Dagsorden Sekretariatsledelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Sekretariatsledelsen"

Transkript

1 Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts Visit Aalborg Kjellerups Torv Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsordenen Samarbejde med AAU REG LAB TEMA: Turisme Infrastruktur Kvalificeret arbejdskraft Erhvervsudvikling og jobskabelse Internationalt samarbejde Kommunikation Interessevaretagelse Business region-netværk i KL Årsregnskab og årsrapport Økonomistatus Program til kommende møder Orienteringspunkter Mødeplan 2016 Eventuelt

3 Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Dennis Jensen BRN Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Lisbeth Bilde Hjørring Kommune GÆSTER Bjarne E. Jensen REG LAB Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Peter Wilgaard Larsen Aalborg Universitet Marianne Gade Brønderslev Kommune AFBUD Morten Lemvigh Region Nordjylland Ole Bendix Hjørring Kommune Johan Norden Læsø Kommune

4 1. Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Godkender dagsordenen Dagsordenen er godkendt. 1

5 2. Samarbejde med AAU Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Hovedkonklusionerne sendes ud sammen med referatet. BRN har indgået et samarbejde med AAU-forskningsgruppen Crossing Organisational Boundaries (COB). Formålet er at tilvejebringe brugbar viden til videreudvikling af BRN som organisation for et partnerskab, der er med til at udvikle væksten i Nordjylland. Det er bl.a. viden om, hvordan BRN kan sikre fælles regionalt lederskab, være med til sikre økonomisk og bæredygtig vækst samt sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. På mødet i april 2015 drøftede sekretariatsledelsen første gang samarbejdet med COB. Sidenhen har Jørgen Basballe og Lisbeth Bilde haft kontakten til Aalborg Universitet. Samarbejdet har fokus på gensidig læring idet BRN understøtter generering af empiri ved at stille dokumenter, interviewrespondenter og observationer til rådighed og COB præsenterer og inddrager BRN i forskningsprojekternes fremdrift og resultater. De endelige forskningsresultater indgår i de strategiske diskussioner på BRNs strategiseminar i oktober Status er, at der er gennemført interviews med bestyrelsen og direktionen. På dagens møde deltager Peter Wilgaard Larsen med en kort præsentation af de umiddelbare læringspunkter fra interviewrunden.

6 3. REG LAB Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Kommunerne opfordres til at udpege en kontaktperson samt at opfordre relevante kollegaer til at melde sig til nyhedsbrev. Der opfordres til at benytte sig af de tilbud der findes i REG LAB. Noget af det der er aktuelt pt. er et netværk om udflytningen af statslige arbejdspladser. På seneste møde i bestyrelsen besluttede man at tegne et fælles BRN-medlemskab af REG LAB. På seneste møde i sekretariatsledelsen besluttede man at invitere REG LAB til et af de kommende møder i sekretariatsledelsen. Direktør Bjarne E. Jensen deltager på dagens møde med en kort præsentation af REG LAB og de muligheder, vi har gennem medlemskabet. Herefter vil der være mulighed for at drøfte forslag og ønsker fra BRN. Yderligere information Om REG LAB Årskonference 2016 Nyhedsbrev RADAR

7 TURISME 4. TEMA: Turisme Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: giver input til temadrøftelsens indhold drøfter projektforslaget Udvikling af turismens SMV er Sekretariatsledelsen anbefaler temadrøftelsen, og at der arbejdes videre med projektforslaget Udvikling af turismens SMV er Lise-Lotte Stigsager tager kontakt til Randi Ib, der er ny ansvarlig i Erhvervsforum. BRNs bestyrelsesmøde den 8. april indledes med en temadrøftelse af turisme som indsatsområde. Det foreløbige program for drøftelsen er: Kort status på indsatsområdet Præsentation af handlingskatalog Drøftelse af initiativet Udvikling af turismens SMV ere Kort Præsentation af turismestrategier o Nordjysk turisme ved Destination Nordjylland o Strategi for møde og erhvervsturisme samt strategi for storbyturisme ved VisitAalborg Drøftelse af interessevaretagelse inden for nordjysk turisme Handlingskatalog: Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft har, i tæt samarbejde med BRNs Erhvervsforum, igangsat en proces for at definere de strategiske indsatser indenfor nordjysk turisme, som bør bæres ind i BRN. Arbejdet hermed har taget udgangspunkt i den nationale inddeling i kyst- og naturturisme, storbyturisme og mødeturisme, herunder de gældende strategier på områderne og de aktuelle udfordringer, der skitseres heri. Indsatserne er samlet i et handlingskatalog, som fortsat er under udarbejdelse. Handlingskataloget ligger klar til direktionsmødet den 1. april 2016.

8 TURISME 4. TEMA: Turisme Udvikling af turismens SMV ere: Et af de konkrete initiativer som tovholdergruppen har arbejdet på, er en styrket rådgivning af SMV erne indenfor nordjysk turisme. Initiativet er affødt af et oplæg fra erhvervsforum samt en erkendelse af, at der er behov for et tættere samarbejde mellem turismefremme- og erhvervsfremmeindsatsen. Det vurderes at det eksisterende erhvervsfremmesystem mangler en indsats til at understøtte de små virksomheder, som udgør en stor del af den nordjyske turismeindustri. Tovholdergruppen har inviteret Væksthus Nordjylland og de nordjyske erhvervschefer NES til at drøfte problemstillingen, og der er efterfølgende blevet nedsat en arbejdsgruppe til at videreudvikle initiativet. Arbejdsgruppen har deltagelse af Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme, EU-kontoret og NES. Et konkret projektforslag blev præsenteret på tovholdergruppemødet den 2. marts og godkendt til videre behandling i BRN. Af bilag 4.a fremgår et kort projektresumé samt arbejdsgruppens oplæg. Det anbefales at projektforslaget godkendes til videre udvikling i arbejdsgruppen samt i tovholdergruppen for turisme. Interessevaretagelse inden for nordjysk turisme: Det foreslås, at der blandt andet arbejdes med: Fælles destinationsudvikling - international destinationsbranding markedsføring Nordjysk indflydelse via Vestkystpartnerskabet herunder markedsføring og outdoor turisme ift. kystturisme Fremme det nordjyske turismeprodukt nationalt og internationalt Virksomhedsudvikling af turismevirksomhederne særligt fokus pt. på mikrovirksomhederne Positionering af Aalborg Lufthavn og Nordjylland ift. den kommende luftfartspolitiske strategi.

9 INFRASTUKTUR 5. Infrastruktur Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været holdt ét møde med interesserede medlemmer af Erhvervsforum. Morten Lemvigh tager kontakt til Franz Cuculiza, som er ansvarlig for indsatsområdet i Erhvervsforum. Rapporten Growing Smart Cities in Denmark blev omdelt. Heri anbefales, at kommunerne/region arbejder endnu mere sammen om mulighederne inden for Smart City / Smart Region. Tovholdergruppen tager dette op til drøftelse. Beslutningspakke på fælles mastepolitik og politik for gravetilladelser er sendt til direktionen d. 15. marts Deadline for behandling er udgangen af maj Arrangement i Jammerbugt Kommuner viste, at projektet har skabt muligheder for nye dialoger med udbyderne lokalt. Dette drøftes på møde i sekretariatsledelsen d , hvor Thomas Kampmann inviteres. Forslag til den nationale bredbåndspulje Forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd er sendt i høring i Regionerne. Region Nordjylland har indsamlet input til høringssvar fra BRN partnerne. Big Data konferencen afholdes den 16. juni Morten Lemvig giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer.

10 INFRASTUKTUR 5. Infrastruktur Vækst og udvikling i hele Danmark: I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af regeringens vækstplan på mødet den 5. februar 2016, planlægger tovholdergruppen for infrastruktur at arbejde videre med, hvilke initiativer inden for strategisk infrastruktur, der kan igangsættes for at understøtte vækstplanen. Morten Lemvigh præsenterer sine overvejelser Status - Bredbånd i Nordjylland: Bestyrelsen besluttede på mødet d. 5. februar 2016 at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne. Der udsendes en samlet pakke til parterne med forslag til sagsfremstillinger samt de to politikker inden påske. Projektet afsluttes med fremlæggelse af Business Case på møderække i maj/juni Fremkommelighedsprojekt: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og blev igangsat den 1. marts 2016 med et fælles møde for projektets partnere. Det forventes, at anbefalinger fra analysen vil ligge klar i juni Big data konference: Initiativet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar Konferencen vil blive afholdt i juni 2016, men den endelige dato og program er endnu ikke blevet fastlagt.

11 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 6. Kvalificeret arbejdskraft Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været en god dialog med interesserede medlemmer af Erhvervsforum over det sidste år. Ole Bendix tager kontakt til Søren Mattesen, som er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Tovholdergruppen vil fremadrettet have stor fokus på opkvalificering og udbud af faglært arbejdskraft, nu hvor de to store initiativer ift. højtuddannet arbejdskraft studiejobs og 500 nyuddannede i SMV erne er igangsat. Restfinansiering til 500 nyuddannede i SMV erne er fundet. BRN har fået tilbudt en plads i styregruppen for International House. Der sendes orienteringsmail rundt i sekretariatsledelsen. Ole Bendix giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer. Møde med erhvervsforum: Tovholdergruppen ønsker at sætte et særligt fokus i 2016 på adgang til faglært arbejdskraft. Der har blandt andet været planlagt en workshop i foråret 2016 med deltagelse af de væsentlige aktører på området, men da den samme aktørkreds deltager i fire oplandskonferencer i forbindelse med FremKom 3, så udskydes denne workshop til 2. halvår af I stedet holder tovholdergruppen et dialogmøde om adgang til faglært arbejdskraft med interesserede medlemmer Erhvervsforum den. maj for at udpege, hvor BRN kam gøre en forskel.

12 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 6. Kvalificeret arbejdskraft Status 500 nyuddannede i SMV erne: De to ansøgninger Vækst via Viden tilførsel af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning A) og Vækst via viden - målretning og motivation af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning B), som udgør projektet 500 nyuddannede i SMV ere, blev godkendt på Vækstforums møde den 8.marts Indstillingsudvalget havde anbefalet at reducere det ansøgte beløb på ansøgningen med 1.5 mio. kr. Samtidig havde projektet modtaget afslag på ansøgning om 3. mio. kr. fra Det Obelske Familiefond. Frem mod mødet i Vækstforum havde projektet således et samlet finansieringsunderskud på 4.5 mio. kr., men der er siden blevet arbejdet på, dels at reducere budgettet på ansøgning A, og dels at øge medfinansiering fra de ansøgende parter på både ansøgning A og B. Således er finansieringshullet reduceret til blot at omfatte ca kr. på ansøgning A. Godkendelse af ansøgning A er dog betinget af at de sidste kr. tilføres. Status nye studiejobs: Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune, er indtrådt i rollen som projektleder. Der er samtidig blevet etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af projektets forskellige interessenter, herunder kommuner, region, de videregående uddannelsesinstitutioner, de nordjyske erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland. Som led i synliggørelse af projektet, havde nye studiejobs en stand ved Karrieremessen i Gigantium den 8. marts Dette gav mulighed for at gøre de studerende opmærksomme på dels konkrete studiejobs og dels på initiativet om at skabe flere studiejobs i Nordjylland. Standen var bl.a. bemandet med nyuddannede, som kunne fortælle om konkrete erfaringer med studiejobs, og om de muligheder det har givet dem efterfølgende. Tilstedeværelsen førte blandt andet til en forsidehistorie om studiejobs i Nordjyske den 9. marts BRNs bestyrelse har afsat en ramme på til initiativet. Relevante aktiviteter beskrives til bestyrelsesmødet i juni. Status - International House North Denmark: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og havde formel åbning den 9. februar, hvor Ulla Astman og Thomas Kastrup Larsen holdt oplæg, blandt andet om initiativets regionale perspektiv med afsæt i BRN.

13 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter de foreslåede dagsordener Tager status fra tovholdergruppen til efterretning Anders Stryhn tager kontakt til Poul Knudsgaard, der er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet: afventer status på ansøgning om frikommuneforsøg på området. Tovholdergruppen har drøftet vigtigheden af, at de BRN-støttede klyngeinitiativer arbejder aktivt i hele regionen. De ansvarlige projektejere arbejder med oplæg, som drøftet på næste møde. Ny regional sundhedsplatform: Der er nedsat en styregruppe og holdt indledende møder. Arbejdet afsluttes efter sommer Der er ønske om, at NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling bliver synligt hos alle partnere. Sekretariatet indkalder til møde med NBE, hvor også betingelser i bevillinger fra hhv. Vækstforum og BRN skal drøftes. Det foreslås, at tovholdergruppen ser på behovet for fælles efteruddannelse for aktører i erhvervsfremmesystemet som en mulig indsats. Forslaget sættes på dagsordenen til tovholdergruppens møde dén 10. maj. Anders Stryhn giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Tovholdergruppen anbefaler, at BRN engagerer sig i indsatsten for integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked med særligt fokus på det erhvervsmæssige perspektiv. Erhvervsforum har samme emne på dagsordenen på møde d. 11. marts 2016.

14 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Øget regional tilstedeværelse Tovholdergruppen vurderer, at en række af de af de initiativer, som gøres regionale gennem BRN, bør styrke indsatsen for tilstedeværelse i hele regionen. Det gælder f.eks. klyngerne. BusinessBroen fremhæves som et godt eksempel på et initiativ, som har formået at komme ud i hele regionen. Møde med erhvervsforum Tovholdergruppen planlægger et møde relevante medlemmer af erhvervsforum i forbindelse med tovholdergruppemødet den 22. juni Status - BusinessBroen På BRNs bestyrelsesmøde den 18. september 2015 blev det besluttet, at projektet BusinessBroen medfinansieres kr. over en treårig periode. Projektet har yderligere søgt om medfinansiering hos vækstforum, men har efter længere tids dialog besluttet sig for at trække ansøgningen. Der blev orienteret herom på BRNs direktionsmøde den 29. januar 2016 og på bestyrelsesmødet den 5. februar, og det blev besluttet, at finansiering til BusinessBroen opretholdes som reservation indtil næste møde den 8. april. Sidenhen har parterne bag BusinessBroen besluttet, at udskyde behandlingen i BRN for ikke at forhaste processen. Den reviderede ansøgning til BRN vil blive behandlet på tovholdergruppemødet den 10. maj 2016, frem mod BRNs bestyrelsesmøde den 10. juni Status - Regional sundhedsplatform Der er igangsat en proces for at konsolidere den nordjyske erhvervsfremmeindsats inden for sundheds- og velfærdsteknologi, med henblik på at etablere en samlet regional sundhedsplatform. Region Nordjylland er ansvarlig for processen. Morten Lemvigh giver en kort status. Status Qualify Innovation i produktionsvirksomheder På BRNs bestyrelsesmøde den 5. februar 2016 blev det besluttet, at projektet Qualify medfinansieres med kr. i Den 8. januar 2016 blev der indsendt en ansøgning til Vækstforum (VF) på kr. til et forprojekt, som blev godkendt på indstillingsudvalgsmødet den 16. februar Projektet blev igangsat 1. marts 2016.

15 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Drøfter projektbeskrivelsen for Fundraisingkonferenece med henblik på godkendelse i bestyrelsen Kommunerunde 2 opfølgning på kommunerunde 1 om emner for mulige internationale projekter hos partnerne - gennemføres i øjeblikket. Der sendes mail til sekretariatsledelsen med oplysninger om kontaktpersoner. Der planlægges genbesøg fra Business Region Göteborg i Nordjylland og besøg i Bruxelles med særligt fokus på energiområdet Der starter 2 nye fundraisere på EU-kontoret i Bruxelles pr. 1. april BRN-sekretariatet deltager i startmøder for at sætte fælles rammer for fremadrettet samarbejde. Der tages afsæt i de fokusområder, som bestyrelsen prioriterede på bestyrelsesmødet i november Forslaget Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland blev indstillet positivt til direktion og bestyrelse med medfinanisering på kr.

16 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Jørgen Basballe giver status på arbejdet. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer Northern Connections Bestyrelsen blev på mødet d. 5. februar 2016 efter ønske på forudgående møde orienteret om Nordjyllands og Aalborgs samarbejde med Hamborg. Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgningen Northen Connections til INTERREG Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Belgien og Skotland. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om dette tidligere. Projektet er godkendt som expression of interest af Nordsø-programmets styrekomite 10. november Ansøgningsfrist for indsendelse af endeligt projektforslag er 16. marts Forventet projektstart november 2016 (da projekter først behandles på møde i styrekomiteen i september 2016). Bestyrelsen godkendte på mødet d. 5. februar 2016 at afsætte en ramme på op til over 3½ år fra november 2016 til projektet. Alle kommuner og Regionen vil få mulighed for at formulere forslag til Living Labs i projektet. Dette vil blive drøftet på et senere møde i sekretariatsledelse mv.

17 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Fundraisingkonference: Initiativet blev behandlet på sekretariatsledelsesmødet den 15. januar 2016 og det blev besluttet, at projektet havde behov for yderligere revision. Det blev blandt andet foreslået, at: konferencen med fordel kan afgrænses til kun at omfatte offentlige organisationer. Samtidigt er det vigtigt at skitseres en klar proces for opfølgningen efter fundraisingkonferencen og herunder, hvorledes NDEU medvirker til at facilitere de projekter, der opstår deraf. Projektet er efterfølgende behandlet på tovholdergruppemødet for internationalt samarbejde den 10. februar. Gruppen vurderer, at konferencen med fordel kan have deltagelse af både offentlige virksomheder, private virksomheder og vidensinstitutioner, da konferencen i lige så høj grad har til formål at skabe et match mellem disse aktører, som den handler om at afdække fundingmuligheder. Tovholdergruppens øvrige kommentarer var: at der skal sikres den rette repræsentation på konferencen, så de relationer der etableres på konferencen, også kan føre til konkret handling. Et forslag er, at 1/3 af pladserne på konferencen kunne allokeres til aktører fra henholdvis den offentlige sektor, private virksomheder og vidensinstitutioner. at de tre workshop kunne tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som er blevet afdækket gennem EU-kontorets kommunerunder. Derved øges sandsynligheden for, at konferencen kan føre til etablering af konkrete samarbejdsrelationer. at projektbeskrivelsen skal blive endnu skarpere på processen efter fundraisingkonferencen, herunder hvordan de match, der skabes på konferencen, fastholdes og udvikles med hjælp fra EU-kontoret. at økonomien bør genovervejes, da estimatet vurderes at være højt sat. Det foreslås blandt andet, at konferencen kunne afholdes hos en af partnerne i BRN. at konferencen kunne gives et mere retvisende navn, når fokus i højere grad er på samskabelse, matchmaking, og OPI, og hvor fundraising rettere er midlet hertil Ved udsendelse af dagsorden til dagens møde er den reviderede projektbeskrivelse fortsat til kommentering hos tovholdergruppen. Den vil blive eftersendt som bilag senest tirsdag den 15. marts.

18 9. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Sekretariatsledelsen: Godkender formidlingstaktik Tager orienteringen om presseomtalte for møderække 2 til efterretning Drøfter program for Folkemødet med henblik på videre behandling i direktion og bestyrelse Drøfter oplæg vedrørende kick-off 2.0 med henblik på videre behandling i direktion og bestyrelse Drøfter BRN summary med henblik på godkendelse Sekretariatsledelsen godkender formidlingstaktik og tager orienteringen om presseomtale for møderække 2 til efterretning. summary ok, folkemødet senere i dag, kick off 2.0: anvendelse af reg lab, alternativt navn, fremadrettet, revideret oplæg til direktionen, Kommunikationsgruppen har i forlængelse af bestyrelsens ønske om at være mere dagsordenssættende sat større fokus på at opnå synlighed om BRNs arbejde på diverse medier. I forlængelse heraf har kommunikationsgruppen udarbejdet en formidlingstaktik, som giver overblik over, hvordan kommunikationsgruppen understøtte den dagsordenssættende taktik i BRN gennem konkrete fortællinger i pressen og på egne platforme. Formidlingstaktikken fremgår af bilagene. Presse I forbindelse med møderække 2 anbefaler kommunikationsgruppen, at der køres presse på følgende historie(r): INCOMING Nordjylland Decentralt uddannelsesudbud Fælles mastepolitik og gravetilladelse Folkemødet Arbejdsgruppen for den fælles nordjyske stand på Folkemødet har udarbejdet et principprogram til godkendelse. Der tages kontakt til nordjyske politikere vedrørende bemanding af paneldeltagere mm. Programmet er udarbejdet i samarbejde med PR-bureaet Lead Agency. Programmet ses i bilagene. Kick-off 2.0 Kommunikationsgruppen har drøftet afholdelse af kick-off 2.0 i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 17 november 2016 og anbefaler det sekretariatsledelsen. Oplægget kan ses i bilagene. BRN summary Fremover forslås det, at BRN sekretariatet udarbejder et summary med aktuelle og relevante nyheder og status fra de aktiviteter, som finder sted i mellem møderækkerne i BRN. Første udkast til BRN summary ses i bilagene.

19 10. Interessevaretagelse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter konkrete tiltag for at understøtte BRNs dagsordenssættende rolle Drøfter aktuelle nationale dagsordener og herunder udkast til standpunktspapirer Drøfter hvordan BRN kan bidrage til den kommende Vækstpartnerskabsaftale Alle tovholdergrupper vil så vidt muligt i samarbejde med medlemmer af Erhvervsforum drøfte aktuelle nationale dagsordner på kommende møderunde, herunder foreslå særligt ansvarlige for relevante emner. Sekretariatsledelsen indstiller, at der udpeges medlemmer af direktionen, som er ansvarlige i forhold til relevante temaer (BRNs indsatsområder) samt aktuelle temaer (fx bredbånd, national turismestrategi, uddannelsesudbud). Medlem af direktionen vil sammen med relevant i Erhvervsforum og formand for tovholdergruppen kunne udgøre et beredskab, der hurtigt kan aktiveres. Der arbejdes aktuelt med anelyse af den samlede erhvervsfremmeindsats i Danmark. Det kan blive relevant med fælles interessevaretagelse. Der orienteres nærmere på mødet. Standpunktspapirer: papirer på turisme sendes til drøftelse i tovholdergruppen og kobling på arbejdet med ny national turismeindsats. Øvrige sendes til drøftelse i direktionen. Vækstpartnerskabsaftalen imellem regering og Vækstforum Nordjylland skal vedtages ved udgangen af Der arbejdes med 10 temaer, hvoraf nogle kunne være relevante af løfte i BRN. Dette er f.eks. foreslået i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser. Sekretariatsledelsen indstiller, at direktionen drøfter behovet for dette konkrete initiativ, inden der arbejdes videre med forslaget. Der var ikke bemærkninger til program for bestyrelsesmøde i København d. 9. september 2016.

20 10. Interessevaretagelse Med baggrund i beslutninger på hhv. direktionsmøde d. xx og bestyrelsesmøde d. xx følger den dagsordenssættende og interessevaretagende indsats i BRN følgende spor: Administrativ organisering af et dagsordenssættende beredskab Konkret indsats ift. udvalgte aktuelle nationale dagsordener Bestyrelsesmøder i København, aktuelt d. 9. september 2016 Bidrag til Vækstpartnerskabsaftale ml. regering og Vækstforum Organisering af dagsordenssættende beredskab Det er en stor opgave at følge med i aktuelle nationale dagsordener, som har særlig relevans for BRN. Det kan f.eks. være politikker og strategier under udarbejdelse, lovforslag i proces og arbejde med kriterier for puljer og andre instrumenter for ressourcetildeling. En model til at håndtere dette kunne være udpegning af ansvarlige for særlige emner eller temaer f.eks. således: Sekretariatet inkl. andre relevante medarbejdere i kommuner / Region: har ansvar for vedvarende beredskab, arbejdet forankres i tovholdergrupperne med navngivne ansvarlige for emner eller temaer. Tovholder på emne/område ift. øvrige involverede. Erhvervsforum: fra sag til sag arbejdes tæt sammen med relevante medlemmer af Erhvervsforum, som evt. aktiverer andre erhvervsledere eller organisationer Direktion: navngivne ansvarlige for aktuelle emner eller temaer Relevante temaer kunne fint formuleres i sammenhæng med BRNs 5 indsatsområder, hvorimod emner har tænkes som aktuelle emner, der har særlig interesse i en kortere periode. Se nedenfor.

21 10. Interessevaretagelse Aktuelle nationale dagsordner Direktion og bestyrelse har besluttet, at følgende nationale dagsordner har særlig opmærksomhed i BRN i foråret 2016: Regeringens bredbåndspulje Ny national luftfartsstrategi Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte Ny national turismepolitik Infrastruktur: store anlægsinvesteringer Direktionen besluttede på sidste møde, at der skulle udarbejdes standpunktspapirer om Nordjyllands / BRNs standspunkter relateret for ovenstående emner. Disse er vedlagt som bilag. Der er desuden til sidste møde udarbejdet faktakort på baggrund af de fælles fortællinger om Nordjylland, som blev formuleret på bestyrelsens strategiseminar i oktober 15. Faktaarkene findes her. Trykte kort medbringes til mødet. Uddannelsesområdet BRN har sat samarbejde om uddannelse på dagsordenen med fokus på både et vækstperspektiv - match imellem udbud af kvalificeret arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel og et socialt perspektiv - risikoen for, at stadig flere unge ikke får en uddannelse pga. centraliseret udbud og stigende adgangskrav. Samarbejdet indledtes med et møde med alle de kompetencegivende uddannelser i Nordjylland d. 29. januar 2015 og fortsættes d. 15. april med møde med de nordjyske erhvervsskoler, som har en helt central rolle i forhold til begge ovenstående dagsordener. Formålet med mødet d er at få et fælles billede af status på området, at drøfte fælles udfordringer og udpege muligheder for fælles indsatser. Der er nedsat en ad hoc uddannelsesgruppe til at understøtte sekretariatet med opgaven. Gruppen består af Rikke Gundersen, Frederikshavn Kommune, Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune og Nanna Skovrup, Regionen. Vækstpartnerskabsaftale Der skal indgås ny vækstpartnerskabsaftale imellem regeringen og Vækstforum Nordjylland. Regionsrådsformanden har inviteret BRN til komme med indspil til aftalen. Morten Lemvigh redegør for status og muligheder.

22 10. Program for bestyrelsesmøde i Kbh d. 9. september 2016 Bestyrelsesmøde i København 9. september 2016 Bestyrelsesmøde 9. september afholdes i København med henblik på at mødes med relevante beslutningstagere om særligt vigtige dagsordener. Overvejelser om indhold i program er vedlagt til drøftelse. Det politiske niveau På det politiske niveau er det relevant at mødes med de ministre/ministerier, der har ansvaret for indsatsområder i BRN. Derudover kunne det være relevant at involvere de nordjyske folketingsmedlemmer. Konkrete bud på ministerier er: Erhvervs- og Vækstministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Transport- og Bygningsministeriet De nordjyske MF er Interesseorganisationer Der er allerede dialog med en række interesseorganisationer både på lokalt og nationalt plan. Såvel som for det politiske niveau gælder det, at konkrete projekter og indsatsområder definerer relevansen. Konkret kunne det overvejes at involvere medlemmer af Erhvervsforum i et møde DI Dansk Erhverv Dansk Byggeri Business region/konkrete aktiviteter En tredje kategori er relevante regionale erhvervsfremmeaktører i hovedstadsregionen: Greater Copenhagen Copenhagen Capacity International House

23 11. Business region-netværk i KL Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Udpeger 3 deltagere til business region-netværket under KL Sekretariatet er gennemgående i forhold til møderne i netværket. Der suppleres fra sekretariatsledelsen i forhold til det konkrete tema. Næste møde har deltagelse af Dennis Jensen, Tanja Christiansen og Anna Oosterhof. I efteråret 2015 inviterede KL til et nationalt netværk blandt de danske business regions. Formålet var at samle aktørerne samt at understøtte erfaringsudvekslingen mellem de forskellige business regions. Jørgen Basballe og Dennis Jensen deltog i det indledende møde i november Her blev det aftalt at fortsætte netværket. Der er nu indkaldt til det næste møde, der finder sted 8. maj 2016 i Odense. KL lægger op til at der etableres to netværk, hvoraf det første er genstand for dagens drøftelse. Et netværk med fokus på metodeudvikling og erfaringsudveksling med deltagelse af ledere og medarbejdere fra business region sekretariater samt de deltagende kommuner og KL (se vedhæftede kommissorium) Et mindre antal møder med fokus på strategiske drøftelser, som udgangspunkt mens business regions er i en opstartsfase, med deltagelse af en kommunaldirektør fra hver business region samt KL s direktion På dagens møde drøftes repræsentationen til de kommende møder i netværket. Kommissoriet definerer ikke et fast deltagerantal. Sekretariatet foreslår, at der udpeges tre deltagere til deltagelse i netværket.

24 12. Årsregnskab og årsrapport Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter udkast til årsrapport og det reviderede projektkatalog Tager orientering vedr. årsregnskab til efterretning Sekretariatsledelsen sender evt. kommentarer til årsrapport og projektkatalog skriftligt til sekretariatet. Sekretariatsledelsen tager orienteringen vedr. årsregnskab til efterretning. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen udarbejdes en årsrapport. På seneste møde blev strukturen godkendt. Med dagsordenen til dagens møde udsendes sekretariatets bud på årsrapporten. Indholdet består bl.a. af bidrag fra tovholdergrupperne og en række projektcases. Udover årsrapporten udgives et revideret projektkatalog. Dette er ligeledes vedlagt. Årsregnskab 2015 Årsregnskabet er under udarbejdelse på nuværende tidspunkt. Tidsplanen er, at det udsendes til direktionen forud for mødet 1. april 2016 og godkendes af bestyrelsen på mødet 8. april 2016.

25 13. Økonomistatus Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager økonomistatus til efterretning Sekretariatsledelsen tager økonomistatus til efterretning. Økonomistatus er et fast punkt på møderne i sekretariatsledelsen. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler.

26 14. Program til møde for BRNs fælles sekretariat d. 20. maj 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter program til fællesmødet 20. maj 2016 Sekretariatsledelsen nåede ikke til punktet på dagens møde. Der udsendes et skriftligt forslag til sekretariatsledelsen som herefter kommenterer. Fællesmøde Som aftalt på seneste møde i sekretariatsledelsen afholdes der et fællesmøde mellem tovholdergrupperne i forbindelse med næste møde i sekretariatsledelsen. Mødet har foruden sekretariatsledelsen deltagelse af de fem tovholdergrupper, kommunikationsgruppen og analysegruppen. Formålet med mødet er at understøtte udviklingen af BRN. Temaer Temaer for mødet kunne være: Hvordan får vi tovholdergrupperne til at fungere endnu bedre? Hvordan kan vi sikre inddragelsen af Erhvervsforum? Hvordan arbejder vi mere dagsordenssættende? Hvordan håndterer vi relationerne til interessenterne? Form Skal drøftelserne ske i grupper (på tværs) eller i plenum? Facilitering/rammesætning Skal der indhentes eksterne bistand til facilitering og/eller indledende rammesætning? På dagens møde giver sekretariatsledelsen input til det konkrete program.

27 15. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Formændene fra tovholdergrupperne tager kontakt til det medlem af formandskabet der er ansvarlig for den pågældende gruppe. Formandskabet har fordelt sig på følgende måde. Erhvervsudvikling og jobskabelse: Kvalificeret arbejdskraft: Turisme: Infrastruktur: Internationalt samarbejde: Poul Knudsgaard Søren Mattesen Randi Ib Franz Cuculiza Randi Ib Sekretariatet og sekretariatsledelsen orienterer om relevant nyt. Erhvervsforum På seneste møde i Erhvervsforum drøftedes Erhvervsforums rolle. Fra disse drøftelser er der en række opmærksomhedspunkter til tovholdergrupperne. Inddragelse af Erhvervsforum i forhold til idegenerering Inddragelse af Erhvervsforum i planlægningen af dagsordner Kommunikation til medlemmerne af Erhvervsforum

28 16. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Følgende mødeplan er vedtaget for Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april 2016 Hotel Fårup 11. marts 2016 Frederikshavn maj 2016 Rebild 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 10. juni 2016 Regionshuset august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 København 26. August oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 4. november 2016

29 17. Eventuelt Intet til referat.

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder.

Destinationsselskabet skal have fokus på at håndtere turismeudfordringerne i Nordjylland og udnytte de særlige muligheder som Nordjylland besidder. Samarbejdsaftale 2015-2017 mellem Business Region North Denmark og Destinationsselskabet Nordjylland Nærværende aftale, som indgås mellem BRN og Destinationsselskabet Nordjylland, står Destinationsselskabet

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland Vækstforumformand Ulla Astman,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.16

Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Referat af bestyrelsesmøde nr.16 Onsdag d. 12. december 2012 kl. 12.00-16.00 på i mødelokalet Jord på Hotel Hilton, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup, København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 29. januar 2015 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring Praktiske oplysninger: Kl. 8.00-10.00 Mødets tema Ordinært møde Afbud/

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov

Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 26. september 2013, kl. 15.30-18.00 i mødelokale C i Ledelsessekretariatet, Viren 15, Vodskov Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen Rørbæk

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere