'--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i" name="description"> '--~ Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i">

Integration cif boliger og erlwerv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration cif boliger og erlwerv"

Transkript

1 Integration cif boliger og erlwerv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune \ r "-- />'--~

2 Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kom.m.une Den fremherskende byplanpraksis deler byen i klart afgrænsedefunktionsområder, boliger, industri og detailhandel. Imod denne praksis har der i de senere år været rettet en kritik, hvo'r argumenterne har hvilet mere på antagelser end på dokumenteret viden. I Egegårdskvarteret i Rødovre kommune har man nu gennemført en konkret undersøgelse af mulighederne for at integrere boliger og erhverv. Og konklusionen er: Boliger og erhverv mn trives sammen. Den funktionsopdelte by blev henvist til særlige indkøbscentre. Er der ved opdelingen skabt de forventede ideale forhold? Måske har man undgået nogle konflikter, men der er opstået andre. Uniformiteten, manglen på stimulerende indtryk, menes at kunne være en årsag til både den passivitet og de aggressioner, der kendetegner livet i mange nyere boligområder. Den teknisk- økonomiske udvikling efter 2. verdenskrig har fremmet bygningen af boligområder i meget store enheder og ved anvendelsen af standardiserede bygningstyper. Den herved fremkaldte uniformering af boligområderne er blevet forstærket af den sektoropdelte planlægning. Virksomheder er flyttet bort fra de blandede bykvarterer i de gamle, kø- Adskillelsen af boliger og industri var et karakteristisk træk ved den nye, rationalistiske byplanlægning, der indledtes i begyndelsen af dette århundrede. Det var et krav, der var motiveret af den belastning datidens industri næsten altid påførte omgivelserne i form af røg, støj og ilde lugt. Her i landet fik vi de første industrikvarterer uden boliger i begyndelsen af dette århundrede. Ønsket om adskillelse af byens funktioner blev ikke begrænset til boliger og industri. Man opdelte boligerne i etagehusområder, rækkehusområder og parcelhusområder. Butikkerne ;;,;;,,;,;::';;::;;;;;r~j\=~;;;;;;;;;;;;;;;o:~;';;:::;::::::;;:~;;:1 benhavnske boligområder. Saneringspolitikken har også haft som mål at skabe rene boligområder. Man kan ikke opnå bolig-arbejdssted balance, men man kan reducere bolig-arbejdsstedtrafikken ved at blande boliger og erhverv. Opdelingen af byen i ensartede funtionsområder fører ofte til en i trafikal henseende uhensigtsmæssig placering af erhvervsvirksomhederne. Det forstærker også tendensen til at gøre industriområderne for store og utrivelige. Baggrunden for den funktionsopdelte byplan er ændret i løbet af de seneste årtier. Den tekniske og økonomiske udvikling har ændret produktionsforholdene i de fleste industrigrene så industrivirksomhed ikke nødvendigvis behøver at belaste omgivelserne med miljøgener. Det skal dog understreges, at det ikke gælder alle former for industri og engroshandel. Der er mulighed for at indpasse mange former for erhverv, ikke bare industri, i både eksisterende og nye boligområder. En undersøgelse af virksomhederne i Egegårdskvarteret har fremskaffet et materiale, som kan fjerne en af hindringerne for samlokalisering af boliger og erhverv: frygten for miljøbelastningen. Sam10kalisering af boliger og erhverv Den danske erhvervsstruktur er karakteriseret ved et stort antal små virksomheder. I 1980 var der ca virksomheder indenfor fremstillingserhvervene med ca beskæftigede. Omtrent tre fjerdedele af disse virksomheder beskæftigede 1-9 personer (72 pct.). Kun ca. 8 pct. af virksomhederne beskæftiger mere end 50 personer. Der er i denne gruppe særlig mange jern-og metalindustrier, og her finder man også de fleste virksomheder indenfor nærings- og nydelsesmiddelindustrien og den kemiske industri. Foruden fremstillingserhvervene, herunder håndværksvirksomhederne, finder man blandt de mindre virksomheder service- og reparationsfagene.

3 Egegårdskvarteret rummer mange veljungerende virksomheder. På billedet ovenfor en af de større virksomheder, en elektronilcfabrilr: med over 80 ansatte. De senere års udvikling tyder på, at erhvervsstrukturen også i de kommende år vil være karakteriseret ved et overvejende antal mindre virksomheder. Det antages, at nye tekniske muligheder og nye elektroniske hjælpemidler kan være til fordel for en decentralisering af visse erhverv. Filialindustrier, og mindre virksomheder i det hele taget, vil formodentlig være lettere at lokalisere sammen med boliger end større virksomheder med mange beskæftigede selvom de heller ikke behøver at påføre omgivelserne gener. Der må naturligvis opstilles nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at en virksomhed kan lokaliseres sammen med boligbyggeri. Det er ikke tilstrækkeligt at være lille. En autoopretter med få ansatte kan støjbelaste omgivelserne mere end en elektronisk industri med flere hundrede ansatte. En virksomhed kan ikke forud klassificeres som egnet eller uegnet for samlokalisering alene ud fra kendskabet til branche, størrelse og antal ansatte. Det må bero på en vurdering af virksomhedens mulighed for at overholde miljøkravene, der især vedrører støj og luftforurening. Grænsen for støj uden for virksomheden vil i almindelighed kunne overholdes af alle virksomheder, hvis produktion er placeret indendørs. I følge Direktoratet for Arbejstilsynet må indendørs støjniveau i et produktionslokale være 90 db (A). Dette støjniveau vil en normal bygningskonstruktion kunne dæmpe til de strengeste støjgrænser på db (A), der gælder mod naboskel til boligområder. Der kan dog opstå problemer, hvis produktionsstøjen kan slippe ud gennem åbentstående vinduer og porte eller gennem ventilationsåbninger. Men problemet kan forebygges, hvis nødvendige åbninger ved byggeriets projektering vendes bort fra boligområdet. og hvis ventilationsåbninger og lignende støjdæmpes. Støjproblemer kan være forårsaget af trafikken til og fra virksomheden. En lastvogn støjer 10 gange så meget som en personbil. Også læsning og losning og støjen fra kølebilers kompressorer kan medføre et uacceptabelt støjniveau. Engroslagre og entreprenørvirksomheder vil typisk give anledning til denne form for støj. Tidsbegrænset tilladelse til kørsel med og læsning af lastbiler kan i nogle tilfælde afhjælpe problemet. Lugt- og lufiforurening kan være vanskeligere at styre. Selvet meget lille indhold af luftstoffer eller giftige luftarter i røg eller udluftning kan forurene over et acceptabelt niveau. Forarbejdning af animalske eller vegetabilske råvarer er ofte årsag til lugtgener. Farligere er luftforurening fra kemiske industrier, herunder visse medicinalindustrier, der udsender luft med et indhold af giftige spildprodukter. Andre former for luftforurening kan skyldes udslip af ventilationsluft eller røg med et indhold af støv og tungmetaller. Etablering år filtre eller ekstra høje skorstene, som kan være nødvendigt, hvis sådanne industrier skal være acceptable i boligområder, kan kræve uoverkommeligt store investeringer. Lokalisering af et større antal virksomheder i boligområderne overflødiggør ikke egentlige industriområder. Der vil være en række virksomheder, der stiller særlige krav til transportanlæg, afløb, udendørs oplagring og lignende, der ikke kan honoreres i et boligområde. Langt den overvejende del af danske erhvervsvirksomheder kan imidlertid lokaliseres i boligområder uden at skabe miljø problemer. Men det kan kræve en forudgående planlægning og et oplysningsarbejde, så både beboere og virksomheder er indstillede på at leve sammen. Samlokalisering skal være til fordel for begge parter. Det er ikke miljøhensyn, der er en hindring for en udvikling i denne retning, som det vil fremgå af det følgende, men alene trægheden i den offentlige planlægning. Forundersøgelse afmiljøforholdene i Egegårdskvarteret Egegårdskvarteret er et ældre erhvervsområde i Rødovre kommune ved København. Det ligger umiddelbart op til rådhuset, hovedbiblioteket og et stort indkøbscenter. Erhvervsområdet består overvejende af mindre fremstillings-, service- og lagervirksomheder. Området blev udstykket i midten af 1920'erne, og det var velfungerende i 60'erne. I 70'erne blev en del virksomheder nedlagt og andre flyttet ud til større industriområder. Egegårdskvarteret begyndte at forfalde. Det gav kommunen anledning til at vurdere områdets fremtidsudsigter, blandt andet blev der foretaget en detaljeret registrering af virksomhederne i kvarteret. På dette grundlag blev der udarbejdet en arealplan, der søgte at bevare de virksomheder, der især hllvde servicernæssig og beskæftigelsesmæssig betydning. På registreringstidspunktet, oktober 1978, var der 72 virksomheder. Kommunen erhvervede en del ejendomme i området med henblik på at anvende dem til boligbyggeri. Der blev udarbejdet en ideskitse for indpasning af boliger i kvarte-

4 f.: r ț. ret. På det tidspunkt var der ikke foretaget en vurdering af de forhold, der i givet fald kunne føre til miljøkonflikter mellem erhvervsvirksomhederne og de kommende boliger. Med henblik på udarbejdelsen af en lokalplan var det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af de virksomheder, der efter planen skulle forblive i området. Ved en første vurdering blev udvalgt 27 virksomheder, der skulle undersøges nærmere for eventuel støj- og luftforurening. Vurderinger af støjforholdene blev foretaget af Teknologisk Institut, Lydteknik. Luftforureningsforholdene blev vurderet af Dansk Kedelforening. De 27 undersøgte virksomheders art: Engroslager/glasbearbejdning. Engroslager. Fagskole. Transformerstation. Vejplads. Elektronikfabrik. Engroslager. Maskinfabrik. Sprøjtelakereri. Maskinsnedkeri. Metalvarefabrik. Maskineksportfirma. Maskinfabrik. Maskinfabrik. Bygningsmaterialeforhandler. Samlefabrik. Servicestation. Lædervarefremstilling. Metalvarefabrik. Bogtrykkeri. Bogtrykkeri. Engroslager. Elektromaskinfabrik. Autoværksted. Entreprenør. Plastvarefabrik. Entreprenør/maskinsnedkeri. Støj Undersøgelsen af støjforholdene blev indledt ved samtaler og interviews med repræsentanter for de virksomheder, som efter kommunens skøn kunne give anledning til støjudstråling til omgivelserne. I denne fase udførtes ikke støjmålinger. Efter støjens karakter samt mulighederne for støjdæmpning kan støjkilderne placeres i to grupper, de konstante støjkilder og trafikken. De konstante støjkilder er stationære maskiner/anlæg og stationært udstyr, som giver anledning til en vis udstråling fra en del af virksomhederne. Typiske eksempler herpå er ventilationsanlæg (rumudsugningsanlæg, spånudsugningsanlæg, filtre, køletårne), kompressorer, fyringsanlæg og værkstedsmaskiner (stansemaskiner. drejebænke, rundsave, tykkej e osv.). En stor del af disse støjkilder er kun i drift (konstant eller mtermitterende) indenfor almindelig arbejdstid. Anlæg i døgndrift er kun konstateret i enkelte tilfælde. Støj fra transport på virksomhedernes område henregnes til virksomhedsstøj, hvorimod kørsel på offentlig vej traditionelt ikke lægges virksomheden til last, heller ikke selv om denne kørsel sker til og fra virksomheden og således er virksomhedsbetinget. For størstedelen af virksomhederne i Egegårdskvarteret er støjen i forbindelse med transport bestemmende for den resulterende støjudstråling til omgivelserne. Transporten er primært knyttet til leveringen af materialer og materiel samt afhentningen af virksomhedernes egne produkter. Herudover frembringes en del støj i forbindelse med læsning og losning med truck..sidstnævnte aktivitet indeholder ofte impulser, således at måleresultatet skal korrigeres med + SdB(A) (ifølge miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974). Dæmpning af støjudstrålingen fra de stationære støjkilder synes at være teknisk overkommeligt. Af hensyn til det interne støjniveau foretages dæmpning nu ofte ved indgreb direkte på støjkilden, på motor eller maskine. Eller støjkilden indkapsles. Åbninger i den bygning, der rummer støjkilden, kan om nødvendigt forsynes med støjfiltre eller støjsluser. Støj fra kørsel på virksomhedens område vil i almindelighed være vanskelig at dæmpe, og kørslen kan sjældent foregå indendørs. En mulighed er at placere kørselsvejene på den side af bygningen, der vender bort fra boligområdet, så bygningens afskærmende virkning udnyttes. Udskiftning af en benzin- eller dieseldrevet truck med en eldrevet truck vil have en støjdæmpende virkning på omkring 10 db(a). Læsse- og losseaktiviteter kan i nogle tilfælde placeres inde i bygningen eller i en af vægge og tag afskærmet tilkørsel. Afskærmning i skel, for eksempel i form af et plankeværk, har en ringe effekt. Afskærmningen skal være urealistisk høj for at yde væsendig dæmpning. Støjdæmpning i forbindelse med af.standszoner kan som 'håndregel' beregnes til S db(a)'s dæmpning pr. fordobling af afstanden mellem kilde og modtager. Grænseværdier for tilladeligt støjniveau Miljøstyrelsen stillede som krav, at de grænserværdier for støj, der gælder for rene etageboligområder, også overholdes i områder, der planlægges for samlokalisering af boliger og erhverv. Egegårdskvarteret vil blive behandlet som hørende til denne kategori. De noget højere grænseværdier for 'områder for bolig- og erhvervsbebyggelse' er tænkt anvendt i allerede eksisterende byområder, typisk i områder med blandet håndværk og beboelse. I miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974 er grænseværdierne angivet i et skema som dette: Område dag kl aften kl , nat kl søn- og helligdage kl samt lørdag Id Erhvervsområder Erhvervsområder med forbud mod generende virksomhed Områder ror blandet bolig- og erhvuvsbebyggelse Etageboligområder Områder far åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder

5 Konklusion på forundersøgelsen Forundersøgelsen af virksomhedernes miljøforhold viste, at det ikke er luftforurening eller støj fra maskiner og anlæg, der vil volde de store problemer i relation til samlokalisering. Støj fra kørsels- og læsseaktiviteter. på virksomhedernes eget område, specielt i natperioden, hvor der gælder særligt strenge krav, vil være langt det største problem. Det drejer sig om vejvæsenets plads, Egegårdskvarteret rummer imidlertid også flere halvtomme erhvervsbygninger, der er i stærkt forfald. Miljøstyrelsens krav, at erhvervsvirksomheder, der placeres sammen med boligbebyggelse, skal overholde de krav til støjniveauet, der gælder for etageboligområder, kan ses som et værn mod konflikter i nyplanlagte områder, altså også byfornyelsesområder. Målet med den fysiske planlægning er at skabe stadig bedre bymiljøer. Skal de positive egenskaber ved samlokalisering opnås, må alle forudsigelige, konfliktskabende forhold undgås. Ved de foretagne vurderinger i Egegårdskvarteret blev det konstateret, at en del virksomheder vil påføre den foreslåede boligbebyggelse støjgener. De fleste af disse virksomheder vil dog kunne bringes på plads støjmæssigt ved relativt enkle foranstaltninger. Støjen fra vejene i og omkring Egegårdskvarteret er egentlig mere belastende end støjen fra erhvervsvirk- somhederne. Men erfaringsmæssigt er det vanskeligere at fa gennemført en afskærmning af vejstøj. Luftforurening Udfra virksomhedernes oplysninger til kommunen foretog Dansk Kedelforening (dk) en undersøgelse på de virksomheder, der kunne tænkes at give bidrag til luftforureningen i de planlagte boligområder. Forundersøgelsen viste, at der var en del uafklarede forhold på enkelte virksomheder, som først vil kunne bestemmes efter en målefase. Det var alligevel dk's opfattelse, at der kun i få tilfælde vil være behov for afhjælpende foranstaltninger. Det gælder evt. en maskinfabrik, et sprøjtelakereri, et entreprenørfirma, der hyppigt foretager sandblæsning, og en plastvarefabrik. byggefelterne 3 og 6 skulle iværksættes, mens de øvrige byggefelter først vil blive bebygget, når ejendomsopkøb og miljøforhold er afklarede. ~""''''.~I~,...an or 1. etap af bo gy geriet var en foru' lanforslaget geriet kunn Integration af boliger og erhverv Egegårdskvarteret, Rødovre kommune Forsøgsprojektet er med økonomisk støtte fra BUR og Rødovre kommune gennemført af: Støttemodtager: Tegnestuen John Allpass Vestergade 8, 2 sal 1456 København K tlf: Medarbejdere: arkitekt John Allpass arkitekt Søren Svendsen Styringsgruppe: afdelingsingeniør N.K. Jepsen Rødovre kommune arkitekt Philip Arctander BUR Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos: Tegnestuen John Allpass, tlf: Rødovre kommune, tlf: Forsøgsprojektet er afsluttet med offentliggørelse af BUR-rapporten 'Integration af boliger og erhverv, Egegårdskvarteret, Rødovre kommune' 85 sider illustreret. Pris kr ISBN ISSN

6 Kravene til de tilladelige støjniveauer blev lokaliseret ved grænsen til bebyggelsens opholdsarealer og sat til 50 db(a) i dagperioden, 45 db(a) i aftenperioden og 40 db (A) i natperioden. Seks virksomheder forårsagede støj, der overskrider de stillede krav. Forundersøgelsen viste, at der skulle foretages emissionsmålinger for forurenende stoffer på fire virksomheder. På basis af de målte emissioner og de eksisterende afkastningsforhold blev der foretaget teoretiske emissionsberegninger for at få et overblik over luftforureningens påvirkning af den planlagte boligbebyggelse. Luftforureningsmålingerne klargjorde, at to af de undersøgte virksomheder forurenede omgivelserne med henholdsvis støv og lugtgener fra opløsningsmidler. Omkostningerne ~ \.J miljøkonflikterne M' J Og -.~.~ gen dannede grundlag for udarbejddsen af forslag til de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Det næste spørgsmål var, hvem der ~al bære omkostningerne ved deres gennemførel!st'. Foretage-ndef, hvis virksomhed er i strid med den gældende Hovedvejen i kvarteret, Egegårdsvej. byplanvedtægt for erhvervsomradet, må selv afholde udgifterne til at ned bringe forureningen til de tilladte grænser. Det er derimod kommunen, der må bære omkostningerne ved nedbringelse af den forurening, der holder ig inden for gældende grænser, men som skal nedsættes i henhold til nye og stren~ere krav, som virksomhederne får påført efter mdpasning af boliger i kvarteret. r et overslag er Rødovre kommunes andel af miljøforcmstaltningeme pr opgjort til kr. eksklusiv moms. Lokalplanens udformning Løsningen af de foreliggende kon flikter Uæl Rødovre kommune stå inde for, enten gennem påbud eller ved selv at betale de nødvendige foranstaltninger til nedsættelsen af forureningen. Ved udarbejdelse af lokalplanen er der truffet yderligere forholdsregler til beskyttelse af boligbebyggelsen mod det omgivende erhvervsområde. r dele af den. kommende boligbebyggelse er der udlagt afskærmede zoo ner, som kun må benyttes til vej- og parkeringsfunktioner. Desuden fungerer to eksisterende bygninger, der skal bevares i bohgområdet, som støjskærme mod de bagvedliggende VIrksomheder. H vor boligområdet støderdirekte op til erhvervsområderne, er der tale om VIrksomheder, der ikke er støjende. Derved skabes en buffer-zone mellem eventuelt støjende VIrksomheder og det kommende boligområde. I Juli 1983 kunne der fremsættes lokalplanforslag for 1. etape af boligbyggeriet i Egegårdskvarteret. Efter at Miljøstyrelsen havde meddelt. at man ingen indvendinger havde mod lokalplanforslaget, vedtog Rødovre kommunalbestyrelse lokalplanen i oktober 1g83. BUR/Byggeriets Udviklingsråd BUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 om fremme af byggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed p~ et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal B UR bl. a. virke for, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydning for byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. BUR yder støtte til gennemførelse afforsøgsprojekter både i nybyggeriet og indenfor byfornyelsesområdet. BUR-resumeer, der offentliggøres fra afsluttede forsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. B UR-rapporter, der offentliggøres fra afsluttede forsøg kan købes i Direktoratet for Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260 København K samt i Byggecentrums LitteraturtJeneste, Vester Voldgade 94, 1552 København V, tif og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Løngangstræde 37A, DK-1468 København K, telefon: visoprint as ISSN

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder april 2013 Indhold Baggrund side 3 Problemstilling side 4 Kort over boliger og erhverv i erhvervsområder side 5 Forklaring af miljøklasser side 6 Gruppens

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Beboermerlvirken ved planlægning ~ '--------

Beboermerlvirken ved planlægning ~ '-------- Hå Beboermerlvirken ved planlægning ~ '-------- Håndværkerparken - et almennyttigt bofællesskab de seneste år har B UR støttet en række vidt forskellige forsøgsprojekter, der som fælles forsøgstema har

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Gungevej 17, matr.nr. 21cv, Hvidovre By, Risbjerg. Ændret anvendelse af ejendommen fra erhvervsformål til boligformål

Gungevej 17, matr.nr. 21cv, Hvidovre By, Risbjerg. Ændret anvendelse af ejendommen fra erhvervsformål til boligformål Pkt.nr. 3 Gungevej 17, matr.nr. 21cv, Hvidovre By, Risbjerg. Ændret anvendelse af ejendommen fra erhvervsformål til boligformål. 396296 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Forvarsling om påbud om nedbringelse af støjgener fra kunstgræsbaner på VFF s træningsplads, Kirkebækvej 94, 8800 Viborg

Forvarsling om påbud om nedbringelse af støjgener fra kunstgræsbaner på VFF s træningsplads, Kirkebækvej 94, 8800 Viborg Viborg Fodsports-Forening v/ formanden, Arne Augustinussen Timianvej 34 8800 Viborg Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87 76 12 84 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Byfornyelse i lysegrå områder?

Byfornyelse i lysegrå områder? Byfornyelse i lysegrå områder?..,.,.""'~.,...., 'f-~'.~~ ~-j;,~'....",w...;.,;.;..,..:.,.:.. l/ w#"~:.,. '".#,

Læs mere

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Lokalplanen formål side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By

Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Blenstrup den 23. juli 2014 Indsigelse vedr. forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan nr. 284 Blenstrup By

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Bofællesskaber. Initiativfasen. en eks enmenterencle

Bofællesskaber. Initiativfasen. en eks enmenterencle Bofællesskaber Bofællesskaber er blevet en rry måde at bo på. BUR har støttet 3 forsøgsprojekter om bofællesskaber, hvis resultater sammerifattes i dette resume. Det drejer sig om bofællesskaberne»sol

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn

Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK -- Bygnings og maskinsnedkeriet O. Olesen og søn Søndergade 27 7600 Struer Att. Finn Olesen. DATO:05-10-2015

Læs mere

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 1-101 for et område til centerformål, butikker og boliger.

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 1-101 for et område til centerformål, butikker og boliger. MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 1-101 for et område til centerformål, butikker og boliger. Assens Kommune - ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljørapport udarbejdet af Assens Kommune April

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Miljøvurdering. Miljørapport. Lokalplan 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune

Miljøvurdering. Miljørapport. Lokalplan 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune Miljøvurdering Lokalplan 1.62 Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej Miljørapport 2011 Ishøj Kommune Miljøvurderingen er udarbejdet af MOE & BRØDSGAARD i samarbejde med Ishøj Kommune Miljøvurdering

Læs mere

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES!

STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! STØJ FRA VARELEVERING KAN NEDBRINGES! Allan Jensen, aaj@ramboll.dk, tlf. 5161 5812 STØJKILDER VED VARELEVERING Støjkilder ved varelevering (maksimalniveau) Dørsmæk Trykudligning, bremser Hævning af læssebagsmæk

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. februar 2010 Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby Århus

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere