Erindringsdans for demente -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindringsdans for demente -"

Transkript

1 9 Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse - Erindringsinstruktør Erindringsdans for demente - erfaringer fra første projektår. Forfattere: Projektkoordinator Ane Eckermann & Projektmedarbejder Ida Marie Lind, Alzheimerforeningen Al

2 Alzheimerforeningens projekt Erindringsdans for demente indledtes juni 015 og afsluttes ultimo juni 016. I løbet af projektperioden vil 180 plejecentre fra 30 kommuner gennemføre et Erindringsdansforløb og 390 medarbejdere fra disse plejecentre uddannes som Erindringsdansinstruktører. Ultimo juni 015 har 15 kommuner gennemført eller er påbegyndt ét danseforløb. Denne rapport beskriver de foreløbige resultater fra projektet. Rapporten skal medvirke som inspiration til de kommende kommuner, der skal til at danse. Samt til at justere og forbedre aktiviteten på plejecentre, der har forankret Erindringsdans som en fast aktivitet. Yderligere informationer fås ved henvendelse til eller på KORT OM PROJEKTET Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gennemfører Alzheimerforeningen i perioden den 1. juli 014 til 30. september 016 projektet "Erindringsdans for demente". Projektet gennemføres i samarbejde med sygeplejerske Susanne Rishøj, der er ideudvikler at konceptet Erindringsdans. Alzheimerforeningens intention er at udbrede Erindringsdans i 30 kommuner ved at uddanne 390 erindringsdansinstruktører fordelt på 180 plejecentre i Danmark. Projektet henvender sig derfor til plejecentre i kommuner, der ønsker at iværksætte og forankre Erindringsdans som en fast aktivitet på kommunens plejecentre. For at komme i betragtning til at deltage i projektet har de inkluderede kommunerne opfyldt en række inklusionskriterier. Alzheimerforeningens formål med projektet er, at mennesker med demens tilbydes en meningsfuld, social, fysisk og mentalt stimulerende aktivitet med opmærksomhed på: Erindringsdansens værdier i forhold til positiv og afsmittende effekt til at skabe livsglæde Erindringsdans som en aktivitet, der skaber fællesskab og styrker sociale relationer Den primære målgruppe for projektet er personer med let til svær demens på pleje- og aktivitetscentre. Plejecenterpersonalet udgør den sekundære målgruppe sammen med frivillige og pårørende. For læse-lethedens skyld benyttes ordet beboere ved omtale af personer med en demenssygdom, velvidende at der også deltager personer med demens fra dagcentre, aktivitetscentre m.fl. i projektet. OM PROJEKTETS EVALUERINGSMETODE Projekt Erindringsdans for demente evalueres løbende gennem projektet med vægtning på værdier og forankring. Evalueringen sker som en lærende proces, så viden og input, der generes undervejs, indgår og bidrager til at understøtte den efterfølgende forankring af Erindringsdans. Evalueringen består af tre komponenter: 1) Logbog ) Online spørgeskema 3) Fokusgruppeinterview Formålet med evalueringen er at undersøge, hvilken værdi Erindringsdans skaber for de involverede parter i dansen: beboere, medarbejdere, pårørende og frivillige på plejecentre samt hvordan der sikres en god implementering og permanent forankring af Erindringsdans som en fast aktivitet på plejecentrene. Resultaterne fra evalueringen skal medvirke til løbende at udvikle og forbedre projektet, og til at flest mulige plejecentre fortsætter dansen efter projektets udløb. Denne forankring sker ved at sætte fokus på de udfordringer, de enkelte aktører i projektet erfarer undervejs. Desuden har evalueringen til formål at dokumentere de værdier, de enkelte aktører erfarer i projektet samt beskrive deltagernes reaktioner under og efter dansesessionerne. Ved at integrere fokusgruppeinterview i evalueringen, giver det mulighed for at gå i dybden med nogle af de tendenser, som de anonyme spørgeskemabesvarelser viser, samt instruktørernes beskrivelser fra logbøger. 1

3 DATAGRUNDLAG Logbog: Logbogen udfyldes af instruktørerne og beskriver deres indtryk den netop afholdte dansesession samt om forhold, der skal ændres til næste dansesession. Herudover noteres antal deltagere fra dagens dansesession; demente, frivillige, kollegaer og pårørende. Alzheimerforeningen modtager logbøgerne som online link, indscannet eller pr. post. I alt forventes indsendt 160 logbøger gennem projektet. Pr. 5/6 015 har projektet modtaget 36 heraf er 11 udfyldt online og resten manuelt. Logbøgerne læses løbende af underviser og projektleder for at generere ny viden om Erindringsdans til projektkommunerne. Data fra online-logbøger downloades i Excel, som giver mulighed for at generer forskellige faktuelle oplysninger. Online spørgeskema I løbet af første projekt-år har 7 instruktører fra i alt seks kommuner modtaget et online spørgeskema. Skemaet sendes efter at hvert projektcenter har gennemført et Erindringsdansforløb bestående af 1. informationsmøde, 8 dansesessioner og 1 afdansningsbal. Af de 7 har 47 instruktører besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 65 %. Fokusgruppeinterview I løbet af projektet gennemføres fokusgruppeinterview i 3 udvalgte projektkommuner med instruktører, kollegaer, ledere af plejecentre samt pårørende. Greve kommune er en af de første kommuner, der har gennemført et Erindringsdansforløb og er derfor udvalgt til at indgå i fokusgruppeinterview. I april måned blev seks Erindringsdansinstruktører, seks kollegaer, fire plejecenterledere og tre pårørende interviewet om deres erfaringer med Erindringsdans. FORELØBIGE FAKTUELLE RESULTATER Et udsnit af 11 elektroniske logbøger fordelt på pleje/dagcentre beskriver faktuelle data fra de enkelte dansesessioner som vil blive gennemgået i det følgende. Pårørende 6% Diagram 1 Deltagere (Baseret på 11 dansesessioner) Frivillige 9% Deltagere Det samlede deltagerantal er optalt til.68 personer, der har medvirket i dansen som enten personen med demens, pårørende, kollegaer eller frivillige. Herudover deltog 1- instruktører til samtlige sessioner som fast ressourceperson. I alt 1.73 personer med demens deltog i Erindringsdans på 11 dansesessioner. Deltagerantallet varierer mellem 6 og 54 personer pr. dansesession. Kollegaer 0% Beboere 65% Frivillige I alt deltog 35 frivillige på 11 dansesessioner. Deltagerantallet i gruppen af frivillige varierede mellem 0-10 frivillige pr. dansesession. På 15 af plejecentrene indgik de frivillige i alle dansesessioner, mens der på 5 centre indgik frivillige i enkelte af dansesessionerne, og på af centrene indgik de frivillige slet ikke i dansesessionerne. Enkelte plejehjem har ikke frivillige tilknyttet. Diagram Frivillige pr. plejecenter ( plejecentre) Ingen frivillige Frivillige til 9% enkelte sessioner 3% Frivillige til alle sessioner 68%

4 Kollegaer Erindringsdans gennemføres i et samarbejde mellem af 1- instruktører og deres kollegaer. I alt deltog 541 kollegaer i Erindringsdansen. Antallet af medvirkende kollegaer varierede fra 0 til 1 pr. dansesession. Ud af 117 sessioner deltog gennemsnitlig fire kollegaer, mens der på 4 sessioner slet ikke deltog kollegaer. Her gennemførtes dansen af instruktører i samarbejde med frivillige eller udelukkende af instruktørerne. Diagram 3 Kollegaer (Baseret på 11 dansesessioner) Kollegaer deltager aldrig - 3% Kollegaer deltager altid 97% Pårørende I alt 174 pårørende har deltaget i Erindringsdans. På 86 dansesessioner deltog mellem 0 og 8 pårørende, og på 36 dansesessioner deltog ingen pårørende. Diagram 4 Pårørendes deltagelse i Erindringsdans (Baseret på 11 dansesessioner) Pårørende deltager ikke 30% Pårørende deltager 70% Tidspunkt for dansesessioner Tidspunktet for afholdelse af dansesessioner ligger mellem kl. 10 og 0. Gennemgående afholdes dansesessionen à 60 minutter i tidsrummet mellem kl. 10 og 1 (10 centre) eller kl. 13 og 15 (9 centre). Mens 3 centre afholdt dansesessioner i tidsrummet fra kl ( centre) eller fra kl (1 center). Diagram 5 Tidspunkt for Erindringsdans (Baseret på 11 dansesessioner) Mellem kl. 15:00 og 0:00 11% Mellem kl. 13:00 og 15:00 43% Mellem kl. 10:00 og 1:00 46% 3

5 ERINDRINGSDANS OPLEVES SOM EN SUCCES Samtlige 100 % af instruktørerne svarer i spørgeskemaet, at iværksættelsen af Erindringsdans overordnet set har været en succes på deres plejecenter. For at belyse, hvad der ligger til grund for denne oplevelse af succes, vil nogle af de nøgletendenser, der går igen i spørgeskemabesvarelser, fokusgruppeinterviews og logbøger, blive gennemgået i det følgende. Generelt ses, af de 36 logbøger en positiv udvikling af Erindringsdans fra uge til uge. Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse ( ) Normalt når vi samler folk beboere og frivillige, så kommer det ikke så mange, men her er der kommet så mange. Og beboerne har aftalt, at hvis ikke der kommer dans igen Så demonstrerer vi! Så det har været et kæmpe ønske for beboerne at fortsætte Plejecenterleder ET ANVENDELIGT INSTRUKTØRKURSUS I spørgeskemaet tilkendegiver 94 % af instruktørerne, at instruktørkurset samlet set klædte dem godt på i forhold til at skulle iværksætte Erindringsdans på deres plejecenter. Det to dages kursusforløb præsenterer instruktørerne for viden om demens og etablering af Erindringsdans. Tabel 1 viser, hvordan instruktørerne vurderer anvendeligheden af de enkelte emner. Det fremgår her, at instruktørerne generelt vurderer alle emner som meget anvendelige og anvendelige. Til fokusgruppen med instruktørerne fremhæver en ikke-sundhedsfagligt uddannet aktivitetsmedarbejder, at hun er glad for den viden om demens, hun blev præsenteret for på kurset. Hun fortæller, at hun nu har fået større forståelse for, hvorfor eksempelvis personer med frontallapsdemens kan agere udadreagerende. Tabel 1 Instruktørernes vurdering af anvendeligheden af de forskellige emner på instruktørkurset (Baseret på 47 besvarelser) 76% 71% 71% 8% 80% 87% 4% 7% % 16% 18% 13% 7% 0% 0% % 0% 0% % 0% % 0% 0% 0% Viden om demens Kommunikation med personer med demens Reminiscens Organisering af Erindringsdans Baggrund for Erindringsdans Afprøvning af Erindringsdans Meget anvendelig Anvendelig Delvist anvendelig Ikke anvendelig Kursets blanding af teori, film og billeder og praktiske øvelser bliver også generelt vurderet som værende i en passende sammensætning, hvor vægtningen af de enkelte elementer er tilpas. I fokusgruppen med instruktørerne fremhæver de, at underviserens praksisnære og erfaringsbaserede formidling gør kurset relevant og spændende. De er særligt glade for de mange små historier, der er knyttet til undervisningen, der gør det mere levende. 4

6 ERINDRINGSDANS SKABER GLÆDE, DER SMITTER Glæde er et ord, der står helt centralt i den karakteristik, både instruktører, kollegaer, pårørende og ledere giver af værdien ved Erindringsdans. 74 % af instruktørerne vurderer, at alle beboere, der deltager i Erindringsdans, oplever glæde i den forstand, at de eksempelvis smiler, griner og har øjenkontakt med andre. De resterende 6 % vurderer, at 3 ud af 4 beboerne oplever denne glæde ved deltagelse i dansesessionerne (se tabel i bilag). Ved gennemgang af 11 elektroniske logbøger indgår ord som glad, smil, sjov, grin, kærlig, stemning og omsorg i alt 14 gange. Den hyppige brug af disse ord understreger, at Erindringsdans sætter scenen for god stemning og masser af glæde og latter (se diagram 6 i bilag). Det er bemærkelsesværdigt, at beboernes glæde ved at deltage i Erindringsdans har en afsmittende effekt på alle dem omkring dem; altså både instruktørerne, deres kollegaer og lederne, samt de frivillige og pårørende. Instruktørerne fortæller, at deltagernes smil giver dem energi til at fortsætte dansen, også de dage hvor de er trætte, og der er travlt på afdelingen. Nogle instruktører og deres kollegaer fortæller også til fokusgruppen, at de oplever Erindringsdans som en kærkommen pause i de mere vanlige opgaver, de ellers løser på arbejdet. I fokusgruppen med lederne er der også mange fortællinger om de smil og gode stunder, lederne har haft og observeret i forbindelse med Erindringsdans. En leder fortalte, at hun var meget tilfreds med at kunne vise en pårørende, hvor glad hans kone var, når hun dansede Erindringsdans. Fotos fra Erindringsdans sessionerne viste nemlig en helt anden glad og smilende en hustru, end han normalt oplevede, når han tog afsted fra plejecentret. På de plejecentre, der benytter frivillige til dansesessionerne, fortæller instruktørerne om, hvordan de har oplevet en øget tilstrømning af frivillige, der alle vil hjælpe med til dansen. Samtidig fortæller en instruktør, at hun i forbindelse med Erindringsdans ikke behøver at overbevise de frivillige om værdien af deres hjælp de fornemmer selv, at de gør en forskel. Også hos de pårørende har glæden en afsmittende effekt. Ifølge instruktørbesvarelserne udtrykker mere end halvdelen af de pårørende, der deltog i dansen, en spontan glæde ved at deltage og ved igen at mærke nærhed med deres forælder eller ægtefælle (se tabel 4 i bilag). Det fremgår af logbøgerne, at det samvær, der opstår i familierne, når de danser, gør stort indtryk på instruktørerne. Nogle instruktører oplever større motivation for dansen og en øget aktivitet Vores beboere har stor glæde af dansen, og der er sket en mærkbar udvikling ved den enkelte beboer, nogle synger nu med på sangene, og de er begyndt at byde hinanden op. Det er tydeligt, at de nyder dansestunderne, og alle er mere glade - Instruktør Hvis man gør noget godt for min mand, så gør man også noget godt for mig - Pårørende på dansegulvet, når den pårørende deltager i dansen. Samtidig beskrives det, at deltagelse af pårørende er medvirkende til at give ro og tryghed hos beboeren. Disse observationer har givet anledning til at opfordre flere pårørende til at deltage i Erindringsdans. Noget tyder på, at det kan have en negativ afsmittende effekt, hvis instruktørerne og deres kollegaer en dag ikke har energi til at skabe positive og glade rammer omkring dansen, som beboerne responderer så godt på. En instruktør skriver i logbogen, at vedkommende den pågældende dag tydeligt kunne mærke på stemningen, at kollegaerne var matte i det og kun deltog i dansen, fordi de var det påtvunget. Omvendt er det ligeledes ses tendens til, at hvis instruktør og deres kollegaer ikke lægger energi i at skabe de positive og glade rammer om dansen, har det en negativ afsmittende effekt på beboerne, og dansen kan let gå i stå. 5

7 ERINDRINGSDANS ER MENINGSSKABENDE OG VIRKER POSITIVT SOCIALT STIMULERENDE En af de ting instruktører, kollegaer og ledere fremhæver er, at det at danse med en beboer med demens skaber en ny, ligeværdig relation. Som citatet viser, oplever instruktøren, at dansen skaber et anderledes, intimt rum for samvær og dermed bryder den typisk meget praktisk orienterede hverdag. Den nye rum for samvær skyldes formodentlig den stemning, der præger dansesessionerne. Genkendelig musik, personalet i privat tøj og beboerne, der gør lidt ekstra ud af sig selv, skaber en meningsfuld stemning, hvor der er plads til at erindre, mindes og genkende glemte øjeblikke. I online logbøgerne indgår ord som musik, tøj, byde op, synge, hinanden samt genkende 87 gange. Dette tyder på, at den meningsfulde stemning er noget, som fylder hos instruktørerne umiddelbart efter dansesessionerne (se diagram 7 i bilag). I fokusgruppen med instruktørerne fylder snakken om det fælles tredje meget. At være fælles og ligeværdige om dansen som aktivitet skaber grundlag for en ny relation. En instruktør fortæller i fokusgruppen, at når hun havde danset til en sang med en beboer, blev det lynhurtigt deres sang, som de så også skulle danse til sammen næste gang den kom på. Dansen vækker også minderne hos mange af beboerne. 50 % af instruktørerne vurderer, at samtlige beboere oplever dansen som meningsfuldt i kraft af, at de fortæller historier fra deres barn- og ungdom, som de måske ikke har fortalt før. 30 % af instruktørerne oplever, at dette gælder for 3 ud af 4 beboere (se tabel i bilag). Også beboerne imellem danner dansen grundlag for positiv social stimulation. Beboerne genkender aktiviteten i løbet af dansesessionerne. De begynder at byde hinanden op til dans eller tale sammen, mens de sidder og kigger på. En aftenvagt, som deltog i fokusgruppen, fortæller, at hun tydeligt kan mærke på beboerne, at de er mindre intrigante end normalt, når de har været til dans. Hun forklarer, at beboerne til dagligt går så meget op og ned af hinanden, at de godt kan hakke lidt på hinanden. Når de har danset Erindringsdans den pågældende dag, bliver det derimod lettere at skabe en fællesskabsstemning, og de snakker sammen om, hvem der har danset med hvem osv. I logbøgerne beskriver instruktørerne desuden, at beboerne efterspørger dansen i mellem de enkelte dansesessioner. På lignende vis siger de pårørende, at det har været rart at lære beboere og personale fra andre afdelinger at kende. Samme tendens opleves også af instruktørerne, hvor 84 % svarer, at mindst ¾ af de pårørende giver spontant udtryk for glæde ved at være sammen med personalet på en ny måde (se tabel 4 i bilag). ERINDRINGSDANS FORBEDRER FYSISK OG PSYKISK TILSTAND Instruktørerne observerer, at deltagelse i Erindringsdans har en positiv indvirkning på beboernes fysiske og psykiske tilstand. Dette fremgår af både logbøger, spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. Næsten samtlige instruktører vurderer i spørgeskemaet, at mindst ¾ af beboerne oplever Erindringsdans som en positiv psykisk tilstand, der gør dem mere rolige, afslappede og mindre opfarende (se tabel i bilag). En plejecenterleder fortæller, hvordan gangen om aftenen efter afdansningsballet er helt øde, fordi beboerne er så trætte. En instruktør Beboerne er vant til, at når vi henvender os til dem, så er det praktiske ting, de skal tage stilling til eller få ordnet. Og hvor sjovt er det? Men jeg tror også, at det er det, med at du har haft dem oppe i favnen. Deres privatsfære og vores egen bliver brudt - Instruktør Beboerne tør tage chancer og være på gulvet uden personale. De tager initiativ til både selv at komme på gulvet og invitere hinanden op. Det er fantastisk, hvordan beboerne udvikler sig - Instruktør, logbog efter 6. dansesession fortæller til fokusgruppen, at en mand, der normalt er meget udadreagerende er blevet mere afslappet til dans. 6

8 Ligeledes observerer instruktørerne, at der sker en udvikling hos beboerne i, hvad de er i stand til rent fysisk: urolige beboere bliver rolige, usikre beboere får øget selvsikkerhed, passive beboere bliver aktive, mens beboere som isolerer sig bliver socialt aktive. Beboere, som umiddelbart ikke har lyst til at danse, viser efterhånden interesse i dansen. Nogle steder beskrives det, at beboerne ikke er til at stoppe, og til fokusgruppen fortæller en instruktør om en kvindelig beboer, der normalt sover lur efter hvert måltid, nu sidder og venter spændt på, hvornår hun skal danse igen. Personalet har også registreret en kognitivt udvikling hos beboerne. Nogle beboere, der har mistet sproget eller har svært ved at udtrykke sig, synger med på melodierne, hvilket citatet til venstre er et eksempel på. Instruktørernes refleksioner og indtryk fra online logbøgerne peger desuden på, at de oplever en fysisk og psykisk udvikling hos nogle af beboerne ved deltagelse i dansen. Ord som udvikling, mimik, rolig, rejse (sig), stå (op), sprog og aktiv indgår således 41 gange i 11 logbøger (se diagram 8 i bilag). OPLEVEDE UDFORDRINGER I FORHOLD TIL FORANKRING Kollegial opbakning En af de større udfordringer ved forankring af Erindringsdans er at få kollegaerne engageret, hvilket fremgår af både logbøger, spørgeskemaer og interview. Instruktørerne erfarer, at nogle kollegaer går til og fra dansen, hvilket virker forstyrrende for deltagerne og skaber uro. Andre kollegaer møder ikke til tiden, men kommer dryssende til dansen. Nogle bistår ikke med at følge beboerne til dansen hvilket indebær, at personen slet ikke kommer. Ligeledes erfarer instruktørerne, at kollegaerne ikke hjælper beboeren med at være klar i god tid, fx ift. at have dansesko på i stedet for morgensko, eller blive hjulpet til at se pæn ud til dansen. I logbøgerne giver instruktørerne udtryk for, at der typisk er kollegial deltagelse i dansen fra plejegruppen, men det sjældnere er ergo- eller fysioterapeuter. I denne faggruppe beskrives det med, at ergo- og fysioterapeuter stikker hovedet ind og deltager 15 minutter, for derefter at forlade dansen igen. På få centre beskriver instruktørerne, at de står alene om at gennemføre en dansesession. Det beskrives som en stor opgave, hvor udfaldet af dansen ses på kvaliteten af sessionen. En af årsagerne til, at instruktørerne kan have svært ved at motivere kollegaerne til at deltage i Erindringsdans, kan være at nogle af kollegaerne oplever dansen som lidt grænseoverskridende, og at de føler sig utrygge ved det anderledes, intime samvær med beboerne. Instruktørerne har alle været på kursus, hvor de har fået grundig indføring i Erindringsdanskonceptet, og de har afprøvet dansen under supervision af underviseren. Denne mulighed har kollegaerne ikke, der i stedet skal guides af instruktørerne selv. Dette sker blandt andet via informationsmødet, som 60 % af instruktørerne oplevede udfordringer ved, i forhold til at skulle undervise deres kollegaer. Det kan resultere i, at flere kollegaer bliver tilbageholdende ift. deltagelse i dansen i hvert fald i første omgang. Jeg havde en beboer, hvis kone der var med. Jeg spurgte konen, om jeg måtte danse med ham. Og han fløjtede med til melodien, mens jeg sang. Og pludseligt så sang han også, og han er altså en af dem, der har svært ved at finde sproget! Han kunne næsten huske det udenad. Det var simpelthen sådan en fed oplevelse -Plejecenterleder Jeg tænkte da også først: Skal jeg ud og danse med en frontallaps dement Jeg tænkte det, men jeg sagde det ikke til nogen. Og der var INTET med ham. Han er meget værre i hverdagen, end han er til dansen - Kollega Til fokusgruppeinterviewet fortalte en kollega, at hun til at starte med også havde haft betænkelighed ved at deltage, som citatet viser. 7

9 Opbakning fra lederne Visse steder har det været svært for instruktørerne at få ledelsens opbakning til iværksættelsen af Erindringsdans. Et sted blev informationsmødet kun afholdt i fem minutter i forbindelse med et personalemøde. Erfaringen fra flere centre peger på, at hvis plejecenterlederen og/eller afdelingslederen er med til afholdelsen af informationsmødet for kollegaer, beboere og evt. pårørende og frivillige, er der større opbakning og fremmøde til arrangementet. Hvis lederen endda deltager i en eller flere dansesessioner, er der tendens til at flere kollegaer også deltager. Det er samtidig vigtigt, at instruktørerne får formidlet over for lederen, at Erindringsdans kræver nogle ressourcer ift. at arrangere dansesessionerne. Lokalet skal måske klargøres, beboernes hentes, arrangementet skal annonceres alt imens de andre daglige aktiviteter og opgaver skal gennemføres. At få tid til det hele kræver prioriteringer, og det kan være en god idé at lægge dansesessionen på et tidspunkt på dagen, hvor der generelt er personale nok, eller at få lederen til at sørge for, at der er personale nok til netop denne aktivitet. Det kræver rigtig meget energi fra os, og du skal nå de samme ting derudover. Når jeg har holdt Erindringsdans, har jeg ikke fået frokost, jeg får ikke tisset eller noget at drikke. Og jeg er der som oftest tre kvarter længere for at nå at dokumentere - Instruktør Rammerne for dansesessionen Stort set alle instruktører beskriver i logbøgerne betydningen af de fysiske rammerne for Erindringsdans. Det pointeres, at stolenes placering skal tilpasses til antallet af deltagere, og for meget eller for lidt plads mellem stolene, har det stor indflydelse på, hvor meget der danses. Instruktørerne giver udtryk for betydning af at deltagerne kan sanse hinanden rent fysisk og ikke må sidde for langt væk fra hinanden. Nogle instruktører har erfaret, at den fysiske placering af dansen har en afsmittende effekt på at lokke flere til. Fra at afholde dansen i et lukket lokale til et åbent lokale i en forhal, fik man en fordobling af deltagere, ligesom de pårørende, der ankom herfra, fik lyst til at deltage i dansen. Tidspunktet for dansen har flere instruktører også bemærket har betydning for hvordan afviklingen af dansen sker. Instruktørerne beskriver at meddelelse om tidspunkt og datoer for danesessionerne skal gives i god tid, så kollegaer, pårørende og frivillige kan planlægge øvrige aktiviteter fx frisør, fodpleje mm. uden for dansesessionerne. Pårørende og frivillige der er på arbejdsmarkedet har vanskeligt ved at deltage i Erindringsdans, når det afholdes i formiddagstimerne. Generelt er der afsat en time til hver dansesession nogle steder danses spontant lidt længere andre steder afsættes ¾ time. Endelig beskrives i logbøgerne at længden af dansen afhænger af antal beboere og kollegaer/frivillige. Vi har skrevet ud til vores kollegaer og opfordret dem til at deltage i dansen. Det har givet nogle snakke om bl.a. dagen vi danser på. Flere af vores kollegaer synes at torsdag formiddag i forvejen er en presset dag. Så når vi har danset de 8 dansesessioner på torsdage, så vil vi prøve at finde en anden formiddag, hvor der er mere luft i dagsprogrammet. Tidspunktet kl. 11 synes flere er OK, da beboerne er friske der og det giver en fin overgang til frokosten. - Instruktør I forhold til forplejning i forbindelse med dansesessionerne erfarer nogle instruktører, at dansen stopper, hvis dette tilbydes midt i dansesessionen. Andre giver udtryk for det modsatte. Generelt serveres kolde drikke og kun sjældent mad. Instruktørerne beskriver entydigt, at Erindringsdans CD en er et vigtigt element i dansen. Deltagere viser glæde, smiler, bløder op, synger med mm. Nogle instruktører har afprøvet anden musik, som fx levende band, harmonikaspil eller andre musikgenrer. Instruktørerne beskriver her, at der danses rigtig meget, også når der spilles rask musik. På nogle centre har det været nødvendigt at indkøbe nye musikanlæg, for at musikken kunne blive afspillet med et højere lydniveau. 8

10 Bilag Tabel Instruktørernes vurdering af hvor mange deltagere, der umiddelbart efter dansen... (Baseret på 45 besvarelser) 74% 51% 51% 40% 40% 33% 30% 30% 6% 6% 1% 1% 18% 1% 9% 5% 5% % % % % 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0 Alle Ca. 3/4 Ca. 1/ Ca. 1/4 Ingen oplevede glæde (smiler, griner, har øjenkontakt)? oplevede oplevede Erindringsdans som Erindringsdans som en positiv psykisk positivt fysisk tilstand? (bliver rolige, stimulerende? (bliver afslappede, mindre bedre til at bevæge opfarende) sig, rejse sig fra stol, går uden rollator)? oplevede Erindringsdans som positivt socialt stimulerende? (henvender sig til andre, danser med andre)? har oplevet deltagelse i Erindringsdans som meningsfuldt (reflekterer over minder fra barn- og ungdom etc.)? Tabel 4 Instruktørernes vurdering af hvor mange af de pårørende, som umiddelbart efter dansen (Baseret på 43 besvarelser) 65% 51% 41% Alle Ca. 3/4 19% % % 1% 3% 6% 19% 5% 5% 5% 9% 16% Ca. 1/ Ca. 1/4 Ingen gav spontant udtryk for glæde ved at deltage? gav spontant udtryk for at igen at mærke nærhed med den demente partner/forælder?... gav spontant udtryk for glæde ved at være sammen med personalet på en anden måde? 9

11 Diagram 6 Ord, der indgår i online logbøger vedrørende Erindringsdans som glædesskabende (14 ord) Glæde Glad Smil Grin Sjov Kærlig Tryg Nyde Diagram 7 Ord, der indgår i online logbøger vedrørende Erindringsdans som meningsskabende (87 ord) 1 5 Musik Tøj Byde (op) Synge 13 6 Fødder Takt Hinanden Minder Genkende Diagram 8 Ord, der indgår i online logbøger vedrørende Erindringsdans som forbedrende fysisk og psykisk tilstand hos beboerne (41 ord) Aktiv 7 Faldtendens Mimik Rolig Udvikling Træt Sove Sprog 10

3 hovedbudskaber Erindringsdans Konference 13. september Gør Danmark Demensvenligt Demensvenner. Program

3 hovedbudskaber Erindringsdans Konference 13. september Gør Danmark Demensvenligt Demensvenner. Program Gør Danmark Demensvenligt 100.000 Demensvenner Erindringsdans Konference 13. september 2016 Projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 3 hovedbudskaber

Læs mere

Gode danseminder resultater fra Alzheimerforeningens projekt om Erindringsdans DemensDagene 2016

Gode danseminder resultater fra Alzheimerforeningens projekt om Erindringsdans DemensDagene 2016 Disposition Gode danseminder resultater fra Alzheimerforeningens projekt om Erindringsdans DemensDagene 2016 Baggrund Erindringsdans Metode Resultater Budskaber Ane Eckermann, Alzheimerforeningen eller

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Medarbejdere evaluering

Medarbejdere evaluering Teamleder fortæller Medarbejdere evaluering 96 % anvender den nye viden på arbejdspladsen Spørgeskema 3 mdr. efter undervisningsforløbet. Svarprocent 81,6 % Mange har været med til at nå hertil Baggrund

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Få succes med Erindringsdans. Inspirationshæfte til Erindringsdans-instruktører

Få succes med Erindringsdans. Inspirationshæfte til Erindringsdans-instruktører Få succes med Erindringsdans Inspirationshæfte til Erindringsdans-instruktører Indhold Velkommen til Erindringsdans... 2 Hvad er Erindringsdans?... 3 Hvorfor Erindringsdans?... 5 Hvordan foregår Erindringsdans?...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review:

Evaluering af projekt Touch and Play i MSB og MSO Projektleder: Cecilie Høegh Langvad 29.08.2015 Review: Review: Touch and Play er et tværmagistralt projekt mellem MSO og MSB. Touch and Play er et godt bud på et velfærdsteknologisk alternativ til traditionelle aktiviteter fordi den indeholder mulighed for

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Helhedstilbuddet Blindenetværket. Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104

Helhedstilbuddet Blindenetværket. Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104 Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104 NIVEAU 1 (Problemfri adfærd) Anni er rolig hun sidder stille, går roligt med, accepterer at have ble på og er tavs eller snakker, synger eller siger lyde. Anni

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter.

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter. Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/birkebo

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade.

Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Guide til at hjælpe mennesker med demens med at bade. Kilde: http://www.alz.org Oversat er Rikke Jensen www.rikkejensen.com Guide til bad med mennesker med demens At hjælpe mennesker med demens til at

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet 16. januar 2015 Tilsynsførende: Afdelingschef Lars Ravn Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere