ved hjælp af en såkaldt SCHRAEDER ventil (med nåleventil) som forhindre imod lækage I forbindelse med udskiftning. Aktiveringspunkt og genindkoblings værdier findes I efterfølgende skema: Pressostat Kølemiddel type Aktiveringspunkt /TRIP Genindkoblingspunkt /RESET bar C F bar C F FP2 FP1 HP R407c ,7 LP R407c ,2 Axial ventilator FP Centrifugal ventilator TAE Evo FP R407c ,6 R407c ,6 EVO FP1 FP2 ELECTRICAL BOARD SIDE Centrifugal ventilator TAE Evo FP1 R407c ,6 ELECTRICAL BOARD SIDE Centrifugal ventilator TAE Evo FP2 R407c ,3 NIVEAU SENSOR EVO Alle anlæg er forsynet med en vand niveau sencor. Denne sencor er placeret med en føler indvendigt I tanken og vil hvis der registreres vand mangel give et signal til microprocessoren som øjeblikkeligt vil standse anlægget 10/ Dansk /JOM

20 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE DRIFT Anlæggene er designet til fuldautomatisk drift, og det er ikke nødvendigt at slukke for dem hvis der ikke belastning på dem. Kølekompressorerne kobles autoamtisk ind og ud. VEDLIGEHOLDELSE Før i gang sættelse af et eftersyn SKAL kunde sikre sig at service montøren har gennemlæst manualen med særligt henblik på sikkerheds forskrifterne. Disse anlæg er designet for mange års problem fri drift hvis de vedligeholdes efter forskrifterne. Elpanelet må kun åbnes efter at spændingen er frakoblet til maskine. ADGANG TIL KOMPONENTERNE I MASKINEN For at få adgang til kølekomponenterne afmonteres panel (A) For at få adgang til fordamperen og pumpen afmonteres panel (B) TAEevo TAEevo C C A A B B HVORDAN TØMMES VANDET UD AF KØLEMASKINEN? I tilfælde af reperationer I vandkredsen skal vandet aftappes, hviket gores ved at åbne for den viste ventil. OBS! Vandet bør også aftappes hvis der er muligheder fro at vandet kan komme til at fryse og der ikke er tilsat glycol. 10/ Dansk /JOM

21 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Beskrivelse Kontroller panelets display for fejl meddelelser. 1 1 dag måned 6 måneder årligt Kontroller vandet afgangs temperatur. Kontroller vandets tilgangs temperatur er lavere end dimensionerings grundlaget Kontroller at pumpetrykket ikke er højere end det tilladelige og kontroller endvidere at der er det tilladelige trykfald henover fordamperen. Kontroller at væske indikatoren på kølemiddel kredsen er enten helt fyldt med væske eller med små bobler i når kompressorerne kører. Kontroller anlægget ampere forbrug i henhold til type skilt. Foretag en visuel kontrol af hele køleanlægget for fejl, utætheder kondensering og lign. Kontroller rørtilslutninger for utætheder. Kontroller kabel tilslutninger og fastspænding. Efterspænd slanger ved kompressorerne på kølemiddel siden. Kontroller at omgivelses temperaturen ikke overstiger det tilladelige. Kontroller at rummet bliver nødvendigt ventileret. Kontroller at ventilatorerne kan rotere og er støjsvage. Rengør evt. ventilator vinger og gitter for urenheder. Rengør kondensator flader med et mildt rengørings middel og evt. trykluft VIGTIGT: Denne plan er baseret på et gennemsnitligt installations mønster og bør derfor tilpasset den enkelte installation efter egen erfaring 10/ Dansk /JOM

CYGNUS WATER CHILLERS CG 006-066

CYGNUS WATER CHILLERS CG 006-066 CYGNUS WATER CHILLERS CG 006-066 Aalborg Klimateknik A/S DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL 06/2005 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...4 Funktions princip & termologi...4 Symboler...4

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607

VRR-12L-OS. Tømmestation. Brugsanvisning M33607 VRR-12L-OS Tømmestation Brugsanvisning 1 Tak fordi du købte dette Mariel-produkt. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt omhyggeligt at læse denne manual, inden apparatet tages i brug. Indhold Sikkerhed...

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

For chillere og varmepumper. Brugervejledning

For chillere og varmepumper. Brugervejledning For chillere og varmepumper Brugervejledning Indhold Generel information 3 Beskrivelses af kontrol panelet 4 Ukorrekt brug 5 Anvendelse af panelet 7 Generel information Dette er den ene af to manualer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere