Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet."

Transkript

1 God dag, og tak for invitationen til Havneteknisk seminar, hvor emnet JEG skal tale om, er de kommercielle udfordringer, og ikke mindst, de IKKE udnyttede muligheder der eksisterer ved anskaffelse og drift af moderne havneudrustning. Inden jeg fremfører mine betragtninger vil jeg gerne kort præsentere mig selv og min professionelle baggrund, - som naturligvis er den erfaring der gør mit indlæg aktuelt. Mit navn er som sagt SLJ og jeg er oprindelig uddannet smed og maskinarbejder på en tidligere motor fabrik, hvor jeg i 1960 tallet fik min første grundlæggende erfaring med det martime miljø. Efter maskinist skolen og forsvaret, - tog jeg jobbet som international rejsende teknikker vedrørende installation, servicering og reparation af industri anlæg opstart af egen virksomhed, Havneservice Skibsmotor og Maskinværksted, - hvor service, reparation og salg af havnekraner i Danmark hurtigt blev den fremherskende aktivitet, - det foregik i samarbejde med Åkerbergs Maskin AB i Sverige. Efter registreringen af Åkerbergs Maskiner AS dk, i 1979, hvor vi kocentrede os mobile havnekraner, købte jeg i 1981 moderselskabet Åkerbergs i Sverige, som på det tidspunkt var blevet en koncern med datter selskaber i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Med de 4 nordiske lande som hjemmemarked, og hovedvægten på salg og service af havnekraner, drev jeg herefter Åkerbergs i 25 år, - hvorefter jeg solgte virksomheden til JMM Group - men fortsatte som daglig leder i godt 10 år, - indtil sidste sommer, hvor min planlagte fratrædelse fandt sted. Det har været 35 fantastiske år, hvor jeg ikke har kedet mig et eneste minut. Ved hjælp af en simpel virksomheds strategi, hvor salg og service har samme høje prioritet, lykkedes det hurtigt at blive den største og ledende special - virksomhed i norden, inden for dette snævre fag område. I forbindelse med min fratrædelse sidste sommer, havde jeg den positive oplevelse at verdens største kranleverandør præciserede, at DERES interne statistikker viser, at jeg er den enkelt - person som har solgt, leveret og indgået flest servicekontrakter på havnekraner i de 4 nordiske lande. Enhver ved, at sådant et prædikat, - jo ikke opnås, som en enkelt mands værk. Succesen i Åkerbergs beror jo først og fremmest på den rette strategi, forståelse og et utrættelig, intens samarbejde parterne imellem, - disse erfaringer kommer vi tilbage til senere. Siden min fratrædelse som daglig leder i Åkerbergs, har jeg, i et stærkt reduceret omfang beskæftiget mig med uafhængig rådgivning inden for de krantekniske/logistiske og kommercielle problematikker, som hersker i havne. Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet. Ved hjælp af mine 35 år som forhandler, i tæt samarbejde med de RELATIVT få eksisterende Europæiske havne krans producenter, har jeg sikret mig et indgående kendskab til disse aktøres DNA. På samme måde er det med havnene i de nordiske lande, de er alle havne, men der er ikke 2 havne der er ens. Det ved alle! men hvad er det så for lighedspunkter, der kan gi en mergevinst ved en eventuel fælles indsats. Det vil jeg gerne give min uvildige og objektive vurdering på. Lad os springe direkte ud i de økonomiske kendsgerninger. De seneste årtier, har på kran leverandør siden været præget af et BÅDE økonomisk og teknologisk udskilningsløb. Efter den vel overståede globale

2 finanskrise efterlader markedet sig, et snævert antal væsentlige havnekrans leverandører, som totalt set kan tælles på en hånd. Konkurrencen er ben hård og derfor optræder der ikke de store pris forskelle ved anskaffelse af nye kraner. Forskelligheden ligger hovedsagelig i det teknologiske udgangspunkt, som den enkelte producent har valgt at gøre brug af, OG den after-marked politik man hver især har valgt at tilbyde. De tilbageblevne europæiske producenter overholder stort set samme normer og høje kvalitetsniveau, - det er alene forskelligheden i de individuelt valgte tekniske løsninger og after marked service niveau som leverandørerne kan tilbyde, der over årene efter leveringen, påvirker kranejerens drift økonomi og drift sikkerhed. Den eksplosive teknologiske udvikling, som vi har set i de seneste årtier på kransiden, efterlader havnene som købere i et teknisk/kommercielt dilemma, idet tilvalgs mulighederne i forhold til standard produktet er vanskeligt at overskue. Det reelle dilemma er, - at sikrer man sig IKKE de optimalt tilgængelige virkemidler ved et krankøb, er man allerede inden leveringen af en ny havnekran bagefter på point, - FORDI moderne effektiv krandrift, baserer sig på disse, typisk elektroniske avancerede faciliteter. Det er tilvalgs faciliteter som sikrer den højeste effektivitet, SAMTIDIG med at sikkerheden og komforten er forbedret. Med focus på drift sikkerhed og miljø, er det for købere som prioriterer de tilgængelige tilvalg, herved muligt at sub optimere den samlede drift økonomi. Vi taler her om reelle besparelser i losse - laste tid, SAMTIDIG med et stærkt reduceret energibehov. De havne som har deltaget, eller fulgt resultaterne i GREEN HARBOUR aktiviteterne, kan sikkert bekræfte, at der ved hjælp af relativt små investeringer og teknologiomlægninger løbende registreres store økonomiske besparelser, - det gør sig på samme måde gældende i forbindelse med den pallette af diverse teknik tilvalg der er til rådighed, i forbindelse med køb af moderne kran udrustning. Seneste kranteknologiske fremskridt på energisiden, - er en tilkøbsteknologi som betyder en helt op til 50% energi besparelse af den normalt tilførte energi, - kort fortalt er systemet, i modsætning til en standard kran, i stand til at opsamle den bremse og sænke energi som på en standard kran helt normalt går tabt. Den akkumulerede energi, tilføres herefter automatisk-supplerende, og resultatet er i praksis en hurtigere kran, med et mindre energiforbrug. Denne specifikke tilvalgsmulighed hører til i den lidt dyrere ende af skalaen, men nu efter en årrækkes drift erfaring, er tilbagemeldingerne særdeles lovende. De højproduktive havne som har satset på systemet, roser teknikken i høje toner, idet kombinationen af produktivitets forbedring, kombineret med energibesparelse sikrer en kort tilbagebetalingstid og en årlig høj forrentning af investeringen. I dagens program er der ærgerligt nok ikke tid til at detail-beskrive de mange tilvalgs teknikker som er til rådighed, men MIN erfaring er desværre, at Norske havne IKKE i væsentlig grad, udnytter de teknisk/kommercielle muligheder som markedet tilbyder. Den væsentligste grund er af naturlige årsager strukturel. Lad os et øjeblik forlade den lokale struktur og se lidt på den globale udvikling inden for havnedrift. Globaliseringen og de generelt stærkt stigende fragtmængder har skærpet konkurrencen og accelereret havne forretningsmulighederne enormt. Det har afsted kommet en voldsom vækst i nye havnestrukturer herunder private havne drift selskaber der opererer ww. For at sætte DET lidt i perspektiv, så har de voksende godsmængder global set, betydet et eksplosivt voksende kransalg de seneste årtier. For år siden blev der eksempelvis produceret totalt havne mobil-kraner om året, i de seneste år er antallet, (som er stadig støt stigende) vokset til mellem 210 og 240 stk pr år, og det er vel at mærke samtidig, - kapacitetsmæssigt større kraner vi taler om. For Ship to Shore kranernes vedkomne hersker præcis den samme tendens, blot med et endnu større antal enheder til følge. Tidens teknologiske muligheder, sammen med det store antal kraner som produceres, har muliggjort nogle kran tekniske landvindinger og effektiviseringer for havnene, som i dag desværre kun udnyttes fuldt ud af de

3 største (ofte privat ejede) havne drift selskaber. NETOP for at opnå den optimale drift -sikkerhed og bedst tænkelige økonomi, er de globale havne drift selskaber langt mere ambitiøse i deres samarbejde med leverandørerne, end det er tilfældet mellem nordiske havne og leverandørerne. De muligheder der ligger for kommercielle partnerskabskontrakter hvorigennem det reelle drift ansvar nøje kan specificeres og fordeles havnen og leverandøren imellem, udnyttes IKKE i nævneværdigt omfang af de nordiske havne. Det ER nærmest en grotesk, at de store havne selskaber, som af naturlige årsager har en langt større repræsentativ professionel personale sammensætning, udnytter mulighederne nærmest 100% og sikrer sig leverandørernes opbakning fuldt ud, - i både kommerciel og driftsteknisk sammenhæng, - HVORIMOD de forholdsvis små nordiske havne der ikke har det samme høje interne kompetence niveau, - IKKE benytter sig af de muligheder og fordele der ligger i en sådan ansvarsfordeling. Det er i dag, en stærkt voksende global praksis at havnene ikke EJER kranerne som man betjener sig af. I de nordiske lande har den form for partnerskabs aftaler i en årrække været helt almindelig i gaffeltruck branchen, og når det gælder container truck og reachstackere, er denne form for ansvarsfordeling på samme måde i dag blevet mere reglen end undtagelsen. NÅR det nu også er en voksende praksis inden for havnekransområdet, er det NETOP begrundet i de stigende krav til drift sikkerhed og økonomi. Populært sagt, går løsningen på at kranleverandøren sælger krantimer i form af en optimal udrustning som man stiller til rådighed, hvor alt er inkluderet i timeprisen, bort set fra brændstof, el forsyning og kran betjeningen, som havnen naturligvis selv varetager. Denne type aftaler er blevet populære, fordi havnen i så fald kan koncentrere sig om at drive havn, og man skal ikke bekymre sig om drift problematikker som fornyelser/udskiftninger, optimeringer, service og reparationer, - OG man som havn på forhånd ved, præcist hvad det koster pr time at drive med den nyeste, og altid mest optimale kran teknologi. Der er en række indlysende grunde til at ud-budende, som de oftest ses i det nordiske regi, er mangelfulde. Med risiko for at fornærme nogle af de tilstedeværende, så vil jeg ALLIGEVEL prøve at nævne nogle af de mest fremherskende mangler, hvorved havnene implicit ikke opnår det som leverandørerne KUNNE inkludere, UDEN væsentlig merpris. Moderne kranteknologi er i høj grad baseret på de muligheder der ligger i elektroniske styre og kommunikationssystemer. Standard kranen er udrustet med en avanceret computer og en række program muligheder, der alt efter behov kan aktiveres og udbygges. Det er helt, som vi alle sammen kender fra vores egen dagligdag, op til den enkelte at sikre den nødvendige programvare for at kunne gøre vores job effektivt. Disse tilvalgsprogrammer som vi løbende installerer i vore personlige computere, ved alle er nødvendige for at vi kan yde en tidsvarende indsats i vores daglige job. På samme måde er det ved anskaffelse af moderne kraner, - det er i dag ikke alene et spørgsmål om at anskaffe en specifik løfte kapacitet. Som alle andre avancerede produktions apparater er moderne kraner, (for at leve op til tidens krav), udrustet med moderne computer teknologi, som hvis der tilkøbes den nødvendige programvare kan håndtere utrolige datamængder i bestræbelserne på at effektivisere den totale havnedrift. Jeg har set i dagens program at Kent Busk netop har både fremtidens muligheder vedrørende, management, sikkerheds og operationelle IT systemer på sit program, så jeg vil blot bekræfte at den computer teknologi som den moderne havnekran indeholder, er forberedt til netop til den type kommunikation på kryds og tværs. Det mest skræmmende man som leverandør oplever, bla. i Norge, er at havnene ofte graver sig ned, i et OBJEKTIVT set, mangelfuldt regelsæt omkring offentlig udbud, - og glemmer alle de andre, mindst lige så

4 vigtige parametre som gør sig gældende ved investering i store driftsmidler, - kapitalgoder der ikke alene skal være effektive, - men også profitable i 10, 20 og ikke usædvanligt, helt op til 30 år frem. Hensigten og reglerne om offentligt udbud er reelle nok, men i små og mellemstore havne, som udgør 99% af alle nordiske havne, opnår man naturligvis ikke den nødvendige rutine på indgåelse af den slags store enkelt kontrakter, - simpelt hen fordi anskaffelsesfrekvensen er så lav som den er. Mange havne benytter sig derfor af ekstern udbudshjælp fra rådgivere, som yderst sjældent har den optimale kran ekspertise, - ofte med et ideforladt og totaløkonomisk sørgeligt resultat, - men ok, havnen har sikret sig rene hænder. Det er på samme måde en helt almindelig praksis, at de meget forskellig artede rådgivere fortolker udbudslovgivningen uens, og min oplevelse er, at uligheden sjældent er til havnens fordel. I min optik, er det en indlysende organisations opgave, - FOR feks. en Havne Forening at kordinere en mere professionel gøren og laden i forbindelse med store udbud. Det at finde landets bedste kontrakt jurist inden for området, er en opgave for sig, og det ligger lige til højre foden, at det er en forenings opgave, at udarbejde en fælles aftale med en sådan jurist, så en professionel rutine kan opnås, - en rutine som alle jo herefter kan nyde godt af. Til sammenligning, - er det af samme grund, at BYGGERIETS organisationer, selv har egne jurister ansat til at varetage medlemmernes interesse, - NETOP i bestræbelser på den legale udnyttelse af grænselandet inden for UDBUDS lovgivningen. I øvrigt ligger der en hel del gratis points at hente, hvis man på samme måde benytter en sådan fælles kontrakt jurist til indgåelse af slutkontrakter. Det er for mig helt tydeligt, - at selv den mest begavede jurist OGSÅ behøver rutine og derfor må specialisere sig. Desværre ser jeg alt for mange eksempler på, at havnens hus advokat, (igen på grund af manglende rutine), overser væsentlige detaljer inden for specialet, ligesom uvæsentlige overfortolkninger også opleves i et vist omfang. For retfærdighedens skyld skal det også præciseres, at jeg i min karriere heldigvis også har mødt blændende dygtige jurister som til perfektion har varetaget den respektive havns interesser i kontrakt sammenhæng, ved krankøb. I den situation, er resultatet IKKE kun til havnens fordel men bestemt også i leverandørens interesse, at der bliver udført et tidsvarende kontrakt job. På samme måde vil jeg anbefale at der fokuseres mere på de fælles kommercielle og tekniske muligheder i forbindelse med krankøb. Jeg nævnte tidligere at mange havne ikke har tilstrækkelig resurse i forbindelse med den tekniske opdatering, - og det er helt naturligt. Derfor bærer udbuddene ofte præg af katastrofale specifikations mangler i forhold til dagens standard og tekniske muligheder. Leverandørerne er pisket til at overholde udbuddet og tilbyde det der spørges på, og slut resultatet ender derfor ofte, med en ikke tidsvarende kran leverance. Et andet vigtigt tema i forbindelse med udbud og indgåelse af krankøbs kontrakter er den daglige drift. De fleste havne kender til drift problematikker, - populært kaldet utilsigtede stop! Tidligere var man i havnene organiseret til at håndtere en vis procent vis driftstop og det var nærmest en NATURLIG rutine-sag at håndtere driftstop. Det der kendetegner en moderne effektiv havn er at man IKKE HAR drift problemer, som afstedkommer stop, under losning og lastning. I værste fald accepteres promiller. Jeg anbefaler på det kraftigste, at man i sine udbudsbetingelser og/eller partnerskabsaftaler, ANSVARS FORDELER drift sikkerheden med leverandørerne, så købet af eksempelvis en ny havne kran også kontraktligt forpligter leverandøren på DRIFT siden. Flere af de tilstedeværende seminar-deltagere har oplevet utilsigtede kran drift stop som har stået på i dage og i værste fald uger, - hvilket naturligvis er helt uacceptabelt i et professionelt miljø jeg vil gerne

5 belyse hvordan og hvorfor det fortsat finder sted i vore dage. Da er vi nød til at se på de juridiske aftaler som er indgået, leverandør og havn imellem. Det er HER leverandørenes såkaldte DNA spiller ind, - de er langtfra ens, men der ER alligevel lighedspunkter i deres organisationsstruktur. Ens for dem alle er, at de er organiseret med et salgs- apparat, der har vide rammer i hele op-handlingsperioden, - indtil kontrakten er signeret. En anden fællesnævner er, at de har interne jurister ansat, som håndterer kontrakterne, - og fra det øjeblik kontrakten er færdigformuleret og signeret af begge parter, er økonomien i det enkelte kranprojekt fastlåst til de specifikke kalkulerede vilkår som indgår i den enkelte købskontrakt. Der er ingen tvivl om, at der er afsat de nødvendige resurser til reklamationer i garanti perioden, men der er utallige eksempler på at opbakningen omkring eksempelvis reservedelsleverancer og servicearbejder UDEN for garantitiden, i mange tilfælde IKKE lever op til tidens krav, - hvilket i min optik ALENE beror på mangelfulde kontrakt forhold på købstidspunktet. Indledningsvis kan det måske være svært at forstå HVORFOR der kan opnås en mere effektiv drift, via partnerskabs aftaler, feks ved hjælp af en kran som ejes af en udenlandsk leverandør? jeg skal prøve at beskrive baggrunden og mulighederne. Kran producenterne har simpelt hen fulgt udviklingen tæt i den øvrige maskin- branche og da man ad åre er kommet op på at producere et tre cifret antal enheder pr år, bliver det mere relevant med denne type partnerskabs aftaler. Det er den sikreste metode til, at komme helt tæt på sine kunders daglige problematikker og derved opnå et tættere forhold til den fælles værdi skabelse. Det er indlysende, at I kampen om kran kunderne har man samtidig forstået, at der hvor det måtte være en fordel for kunderne, kan den form for aftaler også generere større markeds andele. Man har accepteret at successen i højere og højere grad baserer sig på drift sikkerhed og driftsøkonomi. Filosofien er derfor, at hvis man ad den vej selv, som producent, påtager sig det 100% fulde drift ansvar, vil den nødvendige tekniske feed-back blive optimal, med omgående eksekvering til følge, - hvilket i højeste grad matcher tidens krav. Helt grundlæggende, har vi her med store solide virksomheder at gøre, som IKKE indgår skriftlige, juridisk bindende aftaler, uden at kunne magte opgaven. Specificerede forpligtigelser bliver pr definition overholdt, - så man behøver ikke at tvivle på lødigheden eller værdien af den slags aftaler, - og producenternes apparat ER effektivt hvis det SKAL være det. Man har allerede i en årrække med succes, gjort brug af det nødvendige apparat og teknikker på after-sales siden, også på langt mere eksotiske og vanskeligt tilgængelige markeder, end det nordiske. Så de geografiske problematikker er håndterbare. Det er i den sammenhæng, en stor fordel at leverandøren selv planlægger og foretager den forebyggende service, blandt andet via de allerede eksisterende elektroniske overvågningssystemer, så der altid kan gribes ind, l god tid før man nærmer sig et eventuel UTILSIGTET stop. Stratetisk, er det for leverandøren også en fordel, selv at kontrollere kranenheden. Leverandørens muligheder for at sætte en ny kan ind i kontrakten på et tidspunkt hvor der feks er mangel på brugte kraner, er langt mere fordelagtigt end ved et salg af en ny kran, at skulle være tvunget til at i bytte-tage samme kran på et uhensigtsmæssigt tidspunkt.

6 For leverandøren, vil værdien være højere for en kran som man selv har serviceret 100 % fra dag 1, drift garanti - risikoen ved videresalg, vil på samme måde for leverandøren være mindre osv. osv. alt sammen parametre som er med til at gøre sådanne ultimative partnerskabsaftaler realistiske. Når jeg nævner den ultimative partnerskabsaftale, hvor leverandøren ejer kranen og havnen i princippet kun køber timer, - så er det alene for at illustrere et eksempel på det muliges kunst, - som allerede fungerer i praksis i mange professionelle havne. Jeg vil vove den påstand at hvis Norske havne fornyer deres holdninger til hvad der er muligt at opnå i samarbejde med leverandørerne, - så vil man kunne opnå fordele som man ikke nyder godt af i dag. Mit bedste råd til havnene i dag er, at man højere i grad skal samarbejde med kran leverandørerne. Kran leverandørerne ER i langt højere grad, end havnene opfatter det, motiveret til et tættere samarbejde, hvor man vil gå meget langt for at tilgodese havnenes ønsker. Det er HER vigtigt at man som havn selv tager teten, er velforberedt og fremfører sine optimale ønsker, - alt er muligt, - det umulige tager blot lidt længere tid. I tror det måske ikke! men virkeligheden er, at salgspriserne på en ny kran stort set IKKE varierer, - og den variation der optræder, ikke er nævneværdig. Der hvor havnene kan opnå den helt store gevinst ved hjælp af et tæt samarbejde med leverandørerne, er vedrørende de mere specifikke kontraktvilkår, herunder tilvalgsfaciliteter, og konkrete after-market garantier. Den moderne kran leverandør er stærkt motiveret af kreative kunder, og vil altid gå meget langt for at sikre en ordre, så længe man taler om SPICIFIKKE mulige mål, der kan opnås ved hjælp et eventuelt, konkret samarbejde. Det kan, som kommunalt ejet virksomhed, på grund af udbudsreglerne næsten opfattes som en ikke gangbar vej, at man på forhånd diskuterer mulige kontraktvilkår med en eventuel leverandør. Det er her vigtigt at præcisere, at furudgående undersøgelser, END IKKE TANGERER ulovligheder, OGSÅ selvom man inddrager EVENTUELLE kontrakt vilkår i sine diskussioner med potentielle leverandører. Der ER som bekendt ALTID plads til forbedringer, - forhindringerne som jeg ser det, er håndterbare og de er hovedsagelig organisatoriske! - logikken i det ræsonnement er, - at hvis man i sit forberedelses og planlægnings arbejde, i højere grad også involverer potentielle leverandører, - glemmer hæmningerne, - og fremlægger sine MEST ambitiøse planer, - så VIL både havnene, kran leverandørerne og i sidste ende transport køberne kunne tjene på de muligheder der ligger i at sub optimere specifikation og ansvarsfordeling, - i form af et præliminært kontrakt udkast. Sagt med andre ord, så foreslår jeg, at i som havne bytter rundt på række følgen i udbudsarbejdet. Brug meget mere tid på det forberedende, det detailtekniske og den kontrakt-mulige ansvarsfordeling, så underlaget for det endelige udbud derved bliver forud optimeret, inden udbuds annonceringen. Jeg skal undlade at komme med flere superlative forslag, - og selvom jeg HAR meget mere detailteknisk på hjerte, håber jeg alligevel, at mit forsøg på at illustrere nogle få af de udfordringer og muligheder som jeg ser dem, - må være brugbare i et vist omfang. Tak for ordet, - tak for opmærksomheden, -. Havneteknisk seminar juni 2015 Næringslivets Hus, Oslo. Basis manuskript, v/foreleser Steen Lauge Jensen, SLJ Consulting aps. Kontakt: Telefon

7

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE DANMARKS STØRSTE UDVALG AF MASSAGESTOLE Vælg kvalitet DERFOR CARERELAX har Danmarks største sortiment af massagestole. Vi sælger udelukkende gode kendte produkter som Panasonic, Fuji og Keyton. En mærkevare

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold

Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold Deltag på et intensivt seminar om Jura for ikke-jurister fokus på kontrakters indgåelse og indhold n Den kommercielle kontrakts opbygning få overblik over kommercielle kontrakters væsentligste delelementer

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere