matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks København K sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009

2 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny, når de skal vurdere, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger i jobcentret. Den nye adskiller sig fra den nuværende på tre væsentlige områder. Den ene forskel er, at den nye model kun har tre matchgrupper. I dag er der fem grupper. Sygedagpengemodtagere er omfattet af en anden model, mens modtagere af ledigheds- og introduktionsydelse slet ikke matches. Den tredje forskel er, at der er mere enkle og dermed objektive kriterier for, om en borger tilhører den ene, anden eller tredje matchgruppe. Den nuværende s fem grupper er lokalt blevet fortolket forskelligt og dermed brugt ret forskelligt af jobcentrene. Den anden forskel er, at den nye gælder for alle jobcentrets målgrupper. I dag er kun modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp omfattet af modellen. Den nye model har tre klart adskilte matchgrupper. Matchgruppe 1 er for de jobklare. Matchgruppe 2 er for de indsatsklare, mens matchgruppe 3 er for de midlertidigt passive. Nye borgere skal placeres i matchgruppe 1, med mindre jobcentret aktivt vurderer noget andet. Ny i hovedtræk JA Kan vedkommende tage et arbejde inden for tre måneder? NEJ JA Kan vedkommende deltage i en beskæftigelsesrettet indsats? Gruppe 1: Jobklar Gruppe 2: Indsatsklar Gruppe 3: Midlertidigt passiv NEJ Ledig Venter på fleksjob Er sygemeldt med glatsag, f.eks. brækket ben Aktiv misbruger af hash og alkohol Er psykisk syg, vanskelig at medicinere, periodevis misbruger Er sygemeldt med risikosag pga. uklar diagnose Er indstillet til førtidspension Har massiv psykisk lidelse og er evt. indlagt Er sygemeldt med alvorlig og længerevarende sygdom 2 3

3 Jobcentret skal vurdere indplaceringen ved at svare på to spørgsmål. For det første: Er borgeren parat til at tage et arbejde, så vedkommende kan være ude af systemet inden for tre måneder? Hvis ja, er borgeren jobklar og skal i matchgruppe 1. Er svaret derimod nej, skal der stilles et nyt spørgsmål: Kan borgeren deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud? Hvis ja, er vedkommende indsatsklar og skal i matchgruppe 2. Hvis nej, er borgeren midlertidigt passiv og skal i matchgruppe 3. Fordelingen er altså: Matchgruppe 1: Jobklar Borgere der, efter jobcentrets vurdering, kan tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. Matchgruppe 2: Indsatsklar Borgere, der ikke vurderes at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Vurderingen af, om borgeren kan arbejde, dvs. om vedkommende hører til i matchgruppe 1, skal ikke ske ud fra, om borgeren aktuelt kan finde et arbejde. Konjunkturerne skal således ikke spille ind. Det afgørende er, om borgeren, givet de individuelle karakteristika, kan tage et arbejde, som bringer ham ud af systemet, dvs. sætter ham i stand til at forsøge sig selv. Vurderingen af, om borgere kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud sker på grundlag af de red skaber, der er i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren kan deltage i tilbud efter lov om social service, fx afvænning, behandling og samværstilbud. Men der må gerne være tale om en kombination af sociale tilbud og beskæftigelsesrettede tilbud. Ligesom i den nuværende er der ingen tidsgrænse for, hvor længe borgere kan være i de enkelte matchgrupper. Opgaven for jobcentret er at sikre en så hurtig bevægelse som muligt i retning af matchgruppe 1 og arbejdsmarkedet. Ved hver kontakt med borgerne skal jobcentret tage stilling til, om borgeren fortsat er i den rigtige matchgruppe. Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv Borgere, der vurderes at have så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. Det skal understreges, at både borgere i matchgruppe 1 og 2 har ret-og-pligt til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der gælder ikke andre restriktioner på varigheden af tilbud, end dem der følger af loven. 4 5

4 Oversigt over placering af borgere i ny Matchgruppe 1: Jobklar Matchgruppe 2: Indsatsklar Matchgruppe 3: Midlertidigt passive A-dagpengemodtagere Kan tage arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid Modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Kan tage et ordinært arbejde inden for tre måneder. Arbejdet forventes at have et omfang, så borgeren er ude af offentlig forsørgelse Borgeren kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, men kan ikke arbejde i et omfang, der bringer vedkommende ud af offentlig forsørgelse inden for tre måneder Personen kan hverken arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Modtagere af sygedagpenge Personer med glatsag. De forventes at være ude af systemet inden for tre måneder (sygedagpengekategori 1) Personer med risikosag. Der er usikkerhed om diagnose, varighed og konsekvens (sygedagpengekategori 2) Alvorligt syge med en diagnose, der normalt fører til langvarig sygdom (sygedagpengekategori 3) Personer i revalideringsforløb (uanset ydelse) Følger det planlagte revalideringsforløb, som afsluttes inden for tre måneder Følger det planlagte revalideringsforløb. Der er mere end tre måneder til, at forløbet afsluttes Modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse (visiterede til fleksjob) Personen kan tage et fleksjob, der er tilpasset deres arbejdsevne, inden for tre måneder Personen kan ikke tage et fleksjob inden for de næste tre måneder, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud Personen kan hverken arbejde i fleksjob eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud 6 7

5 Samme rettigheder og pligter i ny model Den nye betyder ingen ændring af de formelle rettigheder og pligter for borgere. Den nye kræver da heller ikke lovændringer. I dag er personer i matchgruppe 1, 2 og 3, som modtager kontanthjælp eller starthjælp, defineret som arbejdsmarkedsparate. De skal ligesom a-dagpengemodtagere tilmeldes som ledige i jobcentret, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og bekræfte aktiv jobsøgning, udarbejde CV osv. I den nye er disse borgere samlet i matchgruppe 1 (jobklar) og skal leve op til præcis de samme krav. Modellen medfører således ikke, at ydelsesmodtagere bliver stillet over for nye krav. Matchgruppe 2 vil omvendt rumme de ikke-arbejdsmarkedsparate, der kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Personer, der efter de gældende regler typisk hører til i matchgruppe 4, vil fremover typisk være i matchgruppe 2. De vil have de samme rettigheder og pligter som i dag, f.eks. med hensyn til den beskæftigelsesrettede indsats med aktive tilbud. Hvorfor ændre len? Den nye model er en videreudvikling og en fremtidssikring af den nuværende. Den gældende blev indført i 2004, og den har på mange måder virket efter hensigten. Den har både bidraget til at skabe et fælles sprog i jobcentrene og til at skabe en ny systematik i vurderingen af borgerne. Der er imidlertid to hovedforklaringer på, at der er behov for en videreudvikling. Den ene forklaring er, at der er behov for at understøtte en mere systematisk og ensartet kategorisering på tværs af jobcentre. Det har nemlig vist sig, at der er en stor, uforklarlig, variation i matchningen på tværs af sammenlignelige jobcentre. Målinger viser, at jobcentre, der ligner hinanden med hensyn til den befolkning, de servicerer matcher helt forskelligt. Den store variation er problematisk på to måder. Dels er det et problem, at borgere risikerer forskelsbehandling, alt efter om de bor det ene eller andet sted. Dels er det et problem, at kommunerne ikke kan skabe sig et ordentligt overblik over det faktiske udbud af arbejdskraft. Borgere, der ikke pt. kan deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, vil i dag typisk være placeret i matchgruppe 5. De vil fremover blive matchet 3 (midlertidigt passiv). Matchgruppe 3 er den eneste gruppe, som jobcentret ikke skal tilbyde aktivering, men kun samtaler. Borgere i denne matchgruppe er automatisk fritaget fra rådighed og aktivering. Den nuværende er udviklet, før jobcentrene blev etableret. Det er baggrunden for det andet problem med den nuværende model: Den dækker kun en del af de borgere, som jobcentret i dag servicerer, nemlig modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp. Sygedagpengemodtagere er omfattet af en anden model, mens modtagere af ledigheds- og introduktionsydelse slet ikke matches. Strukturen på beskæftigelsesområdet er på den måde løbet fra len i sin nuværende udformning. 8 9

6 Fordele ved den nye model Den nye er mere enkel og generelt anvendelig end den gamle, og som noget meget centralt vil den bidrage til at synliggøre alle de overførselsmodtagere, der kan bidrage på arbejdsmarkedet uanset hvilken ydelse de modtager. Enkel model: Man går fra fem til tre matchgrupper, hvilket medfører, at len bliver mere enkel og ubureaukratisk. Den bliver lettere at arbejde med, fordi jobcentrene fremover kan lade de to grundlæggende spørgsmål være styrende for, hvor borgeren indplaceres. I den nuværende model skal jobcentrene skelne mellem fem kategorier, nemlig umiddelbar match, høj grad af match, delvis match, lav grad af match og ingen match, og det kan være vanskeligt at afgøre, hvor borgeren passer ind. Ensartet på tværs af ydelser: En fælles for alle grupper i jobcentret giver en mere præcis matchning. Fremover skal alle borgere, uanset forsørgelsesgrundlag, matches. På den måde giver modellen et fælles sprog og en fælles referenceramme for alle på tværs af ydelser og målgrupper. Det bliver lettere at matche borgerne både fordi modellen er ens for alle, og fordi kategorierne er mere simple og klart definerede. Arbejdskraftpotentialet bliver synligt: Den nuværende lægger op til en snæver afgrænsning af arbejdsudbud og arbejdskraftpotentiale. Man skal modtage bestemte ydelser a-dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp for at tælle med. Den blev udviklet i en tid, hvor der ikke var det samme fokus på, at også andre grupper har en erhvervsevne, fx sygemeldte og personer, som venter på et fleksjob. Siden er der skabt større klarhed over, at mange sygemeldte kan arbejde delvist, og at vejen til helbredelse ofte går via arbejde. Samtidig er der kommet mere fokus på, at personer med handicap eller andre problemer f.eks. manglende danskkundskaber eller misbrug med den rette hjælp kan være en værdifuld arbejdskraft. Den nye synliggør alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet. Man skal ikke længere modtage bestemte ydelser for at blive opfattet som en del af arbejdskraftpotentialet. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Tekst Slotsholm A/S 10 Design Mette Secher 11

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere