'--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i" name="description"> '--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i">

Integration cif boliger og erlwerv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration cif boliger og erlwerv"

Transkript

1 Integration cif boliger og erlwerv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune \ r "-- />'--~

2 Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i klart afgrænsedefunktionsområder, boliger, industri og detailhandel. Imod denne praksis har der i de senere år været rettet en kritik, hvo'r argumenterne har hvilet mere på antagelser end på dokumenteret viden. I Egegårdskvarteret i Rødovre kommune har man nu gennemført en konkret undersøgelse af mulighederne for at integrere boliger og erhverv. Og konklusionen er: Boliger og erhverv mn trives sammen. Den funktionsopdelte by blev henvist til særlige indkøbscentre. Er der ved opdelingen skabt de forventede ideale forhold? Måske har man undgået nogle konflikter, men der er opstået andre. Uniformiteten, manglen på stimulerende indtryk, menes at kunne være en årsag til både den passivitet og de aggressioner, der kendetegner livet i mange nyere boligområder. Den teknisk- økonomiske udvikling efter 2. verdenskrig har fremmet bygningen af boligområder i meget store enheder og ved anvendelsen af standardiserede bygningstyper. Den herved fremkaldte uniformering af boligområderne er blevet forstærket af den sektoropdelte planlægning. Virksomheder er flyttet bort fra de blandede bykvarterer i de gamle, kø- Adskillelsen af boliger og industri var et karakteristisk træk ved den nye, rationalistiske byplanlægning, der indledtes i begyndelsen af dette århundrede. Det var et krav, der var motiveret af den belastning datidens industri næsten altid påførte omgivelserne i form af røg, støj og ilde lugt. Her i landet fik vi de første industrikvarterer uden boliger i begyndelsen af dette århundrede. Ønsket om adskillelse af byens funktioner blev ikke begrænset til boliger og industri. Man opdelte boligerne i etagehusområder, rækkehusområder og parcelhusområder. Butikkerne ;;,;;,,;,;::';;::;;;;;r~j\=~;;;;;;;;;;;;;;;o:~;';;:::;::::::;;:~;;:1 benhavnske boligområder. Saneringspolitikken har også haft som mål at skabe rene boligområder. Man kan ikke opnå bolig-arbejdssted balance, men man kan reducere bolig-arbejdsstedtrafikken ved at blande boliger og erhverv. Opdelingen af byen i ensartede funtionsområder fører ofte til en i trafikal henseende uhensigtsmæssig placering af erhvervsvirksomhederne. Det forstærker også tendensen til at gøre industriområderne for store og utrivelige. Baggrunden for den funktionsopdelte byplan er ændret i løbet af de seneste årtier. Den tekniske og økonomiske udvikling har ændret produktionsforholdene i de fleste industrigrene så industrivirksomhed ikke nødvendigvis behøver at belaste omgivelserne med miljøgener. Det skal dog understreges, at det ikke gælder alle former for industri og engroshandel. Der er mulighed for at indpasse mange former for erhverv, ikke bare industri, i både eksisterende og nye boligområder. En undersøgelse af virksomhederne i Egegårdskvarteret har fremskaffet et materiale, som kan fjerne en af hindringerne for samlokalisering af boliger og erhverv: frygten for miljøbelastningen. Sam10kalisering af boliger og erhverv Den danske erhvervsstruktur er karakteriseret ved et stort antal små virksomheder. I 1980 var der ca virksomheder indenfor fremstillingserhvervene med ca beskæftigede. Omtrent tre fjerdedele af disse virksomheder beskæftigede 1-9 personer (72 pct.). Kun ca. 8 pct. af virksomhederne beskæftiger mere end 50 personer. Der er i denne gruppe særlig mange jern-og metalindustrier, og her finder man også de fleste virksomheder indenfor nærings- og nydelsesmiddelindustrien og den kemiske industri. Foruden fremstillingserhvervene, herunder håndværksvirksomhederne, finder man blandt de mindre virksomheder service- og reparationsfagene.

3 Egegårdskvarteret rummer mange veljungerende virksomheder. På billedet ovenfor en af de større virksomheder, en elektronilcfabrilr: med over 80 ansatte. De senere års udvikling tyder på, at erhvervsstrukturen også i de kommende år vil være karakteriseret ved et overvejende antal mindre virksomheder. Det antages, at nye tekniske muligheder og nye elektroniske hjælpemidler kan være til fordel for en decentralisering af visse erhverv. Filialindustrier, og mindre virksomheder i det hele taget, vil formodentlig være lettere at lokalisere sammen med boliger end større virksomheder med mange beskæftigede selvom de heller ikke behøver at påføre omgivelserne gener. Der må naturligvis opstilles nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at en virksomhed kan lokaliseres sammen med boligbyggeri. Det er ikke tilstrækkeligt at være lille. En autoopretter med få ansatte kan støjbelaste omgivelserne mere end en elektronisk industri med flere hundrede ansatte. En virksomhed kan ikke forud klassificeres som egnet eller uegnet for samlokalisering alene ud fra kendskabet til branche, størrelse og antal ansatte. Det må bero på en vurdering af virksomhedens mulighed for at overholde miljøkravene, der især vedrører støj og luftforurening. Grænsen for støj uden for virksomheden vil i almindelighed kunne overholdes af alle virksomheder, hvis produktion er placeret indendørs. I følge Direktoratet for Arbejstilsynet må indendørs støjniveau i et produktionslokale være 90 db (A). Dette støjniveau vil en normal bygningskonstruktion kunne dæmpe til de strengeste støjgrænser på db (A), der gælder mod naboskel til boligområder. Der kan dog opstå problemer, hvis produktionsstøjen kan slippe ud gennem åbentstående vinduer og porte eller gennem ventilationsåbninger. Men problemet kan forebygges, hvis nødvendige åbninger ved byggeriets projektering vendes bort fra boligområdet. og hvis ventilationsåbninger og lignende støjdæmpes. Støjproblemer kan være forårsaget af trafikken til og fra virksomheden. En lastvogn støjer 10 gange så meget som en personbil. Også læsning og losning og støjen fra kølebilers kompressorer kan medføre et uacceptabelt støjniveau. Engroslagre og entreprenørvirksomheder vil typisk give anledning til denne form for støj. Tidsbegrænset tilladelse til kørsel med og læsning af lastbiler kan i nogle tilfælde afhjælpe problemet. Lugt- og lufiforurening kan være vanskeligere at styre. Selvet meget lille indhold af luftstoffer eller giftige luftarter i røg eller udluftning kan forurene over et acceptabelt niveau. Forarbejdning af animalske eller vegetabilske råvarer er ofte årsag til lugtgener. Farligere er luftforurening fra kemiske industrier, herunder visse medicinalindustrier, der udsender luft med et indhold af giftige spildprodukter. Andre former for luftforurening kan skyldes udslip af ventilationsluft eller røg med et indhold af støv og tungmetaller. Etablering år filtre eller ekstra høje skorstene, som kan være nødvendigt, hvis sådanne industrier skal være acceptable i boligområder, kan kræve uoverkommeligt store investeringer. Lokalisering af et større antal virksomheder i boligområderne overflødiggør ikke egentlige industriområder. Der vil være en række virksomheder, der stiller særlige krav til transportanlæg, afløb, udendørs oplagring og lignende, der ikke kan honoreres i et boligområde. Langt den overvejende del af danske erhvervsvirksomheder kan imidlertid lokaliseres i boligområder uden at skabe miljø problemer. Men det kan kræve en forudgående planlægning og et oplysningsarbejde, så både beboere og virksomheder er indstillede på at leve sammen. Samlokalisering skal være til fordel for begge parter. Det er ikke miljøhensyn, der er en hindring for en udvikling i denne retning, som det vil fremgå af det følgende, men alene trægheden i den offentlige planlægning. Forundersøgelse afmiljøforholdene i Egegårdskvarteret Egegårdskvarteret er et ældre erhvervsområde i Rødovre kommune ved København. Det ligger umiddelbart op til rådhuset, hovedbiblioteket og et stort indkøbscenter. Erhvervsområdet består overvejende af mindre fremstillings-, service- og lagervirksomheder. Området blev udstykket i midten af 1920'erne, og det var velfungerende i 60'erne. I 70'erne blev en del virksomheder nedlagt og andre flyttet ud til større industriområder. Egegårdskvarteret begyndte at forfalde. Det gav kommunen anledning til at vurdere områdets fremtidsudsigter, blandt andet blev der foretaget en detaljeret registrering af virksomhederne i kvarteret. På dette grundlag blev der udarbejdet en arealplan, der søgte at bevare de virksomheder, der især hllvde servicernæssig og beskæftigelsesmæssig betydning. På registreringstidspunktet, oktober 1978, var der 72 virksomheder. Kommunen erhvervede en del ejendomme i området med henblik på at anvende dem til boligbyggeri. Der blev udarbejdet en ideskitse for indpasning af boliger i kvarte-

4 f.: r ț. ret. På det tidspunkt var der ikke foretaget en vurdering af de forhold, der i givet fald kunne føre til miljøkonflikter mellem erhvervsvirksomhederne og de kommende boliger. Med henblik på udarbejdelsen af en lokalplan var det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af de virksomheder, der efter planen skulle forblive i området. Ved en første vurdering blev udvalgt 27 virksomheder, der skulle undersøges nærmere for eventuel støj- og luftforurening. Vurderinger af støjforholdene blev foretaget af Teknologisk Institut, Lydteknik. Luftforureningsforholdene blev vurderet af Dansk Kedelforening. De 27 undersøgte virksomheders art: Engroslager/glasbearbejdning. Engroslager. Fagskole. Transformerstation. Vejplads. Elektronikfabrik. Engroslager. Maskinfabrik. Sprøjtelakereri. Maskinsnedkeri. Metalvarefabrik. Maskineksportfirma. Maskinfabrik. Maskinfabrik. Bygningsmaterialeforhandler. Samlefabrik. Servicestation. Lædervarefremstilling. Metalvarefabrik. Bogtrykkeri. Bogtrykkeri. Engroslager. Elektromaskinfabrik. Autoværksted. Entreprenør. Plastvarefabrik. Entreprenør/maskinsnedkeri. Støj Undersøgelsen af støjforholdene blev indledt ved samtaler og interviews med repræsentanter for de virksomheder, som efter kommunens skøn kunne give anledning til støjudstråling til omgivelserne. I denne fase udførtes ikke støjmålinger. Efter støjens karakter samt mulighederne for støjdæmpning kan støjkilderne placeres i to grupper, de konstante støjkilder og trafikken. De konstante støjkilder er stationære maskiner/anlæg og stationært udstyr, som giver anledning til en vis udstråling fra en del af virksomhederne. Typiske eksempler herpå er ventilationsanlæg (rumudsugningsanlæg, spånudsugningsanlæg, filtre, køletårne), kompressorer, fyringsanlæg og værkstedsmaskiner (stansemaskiner. drejebænke, rundsave, tykkej e osv.). En stor del af disse støjkilder er kun i drift (konstant eller mtermitterende) indenfor almindelig arbejdstid. Anlæg i døgndrift er kun konstateret i enkelte tilfælde. Støj fra transport på virksomhedernes område henregnes til virksomhedsstøj, hvorimod kørsel på offentlig vej traditionelt ikke lægges virksomheden til last, heller ikke selv om denne kørsel sker til og fra virksomheden og således er virksomhedsbetinget. For størstedelen af virksomhederne i Egegårdskvarteret er støjen i forbindelse med transport bestemmende for den resulterende støjudstråling til omgivelserne. Transporten er primært knyttet til leveringen af materialer og materiel samt afhentningen af virksomhedernes egne produkter. Herudover frembringes en del støj i forbindelse med læsning og losning med truck..sidstnævnte aktivitet indeholder ofte impulser, således at måleresultatet skal korrigeres med + SdB(A) (ifølge miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974). Dæmpning af støjudstrålingen fra de stationære støjkilder synes at være teknisk overkommeligt. Af hensyn til det interne støjniveau foretages dæmpning nu ofte ved indgreb direkte på støjkilden, på motor eller maskine. Eller støjkilden indkapsles. Åbninger i den bygning, der rummer støjkilden, kan om nødvendigt forsynes med støjfiltre eller støjsluser. Støj fra kørsel på virksomhedens område vil i almindelighed være vanskelig at dæmpe, og kørslen kan sjældent foregå indendørs. En mulighed er at placere kørselsvejene på den side af bygningen, der vender bort fra boligområdet, så bygningens afskærmende virkning udnyttes. Udskiftning af en benzin- eller dieseldrevet truck med en eldrevet truck vil have en støjdæmpende virkning på omkring 10 db(a). Læsse- og losseaktiviteter kan i nogle tilfælde placeres inde i bygningen eller i en af vægge og tag afskærmet tilkørsel. Afskærmning i skel, for eksempel i form af et plankeværk, har en ringe effekt. Afskærmningen skal være urealistisk høj for at yde væsendig dæmpning. Støjdæmpning i forbindelse med af.standszoner kan som 'håndregel' beregnes til S db(a)'s dæmpning pr. fordobling af afstanden mellem kilde og modtager. Grænseværdier for tilladeligt støjniveau Miljøstyrelsen stillede som krav, at de grænserværdier for støj, der gælder for rene etageboligområder, også overholdes i områder, der planlægges for samlokalisering af boliger og erhverv. Egegårdskvarteret vil blive behandlet som hørende til denne kategori. De noget højere grænseværdier for 'områder for bolig- og erhvervsbebyggelse' er tænkt anvendt i allerede eksisterende byområder, typisk i områder med blandet håndværk og beboelse. I miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974 er grænseværdierne angivet i et skema som dette: Område dag kl aften kl , nat kl søn- og helligdage kl samt lørdag Id Erhvervsområder Erhvervsområder med forbud mod generende virksomhed Områder ror blandet bolig- og erhvuvsbebyggelse Etageboligområder Områder far åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder

5 Konklusion på forundersøgelsen Forundersøgelsen af virksomhedernes miljøforhold viste, at det ikke er luftforurening eller støj fra maskiner og anlæg, der vil volde de store problemer i relation til samlokalisering. Støj fra kørsels- og læsseaktiviteter. på virksomhedernes eget område, specielt i natperioden, hvor der gælder særligt strenge krav, vil være langt det største problem. Det drejer sig om vejvæsenets plads, Egegårdskvarteret rummer imidlertid også flere halvtomme erhvervsbygninger, der er i stærkt forfald. Miljøstyrelsens krav, at erhvervsvirksomheder, der placeres sammen med boligbebyggelse, skal overholde de krav til støjniveauet, der gælder for etageboligområder, kan ses som et værn mod konflikter i nyplanlagte områder, altså også byfornyelsesområder. Målet med den fysiske planlægning er at skabe stadig bedre bymiljøer. Skal de positive egenskaber ved samlokalisering opnås, må alle forudsigelige, konfliktskabende forhold undgås. Ved de foretagne vurderinger i Egegårdskvarteret blev det konstateret, at en del virksomheder vil påføre den foreslåede boligbebyggelse støjgener. De fleste af disse virksomheder vil dog kunne bringes på plads støjmæssigt ved relativt enkle foranstaltninger. Støjen fra vejene i og omkring Egegårdskvarteret er egentlig mere belastende end støjen fra erhvervsvirk- somhederne. Men erfaringsmæssigt er det vanskeligere at fa gennemført en afskærmning af vejstøj. Luftforurening Udfra virksomhedernes oplysninger til kommunen foretog Dansk Kedelforening (dk) en undersøgelse på de virksomheder, der kunne tænkes at give bidrag til luftforureningen i de planlagte boligområder. Forundersøgelsen viste, at der var en del uafklarede forhold på enkelte virksomheder, som først vil kunne bestemmes efter en målefase. Det var alligevel dk's opfattelse, at der kun i få tilfælde vil være behov for afhjælpende foranstaltninger. Det gælder evt. en maskinfabrik, et sprøjtelakereri, et entreprenørfirma, der hyppigt foretager sandblæsning, og en plastvarefabrik. byggefelterne 3 og 6 skulle iværksættes, mens de øvrige byggefelter først vil blive bebygget, når ejendomsopkøb og miljøforhold er afklarede. ~""''''.~I~,...an or 1. etap af bo gy geriet var en foru' lanforslaget geriet kunn Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune Forsøgsprojektet er med økonomisk støtte fra BUR og Rødovre kommune gennemført af: Støttemodtager: Tegnestuen John Allpass Vestergade 8, 2 sal 1456 København K tlf: Medarbejdere: arkitekt John Allpass arkitekt Søren Svendsen Styringsgruppe: afdelingsingeniør N.K. Jepsen Rødovre kommune arkitekt Philip Arctander BUR Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos: Tegnestuen John Allpass, tlf: Rødovre kommune, tlf: Forsøgsprojektet er afsluttet med offentliggørelse af BUR-rapporten 'Integration af boliger og erhverv, Egegårdskvarteret, Rødovre kommune' 85 sider illustreret. Pris kr ISBN ISSN

6 Kravene til de tilladelige støjniveauer blev lokaliseret ved grænsen til bebyggelsens opholdsarealer og sat til 50 db(a) i dagperioden, 45 db(a) i aftenperioden og 40 db (A) i natperioden. Seks virksomheder forårsagede støj, der overskrider de stillede krav. Forundersøgelsen viste, at der skulle foretages emissionsmålinger for forurenende stoffer på fire virksomheder. På basis af de målte emissioner og de eksisterende afkastningsforhold blev der foretaget teoretiske emissionsberegninger for at få et overblik over luftforureningens påvirkning af den planlagte boligbebyggelse. Luftforureningsmålingerne klargjorde, at to af de undersøgte virksomheder forurenede omgivelserne med henholdsvis støv og lugtgener fra opløsningsmidler. Omkostningerne ~ \.J miljøkonflikterne M' J Og -.~.~ gen dannede grundlag for udarbejddsen af forslag til de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Det næste spørgsmål var, hvem der ~al bære omkostningerne ved deres gennemførel!st'. Foretage-ndef, hvis virksomhed er i strid med den gældende Hovedvejen i kvarteret, Egegårdsvej. byplanvedtægt for erhvervsomradet, må selv afholde udgifterne til at ned bringe forureningen til de tilladte grænser. Det er derimod kommunen, der må bære omkostningerne ved nedbringelse af den forurening, der holder ig inden for gældende grænser, men som skal nedsættes i henhold til nye og stren~ere krav, som virksomhederne får påført efter mdpasning af boliger i kvarteret. r et overslag er Rødovre kommunes andel af miljøforcmstaltningeme pr opgjort til kr. eksklusiv moms. Lokalplanens udformning Løsningen af de foreliggende kon flikter Uæl Rødovre kommune stå inde for, enten gennem påbud eller ved selv at betale de nødvendige foranstaltninger til nedsættelsen af forureningen. Ved udarbejdelse af lokalplanen er der truffet yderligere forholdsregler til beskyttelse af boligbebyggelsen mod det omgivende erhvervsområde. r dele af den. kommende boligbebyggelse er der udlagt afskærmede zoo ner, som kun må benyttes til vej- og parkeringsfunktioner. Desuden fungerer to eksisterende bygninger, der skal bevares i bohgområdet, som støjskærme mod de bagvedliggende VIrksomheder. H vor boligområdet støderdirekte op til erhvervsområderne, er der tale om VIrksomheder, der ikke er støjende. Derved skabes en buffer-zone mellem eventuelt støjende VIrksomheder og det kommende boligområde. I Juli 1983 kunne der fremsættes lokalplanforslag for 1. etape af boligbyggeriet i Egegårdskvarteret. Efter at Miljøstyrelsen havde meddelt. at man ingen indvendinger havde mod lokalplanforslaget, vedtog Rødovre kommunalbestyrelse lokalplanen i oktober 1g83. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 om fremme af byggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed p~ et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal B UR bl. a. virke for, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydning for byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BUR yder støtte til gennemførelse afforsøgsprojekter både i nybyggeriet og indenfor byfornyelsesområdet. BUR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttede forsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. B UR-rapporter, der offentliggøres fra afsluttede forsøg kan købes i Direktoratet for Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K samt i Byggecentrums LitteraturtJeneste, Vester Voldgade 94, 1552 København V, tif og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Løngangstræde 37A, DK-1468 København K, telefon: visoprint as ISSN

Landsbykommissionen delbetænkning 3. erhverv

Landsbykommissionen delbetænkning 3. erhverv Landsbykommissionen delbetænkning 3 erhverv Betænkning nr. 928 Maj 1981 Landsbykommissionen delbetænkning 3 Erhverv. Fotos: Side 6 Ole Malling, Forsøgscentret i Lejre. Side 10 Knud Lautrup-Larsen, planstyrelsen.

Læs mere

'.:: : .:::.: .:- :... ;.' ... '.' :.' .:: ..' I emznar om mzyøopbygnzng. z lokalområder

'.:: : .:::.: .:- :... ;.' ... '.' :.' .:: ..' I emznar om mzyøopbygnzng. z lokalområder :: ' :: : : '' ' : ::: ' ;' : '';:' :: :: ' :::: :- : :: ':: : / : ::-=;::', :: ' : ~ I emznar om mzyøopbygnzng z lokalområder :' SeIDinar OID IDiljøopbygning i lokaloldråder Problemerne omkring mib'øopbygning

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER BETÆNKNING VEDRØRENDE OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 10. december 1971 BETÆNKNING NR. 674 KØBENHAVN 1973 Indholdsfortegnelse

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord BURresumi Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord Byforbedring i Albertslund Nord Albertslund Nord er et almennyttigt etageboligområde med 504 overvejende store familieboliger opført

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6 Støj Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000 Teknologirådets rapporter 2000/6 STØJ Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. - 15. maj 2000 Projektledelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår

LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår LANDDISTRIKTERNE - ændrede vilkår Betænkning fra udvalget vedrørende en bæredygtig udvikling i landdistrikterne Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009

Læs mere