ScanFront 330 Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanFront 330 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug.

2 Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR -partner har Canon Electronics Inc. certificeret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -programmet for energiøkonomi. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner og scannere. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. Denne model har ingen indstillinger til energistyring. Under fabriksindstillinger aktiveres scannerens strømsparefunktion efter 12 minutters inaktivitet. Dette interval kan ændres op til 230 minutter, før strømsparefunktionen aktiveres, men vi anbefaler, at man bruger standardindstillingen. FCC REGULATIVER (For 120 V model) Netværksscanner, Model M /M /M Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) Denne enhed skal acceptere eventuelle forstyrrelser, der modtages, herunder de forstyrrelser, der kan forårsage utilsigtede gener i driften. Bemærk: Denne enhed er testet og fundet i overensstemmelse med digitalt udstyr i Klasse B ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod forstyrrelser i en boliginstallation. Denne enhed genererer, anvender og kan udstråle radiobølgeenergi og kan give forstyrrelser på radiokommunikation, hvis den ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser på en given installation. Hvis dette udstyr faktisk forårsager forstyrrelser for modtagelse på radio- eller TV, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger: Vend eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem enheden og modtageren af signalet. Forbind enheden med en kontakt på en anden fase end den, som modtagerapparatet er tilsluttet. Bed forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjælp. Anvendelse af skærmet kabel er påkrævet for at overholde klasse B i underdel B af Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ikke ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre andet er angivet i vejledningen. Hvis sådanne ændringer eller modifikationer skal udføres, kan det være nødvendigt at afbryde driften af enheden. Canon U.S.A. Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747, USA. Tlf. +1 (800) REGULATIVER FOR RADIOFORSTYRRELSE (For 120 V-modeller) Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne i klasse B limits for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater som fastlagt i standarden for udstyr, der udsender radiostøj, kaldet Digital Apparatus, ICES-003 for branchen i Canada. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Gælder kun i CA, USA Det medfølgende batteri indeholder perchlorat og kræver måske speciel håndtering. Der findes nærmere oplysninger på hazardouswaste/perchlorate/.

3 Gælder kun i EU (og EØS) Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og dit lands gældende love. Dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted, f.eks. kan produktet udleveres til forhandleren, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det kan afleveres på en autoriseret genbrugsstation til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have en negativ påvirkning på miljøet og være sundhedsskadeligt pga. farlige substanser, der hører ind under EEE. En korrekt bortskaffelse af produktet vil samtidig bidrage til effektiv udnyttelse af de naturlige ressourcer. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr til bortskaffelse, kan du kontakte din kommune, genbrugsstation, godkendte WEEEordning eller renovationsselskab. Hvis du vil vide mere om returnering og genanvendelse af WEEE-produkter, kan du gå ind på (EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein) Modelnavne Følgende navne kan opgives til sikkerhedsregulativerne i salgsområderne for netværksscanneren. ScanFront 330: Model M Varemærker Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærke eller registrerede varemærker i andre lande. imageformula er et varemærke tilhørende Canon Electronics Inc. Microsoft, Windows og Windows Explorer og Active Directory er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat og Adobe Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON ELECTRONICS INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DOKUMENTER, DER ER SCANNET MED DETTE PRODUCT, ELLER FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DE RESULTERENDE SCANNEDE BILLEDDATA. HVIS DU VÆLGER AT KASSERE ORIGINALE DOKUMENTER, ER DU SOM KUNDE ANSVARLIG FOR AT KONTROLLERE, AT OPLYSNINGER OG BILLEDER PÅ DE SCANNEDE DOKUMENTER ER INTAKTE. DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER FOR UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN PÅ DET PRODUKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

4 Copyright libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til noget formål gives hermed uden gebyr på den betingelse, at (i) ovenstående meddelelser om copyright og denne tilladelse vises i alle kopier af softwaren og hermed forbundet dokumentation og (ii) navne Sam Leffler og Silicon Graphics må ikke anvendes i nogen annoncering eller publicity i forbindelse med softwaren uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Sam Leffler og Silicon Graphics. SOFTWAREN LEVERES SOM FOREFUNDET OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE. SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER NOGEN FORM FOR KRAV SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, UANSET OM DER ER ADVARET ELLER EJ MOD RISIKOEN FOR SKADE ELLER TAB ELLER PÅ NOGET GRUNDLAG FOR HÆFTELSE, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES BRUG ELLER FUNKTION. libjpeg Dele af denne software er delvis baseret på den Uafhængige JPEG-gruppes arbejde. MD5 er udviklet på grundlag af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest-algoritmen Copyright (c) , Paul Johnston og bidragsydere Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. Hverken forfatterens eller bidragsydernes navne må anvendes i anprisning eller kampagner for produkter, der er udviklet på grundlag af denne software uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT- INDEHAVERNE OG BIDRAGERNE SOM FOREFUNDET, OG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER ANTYDEDE GARANTIER FRASKRIVES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-INDEHAVERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG DOKUMENTEREDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNINGSKRAV, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LEVERING AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSER I FORRETNINGSFØRELSE) UANSET GRUND OG TESER OM ANSVAR OG ERSTATNING, DET VÆRE SIG PÅBERÅBELSE AF KONTRAKTLIGT, SOM OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SOM CIVIL SØGSMÅLSGRUND

5 (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER ANDET) SOM PÅ NOGEN MÅDE ER OPSTÅET VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ HVIS DER HAR VÆRET ADVARET OM RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Created Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og brug af denne software gives under forbehold af, at den identificeres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til denne software eller funktion. Der gives også licens til at skabe eller bruge afledte produkter under forbehold af, at sådanne produkter identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til det afledte produkt. RSA Data Security, Inc. fraskriver sig alle garantier vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Den stilles til rådighed som den er, uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse oplysninger skal gengives i eventuelle kopier af denne dokumentation og/eller software. Hg-PÆRER I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE BESTEMMELSER ELLER STATSLIG Opera eller Opera Software er registrerede varemærker tilhørende Opera Software ASA i Norge eller andre lande. OPERA SOFTWARE ASAS OG TREDJEPARTSLEVERANDØRERS MEDDELELSE OM OPHAVSRET SAMT BEKENDTGØRELSER I. Opera Software ASAs browser/browsermotor Opera Browser fra Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software leveres som den er og forefindes. Opera og dennes underleverandører fraskriver sig alle udtrykkelige, underforståede og lovbestemte garantierklæringer, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overholdelse af tredjeparts rettigheder. II. De nødvendige bekendtgørelser for komponenter fra tredjepart inkluderet i OperaR-browsermotoren er som følger: 1. David Gays binære/decimale beregningskode (dtoa og strtod) Forfatteren af denne software er David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 af Lucent Technologies. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre eller distribuere denne software til et hvilket som helst formål gives herved uden gebyr, forudsat at hele denne meddelelse fremgår af alle kopier af enhver software, der inkluderer en kopi eller ændring af denne software, og at den fremgår af den tilhørende dokumentation. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI. FORFATTEREN ELLER LUCENT GIVER I SÆRDELESHED INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI FOR SOFTWARENS SALGBARHED ELLER FOR DENS EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 2. OpenSSL 0.9.8e (tidligere SSLeay) OpenSSL Toolkit er dækket af en dobbelt licens, dvs. at både betingelserne i OpenSSL-licensen og den oprindelige SSLeaylicens gælder for værktøjerne. Se de faktiske licenstekster nedenfor. Faktisk er begge licenser open source-licenser af typen BSD. Eventuelle licensspørgsmål i forbindelse med OpenSSL bedes rettes til

6 OpenSSL-licens Copyright (c) The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. 3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller brugen af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 4. Navnene OpenSSL Toolkit og OpenSSL Project må ikke bruges til at støtte eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Kontakt venligst for at få en skriftlig tilladelse. 5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes OpenSSL, og OpenSSL må heller ikke indgå i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. 6. Gendistributioner af enhver art skal indeholde følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT SOM DEN ER, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER OpenSSL PROJECT ELLER DENNES BIDRAGSYDERE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson Original SSLeay-licens Copyright (C) Eric Young Alle rettigheder forbeholdes. Denne pakke er en SSL-implementation skrevet af Eric Young Denne implementation blev skrevet for at imødekomme Netscapes SSL. Dette bibliotek er gratis til kommercielt og ikke-kommercielt brug, så længe følgende betingelser bliver overholdt. Følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution, om det så er RC4, RSA, lhash, DES, osv.; ikke kun SSLkoden. SSL-dokumentationen, der følger med denne distribution, er dækket af de samme copyrightbetingelser, bortset fra at ejeren er Tim Hudson

7 Copyright er Eric Youngs, og som sådan må copyrightbeskeder i denne kode ikke fjernes. Hvis denne pakke bliver brugt i et produkt, skal Eric Young krediteres for at være forfatteren til de dele af biblioteket, der bliver brugt. Dette kan være i form af en tekstbesked ved programstart eller i dokumentationen (online eller på tryk), der leveres med pakken. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistributioner af kildekode skal indeholde copyrightbeskeden, listen af betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER FORFATTEREN ELLER BIDRAGSYDERNE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Licens- og distributionsbetingelserne for offentligt tilgængelige versioner eller afledninger af denne kode kan ikke ændres. F.eks. kan denne kode ikke blot kopieres og benyttes under en anden distributionslicens [herunder GNU Public-licensen]. 3. Alle reklamematerialer, der nævner features eller brug af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Ordet kryptografisk kan udelades, hvis rutinerne fra det anvendte bibliotek ikke er kryptografi-relaterede :-). 4. Hvis du inkluderer en Windows-specifik kode (eller en afledning deraf) fra mappen apps (applikationskode), skal du inkludere en bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER AF ERIC YOUNG, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG Copyright 2013 af CANON ELECTRONICS INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller lagring i et informationssystem, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CANON ELECTRONICS INC.

8 Introduktion Tak for dit køb af Canon imageformula ScanFront 330 netværksscanner. Læs denne vejledning grundigt, før du tager scanneren i brug, så du bliver fortrolig med alt, hvad den kan, og får det bedste ud af dens mange funktioner. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Om ScanFront 330 ScanFront 330 er en netværksscanner, som du kan bruge uden at skulle forbinde den med en computer. Du kan overføre data om et billede, der er scannet med ScanFront 330, til en fælles mappe på en server-pc eller klient-pc på netværket eller til en FTP-server*, sende dem til en printer til udskrivning**, eller levere den til en fjernplacering via eller en internetbaseret faxtjeneste. Når scanneren bruges uden et netværksmiljø, kan du også gemme billedfiler på en USB-lagerenhed. * Hvis du vil sende billedfiler til en fælles mappe på en computer på et andet segment af netværket, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. ** Hvis du vil sende billedfiler til en printer, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. Fælles mappe (Server-pc, klient-pc) Netværk Gem fil Printer FTP-server Gem fil Send Mail-server Internetbaseret faxtjeneste ScanFront USB-hukommelse Principdiagram af ScanFront i

9 Vejledninger til scanneren Følgende vejledninger leveres med Canon ScanFront 330. Sørg for at læse disse vejledninger grundigt, inden maskinen tages i brug. Installations- og brugsvejledning (Denne vejledning)* Installationsvejledning Beskriver fremgangsmåden ved opsætning af scanneren til scanning. Opsæt ScanFront i overensstemmelse med opsætningsvejledningen. Flere oplysninger om ScanFront findes i Betjeningsvejledningen og ScanFront 300/300P/ 330 VEJLEDNING (elektroniske vejledninger). Betjeningsvejledning Giver en oversigt over scannerens funktioner og beskriver den grundlæggende betjening under brug af ScanFront. Flere oplysninger om ScanFront findes i ScanFront 300/ 300P/330 VEJLEDNING (elektronisk vejledning). * Den trykte version af installations- og betjeningsvejledningen kan variere afhængig af din region. Den medfølgende cd-rom indeholder PDF-filer med installations- og betjeningsvejledningen på andre sprog. VEJLEDNING: Elektronisk vejledning Beskriver hvordan scanneren anvendes og omfatter vejledning til konfiguration af scannerindstillingerne samt oplysninger om håndtering, vedligeholdelse og fejlfinding. Denne vejledning er gemt som en PDF-fil på den medfølgende cd-rom, og der kræves Adobe Reader for at åbne den. (Du kan downloade Adobe Reader fra Adobes hjemmeside.) Symboler i denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forholdsregler i forbindelse med håndtering og instruktioner, der bør respekteres af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der er forbundet med livsfare eller personskader, hvis de ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener scanneren. FORSIGTIG Dette symbol advarer om, at der er forholdsregler, du skal iagttage i forbindelse med en given handling. Hvis handlingen ikke udføres korrekt, kan det medføre personskade eller materielle skader. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du anvender scanneren. Angiver krav og forbud i forbindelse med drift og betjening. Læs disse punkter omhyggeligt, så du kan betjene scanneren korrekt og undgår at beskadige scanneren. Tips Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt. ii

10 Oversigt over denne vejledning Denne vejledning består af følgende kapitler. Kapitel 1 Før brug Dette kapitel inderholder en oversigt over ScanFront. Kapitel 2 Håndtering I dette kapitel beskrives de forskellige typer dokumenter, der kan scannes, samt de grundlæggende funktioner. Kapitel 3 Betjeningsprocedurer I dette kapitel beskrives scannerens grundlæggende betjeningsprocedurer. Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) I dette kapitel beskrives Internetmenuen, som bruges til at konfigurere de forskellige indstillinger. Kapitel 5 Fejlfinding I dette kapitel forklares de forskellige fejlmeddelelser og hvordan eventuelle fejl kan udbedres. Kapitel 6 Stikordsregister iii

11 Indholdsfortegnelse Introduktion... i Vejledninger til scanneren...ii Symboler i denne vejledning...ii Oversigt over denne vejledning... iii Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra Kapitel 2 Håndtering 1. Dokumenter Almindeligt papir Visitkort Kort Klargøring af scanneren Klargøring af fremførings- og udfaldsbakke Knap til valg af fremføringsmåde USB-port Ilægning af dokumenter Ilægning af et dokument Ilægning af et foldet dokument Ilægning af et langt dokument Ilægning af et kort Udbedring af papirstop eller fejl i forbindelse med dobbelt fremføring Kapitel 3 Betjeningsprocedurer 1. De forskellige scanningsprocedurer Sådan tændes og slukkes for strømmen Sådan tændes for strømmen Sådan slukkes for strømmen Log ind-menuen Forskellige log ind-menuer Sådan bruges servergodkendelse Log ind-menu med liste Log ind-menu med indtastningsfelt Menuvisning efter log ind Hovedmenuen Jobknap-menuen Menuvisningen Brugerindstillinger Ændring af adgangskode Scanningsprocedurer Scanning fra hovedmenuen Scanning fra jobknap-menuen Menuvisningen Adressevalg Menuvisningen USB-hukommelse Menuvisningen Printindstillinger Scanning Registrering og redigering af adresser Sådan registreres en ny adresse Sådan ændres en adresse Sådan kopieres en adresse Scannings-/Afsendelsesindstillinger Scanningsindstillinger Filformater Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer Afsendelsesindstillinger iv

12 Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) 1. Oversigt over Internetmenuen Sådan logges ind på Internetmenuen Brugerindstillinger Brugerindstillinger Indstillinger for adressebog Registrering af nye adresser Kopiering af adresser Import og eksport af adressebøger Jobknappens indstillinger Registrering af nye jobknapper Oversigt over scanningsindstillinger Kopiering af jobknapper Jobredigering Import og eksport af jobknapper Kapitel 5 Fejlfinding 1. Fejlfinding Kapitel 6 Stikordsregister 1. Stikordsregister v

13 Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra...1-6

14 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger For at denne scanner kan fungere sikkert skal du sørge for at læse sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne som beskrives nedenfor. Installationssted Scannerens funktion påvirkes af miljøet på det sted, den installeres. Sørg for at det sted, hvor scanneren installeres, opfylder følgende krav til omgivelserne. Sørg for tilstrækkelig plads omkring scanneren til betjening, vedligeholdelse og ventilation. Mindst 40 cm (15,75 ) Mindst 60 cm (23,62 ) Installér ikke maskinen, hvor der er direkte sollys. Hvis det ikke kan undgås, skal der skygges for scanneren med gardiner. Undgå steder, hvor der samler sig større mængder støv. Undgå varme eller fugtige steder som op ad en vandhane, vandvarmer eller befugter, og undgå steder med dampe fra salmiakspiritus, opløsningsmidler til maling eller andre flygtige kemikalier. Undgå steder, der er udsat for vibrationer. Undgå at udsætte scanneren for hurtige temperaturskift. Hvis det lokale, som scanneren er installeret i, er koldt men opvarmes hurtigt, kan der dannes vanddråber (kondens) inde i scanneren. Dette kan medføre en væsentlig forringelse i scanningens kvalitet. Følgende forhold anbefales for at sikre optimal scanningskvalitet: Lokaletemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % RF Undlad at installere scanneren tæt på udstyr, der danner magnetfelter (f.eks. højttalere, fjernsyn eller radioer). Strøm Forbind kun med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (enten 120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Forbind ikke andet elektrisk udstyr til samme stikkontakt som scanneren. Ved anvendelse af en forlængerledning skal du desuden sørge for, at den er normeret til de aktuelle behov og krav for scanneren. Forsøg aldrig at adskille eller ændre AC-adapteren på nogen måde, da det er farligt. Netledningen og AC-adapteren kan blive beskadiget, hvis der ofte trædes på dem, eller der placeres tunge genstande på dem. Fortsat brug af en beskadiget netledning og AC-adapter kan føre til ulykker som brand eller elektrisk stød. Brug ikke netledningen, når den er rullet sammen. 1-2

15 Træk aldrig direkte i netledningen. Tag altid fat i ledningsstikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Hold området omkring netledningen frit for genstande, så netledningen nemt kan tages ud i en faresituation. Brug kun den AC-adapter, der fulgte med scanneren. Brug ikke den AC-adapter, der leveres med scanneren til andre elapparater. Model: MG Hvis du har spørgsmål vedrørende strømforsyningen, får du yderligere oplysninger ved at kontakte den lokale autoriserede servicerepræsentant eller forhandler af Canon. Flytning af scanneren Når du flytter scanneren, skal du altid bære den med begge hænder, så du ikke taber den. Scannerenhedens vægt er ca. 3,6 kg. Før scanneren fjernes, skal det sikres at dokumentbakken er lukket, og forbindelseskablet og AC-adapteren afbrydes. Hvis scanneren transporteres med disse ting tilsluttet, kan stik og bøsninger blive beskadiget fordi de bliver udsat for for store kræfter under flytningen. Håndtering ADVARSEL Bemærk altid følgende forholdsregler, når scanneren anvendes. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Brug aldrig alkohol, benzen, malingsfortynder aerosolsprays eller andre meget brandfarlige stoffer i nærheden af scanneren. Du må ikke snitte, beskadige eller foretage ændringer på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på kablet, og undlad at trække i elledningen eller AC-adapteren eller bøje dem for hårdt. Tilslut aldrig netledningen med våde hænder. Forbind ikke scanneren til en elskinne med flere stik. Slå ikke knuder på netledningen og rul den ikke op, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Ved tilslutning af kablet skal du sikre, at netstikket er sat godt og forsvarligt i strømstikket. Brug ikke netledninger eller andre AC-adaptere end dem, der følger med scanneren. Forsøg aldrig at skille scanneren ad eller ændre den på nogen måde. Forsøg ikke at skille AC-adapteren ad eller ændre den på nogen måde, da dette er farligt og kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke brandfarlige aerosolsprays i nærheden af scanneren. Ved rengøring af scanneren skal afbryderknappen sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Rengør scanneren med en hårdt opvredet klud og vand. Brug aldrig alkohol, benzen, fortynder eller andre brændbare væsker. Hvis scanneren laver sære lyde eller afgiver røg, varme eller underlige lugte, hvis scanneren ikke fungerer, eller der opstår andre uregelmæssigheder under brug af maskinen, skal afbryderknappen øjeblikkeligt sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller en servicerepræsentant og få yderligere oplysninger. Undlad at tabe scanneren eller udsætte den for slag eller hårde stød. Hvis scanneren skulle blive beskadiget, skal du straks slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Før du flytter scanneren, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. 1 Før brug 1-3

16 FORSIGTIG Installér ikke scanneren på et underlag, der er ustabilt eller skråt eller i et område, der er udsat for kraftige vibrationer, da dette kan få scanneren til at falde ned med personskader eller skader på scanneren til følge. Blokér ikke ventilationshullerne. Dette kunne gøre scanneren for varm og medføre brandfare. Læg aldrig små metalgenstande som hæfteklammer, papirclips eller smykker på scanneren. Sådanne genstande kan falde ned i scanneren og forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis sådanne genstande skulle falde ned i scanneren, skal du straks sætte afbryderen på OFF (FRA) og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Sæt ikke scanneren på et fugtigt eller støvet sted. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sæt ikke genstande oven på scanneren, da de kan tippe eller vælte og give personskader. Brug ikke scanneren med en anden strømforsyning end 120/ VAC. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Når netledningen skal tages ud, skal den trækkes ud med et fast greb i stikket. Træk ikke direkte i netledningen, da det kan skade eller blotte kablets ledere og forårsage brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om stikkontakten, så den er let at trække ud. Hvis der placeres ting rundt om stikkontakten, kan du ikke trække den ud i nødstilfælde. Spild ikke vand eller brændbare væsker (alkohol, benzen, mm.) ned i scanneren, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt afbryderen på OFF (FRA), hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. om natten. Sæt også afbryderen på OFF (FRA), og træk AC-adapteren ud af scanneren og netledningen af stikkontakten af sikkerhedshensyn, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. i ferier. Undlad at bære løs beklædning eller løse smykker, der kan blive fanget i scanneren, mens du bruger den. Dette kan medføre personskade. Vær særligt forsigtig med slips og langt hår. Hvis noget fanges i scanneren, skal du straks trække netledningen ud for at slukke den. Vær forsigtig, når du lægger papir i scanneren og fjerner fastsiddende papir. Du risikerer at skære hånden på kanten af et ark papir. Bortskaffelse Før scanneren bortskaffes, skal den startes op for at sikre, at de registrerede data er slettet. Når scanneren skal bortskaffes, skal du følge de gældende regler og forordninger eller spørge den lokale forhandler, der solgte scanneren. 1-4

17 2. Komponenternes navne og funktioner Navnene og funktionerne på ScanFront-enhedens komponenter vises nedenfor. Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker a Papirstøtte Træk denne papirstøtte ud for at forhindre, at de scannede dokumenter falder ud af enheden. b Udfaldsbakke Åbn altid denne bakke, når du bruger ScanFront. Hvis et scannet dokument krølles sammen i udfaldsbakken, skal hele bakken tages ud. (Se s. 2-4.) c Panelenhed Åbn denne enhed i tilfælde af papirstop eller når der skal udføres vedligeholdelse. (Se s ) d Trykfølsom skærm Tryk på denne skærm for at betjene ScanFront. e Låsehåndtag Bruges til at låse panelenheden. Træk håndtaget mod dig for at låse op for panelenheden. (Se s ) f Dokumentstyr Indstil disse dokumentstyr, så de passer til dokumentets bredde. (Se s. 2-6.) g Fremføringsbakke Læg dokumenterne i denne bakke. (Se s. 2-4.) h USB-port (Forside) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. i Afbryder Brug denne knap til at tænde for strømmen. (Se s. 3-3.) * Sluk for strømmen ved at trykke på hovedafbryderen på den trykfølsomme skærm. j Knap til valg af fremføringsmåde Brug denne knap til at vælge den ønskede fremføringsmåde. (Se s. 2-5.) k Strømindikator Lyser, når enheden er tændt. (Se s. 3-3.) 1 Før brug 1-5

18 Set fra siden og bagfra l USB-port (Bag på enheden til venstre) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. m Strømstik (24 VDC) Sæt den medfølgende AC-adapters stik i. n Kensington-lås Dette er en tyverisikring, som gør det muligt at sætte en kæde eller lås på enheden, så den ikke kan stjæles. o Servicekontakt Dette er en servicekontakt. Kom ikke noget ind i denne åbning. p LAN-port (RJ-45) Tilslut et RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)-kompatibelt netværkskabel. q USB-porte (Bag på enheden til højre) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. r Ventilationshuller 1-6

19 Kapitel 2 Håndtering 1. Dokumenter Almindeligt papir Visitkort Kort Klargøring af scanneren Klargøring af fremførings- og udfaldsbakke Knap til valg af fremføringsmåde USB-port Ilægning af dokumenter Ilægning af et dokument Ilægning af et foldet dokument Ilægning af et langt dokument Ilægning af et kort Udbedring af papirstop eller fejl i forbindelse med dobbelt fremføring

20 1. Dokumenter ScanFront kan scanne dokumenter i et udvalg af formater fra visitkort til A4/Legal. Det er muligt at fremføre dokumenter i følgende formater og tykkelser, afhængigt af den valgte fremføringsmåde. Almindeligt papir Format Bredde: 50,8 mm til 216 mm (2 til 8 1/2 ) Længde: 53,9 mm til 355,6 mm (2 1/8 til 14 ) (op til mm (39,3 ), når scanneren er indstillet til Lange dokumenter) Tykkelse ved brug af indstillingen Sideadskillelse 52 g/m 2 til 209 g/m 2 ) Tykkelse uden brug af indstillingen Sideadskillelse 40 g/m 2 til 209 g/m 2 ) Dokumentet skal opfylde følgende kriterier for at kunne scannes: Ved scanning af et flersidet dokument skal siderne placeres gruppevis, så de har den samme størrelse, tykkelse og vægt. Scanning af forskellige papirtyper samtidig kan forårsage papirstop. Sørg altid for, at blæk eller toner på dokumentet er tørt, før det scannes. Scanning af dokumenter med vådt blæk kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Tør altid valser og scannerglas af efter at have scannet blyantskrevne dokumenter. Scanning af blyantskrevne dokumenter kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Ved scanning af et tosidet dokument, der er trykt på tyndt papir, kan billedet på modsatte side ofte ses igennem. Justér lysstyrken under Scanningsforhold, før dokumentet scannes. Vær opmærksom på, at scanning af følgende dokumenttyper kan medføre papirstop eller fejlfunktion. For at scanne sådan et dokument skal du tage en fotokopi af dokumentet og derefter scanne fotokopien. Visitkort Foldede eller krøllede dokumenter Krøllede dokumenter Flængede dokumenter Dokumenter med papirclips eller hæfteklammer Format Bredde: 50,8 mm (2 ) og derover Længde: 53,9 mm (2 1/8 ) og derover Tykkelse 300 g/m 2 og derunder Carbonpapir Coated papir Ekstremt tyndt, gennemsigtigt papir Dokumenter med firkantet hulning Hvis stakken af visitkort ikke fremføres korrekt, kan det være nødvendigt at fjerne nogle af visitkortene. Visitkort udskrives sommetider i forkert rækkefølge, afhængigt af deres format, tykkelse og printretning. 2-2

Installationsvejledning Læs dette først

Installationsvejledning Læs dette først Installationsvejledning Læs dette først Læs denne vejledning, inden du tager enheden i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren ibrug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Modelnavne Program Varemærker Gælder kun i EU (og EØS). Copyright

Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Modelnavne Program Varemærker Gælder kun i EU (og EØS). Copyright Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Brugervejledning Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dokumentscanner Brugervejledning

Dokumentscanner Brugervejledning Dokumentscanner Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager enheden i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Dokumentscanner DR-6030C Nem startvejledning

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere