Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NILFISK TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning NILFISK TRUCK BOOSTER Brugervejledning NILFISK TRUCK BOOSTER Brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER Brugsvejledning NILFISK TRUCK BOOSTER Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

2 Manual abstract: Fundament/nivellering Vandtilslutning... El-tilslutning Højtryksslange - direkte på maskinen Højtryksslange - til tappested Spulehåndtag - tilbehør..

3 4.1.4 Dyserørsvalg Anvendelse af rengøringsmidler (ekstern injektor) Anvendelse af rengøringsmidler (intern). Drift af TRUCK BOOSTER Opstart Automatisk start/stop Drift med varmt vand Dobbelt dyserør, trykregulering Stop...

4 Automatisk nedlukning af maskinen Frostsikring Installation 4 Betjening Anvendelsesområder og arbejdsmetoder Anvendelsesområder.. Arbejdstryk... Temperatur... Mekanisk påvirkning...

5 ... Rengøringsmidler... Arbejdsmetoder..... Typiske rengøringsopgaver Køretøjer Bygge- og anlægsvirksomhed..... Timetællere.

6 . Olie... Vandfilter. Rensning af højtryksdyse.... Brændstoffilter Demontering / kassation Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding og fejlretning Generel fejlfinding..

7 Fejlmeddelelser Tekniske data Garanti EF-overensstemmelseserklæring 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af henvisninger Før ibrugtagning af højtryksrenseren, skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem. Den opbevares for senere brug. Dette symbol kendetegner sikkerheds-henvisninger, som ved manglende overholdelse kan medføre fare for maskinen og dets funktion. Dette symbol gør opmærksom på gode råd eller henvisninger, som gør arbejdet nemmere og som sørger for en sikker drift. Dette symbol kendetegner sikkerheds-henvisninger, som ved manglende overholdelse kan medføre fare for personer. Højtryksrenseren må kun anvendes af personer, der er blevet instrueret i betjeningen. Generelt Ved brugen af hedtvands-højtryksrenseren skal gældende, nationale bestemmelser overholdes. Udover brugsvejledningen og de i anvendelseslandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld, skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde overholdes. Enhver arbejdsmåde, som sikkerhedsmæssigt set er betænkelig, skal undlades. El-ledninger skal regelmæssigt kontrolleres for henholdsvis skader og slid. Tag altid kun hedtvands-højtryksrenseren i brug, hvis el-ledningen er i orden (beskadigede el-ledninger kan forårsage elektrisk stød!) Vandstrålen må aldrig rettes mod én selv eller andre perso-ner for at rengøre tøj eller fodtøj. Det

8 tilrådes, at brugeren og enhver der opholder sig i umiddelbar nærhed af rengøringspladsen, beskytter sig mod opspringende partikler under rensning. Det undersøges, om der ved rensning af et emne, løsnes farlige stoffer, der kan påvirke miljøet, f.eks. asbest, olie etc. Rens ikke følsomme dele af gummi, stof og lign. med punktstrålen. Med fladstråledysen renses i en afstand af mindst 15 cm. Lad aldrig børn betjene maskinen. Maskinen må ikke anvendes, hvis el-ledningen eller højtryksslangen er beskadiget. Maskinen må ikke tildækkes eller anvendes i rum uden tilstrækkelig udluftning! Vigtige sikkerhedsanvisninger Tilslutning til offentlig drikkevandsforsyning skal foretages i.h.t. gældende forskrifter. Der må kun anvendes vand uden urenheder. Inden hver ibrugtagning af maskinen, kontrolleres de væsentlige dele visuelt. Højtryksstråler kan være skadelige, hvis de misbruges. Ret aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr, el-installationer eller maskinen selv. Spulehåndtag og dyserør påvirkes af en tilbageslagskraft, når maskinen anvendes - hold derfor altid dyserøret fast med begge hænder! Før ibrugtagning Før ibrugtagning kontrolleres det, at hedtvandshøjtryksrenseren er i forskriftsmæssig stand. El-stik og koblinger skal være i vandtæt udførelse. 4 Ved aktivering af overbelastningssikringerne (motoren stopper utilsigtet), slippes spulehåndtagets udløsergreb. Aktivér spulehåndtagets låsepal og drej maskinens afbryder til position - OFF -. Se afsnit 7 Fejlfinding og fejlretning. Start aldrig maskinen uden vandtilslutning. Selv kortvarig vandmangel kan beskadige pumpens manchetter. Vedligeholdelse og reparation Gennemfør kun vedligeholdelsesarbejde anført i brugsvejledningen. Der må kun anvendes originale Nilfisk-ALTO reservedele. Foretag ikke tekniske ændringer af hedtvands-højtryksrenseren. BEMÆRK! Højtryksslanger, fittings og koblinger er vigtige for sikkerheden ved brug af maskinen. Anvend kun de af Nilfisk-ALTO foreskrevne dele! Ved større reparationer rettes henvendelse til den nærmeste Nilfisk-ALTO serviceafdeling. Hvis den lokale lovgivning ikke kræver det, anbefales det, at maskinen tilsluttes en strømkilde forsynet med et fejlstrømsrelæ (HFI), der afbryder strømforsyningen, hvis lækstrømmen til jord overstiger 30mA i 20 ms. Se afsnit 3.5 El-tilslutning for yderligere vejledning. Lad kun en autoriseret installatør vedligeholde den elektriske installation. Sikkerhedsanordninger Sikkerhedsventil Højtrykspumpen er på tryksiden forsynet med en sikkerheds-ventil. Denne ventil leder vandet tilbage til pumpens sugeside, når spulehåndtaget lukkes, eller en dyse blokeres. Sikkerhedsventilen er indstillet og plomberet af producenten. DENNE INDSTILLING MÅ IKKE ÆNDRES! Maskinsikring Maskinen er beskyttet med en overstrømsafbryder samt indbyggede termokontakter, der beskytter motoren. Ved forøget strømforbrug (fejldrift) og ved forhøjet motortemperatur (tilstoppet ventilation o.l.) vil strømforsyningen til maskinen automatisk afbrydes. Kortslutningssikring Maskinen er beskyttet med en kortslutningssikring. Hvis der sker en kortslutning i maskinen, vil sikkerhedsanordningen automatisk afbryde strømforsyningen til maskinen. Drift Undgå skadelig påvirkning af el-ledninger i form af klemning og træk samt kontakt med varme genstande. Undgå skadelig påvirkning af højtryksslanger i form af overkørsel, klemning, træk, knuder/ knæk etc. samt kontakt med olie og skarpe eller varme genstande, da dette kan medføre sprængning af slangen. Apparatet må anvendes i områder klassificeret som ZONE 2. Vigtigt! Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder (i henhold til EN-50014). Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

9 Vigtigt! Når anlægget har været i drift og derefter er stoppet, kan der stadig være tryk i rørstreng og højtryksslanger. Vær derfor særlig opmærksom på følgende: Højtryksslangen må ikke afmonteres fra maskinen, når maskinen er i drift. Afbryd maskinen og trykaflast højtryksslangen før den afmonteres. Højtryksslangen må ikke afmonteres fra et tappested før dette er forsvarligt lukket og højtryksslangen er trykaflastet. Før ethvert serviceindgreb i anlægget skal maskinen afbrydes, og systemet trykaflastes ved at aktivere spulehåndtagets udløsergreb. El-tilslutning Denne maskine er kun beregnet til stationær installation og leveres uden el-kabel. Lad en autoriseret installatør udføre tilslutningen af maskinen til strømforsyningen. Bemærk følgende: Kontroller, at den på typeskiltet angivne spænding svarer til spændingen i el-forsyningsnettet. Kontroller, at el-kablet indeholder det korrekte antal ledere (inkl. jordleder), og at dimensionerne på hver leder passer til det ampereforbrug, der er angivet på maskinens typeskilt. Kontroller, at installationen (kabler, tilslutningssteder og sikringer) er korrekt dimensioneret i forhold til maskinens belastning - se typeskilt. 5 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelse Denne hedtvands-højtryksrenser er udviklet til professionel brug indenfor lettere industri transportsektoren bygge- og anlægssektoren service Kapitel 4 beskriver, hvorledes højtryksrenseren skal anvendes. Højtryksrenseren må kun anvendes som beskrevet i denne brugsvejledning. Uforskriftsmæssig betjening kan medføre skader på maskinen, den overflade der skal rengøres eller svære personskader Betjeningselementer Se folde-ud siden bag i manualen. 1 Højtryksafgang (lynkobling, han) 2 Hovedafbryder 3 START-kontakt (grøn) 4 STOP-kontakt (rød) 5 Opvarmning ON/OFF knap 6 Manometer 7 Vandtilslutning 8 Termostat (temperaturregulering) 9 Knap for tilsætning af rengøringsmiddel 10 Display (timetællere, fejlmeddelelser) 11 Dyserørsholder 12 Dosering af rengøringsmiddel 13 Typeskilt 14 Løftebeslag 3 Installation 3.1 Temperaturforhold Maskinen er konstrueret til at stå udendørs. Min. omgivelsestemperatur for maskinen er -20 C og max. omgivelsestemperatur er 40 C. BEMÆRK: Slange og dyser&oslasslangeforbindelse - best. nr Drej hovedafbryderen (2) til posit - f.eks Maskinens maks. som "Tappested med løs skuminjektor". Giver mulighed for placering af 4 dyserør, 2 stk. 25 l dunke samt 20 m højtryksslange Anvendelse af rengøringsmidler (intern) Hvis man ønsker at anvende et rengøringsmiddel, følges nedenstående procedure: IIII + B A 4. 2 Drift af TRUCK BOOSTER Opstart Sørg for at afspærringshanen på vandtilgangen er åben, og at spulehåndtaget på højtryksslangen er lukket. 1. Drej hovedafbryderen (2) til stilling - ON Tryk på den grønne STARTknap (3). sek. med den grønne START-knap (3) tændt. rengøringsmiddel i 25 l dunke. 2. Start maskinen. Maskinen afbrydes ved at trykke på den røde STOPknap (4). Det røde lys vil tænde. For at afbryde strømforsyningen til TRUCK BOOSTER'en, drejes hovedafbryderen (2) til pos. OFF. 2. Herefter lukkes afspærringshanen på vandtilgangen, og spulehåndtag eller højtrykshane aktiveres for at trykaflaste rørsystem / højtryksslange. OFF Automatisk systemnedlukning TRUCK BOOSTER'en har en funktion, der kaldes "Systemnedlukning", der kan aktiveres af en Nilfisk-ALTO servicetekniker ved installationen eller på et senere tidspunkt. Når funktionen er aktiveret, vil TRUCK BOOSTER'en automa- tisk afbrydes, når den ikke har været i brug i en forudindstillet tid (fra 1 sek. op til 9 timer) alt efter ønske. Funktionen er inaktiv ved leveringen - venligst kontakt Deres Nilfisk-ALTOforhandler, hvis De ønsker funktionen aktiveret Frostsikring, intern Maskinen er konstrueret til at stå udendørs. Maskinen indeholder en varmeblæser, der automatisk starter, når temperaturen inde i maskinen bliver for lav. Justering af termostaten kan foretages i el-kassen. Justeringen er ved levering indstillet til +5 C. Denne indstilling må ikke ændres til en lavere temperatur. Frostsikringen fungerer IKKE hvis der er slukket på hovedafbryderen. VIGTIGT: Før brug af slanger, dyserør og andet tilbehør, skal disse af sikkerhedsgrunde være optøet Frostsikring, ekstern (Option, ikke standard) Denne option sikrer, at slange, håndtag og dyserør ikke fryser til. Efter endt brug skal dyserøret sættes tilbage i dyserørsholderen (pos. 15). Herefter slukkes maskinen på fronten. Hvis temperaturen er under den på termostaten i el-kassen indstillede temperatur, vil frostsikringen starte. Vand vil nu cirkulere gennem slange, håndtag, dyserør og tilbage til maskinen. VIGTIGT: Frostsikringen er ikke aktiv, når maskinen er tændt (klar til brug). 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 Anvendesesområder De vigtigste anvendelses-områder for dette produkt er: Autotransportsektoren Bygge & Lettere industri Service Rengøring af lastbiler, busser, biler m.v. Rengøring af entreprenørmaskiner, materiel, bygninger m.v. Affedtningsopgaver samt rengøring af maskiner, emner og køretøjer. Rengøring af køretøjer, rengøring indenfor svømmehaller, institutioner m.v Arbejdstryk Højtryksrenseranlægget kan anvendes med højt eller lavt tryk efter brugerens valg. Lavtryk Højtryk Mellemtryk Anvendes først og fremmest under udlægning af rengøringsmiddel samt ved afskylningsopgaver. Anvendes under selve afrensningen. Anvendes eksempelvis ved afrensning af overflader, der ikke tåler en for kraftig vandstråle f.eks. på bløde overflader Temperatur Hedtvand øger effektiviteten af rengøringsprocessen betydeligt - især smøremiddel, olie og animalske fedtstoffer er nemmere at nedbryde ved højere temperaturer. Temperaturer op til 60 C fjerner proteiner som f.eks. blod. Olie og trafikfilm skal udsættes for ca. 70 C, mens smøremiddel og animalske fedtstoffer er nemmest at fjerne ved temperaturer mellem 80 C og 85 C. Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

10 Mange rengøringsmidler bliver mere effektive i forbindelse med varmt vand - se venligst producentens anbefalinger. 5.4 Mekanisk påvirkning For at nedbryde hårdnakket snavs, kan det være nødvendigt at anvende mekanisk påvirkning. Der kan fås specielle dyserør med specielle dyser (pulserende vandstråle/kon- centreret 0-stråle) samt f. eks. roterende børster og vand-/ sandblæsningsudstyr. skumrengøring anvendes et særligt skumudstyr. udlægning åbnes by-pass hanen på skuminjek- toren og skumrøret erstattes med dyserør, hvorefter afrensning kan foretages. Generelle regler for rengøringsmiddeltilsætning Nilfisk-ALTO rengøringsmiddeludstyr kan benyttes til alle desinfektions- og rengøringsmidler, der efter leverandørens forskrifter er egnet til højtryksrensning. Ved brug af ekstern injektor skal ph-værdien ligge mellem 4 og 14. Ved brug af rengøringsmiddeltilsætning gennem højtrykspumpen (afsnit 4.1.6) SKAL ph-værdien ligge mellem 5,5 og 8,5. Syre og ludmidler må ikke anvendes i koncentreret form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøje, herunder også regler om beskyttelsesbeklædning og afløbsbestemmelser. Rengøringsmidler, som ikke nøje er foreskrevet til brug ved højtryksrensning, må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Nilfisk-ALTO og evt. leverandøren. Ved at bruge Nilfisk-ALTO rengørings-midler sikres det, at maskiner, tilbehør og rengøringsmidler passer sammen, hvilket er forudsætningen for, at en rengøringsopgave kan løses optimalt. Nilfisk-ALTO kan tilbyde et bredt sortiment af effektive midler til professionel rengøring og desinfektion. Produkterne er sammensat af stoffer der på samme tid kombinerer effektivitet og miljøhensyn. 5.6 Arbejdsmetoder Deres hedtvands-højtryksrenser er udviklet til rengøring efter den såkaldte»2-trins metode«: Dette kræver dog at hedtvandshøjtryksrenseren er udstyret med en ekstern rengøringsmiddelinjektor. TRIN 1 Udlægning af rengøringsmiddel - iblødsætning TRIN 2 Højtryksafrensning I praksis fastlægges selve arbejdsprocessen i forhold til den konkrete opgave, men som udgangspunkt kan følgende arbejdsmetode beskrives for en opgave: 1. Rengøringsmiddel udlægges under lavtryk. Doséringen fastlægges efter opgaven, og indstillingen foretages på selve doséringsenheden. 2. Virketid afventes. Rengøringsmidlet får lov at virke på snavset/overfladen i kort tid - normalt få minutter - inden afrensningen. 3. Højtryksafrensning. Den egentlige højtryksafrensning gennemføres. 4. Evt. efterskylning. Gennemføres for at sikre at alt løs snavs fjernes fra overfladen. I forbindelse med arbejdsprocessen vil den mest optimale højtryksrengøring opnås ved at følge disse tre gode råd: Råd nr. 1 Ved anvendelse af rengøringsmiddel udlægges dette normalt altid på tør overflade. Afspules overfladen først med vand, kan overfladen have svært ved at optage rengøringsmidlet, og resultatet er en reduceret effekt af rengøringsmidlet. Råd nr. 2 Ved udlægning af rengøringsmiddel på store lodrette flader (f.eks siderne på en lastbil) udlægges rengøringsmidlet nedefra og op. Herved undgås, at rengøringsmidlet løber af overfladen via kanaler, og at 20 der opstår mørke striber på overfladen i forbindelse med rengøringen. Råd nr 3 Under højtryksafrensningen arbejdes således, at højtryks- vandet ikke løber hen over den endnu ikke afrensede overflade. Herved sikres, at der er tilstrækkeligt rengøringsmiddel på overfladen, når højtryksvandet rammer overfladen. 5.7 Typiske rengøringsopgaver Køretøjer Opgave Vognpark Traktor Plov etc. Tilbehør Rengøringsmiddelinjektor Powerspeed dyserør Bøjede dyserør og undervognsvasker Børster Metode 1. Påfør rengøringsmiddel på maskiner og udstyr til opløsning af snavset. Arbejd nedefra og opefter. 2. Fortsæt rengøringen ved anvendelse af dyserøret. Arbejd igen nedefra og opefter. Anvend tilbehør til rengøring af svært tilgængelige steder. 3. Rengør sarte overflader som f.eks. motorer og gummi ved et lavere tryk for at undgå at beskadige disse. 1. Påfør rengøringsmiddel på overfladen for at opbløde snavset. Arbejd nedefra og opefter. Ved særligt snavsede køretøjer, sprøjtes først med f.eks. Allosil for at fjerne insektrester etc.. Derefter skylles med lavtryk og der påføres normal autorengøringsmiddel. Lad rengørinsmidlet virke i 5 minutter før afrensning. Metaloverflader kan afrenses med RimTop. 2. Afrens med højtryk. Arbejd igen nedefra og opefter. Anvend tilbehør til afrensning af svært tilgængelige steder. Børster anvendes for at tilføre en mekanisk rengøringseffekt. Korte dyserør anvendes til rengøring af motor og hjulkasser. Bøjede dyserør eller undervognsvasker kan være nyttige ved rengøring af undervogn og hjulkasser. 3. Rengør følsomme overflader som f.eks. motorer og gummi ved lavere tryk for at undgå beskadigelse. 4. Påfør flydende voks med højtryksrenseren for at beskytte karrosseriet. Køretøjer, karrosseri Standard dyserør Rengøringsmiddelinjektor Bøjet dyserør og undervognsvasker Børster Rengøringsmidler Active Shampoo Active Foam Sapphire Super Plus Active Wax Allosil RimTop Bygge- og anlægsvirksomhed Opgave Overflader, generelt Metalliske overlfader Tilbehør Skuminjektorer Standard dyserør Bøjede dyserør Tankrenser Rengøringsmidler Intensive J25 Multi Combi Active Alkafoam Desinfektionsmiddel DES 3000 Metode 1. Påfør et tykt lag skum på overfladen der skal rengøres. Arbejd nedefra og opefter på lodrette flader. Lad skummet virke i op til 30 minutter for at opnå den største effekt. 2. Afrens med højtryk. Benyt passende tilbehør. Arbejd med højtryk for at løsne større mængder fastgroet snavs. Arbejd med lavtryk og stor vandmængde for at skylle snavset hurtigt væk og skylle overfladen. Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

11 3. Påfør DES 3000 desinfektionsmiddel når overfladen er helt ren. Områder dækket af løst snavs, som f.eks. dyrerester i slagtehuse, kan afrenses ved med stor vandmængde at skylle snavset ned i afløbet. Tankrenser kan anvendes til rengøring af tønder, kar, blandetanke osv.. Tankrensere kan styres hydraulisk eller elektrisk og muliggør automatisk rengøring uden overvågning. 1. Tilslut VSB dyserøret til højtryksrenseren og anbring sugespyddet i sandet. 2. Bær altid beskyttelsesbriller/-tøj under sandblæsningen. 3. Sprøjt overfladen, der skal behandles, med blandingen af vand og sand. Rust, maling osv. fjernes. Rustne, beskadi- Vand-/sandblæsningsgede overflader udstyr inden behandling Dette er kun eksempler på rengøringsopgaver, der vil kunne løses ved brug af en højtryksrenser med tilbehør og rengøringsmidler. Alle rengøringsopgaver er forskellige. Kontakt Deres lokale Nilfisk-ALTOforhandler for at finde den løsning, der passer til netop Deres behov Pleje og vedligeholdelse For at sikre den mest optimale vedligeholdelse af Deres TRUCK BOOSTER, bør De overveje at lave en servicekontrakt med Nilfisk-ALTO. På denne måde kan De forebygge eventuelle problemer. Med en lille indsats, kan De sikre en langvarig og problemfri drift med Deres TRUCK BOOSTER. Det er derfor en god idé at gøre følgende til en vane: Inden vandtilgangsslangen og højtryksslangen monteres, skylles lynkoblingerne rene for støv og sand. Afrens om nødvendigt. Dette vil forhindre en utidig tilstopning af dyse. Inden dyserør eller andet tilbehør monteres på spulehåndtaget, startes maskinen og lynkoblingen skylles ren for sand og støv. 6.1 Timetællere Deres TRUCK BOOSTER har indbyggede timetællere, der holder styr på antallet af arbejdstimer for Deres maskine. Ved at trykke på knappen "Opvarmning ON/OFF" (5) for at afbryde opvarmningen og holde den røde STOP-knap (4) nedtrykket, kan højtrykspumpens, opvarmningssystemets og rengøringsmiddelpumpens arbejdstimer aflæses på displayet (10). Når STOP-knappen slippes, slukkes displayet igen Olie Deres TRUCK BOOSTER er forsynet med en elektronisk olieføler, der overvåger oliestanden i pumpen. Hvis oliestanden (ved fejldrift eller slid) falder til et lavt niveau, stopper TRUCK BOOSTER'en. Rød lampe blinker. Display viser timetællere. Der kan påfyldes olie i olieglasset på pumpen, men De bør sende bud efter en NilfiskALTO servicetekniker hurtigst muligt for at få fastslået årsagen til olietabet. VÆRN NATUREN Spildolie skal bortskaffes på forskriftsmæssig måde Vandfilter I vandtilslutningen på svømmertanken er der et filter, som skal forhindre, at urenheder kommer ind i vandtank og højtrykspumpe. Afhængig af vandets renhed skal dette filter renses med jævne mellemrum. Filteret udtages ved at skrue omløber (1) af. 6.4 Rensning af højtryksdyse En tilstopning af dysen vil medføre, at pumpetrykket stiger til over normalt driftstryk, og rensning af dysen er straks påkrævet. 1. Stop renseren og afmonter dyserøret. 2. Rens dysen med en rensenål. Skyl dyserøret baglæns igennem med vand. 4. Hvis trykket stadig er for højt, gentages pkt. filterhætten (1) af. 2. Rengør/udskift filteret (2). 3. Rengøringsmiddel/ødelagt filter bortskaffes i. h.t. er derfor vigtigt, at man følger de enkelte landes love angående bortskaffelse af forurenende og farlige materialer ved udskiftning af reservedele eller skrotning af hedtvandshøjtryksrenseren. Det anbefales, at man bringer de kasserede dele til affaldspladser eller genbrugsstationer, der er statslig godkendte til bortskaffelse af den slags materialer. 7 Fejlfinding og fejlretning De har valgt den bedste kvalitet og fortjener derfor den bedste service. Alle TRUCK BOOSTER har et "fejlfindingssystem" der stopper TRUCK BOOSTER'en hvis der opstår alvorlige fejl, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Det røde lys i STOP-knappen vil blinke og displayet (10) vise fejltypen. Tilslut strømforsyning. Skift til installation der min. svarer til maskinens ampere forbrug. Skift sikring. Udskift dysen. Udskift dyserør (se afsnit 4.1.4). dette tilfældet, rens tilgangsfilter til maskine. Er fejlen ikke løst, er vandforsyningen til maskinen utilstrækkelig. NB! undgå lange, tynde slanger (min 3/4"). Afmontér højtryksforlængerslanger og prøv igen. Forlængerslange maks. 50 m. NB! Undgå lange forlængerslanger med mange sammenkoblinger. Udluft anlægget (se afsnit 3.7). Rengøringsmiddelbeholder tom - fyld rengøringsmiddelbeholder eller luk doseringsventil. Rens filteret (se afsnit 6.3) Rens dysen (se afsnit 6.4) Kontrollér at afspærringshanen på vandtilgangen er åben. Check om vandforsyningen overholder kravene (se afsnit 3. 4). Luk alle højtrykshaner der ikke er i brug. Reparér utæthed. > Højtryksslanger for lange > Luft i anlægget > Vandtilgangsfilter stoppet Intet arbejdstryk > Dyse stoppet > Intet tilgangsvand > Højtrykshane ved tappested står åben. Maskinen starter og stopper > Utæthed på slange/ rørstreng/håndtag Fejlmeddelelse Hvis Deres TRUCK BOOSTER diesel model ikke opvarmer vandet, skønt den hvide opvarmningsknap (5) er aktiveret, er overophedningssikringen sprunget. Denne sikring er placeret inde i maskinen og MÅ KUN udskiftes af en Nilfisk-ALTO servicetekniker. Fejlmeddelelse (rødt lys i STOP-knap blinker) "Illegal sensor comb." Årsag > Vandmangel Udbedring Kontroller vandforsyningen åben? tilstrækkelig tryk? Kontroller og rens vandtilgangsfilter, afsnit 6.3. Kontroller ventilation. Kontroller sikringer. Kontakt Nilfisk-ALTO service. Kontakt Nilfisk-ALTO service. Kontroller brændstofforsyning og efterfyld evt. Kontakt Nilfisk-ALTO service. Kontakt Nilfisk-ALTO service. Flammeføler ikke korrekt monteret. Monter føler. Kontakt Nilfisk-ALTO service. Påfyld olie. E1 > Udkoblet termorelæ eller termik i motor > Defekt eller fejljusteret flowføler/trykføler "Flow failure" E4 > Defekt eller fejljusteret flowføler > Ingen flamme, når den skal være til stede > Brændstoffilter stoppet > Flammeføler tilsodet eller defekt "No flame detected" E5 "Illegal flame detected" E6 Rød lampe blinker. Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Display viser timetællere. > Flamme når den IKKE skal være til stede > Flammeføler defekt > Oliemangel på højtrykspumpe 27 8 Tekniske data Model UC TR O KB OS T 7 ER -63 D OS T 5 ER -49 D O BO ST E -3 R5 0D O KB UC TR UC TR K Pumpetryk 1) Vandmængde, min./maks. tryk Svømmerhus, volumen Vandtilslutning: Maks. tryk, tilgangsvand Min. tryk, tilgangsvand Max. temperatur, tilgangsvand Dyserør: Dysetype, højtryk/lavtryk Reaktionskraft, maks. Rørledning, max. længde bar l/min liter /19, ,1/15, ,1/13,3 3 bar bar C 10 1, , N/kp m m m /4, /4, /2,5 Ø12 x 1,5 - max. 50 Ø15 x 1,5 - max. 180 Ø18 x 1,5 - max. 500 Ved anvendelse af max. rørlængder, kan der kun anvendes en højtryksslange på 10 m. Lydtryksniveau LpA målt i.h.t. ISO [AFSTAND 1m] [FULDLAST]: 1) db(a) 76 75,5 71,5 Ved 10 m (3/8") højtryksslange. Data opgivet ved 12 C varmt tilgangsvand. Ret til ændringer forbeholdes. 9 Garanti Deres Nilfisk-ALTO produkt er under følgende forudsætninger omfattet af 1 års garanti, regnet fra købsdatoen (købsnota må fremlægges): at der er tale om materiale- eller fabrikationsfejl (normal slitage samt misbrug kan ikke henføres herunder). at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end Nilfisk-ALTO-autoriseret service-personale. at der ikke har været anvendt uoriginalt tilbehør. at produktet ikke har været udsat for overlast i form af stød, fald eller frost. at instruktionsbogens anvisninger har været nøje overholdt. En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dækker dog ikke forsendelse og emballage. Iøvrigt henvises til national købelov. Enhver ikke berettiget garantireparation vil blive faktureret. (F. eks. drifts-forstyrrelser p.g.a. årsager nævnt i instruktionsbogens afsnit 7 Fejlfinding og fejlretning EU overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Produkt: Type: Beskrivelse: Konstruktionen af dette apparat opfylder følgende gældende bestemmelser: Højtryksrenser TRUCK BOOSTER 230V/1~, 400 V/3~, 50 Hz EF-maskindirektiv EF-lavspændingsdirektiv EF-direktiv vedr. elektromagnetisk fordragelighed 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC Anvendte harmoniserede standarder: EN (2006), EN (2006), EN (2006) DS EN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Hadsund, (A) (B) DCINP 7 8 UT ESC + MITS UBIS OK HI 10 8 B A B A Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK Hadsund tel.: (+45) www. nilfisk-alto.com. Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere