Offentlig bekendtgørelse den :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:"

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den : Forslag til Lokalplan nr Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog den at fremlægge nedenstående planforslag til offentlig høring i 10 uger. Forslag til Lokalplan nr. 325 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 2,5 ha ved Tingvej i den centrale del af Hornslet. Området rummer pt. erhvervsvirksomhederne Varo Specialmaskiner A/S og Stark tømmerhandel. Planen medfører, at området kan omdannes til i fremtiden at rumme blandet boliger og lette erhverv i 4-6 etagers punkthuse, boliger i form af tæt-lave kædehuse og en 3 etagers bygning med boliger og dagligvarebutik Oplysning om retsvirkning vedrørende kommuneplantillægget Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanens rammedel. Byrådet kan endvidere modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse Planforslaget kan ses på samt på miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kommunen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag. Stationen Stark Varo T I N G V E J Forslag til Tillæg nr. 26 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre ovennævnte omdannelse i hele lokalplanområdet og for at fastlægge retningslinier for områdets udbygningsrækkefølge. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Dermed er den offentlige høring forlænget med 2 uger på grund af julen. Der afholdes offentligt møde om planforslagene tirsdag den , kl på Hornslet Gæstgivergård, Banevej 3, 8543 Hornslet. Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Miljøvurdering Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

2 Stationen Stark Varo T I N G V E J Forslag til lokalplan nr. 325 Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet Kommuneplantillæg nr. 26, til Syddjurs Kommuneplan 2009

3 Yderligere Version information kan fås hos: af TDS SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Tina Degn Rasmussen Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Planafdelingen i samarbejde med: COWI A/S Thulebakken 34 DK-9000 Aalborg Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S Europaplads 2, Århus C Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografi skekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafi k eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

4 Redegørelse INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens baggrund & formål... 7 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan Tillæg til Syddjurs Kommuneplan Lokal Agenda 21 - Klima Gældende lokalplaner og byplanvedtægter Internationale Beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven Museumsloven - Arkæologiske forhold Offentlige formål Offentlig service Kollektiv trafi k Detailhandel Skiltning Støj Støj fra virksomheder Støj fra vejtrafi k Støj fra jernbanetrafi k Vej- og stiplanlægning Parkering Bevaringsværdig beplantning Jordforurening Overskudsjord og byggeaffald Forsyningsforhold Grundejerforening Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

5 Redegørelse LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring Ubebyggede arealer Servitutter / lokalplaner Miljøforhold / Støjforhold Tekniske forsyninger m.m Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1 Matrikelkort KORTBILAG 2 Lokalplanskort KORTBILAG 2a Lokalplankort afstande KORTBILAG 3 Illustrationsplan KORTBILAG 4 Udstykningsplan KORTBILAG 5 Parkering BILAG A, Vejprofiler BILAG B, Miljøklasser BILAG C, Kommuneplan tillæg nr

6 Redegørelse REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanen omfatter et område på ca m², beliggende i det centrale Hornslet, og omfatter matr. Nr. 7a, 7cu og 8bæ, Hornslet by, Hornslet. Området er beliggende med Tingvej mod syd, Hornslet Station mod vest, boligbebyggelsen Æblehaven mod nord og åen/ Alpedalen mod øst. Området ligger på et terræn, der skråner mod øst og afsluttes med stejle dalsider ved det smukke naturområde ved åen; langstrakt, i retningen nordsyd med veldefi nerede grænser og med en central beliggenhed. Mod syd er der adgang til området fra Hornslets centrale bygade Tingvej. Matr. nr. 7a ejes af Hornslet Ejendomsselskab A/S og lejes af VARO Specialmaskiner A/S. Matr. nr. 7cu og 8bæ ejes af DT Group A/S (Stark). Varo Specialmaskiner benytter deres del af området til produktion, heriblandt industrimalingsfaciliteter, lager og tilhørende administration, p-pladser samt uopdyrket jord. Starks område benyttes til salgslokaler, oplag af byggematerialer samt tilhørende administration. Områdets bebyggelse udgør i dag 7650 m² i overvejende 1-2 etager samt en silo med en højde på ca. 24 m. Stationen Stark Varo T I N G V E J N Oversigtkort over området i målforhold 1:4000 5

7 Redegørelse N Lokalplanområdets placering i Kommunen N Oversigtskort over området i målestok 1:5000 6

8 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND & FORMÅL Lokalplanen er et væsentligt led i realisering af en byudvikling i det centrale Hornslet, som Syddjurs Kommune (tidligere Rosenholm Kommune) har arbejdet bevidst med gennem en årrække. Allerede ved kommuneplanrevisionen i 2001 ønskede daværende byråd at tilskynde til en byomdannelse i nærværende lokalplanområde. Byrådets indfaldsvinkel var, at ejerne af grundene selv var begyndt at opfatte beliggenheden centralt i byen som et snærende bånd. Beliggenheden tæt ved den funktionelle midtby, og som nabo til jernbanen og stationen, gjorde området meget synligt i bybilledet og dermed som en del af byens ansigt udadtil. Byrådet var desuden drevet af et ønske om at begrænse den tunge trafi k til og fra midtbyen. Disse ønsker blev delvis indføjet i rammebestemmelserne for dele af området, som blev udlagt til blandet byområde. Byrådets intentioner blev fastholdt i kommuneplanen på den måde, at der i hovedstrukturen blev udtrykt et ønske om, at området som et hele burde omdannes til et nutidigt integreret midtbyområde. Realisering af denne plan har fra virksomhedernes side hidtil ikke været mulig, men på grund af vækst i virksomhederne er der nu behov for udskiftning af uhensigtsmæssige og utidssvarende bygningsanlæg til nye og større bygninger. Dette medfører en forventet udfl ytning inden for de kommende år. Hornslet Ejendomsselskab A/S (Varo) og DT Group A/S (Stark) har derfor rettet en samlet henvendelse til Syddjurs Kommune om udarbejdelse af en samlet lokalplan for området. LOKALPLANENS INDHOLD Med lokalplanen gives der mulighed for at nedrive eksisterende bygninger i lokalplanområdet for at omdanne det til et blandet byområde med boliger, kontor- og serviceerhverv, butikker mv. Området kan disponeres og bebygges i princippet som vist på følgende illustrationsplan. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder: Delområde I : Boliger i form af tæt-lave kædehuse. Delområde II: Blandet boliger og lette erhverv i punkthuse. Delområde III: Dagligvarebutik med etageboliger. Delområde I er beliggende i den nordlige del af området. For at tilpasse overgangen mellem Æblehavens villakvarter og lokalplanens øvrige bebyggelser anvises her kædehuse i 1-2 etager. Bebyggelserne placeres, så de følger terrænets afvikling ned mod Ådalen. Derved muliggør det udsyn og sigtelinier fra bagvedliggende huse til det rekreative grønne. Samlet kan der opføres 37 boliger inden for delområde I med et samlet etageareal på maks m². Delområde II danner tyngden i området; en tyngde der refererer til og erstatter byens hidtidige siloskyline, der har præget området i årtier. Den ny skyline vil bestå af 4-6 etagers punkthuse primært indeholdende boliger, men også med muligheden for, at der kan placeres kontor- og serviceerhverv og mindre butikker. Herved skabes bebyggelsens tyngde i områdets stationsnære del mod Stationen og ny fremtidig letbane. De nærmeste punkthuse i forhold til kædehusene mod nord og naboen Tingvej 32 mod sydøst udføres med en halv øverste etage, således at volumet reduceres/nedtrappes mod disse. Se endvidere Principsnit AA, side 8. Samlet kan der opføres maks m² inden for delområde II. Delområde III er lokaliseret i områdets sydøstlige del. Her anvises en 3-etagers bebyggelse med en dagligvarebutik i stueetagen der funktionelt relaterer til Tingvej som handelsgade. Ovenpå butikken placeres boliger. Bebyggelsen tilpasses skalamæssigt 7

9 Redegørelse Stedsegrøn beplantning langs butiksfacade og nedkørselsrampe Illustrationsplan. - Målforhold 1:2000 Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud 8 Principsnit AA skråt gennem bebyggelsen - Målforhold 1:1000 (se desuden snitanvisning på illustrationsplan)

10 Redegørelse Visualisering Viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud fra Birkevej Visualisering Viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud fra Banevej Principsnit CC tværs gennem bebyggelsen - Målforhold 1:1000 9

11 Redegørelse Principsnit BB Nabo - indsigtsforhold - Målforhold 1:1000 Tilpasning langs Tingvej - skalaforhold - Målforhold 1:1000 gadens kontekst således, at den nedtrappes i sit volumen mod villaen (Tingvej 32) øst for delområdet. Lokalplanen har bestemmelser om indrykning af etager og tagterasser mod østskellet for at begrænse indblik mod denne nabo. Inden for delområde III kan der opføres maks m² - en dagligvarebutik på maks. 790 m² og 930 m² boliger. Bygningen i delområde III placeres i gadens facadelinje, og facader skal udformes, så de har en skala (størrelse og proportioner) svarende til eksisterende, omgivende bebyggelse. Facader mod gaden skal udføres med vinduer. Mod nabo (Tingvej 32) må der ikke udføres vinduer i stueetage. Tagterrasse bør tilbagetrækkes under hensyntagen til indbliksgener mod østlig nabo.facade mod denne nabo begrønnes. Lokalplanen inddeler delområderne i en række storparceller, hvor der gives mulighed for individuel udstykning og realisering. For hver af de enkelte storparceller inden for lokalplanområdet fastlægges der et maksimalt etageareal (en byggeret), etageantal, bebyggelseshøjde. Lokalplanen stiller krav til, at vejadgang, parkeringsbehov og opholdsareal opfyldes inden for den enkelte storparcel. Lokalplanen giver samlet mulighed for m² etageareal. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på tilsammen 60% i forhold til det samlede lokalplanområde. Bygningsreglementet BR 10 stiller krav til, at vejarealer skal fratrækkes grundarealet ved beregningen af bebyggelsesprocent, og med et udlagt vejareal på m² medfører det en bebyggelsesprocent på 76,6. De fælles friarealer udgør m². Bebyggelsen i hele lokalplanområdet forventes at fremstå i lyse materialer i god kvalitet dvs. tegl, puds kombineret med delelementer i træ som varmt materiale og med fl ade, eventuelt grønne tage. 10

12 Redegørelse Der bliver vejadgang til lokalplanområdet fra den eksisterende tilslutning ved Tingvej, hvorfra en stamvej føres gennem området med stikveje til bygningerne og de tilhørende parkeringspladser. Langs stamvejen etableres fortov og via sti forbindelse til Æblehaven mod nord. Parkering udlægges på terræn i delområde I, og i delområde II og III primært som kælderparkering. Bebyggelsens placering skaber grønne landskabelige forbindelser til dalen med vandløbet øst for lokalplanområdet. Der udlægges grønne fællesarealer for hele lokalplanområdet, der indrettes med lege- og opholdsarealer og landskabeligt udformede regnvandsbassiner. Drift og vedligeholdelse af veje og fælles friarealer skal varetages af en grundejerforening for lokalplanområdet, hvorimod parkeringsarealer som udgangspunkt er den enkelte grundejers ansvar. Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanens bestemmelser om støjvilkår, sikres der mulighed for at området kan udbygges på baggrund af planlovens regler for byomdannelse. Dette indebærer, at ny bebyggelse kan realiseres i visse dele af området sideløbende med fortsat virksomhedsdrift med mindre overskridelse af vejledende grænseværdier for støj i en periode på op til 8 år fra lokalplanens endelige vedtagelse. Herefter forventes eksisterende virksomhedsdrift lukket. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Regionplanen 2005 for Århus Amt blev ophævet til landsplandirektiv pr Regionplanens temaer er med undtagelse af særlige bestemmelser vedr. vandmiljø indeholdt i Syddjurs Kommuneplan Med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan i december 2009, har daværende Miljøcenter Århus (nu Naturstyrelsen) ophævet regionplansretningslinierne, der nu er indeholdt i Kommuneplanen. Eksisterende forhold. Foto fra grunden 11

13 Redegørelse HOVEDSTRUKTUR Byrådets intention om byomdannelse af Varo-Stark-grunden var omtalt og vist i Planstrategi 2007, og ønsket om byomdannelse fremgår ligeledes af hovedstrukturen i Kommuneplan Området er imidlertid ikke udlagt som byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11a, stk. 1, nr. 2, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg nr. 26, der udlægger området som byomdannelsesområde. RAMMEBESTEMMELSER Byomdannelsesområdet omfatter arealer fra 3 rammeområder fra Kommuneplan 2009: Område 2.1.C3 (centerområde langs Tingvej), 2.1.BE7 (blandet bolig og erhvervsformål - Starks ejendom) samt 2.1.E8 (erhvervsformål - Varos ejendom). Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer med hensyn til bl.a. anvendelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og afgrænsning, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg nr. 26, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. TILLÆG TIL SYDDJURS KOMMUNEPLAN 2009 Der er sammen med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 26, der fremlægges sammen med lokalplanforslaget. Det er i perioden 20. september til 11. oktober 2011 indkaldt forslag og ideer til planlægningen jf. planlovens 23 c. Kommuneplantillæg nr. 26 indeholder en ny retningslinje til Kommuneplan 2009, der udpeger området til byomdannelse efter reglerne i planlovens 11a, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen sikrer, at nye byformål kan realiseres sideløbende med fortsat virksomhedsdrift inden for planlovens regler for byomdannelse, hvor de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan tillades overskredet for den nye bebyggelse i en 8-årig periode. Kommuneplantillægget indeholder endvidere rækkefølgebestemmelser for en etapevis udnyttelse af området, hvor der tages hensyn til at minimere støjbelastningen fra virksomhedsstøj i forhold til nye støjfølsomme anvendelser afvejet imod ønsket om, at omdannelsen kan ske etapevist. Rækkefølgebestemmelserne betyder, at udbygningen af byomdannelsesområdet alene kan ske i følgende rækkefølge: a. Storparcel IIb og III kan udbygges umiddelbart sideløbende med fortsat virksomhedsdrift i området. b. Storparcel Ia og Ib kan udbygges, forudsat at virksomhederne nedbringer støjniveauet ved boligerne til gældende grænseværdier for virksomhedsstøj plus et tillæg på maksimalt 5 db. c. Øvrige dele af området kan først udnyttes til nye anvendelser, når al eksisterende virksomhedsdrift i området er ophørt. Ibrugtagning af ny bebyggelse i de storparceller, der fremgår ovenfor, kan kun ske ved samtidig opfyldelse af lokalplanens bestemmelser om kloakering, regnvandsafvanding samt anlæggelse af veje, parkering og opholdsarealer. 12

14 Forslag til lokalplan nr. 325 Redegørelse Kan udbygges umiddelbart sideløbende med fortsat virksomhedsdrift i området. Boligområde Dag: 45 db Aften: 40 db Nat: 35 db Kan udbygges, forudsat at virksomhederne nedbringer støjniveauet ved boligerne til gældende grænseværdier for virksomhedsstøj plus et tillæg på maksimalt 5 db. Øvrige dele af området kan først udnyttes til nye anvendelser, når al eksisterende virksomhedsdrift Blandet byområde Dag: 55 db Aften: 45 db Nat: 40 db i området er ophørt. III Kort, der viser rækkefølge for udbygning af delområder, jf. Kommuneplantillæg nr. 26 Derudover indeholder kommuneplantillæg nr. 26 følgende ændringer til kommuneplanens rammer: Område BE7 fastholdes til blandet byområde og udvides til også at omfatte Varo-grunden. For område BE7 ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser til maks. bebyggelsesprocent 78 for området som helhed, maks. højde: 19,7 m, maks. antal etager: kædehuse maks. 2, øvrige maks. 4 dog punktvis op til 5 og 6. Der fastsættes en samlet ramme for butiksformål på m² inden for området. Område E8 udgår. Område C3 langs Tingvej ændres således at bebyggelsesprocenten og maks. bygningshøjde kan forhøjes ved Tingvej 34 forudsat at bebyggelsen indgår i et samlet lokalplanlægning for byomdannelsesområdet. Områdegrænsen mellem område BE7 og B13 justeres i overensstemmelse med den matrikulære grænse. Områdegrænsen mellem område BE7 og R3 justeres i overensstemmelse med fremtidig matrikulær grænse (magelæg). Der henvises til kommuneplantillægget for de nærmere bestemmelser. 13

15 Redegørelse Nye rammer - Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Område 2.1.BE7 udvides som vist, med mindre justeringer mod 2.1.B13 og 2.1.R3. Område 2.1.E8 udgår. Kort, der viser ændringer i rammeområderne, jf. Kommuneplantillæg nr. 26. LOKAL AGENDA 21 - KLIMA I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Nedenstående retningslinier er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan Al ny boligbebyggelse skal som minimum leve op til kravene svarende til lavenergiklasse 2015 jf. BR10. Der er endvidere mulighed for at etablere solfanger på tage. Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfl adevand og regnvand til grundvandet er størst mulig, og der tages konkret stilling til behovet for regnvandsbassiner. Regnvand skal opsamles lokalt inden det afl edes til bækken. Regnvandsbassiner skal udføres med dimensioneringskrav på 1 2 l/sek/reduceret hektar areal jf. Syddjurs Kommunes retningslinjer. Lokalplanen lever således op til Handlingsplanen for Lokal Agenda 21. GÆLDENDE LOKALPLANER & BYPLANVEDTÆGTER Området langs Tingvej er omfattet af lokalplan nr. 2, Rosenholm kommune. Lokalplanen er vedtaget i 1978 og havde til formål at fastlægge og sikre fælles retningslinier for bebyggelsens udformning og placering. Lokalplan 2 er 1. etape i realiseringen af centerovervejelser om Tingvej og Hornslet bycenter. Lokalplan nr. 325 er en videreførelse af planlægningen for Hornslet bycenter, men er i konflikt med de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Lokalplan nr. 325 ophæver og erstatter de dele af lokalplan nr. 2 og 46, der ligger inden for lokalplanens område. 14

16 Redegørelse INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER Der skal redegøres for virkningen på de beskyttede dyre- eller plantearter. HABITATDIREKTIVET I henhold til 7og 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af planforslag foretage en vurdering af, om det ansøgte kan, påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller beskadige plantearter, der er optaget på EF habitatdirektivets bilag IV. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten ved at defi nere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Lokalplanområdet ligger i meget stor afstand til de nærmeste Natura 2000-områder, hvorfor planen ikke vil påvirke områderne. DYRE- ELLER PLANTEARTER OPTAGET PÅ EF-HABITATDI- REKTIVETS, BILAG IV På habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke forringes. Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanens område berører ingen fredede arealer eller bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der er ligeledes ingen beskyttede naturtyper ( 3 arealer) inden for lokalplanområdet. Bækken/ Alpedalen er 3-beskyttet. MUSEUMSLOVEN - ARKÆOLOGISKE FORHOLD Ebeltoft Museum og Kulturhistorisk Museum Randers (nu: Museum Østjylland) har i 2006/07 vurderet, at det ikke er sandsynligt, at der vil forekomme fortidsminder på Varo og Starks arealer og har derfor ingen indvendinger imod bebyggelse på arealet. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. OFFENTLIGE FORMÅL I henhold til planlovens 48 har kommunen pligt til at overtage et område, når et område eller en del af et område med en lokalplan udlægges til offentlige formål, mod udbetaling af erstatning til ejer. Det er en forudsætning for overtagelsespligten, at det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme. Erstatningens størrelse afgøres ved uenighed af taksationskommissionen efter lov om offentlig veje. 15

17 Redegørelse 16 OFFENTLIG SERVICE Lokalplanområdet er beliggende centralt i Hornslets bymidte tæt på skole, institutioner og lign. KOLLEKTIV TRAFIK Lokalplanområdet er betjent af kollektiv trafi k i form af busrute på Tingvej samt tog til Grenå fra Aarhus ved Stationsvej. DETAILHANDEL De gældende muligheder for detailhandel i Kommuneplan 2009 videreføres og konkretiseres inden for lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder mulighed for butikker med et bruttoetageareal på op til 790 m² i delområde III, der ligger inden for centerområdet langs Tingvej. I delområde II med punkthusbebyggelse til blandede formål er der mulighed for at placere mindre butikker med en samlet ramme på 750 m² og en maksimal størrelse af den enkelte butik på 250 m² (bruttoetagearealer). Der skal redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger og for butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafi kale forhold. Butiksbygningens påvirkning af bymiljøet vurderes at være positiv, da bebyggelsen placeres ved hovedgaden og i tæt forbindelse med boligbebyggelsen i lokalplanområdet. Vejen til hovedgaden er kort, og der er let adgang også for kørende færdsel, mens boligområdet friholdes for uvedkommende trafi k. Der udlægges pladser til kundeparkering på butikkens forplads samt i kælder. Lokalplanens bestemmelser omkring byggeriets udformning sikrer, at bebyggelsen udføres tilpasset området og den omkringliggende bebyggelse i forhold til form og materialevalg. SKILTNING Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltning i forbindelse med butiks- og kontorerhverv m.v. i området. Skiltning skal generelt begrænses til et skilt pr. erhvervslejemål. Placering som fritstående skilt ved vej (max højde 2 m.) Skilte, belysning, markiser og baldakiner skal udføres i overensstemmelse med regulativet Facader og skilte i Hornslet. Der skal forud søges om tilladelse hos kommunen jf. reglerne om ansøgning i regulativet Facader og skilte i Hornslet. STØJ Syddjurs Kommune skal sikre, at støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støj omfatter virksomhedsstøj såvel som trafi kstøj og støj fra jernbaner, fritidsaktiviteter, skydebaner m.v. STØJ FRA VIRKSOMHEDER Lokalplanområdet omfatter de eksisterende virksomheder Varo Specialmaskiner og Stark, der ønsker at afhænde ejendommene og flytte virksomhedsaktiviteterne ud af Hornslet midtby. Udpegningen som byomdannelsesområde giver ifølge planlovens 15a, stk. 2 mulighed for, at støjbelastede arealer kan lokalplanlægges til støjfølsom anvendelse under forudsætning af, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode,

18 Redegørelse der ikke væsentligt overstiger 8 år, efter at den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Virksomhederne har af COWI fået foretaget undersøgelse af virksomhedernes støjudbredelse i området. Området kan støjmæssigt betragtes som to områdetyper, henholdsvis boligområde i den nordlige del (med grænseværdierne 45/40/35 db) og blandet byområde i den øvrige del af lokalplanområdet (55/45/40 db). Det vil ved en efterfølgende sagsbehandling være den aktuelle, faktiske anvendelse af områderne, der vil danne grundlag for fastsættelse af gældende grænseværdier. Grænseværdierne for virksomhedernes støjpåvirkning i naboområder fastsættes i henhold til Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier, p.t. vejledning nr. 5, 1984, jf. skema herunder. 1. Erhvervs,- og industriområder 2. Erhvervs,- og industriområder med forbud mod generende virksomhed 3. Områder for blandet bolig,- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60dB db 45 db 40 db Varo Varo Specialmaskiner har miljøgodkendelse fra 1999, som er fornyet i Heri indgår krav til virksomhedens drift og påvirkning af tilgrænsende områder. Virksomhedens støjkilder er primært kørsel med trucks og lastbiler, ventilations- og udsugningsafkast på tage, samt fra lejlighedsvis opretning af jern indendørs i værkstedet. Der er ingen udslagsgivende støjkilder i drift om aftenen og natten. Stark Stark er ikke miljøgodkendelsespligtig virksomhed. Virksomhedens støjkilder stammer fra kørsel med trucks og lastbiler. Der er ingen støjkilder i drift om aftenen og natten. Undersøgelserne viser, at i delområde III og storparcel IIb er støjgrænserne for blandet byområde overholdt, mens storparcel Ia og Ib er belastet med et støjniveau 5-10 db over de vejledende grænseværdier for boligområder. 17

19 Forslag til lokalplan nr. 325 Redegørelse Nedbringelse af virksomhedsstøj Der er foretaget beregninger, der viser, at såfremt eksisterende gas-/dieseltrucks udskiftes til el-trucks, falder støjniveauet væsentligt i området. Det er dermed sandsynliggjort, at det er teknisk og økonomisk overkommeligt at nedbringe støjen til et niveau, der kan danne grundlag for nye anvendelser i dele af området. Begge dele har virksomhederne tilkendegivet vilje til og interesse i. b DAG Star k+ aro + DAG V b 5d =4 45 d DA GS ta r k DAG Varo = Boligområde Dag: 45 db Aften: 40 db Nat: 35 db 5d B= 5 db=50 db 50 db DAG Va ro (el-truck)+ 5 db tark = GS -truck) + 5 db 50 d A ( o D Var el =4 b T A ) + k c 5 db 0 db N -tru =5 (el 0 N AT Va Blandet byområde Dag: 55 db Aften: 45 db Nat: 40 db ro + 5 N AT V a =4 5 db r o= db 40 db Herover er resultatet af beregninger af virksomhedsstøjens udbredelse i området vist. (COWI 2011). Den nordlige del af området kan støjmæssigt betragtes som boligområde med grænseværdierne 45/40/35 db hhv. dag/aften/nat, mens den øvrige del af lokalplanområdet kan betragtes som blandet byområde med grænseværdierne 55/45/40 db. Da der i byomdannelsesområdet er mulighed for ibrugtagning af støjfølsomme anvendelser med en op til 8-årig overskridelse af støjgrænserne på op til 5 db, er disse kurver indlagt, herunder ved udskiftning af gas-/dieseltrucks til el-trucks. 18

20 Redegørelse Med kommuneplantilæg nr. 26 er der fastsat rækkefølgebestemmelser, der sikrer, at dele af området gradvist kan tages i brug til nye formål. Delområde III og storparcel Ia, Ib og IIb kan således støjmæssigt udnyttes sideløbende med fortsat virksomhedsdrift, forudsat at det er funktionsmæssigt foreneligt med virksomhedsudøvelsen. Øvrige dele af lokalplanområdet kan først udnyttes når begge virksomheder i området er lukket. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det dokumenteres at virksomhedsstøj ikke overstiger de vejledende grænseværdier med et tillæg på 5 db. Støjniveauet skal nedbringes til de vejledende grænseværdier inden 8 år efter lokalplanens endelige vedtagelse, hvilket kommunen stiller som vilkår for virksomhederne i medfør af miljøbeskyttelsesloven. STØJ FRA VEJTRAFIK Lokalplanområdets boligbebebyggelse i delområde III er påvirket af vejstøj fra Tingvej. Årsdøgntrafi kken på den pågældende strækning antages på baggrund af tællinger at være 600 biler i døgnet (ÅDT). Gennemsnitshastigheden er målt til 33 km/t. Det vurderes, at den gældende grænseværdi for boliger på L den 58 db ikke forventes overskredet. Miljøstyrelsen har opstillet følgende vejledende grænseværdier for vejtrafi kstøj i Lokalplanen stiller krav om dokumentation for at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for vejtrafi kstøj kan overholdes, som forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse: Boligområder og Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.) Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l.) Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) L den 58 db L den 58 db L den 53 db L den 63 db Herover vises de p.t. vejledende grænseværdier for støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat.(miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje ) STØJ FRA JERNBANETRAFIK Lokalplanområdet er påvirket af jernbanestøj fra Grenåbanen. Lokalplanen stiller krav om dokumentation for at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for togstøj kan overholdes, som forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse: Boligområder, institutioner, undervisning, plejehjem, udendørs opholdsarealer og bydelsparker og lign. L den 64 db Hoteller, kontorer m.v. L den 69 db Herover vises de p.t. vejledende grænseværdier for støjbelastning af forbikørende tog målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat.(miljøstyrelsens tillæg nr. 1 til vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner ) 19

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere