Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr Gældende fra 1. januar

2 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: Bestyrelse og direktion: Thomas Thors Ernst Jensen Winni Grosbøll Steen Colberg Jensen Kristine van Sabben Jess Persson Lejf Petersen Lars Karlsson Thomas Bendtsen Max Hansen Ledende medarbejdere Niels Lundberg Ulla Kiersgaard Jørn Nygaard bestyrelsesformand næstformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem adm. direktør økonomidirektør Cruise & Security Manager Manager Maritime Services Teknisk Chef Kontortid Man-, ons og torsdag Tirsdag Fredag Lør-, søn og helligdage Lukket Trafiktjenesten Maritim Service: (døgnvagt) Lodsen: Alle priser og beløb er vejledende, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1

3 Indhold 1. Almindelige betingelser Skibsafgift Takst: Statsskibe, m.f Reduktion af skibsafgift for miljøvenlige skibe: Rabatordning for Krydstogtsskibe: Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute: Fritagelse for skibsafgift Trosseføring Lodsning/Bugsering Lodsning Bugseringer Vareafgifter Takster Fritagelse fra vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift Bil-, passager-, motorcykel- og cykelafgifter ISPS-afgifter Oplægning af gods Pladsleje for gods Langtidsleje af arealer Leje af redskabshuse Parkering af lastbiler og trailere Kraner Generelt Ansvar Bestilling Vandarealer Levering af vand Priser Ansvar

4 12. Levering af el Priser Ansvar Rengøring af kajarealer Ansvar Modtageordning for driftsaffald fra skibe Driftsaffald Lastrester Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald Mængde Bestilling Tidsrum Afgifter Ansvar Olieforurening - procedure Ansvarsbegrænsning Andre takster Bilag 1. Lodstakster Bilag 2. Slæbebådstakster Bilag 3. Vedtægter for benyttelse af slæbebåd Bilag 4. Vedtægt for udleje af kran BILAG 5. SCANDINAVIAN TUGOWNERS STANDARDVILKÅR AF 1959, REVIDEREDE ÅR 1974 OG

5 1. Almindelige betingelser Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev, forventede ankomst, aktuel dybgang samt forventet assistancebehov, skal meldes til Rønne Havn A/S trafiktjeneste senest 24 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Rønne Havn varsles dog senest ved afgang fra denne havn. Ved anløb skal følgende dokumenter leveres: ISPS-certifikat (kun ved første besøg) Besætningsliste Passagerliste Notification concerning ISPS Anmeldelse af skibsdriftsaffald Skibsføreren eller skibets agent skal til Rønne Havn A/S afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger, fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til Rønne Havn A/S afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Inden et skibs afsejling skal alle afgifter være betalt. Rønne Havn A/S kan dog mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Udover bestemmelser i Rønne Havn A/S forretningsbetingelser henvises i øvrigt til gældende ordensreglement for Rønne Havn samt bekendtgørelse om standardreglement for opretholdelse af orden i Danske Erhvervshavne. Papirfaktura er pålagt et gebyr på kr. 50,00 pr. stk. Elektroniske faktura (PDF) er fritaget for fakturagebyr. 2. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggende i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT), således af brøkdele af tons bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggende i 7 kalenderdage. 4

6 Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 kalenderdage. 2.1 Takst: Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: a. 285 øre pr. BT for hvert anløb, dog min. på 500 BT pr. anløb. b øre pr. BT som en månedsafgift, min. 500 BT pr. anløb c. 871 øre pr. BT pr. måned. Denne takst, der udgør 50% af taksten i pkt. b., forudsætter at skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj efter de i pkt. a om Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift i fast rute angivne regler. d øre pr. BT som en månedsafgift, for hurtigfærger. e øre pr. BT som en månedsafgift, for skibe indregistreret til fiskeri, dog minimum 500 BT pr. måned. 2.2 Statsskibe, m.f. Skibe, der er fritaget for betaling af skibsafgift jf. punkt 2.6, skal betale et anløbsbidrag på: 272,75 kr. pr. anløb, dog højst kr ,00 pr. kalender måned. Herudover betales der en ISPS-afgift jf. punkt 7 Alm. Skibsafgift på kr. 0,25 pr BT, dog min. kr. 250,00 pr. anløb. Anløbsbidraget er en betaling for Rønne Havn A/S udgift til klargøring og reservering af kajen m.m. og er ikke at opfatte som en skibsafgift. Betalingen af anløbsbidraget skal ske inden skibets afsejling jf. punkt 1. Almindelige betingelser. 2.3 Reduktion af skibsafgift for miljøvenlige skibe: For tankskibe med dobbeltskrog fragår SBT-fradrag i beregningsgrundlaget, når dette dokumenteres på skibets målerbrev. Målebrev skal fremsendes til Rønne Havn A/S inden ankomst. 5

7 2.4 Rabatordning for Krydstogtsskibe: Ved 5 forud anmeldte anløb med samme krydstogtsskib gives 20 % rabat på hvert anløb og alle efterfølgende anløb. Ved 7 forud anmeldte anløb fra samme rederi gives 20 % rabat på hvert anløb og alle efterfølgende anløb. Rabatten udløses ved kreditnota, når de 5 henholdsvis 7 forud anmeldte anløb rent fysisk har fundet sted. På det 6. henholdsvis 8. anløb og efterfølgende anløb gives 20 % rabat ved hvert anløb 2.5 Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute: For skibe, for hvilke der er betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler: a. Ruten skal af rederiets eller skibets lokale ekspeditør skriftligt være anmeldt for havnebestyrelsen og af denne godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt af navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Kun ruter, hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af stykgods og massegods (linjefart), kan anerkendes. Anerkendelsen af ruten som fast rute på havnen bortfalder ikke, selvom der foretages afvigelser fra ruten enten ved, at havne, der er beliggende mellem rutens endepunkter, men ikke er optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller ved, at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b. Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december have været betjent med mindst 12 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne i Europa, ved Middelhavet og i Grønland, og med mindst 6 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i det første regnskabsår nedsættes forholdsmæssigt. c. Når pkt. a. og b. er opfyldt, kan tilbagebetaling efter begæring og fornøden kvittering for betalte skibsafgifter finde sted efter hvert anløb, dog således at tilbagebetaling af de i pkt. b nævnte antal anløb først kan ske efter regnskabsårets udløb. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse for havneudvalget. d. Tilbagebetalingen andrager 50 % af de betalte skibsafgifter. e. Såfremt et godkendt skib under pkt. a erstattes af et andet skib af tilsvarende type pga. det godkendte skibs eget værftsophold, havari, force majeure m. v., betales som minimum skibsafgift for det anmeldte skib. Hvis det indsatte (erstattende) skibs BT er større end det anmeldte skibs BT, betales dog skibsafgift for det skib med størst BT. Der gives ikke reduktion, hvis det indsatte (erstattende) skib har en mindre størrelse. Det er en forudsætning, at skibene ikke er i drift samtidigt. 6

8 2.6 Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet: - losser/laster fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs - losser/laster frosne fisk - ligger længere end 1 måned i havnen - ikke indenfor den seneste måned har landet fisk (jf. punkt 4.1.c), hvor havneafgiften min. modsvarer værdien af skibets BT (dog min 500 BT) x kr. 17,42 b. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. c. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, bunkre, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. e. Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste. Skibe der er fritaget efter punkt b. og c. skal dog betale en ISPS-afgift jf. punkt 7 alm. skibsafgift på kr. 0,25 pr. BT, dog min. kr. 250,00 pr. anløb. 3. Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedennævnte takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog bortset fra Tankskibe, der altid udføres med min. 2 mand. Maritim Service forbeholder sig retten til at beslutte, hvornår det er almindelige anløb. Skibe der bruger wire som trosser er ikke et almindeligt anløb, her vil der blive brugt 2 mand til trosseføringen. Trosseføringen udføres altid af 2 mand ved skibe over 100 meter. Takster for trosseføring, bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Under ,00 117, ,00 125, ,00 137, ,00 147, ,00 177,50 7

9 Takster for trosseføring ved krydstogtsanløb i Rønne Havn ** Skibets længde Takst pr. operation * Moms Under 100 m ,00 500, m ,00 625,00 Over 200 m ,00 800,00 * En operation defineres som enten en ankomst eller afgang. En samlet ankomst og afgang består således af to (2) operationer. ** Krydstogtskibe op til 100 meter betjenes altid af 2 mand til trosseføring. Krydstogtskibe over 100 meter betjenes altid af 4 mand til trosseføring. For færger og andre skibe på t. DW og derover, samt skibe der i øvrigt kræver ekstramandskab, gælder taksterne efter nærmere aftale. For ekstramandskab beregnes kr. 505,00 pr. gang pr. mand. Denne takst beregnes også for ventetid pr. time og for andet arbejde pr. time. Mellem kl. 00:00 og 06:00 betales et tillæg på kr. 505,00 pr. mand pr. gang. 4. Lodsning/Bugsering Lodsning/Bugsering bestilles hos trafiktjenesten med et varsel på 24 timer efterfulgt af 12 timers notice. Endvidere bekræftes ankomsttidspunktet minimum 3 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Rønne Havn varsles dog senest ved afgang fra denne havn. 4.1 Lodsning Lodsninger fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 1 (Lodstakster) med tillæg af følgende faste takster: Driftstillæg pr. lodsning kr. 183,50 Lodsafgift til det Statslige Lodsvæsen pr lodsning: Skibe på BT kr. 347,50 Skibe på BT kr. 578,25 Skibe på BT kr. 810,50 8

10 4.1.2 For bestilling af lods til lodsning fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden med under 2 timers varsel betales et hastegebyr på kr , Alle andre opgaver som f.eks. Klarering på red, Skift af mandskab på red, Levering af proviant m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSULA: Takst 1 Takst 2 Driftstime: 3.000, ,25 Ventetid 891, ,50 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag- fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende For afbestilling af tidligere bestilt lods eller anden assistance med mere end 3 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på kr. 555,00. For afbestilling af lods eller anden assistance med mindre end 3 timers varsel betales alm. takst jf. ovenfor. For tankskibe samt skibe, der bugseres, er der lodstvang jf. bekendtgørelse om anvendelse af lods. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 6 og 2 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 2 timer) før opgavestar, betales kr i hastetilkaldsgebyr. For ventetid ved ankomst og afgang udover ½ time betales kr ,50 pr. påbegyndt time. 9

11 4.2 Bugseringer Bugseringer fra reden til havnen og bugseringer fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 2 (Bugsertakster). Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på kr ,00 Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten. Skibe over BT, der betaler skibsafgift efter takst a. 285 øre pr. BT for hvert anløb, tilbydes slæbebådsassistance af Rønne Havns slæbebåd URSUS ved ankomst og afgang uden beregning. Andre opgaver som f.eks. skift af mandskab på søen, levering af proviant og/eller udstyr på søen m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSUS: Takst 1 Takst 2 Driftstime: 3.878, ,25 Ventetid 891, ,50 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag- fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 4 timer) før opgavestar, betales kr i hastetilkaldsgebyr. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 Vedtægter for benyttelse af Rønne Havns bugserbåd. 5. Vareafgifter Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift til Rønne Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren respektive vareafsenderen. 10

12 5.1 Takster a. Afgiften udgør 1606 øre pr. tons, jf. dog nedenfor under b. og c. b øre pr. tons varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Kartofler) Brugstariffens varekode (Foderærter) Brugstariffens varekode (Tapioca) Brugstariffens kapitel 10 (Korn) Brugstariffens hovedposition (mel og gryn af korn) Brugstariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition (olieholdige frø, andre frø og frugter m.v.) Brugstariffens kapitel 23 (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder) Brugstariffens hovedposition og (Salt og Cement) Brugstariffens kapitel 31 (Gødningsstoffer) Brugstariffens hovedposition (Træ, uforarbejdet og groft og forarbejdet) Brugstariffens kapitel 68 Brugstariffens hovedposition (Varer af sten, cement, asbest m.v.) (For så vidt angår klinker, lerrør og ildf. sten) Brugstariffens hovedposition (Mursten) Brugstariffens hovedposition , 72.18, 74, 01-04,

13 , , , , (Metaller, uædle, affald m.v.) b øre pr. ton, Varer henhørende under: Brugstariffens kapitel 5 (ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse) Brugstariffens varekode (Sukkerroer m.v. andre roer m.v.) og hovedposition Brugstariffens kapitel 25 undtagen varer henhørende under hovedposition og hovedpositionen Brugstariffens kapitel 26 Brugstariffens varekode (jord- og stenarter, kalk, gips og svovl) (salt) (cement). (Malme, slagger, aske) (jensulfat) Brugstariffens hovedposition Brugstariffens varekode (for så vidt angår kemi gips) (Glasskår og andet glasaffald) b øre pr. ton Brugstariffens hovedposition b øre pr. ton Brugstariffens kapitel (stenkul, brunkul, tørv, koks) (Olie m.v.) b. 5 Færgegods pr. enhed Varebiler u/3.500 kg. Kr. 39,00 Sololastbiler - 108,25 Lastbiler med anhænger - 216,25 Trailer og sættevogne - 194,50 Løst gods pr. tons - 15,15 Der betales også enhedsafgift af tomme enheder. 12

14 Containergodsafgiften udgør 1515 øre pr. ton uanset vareart. c. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,6% af værdien ved salg i første hånd. Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen subsidiært af fartøjet), der til Rønne Havn A/S skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra Rønne Havn A/S afgives for et nærmere bestemt tidsrum dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt samt til hvem, den er solgt. Rønne Havn A/S kan forlange, at aftageren stiller godkendt sikkerhed for afregningsperioden og Rønne Havn A/S kan forlange, at aftager opretter særskilt bankkonto i Rønne Havn A/S navn. Rønne Havn A/S kan til enhver tid stille krav om sikkerhed, ændre afregningsperioden og/eller stille krav om særskilt bankkonto. d. Skibsføreren skal til Rønne Havn A/S skriftligt angive varernes art og vægt jfr. dog punkt. c. Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kilo, således at brøkdele af hundrede kilo bortkastes. e. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive indladning blev påbegyndt. 5.2 Fritagelse fra vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. b. Varer og materiel til havnens eget forbrug. c. Varer som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til Rønne Havn A/S er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videre transport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling herunder emballering samt, at videretransporten finder sted inden 12 mdr. efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for Rønne Havn A/S samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i 13

15 ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående. 5.3 Tilbagebetaling af vareafgift a. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for Rønne Havn A/S, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen opkræves et ekspeditionsgebyr på 400,00 kr. pr. ekspedition. b. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren respektive vareafsenderen til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren respektive vareafsenderen inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet sendes til Rønne Havn A/S. 6. Bil-, passager-, motorcykel- og cykelafgifter For alle nedennævnte afgifter gælder, at afgiften skal betales til Rønne Havn A/S inden skibets afsejling. Rønne Havn A/S kan dog mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. a. Biler, campingvogne og trailere til personbilsafgifter Personbiler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 22,58 kr. pr. stk. b. Passagerafgifter Af alle passagerer, der ud- eller indskibes inden for havnens område, betales en afgift på 3,74 kr. pr. person. For krydstogtfartøjer, som ikke lægger til kaj; men som landsætter passagerer, udgør afgiften et fast beløb på ,00 kr. samt 3,74 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. For krydstogtfartøjer, som anløber havnen, betales 3,74 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. c. Motorcykelafgift Motorcykler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 11,30 kr. pr. stk. Afgiften udgør 50 % af bilafgifter. 14

16 d. Cykelafgift Cykler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 2,15 kr. pr. stk. 7. ISPS-afgifter Rønne Havn A/S indførte fra 1. januar 2013 en ISPS-afgift for benyttelse af havnen. ISPSafgiften indføres som følge af de stadig stigende krav til sikring af havnen og de dermed stigende investeringer og løbende driftsomkostninger. ISPS-afgiften vil pr. 1. januar 2015 udgøre: ISPSafg. Art. Alm. Skibsafgifter (2.1) 0,25 pr. BT Månedsafgifter (2.1) 1,05 pr. BT Bilafgifter (6) 0,00 pr. stk Passagerafgifter (6) 0,50 pr. stk Vareafgift (5.1): a. (hovedtakst) 0,46 pr. tons b. 1 (kartofler, korn, mel, cement, gødning, træ) 0,29 pr. tons b.2 (skærver, jord, sten, kalk, malme, glas) 0,13 pr. tons b. 3 (kul) 0,38 pr. tons b. 4 (olie) 0,42 pr. tons b. 5 (færgegods) 0,43 pr. tons ISPS-afgiften vil dog minimum være på kr. 250,00 pr. skibsanløb og minimum kr. 125,00 pr. vareangivelse. Hvis der kræver en fysisk vagt ved ISPS-porten opkræves en særlig betaling herfor således: Mandag Fredag Kl. 07:00 16:00 kr. 400,00 pr. time. Udenfor ovennævnte tidsrum kr. 430,00 pr. time Ved krydstogtsanløb kræves der minimum en (1) fysisk vagt af hensyn til ISPS-reglerne. Vagten skal være godkendt af Rønne Havn A/S. 15

17 8. Oplægning af gods Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Rønne Havns arealer herefter kaldet gods ) Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer eller redskabshuse. Rønne Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods m.v. måtte påføre tredjemand. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i afsnit 13. Med mindre andet er meddelt trafiktjenesten før oplægning, er den, der pålignes lejeafgiften, ansvarlig for enhver skade, det oplagte måtte påføre Rønne Havn A/S ejendom. Dette ansvar afskærer ikke Rønne Havn A/S fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. 8.1 Pladsleje for gods Gods, der indlades i eller udlosses fra skib, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling, hvis der efter Maritim Service afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Ved oplægning af gods udover 7 dage, efter aftale med Maritim Service, opkræves en pladsleje på 2,15 pr. m 2 pr. påbegyndt uge i aftaleperioden. Overskrides aftalte tidsfrister opkræves der dobbelt afgift (kr. 4,30 pr m 2 ) pr. påbegyndt overskredet uge. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor. Hvis en ladningsmodtager eller afsender overskrider de aftalte oplægningsfrister kan Rønne Havn A/S forlange, at brugerens gods skal fjernes omgående. Hvis gods oplægges uden forudgående aftale med Rønne Havn A/S, vil godset om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt af Rønne Havn A/S, hos skibets mægler eller speditør, som er ansvarlig for lejens betaling. Ikke-skibsgods, d.v.s. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje dog uden en vederlagsfri periode. 8.2 Langtidsleje af arealer Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer er opdelt i to klassifikationen: 16

18 a. Arealklasse I, kajnære arealer b. Arealklasse II Til lejen af havnearealer i arealklasse I kommer et omsætningstillæg eller en garanti for en vis omsætning i form af skibs- og vareafgifter. Den pågældende arealklassifikation afhænger af beliggenheden og fastsættes af Rønne Havn A/S. Lejen for lejemål på havnen afregnes efter individuel aftale. Lejebetingelser efter individuel aftale. 8.3 Leje af redskabshuse Rønne Havn A/S råder over en nogle redskabshuse i Sydhavnen, der fortrinsvis udlejes til havnens fiskere. Lejen er pr. m 2 pr. kvartal kr. 38,25 Strømforbrug opkræves særskilt og efter måler. Der må ikke placeres redskaber eller andet på arealerne omkring skurene. Hvis en lejer ikke overholder betingelserne for leje af redskabsskure kan Rønne Havn A/S forlange, at lejer rydder og fraflytter lejemålet. Hvis redskaber m.m. placeres uden forudgående aftale med Rønne Havn A/S, vil redskaber m.m. om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen og evt. strømforbrug opkræves af Rønne Havn A/S. 8.4 Parkering af lastbiler og trailere Med mindre andet er aftalt med Rønne Havn A/S skal alle lastbiler og trailere parkeres på havnens trailerplads i Vesthavnen. For benyttelse af trailerpladsen gælder følgende regler: 1. Lastbiler og trailere m.v. må højst hensættes på pladsen 12 timer før, de skal med færgen. 2. Lastbiler og trailere m.v. skal fjernes fra pladsen senest 12 timer efter, de er ankommet med færgen. 3. Lastbiler og trailere m.m., der overskrider ovennævnte 12-timers regler, vil blive opkrævet en lejeafgift for brug af havnens trailerplads på kr. 540,00 for den første times overskridelse og derefter kr. 110,00 pr. påbegyndt time. 4. Lejeafgiften skal betales kontant ved afhentning af enheden. Lejeafgiften 17

19 betales til Rønne Havn A/S ved henvendelse til Havnekontoret, Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne. 5. Dersom en enhed ikke bliver fjernet efter påkrav fra Rønne Havn A/S, vil selskabet fjerne denne for ejerens risiko og regning og enheden vil blive hensat andet sted på havnen. Enheden vil herefter kun blive frigivet efter betaling af specifikt opgjort krav fra Rønne Havn A/S. Langtidsparkering (mere end 12 timer) på havnens arealer er kun muligt ved indgåelse af en særskilt lejekontrakt. 9. Kraner Bestemmelserne for bestilling og brug af Rønne Havns kraner er angiver i bilag 4»Vedtægt for udlejning af kraner«. Rønne Havn A/S har 2 mobilkraner. 9.1 Generelt De vigtigste takstbestemmelser er gengivet nedenfor; men de detaljerede regler skal søges i selve kranvedtægten. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kranvedtægten og det nedenfor nævnte er kranvedtægten gældende. Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk. Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger kranernes godkendte bæreevne. 9.2 Ansvar Havnen bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler ved selve kranen. Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Rønne Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v. Lejer eller dennes repræsentant sørger selv for anhugning m.v. og dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren, om hvilke bevægelser kranen skal foretage. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit Bestilling Bestilling af kraner samt afbestilling eller anden ændring i bestillingen skal meddeles til og bekræftes af Rønne Havns Maritime Service, tlf

20 Bestillinger, der skal indeholde oplysninger om godsets vægt og beskaffenhed, ekspederes normalt i den rækkefølge de indgår. Rønne Havn A/S forbeholder sig ret til at afvige herfra, således at det i alle tilfælde gælder, at Rønne Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. 9.4 Takster I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Ingen kraner udlejes for mindre end 1 time, mens der i øvrigt ikke regnes med mindre end halve timer. For arbejde uden for normal arbejdstid betales et overtidstillæg pr. time. Såfremt kranerne ønskes benyttet med andet udstyr end det sædvanlige, betaler lejeren for tilrigning m.m. efter regning. Betalingen gælder fra det øjeblik, kranen kører fra havnens krangård, og til den igen er på plads i krangården. Takster: Opstartsgebyr.. 116,25 kr./gang Opstartsgebyr ved Grabkørsel.. 232,50 kr./gang Losning og lastning med krog.. 658,25 kr./time Losning og lastning med grab. 15,46 kr./ton Losning med grab gældende for kalk.. 7,95 kr./ton Mindstebetaling for losning/lastning med grab 969,25 kr./time For anden benyttelse på havnen.. 868,00 kr./time Ventetid (standby) 412,00 kr./time Tillæg ved overtid.. 239,00 kr./time For benyttelse af Rønne Havn A/S kraner til særlige opgaver og opgaver udenfor havnens område aftales prisen særskilt for den enkelte opgave. Overtidstillæg er gældende for arbejder udført på helligdage og udenfor følgende tidsrum: Mandag Torsdag kl Fredag kl

21 10. Vandarealer Vedtægt for udlejning af vandarealer: 1. Reglerne i nærværende vedtægt gælder for fartøjer uden påmønstret fuldtallig besætning, som efter Rønne Havn A/S tilladelse oplægges i havnen i mere end 7 kalenderdage 2. Lejeafgiften fastsættes efter formålet med vandarealernes anvendelse således: a. For fartøjer, som henligger uden påmønstret fuldtallig besætning i mere end 7 kalenderdage i havnen, betales for hver påbegyndt 7 dages periode 285 øre pr. BT. b. For fartøjer og andet flydende materiel, der benyttes erhvervsmæssig f.eks. til oplagring af varer eller til udsalg, udstilling m.v. samt til ophugning, udgør lejeafgiften for hver påbegyndt måned den til enhver tid i Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S fastsatte takst efter afsnit 2.1.b. c. For vandarealer benyttet til skibsværfter, flydedokker og reparationsflåder eller i forbindelse med udførelse af entreprenøropgaver m.v., fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med Rønne Havn A/S. d. For benyttelse af vandarealer, herunder for fartøjer, der benyttes til logi o.lign., der ikke kan henføres under de i punkt a e omhandlede kategorier, fastsættes lejeafgiften m.v. efter særlig aftale mellem lejeren og Rønne Havn A/S. 3. Lejeafgiften opkræves af Rønne Havn A/S og betales forud for hver periode. For fartøjer med mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud. 11. Levering af vand Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. For at bruge standerne skal der købes et forbrugskort. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal vandslanger m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. Levering af større mængder ferskvand sker fra hydranter placeret langs havnens bolværker. Bestilling af større mængder ferskvand skal rettes til Maritim Service. Priserne herfor er som følgende: 20

22 11.1 Priser Tilslutningsafgift kr. 261,75 Pr. m 3 ferskvand kr. 24,50 Vandafledningsafgift kr. 31,00 (ved tømning af spildevand) Ruteskibe, der er godkendt af Rønne Havn A/S, med fast anløbsplads og med et stort vandforbrug, og som bruger skibets egne slanger og forskruninger: Tilslutningsafgift kr. 0,00 Pr. m 3 ferskvand kr. 20,50 Vandafledningsafgift kr. 31,00 (ved tømning af spildevand) Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer Ansvar Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med leveringen af ferskvand. 12. Levering af el Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. For at bruge standerne skal der købes et forbrugskort. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal strømførende kabler m.m. fjernes så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles el ved henvendelse til Maritim Service. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn Priser El- standere Elforbrug pr. kwt kr. 2,63 Levering af Maritim Service Med måler: Elforbrug pr. kwt efter måler kr. 2,63 (Dog minimum 50 Kwt., pr. tilslutning kr. 131,50) 21

23 Uden måler Modtager Rønne Havn A/S ikke aflæsning ved fartøjets ankomst/tilslutning og/eller afgang/frakobling, eller haves elmåler ikke ombord, betales efter størst mulige forbrug jf. nedenstående: Elforbrug 10 amp/220 V stik ( 50 kwt) kr. 131,50 pr. døgn Elforbrug 16 amp/380 V stik (140 kwt) kr. 368,25 pr. døgn Elforbrug 63 amp/380 V stik (500 kwt) kr ,00 pr. døgn Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på kr ,50 Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer Ansvar Rønne Havn A/S leverer kun stikkontakter ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstra beskyttelse ifølge stærkstrøms-reglementet. Rønne Havn A/S leverer ikke forsyningskabler fra kajstikkontakt til bruger og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren er ansvarlig for skader på havnens materiel. Bruger betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. 13. Rengøring af kajarealer Forurening (spild) på havnens arealer i forbindelse med oplægning, losning af fisk, bødning af garn, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter at godshåndteringen er afsluttet. Undlades rengøring af arealer/kajer vil Rønne Havn A/S lade arbejdet udføre på skibets og/eller ladningsejers regning. Maritim Service anvisninger skal følges. Alt spild skal opsamles og må ikke kastes i havnens bassiner. Det påhviler forureneren at bortskaffe alt spild. 22

24 13.1 Ansvar Ansvaret for renholdelsen har enten den stevedorevirksomhed, der udfører lasteog lossearbejdet, eller vareejeren defineret som den, der betaler vareafgiften eller tilsvarende afgift til havnen. Den ansvarlige skal påtage sig alle udgifter, der er forbundet med rengøringen af arealet. Rengøring af arealer kan udføres af Rønne Havn A/S efter regning. 14. Modtageordning for driftsaffald fra skibe Rønne Havn A/S har indført miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2004 Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen, er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets BEK. Nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og Rønne Havn A/S affaldsplaner Driftsaffald Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret overalt på havnen. Rester af farlige stoffer (som f.eks. malingsrester og dunke, spraydåser, kemikalierester og dunke, olierester og olieklude, akkumulatorer og batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester, lysstofrør og lign.) må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse og evt. betaling til bortskaffelse af sådanne rester aftales med trafiktjenesten Lastrester Rønne Havn A/S Maritim Service kan anvise kontakt til firma, som kan modtage og aflevere lastrester til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering er Rønne Havn A/S uvedkommende Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald Kloakspildevand samt rester og blandinger af olie modtages i Rønne Havns normale arbejdstid (man torsdag kl samt fredag kl ). Ligger skibet kun i havn udenfor dette tidsrum, kan afhentning kun foretages mod betaling. 23

25 14.2 Mængde Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling Bestilling Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst eller så snart anløbshavn kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten eller senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på havnens/miljøstyrelsens hjemmeside (www.roennehavn.dk / Anmeldeformular skal indsendes pr. fax eller pr Tidsrum Aflevering skal finde sted indenfor Rønne Havn A/S normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl Skibe, der udelukkende anløber Rønne Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper Afgifter Rønne Havn A/S opkræver særskilt betaling i følgende tilfælde: a. Skibe, som ikke betaler normal havneafgift jf. punkt 2.1, skal betale for alle de i dette afsnit omhandlende og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren. b. Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald skibet ved normal drift, ville frembringe siden sidste havn. c. Affaldet ønskes afleveret udenfor normal arbejdstid. d. Affaldet lægges i de opstillede containere i strid mod mærkningen. 24

26 14.6 Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. 15 Olieforurening - procedure 1 Skibe, der selv anmelder forureningen straks efter, at de har konstateret uheldet og opgiver en anslået mængde olie, der er løbet ud fra skibet, og som samtidig tager skridt til at begrænse forureningen / spredningen af olie i havnebassinet, eller skibe, der straks erkender sin skyld, når de bliver bekendt med olieforureningen, skal kun betale for de faktiske udgifter. Beløbet anslås, og skibet kan forlade havnen, når der er stillet garanti for beløbet. 2 Skibe, der bliver anmeldt, eller som forsøger at undgå skyld ved ikke at anmelde forureningen eller som nægter kendskab til en forurening, selv om det med overvejende sandsynlighed kan fastslås, at forureningen stammer fra dette skib, skal stille en garanti på DKR ,00 (analyse ect. af udtagne olieprøver) + et anslået beløb til oprensning + en bøde (Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i Danske Erhvervshavne 3) på 1 gang beløbet til oprensning, d.v.s DDK , gange udgiften til oprensning. 16. Ansvarsbegrænsning Såfremt Rønne Havn A/S findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget afhængig af, hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold kan erstatningen ikke overstige ,00 SDR. 25

27 Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandele og andet indirekte tab ydes ikke. Ved SDR forstås den i Søloven 505 omhandlede regneenhed. Den omregnes til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres. 17. Andre takster REDSKABER I ØVRIGT: Lastekasse (sten) 3,10 kr./tons (dog min. Kr. 700,00) Traktor m/kost (incl. fører) 500,00 kr./pr. time Gravemaskine (incl. fører). 900,00 kr./pr. time Minigravemaskine (incl. fører) 520,00 kr./pr. time Kompressor. 670,00 kr./pr. døgn Feje/Sugemaskine incl. fører 850,00 kr./pr. time Lille Lift, excl. transport.. 250,00 kr./pr. time (dog min. 4 timer pr gang) Stor Lift, excl. transport. 400,00 kr./pr. time (dog min. 4 timer pr gang) Truck (incl fører), excl. forbrug. 450,00 kr./pr. time Leje af flåde.. 350,00 kr./pr. dag Yokohama fendre..500,00 kr./pr. dag Asfaltskærer 470,00 kr./pr. time Lastbil 3 aksel m/kran. 700,00 kr./pr. time Rendegraver. 600,00 kr./pr. time Generator ,00 kr./pr. dag Øvrige redskaber efter aftale DYKKER SERVICE: Udkald. 998,75 pr./gang Dykkerassistance pr. time 1.300,00 pr./time (Dykker, linieholder og samt dykkervogn) Linieholder 360,00 pr./time Trykflaske pr. påbegyndt time.. 250,00 pr./time Alle udgifter ved reparation af skade foranlediget ved udlejning erstattes af lejeren. 26

28 Teknisk afdeling - Timepris: Normaltimer 360,00 pr./time Overtidstillæg ,00 pr./time Affaldsbortskaffelse: Container incl. tømning, max 1 tons affald ,00 kr/pr. stk. Tillæg ved vægt over 1 tons, pr. påbegyndt tons ,00 kr. Slamsuger til olieslop/kloakvand.. 900,00 kr./pr. time Olieslop bortskaffelse. 900,00 kr./pr. tons Udkald udenfor normal arbejdstid 523,00 kr./pr. gang Overtidstillæg er gældende på helligdage og når arbejde udføres uden for tidsrummene: Mandag torsdag kl Fredag kl

29 Nedenstående takster er incl. moms. (Lystbådeafgifter) JOLLER OG LYSTFARTØJER, Sdr. Bådehavn: Både og joller på 10 m 2 og derover pr. m 2 160,00 kr./år Joller under 10 m 2 985,00 kr./år Små både, der tages på land efter hvert brug 205,00 kr./år GÆSTEBÅDE: Under 10 m længde pr. døgn 130,00 kr. Fra m 160,00 kr. Fra m 200,00 kr. Fra m 240,00 kr. Fra m 360,00 kr. Derefter tillægges pr. påbegyndt løbende 10 meter 150,00 kr. Katamaraner og trimaraner + 50%. Brug af rampe og standplads i Sydhavnen: Rampe pr. gang op eller ned 50,00 kr. Årskort til rampe 500,00 kr./år Månedskort til rampe 200,00 kr./måned Reparation på standplads 80,00 kr./dag Helårs standplads pr. m 2 85,00 kr. Vinterstandplads ( ) pr. m 2 55,00 kr. Leje af stativ/buk 55,00 kr./pr. dag TROLLING FISKERI: A) Hjemmehørende trollingbåde, der ikke bruges erhvervsmæssigt, betaler som ovenfor anført under Joller og lystfartøjer. B) Hjemmehørende trollingbåde, der bruges erhvervsmæssigt, betaler (3.675,00 kr. + moms) 4.593,75 kr./år Ikke hjemmehørende trollingbåde betaler som anført under gæstebåde 28

30 Bilag 1. Lodstakster Lodstakster for Rønne Havn A/S Gældende fra 1. januar 2015 DYBGANG I DECIMETER/DRAUGHT IN DECIMETRES: BRT Over Herudover opkræves et DRIFTSTILLÆG samt en Lodsafgift til det Statslige Lodsvæsen jf. punkt For lodsninger mellem kl og kl tillægges 50 %. 29

31 Bilag 2. Slæbebådstakster Takster for benyttelse af Rønne Havn A/S bugserbåd URSUS Gældende fra 1. januar 2015 For assistance af fartøjer imellem red og havnen eller inde i havnen betales der hver gang de i den følgende tabel angivne takster: Assisteret fartøjs Hverdage Hverdage kl Alle dage størrelse kl lørd., søn- & helligdg kl. kl Max L max B (m) Takst 1 Takst 2 Takst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. For bugsering af fartøjer, der ikke bruger hovedmaskinen, forhøjes de angivne takster med 50 %. Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på Rønne Red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten. For krydstogtsskibe reduceres taksten med 20 %. All bugsering udføres på SCANDINAVIAN TUGOWNERS ASSOCIATIONs standard vilkår af 1959, reviderede år 1974 og 1985 (Bilag 5). 30

32 Bilag 3. Vedtægter for benyttelse af slæbebåd For benyttelse af Rønne Havn A/S bugserbåd B/B URSUS 1. Bugserbåden udfører bugsering af eller yder assistance til fartøjer inden for havnens søterritorium. Bugsering eller assistance udføres kun uden for havnen (reden), når havneadministrationen mener at kunne tillade det og da kun efter særlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Fartøjer, som er på grund, kan i almindelighed ikke vente assistance. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde af havneadministrationen, om vejrforholdene m.v., herunder også isforholdene tillader, at båden stilles til rådighed. De bugserede eller assisterede skibe tillægger selv trosser. 2. Al bugsering eller assistance udføres kun efter Scandinavian Tugowners Association fastsatte standardvilkår af 1959, reviderede år 1974 og 1985 (bilag 5). 3. For bugsering af fartøjer imellem reden og havnen eller inde i havnen betales der hver gang efter de i Bilag 2 angivne takster. For øvrige opgaver, hvor havnens bugserfartøj bruges, betales der for minimum 4 timer. 4. Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på kr ,00 Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 4 timer) før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. 5. Alle andre opgaver som f.eks. klarering på red, skift af mandskab på red, levering af proviant og/eller udstyr m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSUS: 31

33 Takst 1 Takst 2 Driftstime: 3.878, ,25 Ventetid 891, ,50 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 16:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. 6. For slæbning/bugsering af fartøjer på søen eller ved anden havn end Rønne Havn aftales i hvert enkelt tilfælde en pris med Rønne Havn A/S. 7. For bugsering af fartøjer, der ikke bruger hovedmaskinen, forhøjes de angivne takster med 50 %. 8. Efter ½ times ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betales et vente-/standbytillæg på kr ,50. Efter 1 times ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betales yderligere et vente-/standby- tillæg på kr ,50. 2 timers ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betragtes som en afbestilling, og der betales tillige et afbestillingsgebyr jf. 8, og assistancen annulleres uden, at der gives meddelelse herom til bestilleren. 9. En bestilt bugsering kan mod betaling annulleres med 3 timers varsel. For afbestilling af en tidligere bestilt bugsering med mere end 3 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på kr. 500 pr. gang. Eventuelt hastetilkaldsgebyr jf. 4. betales altid uanset eventuel årsag til aflysning. Hvis en bestilt bugsering eller anden assistanceopgave annulleres mindre end 3 timer før det bestilte assistancetidspunkt, betales der for minimum 4 timer jf I tilfælde, hvor havnevæsenet eller anden myndighed forlanger bugserbåden liggende parat (standby) til at bugsere eller assistere et fartøj med brandfarlige eller eksplosive stoffer o.l., betales pr. time følgende takster: Takst 1: 3.878,50 kr./time Takst 2: 5.244,25 kr./time Takst 1 er gældende på hverdage (mandag fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. 32

34 11. Hvis assistance sker med lodsbåd, betales samme takster som ovenfor anført. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. januar Assistancer, der tidsmæssigt strækker sig over to takstklasser, afregnes efter den dyreste takstklasse. 14. Skibe over BT, der betaler skibsafgift efter forretningsbetingelsernes punkt 2.1.a med 285 øre pr BT for hvert anløb, tilbydes slæbebådsassistance af Rønne Havn A/S slæbebåd URSUS ved ankomst og afgang uden beregning. Alle ovennævnte takster er excl. moms. 15. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2015 Rønne Havn A/S, den 2. december

35 Bilag 4. Vedtægt for udleje af kran Vedtægt for udleje af kran. Havnens kraner udlejes kun med kranfører. 1. Mindstebetaling: Ingen kraner udlejes for mindre end 1 time, medens der i øvrigt ikke regnes med mindre end halve timer. Tillægsbetaling: For arbejde uden for normal arbejdstid betales et overtidstillæg jf. forretningsbetingelserne. Såfremt kranerne ønskes benyttet med andet udstyr end det sædvanlige, betaler lejeren for tilrigning m.m. efter regning. 2. For benyttelse af havnens kraner udenfor havnens område aftales prisen særskilt for den enkelte opgave. 3. Bestilling: Bestilling af kraner samt afbestilling eller anden ændring i bestillingen skal meddeles til og bekræftes af Rønne Havns Maritim Service, tlf eller Rønne Havn A/S forbeholder sig ret til at afvige herfra, således at det i alle tilfælde gælder, at Rønne Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes. Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. 4. Rønne Havn A/S virksomhed ved udlejning af kranerne består alene i at stille kranerne til disposition med førere. Derimod påtager Rønne Havn A/S sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v.. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk. Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger kranernes godkendte bæreevne. 34

36 5. Rønne Havn A/S virksomhed ved udlejning af kraner består alene i at stille kranerne med fører til disposition. Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Rønne Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v. Lejeren eller dennes repræsentant sørger selv for anhugning m.v. og dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om hvilke bevægelser, kranen skal foretage. Rønne Havn A/S bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler ved selve kranen. Rønne Havn A/S bærer tillige ansvaret for skade opstået i forbindelse med kranernes benyttelse, som efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan henføres til selskabet. Rønne Havn A/S er ikke erstatningsansvarlig for skade opstået ved fejl eller mangler ved de af lejeren eller dennes stedfortræder selv leverede kæder, stropper, sjækler o.lign. herunder for disses lovlighed/dimensionering i forhold til det manipulerede gods m.v. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v. mistede markedsandele og andet indirekte tab. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i forretningsbetingelser afsnit 15. Rønne Havn A/S 6. Følgende regelsæt er gældende ved arbejde med Rønne Havn A/S kraner: a. Lejeren har ansvaret for, at de af vedkommende myndighed til enhver tid stillede fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes, jrf. Arbejdstilsynets meddelelse nr , oktober 1996 om anhugningsgrej samt Arbejdstilsynets anvisning nr , maj 1997 om anhugning. b. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil, c. At-meddelelse nr , oktober 1996 om anhugningsgrej, d. At-anvisning nr , maj 1997 om anhugning. 35

37 7. Kranlejerne har pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående regelsæt, som udleveres ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på havnekontoret. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2015 Rønne Havn A/S, den 2. december

38 BILAG 5. SCANDINAVIAN TUGOWNERS STANDARDVILKÅR AF 1959, REVIDEREDE ÅR 1974 OG 1985 Scandinavian Standard Terms All towage and assistance is undertaken subject to Scandinavian Tug owners' Standard Conditions (see below), and any dispute arising hereunder shall exclusively be determined by the Maritime and Commercial Court of Copenhagen, Denmark, in accordance with Danish law. Scandinavian Tug owners' Standard Conditions of the year 1959, revised 1974 and 1985 The tugboat enterprise (hereinafter called the Company) provides assistance and/or towing services on the following conditions: 1. Definitions The expression Hirer in these conditions means the body or person who has ordered the service or on whose behalf the service has been ordered. The expression damage in these conditions means economic losses of all kinds including, but not limited to, total loss, damage, loss of income and expenses and also loss of and damage to cargo on board of the vessel in tow. 2. The Company's liability towards the Hire The Company is not liable for damage caused to the Hirer in connection with the towage service unless the damage is a consequence of fault or neglect on the part of the Company's management. The Company is, however, not liable for fault or neglect committed by a person of the Company's management in such a person's capacity as master of the tug or member of its crew. The Hirer is not in any case entitled to damages from a master of a tug, a member of its crew, a pilot, or anybody else in the service of the Company. The liability of the Company shall in any case not exceed DKK 100, The Hirer's liability towards the Company The Hirer shall indemnify the Company for all damage caused to the Company in connection with the towage service unless the Hirer shows that neither the Hirer nor somebody for whose acts the Hirer is liable totally or partly has caused the damage by fault or neglect. 37

39 Should the Company be held liable for the damage caused to a third party in connection with the towage service, the Hirer shall indemnify the Company unless the Company would have been liable towards the Hirer in case the damage had been suffered by the Hirer. The above is a free translation of the Danish version, Scandinavian Tug owners standardvilkår af 1959, revideret 1974 og In case of dispute, the Danish text shall apply. 38

40 Rønne Havn A/S ta r godt imod dig Vi er til for din skyld! Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12 Postbox 47 DK-3700 Rønne Tel: Fax: VHF: 16/12/13 Web: 39

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser fra 1. januar 2014. Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter

Forretningsbetingelser fra 1. januar 2014. Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter Forretningsbetingelser fra 1. januar 2014 Vilkår og priser for Aarhus Havns aktiviteter AARHUS HAVN FORRTNINGSBTINGLSR FRA 1. JANUAR 2014 Nærværende forretningsbetingelser gælder for Aarhus Havns maritime

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere