ScanFront 330 Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanFront 330 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug.

2 Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR -partner har Canon Electronics Inc. certificeret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -programmet for energiøkonomi. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner og scannere. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. Denne model har ingen indstillinger til energistyring. Under fabriksindstillinger aktiveres scannerens strømsparefunktion efter 12 minutters inaktivitet. Dette interval kan ændres op til 230 minutter, før strømsparefunktionen aktiveres, men vi anbefaler, at man bruger standardindstillingen. FCC REGULATIVER (For 120 V model) Netværksscanner, Model M /M /M Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) Denne enhed skal acceptere eventuelle forstyrrelser, der modtages, herunder de forstyrrelser, der kan forårsage utilsigtede gener i driften. Bemærk: Denne enhed er testet og fundet i overensstemmelse med digitalt udstyr i Klasse B ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod forstyrrelser i en boliginstallation. Denne enhed genererer, anvender og kan udstråle radiobølgeenergi og kan give forstyrrelser på radiokommunikation, hvis den ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser på en given installation. Hvis dette udstyr faktisk forårsager forstyrrelser for modtagelse på radio- eller TV, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger: Vend eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem enheden og modtageren af signalet. Forbind enheden med en kontakt på en anden fase end den, som modtagerapparatet er tilsluttet. Bed forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjælp. Anvendelse af skærmet kabel er påkrævet for at overholde klasse B i underdel B af Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ikke ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre andet er angivet i vejledningen. Hvis sådanne ændringer eller modifikationer skal udføres, kan det være nødvendigt at afbryde driften af enheden. Canon U.S.A. Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747, USA. Tlf. +1 (800) REGULATIVER FOR RADIOFORSTYRRELSE (For 120 V-modeller) Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne i klasse B limits for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater som fastlagt i standarden for udstyr, der udsender radiostøj, kaldet Digital Apparatus, ICES-003 for branchen i Canada. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Gælder kun i CA, USA Det medfølgende batteri indeholder perchlorat og kræver måske speciel håndtering. Der findes nærmere oplysninger på hazardouswaste/perchlorate/.

3 Gælder kun i EU (og EØS) Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og dit lands gældende love. Dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted, f.eks. kan produktet udleveres til forhandleren, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det kan afleveres på en autoriseret genbrugsstation til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have en negativ påvirkning på miljøet og være sundhedsskadeligt pga. farlige substanser, der hører ind under EEE. En korrekt bortskaffelse af produktet vil samtidig bidrage til effektiv udnyttelse af de naturlige ressourcer. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr til bortskaffelse, kan du kontakte din kommune, genbrugsstation, godkendte WEEEordning eller renovationsselskab. Hvis du vil vide mere om returnering og genanvendelse af WEEE-produkter, kan du gå ind på (EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein) Modelnavne Følgende navne kan opgives til sikkerhedsregulativerne i salgsområderne for netværksscanneren. ScanFront 330: Model M Varemærker Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærke eller registrerede varemærker i andre lande. imageformula er et varemærke tilhørende Canon Electronics Inc. Microsoft, Windows og Windows Explorer og Active Directory er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat og Adobe Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON ELECTRONICS INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DOKUMENTER, DER ER SCANNET MED DETTE PRODUCT, ELLER FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DE RESULTERENDE SCANNEDE BILLEDDATA. HVIS DU VÆLGER AT KASSERE ORIGINALE DOKUMENTER, ER DU SOM KUNDE ANSVARLIG FOR AT KONTROLLERE, AT OPLYSNINGER OG BILLEDER PÅ DE SCANNEDE DOKUMENTER ER INTAKTE. DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER FOR UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN PÅ DET PRODUKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

4 Copyright libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til noget formål gives hermed uden gebyr på den betingelse, at (i) ovenstående meddelelser om copyright og denne tilladelse vises i alle kopier af softwaren og hermed forbundet dokumentation og (ii) navne Sam Leffler og Silicon Graphics må ikke anvendes i nogen annoncering eller publicity i forbindelse med softwaren uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Sam Leffler og Silicon Graphics. SOFTWAREN LEVERES SOM FOREFUNDET OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE. SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER NOGEN FORM FOR KRAV SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, UANSET OM DER ER ADVARET ELLER EJ MOD RISIKOEN FOR SKADE ELLER TAB ELLER PÅ NOGET GRUNDLAG FOR HÆFTELSE, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES BRUG ELLER FUNKTION. libjpeg Dele af denne software er delvis baseret på den Uafhængige JPEG-gruppes arbejde. MD5 er udviklet på grundlag af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest-algoritmen Copyright (c) , Paul Johnston og bidragsydere Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. Hverken forfatterens eller bidragsydernes navne må anvendes i anprisning eller kampagner for produkter, der er udviklet på grundlag af denne software uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT- INDEHAVERNE OG BIDRAGERNE SOM FOREFUNDET, OG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER ANTYDEDE GARANTIER FRASKRIVES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-INDEHAVERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG DOKUMENTEREDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNINGSKRAV, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LEVERING AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSER I FORRETNINGSFØRELSE) UANSET GRUND OG TESER OM ANSVAR OG ERSTATNING, DET VÆRE SIG PÅBERÅBELSE AF KONTRAKTLIGT, SOM OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SOM CIVIL SØGSMÅLSGRUND

5 (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER ANDET) SOM PÅ NOGEN MÅDE ER OPSTÅET VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ HVIS DER HAR VÆRET ADVARET OM RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Created Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og brug af denne software gives under forbehold af, at den identificeres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til denne software eller funktion. Der gives også licens til at skabe eller bruge afledte produkter under forbehold af, at sådanne produkter identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til det afledte produkt. RSA Data Security, Inc. fraskriver sig alle garantier vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Den stilles til rådighed som den er, uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse oplysninger skal gengives i eventuelle kopier af denne dokumentation og/eller software. Hg-PÆRER I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE BESTEMMELSER ELLER STATSLIG Opera eller Opera Software er registrerede varemærker tilhørende Opera Software ASA i Norge eller andre lande. OPERA SOFTWARE ASAS OG TREDJEPARTSLEVERANDØRERS MEDDELELSE OM OPHAVSRET SAMT BEKENDTGØRELSER I. Opera Software ASAs browser/browsermotor Opera Browser fra Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software leveres som den er og forefindes. Opera og dennes underleverandører fraskriver sig alle udtrykkelige, underforståede og lovbestemte garantierklæringer, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overholdelse af tredjeparts rettigheder. II. De nødvendige bekendtgørelser for komponenter fra tredjepart inkluderet i OperaR-browsermotoren er som følger: 1. David Gays binære/decimale beregningskode (dtoa og strtod) Forfatteren af denne software er David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 af Lucent Technologies. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre eller distribuere denne software til et hvilket som helst formål gives herved uden gebyr, forudsat at hele denne meddelelse fremgår af alle kopier af enhver software, der inkluderer en kopi eller ændring af denne software, og at den fremgår af den tilhørende dokumentation. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI. FORFATTEREN ELLER LUCENT GIVER I SÆRDELESHED INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI FOR SOFTWARENS SALGBARHED ELLER FOR DENS EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 2. OpenSSL 0.9.8e (tidligere SSLeay) OpenSSL Toolkit er dækket af en dobbelt licens, dvs. at både betingelserne i OpenSSL-licensen og den oprindelige SSLeaylicens gælder for værktøjerne. Se de faktiske licenstekster nedenfor. Faktisk er begge licenser open source-licenser af typen BSD. Eventuelle licensspørgsmål i forbindelse med OpenSSL bedes rettes til

6 OpenSSL-licens Copyright (c) The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. 3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller brugen af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 4. Navnene OpenSSL Toolkit og OpenSSL Project må ikke bruges til at støtte eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Kontakt venligst for at få en skriftlig tilladelse. 5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes OpenSSL, og OpenSSL må heller ikke indgå i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. 6. Gendistributioner af enhver art skal indeholde følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT SOM DEN ER, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER OpenSSL PROJECT ELLER DENNES BIDRAGSYDERE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson Original SSLeay-licens Copyright (C) Eric Young Alle rettigheder forbeholdes. Denne pakke er en SSL-implementation skrevet af Eric Young Denne implementation blev skrevet for at imødekomme Netscapes SSL. Dette bibliotek er gratis til kommercielt og ikke-kommercielt brug, så længe følgende betingelser bliver overholdt. Følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution, om det så er RC4, RSA, lhash, DES, osv.; ikke kun SSLkoden. SSL-dokumentationen, der følger med denne distribution, er dækket af de samme copyrightbetingelser, bortset fra at ejeren er Tim Hudson

7 Copyright er Eric Youngs, og som sådan må copyrightbeskeder i denne kode ikke fjernes. Hvis denne pakke bliver brugt i et produkt, skal Eric Young krediteres for at være forfatteren til de dele af biblioteket, der bliver brugt. Dette kan være i form af en tekstbesked ved programstart eller i dokumentationen (online eller på tryk), der leveres med pakken. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistributioner af kildekode skal indeholde copyrightbeskeden, listen af betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER FORFATTEREN ELLER BIDRAGSYDERNE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Licens- og distributionsbetingelserne for offentligt tilgængelige versioner eller afledninger af denne kode kan ikke ændres. F.eks. kan denne kode ikke blot kopieres og benyttes under en anden distributionslicens [herunder GNU Public-licensen]. 3. Alle reklamematerialer, der nævner features eller brug af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Ordet kryptografisk kan udelades, hvis rutinerne fra det anvendte bibliotek ikke er kryptografi-relaterede :-). 4. Hvis du inkluderer en Windows-specifik kode (eller en afledning deraf) fra mappen apps (applikationskode), skal du inkludere en bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER AF ERIC YOUNG, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG Copyright 2013 af CANON ELECTRONICS INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller lagring i et informationssystem, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CANON ELECTRONICS INC.

8 Introduktion Tak for dit køb af Canon imageformula ScanFront 330 netværksscanner. Læs denne vejledning grundigt, før du tager scanneren i brug, så du bliver fortrolig med alt, hvad den kan, og får det bedste ud af dens mange funktioner. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Om ScanFront 330 ScanFront 330 er en netværksscanner, som du kan bruge uden at skulle forbinde den med en computer. Du kan overføre data om et billede, der er scannet med ScanFront 330, til en fælles mappe på en server-pc eller klient-pc på netværket eller til en FTP-server*, sende dem til en printer til udskrivning**, eller levere den til en fjernplacering via eller en internetbaseret faxtjeneste. Når scanneren bruges uden et netværksmiljø, kan du også gemme billedfiler på en USB-lagerenhed. * Hvis du vil sende billedfiler til en fælles mappe på en computer på et andet segment af netværket, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. ** Hvis du vil sende billedfiler til en printer, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. Fælles mappe (Server-pc, klient-pc) Netværk Gem fil Printer FTP-server Gem fil Send Mail-server Internetbaseret faxtjeneste ScanFront USB-hukommelse Principdiagram af ScanFront i

9 Vejledninger til scanneren Følgende vejledninger leveres med Canon ScanFront 330. Sørg for at læse disse vejledninger grundigt, inden maskinen tages i brug. Installations- og brugsvejledning (Denne vejledning)* Installationsvejledning Beskriver fremgangsmåden ved opsætning af scanneren til scanning. Opsæt ScanFront i overensstemmelse med opsætningsvejledningen. Flere oplysninger om ScanFront findes i Betjeningsvejledningen og ScanFront 300/300P/ 330 VEJLEDNING (elektroniske vejledninger). Betjeningsvejledning Giver en oversigt over scannerens funktioner og beskriver den grundlæggende betjening under brug af ScanFront. Flere oplysninger om ScanFront findes i ScanFront 300/ 300P/330 VEJLEDNING (elektronisk vejledning). * Den trykte version af installations- og betjeningsvejledningen kan variere afhængig af din region. Den medfølgende cd-rom indeholder PDF-filer med installations- og betjeningsvejledningen på andre sprog. VEJLEDNING: Elektronisk vejledning Beskriver hvordan scanneren anvendes og omfatter vejledning til konfiguration af scannerindstillingerne samt oplysninger om håndtering, vedligeholdelse og fejlfinding. Denne vejledning er gemt som en PDF-fil på den medfølgende cd-rom, og der kræves Adobe Reader for at åbne den. (Du kan downloade Adobe Reader fra Adobes hjemmeside.) Symboler i denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forholdsregler i forbindelse med håndtering og instruktioner, der bør respekteres af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der er forbundet med livsfare eller personskader, hvis de ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener scanneren. FORSIGTIG Dette symbol advarer om, at der er forholdsregler, du skal iagttage i forbindelse med en given handling. Hvis handlingen ikke udføres korrekt, kan det medføre personskade eller materielle skader. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du anvender scanneren. Angiver krav og forbud i forbindelse med drift og betjening. Læs disse punkter omhyggeligt, så du kan betjene scanneren korrekt og undgår at beskadige scanneren. Tips Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt. ii

10 Oversigt over denne vejledning Denne vejledning består af følgende kapitler. Kapitel 1 Før brug Dette kapitel inderholder en oversigt over ScanFront. Kapitel 2 Håndtering I dette kapitel beskrives de forskellige typer dokumenter, der kan scannes, samt de grundlæggende funktioner. Kapitel 3 Betjeningsprocedurer I dette kapitel beskrives scannerens grundlæggende betjeningsprocedurer. Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) I dette kapitel beskrives Internetmenuen, som bruges til at konfigurere de forskellige indstillinger. Kapitel 5 Fejlfinding I dette kapitel forklares de forskellige fejlmeddelelser og hvordan eventuelle fejl kan udbedres. Kapitel 6 Stikordsregister iii

11 Indholdsfortegnelse Introduktion... i Vejledninger til scanneren...ii Symboler i denne vejledning...ii Oversigt over denne vejledning... iii Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra Kapitel 2 Håndtering 1. Dokumenter Almindeligt papir Visitkort Kort Klargøring af scanneren Klargøring af fremførings- og udfaldsbakke Knap til valg af fremføringsmåde USB-port Ilægning af dokumenter Ilægning af et dokument Ilægning af et foldet dokument Ilægning af et langt dokument Ilægning af et kort Udbedring af papirstop eller fejl i forbindelse med dobbelt fremføring Kapitel 3 Betjeningsprocedurer 1. De forskellige scanningsprocedurer Sådan tændes og slukkes for strømmen Sådan tændes for strømmen Sådan slukkes for strømmen Log ind-menuen Forskellige log ind-menuer Sådan bruges servergodkendelse Log ind-menu med liste Log ind-menu med indtastningsfelt Menuvisning efter log ind Hovedmenuen Jobknap-menuen Menuvisningen Brugerindstillinger Ændring af adgangskode Scanningsprocedurer Scanning fra hovedmenuen Scanning fra jobknap-menuen Menuvisningen Adressevalg Menuvisningen USB-hukommelse Menuvisningen Printindstillinger Scanning Registrering og redigering af adresser Sådan registreres en ny adresse Sådan ændres en adresse Sådan kopieres en adresse Scannings-/Afsendelsesindstillinger Scanningsindstillinger Filformater Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer Afsendelsesindstillinger iv

12 Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) 1. Oversigt over Internetmenuen Sådan logges ind på Internetmenuen Brugerindstillinger Brugerindstillinger Indstillinger for adressebog Registrering af nye adresser Kopiering af adresser Import og eksport af adressebøger Jobknappens indstillinger Registrering af nye jobknapper Oversigt over scanningsindstillinger Kopiering af jobknapper Jobredigering Import og eksport af jobknapper Kapitel 5 Fejlfinding 1. Fejlfinding Kapitel 6 Stikordsregister 1. Stikordsregister v

13 Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra...1-6

14 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger For at denne scanner kan fungere sikkert skal du sørge for at læse sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne som beskrives nedenfor. Installationssted Scannerens funktion påvirkes af miljøet på det sted, den installeres. Sørg for at det sted, hvor scanneren installeres, opfylder følgende krav til omgivelserne. Sørg for tilstrækkelig plads omkring scanneren til betjening, vedligeholdelse og ventilation. Mindst 40 cm (15,75 ) Mindst 60 cm (23,62 ) Installér ikke maskinen, hvor der er direkte sollys. Hvis det ikke kan undgås, skal der skygges for scanneren med gardiner. Undgå steder, hvor der samler sig større mængder støv. Undgå varme eller fugtige steder som op ad en vandhane, vandvarmer eller befugter, og undgå steder med dampe fra salmiakspiritus, opløsningsmidler til maling eller andre flygtige kemikalier. Undgå steder, der er udsat for vibrationer. Undgå at udsætte scanneren for hurtige temperaturskift. Hvis det lokale, som scanneren er installeret i, er koldt men opvarmes hurtigt, kan der dannes vanddråber (kondens) inde i scanneren. Dette kan medføre en væsentlig forringelse i scanningens kvalitet. Følgende forhold anbefales for at sikre optimal scanningskvalitet: Lokaletemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % RF Undlad at installere scanneren tæt på udstyr, der danner magnetfelter (f.eks. højttalere, fjernsyn eller radioer). Strøm Forbind kun med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (enten 120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Forbind ikke andet elektrisk udstyr til samme stikkontakt som scanneren. Ved anvendelse af en forlængerledning skal du desuden sørge for, at den er normeret til de aktuelle behov og krav for scanneren. Forsøg aldrig at adskille eller ændre AC-adapteren på nogen måde, da det er farligt. Netledningen og AC-adapteren kan blive beskadiget, hvis der ofte trædes på dem, eller der placeres tunge genstande på dem. Fortsat brug af en beskadiget netledning og AC-adapter kan føre til ulykker som brand eller elektrisk stød. Brug ikke netledningen, når den er rullet sammen. 1-2

15 Træk aldrig direkte i netledningen. Tag altid fat i ledningsstikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Hold området omkring netledningen frit for genstande, så netledningen nemt kan tages ud i en faresituation. Brug kun den AC-adapter, der fulgte med scanneren. Brug ikke den AC-adapter, der leveres med scanneren til andre elapparater. Model: MG Hvis du har spørgsmål vedrørende strømforsyningen, får du yderligere oplysninger ved at kontakte den lokale autoriserede servicerepræsentant eller forhandler af Canon. Flytning af scanneren Når du flytter scanneren, skal du altid bære den med begge hænder, så du ikke taber den. Scannerenhedens vægt er ca. 3,6 kg. Før scanneren fjernes, skal det sikres at dokumentbakken er lukket, og forbindelseskablet og AC-adapteren afbrydes. Hvis scanneren transporteres med disse ting tilsluttet, kan stik og bøsninger blive beskadiget fordi de bliver udsat for for store kræfter under flytningen. Håndtering ADVARSEL Bemærk altid følgende forholdsregler, når scanneren anvendes. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Brug aldrig alkohol, benzen, malingsfortynder aerosolsprays eller andre meget brandfarlige stoffer i nærheden af scanneren. Du må ikke snitte, beskadige eller foretage ændringer på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på kablet, og undlad at trække i elledningen eller AC-adapteren eller bøje dem for hårdt. Tilslut aldrig netledningen med våde hænder. Forbind ikke scanneren til en elskinne med flere stik. Slå ikke knuder på netledningen og rul den ikke op, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Ved tilslutning af kablet skal du sikre, at netstikket er sat godt og forsvarligt i strømstikket. Brug ikke netledninger eller andre AC-adaptere end dem, der følger med scanneren. Forsøg aldrig at skille scanneren ad eller ændre den på nogen måde. Forsøg ikke at skille AC-adapteren ad eller ændre den på nogen måde, da dette er farligt og kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke brandfarlige aerosolsprays i nærheden af scanneren. Ved rengøring af scanneren skal afbryderknappen sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Rengør scanneren med en hårdt opvredet klud og vand. Brug aldrig alkohol, benzen, fortynder eller andre brændbare væsker. Hvis scanneren laver sære lyde eller afgiver røg, varme eller underlige lugte, hvis scanneren ikke fungerer, eller der opstår andre uregelmæssigheder under brug af maskinen, skal afbryderknappen øjeblikkeligt sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller en servicerepræsentant og få yderligere oplysninger. Undlad at tabe scanneren eller udsætte den for slag eller hårde stød. Hvis scanneren skulle blive beskadiget, skal du straks slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Før du flytter scanneren, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. 1 Før brug 1-3

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere