Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 1

2 Ayin. Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det Himmelske Lys, hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav. Derfor siges det om Ayin, at bogstavet ser, men taler ikke, og at det derfor repræsenterer holdningen hos anavah, den der besidder ydmyghedens gave. Ordet anavah, der betyder ydmyghed, begynder med Ayin lige som avodah, der betyder tjeneste eller åg. En læresætning lyder: Ayin er resultatet af Nuns handlinger gennem Samekh. Nuns søn er her den ydmyge handling, Samekh den guddommelige velsignelse, der holder den oppe, og Ayin er det lysende øje hos den, der udfører den. Men som mennesket har Ayin har en dobbelthed: Det er lys og det er mørke. Den ydmyge tjener bøjer sit hoved for Gud, den syndige bøjer også sit hoved, men gør det for at skjule sig selv og sine onde gerninger fra betragtende øjne. Et menneske siges da også at være olam katan en miniature-verden. Øjet afspejler verden udenfor og afslører verden inden i. Dette er blandt andet, hvad Jesus mente, da han sagde: Øjet er kroppens lys. Så hvis dit øje er godt, vil hele din krop være fuld af lys, men hvis dit øje er ondt, vil hele din krop være fuld af mørke. (Mat. 6, 22-23). Formen af bogstavet Ayin bliver undertiden beskrevet som værende et billede på to øjne, der er forbundet til en fælles optisk nerve, der fører til hjernen. De to øjnes perspektiver repræsenterer hjertets valg eller handlinger. Vi kan i realiteten altid vælge, om vi vil bruge de gode øjne eller de onde øjne til at opfatte tingene med. Vi kan selv vælge, om vi vil bedømme en situation ud fra de muligheder, den giver os eller fordømme den på grund af de elementer i den eller i os selv, der begrænser os. Mester fortæller: Den okse, der vandrer hvileløst langs hegnet og strækker sin hals efter stråene uden for det har stadig meget at lære. Den kloge okse er den, der spiser det friske græs, der er at finde, hvor den selv er og først siden søger efter en vej ud af sit indelukke. 2

3 På det personlige plan er det, der her tales om en læreproces, som omhandler det Upersonlige Jeg. For kabbalisten er målet med selvets udvikling aldrig en stræben efter frihed, men en stræben efter tilhør og erkendelsen af det Guddommelige. Selvet er den klangbund, hvor ved alle oplevelser kendes og vurderes. Det er nervecentret for en bevidst eksistens, hvor erfaringerne får mening og værdi, hvor de kan stilles i forhold til den søgendes mål og ønsker, og hvor de kan anvendes til opnåelse af visdom til gavn for fællesskabet såvel som for individet. Selvet udvider til stadighed sin bevidsthed, gennem de erfaringer det gør, indtil det har indfriet sit formål i forbindelse med sjælen. Når dette sker, vil Selvet vende tilbage til sin kilde i sjælen, der nu, på grund af Selvets arbejde, ikke længere er nødsaget til at inkarnere i et fysisk legeme. Selvet er altså altid en del af mennesket, uanset hvor eller hvornår det inkarnerer. Når den søgende har nået en vis grad af åndelighed, det kan være efter kortere eller længere tid, vil man have udviklet sin vilje så meget, at man kan krydse den grænse, der skiller mellem vågentilstand og søvn, når som helst man ønsker det, og man bliver på denne måde sin egen lærer. Dette sker sandsynligvis af to samvirkende årsager nemlig, at man er blevet mere bevidst om og lydhør over for sit højere Selv og i kraft af dette, er man også blevet mere følsom overfor, og aktiv i samspillet med, de energier der virker i sjælstriaden. Denne emotionelle triade, der er anbragt i selvet, arbejder altid på at forfine den nu selv-bevidste sjæl, sommetider ved berøring af strenghed, Geburah, fra venstre og sommetider ved berøring af barmhjertelighed, Chesed, fra højre, der begge, opfattet af selvet, bringer nogle uoverensstemmende emotionelle sammentrækninger eller udvidelser i balance. Mysterieskolerne taler om, hvordan mennesket i sit lavere selv, er delt af de positive og negative indflydelser, vi betragter i vore omgivelser. Det ene øjeblik er man én, det andet øjeblik en anden. Men kun ved at lære og ved at træne, vil man udvikle den tredje del af sig selv, nemlig toppen af trekanten, der betragter de to andre identiteter ud fra en kosmisk synsvinkel. I mysterierne kalder man dette toppunkt i trekanten for det upersonlige Jeg, der er den lavere del af det Højere Selv. Det er kun gennem udviklingen af det Upersonlige Jeg, at man endelig bliver i stand til at kende sig selv, og ud fra dette kendskab udvikle en fylde, en helstøbthed i sin personlige karakter, som kun tilskikkes den, der har mødt sig selv på dette niveau. For at udvikle det Upersonlige Jeg og lære sig selv at kende, må vi lære at leve i øjeblikket, i Nuet, og herom fortæller Martin Schulman ( ): 3

4 ... At tage en dag af gangen, hvor svært det end kan forekomme, er kun det første skridt på vejen mod Nuet. Det andet skridt er at opfatte, hvor stor en del af dagen, man samtidig forsøger at leve. Hvis man om morgenen tænker på eftermiddagen og om eftermiddagen tænker på aftenen og næste morgen og om aftenen tænker på tiden, der er gået, og hvad man vil bruge den næste dag til, lever man så sandelig ikke i Nuet. Den menneskelige tankegang er noget underligt noget. I fantasien vil den gerne hele tiden vandre fra det ene sted til det andet. Ved at overveje, hvad man hele tiden vil bagefter, vil den opfyldelse af glæde, som det nærværende øjeblik indeholder, jages væk. Sansen for det nærværende sløves, hvis man tillader sig selv at løbe over og ind i en tid, der ikke eksisterer. Uanset hvilket arbejde, syssel eller pligt man er involveret i, så vil ens nu være det, som man i dette øjeblik, på en koncentreret måde er engageret i. Og det er vigtigt, at man gør sit her klart således, at man ikke forsøger at leve gennem andre, men tværtimod forbliver i sit eget selv, som er den eneste sande kilde til alt det, man overhovedet kan udstråle. De fleste mennesker har en stærk tendens til, at leve deres liv gennem andre. De undersøger konstant og hemmeligt om der er balance i, hvor meget de giver og modtager i hvert forhold. De dvæler ved andre menneskers drømme og vil derfor være nødt til at leve på andre menneskers steder og derved misligholder de deres egen fornemmelse for er. (Martin Schulman: Karma og Nuet) Vi vil til stadighed høste plus og minusvirkninger af vore tanker og handlinger fra tidligere handlinger eller inkarnationer. Der er ingen tvivl om, at vi til en vis grad skaber vores nu, men vi møder også virkningerne af alt det, som vi har skabt tidligere - i første omgang af de handlinger, vi har foretaget i dette liv og siden, dem som vi har arvet af generationerne, der kom før os. Mange principper stiler mod at lære os, hvordan vi kan opleve Nuet fordi det er den eneste måde, der kan forhindre os i at starte forfra på fortiden og bringe den ind i nutiden, beklage os over den og dermed køre videre på ekkoet af noget, der ikke længere findes. I Yod og tallet 10 lærte vi, at jo stærkere vi bevarer minderne fra fortiden, des mere vil de komme til at udgøre vores nutid og i jo højere grad det er tilfældet, desto mere vil vi miste af det centrale for kernen - i selve oplevelsen af Nuet. Hvad enten vi har det godt eller skidt med os selv, vil vi, som følge af tidligere handlingers omstændigheder, have en kolossal tendens til at afveje det gode imod vor Gudsopfattelse, som den er formuleret af andre mennesker for hundreder eller tusinder af år siden. Ligesådan vil vi, når der er noget vi ikke har forstand på, uddelegere vores autoritet til andre - specialister eller fagfolk - og opleve et 4

5 fænomen gennem deres filter, deres virkelighed. Dette er forståeligt - og for den sags skyld også hensigtsmæssigt - når det kommer sig til praktiske, fysiske opgaver, der kræver et særligt håndelag eller en specifik viden, men når det kommer sig til de store ting i livet, som fornemmelsen for Gud, så er der i realiteten ingen sande eksperter til vores rådighed ud over os selv og Nuet. Vi kan spørge en præst til råds og lade os inspirere af en Mester, lærer eller ideologi, vi har tillid til, men tænker vi på, hvad nogen har sagt frem for, hvad vi selv sanser og føler i nærværende øjeblik, da forhindrer dette os i at erkende tilstedeværelsen af den Levende Gud i Nuet. Den allestedsnærværende, favnende og tilgivende Gud, som tager sig mindre af det, som vi gjorde for tusinder af år siden end af det, som vi gør Nu! I Ayin er målet for vores selvudvikling Åbningen af det tredje øje, der er en betegnelse for aktiveringen af pinealkirtlens kraftcenter. Det tredje øje - som knytter sig til Ayin, Øje, ved sit navn - menes også at sortere under Ayins domæne, der i sin overordnede form er givet betegnelsen vrede. Vi har alle Ayin i os, og derfor har vi også alle et medfødt åndeligt syn. Med New Age terminologi, kan man kalde dette syn for clairvoyance, klarsyn, men dette begreb kan være misvisende, da det, der står klart og ordnet frem for det åndelige sind, ofte flimrer rundt som slørede og kaotiske skyggebilleder for det mentale. Mange tror, at det kun er forbeholdt nogle få specielle mennesker at være clairvoyante, men det er nok nærmere sådan, at vi alle har evnen for at se klart, mens der er store forskelle i vores talent for at tolke, forstå og formidle, det vi ser. Vores indre øjne ser altid og alting, både det der sker, er sket og vil ske. Når vi oplever, at det ikke er tilfældet, skyldes det i første omgang nogle omstændigheder i den bevidste mentale hjerne. Bevidstheden har en enorm, men ikke uendelig, kapacitet for at bearbejde og organisere de impulser, kroppens sanser og andre organer sender til den. Den arbejder hvert eneste sekund, dag og nat, med at prioritere alt, hvad den opfanger i sit imponerende net af nervetråde efter kriterier af vigtighed og mening for dens værtsorganisme. Så længe vi ikke kender os selv, så længe vi er fanget i det duale rum og dets polære projektioner, vil vores bevidsthed være forholdt en hver mulighed for at omsætte impulserne fra det metafysiske tredje øje. De nødvendige meningsgivende elementer er skjulte eller underbevidste, og hjernen vil derfor registrere kommunikationen fra det tredje øje som nonsens eller støj for dagsbevidstheden og henlægge dem til at udspille sig i nattens og drømmenes univers. 5

6 Derfor vil vores clairvoyante evner også tit vise sig i form af drømmesyn og ved hjælp af drømmesymbolik. I første omgang, udelukkende mens vi sover, men efter hånden vil drømmene på forskellig vis strække sig ud over søvnens univers, de vil på forunderlig vis synes at komme os i møde og begynde at samarbejde med os i en proces, der let kan forstås og afvises som uvirkeligt eller fantastisk, men vi har valgt at anerkende fænomenet og give det betegnelsen kreativ visualisering. Dette gør vi ud fra en forståelse af, at Imagination er vor sjæls evne til at se. Fantasien er psykens svar eller modpol, og den kreative visualisering er barnet af de to. Det fødes, når de mødes og forener sig i vores bevidsthed om, at de er to sider af samme sag. Kreativ visualisering er altså en virkelig evne i et virkeligt rum, som vi alle sammen har! En kabbalistisk sætning lyder: Vi ser, hvad vi ser, og det vi ser, er sandt! Den kreative visualisering er et vidunderligt redskab med et enormt potentiale for astrale projektioner, som noget eller nogen kan kommunikere med os igennem. Men det er også lidt af et minefelt at begive sig ind i, især i den periode, hvor vi får et tredje øje at se igennem, og dette også begynder at spille ind på vores oplevelser i dagtimerne. Vi ser stadig alt med vores egne øjne, men hvad ser vi, og med hvilke øjne ser vi, hvad vi ser? I mystiske såvel som i kabbalistiske traditioner indskærpes det kraftigt, at når det tredje øje linder på sit låg, da er den søgende på stenet grund og bør træde varsomt og fare med lempe, for evnen til at se i mørke gemmer sig i dybet af sindets mørke på et sted, der af kabbalisten kaldes for Klippoth, en verden af skaller. Et sted der også er betegnet af nogle som et Limbo og andre som Helvede. I Samekh fik vi Lucifers løfte om støtte og lys at se ved. I Ayin får vi øjne at se med, og en øjeblikkelig erkendelse af, at det i virkeligheden ikke er Lucifer, vi er bange for, men det mørke i os selv, som han lyser op om. På Ayins skyggeside finder vi navnet for avodah zara, afgudsdyrkelse, og avedut, ordet for slaveri, som begge er født ud af misundelsens hjerte. Når øjet er ondt, ayin ra, bliver det en slave af at begå synd og udføre det ondes impuls. Som kabbalisten Rashi ( ) udtrykte det: Hjertet og øjnene er kroppens spioner: de leder en person til at overtræde det øjnene ser, hjertet begærer og kroppen overskrider. Det man her forsøger at advare os mod kunne, blandt andet være det fænomen, som vi omtalte i kapitlet om Vau. Det der af Paracelsus betegnes: De ved menneskets imagination eller forestilling selvskabte ånder. En selvskabt Ånd opstår som produkt af et samspil mellem flere forskellige kræfter i vores sind. Processen kan 6

7 lige så let have sin rod i positive oplevelser, som vi kender det fra forelskelsens trylleri, som i de mere negative energier. Men hvor de positive forvrængninger har det med selv at tone ud i konfrontation med realiteternes verden, da synes de negative mere sejlivede, og de farligste så stærke, at de formår at sløre og svække vores sans for proportioner. Det der giver tankeformen en selvstændig og troværdig eksistens i vores psykiske univers, er det guddommelige lys, dens iboende men skjulte fragmenter af objektiv virkelighed og sandhed. Lyset gløder og gnistrer gennem sprækkerne i klippoths skaller for at tiltrække sig vores opmærksomhed, men for at hente lyset ud og sætte det fri, er vi nødt til at lære af vore fejltagelser. Vi må forstå, hvordan vi har skabt den og den fejl, hvordan vi har retfærdiggjort og forsvaret den, for at vi ikke skulle virke onde, og indse, at vi i realiteten slet ikke er onde i skabelsen af en fejl, men bliver det, når vi forsvarer og retfærdiggør den. Når vi giver det sorte og hvide et graduerende mellemlag af gråtoner, der tillader os at pendle fra det ene til det andet, gentage fejl og begå bevidste handlinger, vi dybest set godt ved er skadelige. Når vi dyrker og hæger om en negative følelser i os selv, som for eksempel misundelse eller jalousi, er det i virkeligheden oftest en form for angstbaseret vrede, der har så meget energi bundet i sin psykologiske proces, at vi kan registrere det med vores fysiske sanser, hvor det forplanter sig i kroppen som spændinger eller aggression. Når vi ikke forstår vores frustration, skaber den en næsten uudholdelig følelsesmæssig reaktion i smerte eller ubehag, og hvis denne ikke opløses i eller afledes fra vores system, vil den tage en mental form, en Elementar eksistens, der synes så fysisk, så virkelig, at det kan være os nærmest ubegribeligt, at den alene er et produkt af vores egen psyke, og at den i realiteten ikke har nogen eksistens eller berettigelse uden for os selv. Ligesådan er det med vores opfattelse af det gode, vores positive men fastholdende projektioner af hinanden og af Gud. Når vi tænker så meget om og spørger så lidt til, den vi ser og det vi ser, at vores Elementar form ganske overskygger nærværet, Nuet, træder vores indre Ayin i karakter og kommer os til hjælp. Ayin er det 16. bogstav i alfabetet med den numeriske værdi 70. Tallet 16 består af 7

8 fire gange fire, som udtrykker at stoffet kæmper mod stof. Fire er tallet for materien, den stabile form i verden. Hvis vi tager fire gange fire, får vi ultramaterialiseret stof som symboliserer ødelæggelse. Ultrastof er had eller vrede rettet mod formen og vilje til ødelæggelsen af den. Ultrastoffet hader formen og derfor destruerer den formen og absorberer det stof, den er gjort af, i sig selv. Tværsummen af tallet 16 er 7, og 7 er det tal som Gud elsker højest af alle og derfor indsatte i Universet som nøgletallet for det materielle plan, for den tredimensionelle dimension i verden. Sammen med 0 opnår vi i tallet 70, syv gange ti, der er tallet for den fuldkomne skabelse. Derfor er den mystiske funktion af 70 gemt i antydningen af, at det er fra ruinerne af det som var, at det nye og højere liv vil rejse sig. I sindet lader processen i Ayin sig bedst forklare ved sætningen: Lad falde, hvad ikke kan stå. For de indre processer er det noget nær en umulighed at bevare hovedet koldt, når vi er der, under indflydelse af Ayin. Derfor lægger vi i første færd heller ikke mærke til det faktum at det, der er af virkelig værdi for os ligger uskadt og åbenlyst stillet til skue mellem stumper og skår. Selv når vi kigger efter det, selv når vi leder efter det, kan det være svært at få øje på, for det ligner noget andet. Det ligner noget, vi bestemt ikke har brug for! Oplevelse af Ayin: Jeg så det ske. Min by, mit Atlantis styrtede til jorden og blev opslugt af den! Den lå lige der, fredfyldt, med sine røde tage og hvidkalkede huse, neden for det bjerg, jeg stod på. Jeg havde selv bygget den med det bedste, jeg havde i mig, og jeg elskede den. kirketårnet stod lidt skævt, nogle af kaklerne havde løsnet sig fra min mosaik, og der var måske en enkelt bro eller to, der heller ikke var faldet så heldigt ud. Men det var min by, og jeg syntes og synes stadig, at den var smuk! Så skete det. Jorden slog revner, og havet kom, kun Guderne ved hvorfra, væltende ind fra alle sider og efterlod sig Intet. Tomhed. Jeg er lammet af sorg og vantro og sløvet af afmagt, da jeg ser en lille mager kat, der trods alt har reddet sit skind, kæmpe sig fri af de tåger, der skjuler ødelæggelserne for mit blik. Jeg samler katten op og bemærker de tre tatoveringer på dens mørkegrå maveskind, inden jeg holder den tæt ind til brystet, og langsomt vender mig bort fra afgrunden og går ind i Ødeland. Det er her, jeg møder ham, der kalder sig Johannes. Vil du se din nye by? spørger han blidt, og viser mig en grusvej, der fører op over en blød bakke lidt væk fra, hvor vi står. Katten spræller i mine arme, og jeg sætter den forsigtigt ned på 8

9 jorden, hvor den straks, med halen lige i vejret, løber af sted i den retning, Johannes har udpeget. Men for mig er det anderledes. Jeg er sønderknust. Min by er død og fortjener sin gravfred! Og hvad med mig? Nu mærker jeg endelig vreden rejse sig: Hvad skulle idéen være med at lære en ny by at kende, elske den, for så også, når dens tid måtte være omme at se den bukke under? Nej tak! Jeg er rystet i min grundvold, og jeg har brug for mine fyrre dage i ørkenen Birgit Trust Boysen giver i sin bog Alkymi og selvudvikling et bud på dette indre Atlantisfald. Hun beskriver filosoffens store arbejde, Opus Magna, hvor hun ser en tilstand af følelsesmæssig opløsning eller sammenbrud indgå, ikke som en fejl, men som en nødvendig del af en cyklisk proces af renselse. Selve oplevelsen betegner hun som et niveau af den sorte substans Nigredo. På dette første niveau af Nigredo, er vi endnu ikke selv herre over vores situation, men der kommer en dag, en dagen efter, hvor vi er det, og hvor vi forstår, at en hver konstruktion er midlertidig. Alt har en tid for opbygning, en tid for cementering og en tid for nedbrydning, og når vi forstår det, da fornemmer vi måske også, hvorfor Mester svarer, som hun gør, når vi spørger: Hvad er betydningen bag: Den der har øjne kan se? Centrer! Fokuser! Vær Opmærksom! Så er du ikke mere. Du gør! Når du og dine emotioner lader jer opløse, lader jer skille, da løfter sløret sig, og alting afslører sig for, hvad det er og, hvori du i dette øjeblik kan stå i Nogens, Nogets, Altings tjeneste! Og det skete i de dage, at et barn besluttede sig for at træde frem, træde op, for at være til gavn. Se mig! Hjælp mig fri, at jeg kan give fri. Giv mig Lys, at jeg kan sprede Lys. Elsk mig, indtil også jeg kun kan elske. Sådan bad Barnet. Denne bøn, denne fordring er altid blevet, vil altid blive, og bliver i dette nu hørt og imødekommet. Som de indre slør løfter sig, da løfter sig også sløret fra øjnene: Lad der blive Lys! Kroppen er Templet! Kroppen er Hjulet med de mange øjne! Kroppen SER! Med sine fødder som med sine hænder, med sit bryst som med sin ryg ser kroppen. Den ser altid. Den sover aldrig. Så pas på den, kroppen! 9

10 Som den er din tjener og din bolig, er du dens Herre og forvalter. Kun sammen ser I. Kun sammen gør I. Når du SER, er der ingen tid kun oplevelse! Når du SER, er der intet rum kun en vej at gå! Når du SER, er der ingen følelse, ingen forholden sig til, kun opmærksomhed! Opmærksomhed. Præcision. Retning. Af disse tre tegnes bevægelsen. Kærlighedens vej. Når du SER, må sindet tømme sig! En tanke må ikke forstyrre, en intention må ikke styre, og en emotion må ikke lede. Når du SER røres du af Guds finger. Den ufejlbarlige! Over tid vil du forstå, hvad der skete, hvorfor det måtte være sådan og, hvor vidunderligt det i virkeligheden er: At SE At GØRE At TJENE Så enkelt. Så smukt. - Var det svar på dit spørgsmål? 26. Sti På den 26. sti ligger bogstavet Ayin mellem Tiphereth og Hod, og kabbalisterne kalder denne sti for den Fornyende Intelligens. For gennem den fornyer GUD alt det, som kan fornyes i skabelsen af verden. Denne sti kaldes også balancens sti for For at blive ved med at udvide og skærpe vores forståelse af det sande uden for os selv, så vi bliver bedre til at aflæse verden omkring os, er det også nødvendigt, at vi bliver ved med at udvise vilje til at arbejde på at se det sande inde i os selv. Når lyset stiger inden i os, er det at ligne med et rum, hvor der står en lampe i centrum. Hver gang vores tilgang øges sker det ved, at den gamle pærer skrues ud af sin fatning, så der bliver mørkt et øjeblik, mens den nye skarpere pære skrues i. Vi blændes og misser med øjnene, når mørket igen viger for et nyt, måske lidt grelt lys, og det tager os en stund inden vi vender os til et andet perspektiv og det nye landskab, der nu ligger blottet for vores blik. Sådan er det hver gang, vi har prøvet det før, og vi må gøre det igen. Vi må åbne vores øjne for, hvad vi i virkeligheden er på godt og på ondt. Men i Ayin skærer lyset i vore øjne i en sådan grad, at vi kan blive helt forskrækket både over lyset selv og over Det, vi får at se i det. På Ayins sti får vi for alvor 10

11 lejlighed til at rydde op, se os selv og skille os af med det psykologiske vraggods, der tynger os, og holder os tilbage. Det er tid at bære affaldet ud fra selv de mørkeste hjørner og derfor har vi også fået et usædvanligt skarpt og ubehageligt lys at se ved. Vi bliver vrede. Virkelig vrede, når vi erkender, hvor meget af det, der hæmmer vores vækst, og som vi havde tiltroet vores skæbne, vilkår eller personer i omgivelserne, der i virkeligheden har rod i os selv. I den onde vilje i os selv, og i starten af Ayins processer er vi tilbøjelige til at overreagere, nærmest overdramatiserer de impulser af sorg, vrede og angst, der gerne tager scenen og rampelyset for en sidste dans på deres vej ud. Selv for de af os, der gennemskuer, hvad der er i spil her, er det svært at bevare roen på den første tredjedel af Ayins sti, for lige som der er skruet op for lyset, er der også skruet op for blusset under vores følelser, og et indre alarmberedskab sikrer, at vi ikke falder i søvn eller lukker øjnene for noget. Vi bryder os slet ikke om, at lyset skinner på vores vrede, begær eller stolthed med samme styrke som på vores dyder, og før vi vender os til dette faktum, vil vi være tilbøjelige til at fokusere på og overdimensionere de mindre flatterende egenskaber i os og måle dem ud fra et moralsk perspektiv. Og passer vi ikke på, vil vores onde øjes onde perspektiv få os til at hade os selv for vores negative sider og tilbøjeligheder og plaffe efter alt, hvad der rører sig i os. Sker det, går både godt og ondt i dækning til bølgerne lægger sig, og vi lærer at holde op med at skyde spurve med kanoner. Efter den første turbulente strækning stilner følelserne af, og vi genopdager den sandhed, det er, at når vi accepterer begge sider i os, kan vi Se dem og kende dem fra hinanden. De fleste af os kan godt lide at tænke på os selv som gode mennesker, lidt eller meget bedre end andre, og de færreste ved, at sandheden er en helt anden: Vi er potentielt præcis lige som dem og de er potentielt præcis lige som os. Alt afhænger af, hvad vi vælger at gøre med vores potentiale for alting, og valget afhænger i uhyggelig grad og måske aldeles af, hvordan kampen mellem de gode og onde kræfter i os falder ud netop nu. På denne indsigt kan vi endelig bevæge os ind i processens sidste og ganske fornøjelige fase, hvor vi bærer de fyldte sække ud og mærker den lethed og orden, den første del af processen har efterladt i vores sind. Vi ser klart, og derfor er vi også i stand til at fokusere vores sigte mod det, der i virkeligheden begrænser os, det som vi kan og bør give slip på. Det der engang har haft sin tid og berettigelse i os, men nu kun er udtrykt i dårlige vaner eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. 11

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle 305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 487: Nu fryde sig hver kristenmand 367: Vi rækker vore hænder frem 471: O glædelig dag Dette

Læs mere