Offentlig bekendtgørelse den :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:"

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den : Forslag til Lokalplan nr Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog den at fremlægge nedenstående planforslag til offentlig høring i 10 uger. Forslag til Lokalplan nr. 325 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,5 ha ved Tingvej i den centrale del af Hornslet. Området rummer pt. erhvervsvirksomhederne Varo Specialmaskiner A/S og Stark tømmerhandel. Planen medfører, at området kan omdannes til i fremtiden at rumme blandet boliger og lette erhverv i 4-6 etagers punkthuse, boliger i form af tæt-lave kædehuse og en 3 etagers bygning med boliger og dagligvarebutik Oplysning om retsvirkning vedrørende kommuneplantillægget Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanens rammedel. Byrådet kan endvidere modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse Planforslaget kan ses på samt på miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag. Stationen Stark Varo T I N G V E J Forslag til Tillæg nr. 26 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre ovennævnte omdannelse i hele lokalplanområdet og for at fastlægge retningslinier for områdets udbygningsrækkefølge. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Dermed er den offentlige høring forlænget med 2 uger på grund af julen. Der afholdes offentligt møde om planforslagene tirsdag den , kl på Hornslet Gæstgivergård, Banevej 3, 8543 Hornslet. Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Miljøvurdering Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

2 Stationen Stark Varo T I N G V E J Forslag til lokalplan nr. 325 Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet Kommuneplantillæg nr. 26, til Syddjurs Kommuneplan 2009

3 Yderligere Version information kan fås hos: af TDS SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Tina Degn Rasmussen Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med: COWI A/S Thulebakken 34 DK-9000 Aalborg Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S Europaplads 2, Århus C Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografi skekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafi k eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

4 Redegørelse INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens baggrund & formål... 7 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan Tillæg til Syddjurs Kommuneplan Lokal Agenda 21 - Klima Gældende lokalplaner og byplanvedtægter Internationale Beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven Museumsloven - Arkæologiske forhold Offentlige formål Offentlig service Kollektiv trafi k Detailhandel Skiltning Støj Støj fra virksomheder Støj fra vejtrafi k Støj fra jernbanetrafi k Vej- og stiplanlægning Parkering Bevaringsværdig beplantning Jordforurening Overskudsjord og byggeaffald Forsyningsforhold Grundejerforening Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

5 Redegørelse LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring Ubebyggede arealer Servitutter / lokalplaner Miljøforhold / Støjforhold Tekniske forsyninger m.m Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1 Matrikelkort KORTBILAG 2 Lokalplanskort KORTBILAG 2a Lokalplankort afstande KORTBILAG 3 Illustrationsplan KORTBILAG 4 Udstykningsplan KORTBILAG 5 Parkering BILAG A, Vejprofiler BILAG B, Miljøklasser BILAG C, Kommuneplan tillæg nr

6 Redegørelse REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanen omfatter et område på ca m², beliggende i det centrale Hornslet, og omfatter matr. Nr. 7a, 7cu og 8bæ, Hornslet by, Hornslet. Området er beliggende med Tingvej mod syd, Hornslet Station mod vest, boligbebyggelsen Æblehaven mod nord og åen/ Alpedalen mod øst. Området ligger på et terræn, der skråner mod øst og afsluttes med stejle dalsider ved det smukke naturområde ved åen; langstrakt, i retningen nordsyd med veldefi nerede grænser og med en central beliggenhed. Mod syd er der adgang til området fra Hornslets centrale bygade Tingvej. Matr. nr. 7a ejes af Hornslet Ejendomsselskab A/S og lejes af VARO Specialmaskiner A/S. Matr. nr. 7cu og 8bæ ejes af DT Group A/S (Stark). Varo Specialmaskiner benytter deres del af området til produktion, heriblandt industrimalingsfaciliteter, lager og tilhørende administration, p-pladser samt uopdyrket jord. Starks område benyttes til salgslokaler, oplag af byggematerialer samt tilhørende administration. Områdets bebyggelse udgør i dag 7650 m² i overvejende 1-2 etager samt en silo med en højde på ca. 24 m. Stationen Stark Varo T I N G V E J N Oversigtkort over området i målforhold 1:4000 5

7 Redegørelse N Lokalplanområdets placering i Kommunen N Oversigtskort over området i målestok 1:5000 6

8 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND & FORMÅL Lokalplanen er et væsentligt led i realisering af en byudvikling i det centrale Hornslet, som Syddjurs Kommune (tidligere Rosenholm Kommune) har arbejdet bevidst med gennem en årrække. Allerede ved kommuneplanrevisionen i 2001 ønskede daværende byråd at tilskynde til en byomdannelse i nærværende lokalplanområde. Byrådets indfaldsvinkel var, at ejerne af grundene selv var begyndt at opfatte beliggenheden centralt i byen som et snærende bånd. Beliggenheden tæt ved den funktionelle midtby, og som nabo til jernbanen og stationen, gjorde området meget synligt i bybilledet og dermed som en del af byens ansigt udadtil. Byrådet var desuden drevet af et ønske om at begrænse den tunge trafi k til og fra midtbyen. Disse ønsker blev delvis indføjet i rammebestemmelserne for dele af området, som blev udlagt til blandet byområde. Byrådets intentioner blev fastholdt i kommuneplanen på den måde, at der i hovedstrukturen blev udtrykt et ønske om, at området som et hele burde omdannes til et nutidigt integreret midtbyområde. Realisering af denne plan har fra virksomhedernes side hidtil ikke været mulig, men på grund af vækst i virksomhederne er der nu behov for udskiftning af uhensigtsmæssige og utidssvarende bygningsanlæg til nye og større bygninger. Dette medfører en forventet udfl ytning inden for de kommende år. Hornslet Ejendomsselskab A/S (Varo) og DT Group A/S (Stark) har derfor rettet en samlet henvendelse til Syddjurs Kommune om udarbejdelse af en samlet lokalplan for området. LOKALPLANENS INDHOLD Med lokalplanen gives der mulighed for at nedrive eksisterende bygninger i lokalplanområdet for at omdanne det til et blandet byområde med boliger, kontor- og serviceerhverv, butikker mv. Området kan disponeres og bebygges i princippet som vist på følgende illustrationsplan. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder: Delområde I : Boliger i form af tæt-lave kædehuse. Delområde II: Blandet boliger og lette erhverv i punkthuse. Delområde III: Dagligvarebutik med etageboliger. Delområde I er beliggende i den nordlige del af området. For at tilpasse overgangen mellem Æblehavens villakvarter og lokalplanens øvrige bebyggelser anvises her kædehuse i 1-2 etager. Bebyggelserne placeres, så de følger terrænets afvikling ned mod Ådalen. Derved muliggør det udsyn og sigtelinier fra bagvedliggende huse til det rekreative grønne. Samlet kan der opføres 37 boliger inden for delområde I med et samlet etageareal på maks m². Delområde II danner tyngden i området; en tyngde der refererer til og erstatter byens hidtidige siloskyline, der har præget området i årtier. Den ny skyline vil bestå af 4-6 etagers punkthuse primært indeholdende boliger, men også med muligheden for, at der kan placeres kontor- og serviceerhverv og mindre butikker. Herved skabes bebyggelsens tyngde i områdets stationsnære del mod Stationen og ny fremtidig letbane. De nærmeste punkthuse i forhold til kædehusene mod nord og naboen Tingvej 32 mod sydøst udføres med en halv øverste etage, således at volumet reduceres/nedtrappes mod disse. Se endvidere Principsnit AA, side 8. Samlet kan der opføres maks m² inden for delområde II. Delområde III er lokaliseret i områdets sydøstlige del. Her anvises en 3-etagers bebyggelse med en dagligvarebutik i stueetagen der funktionelt relaterer til Tingvej som handelsgade. Ovenpå butikken placeres boliger. Bebyggelsen tilpasses skalamæssigt 7

9 Redegørelse Stedsegrøn beplantning langs butiksfacade og nedkørselsrampe Illustrationsplan. - Målforhold 1:2000 Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud 8 Principsnit AA skråt gennem bebyggelsen - Målforhold 1:1000 (se desuden snitanvisning på illustrationsplan)

10 Redegørelse Visualisering Viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud fra Birkevej Visualisering Viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud fra Banevej Principsnit CC tværs gennem bebyggelsen - Målforhold 1:1000 9

11 Redegørelse Principsnit BB Nabo - indsigtsforhold - Målforhold 1:1000 Tilpasning langs Tingvej - skalaforhold - Målforhold 1:1000 gadens kontekst således, at den nedtrappes i sit volumen mod villaen (Tingvej 32) øst for delområdet. Lokalplanen har bestemmelser om indrykning af etager og tagterasser mod østskellet for at begrænse indblik mod denne nabo. Inden for delområde III kan der opføres maks m² - en dagligvarebutik på maks. 790 m² og 930 m² boliger. Bygningen i delområde III placeres i gadens facadelinje, og facader skal udformes, så de har en skala (størrelse og proportioner) svarende til eksisterende, omgivende bebyggelse. Facader mod gaden skal udføres med vinduer. Mod nabo (Tingvej 32) må der ikke udføres vinduer i stueetage. Tagterrasse bør tilbagetrækkes under hensyntagen til indbliksgener mod østlig nabo.facade mod denne nabo begrønnes. Lokalplanen inddeler delområderne i en række storparceller, hvor der gives mulighed for individuel udstykning og realisering. For hver af de enkelte storparceller inden for lokalplanområdet fastlægges der et maksimalt etageareal (en byggeret), etageantal, bebyggelseshøjde. Lokalplanen stiller krav til, at vejadgang, parkeringsbehov og opholdsareal opfyldes inden for den enkelte storparcel. Lokalplanen giver samlet mulighed for m² etageareal. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på tilsammen 60% i forhold til det samlede lokalplanområde. Bygningsreglementet BR 10 stiller krav til, at vejarealer skal fratrækkes grundarealet ved beregningen af bebyggelsesprocent, og med et udlagt vejareal på m² medfører det en bebyggelsesprocent på 76,6. De fælles friarealer udgør m². Bebyggelsen i hele lokalplanområdet forventes at fremstå i lyse materialer i god kvalitet dvs. tegl, puds kombineret med delelementer i træ som varmt materiale og med fl ade, eventuelt grønne tage. 10

12 Redegørelse Der bliver vejadgang til lokalplanområdet fra den eksisterende tilslutning ved Tingvej, hvorfra en stamvej føres gennem området med stikveje til bygningerne og de tilhørende parkeringspladser. Langs stamvejen etableres fortov og via sti forbindelse til Æblehaven mod nord. Parkering udlægges på terræn i delområde I, og i delområde II og III primært som kælderparkering. Bebyggelsens placering skaber grønne landskabelige forbindelser til dalen med vandløbet øst for lokalplanområdet. Der udlægges grønne fællesarealer for hele lokalplanområdet, der indrettes med lege- og opholdsarealer og landskabeligt udformede regnvandsbassiner. Drift og vedligeholdelse af veje og fælles friarealer skal varetages af en grundejerforening for lokalplanområdet, hvorimod parkeringsarealer som udgangspunkt er den enkelte grundejers ansvar. Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanens bestemmelser om støjvilkår, sikres der mulighed for at området kan udbygges på baggrund af planlovens regler for byomdannelse. Dette indebærer, at ny bebyggelse kan realiseres i visse dele af området sideløbende med fortsat virksomhedsdrift med mindre overskridelse af vejledende grænseværdier for støj i en periode på op til 8 år fra lokalplanens endelige vedtagelse. Herefter forventes eksisterende virksomhedsdrift lukket. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Regionplanen 2005 for Århus Amt blev ophævet til landsplandirektiv pr Regionplanens temaer er med undtagelse af særlige bestemmelser vedr. vandmiljø indeholdt i Syddjurs Kommuneplan Med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan i december 2009, har daværende Miljøcenter Århus (nu Naturstyrelsen) ophævet regionplansretningslinierne, der nu er indeholdt i Kommuneplanen. Eksisterende forhold. Foto fra grunden 11

13 Redegørelse HOVEDSTRUKTUR Byrådets intention om byomdannelse af Varo-Stark-grunden var omtalt og vist i Planstrategi 2007, og ønsket om byomdannelse fremgår ligeledes af hovedstrukturen i Kommuneplan Området er imidlertid ikke udlagt som byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11a, stk. 1, nr. 2, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg nr. 26, der udlægger området som byomdannelsesområde. RAMMEBESTEMMELSER Byomdannelsesområdet omfatter arealer fra 3 rammeområder fra Kommuneplan 2009: Område 2.1.C3 (centerområde langs Tingvej), 2.1.BE7 (blandet bolig og erhvervsformål - Starks ejendom) samt 2.1.E8 (erhvervsformål - Varos ejendom). Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer med hensyn til bl.a. anvendelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og afgrænsning, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg nr. 26, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. TILLÆG TIL SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Der er sammen med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 26, der fremlægges sammen med lokalplanforslaget. Det er i perioden 20. september til 11. oktober 2011 indkaldt forslag og ideer til planlægningen jf. planlovens 23 c. Kommuneplantillæg nr. 26 indeholder en ny retningslinje til Kommuneplan 2009, der udpeger området til byomdannelse efter reglerne i planlovens 11a, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen sikrer, at nye byformål kan realiseres sideløbende med fortsat virksomhedsdrift inden for planlovens regler for byomdannelse, hvor de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan tillades overskredet for den nye bebyggelse i en 8-årig periode. Kommuneplantillægget indeholder endvidere rækkefølgebestemmelser for en etapevis udnyttelse af området, hvor der tages hensyn til at minimere støjbelastningen fra virksomhedsstøj i forhold til nye støjfølsomme anvendelser afvejet imod ønsket om, at omdannelsen kan ske etapevist. Rækkefølgebestemmelserne betyder, at udbygningen af byomdannelsesområdet alene kan ske i følgende rækkefølge: a. Storparcel IIb og III kan udbygges umiddelbart sideløbende med fortsat virksomhedsdrift i området. b. Storparcel Ia og Ib kan udbygges, forudsat at virksomhederne nedbringer støjniveauet ved boligerne til gældende grænseværdier for virksomhedsstøj plus et tillæg på maksimalt 5 db. c. Øvrige dele af området kan først udnyttes til nye anvendelser, når al eksisterende virksomhedsdrift i området er ophørt. Ibrugtagning af ny bebyggelse i de storparceller, der fremgår ovenfor, kan kun ske ved samtidig opfyldelse af lokalplanens bestemmelser om kloakering, regnvandsafvanding samt anlæggelse af veje, parkering og opholdsarealer. 12

14 Forslag til lokalplan nr. 325 Redegørelse Kan udbygges umiddelbart sideløbende med fortsat virksomhedsdrift i området. Boligområde Dag: 45 db Aften: 40 db Nat: 35 db Kan udbygges, forudsat at virksomhederne nedbringer støjniveauet ved boligerne til gældende grænseværdier for virksomhedsstøj plus et tillæg på maksimalt 5 db. Øvrige dele af området kan først udnyttes til nye anvendelser, når al eksisterende virksomhedsdrift Blandet byområde Dag: 55 db Aften: 45 db Nat: 40 db i området er ophørt. III Kort, der viser rækkefølge for udbygning af delområder, jf. Kommuneplantillæg nr. 26 Derudover indeholder kommuneplantillæg nr. 26 følgende ændringer til kommuneplanens rammer: Område BE7 fastholdes til blandet byområde og udvides til også at omfatte Varo-grunden. For område BE7 ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser til maks. bebyggelsesprocent 78 for området som helhed, maks. højde: 19,7 m, maks. antal etager: kædehuse maks. 2, øvrige maks. 4 dog punktvis op til 5 og 6. Der fastsættes en samlet ramme for butiksformål på m² inden for området. Område E8 udgår. Område C3 langs Tingvej ændres således at bebyggelsesprocenten og maks. bygningshøjde kan forhøjes ved Tingvej 34 forudsat at bebyggelsen indgår i et samlet lokalplanlægning for byomdannelsesområdet. Områdegrænsen mellem område BE7 og B13 justeres i overensstemmelse med den matrikulære grænse. Områdegrænsen mellem område BE7 og R3 justeres i overensstemmelse med fremtidig matrikulær grænse (magelæg). Der henvises til kommuneplantillægget for de nærmere bestemmelser. 13

15 Redegørelse Nye rammer - Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Område 2.1.BE7 udvides som vist, med mindre justeringer mod 2.1.B13 og 2.1.R3. Område 2.1.E8 udgår. Kort, der viser ændringer i rammeområderne, jf. Kommuneplantillæg nr. 26. LOKAL AGENDA 21 - KLIMA I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Nedenstående retningslinier er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan Al ny boligbebyggelse skal som minimum leve op til kravene svarende til lavenergiklasse 2015 jf. BR10. Der er endvidere mulighed for at etablere solfanger på tage. Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfl adevand og regnvand til grundvandet er størst mulig, og der tages konkret stilling til behovet for regnvandsbassiner. Regnvand skal opsamles lokalt inden det afl edes til bækken. Regnvandsbassiner skal udføres med dimensioneringskrav på 1 2 l/sek/reduceret hektar areal jf. Syddjurs Kommunes retningslinjer. Lokalplanen lever således op til Handlingsplanen for Lokal Agenda 21. GÆLDENDE LOKALPLANER & BYPLANVEDTÆGTER Området langs Tingvej er omfattet af lokalplan nr. 2, Rosenholm kommune. Lokalplanen er vedtaget i 1978 og havde til formål at fastlægge og sikre fælles retningslinier for bebyggelsens udformning og placering. Lokalplan 2 er 1. etape i realiseringen af centerovervejelser om Tingvej og Hornslet bycenter. Lokalplan nr. 325 er en videreførelse af planlægningen for Hornslet bycenter, men er i konflikt med de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplan nr. 325 ophæver og erstatter de dele af lokalplan nr. 2 og 46, der ligger inden for lokalplanens område. 14

16 Redegørelse INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER Der skal redegøres for virkningen på de beskyttede dyre- eller plantearter. HABITATDIREKTIVET I henhold til 7og 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af planforslag foretage en vurdering af, om det ansøgte kan, påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller beskadige plantearter, der er optaget på EF habitatdirektivets bilag IV. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten ved at defi nere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Lokalplanområdet ligger i meget stor afstand til de nærmeste Natura 2000-områder, hvorfor planen ikke vil påvirke områderne. DYRE- ELLER PLANTEARTER OPTAGET PÅ EF-HABITATDI- REKTIVETS, BILAG IV På habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke forringes. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanens område berører ingen fredede arealer eller bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der er ligeledes ingen beskyttede naturtyper ( 3 arealer) inden for lokalplanområdet. Bækken/ Alpedalen er 3-beskyttet. MUSEUMSLOVEN - ARKÆOLOGISKE FORHOLD Ebeltoft Museum og Kulturhistorisk Museum Randers (nu: Museum Østjylland) har i 2006/07 vurderet, at det ikke er sandsynligt, at der vil forekomme fortidsminder på Varo og Starks arealer og har derfor ingen indvendinger imod bebyggelse på arealet. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. OFFENTLIGE FORMÅL I henhold til planlovens 48 har kommunen pligt til at overtage et område, når et område eller en del af et område med en lokalplan udlægges til offentlige formål, mod udbetaling af erstatning til ejer. Det er en forudsætning for overtagelsespligten, at det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme. Erstatningens størrelse afgøres ved uenighed af taksationskommissionen efter lov om offentlig veje. 15

17 Redegørelse 16 OFFENTLIG SERVICE Lokalplanområdet er beliggende centralt i Hornslets bymidte tæt på skole, institutioner og lign. KOLLEKTIV TRAFIK Lokalplanområdet er betjent af kollektiv trafi k i form af busrute på Tingvej samt tog til Grenå fra Aarhus ved Stationsvej. DETAILHANDEL De gældende muligheder for detailhandel i Kommuneplan 2009 videreføres og konkretiseres inden for lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder mulighed for butikker med et bruttoetageareal på op til 790 m² i delområde III, der ligger inden for centerområdet langs Tingvej. I delområde II med punkthusbebyggelse til blandede formål er der mulighed for at placere mindre butikker med en samlet ramme på 750 m² og en maksimal størrelse af den enkelte butik på 250 m² (bruttoetagearealer). Der skal redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger og for butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafi kale forhold. Butiksbygningens påvirkning af bymiljøet vurderes at være positiv, da bebyggelsen placeres ved hovedgaden og i tæt forbindelse med boligbebyggelsen i lokalplanområdet. Vejen til hovedgaden er kort, og der er let adgang også for kørende færdsel, mens boligområdet friholdes for uvedkommende trafi k. Der udlægges pladser til kundeparkering på butikkens forplads samt i kælder. Lokalplanens bestemmelser omkring byggeriets udformning sikrer, at bebyggelsen udføres tilpasset området og den omkringliggende bebyggelse i forhold til form og materialevalg. SKILTNING Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning i forbindelse med butiks- og kontorerhverv m.v. i området. Skiltning skal generelt begrænses til et skilt pr. erhvervslejemål. Placering som fritstående skilt ved vej (max højde 2 m.) Skilte, belysning, markiser og baldakiner skal udføres i overensstemmelse med regulativet Facader og skilte i Hornslet. Der skal forud søges om tilladelse hos kommunen jf. reglerne om ansøgning i regulativet Facader og skilte i Hornslet. STØJ Syddjurs Kommune skal sikre, at støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støj omfatter virksomhedsstøj såvel som trafi kstøj og støj fra jernbaner, fritidsaktiviteter, skydebaner m.v. STØJ FRA VIRKSOMHEDER Lokalplanområdet omfatter de eksisterende virksomheder Varo Specialmaskiner og Stark, der ønsker at afhænde ejendommene og flytte virksomhedsaktiviteterne ud af Hornslet midtby. Udpegningen som byomdannelsesområde giver ifølge planlovens 15a, stk. 2 mulighed for, at støjbelastede arealer kan lokalplanlægges til støjfølsom anvendelse under forudsætning af, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode,

18 Redegørelse der ikke væsentligt overstiger 8 år, efter at den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Virksomhederne har af COWI fået foretaget undersøgelse af virksomhedernes støjudbredelse i området. Området kan støjmæssigt betragtes som to områdetyper, henholdsvis boligområde i den nordlige del (med grænseværdierne 45/40/35 db) og blandet byområde i den øvrige del af lokalplanområdet (55/45/40 db). Det vil ved en efterfølgende sagsbehandling være den aktuelle, faktiske anvendelse af områderne, der vil danne grundlag for fastsættelse af gældende grænseværdier. Grænseværdierne for virksomhedernes støjpåvirkning i naboområder fastsættes i henhold til Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier, p.t. vejledning nr. 5, 1984, jf. skema herunder. 1. Erhvervs,- og industriområder 2. Erhvervs,- og industriområder med forbud mod generende virksomhed 3. Områder for blandet bolig,- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60dB db 45 db 40 db Varo Varo Specialmaskiner har miljøgodkendelse fra 1999, som er fornyet i Heri indgår krav til virksomhedens drift og påvirkning af tilgrænsende områder. Virksomhedens støjkilder er primært kørsel med trucks og lastbiler, ventilations- og udsugningsafkast på tage, samt fra lejlighedsvis opretning af jern indendørs i værkstedet. Der er ingen udslagsgivende støjkilder i drift om aftenen og natten. Stark Stark er ikke miljøgodkendelsespligtig virksomhed. Virksomhedens støjkilder stammer fra kørsel med trucks og lastbiler. Der er ingen støjkilder i drift om aftenen og natten. Undersøgelserne viser, at i delområde III og storparcel IIb er støjgrænserne for blandet byområde overholdt, mens storparcel Ia og Ib er belastet med et støjniveau 5-10 db over de vejledende grænseværdier for boligområder. 17

19 Forslag til lokalplan nr. 325 Redegørelse Nedbringelse af virksomhedsstøj Der er foretaget beregninger, der viser, at såfremt eksisterende gas-/dieseltrucks udskiftes til el-trucks, falder støjniveauet væsentligt i området. Det er dermed sandsynliggjort, at det er teknisk og økonomisk overkommeligt at nedbringe støjen til et niveau, der kan danne grundlag for nye anvendelser i dele af området. Begge dele har virksomhederne tilkendegivet vilje til og interesse i. b DAG Star k+ aro + DAG V b 5d =4 45 d DA GS ta r k DAG Varo = Boligområde Dag: 45 db Aften: 40 db Nat: 35 db 5d B= 5 db=50 db 50 db DAG Va ro (el-truck)+ 5 db tark = GS -truck) + 5 db 50 d A ( o D Var el =4 b T A ) + k c 5 db 0 db N -tru =5 (el 0 N AT Va Blandet byområde Dag: 55 db Aften: 45 db Nat: 40 db ro + 5 N AT V a =4 5 db r o= db 40 db Herover er resultatet af beregninger af virksomhedsstøjens udbredelse i området vist. (COWI 2011). Den nordlige del af området kan støjmæssigt betragtes som boligområde med grænseværdierne 45/40/35 db hhv. dag/aften/nat, mens den øvrige del af lokalplanområdet kan betragtes som blandet byområde med grænseværdierne 55/45/40 db. Da der i byomdannelsesområdet er mulighed for ibrugtagning af støjfølsomme anvendelser med en op til 8-årig overskridelse af støjgrænserne på op til 5 db, er disse kurver indlagt, herunder ved udskiftning af gas-/dieseltrucks til el-trucks. 18

20 Redegørelse Med kommuneplantilæg nr. 26 er der fastsat rækkefølgebestemmelser, der sikrer, at dele af området gradvist kan tages i brug til nye formål. Delområde III og storparcel Ia, Ib og IIb kan således støjmæssigt udnyttes sideløbende med fortsat virksomhedsdrift, forudsat at det er funktionsmæssigt foreneligt med virksomhedsudøvelsen. Øvrige dele af lokalplanområdet kan først udnyttes når begge virksomheder i området er lukket. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det dokumenteres at virksomhedsstøj ikke overstiger de vejledende grænseværdier med et tillæg på 5 db. Støjniveauet skal nedbringes til de vejledende grænseværdier inden 8 år efter lokalplanens endelige vedtagelse, hvilket kommunen stiller som vilkår for virksomhederne i medfør af miljøbeskyttelsesloven. STØJ FRA VEJTRAFIK Lokalplanområdets boligbebebyggelse i delområde III er påvirket af vejstøj fra Tingvej. Årsdøgntrafi kken på den pågældende strækning antages på baggrund af tællinger at være 600 biler i døgnet (ÅDT). Gennemsnitshastigheden er målt til 33 km/t. Det vurderes, at den gældende grænseværdi for boliger på L den 58 db ikke forventes overskredet. Miljøstyrelsen har opstillet følgende vejledende grænseværdier for vejtrafi kstøj i Lokalplanen stiller krav om dokumentation for at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for vejtrafi kstøj kan overholdes, som forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse: Boligområder og Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.) Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l.) Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) L den 58 db L den 58 db L den 53 db L den 63 db Herover vises de p.t. vejledende grænseværdier for støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat.(miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje ) STØJ FRA JERNBANETRAFIK Lokalplanområdet er påvirket af jernbanestøj fra Grenåbanen. Lokalplanen stiller krav om dokumentation for at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for togstøj kan overholdes, som forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse: Boligområder, institutioner, undervisning, plejehjem, udendørs opholdsarealer og bydelsparker og lign. L den 64 db Hoteller, kontorer m.v. L den 69 db Herover vises de p.t. vejledende grænseværdier for støjbelastning af forbikørende tog målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat.(miljøstyrelsens tillæg nr. 1 til vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner ) 19

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Version 16.03.2010 Hovedvejen Randersvej 3.E.1 12.12.R3 3.B.23 12.12.R9 Troldbækken 8.S.2 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte Yderligere information kan fås hos:

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29 Offentlig bekendtgørelse d. 5. november 2013 - endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 368 med Rekreativt område til undervisnings- kursus- og konferenceformål, Buddhistisk refugium ved Esby Byrådet besluttede

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06. 2015 at vedtage nedennævnte

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere