Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S"

Transkript

1 Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt: Rune Noer Nøttrup Cand. Scient. Natur og Miljø Nordfyns Kommune Virksomheden har haft udkast af afgørelsen i høring d. 30. september til 8. oktober Afgørelsen annonceres den 9. oktober 2014 på Nordfyns kommunes hjemmeside Klagefristen udløber den 6. november 2014 kl Søgsmålsfristen udløber den 9. april 2015 Klagevejledning kan læses i afsnit RÅDHUSPLADSEN OTTERUP TELEFON TELEFAX Side 1 af 37

2 Stamoplysninger Virksomhedens navn Haarslev Industries A/S Virksomhedens adresse Bogensevej 85, 5471 Søndersø Matrikelnummer 8ad, 26e, 36i og del af 36h Haarslev By, Haarslev Virksomhedens ejer Haarslev Industries A/S CVR nr P-nr Telefonnummer Hovedaktivitet Biaktivitet Branchebetegnelse A205 (hovedaktivitet): Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m2 eller derover. A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m³ pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Sagsnr Side 2 af 37

3 Læsevejledning Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 1. del indeholder vilkår, samt oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 2. del indeholder en miljøteknisk vurdering af ansøgningen, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden giver anledning til. Det er i dette afsnit at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår. Side 3 af 37

4 1. Vilkår Generelt Indretning og drift Støj og vibrationer Luftforurening Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Driftsjournal Generelle forhold Klagevejledning Miljøteknisk vurdering Ansøger Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 34 og 40a Lovgrundlag Sagsakter Virksomhedens placering Indretning og drift Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luft/lugt Fyringsanlæg Spildevand Støj/vibrationer Affald Jord og grundvandsforurening Tanke Renere teknologi Konklusion Appendiks A Bilag 1: Beliggenhedsplan, Virksomhedens beliggenhed i forhold til omgivelserne. Bilag 2: Overordnet plan af virksomheden 1:4000 Bilag 3: Indretningsplan for malerhaller (Bilag 6.3 i ansøgningen). Bilag 4: Placering af afkast (Bilag 3.2 i ansøgningen) Bilag Oversigt over fyringsanlæg. Indretning og emissioner Bilag OML-beregninger for malekabiner Bilag 13.1 Oversigt over olietanke Bilag 16.1 Interne køreveje indendørs Bilag 16.2 Interne køreveje udendørs Side 4 af 37

5 Kommunens afgørelse Miljøgodkendelse Nordfyns kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S. Godkendelsen omfatter alle nye og eksisterende male-aktiviteter på virksomheden, samt fyringsanlæg på virksomheden. Vilkårene i denne godkendelse erstatter vilkårene for vådlakering og fyringsanlæg i virksomhedens gamle godkendelse fra 25. juni Vilkårene for det eksisterende vådlakeringsanlæg og fyringsanlæggene meddeles som påbud efter 41 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 9. oktober Godkendelsen bygger på oplysningerne i virksomhedens miljøansøgning, samt på de forudsætninger, der er anført i afsnit 2: miljøtekniske redegørelse, og meddeles på følgende særlige vilkår: Vilkårene er fastsat i henhold til 33 og 41 i miljøbeskyttelsesloven 1 og reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen 2. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i virksomhedens ansøgning, medmindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene Generelt 1. Vilkår 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer Side 5 af 37

6 vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Indretning og drift Vådlakeringsanlægget 3. Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. 4. Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i haller er undertryk under drift. Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder. Ved ventilationssvigt skal malingspåføring straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt. 5. I procesafkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer. 6. Vådlakeringsanlægget må kun vær i drift i dagtimerne tidsperioden kl alle dage. Fyringsanlæggene 7. Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. 8. Oliefyrene skal være tilmeldt en serviceordning ved olieselskab eller olieservicefirma. Overstiger energimålingen energistyrelsens grænseværdier på 10 pct. for røgtab eller overstiges "sodtal 1", skal der laves forbedringer eller udskiftning så grænseværdierne kan overholdes. Side 6 af 37

7 1.3. Støj og vibrationer 9. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område På grunde uden boliger i kommuneplanområde E26 I kommuneplanområde BE26, pa grunde med boliger i kommuneplanornråde E26 samt ved boliger i det åbne land Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) db(a) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) db(a) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) I boligområder (kommuneplanområderne B64, B65 og B66) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 µpa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Lavfrekvent Støj 10. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 µpa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Side 7 af 37

8 Vibrationer 11. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: KB-vægtede accelerationsniveau Områdets anvendelse db re m/s 2 Kl db Kl db Boligområder Bolig i erhvervsområder og i landzone Erhvervsområder Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier Luftforurening Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af Appendiks A. For vådlakeringsanlægget 12. Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 1. Tabel 1 Parameter Emissionsgrænseværdi mg/normal m3 Total støv fra 10 malingspåføring Zinkstøv 5 Epoxystøv 5 Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, -kabinen eller sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstøvet. 13. Virksomheden må maksimalt udlede 7,5 kg flygtige organiske stoffer pr. time. Side 8 af 37

9 14. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 2 er overholdt. Tabel 2 Parameter B-værdi mg/m 3 Malingstøv generelt 0,08 Epoxystøv 0,01 Polyurethanstøv 0,04 Zinkstøv 0,06 Blandingsfortyndere 0, Afkasthøjder og luftmængder i afkast fra maleprocesserne skal overholde de værdier der er anført i nedenstående tabel 3: Tabel 3 Afkast fra aktivitet og afkastnummer på bilag 4 Min. Afkasthøjde luftmængde over terræn (m) (m 3 /time) Maleanlæg, Hal Afkast nr. A 18 Maleanlæg, Hal 5 Afkast nr. A Fyringsanlæg 16. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 4. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved "skorsten" forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Side 9 af 37

10 Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet nominel indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas Støv CO NOx* Naturgas og < 120 kw - - biogas 120kW 50 MW Gasolie og < 120 kw vegetabilsk olie 120 kw 5 MW MW 50 MW *NOx regnet vægtmæssigt som NO2 17. Afkastene fra virksomhedens fyringsanlæg skal være indrettet med afkasthøjder, indvendig diameter og placering som angivet i Bilag 4.1. B-værdierne for NOx og CO kan overholdes på andre måder en dem der er vist i bilag 4.1. Virksomheden kan ændre på afkastene uden fornyelse af godkendelsen, hvis det inden dokumenteres for tilsynsmyndigheden med OML beregninger, at B-værdierne for NOx og CO fortsat vil være overholdt til omgivelserne Affald 18. Opfejet malingstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el.lign., som er mærket med indhold Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 19. Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 20. Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o. lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår 19. Side 10 af 37

11 21. Slam og spildolie samt kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. Beholderne skal opbevares tilsvarende farligt affald, som beskrevet i vilkår Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 23. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen Egenkontrol 24. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden af filtre og bagsiden af paint stop filtre o. lign. skal efterses visuelt mindst en gang om måneden for kontrol af utætheder. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. 25. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 12 er overholdt. For anlæg, hvor der ikke anvendes vådmalinger indeholdende zink eller epoxyforbindelser, dog kun hvis den samlede udsugede luftmængde fra vådmaleanlægget overstiger normal m3/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med normal m3/time. 26. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Side 11 af 37

12 27. Der skal foretages årlig servicering og røggasmåling på oliefyrene, der skal indeholde: Forbrændingsluftstemperatur, Røggastemperatur, sodtal, iltindhold, kulilteindhold, beregning af røgtab, samt måling af NOx. Rapporten skal dokumentere at emissionsgrænseværdierne i vilkår 16 er overholdt Driftsjournal 28. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: Tidspunkt for og karakter af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer, samt resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o. lign, eller hvis der har været alarmer. Årlig opgørelse af forbruget af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder). Service og energimåling af oliefyr. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden 1.9. Generelle forhold I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: Affaldsbekendtgørelsen 3 og Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Olietanksbekendtgørelsens bestemmelser. Olietanke til fyringsanlæg på virksomheden reguleres af bestemmelserne i Bek. om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Miljøministeriet, Nr af 21. december 2011). Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af 3 Bekendtgørelse nr.1309 af 18. december 2012 om affald Side 12 af 37

13 denne godkendelse. Flytning af afkast der har en spredningsfaktor mindre end 250 m 3 pr. sekund, skal ikke anmeldes. Afkastene skal dog fortsat være ført mindst 1m over tag. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 4. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 5. Vilkårene for det eksisterende vådlakeringsanlæg og fyringsanlæggene meddeles som påbud efter 41 i miljøbeskyttelsesloven og er derfor ikke omfattet af restbeskyttelsen. Lov om erstatning for miljøskader Virksomheden er omfattet af lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader, idet der på virksomheden er følgende aktiviteter, der er anført på bilag 1 til loven: A.4: Støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller metal, når det støvfrembringende indendørs produktionsareal er på 10 m 2 eller derover. Overfladebehandling af emner af jern, stål og metal, herunder undervognsbehandling, samt af træ eller plast med en kapacitet til forbrug af opløsningsmidler på 6 kg pr. time eller derover. A.6. Virksomheder i øvrigt med forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover. Dette betyder, at der er objektivt ansvar for eventuelle forureninger, der forvoldes efter lovens ikrafttræden, og som måtte være forårsaget af de i listepunktet angivne aktiviteter. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 6. Alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen 4 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 5 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 6 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af Lov om forurenet jord Side 13 af 37

14 eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele virksomheden påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket Klagevejledning Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Nordfyns Kommune, så klagen senest er modtaget i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Klagen kan indsendes på en af følgende måder Elektronisk via borger.dk På mail til Med post til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale der er anvendt ved behandlingen af sagen. Dato for offentliggørelse på kommunens hjemmeside samt klagefristens udløb fremgår af forsiden. Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager. Søgsmål Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål fremgår af forsiden. Side 14 af 37

15 Underretning om afgørelsen Nordfyns kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Friluftsrådet, v/søren Larsen, Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering på kommunens hjemmeside. Side 15 af 37

16 2. Miljøteknisk vurdering Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet af Nordfyns Kommune og indeholder en vurdering af det ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale planforhold. Vurderingen danner baggrund for de i godkendelsen opstillede vilkår Ansøger Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø. Matr.nr. 8ad, 26e, 36i og del af 36h Haarslev By, Haarslev CVR nr.: , P.nr.: Virksomhedens ledelse: Haarslev Industries A/S Hovedaktionær: Altor Equity Partners AB Direktion og bestyrelse: Claus Østergaard Nielsen (medejer, øverste chef) Direktion: John Meyer, CEO (Adm. direktør) Bestyrelse: Leif Østergaard Nielsen Bestyrelse: Jan Vestergaard Olsen Bestyrelse: Søren Dan Johansen Bestyrelse: Peter Christopher Vestermark Bason Bestyrelse: Thomas Stegeager Kvorning Bestyrelse: Bengt Maunsbach Bestyrelse: Ola Erici (Bestyrelse, direktion, miljøansvarlig) Kontaktperson, miljøansvarlig: John Hammer, mail: tlf , mob Kent Steffensen, mail: mob Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 34 og 40a Af miljøbeskyttelseslovens 7 34, stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40a. 7 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. (miljøbeskyttelsesloven) Side 16 af 37

17 Hverken virksomheden eller personer i virksomhedens ledelse er anført i dette register. Der kan derfor meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Søgningen i registret er ludført 10. september 2014 kl Lovgrundlag Haarslev Industries A/S ønsker at udvide deres kapacitet til overfladebehandling. Denne del af produktionen har tidligere foregået eksternt. Der er pt. en malekabine på virksomheden. Der er investeret i ny malekabine i foråret 2014 og den ønsket taget i brug hurtigst muligt. Vilkårene i miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap og 41 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 8. Haarslev Industries A/S er en miljøgodkendt virksomhed med listepunktet A205: Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m2 eller derover. Virksomheden har derudover biaktiviteterne sandblæsning samt vådlakering, der begge er omfattet af listepunkt A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m³ pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1. Herudover kommer virksomhedens samlede nominelle indfyrede effekt på fyringsanlæg, med denne udvidelse op over 5 MW og bliver dermed omfattet af listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW Listepunkt A 203, A205 og G201 er på Bilag 1 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 9. Der skal derfor meddeles godkendelse efter standardvilkårene for den del af produktionen der er omfattet af listepunkterne. Meddelelse af standardvilkår for den del af virksomhedens produktion der er godkendt i miljøgodkendelse af 25. juni 2004, meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41. VVM-bekendtgørelsen 10 Virksomheden er ikke omfattet af reglerne for VVM. 8 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. 9 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Side 17 af 37

18 Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn 11 og vil modtage miljøtilsyn efter bestemmelserne i denne. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 12. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Taksten for 2014 er 302,95 kr./time. Timetaksten vil blive reguleret hvert år, og offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside Sagsakter - Ansøgning af om tillæg til miljøgodkendelse med tilhørende bilag og beregninger - Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af Haarslev Industries A/S fra 25. juni 2004 med tilhørende miljøtekniske redegørelse. - Supplerende oplysninger modtaget Ansøgning om miljøgodkendelse G201: Anlæg 5 MW - 50 MW modtaget Et udkast til afgørelse har været fremsendt til virksomheden til kommentering og som varsel om påbud. Afgørelsen er tilrettet efter virksomhedens kommentarer. Virksomhedens kommentarer er: Vi laver ikke landbrugs maskiner punkt 2.3 Der står flere steder Haarslev A/S, officielt hedder vi Haarslev Industries A/S og herefter Haarslev Industries eller Haarslev Industries A/S Ellers synes jeg det ser fornuftigt ud Virksomhedens placering Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1 og 2. Virksomheden er beliggende på matrikelnummer 8ad, 26e, 36i og del af 36h Haarslev By, Haarslev. Virksomheden er, i henhold til Kommuneplan for Nordfyns Kommune, beliggende i erhvervsområde E26, som er omfattet af lokalplan nr. 105 for Søndersø Kommune. Virksomheden og udvidelsen af denne er i overensstemmelse med plangrundlaget. 11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15.maj 2013 om miljøtilsyn 12 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Side 18 af 37

19 Til- og frakørsel til virksomheden skal foregå via Kærvænget. Herved minimeres miljømæssige gener for de omboende. Udvidelsen vil ikke betyde ændringer i trafikken for området. Virksomheden er placeret i udkanten af landsbyen Hårslev. Mod nord, øst og vest grænser virksomheden op til boligområder. Mod syd grænser den op til åbent land. I lokalplanen paragraf 3.3 er bestemt, at virksomheden skal overholde de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser for støjpåvirkning af omgivelserne, såvel indenfor som uden for lokalplanområdet. Bilag 2 til lokalplanen viser Søndersø Kommunes vurdering af zonestatus for de forskellige boligområder i Hårslev. Husene langs Bogensevej er angivet til blandet bolig og erhverv. Resten er boligområde. Lokalplanområder er udlagt til industri mede støjgrænse på 60 db(a). På grund af virksomhedens beliggenhed tæt på boligområder, vil det være støjgrænser for boligområde, der er gældende nord og øst for virksomheden, blandet bolig og erhverv vest for virksomheden, samt ved boliger syd for virksomheden. Det vil være støjbidraget fra den samlede virksomhed der skal overholde støjgrænserne. Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og i opland til Hårslev vandværk. Der skal derfor tages særligt hensyn til beskyttelse af grundvandet. Der er ikke konstateret jordforurening på virksomheden. Kommunen vurderer, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med områdets formål og kan drives uden uacceptable gener for omgivelserne Indretning og drift Haarslev Industries A/S har i ansøgningen oplyst følgende. Ansøgningen og miljøgodkendelsen omhandler kun alle maleaktiviteter på virksomheden. Ansøgningen er suppleret med ansøgning om biaktivitet G201: Fyringsanlæg med samlet indfyret effekt på 5 50 MW. En kort beskrivelse af alle virksomhedens aktiviteter ses herunder: Hovedaktivitet, A205: Stansning, prægning og klipning. Massebevarende kold bearbejdning som bukning og valsning. Afkortning af stangmaterialer ved klipning og savning. Herudover svejsning, skæring, fræsning, drejning, slibning. Biaktivitet, A203: Maling (vådmaleanlæg) Blæserensning (blæserensning stålgrit + blæserensning glaskugler) Side 19 af 37

20 Andet: Afsyring/bejdsning af svejsninger. Energianlæg (olie- og gasfyringsanlæg). Beskrivelse af maleanlægget og processen Haarslev Industries A/S har en eksisterende malekabine på ca. 36 m 2 (3,6 m x 10 m) godkendt i Virksomheden ønsker at etablere en ny malekabine på ca. 140 m m 2 tørresluse, til at supplere den eksisterende. I forbindelse med etablering af den nye malekabine skal der foretages flere bygningsændringer. Dette omfatter f.eks. etablering af nye flugtveje samt andre relevante ændringer. Dertil kommer etablering af filtersystem, udsugningsenhed mv. Hele det nye anlæg etableres inde i eksisterende bygninger (nr. 5 og nr. 2), og der vil dermed ikke blive foretaget udvidelser i forhold til det samlede bebyggede areal. Hallen ønskes etableret i eksisterende hal nr. 5. Afkast fra den nye hal ønskes placeret på hal 2 (eksisterende malehal) i umiddelbar nærhed af eksisterende afkast på 20 meter over terræn. Både det nye afkast og det eksisterende afkast indrettes med målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Der skal endvidere foretages en tilpasning af det eksisterende blandeområde i bygning 2, (så opblanding af maling til begge kabiner er samlet) samt udføres renovering af det eksisterende filteranlæg, tilhørende den eksisterende malekabine i hal 2. Virksomheden har i supplerende oplysninger beskrevet, at kabinen vil blive indrettet så den kan overholde standardvilkår 3 og 4. På begge afkast etableres Paintstopfilter med en rensegrad på 99,65 og et VNF 290 efterfilter. Efterfilteret skal sikre at den sidste rest af støv fjernes, således at ventilatoren ikke påvirkes. Jf. standardvilkårene for A anses emissionsgrænseværdien for totalstøv at være overholdt, hvis der er installeret et filter, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingsstøvet. Leverandøren af filtrene har oplyst at de valgte filtre er særdeles effektive og vurderer at de to filtre i kombination kan rense helt ned til ca. 1 mg/nm 3, dvs. ca. 10 gange under grænseværdien. De anvendte filtre sikrer en bedre rensning end det krævede ift. støvemissioner. Placering af malerhallen fremgår af bilag 2 og 3. Oversigt over placeringen af virksomhedens afkast fremgår af bilag 4. Det vurderes at indretningen er i overensstemmelse med kravene i standard vilkår 3-6 for vådlakeringsanlæg. Side 20 af 37

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere