DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO Med DIXELL controller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller"

Transkript

1 DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO Med DIXELL controller 10/ Dansk / JOM

2 GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres anlægget...3 TEKNISKE DATA OG DRIFTS BEGRÆNSNINGER...4 SIKKERHED...5 Generelt...5 Generelle forholdregler...5 Løft og transport forholdsregler...5 Forholdsregler under drift...5 Vedligeholdelse forholdsregler...6 Kølemiddel gasart...6 FUNKTIONS BESKRIVELSE...7 Drifts princip...7 Ramme og kabinet...7 Kompressor...7 Vand- kølemiddel veksler...7 Kølemiddel kondensator...7 Ventilator motor...7 Kølevands kredsløb...7 Kølemiddel kredsen...7 INSTALLATION...8 Kontrol...8 Placering...8 Antifrost beskyttelse...8 Vandtilslutninger det hydraulikse kredsløb...9 Elektriske forbindelser...9 OPSTARTS PROCEDURE...10 KONTROLPANEL OG JUSTERING...11 Introduktion...11 Display...11 Trykknappernes Funktioner...13 Benyttelse af trykknap kombinationer...13 Hvordan standses anlægget? sættes på stand-by?...13 Første opstart...14 Adgang til at vise, rette og tilpasse parametre...14 Adgang til at vise, rette og tilpasse pr1 parametre...14 hvordan vises set point...15 hvordan reguleres set point...15 ALARMER OG SIGNALER...16 Afbrydelse af hyletonen(hvis den er aktiveret)...16 Hvordan vises en registreret alarm ALrM...16 Hvordan nulstilles en alarm rst...17 Hvordan vises alarm historikken ALoG...17 Hvordan nulstilles alarm historikken Arst...18 Hvordan vises driftstimer etc...18 Hvordan nulstilles driftimerne...18 KOMPONENT INDSTILLING...19 Pressostater...19 Niveau sensor...19 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE...20 Drift...20 Vedligeholdelse...20 Adgang til komponenterne I maskinen...20 Hvordan tømmes vandet ud af kølemaskinen?...20 Vedligeholdelsesskema...21 SETPUNKTER FOR DIVERSE PARAMETRE...22 LØSNING AF DE MEST GENERELLE DRIFTS FORSTYRELSER...24 ALARM KODE OVERSIGT OG LØSNINGSFORSLAG / Dansk /JOM

3 GENEREL INFORMATION FUNKTIONS PRINCIP & TERMOLOGI Anlæggene Beskrevet i denne manual kaldes "WATER CHILLERS eller koldvandskølere. Denne manual er skrevet som hjælpemiddel og retningsgivende for de ansvarlige personer som har med installation og vedligeholdelse af koldvandskølere. Disse anlæg er designet til at nedkøle et væske flow. I de fleste installationer er væsken der skal nedkøles vand og denne betegnelse vil igennem manualen dække alle vandlige opløsninger med bl.a. glykol. Væsken som skal nedkøles må ikke være aggressiv overfor de benyttede materialer indvendigt i køleren, hvilket bør undersøges i samråd med leverandøren af køleren før installering Herunder vil blive benyttet udtrykket tryk i forbindelse med aflæsning af manometre. Alle punkter i denne tekst som er vigtige for sikkerheden overfor personer og omgivelserne vil være skrevet med fremhævet typer (der henvises ved tvivl til den originale version på engelsk som kan rekvireres hos importøren) Denne manual forsyner brugeren,installatøren og det tekniske vedligeholdelses personale med alle nødvendige tekniske informationer som er nødvendige ved installering, drift og forebyggende vedligeholdelse. Der skal altid benyttes originale reservedele, når disse bestilles bedes oplyst Model og serie nummer SYMBOLER Følgende symboler fremgår på klistermærkater placeret på koldvandkøleren, og betyder følgende: Tilgang kølevand Afgang kølevand Vand tilgang til varmegenvinding (Benyttes kun på specielle modeller) Vand afgang fra varmegenvinding. (Benyttes kun på specielle modeller) Indikering for løftepunkt Vand aftapningsventil Elektrisk spænding Kølelufts flow Flow retning for kølemiddel(i gasform) Omdrejningsretning for pumpe(r) og ventilatorer Risiko for skarpe kanter Risiko for forbrænding ved berøring af varme flader Justerings punkt for regulering af remme Huller for placering af løfteramme i forbindelse med transport af anlæg MODEL HVORDAN IDENTIFICERES ANLÆGGET Beskrivelse TAE EWO XXX Version af anlægget (LUFTKØLET VERSION). TYPE kode Model kode. Tilgangsvands temperatur 20 C, afgangs vandets temperatur 15 C, omgivelses temperatur 25 10/ Dansk /JOM

4 TEKNISKE DATA OG DRIFTS BEGRÆNSNINGER Hoveddata og tekniske data'er som fremgår af maskin skiltet MODEL and CODE MANUAL SERIAL NUMBER YEAR OF CONSTRUCTION Identificer størrelsen på maskinen. Dette er produktionsnummeret på maskinen Fremstillingsåret for maskinen VOLTAGES/PHASES/FREQUENCY Spændings specifikationer MAX. CONSUMPTION Dette er den maksimale optagne effekt ved maks. ydelse (Kølemiddel kondensator I MAX temperatur er 65 C = 149 F; Kølemiddel temperatur. Til fordamper er 10 C = 50 F). INSTALLED POWER I dette er den maksimale absorberet effekt ved maks. ydelse (Kølemiddel kondensator P MAX temperatur er 65 C = 149 F; Kølemiddeltemperatur. Til fordamper er 10 C = 50 F). PROTECTION RATING I henhold til EN European standard. REFRIGERANT COOLANT CHARGE MAX. COOLING PRESSURE MAX. COOLING TEMP. COOLED FLUID USED MAX. WORKING PRESSURE MAX. TEMPERATURE CONDENSER COOLING FLUID MAX. WORKING PRESSURE MAX. TEMPERATURE SOUND PRESSURE LEVEL AMBIENT TEMPERATURE WEIGHT Angiver den påfyldte kølemiddel type. Samlet mængde af kølemiddel på hele anlægget Design tryk for kølekredsen. Design temperatur for kølekredsen. Kølevands type (normalt vand) Maksimum design tryk for kølevands kreds Maksimum design temperatur for kølevandskreds Væske benyttet til køling af kondensator(benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Maksimum design tryk for kondensatoren( benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Maksimum design temperatur for kondensatoren (benyttes ikke ved luftkølet anlæg) Værdi i.h.t. datablad eller særlige installationskrav Minimum og maksimum værdier på køleluftstemperaturen Oplyst uden emballage På el diagrammet vil fremgå følgende forkortelser : I M = maks. elektrisk forbrug I LR = elektrisk forbrug ved blokering P M = maks. spænding In = nominel elektrisk spænding Ic = nominel fejl spænding Køle Kapacitets ydelser Kølerens ydelse afhænger hovedsageligt af vand flowet og temperaturen på kølevandet samt omgivelses temperaturen. Køleværdierne i skemaet er baseret på omgivelses temperatur på 25 C, tilgangs vand temperatur på 20 C afgangsvand temperatur på 15 C. 10/ Dansk /JOM

5 SIKKERHED Denne maskine er designet for sikker drift og beskyttelse af både personale og omgivelser og skal installeret og startes op i henhold til forskrifterne i denne manual. Drifts- og betjeningsmanualen bør derfor nøje gennemlæses og opbevares i nærheden af anlægget. Denne maskine indeholder elektriske komponenter som arbejder med hovedspænding, og bevægende dele. Den skal derfor afbrydes på hovedforsyningen inden reparations arbejder bliver sat i gang. Alle vedligeholdelses opgaver må kun foretages af autoriserede køleinstallatører. GENERELT Ved montering eller vedligeholdelse af anlægget, skal personalet inden arbejdets igang trædelse have gennemlæst denne manual. De fleste ulykker som sker under drift og vedligeholdelse af anlægget sker på grund af manglende opmærksomhed på de omtalte sikkerhedsregler og angivelser. Og ulykker kan i de fleste tilfælde ved at udvise agtpågivenhed. Brugeren skal sikre sig at alle der benytter anlægget er bekendt med de generelle forholdsregler, og har læst og forstået denne manual. Fejlbetjening eller manglende vedligeholde af anlægget og hovedforsyning kan være farligt. Disse anlæg kan ikke påfyldes andre kølemidler end den mærkede type!! Sæt ikke maskine i drift inden denne manual er blevet læst godt igennem (ved tvivl henvises til den originale manual) Udfør ingen form for service eller vedligeholdelse for hovedforsyningen er afbrudt GENERELLE FORHOLDREGLER Væsker der skal nedkøles Væsken som skal nedkøles skal være neutral/ikke aggressive overfor de benyttede materialer indvendigt i køleren. Dette kan være vand eller en blanding af vand og glykol f.eks. De traditionelle anti korrosive kølevands kemikalier anbefales og drifts parametre indefor en ph værdi mellem 7 og 8 anbefales. Også i glykol blandinger anbefales det at benytte anti korroderende kølevands kemikalier for at beskytte anlægget optimalt. Det er nødvendigt at tilsætte kølevands kemikalier hvis anlæggets kølevands kreds er åbent til det fri og der kan opstå ilt i kølevandet. Væsken der skal nedkøles må ikke være brandbar. LØFT OG TRANSPORT FORHOLDSREGLER Undgå skader ved at benytte et løfte Åg i forbindelse med løft af anlægget. Kontroller kæder, låse og stropper om disse er i godt kvalitet og store nok til at løfte opgaven. De skal være testet og godkendt til løft. Benyttes der en truck til løft skal denne kunne løfte på de dertil anbefalede løfte punkter i henhold til anbefalingerne. FORHOLDSREGLER UNDER DRIFT Betjening og indregulering må kun udføres af uddannet personale. Fjern aldrig en mærkat med advarsels symboler på. Når hovedforsyningen er tilsluttet, Er der styrespænding på flere af de installerede komponenter Ved opstart efter længere tids afbrydelse skal spændingen tilsluttes min. 1-2 timer før opstart for at sikre opvarmning af olien i kompressorerne før der trykkes på start knappen. Det aktuelle vand flow må ikke overstige det anbefalede! 10/ Dansk /JOM

6 VEDLIGEHOLDELSE FORHOLDSREGLER Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriserede køleinstallatører. De ikke isolerede overflader eller komponenter i kølekredsen indvendigt i maskinen kan blive meget varme når maskinen er i drift og lang tid efter stop. Dette kan bevirke forbrændinger ved berøring. Ved bortskaffelse af defekte komponenter bør disse deponeres efter gældende forskrifter Beskyt omgivelserne og bortskaft kun komponenter og kølemidler efter lovgivningskravene. Hvis der er behov for reserveel benyt da kun originale reservedele. I henhold til lovgivningen skal der opbevares en tilsynsbog i nærhed af maskinen. Det anbefales endvidere at der opbevares en logbog med notater om hvilke reparationer og vedligehold der er foretaget på det pågældende anlæg. Benyt kun det specificerede kølemiddel. Manometre og temperaturer bør jævnligt kontrolleres og registreres for at sikre optimal drift og sikre imod drifts stop. Maskine og kondensator bør altid holdes ren for støv og lignende. For at sikre anlægget imod overophedning bør anlæggets køleflader jævnligt rengøres og kontrolleres. Undgå skader på ventiler og isolering i forbindelse med kontrol eller vedligehold. Der må ikke svejses eller udføres anden form for arbejde i nærheden af anlægget der kan udvikle varme. Før demontering af tunge dele bør disse aflastet forsvarligt. Når en reparation er afsluttet, bør maskine gennemgås for glemte klude, værktøj og lign. Husk at kontrollere omløbs retningen efter endt reparation og ved spændings afbrydelse. Alle tryktransmittere bør kontrolleres og evt. justeres efter endt reparation. Benyt ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen eller komponenter i denne. Før demontering af beskyttelse kapper til el installationer skal spændingen afbrydes! R407c benyttes i disse anlæg som standard. Kølemiddel gasarter må aldrig blandes! KØLEMIDDEL GASART Følg altid producentens anbefaling i forbindelse med rengøring af kølemiddel kredsen f.eks. i forbindelse med en afbrændt kølekompressor. 10/ Dansk /JOM

7 FUNKTIONS BESKRIVELSE DRIFTS PRINCIP Alle køleanlæg beskrevet i denne manual fungerer i princip på samme måde. Kølekredsløbet er opbygget af to uafhængige kredsløb et kredsløb hvor kølevandet passere en rør opbygget fordamper hvor kølemidlet passere indvendigt i denne. Kølekompressorerne styres af et elektronisk styrekort som styrer flg. parametre: At køle vandets tilgangs temperatur til fordamperen ligger indenfor de programmerede værdier og begrænsninger. At køle vandets afgangs temperatur ud af fordamperen ligger indenfor de programmerede værdier og begrænsninger og sikre anlægget imod at fryse til ved for lavt flow. RAMME OG KABINET Alle stål profiler er blevet varm galvaniseret og malet i farve kode: RAL Alle plade profiler er affedtet og belagt med polyester pulver i farve kode: RAL 7035P. Konstruktionen er designet med henblik på let adgang for kontrol og servicering. KOMPRESSOR Hermetisk stempel kompressor bliver benyttet i denne serie de indebærer en mængde fordele så som bl.a., et lavt støjniveau samt et reduceret vibrations niveau. (model ). Hermetisk scroll kompressor bliver benyttet i denne serie de indebærer en mængde fordele så som bl.a., et lavt støjniveau samt et reduceret vibrations niveau. (model ). Den hermetiske kompressor er monteret på vibrationsdæmpere af gummi. Hver kompressor enhed er forsynet med et elektrisk modul til overvågning af elmotorens viklinger samt termisk sikring. (klixon) VAND- KØLEMIDDEL VEKSLER Fremstillet af kobberrør og kobber manifolder med aluminiumsfinner. Vandet ledes igennem veksleren via de fast svejste spjæld for at sikre den optimale overflade udnyttelse i veksleren. Veksleren er dækket af et specielt lag coating og antikondenserings isolations materiale. KØLEMIDDEL KONDENSATOR Fremstillet af kobberrør og kobber manifolder med aluminiumsfinner. Kondensator rørene er fremstillet efter den seneste computer teknologi, en høj afkølings effekt sikre høj effektivitet og beskytter miljøet og medvirker til at vandkølerens COP tal ligger meget højt. VENTILATOR MOTOR Der benyttes aksial ventilationsblæser som bl.a. giver et meget lavt støjniveau og stor ydelse. Der benyttes en ekstern elmotor med permanent smøring og hver motor er individuelt beskyttet af eget motorværn. KØLEVANDS KREDSLØB Waterchilleren kan leveres med et komplet vandsystem indbygget klar til brug. Bestående af en varmeveksler, en tank, en pumpe, en ekspansionstank, drænventil, Manometer. Anlægget leveres uden ekspansions tank. Vandkredsen er forsynet med en speciel vandniveau sencor. KØLEMIDDEL KREDSEN Kølemiddel i gasform komprimeres i den hermetiske kompressoren og ledes til kondensatoren. Her kondenseres gassen, og afgiver varme til omgivelsesluften. Den passere reguleringsventil og tørfilter. Efter at have passeret flow indikatoren, Kølemidde væsken ekspanderes igennem kapillarrør eller en termo ventilen og ledes ind i fordamperen. Her omdannes kølemidlet fra at være i væskeform til at blive i gasform i forbindelse med kølemidlet optager varme fra vandkredsen. Hermed er kredsløbet sluttet og gasarten komprimeres herefter i kompressoren på ny. 10/ Dansk /JOM

8 INSTALLATION Før installering og opstart af anlægget skal kunde/bruger sikre sig at alle der betjener anlægget har læst denne manual med særligt fokus på sikkerhedsforskrifterne. I denne manual. KONTROL Umiddelbart efter udpakning kontrolleres anlægget for evt. transport skader eller lign. PLACERING 1. Køleren kan både installeres udendørs og indendørs. 2. Hvis den installeres indendørs, skal rummet være vel ventileret. I vise tilfælde kan det være nødvendigt at installere eksternt placerede ventilatorer for at sikre en tilstrækkelig lav kølelufts temperatur til anlægget. 3. Omgivelses luften skal være ren og må ikke indeholde brændbare dampe. 4. Minimums og maksimums temperaturen på omgivelses luften skal overholdes ellers vil anlægget kunne koble fra via de indbyggede sikkerheds pressostater. 5. Anlægget skal placeres på et plant og bæredygtigt underlag. 6. Der bør være min. 1,5 mtr. Afstand rundt om anlægget for at sikrer korrekt drift og let adgang i forbindelse med eftersyn. 7. Der må ikke placeres genstande der forhindre kølelufts flowet i at komme igennem kondensatorerne. Køleluft flowet går igennem kondensator fladen og ud igennem ventilatorerne. Placer køleren på en sådan måde at der ikke vil kunne opstå en naturlig recirkulering af den afblæste varme luft ind i kondensatoren igen. På køleanlæg uden beskyttelses filtre monteret på kondensatorerne skal kunde sikre imod berøring og forbrænding ved korrekt afskærmning. Det anbefales at afmærke en sikkerhedszone rundt om anlægget for at sikre optimal og sikker drift. ANTIFROST BESKYTTELSE Selv om anlæggets drifts konditioner ligger over 0 C er det muligt for fordamperen at fryse i forbindelse med stop i kolde perioder hvor omgivelses temperaturen er under 0 C. I disse tilfælde skal vandkøleren med antifrost væske f.eks. (ethylene glykol) i henhold til flg.skema: min. omgivelses temperatur [ C] ethylene glykol [% i volume] < Afhængigt af kølevandets afgangs temperatur skal der tilsættes anti frost væske i forhold til flg. skema: min. temperatur på afgang af ethylene glykol [% i volume] kølevand [ C] < / Dansk /JOM

9 VANDTILSLUTNINGER DET HYDRAULIKSE KREDSLØB 1. Tilslut anlægget til kølevandskredsen og følg flowretningensom indikeres med pil symboler ind og ud af køleren. 2. Forsyn rørsystemet med afspærringsventiler før og efter anlægget. 3. Fyld vand på systemet., så det fylder min. halvdelen ii beholderen. 4. Hvis anlægget er et lukket kredsløb skal vandkøleren /rørsystemet sikres med en trykekspansionstank i passende størrelse. TAEevo unit model Evaporator water IN/OUT connections Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2 Det anbefales at installere et vandfilter på kølevandskredsen. ELEKTRISKE FORBINDELSER Kontroller at det tilsluttede kable stemmer overens med det anbefalede og er i henhold til de gældende regulativer, amt i henhold til vedlagte eldiagrammer. Hovedforsyningen bør tilføres maskinen som vist på princip tegningen. Hovedstrøm forsyningen skal sikres i henhold til gældende lovgivning. 1) Anlægget skal som minimum sikres med IP2X or IPXXB 2) Der skal installeres sikring før anlægget som sikre kablet imod kortslutning: 2.1 Der henvises i øvrigt til vedlagte eldiagrammer. 2.2 Begrænsning på 15 ka peak forbrug bør medregnes i forhold til den normale optagne effekt men anlægget vil normalt ikke optage mere end 10 ka. 2.3 Beskyt imod direkte berøring (se IEC HD 384, CEI 64-8); 2.4 Beskyt anlægget med et fase overvågningsrelæ. Til alle tre faser. For at dimensionere korrekt sikrings størrelse henvises til eldiagrammet (max. absorption power, Start op forbrug, og kabel længde.). 10/ Dansk /JOM

10 OPSTARTS PROCEDURE Før installering og opstart af anlægget skal kunde/bruger sikre sig at alle der betjener anlægget har læst denne manual med særligt fokus på sikkerhedsforskrifterne. I denne manual. 1. Kontroller at alle ventiler er åbne. 2. Hvis kølevands systemet er et lukket kredsløb skal dette være forsynet med en korrekt dimensioneret ekspansionstank. 3. Kontroller at omgivelsestemperaturen stemmer overens med mærkepladen på maskinen. 4. Kontroller at hovedafbryderen er i OFF position ( O ). 5. Kontroller at strømforsyningen og spænding er korrekt. 6. Tilslut spænding til anlægget fra hovedsikrings tavle. 7. Drej på hovedafbryderen på maskine over i position ON ( I ). 8. Tryk på knappen I 5 sekunder hvis du vil starte anlægget. Symbolet vil nu blinke I 5 sekunder og hereafter forblive tændt 9. For at slukke for anlægget tryk på knappen 10. Kontroller at pumpe og ventilator roterer i den rigtige retning i henhold til retningpile på ventilatoren og cirkulationspumpen.(ellers vendes to faser) 11. Hvis der ved opstart første gang er en for høj omgivelses temperatur og vandet i kølevands kredsen er for høj i forhold til dimensioneringsgrundlaget (f.eks C) betyder det at anlægget starter op med at være meget overbelastet hvilket vil medføre en stor risiko for at anlægget kobler automatisk fra. For at reducere denne risiko kan der afspærres delvist for vand flowet igennem kølekredsen i en kortere periode indtil anlægget kan følge med, hvorefter ventilen åbnes helt / Dansk /JOM

11 KONTROLPANEL OG JUSTERING INTRODUKTION Hovedfunktionerne i den monterede styring er følgende: Kontrol of anlægget afgangstemperatur; Komplet overvågning af alle installede og programmerede alarmer; Kontrol af fordamperens afgangsremperatur. Kompressor; Cirkulations pumpe; DISPLAY Her vises den reguleringsfølerens temperatur NOTE Se I øvrigt parameteret CF36. Her vises vises det instillede SET pint når maskinen holder stille. NOTE Se I øvrigt parameteret CF42 Informations ikoner 10/ Dansk /JOM

12 IKON Betyder IKON Betyder Celsius grader (hvis dette er valgt) Lavtryksalarm Fahrenheit (Hvis dette er valgt) Antifrost tilkoblet Bar/Psi Pumpe kører Kompressor 1 Flow meter alarm Kompressor 2 Timer for afisning start og stop Stand-by unit Ventilator(er) kører General alarm Indikere adgang til MENU området Højtryksalarm 10/ Dansk /JOM

13 Hvordan benyttes trykknapperne? TRYKKNAPPERNES FUNKTIONER KNAP FUNKTION Her vælges vand temperature og omgivelses temperature som vises I toppen ad displayet. I forbindelse med programmering kan der ved brug af denne knap bladres i parametrene eller vælger en hævelse af en værdi. Hvis der trykkes på denne I 5 sekunder, starter eller stopper anlægget. Her kan du også vælge/ændre vandtemperaturen som vises øverst I displayet. Under programmering kan denne knap benyttes til at bladre i paramtrene samt reducere en aktuel værdi. Hvis der trykkes på denne I mere end 5 sekunder vises en aktuel værdi eller også lagres denne. Undre programmering vil en ny værdi blive lagret I forbindelse med tryk på dene knap. Her gives der adgang til at komme ind I de enkelte parametre - Menu. BENYTTELSE AF TRYKKNAP KOMBINATIONER Knapper FUNKTION + For at komme ind i programmerings punkt (tryk i mere end 5 sekunder). + For at komme ud af programmeringspunkt. + Hvis der trykkes på disse I mere end 5 sekunder begynder en manuel afrimning af anlæggget. HVORDAN STANDSES ANLÆGGET? SÆTTES PÅ STAND-BY? For at stoppe anlægget, tryk på knappen I mere end 5 sekunder. 10/ Dansk /JOM

14 FØRSTE OPSTART Ved første opstart kan der vises flg. samtidigt med at den aktuelle temperatur vises. Dette indikerer at det er nødvendigt at programmere microprocessorens time/dato function. However, it is possible to regulate the clock or to programme the unit. ADGANG TIL AT VISE, RETTE OG TILPASSE PARAMETRE Parametrene I micorprocessoren er opdelt I 2 områder/niveauer: 1. USER (Pr1); 2. SERVICE (Pr2). USER niveau giver adgang til at ændre almindelige burger parametre, SERVICE niveauet giver adgang til alle øvrige parameter og er beskyttet med et særligt password. Parametrene har hvert et navn Label, og er som flg.: LABEL AKTION ALL ST CF Sd ES CO FA Ar df AL LS Viser alle informationer Viser temperature funktioner og målinger Viser ændringsparametre Ingen adgang Ingen adgang Viser compressor parametre Viser ventilator parameter Antifrost området Ingen adgang Viser alarm parameter Viser LASER parametre ADGANG TIL AT VISE, RETTE OG TILPASSE PR1 PARAMETRE 1. Tryk samtidigt på + knapperne I nogle sekunder ( og starter med at blinke),og I toppen af displayet vises ALL, den første gruppe af parametre. 2. vælg den aktuelle gruppe/parameter mved tryk på eller knapperne. 3. Tryk hereafter på knappen, nu vil der blive vist et gruppe symbol I bunden af displayet og den første værdi Pr1, vil blive vist i displayet og kan nu bladres efter ønske ved tryk på eller 4. Tryk på knappen for at komme ind I den enkelte parameter. 10/ Dansk /JOM

15 5. Tryk på og knapperne for at ændre den enkelte værdi og tryk hereafter på for at lagre den nye værdi. 6. For at komme ud af parameteret trykkes på + samtidigt og du vender tilbage til hovedmenyen HVORDAN VISES SET POINT Tryk på knappen og SET punktet vises, samtidigt vises der i bunden af dispalyet SetC (chiller set). HVORDAN REGULERES SET POINT 1. Tryk på I mere end 5 sekunder og SET pointet vil begynde at blinke 3. Benyt nu ved tryk på eller at ændre den aktuelle værdi for SET punktet. 4. for at lagre den nye værdi trykkes på. 10/ Dansk /JOM

16 ALARMER OG SIGNALER Hvergang en alarm bliver aktiveret, vil microprocessoren med det same udføre følgende: Aktivere hyle tone Alarm relæet vil blive aktiveret Fejl informationen og kode vil blive vist i displayet og begynde at blinke Under almindelig driftsform (ingen alarm), når en alarm opstår, vil en ikon tændes og en fejlkode vil blive vist I displayet. General alarm Højtryks alarm Lavtryks alarm Flow alarm AFBRYDELSE AF HYLETONEN(HVIS DEN ER AKTIVERET) Ved tryk på en af de fire kanpper afbrydes hyletonen selvom alarmen er aktiveret. HVORDAN VISES EN REGISTRERET ALARM ALRM 1. Tryk på for at komme ind I MENU funktionen. 2. Tryk på eller for at vælge ALrM funktionen. 3. Tryk på knappen. 4. Tryk på eller for at bladre I de registreder alarmer. 10/ Dansk /JOM

17 5. For at komme ud ad parameteret tryk på eller vent i 30 sekunder. HVORDAN NULSTILLES EN ALARM RST 1. Tryk for at komme ind I MENY funktionsområdet. 2. Vælg ALrM funktionen 3. Tryk på, og der vil nu blive vist en alarm kode I bunden af displayet. 4. Hvis denne kan nulstilles vil der blive vist rst, hvis den ikke kan nulstilels vises NO. 5. Benyt eller knappen for at bladre I alarmerne. 6. Når der vises rst I dispalyet, tryk på for at nulstille en alrm og gå vidre til den næste hvis den er registreret. 7. For at kome ud af menyen trykkes på eller vent I 30 sekunder så går den automatisk ud af menyen HVORDAN VISES ALARM HISTORIKKEN ALOG 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret ALoG. 3. Tryk på indtil det vises nummer og kode I bunden for den enkelte alarm. 4. Benyt eller for at bladre I de registrerede alarmer. 5. For at komme ud af parameteret ALoG tryk på eller vent i 30 sekunder 10/ Dansk /JOM

18 HVORDAN NULSTILLES ALARM HISTORIKKEN ARST 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret ALoG. 3. Tryk på 4. Indeni ALoG funktionen, benyttes eller knappen, vælg funktion ArSt som vises I displayet samtidigt med PAS i toppen af displayet. 5. Tryk på : der vil nu blive bedt om et password PAS, Tryk passwordet ind. 7. Herefter blinker ArSt I 5 sekunder og nulstillingen skal hereafter bekræftiges ved tryk på. HVORDAN VISES DRIFTSTIMER ETC. 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret C1Hr(drifttimer kompressor 1), C2Hr (drifttimer), kompressor2), PFHr (drifttimer på pumpe). Timerne vil blive vist øverst I displayet. 3. Ikonet vil blive tændt. HVORDAN NULSTILLES DRIFTIMERNE 1. Tryk på for at komme ind I MENY funktionen. 2. Benyt eller for at finde parameteret C1Hr(drifttimer kompressor 1), C2Hr (drifttimer), kompressor2), PFHr (drifttimer på pumpe).timerne vil blive vist øverst I displayet. 3. Tryk på i 3 sekunder, og der vil nu blive vist 0. Som indikerer nulstillet 4. For at ændre de andre timetal gentages proceduren 4. Tryk på for at komme ud af parameteret 10/ Dansk /JOM

19 KOMPONENT INDSTILLING PRESSOSTATER Anlæggene er forsynet med følgende pressostater: 1. Lavtrykspressostat (LP) Denne overvåget tilgangstrykket på kompressoren og vil blive aktiveret for at undgå skader på kompressoren. Det er en automatisk reset type. Alarm kode A02, bliver aktiveret af denne pressostat, og kan have en tidsforsinkelse I forbindelse med opstart af kompressoren. Efter denne tidsforsinkelse vil lavtrykspressostaten blive aktiveret og registreret af microprocessoren som herefter vil stoppe kompressoren og ventilatoren og kun pumpen vil fortsætte med at køre. Efter noget tid vil trykket normalt stige igen og alarmen vil automatisk blive nulstillet og kompressoren vil starte op igen. 2. Højtrykspressostaten (HP) Denne føler på kompressorens afgangstryk og forhindre anlææget imod at komprimere højere op end anlægget kan tåle. Det er af typen automatisk reset. Når pressostaten bliver aktiveret vil dette automatiks blive registreret af microprocessoren og kompressoren vil blive stoppet. Displayet vil vise AO1. Alarmen vil automatisk blive ophævet når trykket falder igen og kompressoren vil starte op igen. 3. Pressostat for styring af ventilator(er) (PV) På disse anlæg måles der på kompressorens afgangstryk og herefter startes og stoppes ventilatoren Disse pressostater er monteret ved hjælp af en såkaldt SCHRAEDER ventil (med nåleventil) som forhindre imod lækage I forbindelse med udskiftning. Aktiveringspunkt og genindkoblings værdier findes I efterfølgende skema: Pressostat Kølemiddel type Aktiveringspunkt /TRIP Genindkoblingspunkt /RESET bar C F bar C F FP2 FP1 HP R407c ,7 LP R407c ,2 Axial ventilator FP Centrifugal ventilator TAE Evo FP R407c ,6 R407c ,6 EVO FP1 FP2 ELECTRICAL BOARD SIDE Centrifugal ventilator TAE Evo FP1 R407c ,6 ELECTRICAL BOARD SIDE Centrifugal ventilator TAE Evo FP2 R407c ,3 NIVEAU SENSOR EVO Alle anlæg er forsynet med en vand niveau sencor. Denne sencor er placeret med en føler indvendigt I tanken og vil hvis der registreres vand mangel give et signal til microprocessoren som øjeblikkeligt vil standse anlægget 10/ Dansk /JOM

20 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE DRIFT Anlæggene er designet til fuldautomatisk drift, og det er ikke nødvendigt at slukke for dem hvis der ikke belastning på dem. Kølekompressorerne kobles autoamtisk ind og ud. VEDLIGEHOLDELSE Før i gang sættelse af et eftersyn SKAL kunde sikre sig at service montøren har gennemlæst manualen med særligt henblik på sikkerheds forskrifterne. Disse anlæg er designet for mange års problem fri drift hvis de vedligeholdes efter forskrifterne. Elpanelet må kun åbnes efter at spændingen er frakoblet til maskine. ADGANG TIL KOMPONENTERNE I MASKINEN For at få adgang til kølekomponenterne afmonteres panel (A) For at få adgang til fordamperen og pumpen afmonteres panel (B) TAEevo TAEevo C C A A B B HVORDAN TØMMES VANDET UD AF KØLEMASKINEN? I tilfælde af reperationer I vandkredsen skal vandet aftappes, hviket gores ved at åbne for den viste ventil. OBS! Vandet bør også aftappes hvis der er muligheder fro at vandet kan komme til at fryse og der ikke er tilsat glycol. 10/ Dansk /JOM

21 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Beskrivelse Kontroller panelets display for fejl meddelelser. 1 1 dag måned 6 måneder årligt Kontroller vandet afgangs temperatur. Kontroller vandets tilgangs temperatur er lavere end dimensionerings grundlaget Kontroller at pumpetrykket ikke er højere end det tilladelige og kontroller endvidere at der er det tilladelige trykfald henover fordamperen. Kontroller at væske indikatoren på kølemiddel kredsen er enten helt fyldt med væske eller med små bobler i når kompressorerne kører. Kontroller anlægget ampere forbrug i henhold til type skilt. Foretag en visuel kontrol af hele køleanlægget for fejl, utætheder kondensering og lign. Kontroller rørtilslutninger for utætheder. Kontroller kabel tilslutninger og fastspænding. Efterspænd slanger ved kompressorerne på kølemiddel siden. Kontroller at omgivelses temperaturen ikke overstiger det tilladelige. Kontroller at rummet bliver nødvendigt ventileret. Kontroller at ventilatorerne kan rotere og er støjsvage. Rengør evt. ventilator vinger og gitter for urenheder. Rengør kondensator flader med et mildt rengørings middel og evt. trykluft VIGTIGT: Denne plan er baseret på et gennemsnitligt installations mønster og bør derfor tilpasset den enkelte installation efter egen erfaring 10/ Dansk /JOM

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere