GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE"

Transkript

1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TERMINALERNE s bestilling og koordinering af de i pkt. 4 listede obligatoriske ydelser. Kunden afleverer, minimum en måned inden arrangementets påbegyndelse, en plan over det lejede inkl. eventuelle udendørsarealer. Tegningen placerer alle ydelser i forbindelse med arrangementet. Tegningen skal godkendes af TERMINALERNE, førend lejeperiode kan påbegyndes. Kunden forpligter sig til at benytte lokalerne i TERMINALERNE til det formål, som er aftalt i lejeaftalen. Det skal aftales skriftligt, senest en måned før arrangementets afvikling, i hvilke tidsrum inden for lejeperioden, at Kunden vil gøre brug af de lejede lokaler. Der må ikke gøres brug af andre lokaler end de, der er angivet i lejeaftalen, med mindre dette aftales. Kunden kan ikke, hverken helt eller delvist, fremleje og/eller overdrage brugen af det lejede eller rettigheder, som følger af lejeaftalen. Kunden forpligter sig til, gennem hele lejeperioden, at have en kontaktperson på stedet. TERMINALERNE skal have udleveret kontaktdata på vedkommende, senest 1 uge inden arrangementets påbegyndelse. Modtager TERMINALERNE ikke kontaktdata på denne person, forbeholder TERMINALERNE sig retten til selv at engagere en kontaktperson for Kundens regning. TERMINALERNE har adgang til det lejede i lejeperioden med henblik på varetagelse af sine rettigheder og pligter. Brug af pyro og konfetti skal godkendes af TERMINALERNE, brug af konfetti vil altid medføre en ekstraomkostning til rengøring. Nødudgangsdørene i hallerne må kun åbnes i nødsituationer, fx ved brand. Bliver en nødudgangsgør brugt, det være sig under opbygning, afvikling eller nedpakning uden at der er tale om en nødsituation eller dette er skriftligt aftalt med TERMINALERNE - påregnes re-etableringsafgift på kr ,00 ex. moms.

2 2. Lokalernes tilstand og tekniske specifikationer Ved opstart og afslutning af lejeperiode foretages fysisk inspektion af det lejede. Kunden stiller med dertil bemyndiget person, som sammen med TERMINALERNE gennemgår de lejede arealer (indendørs og udendørs). På sidste lejedag skal alle indendørs og udendørs arealer afleveres i samme stand som de blev overtaget. Eventuelle skader på de lejede arealer i lejeperioden vil blive udbedret af TERMINALERNE for Kundens regning. Inden udløb af lejeperioden skal Kunden have fjernet alle varer, udstyr, dekoration mv., som har været bragt ind i lokalerne i forbindelse med arrangementet. TERMINALERNE bærer intet ansvar for disse effekter, og TERMINALERNE kan, efter lejeperiodens udløb, fjerne disse for Kundens regning og risiko. Obligatorisk slutrengøring forudsætter let oprydning af lejede arealer samt fjernelse af alt affald. 3. Rygepolitik i TERMINALERNE Der må under ingen omstædigheder ryges indendøre i TERMINALERNE og kun efter særlig aftale i tilknyttede udearealer. Rygning på udendørs arealer medfører obligatorisk ekstra rengøring af disse. Overholder Kunden, Kundens personale eller gæster ikke ovennævnte bestemmelse, er TERMINALERNE berettiget til at udbedre eventuelle lugtgener for Kundens regning. Ryger Kunden eller Kundens personale, påføres slutafregning en afgift på min. kr ,00 ex. moms. Kunden har ansvar for at briefe personale, gæster mm. omkring TERMINALERNE s rygepolitik. Eventuelt brud på ovenstående medfører øjeblikkelig bortvisning af den/de pågældende. 4. Serviceydelser som obligatorisk leveres af TERMINALERNE eller TERMINALERNE s samarbejdspartnere Følgende funktioner må kun udføres af TERMINALERNE eller TERMINALERNE s samarbejdspartnere: Vagtservice, samarit, førstehjælp, elektricitet og VVS, montering af wire, rigarbejde, ophængning af molton, truck og lifte samt betjening af disse, telefon og IT-udstyr, catering, rengøring, renovation, teknisk service, parkering på området, brand- og elvagt samt brandgodkendelser. Det er ikke tilladt at opstille trådløst sendeudstyr uden forudgående aftale med TERMINALERNE. Af trådløst udstyr kan som eksempel nævnes trådløse routere, mikrofoner og FM-sendere.

3 Udendørs og indendørs skiltning, til offentlige tilgængelige arrangementer samt ophængning af samme må kun udføres af TERMINALERNE. I forhold til forbrug af el, vand & varme aflæses disse ved ankomst/afgang. Ved offentlige arrangementer er det et krav, at publikum som minimum tilbydes en temperatur på 21 grader i hallerne. 5. Faste samarbejdspartnere på cateringydelser i TERMINALERNE TERMINALERNE har fast samarbejdspartner på cateringydelser til arrangementer, der afholdes på stedet. Fast samarbejdspartner vil altid fremgå af TERMINALERNE s hjemmeside. Ved cateringydelser forstås madvarer, drikkevarer, kokke, tjenere, afrydning, borde, stole og service. Forinden arrangementets afholdelse kan Kunden indhente tilbud fra TERMINALERNE s faste samarbejdspartner. Når Kunden har accepteret tilbud, foregår kommunikation direkte mellem Kunden og cateringpartneren. Al fakturering knyttet til cateringydelserne foretages dog af TERMINALERNE. Se pkt. 7 ifht. betalingsbetingelser. 6. Foretrukken leverandør af teknisk produktion og ydelser i TERMINALERNE Informationsteknik er TERMINALERNE s faste samarbejdspartner på teknisk produktion, og Kunden er forpligtet til at anvende Informationsteknik. Al fakturering knyttet til teknisk produktion leveret af Informationsteknik faktureres dog af TERMINALERNE. Se pkt. 7 ifht. betalingsbetingelser. I særlige tilfælde kan det, mod betaling af afståelse, aftales mellem TERMINALERNE og Kunden, at Kunden medbringer ekstern leverandør i TERMINALERNE. I tilfælde af, at Informationsteknik ikke vælges som teknisk leverandør, skal Kunden påregne udgift til afståelse og obligatorisk elvagt under arrangementets afvikling. 7. Betalingsbetingelser Lejen betales i 3 rater. Faktureringsoversigt fremgår af budget, idet betalingen fordeles som følger med mindre andet konkret aftales:

4 25% af lejebeløbet betales ved aftalens indgåelse. 50% af lejebeløbet betales senest 3 måneder inden arrangements påbegyndelse. De resterende 25% betales senest 1 måned inden arrangements påbegyndelse. I tillæg til den aftalte lejepris skal Kunden dække udgifter til følgende ydelser; obligatorisk halopsyn, og brandvagt under afvikling, slutrengøring og renovation. For priser herfor, henvises til TERMINALERNE s generelle prisliste. Ydelser ud over lejen (ovennævnte samt andre tillægsydelser), købt af eller gennem TERMINALERNE jfr. pkt. 4-6, afregnes efter følgende betingelser: 20% af ydelserne betales ved aftalens indgåelse 70% betales senest 1 måned inden arrangements påbegyndelse De resterende 10% afregnes med udgangspunkt i en slutopgørelse senest 14 dage efter arrangementets afslutning. Forbrug af el, vand og varme afregnes på baggrund af et estimat og justeres efter endt arrangement. Forbrug afregnes til de, til enhver tid gældende takster. TERMINALERNE forbeholder sig ret til ændringer grundet udsving i gældende markedspriser. For alle betalinger gælder, at der ved forsinkelse tilskrives rente i henhold til rentelovens til enhver tid gældende morarentesats med tillæg af 2 % p.a. TERMINALERNE s opkrævninger tillægges moms efter de herom gældende regler. 8. Afbestilling Afbestilling skal ske ved anbefalet brev eller ved besvaret . Følgende er gældende i tilfælde af afbestilling: Mellem 10 og 6 måneder før arrangementets afvikling, betaler Kunden i kompensation 25% af lejebeløbet, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Senere end 6 måneder før arrangements afvikling betaler Kunden i kompensation 50% af lejebeløbet, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Senere end 3 måneder før arrangements afvikling betaler Kunden i kompensation hele lejebeløbet til TERMINALERNE, jfr. lejeaftalens pkt. 2 Formår TERMINALERNE at udleje hallerne i den aftalte lejeperiode, skal 50 % af den opnåede lejeindtægt imidlertid modregnes i kompensationen. Ved afbestilling 3 måneder inden arrangementets afvikling, betaler Kunden herudover et gebyr på 5% af det samlede budget vedrørende alle leverandørposter, jf. aftalt budget. Ved afbestilling 1 måned inden arrangementets afvikling, udgør gebyret 10%.

5 Ved afbestilling senere end 1 måned før arrangementets afvikling betales 15% for nedlukning på samtlige leverandørposter, jf. aftalt budget. Gebyret regulerer det tidsforbrug og de omkostninger, der (for TERMINALERNE) er forbundet med nedlukning af indgåede leverandør-engagementer. For ydelser fra TERMINALERNE s samarbejdspartnere og leverandører, leveret og købt gennem TERMINALERNE, gælder herudover følgende afbestillingsbetingelser med henblik på, at TERMINALERNE kan foretage dækning af leverandørernes tab: Det beløb (20% af budget), som er betalt ved godkendt budget, returneres ikke i tilfælde af afbestilling. Afbestiller Kunden arrangementet indtil 1 mdr. før arrangementets afholdelse, har TERMINALERNE (på vegne af samarbejdspartner eller leverandør) krav på en godtgørelse beregnet som 50% af det samlede godkendte budget Afbestiller Kunden arrangementet senest 14 dage før arrangementets afholdelse, har TERMINALERNE (på vegne af samarbejdspartner eller leverandør) krav på en godtgørelse beregnet som 100% af det samlede godkendte budget TERMINALERNE er forpligtet til loyalt at begrænse Kundens tab i forbindelse med afbestilling og annullering. 9. Myndighedsgodkendelser mv. Kunden er pligtig til at følge alle kendte forskrifter og love i forbindelse med afholdelse af arrangementer i hallerne. Indhentelse af nødvendige rettigheder og tilladelser fra offentlige og private myndigheder, personer og institutioner, påhviler Kunden. Disse tilladelser kan TERMINALERNE kræve fremlagt inden afholdelse af arrangementet. 10. Kundens pligter og ansvar Kunden er ansvarlig for enhver tænkelig skade, som måtte opstå i anledning af arrangementet. Dette gælder enhver skade som er opstået som følge af forberedelse til, gennemførelse af eller oprydning efter arrangementet. Dette gælder endvidere skade på kundens inventar (medbragt eller lejet). Hvis TERMINALERNE bliver holdt ansvarlig i forhold til tredjemand i forbindelse med arrangementets afholdelse, har TERMINALERNE regres mod Kunden for dette tab. Kunden er pligtig til at tegne nødvendig og passende ansvarsforsikring til dækning af ovenstående. TERMINALERNE har ret til at få forevist dokumentation for at sådan forsikring er tegnet inden afvikling af arrangementet. Kunden bærer ikke ansvar for skader forvoldt af TERMINALERNE s personale eller underleverandører.

6 Alle klæbemidler der anvendes i TERMINALERNE, herunder men ikke udtømmende, al tape til påklæbning af gulvtæpper, ophængning af skilte samt klistermærker til vægge og gulv, skal købes gennem 1080 Production og godkendes af TERMINALERNE forud for brug. Skader forårsaget af ikke godkendte klæbemidler faktureres kunden. Kunden bærer ansvaret for at indberette og afregne alle skatter, afgifter, royalties mv. i forbindelse med arrangementet. TERMINALERNE fraskriver sig ansvar for skader eller tab forårsaget af strømsvigt eller lignende, alle former for ledningsbrud, oversvømmelser, naturkatastrofer eller anden force majeure. Kunden bærer selvstændigt ansvaret for den betryggende opbevaring af sine effekter i lejeperioden. TERMINALERNE fraskriver sig ansvaret for tyveri, hærværk og tilsvarende vedrørende sådanne effekter. Kunden forpligter sig til efter endt lejeperiode at håndtere henvendelser i forbindelse med glemte sager. TERMINALERNE tager imod disse under afvikling og nedtagning, men overleverer efterfølgende eventuelle glemte sager til Kunden, der har al dialog med dennes gæster. For udleverede nøgler, i tilfælde af at disse bortkommer, er Kunden erstatningspligtig med gebyr på min. kr ,00 ex. moms. TERMINALERNE forbeholder sig retten til at godkende Kundens leverandører. Ved offentlige arrangementer forpligter Kundens sig til vederlagsfrit at overdrage 100 stk. entrebillet til TERMINALERNE. Kunden får under lejeperioden adgang til TERMINALERNE's produktionskontor. Al ankomst og trafik bedes rettet hertil. Produktionskontoret har adresse på henholdsvis Oceankaj 4 & 6, 2150 Nordhavn og al henvendelse til TERMINALERNE's adminstration vil blive viderestilet dertil. 11. Dokumentation TERMINALERNE forbeholder sig ret til at dokumentere arrangementer i TERMINALERNE. Materiale anvendes på TERMINALERNE s website og til intern brug. 12. Tavshedspligt Parterne forpligter sig til ikke at give oplysninger til nogen tredjemand om detaljer i kontrakten eller anliggender hos aftalens parter, som de får kendskab til ved indgåelse eller gennemførelse af kontrakten.

7 13. Force Majeure Gør strejke, lockout, brand, naturkatastrofer, krig eller andre omstændigheder uden for TERMINALERNE s indflydelse, det umuligt at opfylde TERMINALERNE s forpligtelser i henhold til lejeaftalen, kan TERMINALERNE ophæve lejeaftalen uden at pådrage sig erstatningsansvar som følge heraf. 14. Misligholdelse TERMINALERNE kan hæve kontrakten ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side. TERMINALERNE kan endvidere gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve erstatning. Manglende betaling, indhentelse af nødvendige tilladelser, Kundens betalingsstandsning eller konkurs anses altid som væsentlig misligholdelse. I øvrigt reguleres misligholdelse og erstatning som følge heraf i henhold til de almindelige bestemmelser i dansk ret. 15. Specifikationer for Kunden Kunden skal i overensstemmelse med produktionsplanen, dog senest 4 måneder før, levere de nødvendige informationer om udstillerne/arrangement til brug for TERMINALERNE s produktion og planlægning, udarbejdelse af udstillermanual samt teknisk kontakt til udstiller. Herfor skal Kunden levere følgende data til brug for TERMINALERNE: Firmanavn, CVR nr (danske udstiller), VAT no (udenlandske udstillere), adresse og faktureringsadresse, land, kontaktperson, telefon, , stand-nr, standens dimensioner (længde x bredde) med eller uden opbygning. 16. Ændringer på Kundens standplaner og udstillerliste Kunden er forpligtet til løbende at opdatere TERMINALERNE om ændringer og tilføjelser af udstillere på standplanen og udstillerlisten, således at TERMINALERNE kan rådgive udstilleren ifm. køb af tekniske leverancer. Ved fremsendelse af reviderede udstillerlister og standplaner skal Kunden markere samtlige ændringer tydeligt. 17. Lovgrundlag og værneting Retsforholdet mellem TERMINALERNE og Kunden er underlagt dansk ret, og parterne er enige om, at lejelovgivningens regler ikke finder anvendelse som følge af retsforholdets særlige og sammensatte karakter. Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere