ScanFront 330 Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanFront 330 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug.

2 Internationalt ENERGY STAR Office Equipment Program Som ENERGY STAR -partner har Canon Electronics Inc. certificeret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -programmet for energiøkonomi. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, som fremmer energibesparelse i forbindelse med brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, som reducerer energiforbruget væsentligt. Det er et åbent system, hvor virksomheder frivilligt kan deltage. De omfattede produkter er kontorudstyr som f.eks. computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner og scannere. Standarderne og logoerne er ens i alle deltagende lande. Denne model har ingen indstillinger til energistyring. Under fabriksindstillinger aktiveres scannerens strømsparefunktion efter 12 minutters inaktivitet. Dette interval kan ændres op til 230 minutter, før strømsparefunktionen aktiveres, men vi anbefaler, at man bruger standardindstillingen. FCC REGULATIVER (For 120 V model) Netværksscanner, Model M /M /M Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) Denne enhed skal acceptere eventuelle forstyrrelser, der modtages, herunder de forstyrrelser, der kan forårsage utilsigtede gener i driften. Bemærk: Denne enhed er testet og fundet i overensstemmelse med digitalt udstyr i Klasse B ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod forstyrrelser i en boliginstallation. Denne enhed genererer, anvender og kan udstråle radiobølgeenergi og kan give forstyrrelser på radiokommunikation, hvis den ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser på en given installation. Hvis dette udstyr faktisk forårsager forstyrrelser for modtagelse på radio- eller TV, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelserne ved at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger: Vend eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem enheden og modtageren af signalet. Forbind enheden med en kontakt på en anden fase end den, som modtagerapparatet er tilsluttet. Bed forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjælp. Anvendelse af skærmet kabel er påkrævet for at overholde klasse B i underdel B af Afsnit 15 af FCC-reglerne. Foretag ikke ændringer eller modifikationer på udstyret, medmindre andet er angivet i vejledningen. Hvis sådanne ændringer eller modifikationer skal udføres, kan det være nødvendigt at afbryde driften af enheden. Canon U.S.A. Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747, USA. Tlf. +1 (800) REGULATIVER FOR RADIOFORSTYRRELSE (For 120 V-modeller) Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne i klasse B limits for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater som fastlagt i standarden for udstyr, der udsender radiostøj, kaldet Digital Apparatus, ICES-003 for branchen i Canada. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (For 120 V models) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Gælder kun i CA, USA Det medfølgende batteri indeholder perchlorat og kræver måske speciel håndtering. Der findes nærmere oplysninger på hazardouswaste/perchlorate/.

3 Gælder kun i EU (og EØS) Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og dit lands gældende love. Dette produkt skal afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted, f.eks. kan produktet udleveres til forhandleren, når du køber et nyt tilsvarende produkt, eller det kan afleveres på en autoriseret genbrugsstation til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan have en negativ påvirkning på miljøet og være sundhedsskadeligt pga. farlige substanser, der hører ind under EEE. En korrekt bortskaffelse af produktet vil samtidig bidrage til effektiv udnyttelse af de naturlige ressourcer. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit brugte udstyr til bortskaffelse, kan du kontakte din kommune, genbrugsstation, godkendte WEEEordning eller renovationsselskab. Hvis du vil vide mere om returnering og genanvendelse af WEEE-produkter, kan du gå ind på (EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein) Modelnavne Følgende navne kan opgives til sikkerhedsregulativerne i salgsområderne for netværksscanneren. ScanFront 330: Model M Varemærker Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærke eller registrerede varemærker i andre lande. imageformula er et varemærke tilhørende Canon Electronics Inc. Microsoft, Windows og Windows Explorer og Active Directory er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat og Adobe Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande. Andre produkter og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Ansvarsfraskrivelser Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON ELECTRONICS INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER FASTSÆTTES HER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER, GARANTIER FOR MULIGHEDEN FOR MARKEDSFØRING, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE ELLER OVERTRÆDELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE MATERIALE. CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER IKKE FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DOKUMENTER, DER ER SCANNET MED DETTE PRODUCT, ELLER FOR OPBEVARING OG HÅNDTERING AF DE RESULTERENDE SCANNEDE BILLEDDATA. HVIS DU VÆLGER AT KASSERE ORIGINALE DOKUMENTER, ER DU SOM KUNDE ANSVARLIG FOR AT KONTROLLERE, AT OPLYSNINGER OG BILLEDER PÅ DE SCANNEDE DOKUMENTER ER INTAKTE. DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, CANON ELECTRONICS INC. HÆFTER FOR UNDER DENNE GARANTI, ER BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN PÅ DET PRODUKT, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN.

4 Copyright libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til noget formål gives hermed uden gebyr på den betingelse, at (i) ovenstående meddelelser om copyright og denne tilladelse vises i alle kopier af softwaren og hermed forbundet dokumentation og (ii) navne Sam Leffler og Silicon Graphics må ikke anvendes i nogen annoncering eller publicity i forbindelse med softwaren uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Sam Leffler og Silicon Graphics. SOFTWAREN LEVERES SOM FOREFUNDET OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT ANVENDELSESOMRÅDE. SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER NOGEN FORM FOR KRAV SOM FØLGE AF TAB AF BRUG, DATA ELLER INDTJENING, UANSET OM DER ER ADVARET ELLER EJ MOD RISIKOEN FOR SKADE ELLER TAB ELLER PÅ NOGET GRUNDLAG FOR HÆFTELSE, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SOFTWARES BRUG ELLER FUNKTION. libjpeg Dele af denne software er delvis baseret på den Uafhængige JPEG-gruppes arbejde. MD5 er udviklet på grundlag af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest-algoritmen Copyright (c) , Paul Johnston og bidragsydere Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. Hverken forfatterens eller bidragsydernes navne må anvendes i anprisning eller kampagner for produkter, der er udviklet på grundlag af denne software uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHT- INDEHAVERNE OG BIDRAGERNE SOM FOREFUNDET, OG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER ANTYDEDE GARANTIER FRASKRIVES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHT-INDEHAVERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, OPSTÅEDE SKADER, ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG DOKUMENTEREDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ERSTATNINGSKRAV, (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, LEVERING AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER AFBRYDELSER I FORRETNINGSFØRELSE) UANSET GRUND OG TESER OM ANSVAR OG ERSTATNING, DET VÆRE SIG PÅBERÅBELSE AF KONTRAKTLIGT, SOM OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SOM CIVIL SØGSMÅLSGRUND

5 (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER ANDET) SOM PÅ NOGEN MÅDE ER OPSTÅET VED BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ HVIS DER HAR VÆRET ADVARET OM RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Created Alle rettigheder forbeholdes. Licens til kopiering og brug af denne software gives under forbehold af, at den identificeres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til denne software eller funktion. Der gives også licens til at skabe eller bruge afledte produkter under forbehold af, at sådanne produkter identificeres som afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer, der omtaler eller refererer til det afledte produkt. RSA Data Security, Inc. fraskriver sig alle garantier vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Den stilles til rådighed som den er, uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse oplysninger skal gengives i eventuelle kopier af denne dokumentation og/eller software. Hg-PÆRER I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE BESTEMMELSER ELLER STATSLIG Opera eller Opera Software er registrerede varemærker tilhørende Opera Software ASA i Norge eller andre lande. OPERA SOFTWARE ASAS OG TREDJEPARTSLEVERANDØRERS MEDDELELSE OM OPHAVSRET SAMT BEKENDTGØRELSER I. Opera Software ASAs browser/browsermotor Opera Browser fra Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software leveres som den er og forefindes. Opera og dennes underleverandører fraskriver sig alle udtrykkelige, underforståede og lovbestemte garantierklæringer, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overholdelse af tredjeparts rettigheder. II. De nødvendige bekendtgørelser for komponenter fra tredjepart inkluderet i OperaR-browsermotoren er som følger: 1. David Gays binære/decimale beregningskode (dtoa og strtod) Forfatteren af denne software er David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 af Lucent Technologies. Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre eller distribuere denne software til et hvilket som helst formål gives herved uden gebyr, forudsat at hele denne meddelelse fremgår af alle kopier af enhver software, der inkluderer en kopi eller ændring af denne software, og at den fremgår af den tilhørende dokumentation. DENNE SOFTWARE LEVERES SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI. FORFATTEREN ELLER LUCENT GIVER I SÆRDELESHED INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI FOR SOFTWARENS SALGBARHED ELLER FOR DENS EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 2. OpenSSL 0.9.8e (tidligere SSLeay) OpenSSL Toolkit er dækket af en dobbelt licens, dvs. at både betingelserne i OpenSSL-licensen og den oprindelige SSLeaylicens gælder for værktøjerne. Se de faktiske licenstekster nedenfor. Faktisk er begge licenser open source-licenser af typen BSD. Eventuelle licensspørgsmål i forbindelse med OpenSSL bedes rettes til

6 OpenSSL-licens Copyright (c) The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistribution af kildekode skal bibeholde ovenstående copyrightmeddelelse de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. 3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller brugen af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 4. Navnene OpenSSL Toolkit og OpenSSL Project må ikke bruges til at støtte eller reklamere for produkter, der er afledt af denne software, uden forudgående skriftlig tilladelse. Kontakt venligst for at få en skriftlig tilladelse. 5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes OpenSSL, og OpenSSL må heller ikke indgå i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. 6. Gendistributioner af enhver art skal indeholde følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT SOM DEN ER, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER OpenSSL PROJECT ELLER DENNES BIDRAGSYDERE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson Original SSLeay-licens Copyright (C) Eric Young Alle rettigheder forbeholdes. Denne pakke er en SSL-implementation skrevet af Eric Young Denne implementation blev skrevet for at imødekomme Netscapes SSL. Dette bibliotek er gratis til kommercielt og ikke-kommercielt brug, så længe følgende betingelser bliver overholdt. Følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution, om det så er RC4, RSA, lhash, DES, osv.; ikke kun SSLkoden. SSL-dokumentationen, der følger med denne distribution, er dækket af de samme copyrightbetingelser, bortset fra at ejeren er Tim Hudson

7 Copyright er Eric Youngs, og som sådan må copyrightbeskeder i denne kode ikke fjernes. Hvis denne pakke bliver brugt i et produkt, skal Eric Young krediteres for at være forfatteren til de dele af biblioteket, der bliver brugt. Dette kan være i form af en tekstbesked ved programstart eller i dokumentationen (online eller på tryk), der leveres med pakken. Videredistribution og brug i kilde- eller binær form, med eller uden ændringer er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 1. Videredistributioner af kildekode skal indeholde copyrightbeskeden, listen af betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse. 2. Videredistributioner på binær form skal gengive ovenstående copyrightmeddelelse, de betingelser, der nævnes heri, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen. EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER FORFATTEREN ELLER BIDRAGSYDERNE SKADESANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTER, BRUGSTAB, DATA ELLER PROFIT, ELLER FIRMAAFBRYDELSE), UANSET ÅRSAGEN OG SKADEVOLDELSE (HERUNDER FORSØMMELSE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF IBRUGTAGELSE AF SOFTWAREN, SELV HVIS DER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Licens- og distributionsbetingelserne for offentligt tilgængelige versioner eller afledninger af denne kode kan ikke ændres. F.eks. kan denne kode ikke blot kopieres og benyttes under en anden distributionslicens [herunder GNU Public-licensen]. 3. Alle reklamematerialer, der nævner features eller brug af denne software, skal vise følgende bekendtgørelse: Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young Ordet kryptografisk kan udelades, hvis rutinerne fra det anvendte bibliotek ikke er kryptografi-relaterede :-). 4. Hvis du inkluderer en Windows-specifik kode (eller en afledning deraf) fra mappen apps (applikationskode), skal du inkludere en bekendtgørelse: Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson SOFTWAREN LEVERES SOM DEN ER AF ERIC YOUNG, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGSGARANTI OG Copyright 2013 af CANON ELECTRONICS INC. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse eller lagring i et informationssystem, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CANON ELECTRONICS INC.

8 Introduktion Tak for dit køb af Canon imageformula ScanFront 330 netværksscanner. Læs denne vejledning grundigt, før du tager scanneren i brug, så du bliver fortrolig med alt, hvad den kan, og får det bedste ud af dens mange funktioner. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Om ScanFront 330 ScanFront 330 er en netværksscanner, som du kan bruge uden at skulle forbinde den med en computer. Du kan overføre data om et billede, der er scannet med ScanFront 330, til en fælles mappe på en server-pc eller klient-pc på netværket eller til en FTP-server*, sende dem til en printer til udskrivning**, eller levere den til en fjernplacering via eller en internetbaseret faxtjeneste. Når scanneren bruges uden et netværksmiljø, kan du også gemme billedfiler på en USB-lagerenhed. * Hvis du vil sende billedfiler til en fælles mappe på en computer på et andet segment af netværket, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. ** Hvis du vil sende billedfiler til en printer, skal du installere den medfølgende ScanFront Service-software på en computer på netværket. Fælles mappe (Server-pc, klient-pc) Netværk Gem fil Printer FTP-server Gem fil Send Mail-server Internetbaseret faxtjeneste ScanFront USB-hukommelse Principdiagram af ScanFront i

9 Vejledninger til scanneren Følgende vejledninger leveres med Canon ScanFront 330. Sørg for at læse disse vejledninger grundigt, inden maskinen tages i brug. Installations- og brugsvejledning (Denne vejledning)* Installationsvejledning Beskriver fremgangsmåden ved opsætning af scanneren til scanning. Opsæt ScanFront i overensstemmelse med opsætningsvejledningen. Flere oplysninger om ScanFront findes i Betjeningsvejledningen og ScanFront 300/300P/ 330 VEJLEDNING (elektroniske vejledninger). Betjeningsvejledning Giver en oversigt over scannerens funktioner og beskriver den grundlæggende betjening under brug af ScanFront. Flere oplysninger om ScanFront findes i ScanFront 300/ 300P/330 VEJLEDNING (elektronisk vejledning). * Den trykte version af installations- og betjeningsvejledningen kan variere afhængig af din region. Den medfølgende cd-rom indeholder PDF-filer med installations- og betjeningsvejledningen på andre sprog. VEJLEDNING: Elektronisk vejledning Beskriver hvordan scanneren anvendes og omfatter vejledning til konfiguration af scannerindstillingerne samt oplysninger om håndtering, vedligeholdelse og fejlfinding. Denne vejledning er gemt som en PDF-fil på den medfølgende cd-rom, og der kræves Adobe Reader for at åbne den. (Du kan downloade Adobe Reader fra Adobes hjemmeside.) Symboler i denne vejledning Følgende symboler anvendes i denne vejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forholdsregler i forbindelse med håndtering og instruktioner, der bør respekteres af sikkerhedsmæssige årsager. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der er forbundet med livsfare eller personskader, hvis de ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener scanneren. FORSIGTIG Dette symbol advarer om, at der er forholdsregler, du skal iagttage i forbindelse med en given handling. Hvis handlingen ikke udføres korrekt, kan det medføre personskade eller materielle skader. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du anvender scanneren. Angiver krav og forbud i forbindelse med drift og betjening. Læs disse punkter omhyggeligt, så du kan betjene scanneren korrekt og undgår at beskadige scanneren. Tips Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales, at du læser disse forklaringer grundigt. ii

10 Oversigt over denne vejledning Denne vejledning består af følgende kapitler. Kapitel 1 Før brug Dette kapitel inderholder en oversigt over ScanFront. Kapitel 2 Håndtering I dette kapitel beskrives de forskellige typer dokumenter, der kan scannes, samt de grundlæggende funktioner. Kapitel 3 Betjeningsprocedurer I dette kapitel beskrives scannerens grundlæggende betjeningsprocedurer. Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) I dette kapitel beskrives Internetmenuen, som bruges til at konfigurere de forskellige indstillinger. Kapitel 5 Fejlfinding I dette kapitel forklares de forskellige fejlmeddelelser og hvordan eventuelle fejl kan udbedres. Kapitel 6 Stikordsregister iii

11 Indholdsfortegnelse Introduktion... i Vejledninger til scanneren...ii Symboler i denne vejledning...ii Oversigt over denne vejledning... iii Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra Kapitel 2 Håndtering 1. Dokumenter Almindeligt papir Visitkort Kort Klargøring af scanneren Klargøring af fremførings- og udfaldsbakke Knap til valg af fremføringsmåde USB-port Ilægning af dokumenter Ilægning af et dokument Ilægning af et foldet dokument Ilægning af et langt dokument Ilægning af et kort Udbedring af papirstop eller fejl i forbindelse med dobbelt fremføring Kapitel 3 Betjeningsprocedurer 1. De forskellige scanningsprocedurer Sådan tændes og slukkes for strømmen Sådan tændes for strømmen Sådan slukkes for strømmen Log ind-menuen Forskellige log ind-menuer Sådan bruges servergodkendelse Log ind-menu med liste Log ind-menu med indtastningsfelt Menuvisning efter log ind Hovedmenuen Jobknap-menuen Menuvisningen Brugerindstillinger Ændring af adgangskode Scanningsprocedurer Scanning fra hovedmenuen Scanning fra jobknap-menuen Menuvisningen Adressevalg Menuvisningen USB-hukommelse Menuvisningen Printindstillinger Scanning Registrering og redigering af adresser Sådan registreres en ny adresse Sådan ændres en adresse Sådan kopieres en adresse Scannings-/Afsendelsesindstillinger Scanningsindstillinger Filformater Sikkerhedsindstillinger for PDF-filer Afsendelsesindstillinger iv

12 Kapitel 4 Internetmenu (Brugertilstand) 1. Oversigt over Internetmenuen Sådan logges ind på Internetmenuen Brugerindstillinger Brugerindstillinger Indstillinger for adressebog Registrering af nye adresser Kopiering af adresser Import og eksport af adressebøger Jobknappens indstillinger Registrering af nye jobknapper Oversigt over scanningsindstillinger Kopiering af jobknapper Jobredigering Import og eksport af jobknapper Kapitel 5 Fejlfinding 1. Fejlfinding Kapitel 6 Stikordsregister 1. Stikordsregister v

13 Kapitel 1 Før brug 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Installationssted Strøm Flytning af scanneren Håndtering Bortskaffelse Komponenternes navne og funktioner Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker Set fra siden og bagfra...1-6

14 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger For at denne scanner kan fungere sikkert skal du sørge for at læse sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne som beskrives nedenfor. Installationssted Scannerens funktion påvirkes af miljøet på det sted, den installeres. Sørg for at det sted, hvor scanneren installeres, opfylder følgende krav til omgivelserne. Sørg for tilstrækkelig plads omkring scanneren til betjening, vedligeholdelse og ventilation. Mindst 40 cm (15,75 ) Mindst 60 cm (23,62 ) Installér ikke maskinen, hvor der er direkte sollys. Hvis det ikke kan undgås, skal der skygges for scanneren med gardiner. Undgå steder, hvor der samler sig større mængder støv. Undgå varme eller fugtige steder som op ad en vandhane, vandvarmer eller befugter, og undgå steder med dampe fra salmiakspiritus, opløsningsmidler til maling eller andre flygtige kemikalier. Undgå steder, der er udsat for vibrationer. Undgå at udsætte scanneren for hurtige temperaturskift. Hvis det lokale, som scanneren er installeret i, er koldt men opvarmes hurtigt, kan der dannes vanddråber (kondens) inde i scanneren. Dette kan medføre en væsentlig forringelse i scanningens kvalitet. Følgende forhold anbefales for at sikre optimal scanningskvalitet: Lokaletemperatur: 10 C til 32,5 C Luftfugtighed: 20 % til 80 % RF Undlad at installere scanneren tæt på udstyr, der danner magnetfelter (f.eks. højttalere, fjernsyn eller radioer). Strøm Forbind kun med en stikkontakt med den normerede spænding og lysnetfrekvens (enten 120 V, 60 Hz eller V, 50/60 Hz afhængigt af området). Forbind ikke andet elektrisk udstyr til samme stikkontakt som scanneren. Ved anvendelse af en forlængerledning skal du desuden sørge for, at den er normeret til de aktuelle behov og krav for scanneren. Forsøg aldrig at adskille eller ændre AC-adapteren på nogen måde, da det er farligt. Netledningen og AC-adapteren kan blive beskadiget, hvis der ofte trædes på dem, eller der placeres tunge genstande på dem. Fortsat brug af en beskadiget netledning og AC-adapter kan føre til ulykker som brand eller elektrisk stød. Brug ikke netledningen, når den er rullet sammen. 1-2

15 Træk aldrig direkte i netledningen. Tag altid fat i ledningsstikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Hold området omkring netledningen frit for genstande, så netledningen nemt kan tages ud i en faresituation. Brug kun den AC-adapter, der fulgte med scanneren. Brug ikke den AC-adapter, der leveres med scanneren til andre elapparater. Model: MG Hvis du har spørgsmål vedrørende strømforsyningen, får du yderligere oplysninger ved at kontakte den lokale autoriserede servicerepræsentant eller forhandler af Canon. Flytning af scanneren Når du flytter scanneren, skal du altid bære den med begge hænder, så du ikke taber den. Scannerenhedens vægt er ca. 3,6 kg. Før scanneren fjernes, skal det sikres at dokumentbakken er lukket, og forbindelseskablet og AC-adapteren afbrydes. Hvis scanneren transporteres med disse ting tilsluttet, kan stik og bøsninger blive beskadiget fordi de bliver udsat for for store kræfter under flytningen. Håndtering ADVARSEL Bemærk altid følgende forholdsregler, når scanneren anvendes. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Brug aldrig alkohol, benzen, malingsfortynder aerosolsprays eller andre meget brandfarlige stoffer i nærheden af scanneren. Du må ikke snitte, beskadige eller foretage ændringer på netledningen. Sæt ikke tunge genstande på kablet, og undlad at trække i elledningen eller AC-adapteren eller bøje dem for hårdt. Tilslut aldrig netledningen med våde hænder. Forbind ikke scanneren til en elskinne med flere stik. Slå ikke knuder på netledningen og rul den ikke op, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Ved tilslutning af kablet skal du sikre, at netstikket er sat godt og forsvarligt i strømstikket. Brug ikke netledninger eller andre AC-adaptere end dem, der følger med scanneren. Forsøg aldrig at skille scanneren ad eller ændre den på nogen måde. Forsøg ikke at skille AC-adapteren ad eller ændre den på nogen måde, da dette er farligt og kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke brandfarlige aerosolsprays i nærheden af scanneren. Ved rengøring af scanneren skal afbryderknappen sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Rengør scanneren med en hårdt opvredet klud og vand. Brug aldrig alkohol, benzen, fortynder eller andre brændbare væsker. Hvis scanneren laver sære lyde eller afgiver røg, varme eller underlige lugte, hvis scanneren ikke fungerer, eller der opstår andre uregelmæssigheder under brug af maskinen, skal afbryderknappen øjeblikkeligt sættes på OFF (FRA), og netledningen skal tages ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller en servicerepræsentant og få yderligere oplysninger. Undlad at tabe scanneren eller udsætte den for slag eller hårde stød. Hvis scanneren skulle blive beskadiget, skal du straks slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Før du flytter scanneren, skal du sørge for at slukke for strømmen og tage elstikket ud af stikkontakten. 1 Før brug 1-3

16 FORSIGTIG Installér ikke scanneren på et underlag, der er ustabilt eller skråt eller i et område, der er udsat for kraftige vibrationer, da dette kan få scanneren til at falde ned med personskader eller skader på scanneren til følge. Blokér ikke ventilationshullerne. Dette kunne gøre scanneren for varm og medføre brandfare. Læg aldrig små metalgenstande som hæfteklammer, papirclips eller smykker på scanneren. Sådanne genstande kan falde ned i scanneren og forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis sådanne genstande skulle falde ned i scanneren, skal du straks sætte afbryderen på OFF (FRA) og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter den lokale autoriserede forhandler af Canon eller servicerepræsentant og få apparatet serviceret. Sæt ikke scanneren på et fugtigt eller støvet sted. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Sæt ikke genstande oven på scanneren, da de kan tippe eller vælte og give personskader. Brug ikke scanneren med en anden strømforsyning end 120/ VAC. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Når netledningen skal tages ud, skal den trækkes ud med et fast greb i stikket. Træk ikke direkte i netledningen, da det kan skade eller blotte kablets ledere og forårsage brand eller elektrisk stød. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om stikkontakten, så den er let at trække ud. Hvis der placeres ting rundt om stikkontakten, kan du ikke trække den ud i nødstilfælde. Spild ikke vand eller brændbare væsker (alkohol, benzen, mm.) ned i scanneren, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt afbryderen på OFF (FRA), hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. om natten. Sæt også afbryderen på OFF (FRA), og træk AC-adapteren ud af scanneren og netledningen af stikkontakten af sikkerhedshensyn, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. i ferier. Undlad at bære løs beklædning eller løse smykker, der kan blive fanget i scanneren, mens du bruger den. Dette kan medføre personskade. Vær særligt forsigtig med slips og langt hår. Hvis noget fanges i scanneren, skal du straks trække netledningen ud for at slukke den. Vær forsigtig, når du lægger papir i scanneren og fjerner fastsiddende papir. Du risikerer at skære hånden på kanten af et ark papir. Bortskaffelse Før scanneren bortskaffes, skal den startes op for at sikre, at de registrerede data er slettet. Når scanneren skal bortskaffes, skal du følge de gældende regler og forordninger eller spørge den lokale forhandler, der solgte scanneren. 1-4

17 2. Komponenternes navne og funktioner Navnene og funktionerne på ScanFront-enhedens komponenter vises nedenfor. Forreste fremføringsbakke og udfaldsbakker a Papirstøtte Træk denne papirstøtte ud for at forhindre, at de scannede dokumenter falder ud af enheden. b Udfaldsbakke Åbn altid denne bakke, når du bruger ScanFront. Hvis et scannet dokument krølles sammen i udfaldsbakken, skal hele bakken tages ud. (Se s. 2-4.) c Panelenhed Åbn denne enhed i tilfælde af papirstop eller når der skal udføres vedligeholdelse. (Se s ) d Trykfølsom skærm Tryk på denne skærm for at betjene ScanFront. e Låsehåndtag Bruges til at låse panelenheden. Træk håndtaget mod dig for at låse op for panelenheden. (Se s ) f Dokumentstyr Indstil disse dokumentstyr, så de passer til dokumentets bredde. (Se s. 2-6.) g Fremføringsbakke Læg dokumenterne i denne bakke. (Se s. 2-4.) h USB-port (Forside) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. i Afbryder Brug denne knap til at tænde for strømmen. (Se s. 3-3.) * Sluk for strømmen ved at trykke på hovedafbryderen på den trykfølsomme skærm. j Knap til valg af fremføringsmåde Brug denne knap til at vælge den ønskede fremføringsmåde. (Se s. 2-5.) k Strømindikator Lyser, når enheden er tændt. (Se s. 3-3.) 1 Før brug 1-5

18 Set fra siden og bagfra l USB-port (Bag på enheden til venstre) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. m Strømstik (24 VDC) Sæt den medfølgende AC-adapters stik i. n Kensington-lås Dette er en tyverisikring, som gør det muligt at sætte en kæde eller lås på enheden, så den ikke kan stjæles. o Servicekontakt Dette er en servicekontakt. Kom ikke noget ind i denne åbning. p LAN-port (RJ-45) Tilslut et RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)-kompatibelt netværkskabel. q USB-porte (Bag på enheden til højre) Tilslut en USB1.1/Hi-Speed USB2.0-kompatibel USB-lagerenhed, USB-tastatur eller USB-mus. r Ventilationshuller 1-6

19 Kapitel 2 Håndtering 1. Dokumenter Almindeligt papir Visitkort Kort Klargøring af scanneren Klargøring af fremførings- og udfaldsbakke Knap til valg af fremføringsmåde USB-port Ilægning af dokumenter Ilægning af et dokument Ilægning af et foldet dokument Ilægning af et langt dokument Ilægning af et kort Udbedring af papirstop eller fejl i forbindelse med dobbelt fremføring

20 1. Dokumenter ScanFront kan scanne dokumenter i et udvalg af formater fra visitkort til A4/Legal. Det er muligt at fremføre dokumenter i følgende formater og tykkelser, afhængigt af den valgte fremføringsmåde. Almindeligt papir Format Bredde: 50,8 mm til 216 mm (2 til 8 1/2 ) Længde: 53,9 mm til 355,6 mm (2 1/8 til 14 ) (op til mm (39,3 ), når scanneren er indstillet til Lange dokumenter) Tykkelse ved brug af indstillingen Sideadskillelse 52 g/m 2 til 209 g/m 2 ) Tykkelse uden brug af indstillingen Sideadskillelse 40 g/m 2 til 209 g/m 2 ) Dokumentet skal opfylde følgende kriterier for at kunne scannes: Ved scanning af et flersidet dokument skal siderne placeres gruppevis, så de har den samme størrelse, tykkelse og vægt. Scanning af forskellige papirtyper samtidig kan forårsage papirstop. Sørg altid for, at blæk eller toner på dokumentet er tørt, før det scannes. Scanning af dokumenter med vådt blæk kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Tør altid valser og scannerglas af efter at have scannet blyantskrevne dokumenter. Scanning af blyantskrevne dokumenter kan resultere i pletter eller mærker på de scannede billeder eller på andre dokumenter pga. snavsede valser eller scannerglas. Ved scanning af et tosidet dokument, der er trykt på tyndt papir, kan billedet på modsatte side ofte ses igennem. Justér lysstyrken under Scanningsforhold, før dokumentet scannes. Vær opmærksom på, at scanning af følgende dokumenttyper kan medføre papirstop eller fejlfunktion. For at scanne sådan et dokument skal du tage en fotokopi af dokumentet og derefter scanne fotokopien. Visitkort Foldede eller krøllede dokumenter Krøllede dokumenter Flængede dokumenter Dokumenter med papirclips eller hæfteklammer Format Bredde: 50,8 mm (2 ) og derover Længde: 53,9 mm (2 1/8 ) og derover Tykkelse 300 g/m 2 og derunder Carbonpapir Coated papir Ekstremt tyndt, gennemsigtigt papir Dokumenter med firkantet hulning Hvis stakken af visitkort ikke fremføres korrekt, kan det være nødvendigt at fjerne nogle af visitkortene. Visitkort udskrives sommetider i forkert rækkefølge, afhængigt af deres format, tykkelse og printretning. 2-2

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch Lite...33 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...1 Kapitel 1 Introduktion...3 Om

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere