Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat /37 Beskæftigelsesplan /38 Coach /39 Projekt for handicappede /40 Virksomhed i virksomheden /41 Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside /42 Orientering /43 Eventuelt... 58

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 49 Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 31. maj Der er fremsendt følgende ændringer til referatet fra Jytte Thisted: Jan Mortensen, repræsentant fra DA, blev budt velkommen som medlem i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Pkt. 03/31 - Tænketank Styregruppen ønskes udvidet med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. 02/37 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: P T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beskæftigelsesudvalget sender beskæftigelsesplan for 2008 til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2008 har Administrationen udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan Planen er lavet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der ses i Brønderslev Kommune samt de ønsker som fremkom ved temamødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj Rammen for planen er de udmeldte fokusområder for 2008, som ministeren har udmeldt

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for. Jobcentrene skal sikre, at antal ledige med mere end 3 måneders ledighed nedbringes. 2. Styrket indsats for at give ledige kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Jobcentrene skal have særligt fokus på de kontant- og starthjælpsmodtagere som, har gået passive i mindst et år og de mål der er for indsatsen indenfor ny chance. 3. Styrket indsats for at få de unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelsesog dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Jobcentrene skal derfor sikre, at antallet af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år nedbringes i forhold til året før. På baggrund af ovenstående ramme og input fra temadagen er der afholdt workshops i de enkelte afdelinger med henblik på at sætte konkrete resultat- og indsatsmål for Beskæftigelsesplan udkast Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger til 1. udkast Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på møde den 28. juni. 2007, 1 udkast til beskæftigelsesplan Det Lokale Beskæftigelsesråd tilslutter sig de bemærkninger Beskæftigelsesudvalget har fremført til 1 udkast af beskæftigelsesplan Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at udarbejde et høringssvar til 1 udkast til beskæftigelsesplan 2008 med anbefalinger af ændringer. Det aftales at projektkoordinator udarbejder udkast til høringssvar til Beskæftigelsesudvalget. Det aftales, at Formanden for Det Lokale Beskæftigelsesråd har kompetencen til, at fremsende høringssvaret til Beskæftigelsesudvalget.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 51 03/38 Coach J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Coach.doc ÅBEN SAG Genoptagelse af sag nr. 02/30 fra møde i det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj 2007 vedrørende Coach støtte til unge. Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplæg til jobprofil for Coach. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd ønskede udarbejdet en jobprofil på stillingen som Coach. Profilen forelægger nu. Oplæg til jobprofil Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker stillingsbeskrivelsen ændret til i en mere proaktiv opstilling, som kan tiltrække ansøgere med en mere kreativ profil. Der gives tilsagn om, at anvende økonomi til at søge rådgivning på udarbejdelse af stillingsprofil. 04/39 Projekt for handicappede J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt for handicappede.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager projektet for handicappede til efterretning.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 52 Sagsfremstilling: Gennem mange år har man talt meget om at give handicappede muligheder for at komme i job. En lang række interessenter har gennem årene taget mange initiativer for at få dette til at ske, ligesom landets kommuner har en forpligtigelse til at skaffe handicappede i job. Der er dog stadig lang vej før man kan sige at integrationen af handicappede på arbejdsmarkedet fungerer på samme måde som for de ordinære ledige. Årsagen til at det hidtil har vist sig endda meget svært at få handicappede i job er naturligvis mangesidede, men der er en række barrierer som skal overvindes: Handicapgruppen er meget diffus og lever et skjult liv. Handicappede er ikke en gruppe, men mennesker med mange forskellige diagnoser. Der er nødvendigt med et mangesidet samarbejde, hvis det skal lykkes at få handicappede i job. Det kræver store ressourcer at motivere, uddanne og følge op. Virksomhederne er usikre på, om de kan rumme handicappede. Virksomhederne er bange for, at det kræver for store ressourcer at have handicappede ansat. De handicappede kender ikke deres muligheder. Situationen på arbejdsmarkedet er på nuværende tidspunkt præget af højkonjunktur, hvilket betyder, at virksomhederne mangler arbejdskraft, og at der er betydelige flaskehalsproblemer i forskellige brancher. Der er således en historisk chance for at aktivere den skjulte arbejdskraftreserve som de handicappede udgør i særdeleshed, når undersøgelser peger på at ca. 60 % af førtidspensionerede gerne vil have en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets overordnede mål er således meget kort beskrevet at motivere, støtte og kompetenceudvikle den handicappede således at han/hun kan komme i et relevant job, at afklare den handicappedes muligheder og ressourcer, at matche den handicappede op mod virksomhedens behov, at tilbyde virksomheden uddannelse, så den kan rumme den handicappede, at skabe et netværkslokomotiv bestående af kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder som sammen kan få strategien til at virke ved at udnytte de enkeltes ekspertiser og styrker, at skabe strukturer der sikrer, at der sker en samlet og koordineret indsats. Som ovennævnte indikerer, er der brug for en ny måde at gribe opgaven an på. Det

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 53 vigtigste i denne nye måde er at skabe et godt og tæt samarbejde mellem de mange forskellige parter som kan være nødvendige (sagsbehandlere, undervisere, arbejdsledere, jobkonsulenter, mentorer, forskere m.m.) for at afklare den handicappede og ligeså vigtigt at afklare modtagervirksomhedens jobmuligheder og rummelighed. I projektet skal der også arbejdes på at skabe virksomheder i virksomheden. Ligesom oprettelse af nye rummelige virksomheder kan komme på tale. Organisering En arbejdsgruppe, har gennem en periode arbejdet med udviklingen af projektet. Projektkoordinator er for nyligt blevet medlem af arbejdsgruppen. I projektet lægges der op til et bredt samarbejde mellem kommunerne, Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, samt Specialskolen for voksne, Vendsyssel, DSI, EUC Nord og virksomheder. Vækstforum, som er den bevilgende myndighed, giver sin positive opbakning til den videre udvikling af projektet. Der er nogle forbehold, som skal tilrettes. Blandt andet skal der fremgå en klar målgruppebeskrivelse, samt en klar udskilning af de lovbundne opgaver, som skal varetages af kommunerne. Økonomi Der er søgt økonomiske midler gennem Region Nordjylland VÆKSTFORUM. Vækstforum har givet projektet opbakning på at arbejde videre med beskrive projektet, frem mod en endelig ansøgning. Budgettet for projektet er på kr. og der ansøges om en bevilling på kr. Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum - stor Det Lokale Beskæftigelsesråd tager projektet til efterretning.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 54 05/40 Virksomhed i virksomheden J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Virksomhed i virksomheden.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projektet virksomhed i virksomheden. Sagsfremstilling: Ultimo maj 2007 bliver Jobcentret kontaktet af Erhvervskontoret i Brønderslev. Erhvervskontoret har i samarbejde indehaveren af BMV Maskinteknik, som er beliggende i Brønderslev. BMV Maskinteknik har opkøbt en særproduktion fra det gamle Ginge (fremstilling af tilbehør til havetraktorer). I Ginge s gamle lokaler står en maskinpark forholdsvis klar til denne produktion. BMV Maskinteknik har igennem længere tid tumlet med tanken om, at denne produktion måske kunne bruges til at opkvalificere ledige, som ikke umiddelbart har let ved at komme ind på arbejdsmarkedet. BMV Maskinteknik er meget opsat på, at de ledige dels skal opkvalificeres praktisk på arbejdspladsen, men også på f.eks. EUC Nord ved hjælp af specialsvejse-kurser. Gennem nogle møder med BMV og Jobcentret formes idéen om en virksomhed i virksomheden. Målgruppen for projektet er match 4, altså borgere, som har problemer udover ledighed, og som ikke er arbejdsmarkedsparate. Jobcentret har skitseret overfor BMV, hvilke problematikker målgruppen kan have, således virksomheden er forberedt. Endvidere er muligheden for at den tilknyttede værkfører kan uddannes til mentor inden opstart af projektet diskuteret. I øjeblikket forhandler BMV om at leje lokaler til denne særproduktion i Udviklingsparken. Det vil sige produktionen udskilles fra BMV i egne lokaler og som selvstændig virksomhed. Jobcentret mener, at projektet er en rigtig god mulighed for kommunens borgere, som har problemer udover ledighed. På virksomheden kan de blive opkvalificeret fagligt, socialt og personligt. Kan de ydermere motiveres til uddannelse, så er denne mulighed der også for borgeren. Opkvalificeringen vil endda foregå indenfor et flaskehalsområde. Når borgeren sendes på kurser indenfor flaskehalsområder, så kan der søges midler ved Beskæftigelsesregionen til dækning af kursusudgifter.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 55 Projektbeskrivelse Bmv Maskinteknik Det Lokale Beskæftigelse ser projektbeskrivelsen, som interessant og spændene. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en præcisering af, om lovens rammer, i forhold til konkurrenceforvridning, er overholdt. Der ønskes yderligere en præcisering af udviklingsperspektivet, og hvordan det sikres, at den ledige forbliver i forløbet i kortest mulig tid. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker dette fremlagt, før der tages endelig stilling om støtte til initiativet. 06/41 Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd gør brug af det indhentede tilbud på udarbejdelse af ny hjemmeside. Sagsfremstilling: På møde i det Lokale Beskæftigelsesråd den 31. maj. blev det besluttet, at den udarbejdede hjemmeside skrinlægges. Der har været anvendt kr., hvor de kr. stammer fra restmidlerne fra 2006 og den sidste del fra budgettet fra Der er indhentet et tilbud fra HK på etablering af en ny hjemmeside. Prisen udgør kr. + moms. Dertil kommer udgifter til webhotel og domæne. Der er anbefalet, at webhotel oprettes hos Surftown, hvor prisen for det første år er 257 kr. + moms.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 56 Det Lokale Beskæftigelsesråd skal ydermere tage stilling til om der skal oprettes et nyt domænenavn, eller om man vil gøre brug af det nuværende domænenavn. Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at gøre brug af det indhentede tilbud og udarbejde en ny hjemmeside. 07/42 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi Regnskab 2. Statistikker Fleksjob Løntilskud Virksomhedspraktik 3. Pilotprojekt vedrørende mentorkurser Socialministeriet har udbudt en opgave med at klæde medarbejdere, ledere, tillidsfolk m.m. på til at tage imod de særligt udsatte grupper på private og offentlige virksomheder. Som indledning til projektet lægger Socialministeriet vægt på, at der afvikles nogle pilotprojekter som skal afprøves og senere danne mønster for de øvrige kommuner. Mentor Coaching A/S har budt på opgaven, og som et led i at komme i betragtning har man forespurgt om Jobcenterets interesse for at deltage i et sådan pilotprojekt, hvilket er positivt tilkendegivet.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side Temadag vedrørende unge Sammendrag fra temadag 5. Tænketank Tænketankens udvikling Medlemmer i tænketank 6. Ansøgninger til forløb til matchgruppe 3-5 Ansøgninger matchgruppe Regnskab Regnskab godkendes. 2. Statistikker For de virksomhedspraktikker der har en længde på ½ år, gives der en fremover en orientering om baggrunden. 3. Pilotprojekt vedrørende mentorkurser Det Lokale Beskæftigelsesråd tog orienteringen til efterretning. 4. Temadag vedrørende unge Det Lokale Beskæftigelsesråd tog sammendraget fra temadagen til efterretning. 5. Tænketank Det Lokale Beskæftigelsesråd, tog det udarbejdede oplæg til Tænketankens udvikling til efterretning. Det anbefales, at undersøge yderlige muligheder for opholdsted

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. juni 2007 Side 58 for afvikling af Tænketankens første samling. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der hyres en ekstern aktør til afvikling af mål og strategiseminar for Tænketankens udvikling. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker ikke, at der er sammenfald af medlemmer i Tænketanken og kursusafvikler. Udpegning af repræsentanter af arbejdsmarkedets parter til styregruppen: Det foreslås, at DA repræsentant Jan Mortensen forespørges. LO repræsentant vil snarest blive udpeget. 6. Ansøgninger til forløb til matchgruppe 3-5 Det Lokale Beskæftigelsesråd tog materialet til efterretning. 08/43 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Der var ingen drøftelser under dette punkt.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere