'--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i" name="description"> '--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i">

Integration cif boliger og erlwerv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration cif boliger og erlwerv"

Transkript

1 Integration cif boliger og erlwerv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune \ r "-- />'--~

2 Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i klart afgrænsedefunktionsområder, boliger, industri og detailhandel. Imod denne praksis har der i de senere år været rettet en kritik, hvo'r argumenterne har hvilet mere på antagelser end på dokumenteret viden. I Egegårdskvarteret i Rødovre kommune har man nu gennemført en konkret undersøgelse af mulighederne for at integrere boliger og erhverv. Og konklusionen er: Boliger og erhverv mn trives sammen. Den funktionsopdelte by blev henvist til særlige indkøbscentre. Er der ved opdelingen skabt de forventede ideale forhold? Måske har man undgået nogle konflikter, men der er opstået andre. Uniformiteten, manglen på stimulerende indtryk, menes at kunne være en årsag til både den passivitet og de aggressioner, der kendetegner livet i mange nyere boligområder. Den teknisk- økonomiske udvikling efter 2. verdenskrig har fremmet bygningen af boligområder i meget store enheder og ved anvendelsen af standardiserede bygningstyper. Den herved fremkaldte uniformering af boligområderne er blevet forstærket af den sektoropdelte planlægning. Virksomheder er flyttet bort fra de blandede bykvarterer i de gamle, kø- Adskillelsen af boliger og industri var et karakteristisk træk ved den nye, rationalistiske byplanlægning, der indledtes i begyndelsen af dette århundrede. Det var et krav, der var motiveret af den belastning datidens industri næsten altid påførte omgivelserne i form af røg, støj og ilde lugt. Her i landet fik vi de første industrikvarterer uden boliger i begyndelsen af dette århundrede. Ønsket om adskillelse af byens funktioner blev ikke begrænset til boliger og industri. Man opdelte boligerne i etagehusområder, rækkehusområder og parcelhusområder. Butikkerne ;;,;;,,;,;::';;::;;;;;r~j\=~;;;;;;;;;;;;;;;o:~;';;:::;::::::;;:~;;:1 benhavnske boligområder. Saneringspolitikken har også haft som mål at skabe rene boligområder. Man kan ikke opnå bolig-arbejdssted balance, men man kan reducere bolig-arbejdsstedtrafikken ved at blande boliger og erhverv. Opdelingen af byen i ensartede funtionsområder fører ofte til en i trafikal henseende uhensigtsmæssig placering af erhvervsvirksomhederne. Det forstærker også tendensen til at gøre industriområderne for store og utrivelige. Baggrunden for den funktionsopdelte byplan er ændret i løbet af de seneste årtier. Den tekniske og økonomiske udvikling har ændret produktionsforholdene i de fleste industrigrene så industrivirksomhed ikke nødvendigvis behøver at belaste omgivelserne med miljøgener. Det skal dog understreges, at det ikke gælder alle former for industri og engroshandel. Der er mulighed for at indpasse mange former for erhverv, ikke bare industri, i både eksisterende og nye boligområder. En undersøgelse af virksomhederne i Egegårdskvarteret har fremskaffet et materiale, som kan fjerne en af hindringerne for samlokalisering af boliger og erhverv: frygten for miljøbelastningen. Sam10kalisering af boliger og erhverv Den danske erhvervsstruktur er karakteriseret ved et stort antal små virksomheder. I 1980 var der ca virksomheder indenfor fremstillingserhvervene med ca beskæftigede. Omtrent tre fjerdedele af disse virksomheder beskæftigede 1-9 personer (72 pct.). Kun ca. 8 pct. af virksomhederne beskæftiger mere end 50 personer. Der er i denne gruppe særlig mange jern-og metalindustrier, og her finder man også de fleste virksomheder indenfor nærings- og nydelsesmiddelindustrien og den kemiske industri. Foruden fremstillingserhvervene, herunder håndværksvirksomhederne, finder man blandt de mindre virksomheder service- og reparationsfagene.

3 Egegårdskvarteret rummer mange veljungerende virksomheder. På billedet ovenfor en af de større virksomheder, en elektronilcfabrilr: med over 80 ansatte. De senere års udvikling tyder på, at erhvervsstrukturen også i de kommende år vil være karakteriseret ved et overvejende antal mindre virksomheder. Det antages, at nye tekniske muligheder og nye elektroniske hjælpemidler kan være til fordel for en decentralisering af visse erhverv. Filialindustrier, og mindre virksomheder i det hele taget, vil formodentlig være lettere at lokalisere sammen med boliger end større virksomheder med mange beskæftigede selvom de heller ikke behøver at påføre omgivelserne gener. Der må naturligvis opstilles nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at en virksomhed kan lokaliseres sammen med boligbyggeri. Det er ikke tilstrækkeligt at være lille. En autoopretter med få ansatte kan støjbelaste omgivelserne mere end en elektronisk industri med flere hundrede ansatte. En virksomhed kan ikke forud klassificeres som egnet eller uegnet for samlokalisering alene ud fra kendskabet til branche, størrelse og antal ansatte. Det må bero på en vurdering af virksomhedens mulighed for at overholde miljøkravene, der især vedrører støj og luftforurening. Grænsen for støj uden for virksomheden vil i almindelighed kunne overholdes af alle virksomheder, hvis produktion er placeret indendørs. I følge Direktoratet for Arbejstilsynet må indendørs støjniveau i et produktionslokale være 90 db (A). Dette støjniveau vil en normal bygningskonstruktion kunne dæmpe til de strengeste støjgrænser på db (A), der gælder mod naboskel til boligområder. Der kan dog opstå problemer, hvis produktionsstøjen kan slippe ud gennem åbentstående vinduer og porte eller gennem ventilationsåbninger. Men problemet kan forebygges, hvis nødvendige åbninger ved byggeriets projektering vendes bort fra boligområdet. og hvis ventilationsåbninger og lignende støjdæmpes. Støjproblemer kan være forårsaget af trafikken til og fra virksomheden. En lastvogn støjer 10 gange så meget som en personbil. Også læsning og losning og støjen fra kølebilers kompressorer kan medføre et uacceptabelt støjniveau. Engroslagre og entreprenørvirksomheder vil typisk give anledning til denne form for støj. Tidsbegrænset tilladelse til kørsel med og læsning af lastbiler kan i nogle tilfælde afhjælpe problemet. Lugt- og lufiforurening kan være vanskeligere at styre. Selvet meget lille indhold af luftstoffer eller giftige luftarter i røg eller udluftning kan forurene over et acceptabelt niveau. Forarbejdning af animalske eller vegetabilske råvarer er ofte årsag til lugtgener. Farligere er luftforurening fra kemiske industrier, herunder visse medicinalindustrier, der udsender luft med et indhold af giftige spildprodukter. Andre former for luftforurening kan skyldes udslip af ventilationsluft eller røg med et indhold af støv og tungmetaller. Etablering år filtre eller ekstra høje skorstene, som kan være nødvendigt, hvis sådanne industrier skal være acceptable i boligområder, kan kræve uoverkommeligt store investeringer. Lokalisering af et større antal virksomheder i boligområderne overflødiggør ikke egentlige industriområder. Der vil være en række virksomheder, der stiller særlige krav til transportanlæg, afløb, udendørs oplagring og lignende, der ikke kan honoreres i et boligområde. Langt den overvejende del af danske erhvervsvirksomheder kan imidlertid lokaliseres i boligområder uden at skabe miljø problemer. Men det kan kræve en forudgående planlægning og et oplysningsarbejde, så både beboere og virksomheder er indstillede på at leve sammen. Samlokalisering skal være til fordel for begge parter. Det er ikke miljøhensyn, der er en hindring for en udvikling i denne retning, som det vil fremgå af det følgende, men alene trægheden i den offentlige planlægning. Forundersøgelse afmiljøforholdene i Egegårdskvarteret Egegårdskvarteret er et ældre erhvervsområde i Rødovre kommune ved København. Det ligger umiddelbart op til rådhuset, hovedbiblioteket og et stort indkøbscenter. Erhvervsområdet består overvejende af mindre fremstillings-, service- og lagervirksomheder. Området blev udstykket i midten af 1920'erne, og det var velfungerende i 60'erne. I 70'erne blev en del virksomheder nedlagt og andre flyttet ud til større industriområder. Egegårdskvarteret begyndte at forfalde. Det gav kommunen anledning til at vurdere områdets fremtidsudsigter, blandt andet blev der foretaget en detaljeret registrering af virksomhederne i kvarteret. På dette grundlag blev der udarbejdet en arealplan, der søgte at bevare de virksomheder, der især hllvde servicernæssig og beskæftigelsesmæssig betydning. På registreringstidspunktet, oktober 1978, var der 72 virksomheder. Kommunen erhvervede en del ejendomme i området med henblik på at anvende dem til boligbyggeri. Der blev udarbejdet en ideskitse for indpasning af boliger i kvarte-

4 f.: r ț. ret. På det tidspunkt var der ikke foretaget en vurdering af de forhold, der i givet fald kunne føre til miljøkonflikter mellem erhvervsvirksomhederne og de kommende boliger. Med henblik på udarbejdelsen af en lokalplan var det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af de virksomheder, der efter planen skulle forblive i området. Ved en første vurdering blev udvalgt 27 virksomheder, der skulle undersøges nærmere for eventuel støj- og luftforurening. Vurderinger af støjforholdene blev foretaget af Teknologisk Institut, Lydteknik. Luftforureningsforholdene blev vurderet af Dansk Kedelforening. De 27 undersøgte virksomheders art: Engroslager/glasbearbejdning. Engroslager. Fagskole. Transformerstation. Vejplads. Elektronikfabrik. Engroslager. Maskinfabrik. Sprøjtelakereri. Maskinsnedkeri. Metalvarefabrik. Maskineksportfirma. Maskinfabrik. Maskinfabrik. Bygningsmaterialeforhandler. Samlefabrik. Servicestation. Lædervarefremstilling. Metalvarefabrik. Bogtrykkeri. Bogtrykkeri. Engroslager. Elektromaskinfabrik. Autoværksted. Entreprenør. Plastvarefabrik. Entreprenør/maskinsnedkeri. Støj Undersøgelsen af støjforholdene blev indledt ved samtaler og interviews med repræsentanter for de virksomheder, som efter kommunens skøn kunne give anledning til støjudstråling til omgivelserne. I denne fase udførtes ikke støjmålinger. Efter støjens karakter samt mulighederne for støjdæmpning kan støjkilderne placeres i to grupper, de konstante støjkilder og trafikken. De konstante støjkilder er stationære maskiner/anlæg og stationært udstyr, som giver anledning til en vis udstråling fra en del af virksomhederne. Typiske eksempler herpå er ventilationsanlæg (rumudsugningsanlæg, spånudsugningsanlæg, filtre, køletårne), kompressorer, fyringsanlæg og værkstedsmaskiner (stansemaskiner. drejebænke, rundsave, tykkej e osv.). En stor del af disse støjkilder er kun i drift (konstant eller mtermitterende) indenfor almindelig arbejdstid. Anlæg i døgndrift er kun konstateret i enkelte tilfælde. Støj fra transport på virksomhedernes område henregnes til virksomhedsstøj, hvorimod kørsel på offentlig vej traditionelt ikke lægges virksomheden til last, heller ikke selv om denne kørsel sker til og fra virksomheden og således er virksomhedsbetinget. For størstedelen af virksomhederne i Egegårdskvarteret er støjen i forbindelse med transport bestemmende for den resulterende støjudstråling til omgivelserne. Transporten er primært knyttet til leveringen af materialer og materiel samt afhentningen af virksomhedernes egne produkter. Herudover frembringes en del støj i forbindelse med læsning og losning med truck..sidstnævnte aktivitet indeholder ofte impulser, således at måleresultatet skal korrigeres med + SdB(A) (ifølge miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974). Dæmpning af støjudstrålingen fra de stationære støjkilder synes at være teknisk overkommeligt. Af hensyn til det interne støjniveau foretages dæmpning nu ofte ved indgreb direkte på støjkilden, på motor eller maskine. Eller støjkilden indkapsles. Åbninger i den bygning, der rummer støjkilden, kan om nødvendigt forsynes med støjfiltre eller støjsluser. Støj fra kørsel på virksomhedens område vil i almindelighed være vanskelig at dæmpe, og kørslen kan sjældent foregå indendørs. En mulighed er at placere kørselsvejene på den side af bygningen, der vender bort fra boligområdet, så bygningens afskærmende virkning udnyttes. Udskiftning af en benzin- eller dieseldrevet truck med en eldrevet truck vil have en støjdæmpende virkning på omkring 10 db(a). Læsse- og losseaktiviteter kan i nogle tilfælde placeres inde i bygningen eller i en af vægge og tag afskærmet tilkørsel. Afskærmning i skel, for eksempel i form af et plankeværk, har en ringe effekt. Afskærmningen skal være urealistisk høj for at yde væsendig dæmpning. Støjdæmpning i forbindelse med af.standszoner kan som 'håndregel' beregnes til S db(a)'s dæmpning pr. fordobling af afstanden mellem kilde og modtager. Grænseværdier for tilladeligt støjniveau Miljøstyrelsen stillede som krav, at de grænserværdier for støj, der gælder for rene etageboligområder, også overholdes i områder, der planlægges for samlokalisering af boliger og erhverv. Egegårdskvarteret vil blive behandlet som hørende til denne kategori. De noget højere grænseværdier for 'områder for bolig- og erhvervsbebyggelse' er tænkt anvendt i allerede eksisterende byområder, typisk i områder med blandet håndværk og beboelse. I miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974 er grænseværdierne angivet i et skema som dette: Område dag kl aften kl , nat kl søn- og helligdage kl samt lørdag Id Erhvervsområder Erhvervsområder med forbud mod generende virksomhed Områder ror blandet bolig- og erhvuvsbebyggelse Etageboligområder Områder far åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder

5 Konklusion på forundersøgelsen Forundersøgelsen af virksomhedernes miljøforhold viste, at det ikke er luftforurening eller støj fra maskiner og anlæg, der vil volde de store problemer i relation til samlokalisering. Støj fra kørsels- og læsseaktiviteter. på virksomhedernes eget område, specielt i natperioden, hvor der gælder særligt strenge krav, vil være langt det største problem. Det drejer sig om vejvæsenets plads, Egegårdskvarteret rummer imidlertid også flere halvtomme erhvervsbygninger, der er i stærkt forfald. Miljøstyrelsens krav, at erhvervsvirksomheder, der placeres sammen med boligbebyggelse, skal overholde de krav til støjniveauet, der gælder for etageboligområder, kan ses som et værn mod konflikter i nyplanlagte områder, altså også byfornyelsesområder. Målet med den fysiske planlægning er at skabe stadig bedre bymiljøer. Skal de positive egenskaber ved samlokalisering opnås, må alle forudsigelige, konfliktskabende forhold undgås. Ved de foretagne vurderinger i Egegårdskvarteret blev det konstateret, at en del virksomheder vil påføre den foreslåede boligbebyggelse støjgener. De fleste af disse virksomheder vil dog kunne bringes på plads støjmæssigt ved relativt enkle foranstaltninger. Støjen fra vejene i og omkring Egegårdskvarteret er egentlig mere belastende end støjen fra erhvervsvirk- somhederne. Men erfaringsmæssigt er det vanskeligere at fa gennemført en afskærmning af vejstøj. Luftforurening Udfra virksomhedernes oplysninger til kommunen foretog Dansk Kedelforening (dk) en undersøgelse på de virksomheder, der kunne tænkes at give bidrag til luftforureningen i de planlagte boligområder. Forundersøgelsen viste, at der var en del uafklarede forhold på enkelte virksomheder, som først vil kunne bestemmes efter en målefase. Det var alligevel dk's opfattelse, at der kun i få tilfælde vil være behov for afhjælpende foranstaltninger. Det gælder evt. en maskinfabrik, et sprøjtelakereri, et entreprenørfirma, der hyppigt foretager sandblæsning, og en plastvarefabrik. byggefelterne 3 og 6 skulle iværksættes, mens de øvrige byggefelter først vil blive bebygget, når ejendomsopkøb og miljøforhold er afklarede. ~""''''.~I~,...an or 1. etap af bo gy geriet var en foru' lanforslaget geriet kunn Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune Forsøgsprojektet er med økonomisk støtte fra BUR og Rødovre kommune gennemført af: Støttemodtager: Tegnestuen John Allpass Vestergade 8, 2 sal 1456 København K tlf: Medarbejdere: arkitekt John Allpass arkitekt Søren Svendsen Styringsgruppe: afdelingsingeniør N.K. Jepsen Rødovre kommune arkitekt Philip Arctander BUR Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos: Tegnestuen John Allpass, tlf: Rødovre kommune, tlf: Forsøgsprojektet er afsluttet med offentliggørelse af BUR-rapporten 'Integration af boliger og erhverv, Egegårdskvarteret, Rødovre kommune' 85 sider illustreret. Pris kr ISBN ISSN

6 Kravene til de tilladelige støjniveauer blev lokaliseret ved grænsen til bebyggelsens opholdsarealer og sat til 50 db(a) i dagperioden, 45 db(a) i aftenperioden og 40 db (A) i natperioden. Seks virksomheder forårsagede støj, der overskrider de stillede krav. Forundersøgelsen viste, at der skulle foretages emissionsmålinger for forurenende stoffer på fire virksomheder. På basis af de målte emissioner og de eksisterende afkastningsforhold blev der foretaget teoretiske emissionsberegninger for at få et overblik over luftforureningens påvirkning af den planlagte boligbebyggelse. Luftforureningsmålingerne klargjorde, at to af de undersøgte virksomheder forurenede omgivelserne med henholdsvis støv og lugtgener fra opløsningsmidler. Omkostningerne ~ \.J miljøkonflikterne M' J Og -.~.~ gen dannede grundlag for udarbejddsen af forslag til de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Det næste spørgsmål var, hvem der ~al bære omkostningerne ved deres gennemførel!st'. Foretage-ndef, hvis virksomhed er i strid med den gældende Hovedvejen i kvarteret, Egegårdsvej. byplanvedtægt for erhvervsomradet, må selv afholde udgifterne til at ned bringe forureningen til de tilladte grænser. Det er derimod kommunen, der må bære omkostningerne ved nedbringelse af den forurening, der holder ig inden for gældende grænser, men som skal nedsættes i henhold til nye og stren~ere krav, som virksomhederne får påført efter mdpasning af boliger i kvarteret. r et overslag er Rødovre kommunes andel af miljøforcmstaltningeme pr opgjort til kr. eksklusiv moms. Lokalplanens udformning Løsningen af de foreliggende kon flikter Uæl Rødovre kommune stå inde for, enten gennem påbud eller ved selv at betale de nødvendige foranstaltninger til nedsættelsen af forureningen. Ved udarbejdelse af lokalplanen er der truffet yderligere forholdsregler til beskyttelse af boligbebyggelsen mod det omgivende erhvervsområde. r dele af den. kommende boligbebyggelse er der udlagt afskærmede zoo ner, som kun må benyttes til vej- og parkeringsfunktioner. Desuden fungerer to eksisterende bygninger, der skal bevares i bohgområdet, som støjskærme mod de bagvedliggende VIrksomheder. H vor boligområdet støderdirekte op til erhvervsområderne, er der tale om VIrksomheder, der ikke er støjende. Derved skabes en buffer-zone mellem eventuelt støjende VIrksomheder og det kommende boligområde. I Juli 1983 kunne der fremsættes lokalplanforslag for 1. etape af boligbyggeriet i Egegårdskvarteret. Efter at Miljøstyrelsen havde meddelt. at man ingen indvendinger havde mod lokalplanforslaget, vedtog Rødovre kommunalbestyrelse lokalplanen i oktober 1g83. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 om fremme af byggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed p~ et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal B UR bl. a. virke for, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydning for byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BUR yder støtte til gennemførelse afforsøgsprojekter både i nybyggeriet og indenfor byfornyelsesområdet. BUR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttede forsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. B UR-rapporter, der offentliggøres fra afsluttede forsøg kan købes i Direktoratet for Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K samt i Byggecentrums LitteraturtJeneste, Vester Voldgade 94, 1552 København V, tif og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Løngangstræde 37A, DK-1468 København K, telefon: visoprint as ISSN

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

\ Q::.L:... rl. 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) Rødovre kommune -

\ Q::.L:... rl. 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) Rødovre kommune - \ Q::.L:... rl 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) - Tryghed i boligområder Frygten for vold og hærværk i boligområder er et stadig mere udbredt problem. Bærer boligområdernes udformning selv en

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Glasoverdækkede uderutn

Glasoverdækkede uderutn Glasoverdækkede uderutn En registrering af 12 skandinaviske byggerier Store glaspartier indgår i langt de.fleste nybyggerier verden over. Det har derfor været vigtigt at afgrænse emnet glas og byggeri,

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord BURresumi Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord Byforbedring i Albertslund Nord Albertslund Nord er et almennyttigt etageboligområde med 504 overvejende store familieboliger opført

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjsvag varelevering til butikker

Støjsvag varelevering til butikker Støjsvag varelevering til butikker Metoder og beregningsmodellen RUMLE Miljøprojekt nr. 1596, 2014 Titel: Støjsvag varelevering til butikker Redaktion: Allan Jensen Jens Duch Rambøll Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Spredt byfornyelse i Skive

Spredt byfornyelse i Skive Spredt byfornyelse i Skive Den hidtidige saneringiform har arbejdet»karrefor karre«) men problemernefindes ofte i»spredt«beliggende ejendomme. I Skive gennemføres nu et forsøg med såkaldt»spredt«byfornyelse.

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde

Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde Lokalplan G-82 Lokalplan for erhvervsområde Vedtagelsesdato: 06-05-2003 LOKALPLAN FOR ET ERHVERVSOMRÅDE I GEDVED GEDVED KOMMUNE G-82 LOKALPLAN NR. G-82 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL I DEN SYDVESTLIGE

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere