Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 1

2 Ayin. Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det Himmelske Lys, hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav. Derfor siges det om Ayin, at bogstavet ser, men taler ikke, og at det derfor repræsenterer holdningen hos anavah, den der besidder ydmyghedens gave. Ordet anavah, der betyder ydmyghed, begynder med Ayin lige som avodah, der betyder tjeneste eller åg. En læresætning lyder: Ayin er resultatet af Nuns handlinger gennem Samekh. Nuns søn er her den ydmyge handling, Samekh den guddommelige velsignelse, der holder den oppe, og Ayin er det lysende øje hos den, der udfører den. Men som mennesket har Ayin har en dobbelthed: Det er lys og det er mørke. Den ydmyge tjener bøjer sit hoved for Gud, den syndige bøjer også sit hoved, men gør det for at skjule sig selv og sine onde gerninger fra betragtende øjne. Et menneske siges da også at være olam katan en miniature-verden. Øjet afspejler verden udenfor og afslører verden inden i. Dette er blandt andet, hvad Jesus mente, da han sagde: Øjet er kroppens lys. Så hvis dit øje er godt, vil hele din krop være fuld af lys, men hvis dit øje er ondt, vil hele din krop være fuld af mørke. (Mat. 6, 22-23). Formen af bogstavet Ayin bliver undertiden beskrevet som værende et billede på to øjne, der er forbundet til en fælles optisk nerve, der fører til hjernen. De to øjnes perspektiver repræsenterer hjertets valg eller handlinger. Vi kan i realiteten altid vælge, om vi vil bruge de gode øjne eller de onde øjne til at opfatte tingene med. Vi kan selv vælge, om vi vil bedømme en situation ud fra de muligheder, den giver os eller fordømme den på grund af de elementer i den eller i os selv, der begrænser os. Mester fortæller: Den okse, der vandrer hvileløst langs hegnet og strækker sin hals efter stråene uden for det har stadig meget at lære. Den kloge okse er den, der spiser det friske græs, der er at finde, hvor den selv er og først siden søger efter en vej ud af sit indelukke. 2

3 På det personlige plan er det, der her tales om en læreproces, som omhandler det Upersonlige Jeg. For kabbalisten er målet med selvets udvikling aldrig en stræben efter frihed, men en stræben efter tilhør og erkendelsen af det Guddommelige. Selvet er den klangbund, hvor ved alle oplevelser kendes og vurderes. Det er nervecentret for en bevidst eksistens, hvor erfaringerne får mening og værdi, hvor de kan stilles i forhold til den søgendes mål og ønsker, og hvor de kan anvendes til opnåelse af visdom til gavn for fællesskabet såvel som for individet. Selvet udvider til stadighed sin bevidsthed, gennem de erfaringer det gør, indtil det har indfriet sit formål i forbindelse med sjælen. Når dette sker, vil Selvet vende tilbage til sin kilde i sjælen, der nu, på grund af Selvets arbejde, ikke længere er nødsaget til at inkarnere i et fysisk legeme. Selvet er altså altid en del af mennesket, uanset hvor eller hvornår det inkarnerer. Når den søgende har nået en vis grad af åndelighed, det kan være efter kortere eller længere tid, vil man have udviklet sin vilje så meget, at man kan krydse den grænse, der skiller mellem vågentilstand og søvn, når som helst man ønsker det, og man bliver på denne måde sin egen lærer. Dette sker sandsynligvis af to samvirkende årsager nemlig, at man er blevet mere bevidst om og lydhør over for sit højere Selv og i kraft af dette, er man også blevet mere følsom overfor, og aktiv i samspillet med, de energier der virker i sjælstriaden. Denne emotionelle triade, der er anbragt i selvet, arbejder altid på at forfine den nu selv-bevidste sjæl, sommetider ved berøring af strenghed, Geburah, fra venstre og sommetider ved berøring af barmhjertelighed, Chesed, fra højre, der begge, opfattet af selvet, bringer nogle uoverensstemmende emotionelle sammentrækninger eller udvidelser i balance. Mysterieskolerne taler om, hvordan mennesket i sit lavere selv, er delt af de positive og negative indflydelser, vi betragter i vore omgivelser. Det ene øjeblik er man én, det andet øjeblik en anden. Men kun ved at lære og ved at træne, vil man udvikle den tredje del af sig selv, nemlig toppen af trekanten, der betragter de to andre identiteter ud fra en kosmisk synsvinkel. I mysterierne kalder man dette toppunkt i trekanten for det upersonlige Jeg, der er den lavere del af det Højere Selv. Det er kun gennem udviklingen af det Upersonlige Jeg, at man endelig bliver i stand til at kende sig selv, og ud fra dette kendskab udvikle en fylde, en helstøbthed i sin personlige karakter, som kun tilskikkes den, der har mødt sig selv på dette niveau. For at udvikle det Upersonlige Jeg og lære sig selv at kende, må vi lære at leve i øjeblikket, i Nuet, og herom fortæller Martin Schulman ( ): 3

4 ... At tage en dag af gangen, hvor svært det end kan forekomme, er kun det første skridt på vejen mod Nuet. Det andet skridt er at opfatte, hvor stor en del af dagen, man samtidig forsøger at leve. Hvis man om morgenen tænker på eftermiddagen og om eftermiddagen tænker på aftenen og næste morgen og om aftenen tænker på tiden, der er gået, og hvad man vil bruge den næste dag til, lever man så sandelig ikke i Nuet. Den menneskelige tankegang er noget underligt noget. I fantasien vil den gerne hele tiden vandre fra det ene sted til det andet. Ved at overveje, hvad man hele tiden vil bagefter, vil den opfyldelse af glæde, som det nærværende øjeblik indeholder, jages væk. Sansen for det nærværende sløves, hvis man tillader sig selv at løbe over og ind i en tid, der ikke eksisterer. Uanset hvilket arbejde, syssel eller pligt man er involveret i, så vil ens nu være det, som man i dette øjeblik, på en koncentreret måde er engageret i. Og det er vigtigt, at man gør sit her klart således, at man ikke forsøger at leve gennem andre, men tværtimod forbliver i sit eget selv, som er den eneste sande kilde til alt det, man overhovedet kan udstråle. De fleste mennesker har en stærk tendens til, at leve deres liv gennem andre. De undersøger konstant og hemmeligt om der er balance i, hvor meget de giver og modtager i hvert forhold. De dvæler ved andre menneskers drømme og vil derfor være nødt til at leve på andre menneskers steder og derved misligholder de deres egen fornemmelse for er. (Martin Schulman: Karma og Nuet) Vi vil til stadighed høste plus og minusvirkninger af vore tanker og handlinger fra tidligere handlinger eller inkarnationer. Der er ingen tvivl om, at vi til en vis grad skaber vores nu, men vi møder også virkningerne af alt det, som vi har skabt tidligere - i første omgang af de handlinger, vi har foretaget i dette liv og siden, dem som vi har arvet af generationerne, der kom før os. Mange principper stiler mod at lære os, hvordan vi kan opleve Nuet fordi det er den eneste måde, der kan forhindre os i at starte forfra på fortiden og bringe den ind i nutiden, beklage os over den og dermed køre videre på ekkoet af noget, der ikke længere findes. I Yod og tallet 10 lærte vi, at jo stærkere vi bevarer minderne fra fortiden, des mere vil de komme til at udgøre vores nutid og i jo højere grad det er tilfældet, desto mere vil vi miste af det centrale for kernen - i selve oplevelsen af Nuet. Hvad enten vi har det godt eller skidt med os selv, vil vi, som følge af tidligere handlingers omstændigheder, have en kolossal tendens til at afveje det gode imod vor Gudsopfattelse, som den er formuleret af andre mennesker for hundreder eller tusinder af år siden. Ligesådan vil vi, når der er noget vi ikke har forstand på, uddelegere vores autoritet til andre - specialister eller fagfolk - og opleve et 4

5 fænomen gennem deres filter, deres virkelighed. Dette er forståeligt - og for den sags skyld også hensigtsmæssigt - når det kommer sig til praktiske, fysiske opgaver, der kræver et særligt håndelag eller en specifik viden, men når det kommer sig til de store ting i livet, som fornemmelsen for Gud, så er der i realiteten ingen sande eksperter til vores rådighed ud over os selv og Nuet. Vi kan spørge en præst til råds og lade os inspirere af en Mester, lærer eller ideologi, vi har tillid til, men tænker vi på, hvad nogen har sagt frem for, hvad vi selv sanser og føler i nærværende øjeblik, da forhindrer dette os i at erkende tilstedeværelsen af den Levende Gud i Nuet. Den allestedsnærværende, favnende og tilgivende Gud, som tager sig mindre af det, som vi gjorde for tusinder af år siden end af det, som vi gør Nu! I Ayin er målet for vores selvudvikling Åbningen af det tredje øje, der er en betegnelse for aktiveringen af pinealkirtlens kraftcenter. Det tredje øje - som knytter sig til Ayin, Øje, ved sit navn - menes også at sortere under Ayins domæne, der i sin overordnede form er givet betegnelsen vrede. Vi har alle Ayin i os, og derfor har vi også alle et medfødt åndeligt syn. Med New Age terminologi, kan man kalde dette syn for clairvoyance, klarsyn, men dette begreb kan være misvisende, da det, der står klart og ordnet frem for det åndelige sind, ofte flimrer rundt som slørede og kaotiske skyggebilleder for det mentale. Mange tror, at det kun er forbeholdt nogle få specielle mennesker at være clairvoyante, men det er nok nærmere sådan, at vi alle har evnen for at se klart, mens der er store forskelle i vores talent for at tolke, forstå og formidle, det vi ser. Vores indre øjne ser altid og alting, både det der sker, er sket og vil ske. Når vi oplever, at det ikke er tilfældet, skyldes det i første omgang nogle omstændigheder i den bevidste mentale hjerne. Bevidstheden har en enorm, men ikke uendelig, kapacitet for at bearbejde og organisere de impulser, kroppens sanser og andre organer sender til den. Den arbejder hvert eneste sekund, dag og nat, med at prioritere alt, hvad den opfanger i sit imponerende net af nervetråde efter kriterier af vigtighed og mening for dens værtsorganisme. Så længe vi ikke kender os selv, så længe vi er fanget i det duale rum og dets polære projektioner, vil vores bevidsthed være forholdt en hver mulighed for at omsætte impulserne fra det metafysiske tredje øje. De nødvendige meningsgivende elementer er skjulte eller underbevidste, og hjernen vil derfor registrere kommunikationen fra det tredje øje som nonsens eller støj for dagsbevidstheden og henlægge dem til at udspille sig i nattens og drømmenes univers. 5

6 Derfor vil vores clairvoyante evner også tit vise sig i form af drømmesyn og ved hjælp af drømmesymbolik. I første omgang, udelukkende mens vi sover, men efter hånden vil drømmene på forskellig vis strække sig ud over søvnens univers, de vil på forunderlig vis synes at komme os i møde og begynde at samarbejde med os i en proces, der let kan forstås og afvises som uvirkeligt eller fantastisk, men vi har valgt at anerkende fænomenet og give det betegnelsen kreativ visualisering. Dette gør vi ud fra en forståelse af, at Imagination er vor sjæls evne til at se. Fantasien er psykens svar eller modpol, og den kreative visualisering er barnet af de to. Det fødes, når de mødes og forener sig i vores bevidsthed om, at de er to sider af samme sag. Kreativ visualisering er altså en virkelig evne i et virkeligt rum, som vi alle sammen har! En kabbalistisk sætning lyder: Vi ser, hvad vi ser, og det vi ser, er sandt! Den kreative visualisering er et vidunderligt redskab med et enormt potentiale for astrale projektioner, som noget eller nogen kan kommunikere med os igennem. Men det er også lidt af et minefelt at begive sig ind i, især i den periode, hvor vi får et tredje øje at se igennem, og dette også begynder at spille ind på vores oplevelser i dagtimerne. Vi ser stadig alt med vores egne øjne, men hvad ser vi, og med hvilke øjne ser vi, hvad vi ser? I mystiske såvel som i kabbalistiske traditioner indskærpes det kraftigt, at når det tredje øje linder på sit låg, da er den søgende på stenet grund og bør træde varsomt og fare med lempe, for evnen til at se i mørke gemmer sig i dybet af sindets mørke på et sted, der af kabbalisten kaldes for Klippoth, en verden af skaller. Et sted der også er betegnet af nogle som et Limbo og andre som Helvede. I Samekh fik vi Lucifers løfte om støtte og lys at se ved. I Ayin får vi øjne at se med, og en øjeblikkelig erkendelse af, at det i virkeligheden ikke er Lucifer, vi er bange for, men det mørke i os selv, som han lyser op om. På Ayins skyggeside finder vi navnet for avodah zara, afgudsdyrkelse, og avedut, ordet for slaveri, som begge er født ud af misundelsens hjerte. Når øjet er ondt, ayin ra, bliver det en slave af at begå synd og udføre det ondes impuls. Som kabbalisten Rashi ( ) udtrykte det: Hjertet og øjnene er kroppens spioner: de leder en person til at overtræde det øjnene ser, hjertet begærer og kroppen overskrider. Det man her forsøger at advare os mod kunne, blandt andet være det fænomen, som vi omtalte i kapitlet om Vau. Det der af Paracelsus betegnes: De ved menneskets imagination eller forestilling selvskabte ånder. En selvskabt Ånd opstår som produkt af et samspil mellem flere forskellige kræfter i vores sind. Processen kan 6

7 lige så let have sin rod i positive oplevelser, som vi kender det fra forelskelsens trylleri, som i de mere negative energier. Men hvor de positive forvrængninger har det med selv at tone ud i konfrontation med realiteternes verden, da synes de negative mere sejlivede, og de farligste så stærke, at de formår at sløre og svække vores sans for proportioner. Det der giver tankeformen en selvstændig og troværdig eksistens i vores psykiske univers, er det guddommelige lys, dens iboende men skjulte fragmenter af objektiv virkelighed og sandhed. Lyset gløder og gnistrer gennem sprækkerne i klippoths skaller for at tiltrække sig vores opmærksomhed, men for at hente lyset ud og sætte det fri, er vi nødt til at lære af vore fejltagelser. Vi må forstå, hvordan vi har skabt den og den fejl, hvordan vi har retfærdiggjort og forsvaret den, for at vi ikke skulle virke onde, og indse, at vi i realiteten slet ikke er onde i skabelsen af en fejl, men bliver det, når vi forsvarer og retfærdiggør den. Når vi giver det sorte og hvide et graduerende mellemlag af gråtoner, der tillader os at pendle fra det ene til det andet, gentage fejl og begå bevidste handlinger, vi dybest set godt ved er skadelige. Når vi dyrker og hæger om en negative følelser i os selv, som for eksempel misundelse eller jalousi, er det i virkeligheden oftest en form for angstbaseret vrede, der har så meget energi bundet i sin psykologiske proces, at vi kan registrere det med vores fysiske sanser, hvor det forplanter sig i kroppen som spændinger eller aggression. Når vi ikke forstår vores frustration, skaber den en næsten uudholdelig følelsesmæssig reaktion i smerte eller ubehag, og hvis denne ikke opløses i eller afledes fra vores system, vil den tage en mental form, en Elementar eksistens, der synes så fysisk, så virkelig, at det kan være os nærmest ubegribeligt, at den alene er et produkt af vores egen psyke, og at den i realiteten ikke har nogen eksistens eller berettigelse uden for os selv. Ligesådan er det med vores opfattelse af det gode, vores positive men fastholdende projektioner af hinanden og af Gud. Når vi tænker så meget om og spørger så lidt til, den vi ser og det vi ser, at vores Elementar form ganske overskygger nærværet, Nuet, træder vores indre Ayin i karakter og kommer os til hjælp. Ayin er det 16. bogstav i alfabetet med den numeriske værdi 70. Tallet 16 består af 7

8 fire gange fire, som udtrykker at stoffet kæmper mod stof. Fire er tallet for materien, den stabile form i verden. Hvis vi tager fire gange fire, får vi ultramaterialiseret stof som symboliserer ødelæggelse. Ultrastof er had eller vrede rettet mod formen og vilje til ødelæggelsen af den. Ultrastoffet hader formen og derfor destruerer den formen og absorberer det stof, den er gjort af, i sig selv. Tværsummen af tallet 16 er 7, og 7 er det tal som Gud elsker højest af alle og derfor indsatte i Universet som nøgletallet for det materielle plan, for den tredimensionelle dimension i verden. Sammen med 0 opnår vi i tallet 70, syv gange ti, der er tallet for den fuldkomne skabelse. Derfor er den mystiske funktion af 70 gemt i antydningen af, at det er fra ruinerne af det som var, at det nye og højere liv vil rejse sig. I sindet lader processen i Ayin sig bedst forklare ved sætningen: Lad falde, hvad ikke kan stå. For de indre processer er det noget nær en umulighed at bevare hovedet koldt, når vi er der, under indflydelse af Ayin. Derfor lægger vi i første færd heller ikke mærke til det faktum at det, der er af virkelig værdi for os ligger uskadt og åbenlyst stillet til skue mellem stumper og skår. Selv når vi kigger efter det, selv når vi leder efter det, kan det være svært at få øje på, for det ligner noget andet. Det ligner noget, vi bestemt ikke har brug for! Oplevelse af Ayin: Jeg så det ske. Min by, mit Atlantis styrtede til jorden og blev opslugt af den! Den lå lige der, fredfyldt, med sine røde tage og hvidkalkede huse, neden for det bjerg, jeg stod på. Jeg havde selv bygget den med det bedste, jeg havde i mig, og jeg elskede den. kirketårnet stod lidt skævt, nogle af kaklerne havde løsnet sig fra min mosaik, og der var måske en enkelt bro eller to, der heller ikke var faldet så heldigt ud. Men det var min by, og jeg syntes og synes stadig, at den var smuk! Så skete det. Jorden slog revner, og havet kom, kun Guderne ved hvorfra, væltende ind fra alle sider og efterlod sig Intet. Tomhed. Jeg er lammet af sorg og vantro og sløvet af afmagt, da jeg ser en lille mager kat, der trods alt har reddet sit skind, kæmpe sig fri af de tåger, der skjuler ødelæggelserne for mit blik. Jeg samler katten op og bemærker de tre tatoveringer på dens mørkegrå maveskind, inden jeg holder den tæt ind til brystet, og langsomt vender mig bort fra afgrunden og går ind i Ødeland. Det er her, jeg møder ham, der kalder sig Johannes. Vil du se din nye by? spørger han blidt, og viser mig en grusvej, der fører op over en blød bakke lidt væk fra, hvor vi står. Katten spræller i mine arme, og jeg sætter den forsigtigt ned på 8

9 jorden, hvor den straks, med halen lige i vejret, løber af sted i den retning, Johannes har udpeget. Men for mig er det anderledes. Jeg er sønderknust. Min by er død og fortjener sin gravfred! Og hvad med mig? Nu mærker jeg endelig vreden rejse sig: Hvad skulle idéen være med at lære en ny by at kende, elske den, for så også, når dens tid måtte være omme at se den bukke under? Nej tak! Jeg er rystet i min grundvold, og jeg har brug for mine fyrre dage i ørkenen Birgit Trust Boysen giver i sin bog Alkymi og selvudvikling et bud på dette indre Atlantisfald. Hun beskriver filosoffens store arbejde, Opus Magna, hvor hun ser en tilstand af følelsesmæssig opløsning eller sammenbrud indgå, ikke som en fejl, men som en nødvendig del af en cyklisk proces af renselse. Selve oplevelsen betegner hun som et niveau af den sorte substans Nigredo. På dette første niveau af Nigredo, er vi endnu ikke selv herre over vores situation, men der kommer en dag, en dagen efter, hvor vi er det, og hvor vi forstår, at en hver konstruktion er midlertidig. Alt har en tid for opbygning, en tid for cementering og en tid for nedbrydning, og når vi forstår det, da fornemmer vi måske også, hvorfor Mester svarer, som hun gør, når vi spørger: Hvad er betydningen bag: Den der har øjne kan se? Centrer! Fokuser! Vær Opmærksom! Så er du ikke mere. Du gør! Når du og dine emotioner lader jer opløse, lader jer skille, da løfter sløret sig, og alting afslører sig for, hvad det er og, hvori du i dette øjeblik kan stå i Nogens, Nogets, Altings tjeneste! Og det skete i de dage, at et barn besluttede sig for at træde frem, træde op, for at være til gavn. Se mig! Hjælp mig fri, at jeg kan give fri. Giv mig Lys, at jeg kan sprede Lys. Elsk mig, indtil også jeg kun kan elske. Sådan bad Barnet. Denne bøn, denne fordring er altid blevet, vil altid blive, og bliver i dette nu hørt og imødekommet. Som de indre slør løfter sig, da løfter sig også sløret fra øjnene: Lad der blive Lys! Kroppen er Templet! Kroppen er Hjulet med de mange øjne! Kroppen SER! Med sine fødder som med sine hænder, med sit bryst som med sin ryg ser kroppen. Den ser altid. Den sover aldrig. Så pas på den, kroppen! 9

10 Som den er din tjener og din bolig, er du dens Herre og forvalter. Kun sammen ser I. Kun sammen gør I. Når du SER, er der ingen tid kun oplevelse! Når du SER, er der intet rum kun en vej at gå! Når du SER, er der ingen følelse, ingen forholden sig til, kun opmærksomhed! Opmærksomhed. Præcision. Retning. Af disse tre tegnes bevægelsen. Kærlighedens vej. Når du SER, må sindet tømme sig! En tanke må ikke forstyrre, en intention må ikke styre, og en emotion må ikke lede. Når du SER røres du af Guds finger. Den ufejlbarlige! Over tid vil du forstå, hvad der skete, hvorfor det måtte være sådan og, hvor vidunderligt det i virkeligheden er: At SE At GØRE At TJENE Så enkelt. Så smukt. - Var det svar på dit spørgsmål? 26. Sti På den 26. sti ligger bogstavet Ayin mellem Tiphereth og Hod, og kabbalisterne kalder denne sti for den Fornyende Intelligens. For gennem den fornyer GUD alt det, som kan fornyes i skabelsen af verden. Denne sti kaldes også balancens sti for For at blive ved med at udvide og skærpe vores forståelse af det sande uden for os selv, så vi bliver bedre til at aflæse verden omkring os, er det også nødvendigt, at vi bliver ved med at udvise vilje til at arbejde på at se det sande inde i os selv. Når lyset stiger inden i os, er det at ligne med et rum, hvor der står en lampe i centrum. Hver gang vores tilgang øges sker det ved, at den gamle pærer skrues ud af sin fatning, så der bliver mørkt et øjeblik, mens den nye skarpere pære skrues i. Vi blændes og misser med øjnene, når mørket igen viger for et nyt, måske lidt grelt lys, og det tager os en stund inden vi vender os til et andet perspektiv og det nye landskab, der nu ligger blottet for vores blik. Sådan er det hver gang, vi har prøvet det før, og vi må gøre det igen. Vi må åbne vores øjne for, hvad vi i virkeligheden er på godt og på ondt. Men i Ayin skærer lyset i vore øjne i en sådan grad, at vi kan blive helt forskrækket både over lyset selv og over Det, vi får at se i det. På Ayins sti får vi for alvor 10

11 lejlighed til at rydde op, se os selv og skille os af med det psykologiske vraggods, der tynger os, og holder os tilbage. Det er tid at bære affaldet ud fra selv de mørkeste hjørner og derfor har vi også fået et usædvanligt skarpt og ubehageligt lys at se ved. Vi bliver vrede. Virkelig vrede, når vi erkender, hvor meget af det, der hæmmer vores vækst, og som vi havde tiltroet vores skæbne, vilkår eller personer i omgivelserne, der i virkeligheden har rod i os selv. I den onde vilje i os selv, og i starten af Ayins processer er vi tilbøjelige til at overreagere, nærmest overdramatiserer de impulser af sorg, vrede og angst, der gerne tager scenen og rampelyset for en sidste dans på deres vej ud. Selv for de af os, der gennemskuer, hvad der er i spil her, er det svært at bevare roen på den første tredjedel af Ayins sti, for lige som der er skruet op for lyset, er der også skruet op for blusset under vores følelser, og et indre alarmberedskab sikrer, at vi ikke falder i søvn eller lukker øjnene for noget. Vi bryder os slet ikke om, at lyset skinner på vores vrede, begær eller stolthed med samme styrke som på vores dyder, og før vi vender os til dette faktum, vil vi være tilbøjelige til at fokusere på og overdimensionere de mindre flatterende egenskaber i os og måle dem ud fra et moralsk perspektiv. Og passer vi ikke på, vil vores onde øjes onde perspektiv få os til at hade os selv for vores negative sider og tilbøjeligheder og plaffe efter alt, hvad der rører sig i os. Sker det, går både godt og ondt i dækning til bølgerne lægger sig, og vi lærer at holde op med at skyde spurve med kanoner. Efter den første turbulente strækning stilner følelserne af, og vi genopdager den sandhed, det er, at når vi accepterer begge sider i os, kan vi Se dem og kende dem fra hinanden. De fleste af os kan godt lide at tænke på os selv som gode mennesker, lidt eller meget bedre end andre, og de færreste ved, at sandheden er en helt anden: Vi er potentielt præcis lige som dem og de er potentielt præcis lige som os. Alt afhænger af, hvad vi vælger at gøre med vores potentiale for alting, og valget afhænger i uhyggelig grad og måske aldeles af, hvordan kampen mellem de gode og onde kræfter i os falder ud netop nu. På denne indsigt kan vi endelig bevæge os ind i processens sidste og ganske fornøjelige fase, hvor vi bærer de fyldte sække ud og mærker den lethed og orden, den første del af processen har efterladt i vores sind. Vi ser klart, og derfor er vi også i stand til at fokusere vores sigte mod det, der i virkeligheden begrænser os, det som vi kan og bør give slip på. Det der engang har haft sin tid og berettigelse i os, men nu kun er udtrykt i dårlige vaner eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. 11

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere