EKE 30-2 ac. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03"

Transkript

1 EKE 30-2 ac Dritsanvisning K

2 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne gives i en kort, overskuelig orm. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består a kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne dritsvejledning indeholder dokumentation or lere orskellige truckmodeller. Ved betjening og udørelse a servicearbejder skal man sørge or, at det er den beskrivelse, der gælder or den aktuelle truck, der anvendes. m Sikkerhedsanvisninger og vigtige orklaringer er markeret med ølgende piktogrammer: Står oran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes or at undgå are or mennesker. Står oran anvisninger, der skal overholdes or at undgå materielle skader. Står oran anvisninger og orklaringer. t o Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om orståelse or, at vi bliver nødt til at orbeholde os ret til ændringer, hvad angår orm, udstyr og teknik. Indholdet i denne dritsvejledning kan deror ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne dritsvejledning har JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschat m Stadtrand Hamburg - TYSKLND Tl.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsortegnelse B Hensigtsmæssig anvendelse Beskrivelse a køretøjet 1 Beskrivelse a brug... B 1 2 Modul- og unktionsbeskrivelse... B Køretøj... B 3 3 Tekniske data standardudørelse... B Kapacitetsdata... B Dimensioner... B EN-normer... B Dritsbetingelser... B Tekniske beskrivelse - lastoptagningsgrej... B 7 4 mærkninspunkter og typeskilter... B Typeskilt, køretøj... B 8 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Kranlæsning... C 1 2 Første igangsætning... C 2 3 Stopbremsens transportsikring... C 2 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser or omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Frilægning a batteri... D 2 4 Opladning a batteri... D og påmontering a batteri... D 4 6 Inormations- og serviceindikator (LIS)... D 5 I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit... E 1 2 Beskrivelse a betjenings- og indikatorelementer... E 2 3 Ibrugtagning a køretøjet... E Nødstopindretning... E 6 4 rbejde med trucken... E Sikkerhedsregler or kørsel... E Kørsel, styring, bremsning... E Optagning og nedsætning a kollier... E Parkering a køretøjet i sikret tilstand... E 10 5 Fejlahjælpning... E 11 6 Nøddrit... E Mekanisk reservestyring... E Elektrisk nøddrit... E 13 F Vedligeholdelse a trucken 1 Dritssikkerhed og miljøbeskyttelse... F 1 2 Sikkerhedsorskriter or vedligeholdelse... F 1 3 Service og inspektion... F 3 4 Servicetjekliste EKE 30-2 ac... F 4 5 Smøreplan EKE 30-2 ac... F Dritsmidler... F 7 6 Henvisninger til service... F Forberedelse a køretøjet til service- og vedligeholdelsesarbejde... F Åbning a køretøjsdør... F Opklapning a balkon... F Åbning a ratstyring... F Kontrol a elektriske sikringer... F Fornyet ibrugtagning... F 11 7 Oplægning a trucken... F Forholdsregler ør oplægning... F Forholdsregler under oplægningen... F Fornyet ibrugtagning eter oplægningen... F 12 8 Sikkerhedskontrol eter tidsinterval og usædvanlige hændelser (D: UVV-kontrol i henhold til den tyske UVV-orskrit BGV D27)... F 12 I 2

6 Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler or bestemmelses- og orskritsmæssig anvendelse a trucks (VDM) er indeholdt i leveringen a dette køretøj. Den er en del a denne dritsanvisning og skal absolut overholdes. Nationale orskriter gælder uden indskrænkning. Trucken som beskrives i denne dritsanvisning er et køretøj, der er konstrueret til at løte og transportere læsseenheder. Det skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne dritsanvisning. nden anvendelse er ikke eter bestemmelsen og kan medøre skader på personer, køretøj eller materiel. Frem or alt skal man undgå overbelastning gennem or tung eller ensidigt optagen last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i brandarlige eller eksplosive områder, ej heller i områder, der er rustremkaldende eller stærkt støvede. m Dritsherrens pligter: Ved dritsherre orstås i denne dritsanvisning hver naturlig eller juridisk person, der selv bruger trucken eller på hvis vegne køretøjet bruges. I specielle tilælde (.eks. ved leasing, udlejning) er dritsherren den person, som det i henhold til den trune kontraktsmæssige overenskomst mellem ejer og bruger a trucken påhviler at overholde de nævnte dritspligter. Dritsherren skal sikre sig, at køretøjet kun anvendes eter bestemmelsen og at are a enhver art or brugerens eller tredjemands liv og sundhed undgås. Desuden skal han sørge or, at rbejdstilsynets sikkerhedsreglementer, andre sikkerhedstekniske regler samt drits-, service- og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Dritsherren skal sikre sig, at alle brugere har læst og orstået denne dritsanvisning. I tilælde a ignorering a denne dritsanvisning bortalder vores garanti. Dette samme gælder i tilælde, hvor der udøres usagkyndigt arbejde på genstanden a kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse ra leverandørens kundeservice. Påmontering a tilbehørsdele: På- og indbygning a ekstra indretninger, der griber ind i køretøjets unktioner eller udvider disse, er kun tilladt eter skritlig tilladelse ra producenten. I givet ald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse ra producenten DK 1

7 DK

8 B Beskrivelse a køretøjet 1 Beskrivelse a brug Køretøjet er en elektrisk gaelløter med sæde på siden og i irehjulsudørelse med to drivenheder og elektrisk styring med to styremotorer. Gaelløteren er beregnet til brug på plane undergrunde til transport a gods. Der kan transporteres paller med åben side til gulvet eller tværbrædder uden or lasthjulenes eller rullevognens område. Løteevnen remgår a typeskiltet eller løtekratskiltet Qmax. Løtegalernes dimensioner er planlagt til type og antal a paller eller rullevogne, som skal transporteres. Der er blevet sat stor pris på ørerpladsens ergonomiske udormning og arbejdssikkerheden. Betjeningselementerne er placeret praktisk og overskueligt samt tilpasset transportopgaven. Køretøjstyper og bæreevne: Type EKE 30-2 ac Løteevne 3000 kg 1002.DK B 1

9 2 Modul- og unktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Inormations- og serviceindikator 8 t Kørepedal (LIS) 2 t Hydraulikstyreknap 9 t Førersæde 3 t Stopbremse 10 t Løteindretning 4 t Tændingslås 11 t Drivhjul 5 t Hovedabryder 12 t Kontakt nøddrit (nødstop) 6 t Førerdør 13 t Sikkerhedsselet 7 t Bremsepedal t = standardudstyr o = ekstra udstyr 1002.DK B 2

10 2.1 Køretøj Sikkerhedsanordninger: Lukket, glat køretøjskontur. Drivhjulene (11) er beklædte med en stabil kollisionsbeskyttelse.den beskytter mod beskadigelser a lasten.med tændingslåsen (4) resp. med hovedabryderen (nødstop) (5) kan alle elektriske unktioner abrydes i tilælde a are. Ved ikke lukket ørerdør abrydes køreunktionen. Opbygning: Gaelløteren er et 4-hjuls køretøj med to styrede drivhjul (11). En balkon med integrerede armaturer, der er let at åbne, adækning a motorrummet samt den drejelig klap byder på god tilgængelighed til alle aggregater or serviceteknikeren. Betjeningselementerne er placeret ergonomisk. Køredrev: De to komplette drivenheder er skruet ast på køretøjets chassis. To aststående treasede motorer med en ydelse på 6 kw hver driver drivhjulene (11) via en cylindrisk tandhjulsudveksling. De elektroniske kørestrømsstyringer sørger or trinløse omdrejningstal hos køremotorerne og dermed or jævn start a kørsel uden ryk, kratig acceleration og elektronisk styret bremsning med energigenvinding. Graden or energigenvinding kan indstilles via LIS. Styring: Styring via cylindriske tandhjul med to styredrev og seriemæssigt uldstændig elektronisk styring.de drejeligt lejrede gear kan drejes 90 til begge sider. Betjenings- og indikatorelementer: Betjeningselementerne og indikatorelementerne er anbragt let overskueligt ved ørerpladsen. Hydraulikstyreknappen (2) gør enhåndsbetjening a unktionerne kørselsretning, løtning/sænkning og horn mulig.derudover er den beregnet til diagonal kørsel i orbindelse med kørepedalen.inormations- og serviceindikator (LIS) (1) med stor skærm i LCD-teknologi samt integreret dritstimetæller og batterialadeindikator med unktion til abrydelse a løtning. Hydraulisk anlæg: Løte- og sænkeunktionerne udløses med hydraulikstyreknappen. Gennem aktivering a løteunktionen starter pumpeaggregatet omgående og transporterer hydraulikolie ra olietanken til løtecylinderen. Elektrisk anlæg: 48-volts anlæg som toleder-system. To trinløse elektroniske kørestrømsstyringer og to elektriske ratstyringen er standard. Bremseanlæg: To uahængige bremsesystemer virker på drivhjulet. Dritsbremsen som hydraulisk tromlebremse med asbestrie bremsebelægninger aktiveres med odpedalen. Stopbremsen (3) virker mekanisk (trykjeder) via tovtræk på tromlebremsen. Bremsevæskens niveau overvåges a inormations- og serviceindikatoren (LIS). En advarselslampe lyser, når stopbremsen er aktiveret. Forstyrrelser i styre- og håndbremsesystemet (udløsning a nødstop) vises på displayet a inormations- og serviceindikatoren (LIS) DK B 3

11 3 Tekniske data standardudørelse ngivelse a tekniske data i henhold til VDI Ret til tekniske ændringer og suppleringer orbeholdes. 3.1 Kapacitetsdata Betegnelse EKE 30-2 ac Q Nominel bæreevne 3000 kg C Lasttyngdepunktastand ved standardgaellængde * ) 1800 mm Kørehastighed med / uden mærkelast 18,1 / 18,3 km/h Løtehastighed med / uden mærkelast 2,6 / 3,0 cm/s Sænkehastighed med / uden mærkelast 3,0 / 2,9 cm/s * ) Ensartet belastning i hele gaellængden h 7 l 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1002.DK h3 290 l 2 y m 2 h13 l 1 b 2 b 10 b11 b5 s e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.2 Dimensioner (alle mål i mm) Betegnelse Standard h 3 Løt 115 h 7 Sædehøjde 1450 h 13 Sænket højde a løtegael l 1 Totallængde 4855 l 2 Forpartilængde 1255 b 2 Køretøjsbredde 1000 b 5 Ydre gaelastand 580 b 10 Sporvidde, drev 604 b 11 Sporvidde, lastdel 380 W a Venderadius 3900 st rbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på langs 5055 Sikkerhedsastand 200 Egenvægt: Se typeskilt, køretøj 1002.DK B 5

13 3.3 EN-normer Vedvarende lydtrykniveau: 68 db() i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en ilg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrit, løtedrit og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved ørerens øre. Vibration: 0,96 m/s 2 i henhold til EN Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel a orhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræter, at grænseværdierne or elektromagnetiske ostyrrelser samt støjimmunitet overholdes samt at der oretages kontrol a aladningen a statisk elektricitet iht. EN samt de deri nævnte normative reerencer Ændringer a elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun oretages med skritlig tilladelse ra producenten. 3.4 Dritsbetingelser Omgivelsestemperatur - under drit: 5 C til 40 C Ved permanent anvendelse ved temperaturer under 5 C eller i kølehus resp. ved ekstreme temperatur- eller lutugtighedsskit kræves der specielt udstyr og godkendelse til trucks DK B 6

14 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg 3.5 Tekniske beskrivelse - lastoptagningsgrej Løteanordning: Løteanordningen (10) med løtegalen er orbundet med chassiset via løtecylinderen og løtestængerne. Løtning a løtegalen sker ved at løtecylinderen køres ud, mens løtehjulsholderen samtidigt drejes ved hjælp a løtestængerne. 4 mærkninspunkter og typeskilter 14 Qmax 3000kg Pos. Betegnelse 14 Typeskilt, køretøj 15 Løteevne Qmax 16 nslagspunkt or kranlæsning 17 Skilt Fare or indeklemning 18 UVV-kontrolmærkat 1002.DK B 7

15 4.1 Typeskilt, køretøj Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 19 Type 26 Drivkrat i kw 20 Serie-nr. 27 Kunde-nr. 21 Nominel bæreevne i kg 28 Batterivægt min/max i kg 22 Batteri: Spænding V 29 Egenvægt uden batteri i kg 23 Producent 30 Byggeår 24 Ordre-nr. 31 Producent-logo 25 Tyngdepunktsastand i mm Ved spørgsmål vedrørende køretøjet resp. ved reservedelsbestillinger skal serienummeret (20) angives DK B 8

16 C Transport og ørste ibrugtagning 1 Kranlæsning m nvend kun løtegrej med tilstrækkelig løteevne (læssevægt se typeskiltet på køretøjet). m Blindproppen på lastdelen jernes og to ringskruer (1) skrues ind. Til læsning a køretøjet med kranredskaber, hænges læssekroge ind i ringskruerne (1) og i løteanordningen (2) på begge sider. Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Køretøjet skal sikres med kiler mod at rulle utilsigtet væk! Kranredskabet astgøres således på anslagspunkterne, at det under ingen omstændigheder kan glide væk og ikke berører tilbygningsdele under løtningen. 1 2 Bevægelse a køretøjet uden batteri Transportsikringen orhindrer aktivering a stopbremsen. Køretøjet er ubremset i denne tilstand! Bremsepedalen trædes ned. Køretøjet skal med aktiveret dritsbremse sikres mod at rulle væk! Sikringskilerne jernes. Dritsbremsen løsnes. Nu kan køretøjet trækkes eller skubbes. Styring er kun mulig med den mekaniske reservestyring DK C 1

17 2 Første igangsætning m Køretøjet må kun anvendes med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm ødelægger de elektroniske komponenter. Kabelorbindelserne til batteriet (slæbekabel) skal være kortere end 6 m. Til oprettelse a den dritsklare tilstand eter levering eller transport skal ølgende arbejder udgøres: Evt. monteres batteriet; batterikablet må ikke beskadiges. Batteriet oplades (se kapitel D). Evt. jernes stopbremsens transportsikring! (Se asnit 3). Køretøjet tages som oreskrevet i brug (se kapitel E). 3 Stopbremsens transportsikring Før igangsætning a køretøjet skal transportsikringen jernes. Transportsikringen er beregnet til astlåsning a trykjederen, som aktiverer stopbremsen, således at køretøjet er ubremset i strømløs tilstand. Transportsikringen anvendes, når køretøjet ikke leveres med et opladet batteri. Transportsikringen består a en KL-låsering (3) på et rødt kabelbånd, som rager synligt rem ra sædedøren. KL-låseringen er anbragt på magnetens jernanker. Herigennem orhindres, at trykjederen aktiverer bremsen. Fjernelse a transportsikring: m Det opladede batteri tilsluttes. Sædedøren åbnes (se kapitel F). KL-låseringen (3) trækkes med kabelbåndet a jernankeret. KL-låseringen nummer to, som er anbragt på trækankeret, må ikke jernes ved igangsætningen! Sædedøren lukkes og alåses. Hovedabryderen og nøglekontakten slås til igen. Nu er køretøjet klart til brug DK C 2

18 D Batteri - Service, opladning, skit 1 Sikkerhedsbestemmelser or omgangen med syrebatterier Før al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, service og skit a batterier må kun oretages a dertil uddannet personale. Denne dritsanvisning og orskriter ra batteriets og ladestationens abrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesoranstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild orbudt. Der må ikke beinde sig brændbare stoer eller gnistdannende dritsmidler inden or en astand på mindst 2 m ra det område, hvor trukken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udlutet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i poledt og sidde ast. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. m m Bortskaelse a batteri: Bortskaelse a batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse a de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaelse. Fabrikantens anvisninger vedrørende bortskaelse skal absolut respekteres. Sørg or ør lukning a batteriaskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er gitig og ætsende. Deror skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Der må kun anvendes batterier med lukket cellekasse. Batteriets vægt og dimensioner har betydelig indlydelse på køretøjets dritssikkerhed. Udskitning a batteriudstyret er kun tilladt med producentens tilladelse DK D 1

19 2 Batterityper lt eter brug orsynes køretøjet med orskellige batterityper. Den eterølgende tabel viser under angivelse a kapacitet, hvilke kombinationer er beregnede som standard: 48V - PzS - Batteri, vedligeholdelsesvenlig 48V - PzS - Batteri, vedligeholdelsesri 2 x 500 h 1000 h Batterivægtene remgår a batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en non-slip isoleringsmåtte. Batterivægt og -dimensioner har betydelig indlydelse på køretøjets stabilitet. Skit a batteriudstyret er kun tilladt med godkendelse ra producenten. 3 Frilægning a batteri Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Batteristikket og stikkontakten må kun orbindes og adskilles, når køretøjet og ladeapparatet er koblet ra. Døren åbnes. Unbrakoskruerne (1) jernes. Balkonen (2) klappes op DK D 2

20 4 Opladning a batteri Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Under opladningen a det vedligeholdelsesvenlige batteri battericellernes overlader ligge rie or at sikre tilstrækkelig ventilation. Dette er ikke nødvendigt ved den vedligeholdelsesrie version.der må ikke lægges genstande a metal på batteriet. Før opladningen skal samtlige kabel- og stikorbindelser kontrolleres or synlige beskadigelser. Batteriladestationens ladekabel (4) orbindes med batteristikket (3), og ladeapparatet indkobles. Oplad batteriet iht. til orskriterne ra batteriets og ladestationens abrikant. Sikkerhedsbestemmelserne ra batteriets og ladestationens producent skal overholdes DK D 3

21 5 - og påmontering a batteri Batteriet rilægges (se asnit 3). For at undgå kortslutninger skal batterier med åbne poler eller orbindelser dækkes a med en gummimåtte. Ved batteriskit med kranredskab skal der tages højde or tilstrækkelig løteevne (se batterivægten på batteritypeskiltet på cellekassen). Kranredskabet skal udøve et lodret træk or at cellekassen ikke trykkes sammen. Krogene skal anbringes således, at de ikke kan alde ned på battericellerne, når kranredskabet er slapt. Kranredskabet astgøres (5). Batteriet løtes ud. Ved udskitning a batteriet må der kun anvendes et a samme slags. Ekstravægte må ikke jernes og deres position ikke orandres. Indbygning oretages i omvendt rækkeølge. Eter genmontering skal alle kabel- og stikorbindelser kontrolleres or synlige beskadigelser DK D 4

22 6 Inormations- og serviceindikator (LIS) m Batterialadeindikator: Opladningstilstanden a batteriete (6) vises i trin på 10% på LIS's display. Den seriemæssige indstilling a batterialadeindikatoren / aladevogteren sker på standardbatterier. Ved anvendelse a vedligeholdelsesrie batterier skal indikatoren indstilles således, at symbolet T (7) vises bag procentangivelsen. Hvis denne indstilling ikke oretagse, kan batteriet beskadiges på grund a dybdealadning. For en indstilling a instrumentet skal producentens service kontaktes BTT :040% T 471h Ved en batteri-restkapacitet på 20% or standardbatterier resp. 40% or vedligeholdelsesrie batterier en batteriopladning nødvendig. Batterialadevogter: Ved underskridelse a restkapaciteten abrydes løteunktionen. Der vises en tilsvarende melding på LIS. Løteunktionen rigives ørst igen, når det tilsluttede batteri mindst er opladet 70%. Dritstimetæller: Dritstimerne (8) vises ved siden a batteriets opladningstilstand. Dritstimetælleren viser den totale tid a køre- og løtebevægelserne DK D 5

23 D DK

24 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser or truckens drit Køretilladelse: Trucken må kun anvendes a egnede personer, som er uddannet til at øre det, har vist deres evner til at køre og håndtere byrder over or arbejdsgiver eller dennes stedortræder og a ham er blevet pådraget dette hverv. Førerens rettigheder og pligter; adærdsregler: Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter og være instrueret i betjeningen a trucken samt være bekendt med indholdet i denne dritsanvisning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, som anvendes med gående ører, skal der bruges sikkerhedssko ved betjeningen. Forbud mod benyttelse gennem uvedkommende personer: Føreren er ansvarlig or trucken i brugstiden. Han skal orbyde uvedkommende personer at køre eller aktivere trucken. Personer må ikke medtages eller løtes. Beskadigelser og mangler: Beskadigelser og ejl på trucken eller ekstraaggregater skal straks meldes til tilsynsørende. Dritsusikre trucks (.eks. slidte hjul eller deekte bremser) må ikke anvendes, ør de er blevet orskritsmæssigt repareret. Reparationer: Uden særlig uddannelse eller tilladelse må øreren ikke oretage reparationer eller ændringer på trucken. Under ingen omstændigheder må han sætte sikkerhedsindretninger eller abrydere ud a unktion eller omstille dem. Risikozone: Risikozonen er det område, hvor personer er udsat or are gennem truckens køre- eller løte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsaggregater (.eks. galer eller tilbygningsaggregater) eller transportgodset. Dertil hører også det område, som kan være udsat or nedaldende gods, eller en arbejdsindretning, der sænkes/alder ned. Uvedkommende personer skal bortvises ra risikozonen. Ved personare skal der gives advarselstegn rettidigt. Trucken skal straks standses, hvis uvedkommende personer ikke orlader risikozonen til trods or advarslen. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: De her beskrevne sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarselshenvisninger skal absolut overholdes. E 1

25 2 Beskrivelse a betjenings- og indikatorelementer Pos. Betjenings- resp. indikatorelement Funktion 1 Rat t Køretøjet styres i den ønskede retning 2 Inormations- og serviceindikator (LIS) t Visning a vigtige køre- og løteparametre; advarselsmeldinger, ejlbetjeningshenvisninger og servicemeldinger (se asnit 5) 3 Kontrak - ørersædevarme o Til- og rakobling a ørersædevame 4 Kontrollampe - krybekørsel t Viser, at den maksimale kørehastighed er reduceret, når den lyser 5 Kontakt - krybekørsel t Til- og rakobling a krybekørsel 6 Hydraulikstyreknap t Løtning og sænkning, orskydning og drejning 7 Trykknap dvarselssignal t Udløser et advarselssignal, når den trykkes 8 Kørselsretningskontakt t Den ønskede kørselsretning orvælges 9 Kontakt - stopbremse t Stopbremsen aktiveres resp. løsnes 10 Nøglekontakt t Til til- og rakobling a batterispændingen til køretøjet. Rød nøgle (nr. 702): - til bruger Grå nøgle (nr. 738): - til service og værksted 11 Hovedabryder (nødstop) t Strømkredsen abrydes, alle elektriske unktioner abrydes og køretøjet tvangsbremses. 12 Kontrollampe - nøddrit t Viser, at nøddrit er aktiveret, når den lyser. 13 Kontrollampe - ørersædevarme o Viser, at ørersædevarme er aktiveret, når den lyser. 14 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst. 15 Bremsepedal t Køretøjet bremses. 16 Kontakt - nøddrit t Forbikobler ratstyringen 17 Førersæde længdeindstilling t Skal indstilles ør hver kørsel 18 Diskusstøtte t Individuel tilpasning a rygpolstret 19 Indstilling a ryglæn t Førersædets ryglæn kan indstilles. 20 Fører - sædedæmpning t Indstilling a ørervægten or optimal sædedæmpning. Den indstillede vægt vises. t = serieudstyr o = ekstra udstyr E 2

26 E 3

27 3 Ibrugtagning a køretøjet Før køretøjet tages i brug, betjenes eller ør en kolli løtes, skal øreren overbevise sig om, at der ikke opholder sig nogen inden or arezonen. Kontrol og arbejde ør den daglige igangsætning Hele køretøjet (især hjul og lastoptagningsgrej) skal synskontrolleres or synlige beskadigelser. Batteriikseringen og kabeltilslutningerne skal underkastes en visuel kontrol. Indstilling a ørersæde For at opnå en optimal sædedæmpning, skal ørersædet indstilles til ørerens vægt. Førervægten indstilles med tomt ørersæde. Vægtindstillingshåndtaget (20) klappes remad og ørervægten indstilles (kan alæses i vinduet). Vægtindstillingshåndtaget bringes til udgangsstillingen. Sæt Dem på ørersædet. Låsehåndtaget (17) trækkes opad og ørersædet bringes i den rigtige siddeposition ved at skubbe det rem og tilbage. Låsehåndtaget lades komme i indgreb. Håndhjulet (18) drejes højre eller venstre or at tilpasse rygpolstret individuelt. Håndtaget (19) til indstilling a ryglænet trækkes. Ryglænet bringes i den ønskede position og dereter slippes håndtaget. Førersædet løtes til den ønskede højde og lades gå i indgreb. Når ørersædet løtes over det sidste trin (stoppet), sænker ørersædet sig til den nederste position. Sørg or, at ørersædelåsen er gået sikkert i indgreb i den indstillede position. Indstillingen a ørersædet må ikke ændres under kørselen! Indstillingen a ørersædet reerer til den seriemæssige standardudørelse. Følg producentens beskrivelse a indstillingen i tilælde a anden udørelse. Vær ved indstillingen opmærksom på, at alle betjeningselementer er godt tilgængelige. E 4

28 nvendelse a sikkerhedssele Tag ved hver kørsel sikkerheddsselen (21) på! Selelåsen skal komme hørbart i indgreb, når den lukkes. Sikkerhedsselen (21) lægges uden snoninger og stramt over bækkenet (den må ikke lægges over aste eller skrøbelige genstande i tøjets lommer). Sikkerhedsselen (21) bør ligge så tæt mod bækkenet som muligt. Åbning a sikkerhedssele Den røde tast på låsedelen trykkes. Sikkerhedsselen (21) må ikke klemmes inde eller skure mod skarpe kantern. Indkobling a køretøjet Eter parkering kan der orekomme aladninger på hjulene løbelader. Eter en kort køretid orsvinder disse aladninger igen. Hovedabryderen (11) trækkes ud. Nøglen sættes i nøglekontakten (10) og drejes mod højre til anslaget til positionen "I". dvarselssignalet (7) skal kontrolleres med hensyn til unktion. Nu er køretøjet klart til brug. Den orhåndenværende batterikapacitet vises på inormations- og serviceindikatorens (LIS) display. Bremsepedal (15) og stopbremse (9) kontrolleres med hensyn til unktion (se asnit 4.2). Den aktuelle styrestilling vises på inormations- og serviceindikatoren (LIS) E 5

29 3.1 Nødstopindretning Køretøjet er udstyret med en nødstopindretning. Eter indkobling a hovedabryderen (11) og tændingskontakt (10) sker der automatisk en sikkerhedsorespørgsel gennem ratstyringen. Udløsning a nødstop Hvis der sker en ejl i styresystemet under kørsel, som har indlydelse på brugerens sikkerhed, sker der automatisk en kontrolleret bremsning a køretøjet til stilstand. Nødstop-reset m Hovedabryderen og tændingskontakten slås ra og til igen. Hvis køretøjet står i en arezone eller reolgang eter en nødstop-udløsning, kan køretøjet kun bevæges med den mekaniske reservestyring i orbindelse med bugsering (se asnit 6)! E 6

30 4 rbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler or kørsel Veje og arbejdsområder: Der må kun køres på de veje, der er rigivet or ærdslen. Uvedkommende skal holde sig uden or arbejdsområdet. Lasten må kun opmagasineres på de steder, der er beregnet dertil. dærd under kørsel: Føreren skal tilpasse kørehastigheden eter de lokale orhold. F.eks. skal han køre langsomt i kurver, ved og i smalle passager, ved gennemkørsel a svingdøre, på uoverskuelige steder. Der skal altid holdes sikker bremseastand til oran kørende køretøjer og han skal altid have uld kontrol over trucken. Pludselig opstandsning (bortset ra nødstilælde), hurtige vendinger, overhaling på arlige eller uoverskuelige steder er orbudt. Det er orbudt at læne sig ud a og række ud a arbejdsog betjeningsområdet. Udsynsorholdene under kørsel: Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Skal der transporteres kollier, der har indvirkning på udsigten skal trucken køres med lasten bagpå. Er det ikke muligt, skal en anden person gå oran trucken til assistance. Kørsel på stigninger og hældninger: Det er kun tilladt at køre på stigninger eller hældninger, hvis disse er udlagt og deklareret som ærdselsårer og er rene, giver et godt vejgreb samt kan beærdes sikkert i.h.t. truckens tekniske speciikationer. Derved skal godset altid transporteres på den højest liggende side. Det er orbudt at vende, køre skråt på eller at parkere trucken på stigninger eller hældninger. Der må kun køres på hældninger med nedsat hastighed og med permanent beredskab til at oretage bremsning. Kørsel på elevatorer eller læssebroer: Der må kun køres ind på elevatorer eller læssebroer, hvis de har tilstrækkelig bæreevne, er egnede til kørsel i.h.t. deres konstruktion og er rigivet til kørsel a dritsherren. Disse punkter skal undersøges, ør der køres ind på dem. Trucken køres ind i en elevator med ladeenheden orrest og stilles i en position, der udelukker, at skaktens vægge berøres. Personer, der skal køre med i elevatoren, må ørst betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal orlade elevatoren ør trucken. Transportgodsets beskaenhed: Der må kun transporteres reglementeret sikret last. Der må aldrig transporteres gods, der er stablet højere end gaelstolens spids eller beskyttelsesgitteret or lasten. Kørsel med anhængere: Den angivne maksimale anhængerlast or trucken ved anhængere uden og/eller med bremser må ikke overskrides. Læsset på anhængeren skal være sikret korrekt og må ikke overskride de tilladte mål or vejene. Eter tilkobling skal øreren ør kørslen kontrollere, at anhængerkoblingen er sikret mod at gå løs. Bugserende trucks skal køres, således at sikker kørsel og nedbremsning a vogntoget er sikret ved alle kørselsbevægelser. E 7

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

V40. Instruktionsbog

V40. Instruktionsbog V40 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.

Læs mere

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION VOLVO S40 Instruktionsbog WEB EDITION KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere