De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3"

Transkript

1 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets forretningsprocesser, fastlæggelse og implementering af idegrundlag, organisation, forhold til interessenter, strategi, risici og forretningsmæssige målsætninger samt udøvelse af kontrol. Anbefalinger om selskabsledelse i Danmark NASDAQ OMX Copenhagen (Fondsbørsen) har i 2005 med ændringer den 6. februar 2008 besluttet at indføre nye "Anbefalinger for god selskabsledelse" i oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber. Anbefalingerne er udarbejdet af en komite nedsat af Fondsbørsen og indebærer, at selskaberne fremover skal redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne efter "følg eller forklar" princippet. Anbefalingerne præciserer, at det er lige legitimt at forklare sig som at følge en konkret anbefaling, da det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed i selskabernes ledelsesforhold. Coloplasts bestyrelse og direktion deler disse synspunkter og fulgte allerede fra årsrapporten 2004/05 denne praksis i redegørelsen om selskabsledelse i Coloplast, da den udarbejdes i overensstemmelse med anbefalingernes opdeling i hoved- og underafsnit. Redegørelsens formål Selskabet informerer om holdninger og aktiviteter vedrørende selskabsledelse i årsrapporten, på investormøder samt på koncernens hjemmeside. Det sker for at opnå: Øget informationsomfang til investorer Større indsigt blandt aktionærer og medarbejdere i strategi, målsætninger og risici Øget tillid til selskabet blandt interessenter. Organisationsstruktur i Coloplast Coloplast A/S er et dansk børsnoteret aktieselskab, og aktionærerne har den endelige myndighed over selskabet ved at træffe beslutninger på generalforsamlingen. Selskabet har en ledelsesstruktur, som består af bestyrelse og direktion. Bestyrelse Bestyrelsen består af syv medlemmer valgt af generalforsamlingen og af tre medlemmer, der i følge dansk lovgivning er valgt af medarbejderne. De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 1/3

2 Michael Pram Rasmussen, formand* Niels Peter Louis-Hansen, næstformand Håkan Björklund* Per Magid Torsten Erik Rasmussen* Ingrid Wiik* Jørgen Tang-Jensen* De tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er: Knud Øllgård Mads Boritz Grøn Thomas Barfod *) Bestyrelsesmedlemmer, der anses som uafhængige. Bestyrelsen fastlægger selskabets mål, strategier og overordnede budgetter og handlingsplaner. På aktionærernes vegne fører bestyrelsen tilsyn med selskabets organisation og daglige ledelse samt resultater. Bestyrelsen fastsætter også retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af selskabet og af opgavernes fordeling mellem de enkelte medlemmer af direktionen. Ingen personer er medlem af både bestyrelse og direktion i Coloplast, og ingen bestyrelsesmedlemmer er tidligere medlemmer af Coloplasts direktion. Direktion Direktionen, der har ansvaret for koncernens daglige ledelse, består af to medlemmer: Lars Rasmussen, administrerende direktør Lene Skole Direktionen fremlægger forslag til selskabets overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner samt hovedlinjerne i drifts-, investerings-, finansierings- og likviditetsbudgetter for bestyrelsen. Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Som en del af selskabets daglige ledelse afholder direktionen en række møder med ledende medarbejdere. Der er udarbejdet en intern beskrivelse af Coloplasts mødestruktur med direktionens deltagelse. Direktionen deltager i møder med investorer og aktieanalytikere. Beskrivelse af Selskabsledelse i Coloplast 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 2/3

3 3. Åbenhed og gennemsigtighed 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag 7. Risikostyring 8. Revision 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Ejerskab og kommunikation Coloplast kommunikerer med aktionærer via telefon, , årsrapport, selskabsmeddelelser, hjemmeside, generalforsamling samt investormøder, som foregår både direkte og via telefon. Den teknologiske udvikling følges løbende, og muligheder for delvis elektronisk generalforsamling og webcasting er undersøgt, men er foreløbigt ikke fundet relevant. Kapital- og aktiestruktur Bestyrelsen drøfter med jævne mellemrum selskabets kapitalstruktur og vurderer, om disse forhold er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Endvidere fastlægges årligt planer om kapital- og aktiestruktur. I vurderingerne af kapitalstruktur indgår også selskabets kreditværdighed samt mulighederne for at anvende et eventuelt positivt cash flow til opkøb af egne aktier eller forøgelse af pay-out ratio til aktionærerne. Fremadrettet er det selskabets målsætning, at nettogælden er 1½-2½ gange EBITDA. Coloplast har to aktieklasser: 3,6 mio. A-aktier med ti stemmer pr. A-aktie og 41,4 mio. B-aktier med en stemme pr. B-aktie. Begge aktieklasser har samme stykstørrelse, 5 kr. pr. aktie. I 1983 blev Coloplasts B-aktier introduceret på Fondsbørsen, mens A-aktierne ikke er omsætningspapirer. Ethvert ejerskifte af A- aktier kræver samtykke fra bestyrelsen. Aktionærernes fordeling mellem de forskellige kategorier oplyses årligt i årsrapporten. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne aktiestruktur har været til gavn for Coloplasts udvikling, og at en videreførelse vil være fordelagtig for alle selskabets aktionærer. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. En generalforsamling indkaldes med mindst otte dages og højst fire ugers varsel. En indkaldelse med samtlige forslag offentliggøres via Fondsbørsen. Herudover udsendes indkaldelsen til samtlige noterede aktionærer. De, der har udtrykt ønske herom, modtager ligeledes årsrapporten. Der sker annoncering i dagspressen om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 3/3

4 Senest otte dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor en dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige en revideret årsrapport. Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt denne senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor mod dokumentation af sin aktiebesiddelse eller henvisning til notering af denne. Navnenotering anses i Coloplast for en væsentlig fordel, idet virksomheden dermed gives mulighed for en direkte kommunikation med aktionæren. Aktionærer kan udøve stemmeret, hvis aktierne er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Stemmeretten kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der bliver i forbindelse med udsendelse af dagsordenen vedlagt en fuldmagtsblanket til bestyrelsen. Fuldmagter kan gives forslag for forslag. På den ordinære generalforsamling fremlægges den reviderede årsrapport til godkendelse. Endvidere vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor. Aktionærerne kan stemme på hver enkelt kandidat til bestyrelsen og bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Alle aktionærer har mulighed for at fremsætte forslag eller stille spørgsmål. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget af bestyrelsen i selskabet senest den 1. november. Bestyrelsen sikrer, at indkaldelsen giver et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter. Datoen for selskabets ordinære generalforsamling offentliggøres ca. 13 måneder før generalforsamlingen. Overtagelsesforsøg Bortset fra forskel i stemmevægte mellem A-aktier og B-aktier eksisterer der ikke overtagelsesværn i form af stemmelofter eller ejerbegrænsninger. Såfremt et overtagelsesforsøg måtte finde sted, vil selskabet forholde sig konkret hertil. Bestyrelsen har de nødvendige procedurer for dette. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 4/3

5 Politik Selskabet har vedtaget og offentliggjort en politik for forholdet til sine interessenter igennem Mission, Værdier og Vision. Interessenternes rolle Coloplasts produkter leveres via forhandlere, gennem hospitaler eller ledsaget af egen rådgivning direkte til brugerne. Udviklingen går mod større direkte kontakt til brugerne. Coloplast vil uanset leveringsmåde knytte de tættest mulige bånd til kunderne for at øge værdiskabelsen. Kundernes behov og forventninger ændrer sig med tiden, hvorfor selskabet til stadighed skal være klar til omstilling. Behandlere og brugere inddrages løbende i udviklingen af nye produkter og serviceydelser. Hver enkelt medarbejders personlige og faglige udvikling har betydning for virksomhedens fortsatte vækst. Kravene til forandringsparathed, videndeling og uddannelse øges, hvorved medarbejderne får en mere selvstændig og afvekslende arbejdsdag. Coloplast ønsker at tiltrække og fastholde mennesker, som trives i et aktivt miljø og ser ansættelsesforholdet som en læreproces. Coloplast tager et aktivt medansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Selskabet ønsker at bidrage til en forbedret livskvalitet hos brugerne af produkter og serviceydelser, uden at det forringer livskvaliteten for andre. Coloplasts indsatser for social ansvarlighed, bidrag til samfundsøkonomien via skatter og afgifter, miljøledelse og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner bidrager alle til den samlede samfundsmæssige værdiskabelse. Det er en del af Coloplasts ledelsesfilosofi, at der er balance i værdiskabelsen for virksomhedens interessenter både på kort og lang sigt. Sådan skabes, efter ledelsens opfattelse, også størst værdi for aktionærerne 3. Åbenhed og gennemsigtighed Information Selskabet har vedtaget en generel kommunikationspolitik, der er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside. Her findes også en række politikker som relaterer sig til selskabets interessenter. Selskabet følger Fondsbørsens regler om oplysningspligt gennem udsendelse af selskabsmeddelelser, delårsrapporter og årsrapport. Koncernens regnskaber præsenteres løbende for analytikere, investorer og presse. Ledelsen deltager i en række møder herom med interessenter, primært medarbejdere, aktionærer og analytikere. Offentliggørelser på selskabets hjemmeside sker på både dansk og engelsk. Investorrelationer Der er etableret en politik for information til aktionærer og investorer, hvorefter I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 5/3

6 det er direktionen og kommunikationsafdelingen, der foretager denne kommunikation efter retningslinier, der er aftalt med bestyrelsen. Kommunikationen sker under hensyntagen til Fondsbørsens regler og omfatter: Helårs- og delårsmeddelelser samt årsrapport Besvarelse af henvendelser fra aktieanalytikere, investorer og aktionærer Besøg fra investorer og analytikere på virksomheden Besøg hos danske og udenlandske investorer Kapitalmarkedsdag for analytikere og investorer Telefonkonferencer i forbindelse med udsendelser af regnskabsmeddelelser Særlig sektion på Coloplasts hjemmeside for investorer Årsrapport Årsrapporten aflægges efter dansk lovgivning, og Coloplast er overgået til IFRS fra og med regnskabsåret 2003/04. Selskabet vurderer ikke, at det er relevant at overveje andre standarder, f.eks. US-GAAP. Den trykte danske udgave udgør Coloplasts årsrapport. For at efterkomme regnskabsbrugernes behov findes årsrapporten også i en elektronisk udgave på Coloplasts hjemmeside: Både den trykte og den elektroniske udgave af årsrapporten findes i engelsk oversættelse. Kvartalsrapporter Coloplast udarbejder kvartalsvise delårsrapporter til Fondsbørsen. Disse er tilgængelige på selskabets hjemmeside. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Overordnede opgaver og ansvar Bestyrelsen er ansvarlig for organisering af selskabets direktion og skal godkende de generelle retningslinjer for direktionsmedlemmernes vederlag, hvorefter de konkrete aflønninger fastsættes af bestyrelsens formand og næstformand. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed, påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde samt tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er tilpasset selskabets drift. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra direktionen Coloplasts overordnede målsætning, strategier og handlingsplaner og godkender hovedlinjerne i de af direktionen udarbejdede budgetter. Bestyrelsen følger op på budgetter og tager stilling til direktionens rapportering om selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 6/3

7 finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici m.v. Budget og afvigelser herfra vurderes på baggrund af gennemgang af perioderegnskaberne. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Direktionen kan dog træffe de nødvendige dispositioner i sager af denne art, såfremt bestyrelsens afgørelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed, idet formandens tilslutning forinden så vidt muligt indhentes. Bestyrelsesformandens opgaver Bestyrelsesformanden er i løbende dialog med den administrerende direktør om virksomhedens drift og vurderer herudfra behovet for videre information til den samlede bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør kan begære bestyrelsen indkaldt ved henvendelse til formanden, som leder bestyrelsesmøderne og sørger for, at der føres protokol over disse. Bestyrelsens formand og næstformand foretager årligt en evaluering af direktionens arbejde og resultater og formanden gennemfører en samtale med de enkelte medlemmer af bestyrelsen med henblik på at drøfte bestyrelsesarbejdets organisering og effektivitet på et bestyrelsesmøde. Forretningsorden Der foreligger en forretningsorden for Coloplasts bestyrelse. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bla. retningslinjer for bestyrelsens virke, herunder tilsynet med selskabets organisation, daglige ledelse og resultater. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger sin formand samt næstformand, der ved formandens forfald overtager dennes pligter og beføjelser. Information fra direktion til bestyrelse Til hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om selskabets virksomhed. Direktionen fremlægger regnskab for hvert kvartal inklusiv resultatopgørelse, balance, investeringer, pengestrømme og kapitalberedskab. Herudover fremlægges rapporter for hvert hovedforretningsområde. Mellem de forud fastsatte møder udsender direktionen orientering om væsentlige forhold, f.eks. om omsætningsudviklingen. Dialogen mellem bestyrelse og andre ledende medarbejdere end direktionen sikres ved, at disse fra tid til anden foretager præsentationer for bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker yderligere information, sker dette gennem formanden. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 7/3

8 5. Bestyrelsens sammensætning Rekruttering og valg Bestyrelsen er Coloplasts øverste ledelsesorgan, som derfor godkender beslutninger af strategisk og principiel karakter. Bestyrelsen søges sammensat af en personkreds, som samlet set kan varetage aktionærernes og medarbejdernes interesser bedst muligt under hensyntagen til selskabets øvrige interessenter. Der offentliggøres et CV for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen offentliggør sammen med indkaldelse til generalforsamlingen bestyrelseskandidaternes profil og baggrund, og det sker både ved nyvalg og ved genvalg. Alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode, skal informere bestyrelsens formand herom. Introduktion og uddannelse Ved nye medlemmers indtræden i bestyrelsen drøfter det enkelte nye medlem med formanden sit behov for supplerende information samt uddannelse i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Formanden fastsætter om fornødent en individuel informations- eller uddannelsesplan for dette medlem. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes deltagelse i kurser om arbejdet i en bestyrelse og de tilbydes tillige en gennemgang af selskabets forhold med direktionen. Coloplast udarbejder og offentliggør en oversigt over kompetencer og viden, som den samlede bestyrelse ønskes at besidde, og det er formandens opgave at vurdere, hvorvidt den samlede bestyrelse besidder den relevante og fornødne viden og kompetence til at lede selskabet i overensstemmelse hermed. De væsentligste kompetencebehov for Coloplasts bestyrelse er: Økonomi, finansiering, produktion, logistik, globalt salg og marketing, generel ledelse, innovation, jura og akkvisitioner. Antal bestyrelsesmedlemmer Det overvejes løbende, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Vedtægterne foreskriver, at der skal være mindst fem og højst otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Der er herudover på nuværende tidspunkt tre medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen. Uafhængighed Flertallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes af bestyrelsen som værende uafhængige af selskabet. En hovedaktionær og en rådgiver for virksomheden er medlemmer af bestyrelsen. I oversigten over I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 8/3

9 bestyrelsens medlemmer, som findes i afsnittet "Bestyrelse", er anført, hvorvidt bestyrelsen betragter det enkelte medlem som uafhængigt. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i kraft af deres ansættelsesforhold i selskabet ikke uafhængige. I Coloplast er ingen personer medlem af både bestyrelse og direktion. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer I henhold til den danske aktieselskabslov skal Coloplasts bestyrelse, udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, bestå af medarbejdervalgte medlemmer, som i antal skal svare til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte. Coloplasts medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt ved skriftlig og hemmelig afstemning ved direkte valg, hvor hver medarbejder kan afgive et antal stemmer, der svarer til halvdelen af det antal medlemmer, der skal vælges, men de kan kun afgive en stemme på hver opstillet kandidat. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for fire år ad gangen. Betingelsen for at kunne vælges er, at man har været ansat i det sidste hele år før valget. Fratræder man arbejdspladsen, skal man udtræde af bestyrelsen. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og oppebærer samme honorar som de generalforsamlingsvalgte medlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers opgave er i tillæg til de øvrige bestyrelsesopgaver at drage omsorg for, at kommunikationen mellem Coloplasts ledelse og medarbejdere foregår effektivt. Mødefrekvens Bestyrelsen afholder mindst fem bestyrelsesmøder om året, hvor alle forhold vedrørende selskabets overordnede udvikling behandles. Der afholdes normalt et strategimøde én gang årligt. Direktionen drager efter aftale med formanden omsorg for, at dagsorden og eventuelt skriftligt materiale til fremlæggelse for bestyrelsen er til rådighed i god tid forud for hvert enkelt møde. Formanden kan dog bestemme, at materiale, der fremlægges på et bestyrelsesmøde, først omdeles på selve mødet, og at materialet skal tilbageleveres ved mødets afslutning. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Antal bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlemmernes bestyrelsesposter i andre danske aktieselskaber anføres i årsrapporten. På Coloplasts hjemmeside oplyses også om andre væsentlige hverv. I Coloplasts forretningsorden er ingen begrænsninger i bestyrelsesmedlemmernes I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 9/3

10 øvrige poster. Det er sædvane, at alle bestyrelsesmedlemmer i Coloplast møder op til alle møder. Aldersgrænse Coloplasts vedtægter angiver en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes alder og anciennitet i Coloplast oplyses i årsrapporten. Valgperiode Selskabets vedtægter foreskriver valg af alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Der foreligger ingen begrænsning for et medlems anciennitet i bestyrelsen, men bestyrelsesformanden har en særlig opgave i at sikre den fornødne fornyelse, samtidig med, at kontinuiteten bevares. Bestyrelsesudvalg Coloplasts bestyrelse vil efter generalforsamlingen 2009 etablere et revisionsudvalg bestående af tre bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af opgaver vedrørende intern kontrol og revision af koncernen. Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde Mindst hvert andet år evaluerer bestyrelsen samarbejde og arbejdsform. Til brug for evalueringen anvendes et spørgeskema, som bl. a. adresserer spørgsmål om bestyrelsens samlede kompetencer. Baseret på denne evaluering drøftes bestyrelsesarbejdets organisering og effektivitet på et bestyrelsesmøde og eventuelle forbedringsforslag vedtages. Bestyrelsens formand og næstformand foretager årligt en evaluering af direktionens arbejde og resultater, herunder af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Evalueringen og eventuelle tiltag drøftes med den samlede bestyrelse og forelægges direktionen. 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag Overordnede retningslinjer for selskabets aflønning af -bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar. Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et tillæg til bestyrelseshonoraret. Honorarets og tillæggenes størrelser godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Honoraret fastsættes efter sammenligning med honorarer i andre selskaber. Bestyrelsen har ingen incitamentsaflønning. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 10/3

11 Direktion Formandskabet vurderer og fastlægger hvert år direktionens aflønning. Direktionens aflønning består af en fast og en variabel del. Den faste aflønning består af nettoløn, pensionsbidrag og øvrige benefits. Værdien af hvert af disse elementer oplyses i årsrapporten for hvert enkelt direktionsmedlem. Som en del af den variable aflønning har direktionen mulighed for at opnå en årlig bonus, hvis bestemte mål nås. Bonusandelen varierer mellem direktionens medlemmer, men kan udgøre højst ca. 40% af den årlige nettoløn. Den aktuelt opnåede bonus for hvert enkelt direktionsmedlem oplyses i årsrapporten. Bonusmålene er ved retningslinjernes vedtagelse baseret på værdiskabelse og profitabilitet, men målene kan ændres af bestyrelsen. Såfremt dette sker, vil der blive redegjort herfor i en fondsbørsmeddelelse. En anden del af den variable aflønning udgøres af optioner, der skal medvirke til at sikre overensstemmelse mellem direktionens incitament og den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Af samme årsag er optionsprogrammet revolverende og ikke afhængigt af opnåelse af bestemte mål. Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi svarende til 4 måneders nettoløn. Værdien beregnes jf. Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en strike-kurs, som er 15% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet beregnet som gennemsnittet af alle handler på kalenderårets sidste handelsdag. Direktionens medlemmer betaler 5% af Black & Scholes værdien til selskabet for at modtage optionerne. Optionerne har en løbetid på 5 år og kan udnyttes efter 3 år. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport for hvert enkelt direktionsmedlem. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram er afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier. Direktionen er berettiget til at bytte en bonusandel svarende til 1 måneds nettoløn med et tilsvarende antal optioner på vilkår svarende til de øvrige optioner jf. ovenfor. Direktionens valg om bytte skal foretages ved den årlige fastlæggelse af direktionens aflønning og skal vedrøre tildelingen af optioner det efterfølgende år. Formandskabet vurderer i øvrigt hvert år direktionens aflønning i forhold til andre danske selskabers ledelser. Fratrædelsesordninger Der er pr. 30. september 2009 hensat 5 mio. kr. til en nu bortfaldet efterydelsesordning for pensionerede bestyrelsesmedlemmer. Ordningen omfatter 3 personer. Ved fratræden af nuværende direktionsmedlemmer har selskabet ikke forpligtelser ud over to års løn. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 11/3

12 7. Risikostyring I Coloplast har ledelsen i de enkelte forretningsenheder og stabsfunktioner ansvar for at identificere og håndtere konkrete risikoforhold inden for deres del af organisationen. De væsentligste risici rapporteres kvartalsvis til Corporate Risk Management. Rapporteringsprocessen sammenholdt med risikointerviews med relevante personer i organisationen, danner basis for den kvartalsvise risikoopdatering til direktionen og bestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for virksomhedens overordnede risikoprofil, og for at afstemme denne med Coloplasts overordnede strategier og politikker. Direktionen er også ansvarlige for at validere projekter og aktiviteter som imødegår de væsentligste risici. Bestyrelsen behandler og godkender kvartalsvis direktionens konklusioner og anbefalinger. Forsikring Da overførsel af risiko til en 3. part typisk foretages via forsikring, har Coloplast integreret denne opgave som en del af Risk Management. Ledelsen og bestyrelsen vil, sammen med den kvartalsvise risikovurdering, modtage en status på relevante, forsikringsrelaterede emner. Bestyrelsen modtager og godkender årligt koncernens forsikringsoversigt. Coloplasts forsikringsprogram omfatter forsikringer vedrørende ejendom, driftstab, ansvar, transport og forskellige forsikringer vedrørende medarbejdere. Eksempler på det aktuelle risikobillede (risikofaktorerne er ikke listet i prioriteret rækkefølge): Fastholdelse og udvikling af medarbejdere For at understøtte Coloplasts ambitioner om profitabel vækst er det vigtigt at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere globalt. Coloplast har derfor i 2008/09 haft flere globale fokusområder. Blandt nøgleinitiativerne kan nævnes tiltrækning af specifikke målgrupper, udvælgelse i forbindelse med rekruttering, opfølgning på årlige medarbejder- samt ledermålinger med globalt fokus på at styrke samarbejdet på tværs af funktioner, styrke læring på jobbet samt et globalt talentprogram. Priser og offentlige tilskud I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 12/3

13 Størstedelen af Coloplasts produkter bliver solgt med tilskud fra de offentlige myndigheder. Udsving i nationaløkonomien kan, på visse markeder, medføre en reducering af de offentlige tilskud. Coloplast overvåger derfor nøje tilskudsrater i forskellige lande samt bibeholder en tæt kontakt til de relevante myndigheder og industriorganisationer. Coloplast forbereder sig på ændringer i markedsforholdene ved at styrke kliniske og sundhedsøkonomiske dokumentation, ved at forøge tempoet på udviklingen af nye og endnu mere omkostningseffektive produkter, samt ved at bibeholde et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Produktionsenheder Skade på fabrikker eller driftsforstyrrelser udgør en markant risiko. I Coloplast er der fastlagt planer for at sikre en hurtig indgriben i tilfælde af alvorlige ulykker, samt for at begrænse følgerne heraf for mennesker, miljø og maskineri på Coloplasts fabrikker. Coloplast yder en målrettet indsats for at minimere risici for uheld og får løbende ingeniør vurderinger fra internationalt ledende forsikringsselskab udtrykt i initiativer og vedligeholdelse i relation til risikoforbedringer. Resultaterne af disse vurderinger finder anvendelse i den bestandige indsats for at forbedre effektiviteten på Coloplasts fabrikker. Coloplasts engagement i at vedligeholde produktionsfaciliteterne sikre og moderne ses tydeligt på Coloplasts nyere fabrikker. I Kina og Ungarn lever de nye fabrikker op til de højeste, operationelle sikkerhedsstandarder. Leverandører Kvaliteten på Coloplasts råvarer og produkter skal leve op til Coloplasts høje standard. Dette sikres ved hjælp af et omfattende kvalitetsstyringssystem. Der stræbes imod at minimere afhængighed af særskilte leverandører. På områder hvor der kun eksisterer et minimum af leverandører, har Coloplast underskrevet flerårige indkøbskontrakter. Ydermere følges der løbende op på risikoniveauet i produktionen og leveringskæderne hos de relevante leverandører, med hensynstagen til muligheden for uheld og risikable hændelser. Konkurrence Coloplasts produkter markedsføres globalt på et niche marked, hvilket udmærker sig ved skarp konkurrence. Ledelsen og de forskellige forretningsområder overvåger derfor nøje udviklingen i markedsandele, produktlanceringer fra konkurrenter samt den generelle aktivitetsgrad hos vores konkurrenter. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 13/3

14 Ændringer I det konkurrencemæssige landskab, parallelimport samt nye distributionskanaler er alle faktorer som kan føre til aftagende overskudsgrad for Coloplast. Coloplast er derfor forpligtet til nøje at følge udviklingen på markedet. Substitution Behandlingsformer og produktteknologi er genstand for konstant udvikling. Med tiden vil dette resultere i ændringer i behovet for - og design af - Coloplasts produkter. Coloplast følger denne udvikling og samarbejder med specialister, som er førende indenfor behandlings- og produktområder. I dag eksisterer der ingen medicinske løsninger, som kan udelukke eller reducere behovet for Coloplasts vigtigste produkter. Innovation Gennem et tæt forhold til kunder, sikrer og udvikler Coloplast evnen til fornyelse. Kunderelationer er integreret i systemprocesser, med det formål at kortlægge kundebehov samt udvikle produkter og services. Fornyelsestiltag forstærkes endvidere med eksterne samarbejdspartnere, samt ved at opkøbe patenter/ know how, som ikke genereres internt. Kvalitet Funktionelle fejl i produkter eller dårlig service reducerer graden af kundetillid- og loyalitet, hvilket på sigt kan have en negativ virkning på Coloplasts omdømme eller markedsandele. Igangværende kvalitetsproblemer, i relation til produkter eller processer, kan medføre tab af forskellige godkendelser eller attester fra myndigheder, hvilket kan begrænse Coloplasts muligheder for at trænge ind på nye markeder. Derfor udvikler og forbedrer vi til stadighed Coloplasts kvalitetsstyringssystem og følger tæt ændringer i lovgivning eller markedsstandarder. Vi afholder både interne og eksterne audits, og vores medarbejdere modtager træning og uddannelse i kvalitetsstyring. Kvalitetesstyringssystemet omfatter ligeledes kontrol af vores leverandørers kvalitetsstandarder. Miljø Det er Coloplasts ambition at al produktion på vore sites skal overholde de internationale miljøstandarder for ISO Certificering. Det er tilfældet for mere end 90% af produktionen i dag. I år opnåede vores fabrik i Nyirbator, Ungarn ISO Certificering. Hvert år undersøges samtlige fabrikker i lyset af miljømæssige spørgsmål. Disse undersøgelser indeholder en registrering af brugen af råvarer samt andre I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 14/3

15 produktionsmaterialer, spild, energiforbrug, gasudslip og luftforurening. Ydermere fastlægger vi planer for at undgå miljøskadeligt spild. Alle nøgle-miljøspørgsmål, inklusive reglementerede - og ISO krav, bliver undersøgt og der igangsættes korrigerende aktiviteter i tilfælde af afvigelser. Korruption og bestikkelse Som global virksomhed står vi ofte overfor dilemmaer, som tager sit udspring i lovgivningsmæssige, etniske eller kulturelle forskelle mellem de lande vi varetager forretninger i. Vores medarbejdere skal være i stand til at navigere uden at gå på kompromis med vores værdier og principper. Kampen mod korruption i vores industri tildeles høj prioritet, hvilket stemmer overens med vores overbevisning om at god etik styrker vores omdømme. Coloplasts forretningsetiske standarder er defineret i vores Code of Conduct (Etiske Regelsæt), som forbyder bestikkelse og opstiller klare retningslinjer for vores interaktion med eksperter indenfor sundhedspleje, såvel som regler for modtagelse af gaver og underholdning. Vi er ligeledes forpligtede til at leve op til Eucomed Code of Business Practice, som opstiller lignende regler på europæisk plan. Endelig har vi engageret os i kampen mod korruption, ved at tilmelde os UN s Global Compact, som ligeledes omfatter de ti principper for anti-korruption. Virksomhedsovertagelser Coloplast overvejer løbende potentielle fusioneringer, opkøb og frasalgsmuligheder. I disse sagers natur oplever virksomheden risici i relation til værdiansættelse og samkøring - eller separation - af forretningsenheder. Sådanne risici kan betyde at Coloplast er afhængig af interne såvel som eksterne ressourcer I henhold til de specifikke krav. 8. Revision Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen foretager årligt i samråd med direktionen en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence til brug for indstilling til generalforsamlingens valg af revisor. Aftale med revisor Der indgås en revisionsaftale mellem bestyrelse og revision om udførelse af revisors hverv samt honoreringen herfor. Aftalen tilsiger, at grundlaget for planlægning og gennemførelse af revisionen er revisors indgående kendskab til virksomhedens aktiviteter, særlige brancheforhold, virksomhedens organisation, administrative systemer, kontrolmiljø og øvrige relevante forhold. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 15/3

16 Der afholdes i første kalenderkvartal hvert år et møde mellem revisor, bestyrelsens formand og næstformand med henblik på at sikre en direkte kommunikation samt vurdere revisors uafhængighed. Møderne refereres af formanden på det førstkommende bestyrelsesmøde. Det kommende revisionsudvalg vil videreføre denne opgave. Ikke-revisionsydelser Bestyrelsen fastlægger årligt de overordnede generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser. Ifølge selskabets gældende vedtægter skal ikkerevisionsydelser, der forventes at andrage mere end det årlige revisionshonorar i alt eller 1,5 mio. kr. pr. enkeltopgave forud for aftale herom forelægges for bestyrelsens formand og næstformand til godkendelse. Regnskabspraksis Der afholdes hvert år i begyndelsen af november måned et regnskabsmøde mellem formand, næstformand og revision under tilstedeværelse af direktionen. Det sker som forberedelse til bestyrelsens årsregnskabsmøde senere samme måned. På det forberedende møde bliver væsentlige regnskabsmæssige forhold belyst samt væsentlige revisionsmæssige forhold drøftet. Referat fra mødet sendes til bestyrelsen. Det kommende revisionsudvalg vil videreføre denne opgave. Forslag til årsrapport revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor. Bestyrelsen gennemgår det udarbejdede forslag og påser, at det er udfærdiget således som lovgivningens og vedtægternes regler samt god forretnings- og regnskabsskik tilsiger. Gennemgangen omfatter regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn, vurdering af posterne i balancen, regnskabernes specifikation, opstilling og posternes benævnelse. Resultat af revisionen Ved behandling af årsrapporten forelægges den generalforsamlingsvalgte revisors udtalelse om, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder at der er foretaget en kritisk gennemgang af selskabets og koncernens regnskabsmateriale. I revisionsprotokollen redegør revisor nærmere for den udførte revision, herunder hvorvidt revisionen finder, at den af direktionen foreslåede hensættelse til imødegåelse af tab på udestående fordringer og andre særlige risici er tilstrækkelig. Revisor deltager i bestyrelsesmødet, i hvilket årsrapporten er til behandling, og skal herunder bla. udtale sig om, hvorvidt årsrapporten efter revisors opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets og koncernens økonomiske stilling. Endvidere skal revisor udtale sig om, hvorvidt årsrapporten er aflagt således, som lovgivningens og vedtægternes regler samt god regnskabsskik tilsiger. Revisionens udtalelser omfatter også en vurdering af posterne i balancen I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 16/3

17 og regnskabernes specifikation, opstilling og af posternes specifikation. Endelig omfatter revisors udtalelser, hvorvidt de i henhold til lovgivningen og vedtægterne foreskrevne henlæggelser er foretaget, samt hvorvidt årsrapporten indeholder de lovmæssigt foreskrevne oplysninger. Efter bestyrelsens vedtagelse af årsrapporten påtegnes den af den generalforsamlingsvalgte revison, hvorefter den offentliggøres og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Selskabets revisionsprotokol forelægges til hvert bestyrelsesmøde, såfremt der er tilføjelser siden sidste møde. Revisor skal i revisionsprotokollen indføre alt, hvad der er af betydning for bestyrelsen, og bestyrelsen skal tage stilling til revisors bemærkninger forud for protokollaternes underskrivelse. Revisionen sender revisionsprotokollater direkte til bestyrelsens medlemmer. Det påhviler bestyrelsen og direktionen at give revisor alle oplysninger, som af revisor skønnes nødvendige for udførelsen af arbejdet. Interne kontrolsystemer Bestyrelsen tager mindst en gang årligt stilling til, om de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige. Bestyrelsen har vurderet, at virksomhedens størrelse og kompleksitet indtil videre ikke har krævet etablering af intern revision. Formanden kan anmode revisionen om at være til stede i et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udøver sin tilsynsforpligtelse over for datterselskaberne ved gennem direktionen at sikre en tilstrækkelig rapportering vedrørende datterselskaber og evt. større associerede selskabers økonomiske forhold. Herudover modtager bestyrelsen mindst en gang hvert kvartal fra direktionen orientering om forhold i datterselskaberne af mere principiel karakter. Den generalforsamlingsvalgte revisor gennemfører revision af koncernregnskabet og de underliggende danske datterselskaber. Endvidere tilstræbes, at regnskabet for datterselskaber og associerede selskaber samt af repræsentationskontorer foretages af samme revisionsfirma. Revisionsudvalg Se afsnit om bestyrelsesudvalg. For yderligere oplysninger herom henvises her. I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport docx 17/3

Selskabsledelse i Coloplast

Selskabsledelse i Coloplast Selskabsledelse i Coloplast Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 16/2009 17. november 2009 Til aktionærerne i Coloplast A/S 17. november 2009 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 1. december

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Godkendt af bestyrelsen 1. november 2011 som integreret del af Årsrapporten 2010/11. Selskabet følger

Godkendt af bestyrelsen 1. november 2011 som integreret del af Årsrapporten 2010/11. Selskabet følger Godkendt af bestyrelsen 1. november 2011 som integreret del af Årsrapporten 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: anbefalingerne.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010.

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holdings bestyrelse og direktion søger at sikre, at selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 c I 2004 udarbejdede Staten rapporten Staten som aktionær. I rapporten blev der opstillet anbefalinger for blandt andet god selskabsledelse

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2)

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Erria A/S. Corporate Governance Redegørelse efter "følg eller forklar" princippet

Erria A/S. Corporate Governance Redegørelse efter følg eller forklar princippet Erria A/S Corporate Governance Redegørelse efter "følg eller forklar" princippet Erria A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Corporate Governance i Erria A/S 2 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere