Dagsorden Sekretariatsledelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Sekretariatsledelsen"

Transkript

1 Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts Visit Aalborg Kjellerups Torv Aalborg

2 Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsordenen Samarbejde med AAU REG LAB TEMA: Turisme Infrastruktur Kvalificeret arbejdskraft Erhvervsudvikling og jobskabelse Internationalt samarbejde Kommunikation Interessevaretagelse Business region-netværk i KL Årsregnskab og årsrapport Økonomistatus Program til kommende møder Orienteringspunkter Mødeplan 2016 Eventuelt

3 Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Dennis Jensen BRN Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Lisbeth Bilde Hjørring Kommune GÆSTER Bjarne E. Jensen REG LAB Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Peter Wilgaard Larsen Aalborg Universitet Marianne Gade Brønderslev Kommune AFBUD Morten Lemvigh Region Nordjylland Ole Bendix Hjørring Kommune Johan Norden Læsø Kommune

4 1. Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen Godkender dagsordenen Dagsordenen er godkendt. 1

5 2. Samarbejde med AAU Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Hovedkonklusionerne sendes ud sammen med referatet. BRN har indgået et samarbejde med AAU-forskningsgruppen Crossing Organisational Boundaries (COB). Formålet er at tilvejebringe brugbar viden til videreudvikling af BRN som organisation for et partnerskab, der er med til at udvikle væksten i Nordjylland. Det er bl.a. viden om, hvordan BRN kan sikre fælles regionalt lederskab, være med til sikre økonomisk og bæredygtig vækst samt sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. På mødet i april 2015 drøftede sekretariatsledelsen første gang samarbejdet med COB. Sidenhen har Jørgen Basballe og Lisbeth Bilde haft kontakten til Aalborg Universitet. Samarbejdet har fokus på gensidig læring idet BRN understøtter generering af empiri ved at stille dokumenter, interviewrespondenter og observationer til rådighed og COB præsenterer og inddrager BRN i forskningsprojekternes fremdrift og resultater. De endelige forskningsresultater indgår i de strategiske diskussioner på BRNs strategiseminar i oktober Status er, at der er gennemført interviews med bestyrelsen og direktionen. På dagens møde deltager Peter Wilgaard Larsen med en kort præsentation af de umiddelbare læringspunkter fra interviewrunden.

6 3. REG LAB Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Kommunerne opfordres til at udpege en kontaktperson samt at opfordre relevante kollegaer til at melde sig til nyhedsbrev. Der opfordres til at benytte sig af de tilbud der findes i REG LAB. Noget af det der er aktuelt pt. er et netværk om udflytningen af statslige arbejdspladser. På seneste møde i bestyrelsen besluttede man at tegne et fælles BRN-medlemskab af REG LAB. På seneste møde i sekretariatsledelsen besluttede man at invitere REG LAB til et af de kommende møder i sekretariatsledelsen. Direktør Bjarne E. Jensen deltager på dagens møde med en kort præsentation af REG LAB og de muligheder, vi har gennem medlemskabet. Herefter vil der være mulighed for at drøfte forslag og ønsker fra BRN. Yderligere information Om REG LAB Årskonference 2016 Nyhedsbrev RADAR

7 TURISME 4. TEMA: Turisme Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: giver input til temadrøftelsens indhold drøfter projektforslaget Udvikling af turismens SMV er Sekretariatsledelsen anbefaler temadrøftelsen, og at der arbejdes videre med projektforslaget Udvikling af turismens SMV er Lise-Lotte Stigsager tager kontakt til Randi Ib, der er ny ansvarlig i Erhvervsforum. BRNs bestyrelsesmøde den 8. april indledes med en temadrøftelse af turisme som indsatsområde. Det foreløbige program for drøftelsen er: Kort status på indsatsområdet Præsentation af handlingskatalog Drøftelse af initiativet Udvikling af turismens SMV ere Kort Præsentation af turismestrategier o Nordjysk turisme ved Destination Nordjylland o Strategi for møde og erhvervsturisme samt strategi for storbyturisme ved VisitAalborg Drøftelse af interessevaretagelse inden for nordjysk turisme Handlingskatalog: Tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft har, i tæt samarbejde med BRNs Erhvervsforum, igangsat en proces for at definere de strategiske indsatser indenfor nordjysk turisme, som bør bæres ind i BRN. Arbejdet hermed har taget udgangspunkt i den nationale inddeling i kyst- og naturturisme, storbyturisme og mødeturisme, herunder de gældende strategier på områderne og de aktuelle udfordringer, der skitseres heri. Indsatserne er samlet i et handlingskatalog, som fortsat er under udarbejdelse. Handlingskataloget ligger klar til direktionsmødet den 1. april 2016.

8 TURISME 4. TEMA: Turisme Udvikling af turismens SMV ere: Et af de konkrete initiativer som tovholdergruppen har arbejdet på, er en styrket rådgivning af SMV erne indenfor nordjysk turisme. Initiativet er affødt af et oplæg fra erhvervsforum samt en erkendelse af, at der er behov for et tættere samarbejde mellem turismefremme- og erhvervsfremmeindsatsen. Det vurderes at det eksisterende erhvervsfremmesystem mangler en indsats til at understøtte de små virksomheder, som udgør en stor del af den nordjyske turismeindustri. Tovholdergruppen har inviteret Væksthus Nordjylland og de nordjyske erhvervschefer NES til at drøfte problemstillingen, og der er efterfølgende blevet nedsat en arbejdsgruppe til at videreudvikle initiativet. Arbejdsgruppen har deltagelse af Væksthus Nordjylland, VisitNordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme, EU-kontoret og NES. Et konkret projektforslag blev præsenteret på tovholdergruppemødet den 2. marts og godkendt til videre behandling i BRN. Af bilag 4.a fremgår et kort projektresumé samt arbejdsgruppens oplæg. Det anbefales at projektforslaget godkendes til videre udvikling i arbejdsgruppen samt i tovholdergruppen for turisme. Interessevaretagelse inden for nordjysk turisme: Det foreslås, at der blandt andet arbejdes med: Fælles destinationsudvikling - international destinationsbranding markedsføring Nordjysk indflydelse via Vestkystpartnerskabet herunder markedsføring og outdoor turisme ift. kystturisme Fremme det nordjyske turismeprodukt nationalt og internationalt Virksomhedsudvikling af turismevirksomhederne særligt fokus pt. på mikrovirksomhederne Positionering af Aalborg Lufthavn og Nordjylland ift. den kommende luftfartspolitiske strategi.

9 INFRASTUKTUR 5. Infrastruktur Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været holdt ét møde med interesserede medlemmer af Erhvervsforum. Morten Lemvigh tager kontakt til Franz Cuculiza, som er ansvarlig for indsatsområdet i Erhvervsforum. Rapporten Growing Smart Cities in Denmark blev omdelt. Heri anbefales, at kommunerne/region arbejder endnu mere sammen om mulighederne inden for Smart City / Smart Region. Tovholdergruppen tager dette op til drøftelse. Beslutningspakke på fælles mastepolitik og politik for gravetilladelser er sendt til direktionen d. 15. marts Deadline for behandling er udgangen af maj Arrangement i Jammerbugt Kommuner viste, at projektet har skabt muligheder for nye dialoger med udbyderne lokalt. Dette drøftes på møde i sekretariatsledelsen d , hvor Thomas Kampmann inviteres. Forslag til den nationale bredbåndspulje Forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd er sendt i høring i Regionerne. Region Nordjylland har indsamlet input til høringssvar fra BRN partnerne. Big Data konferencen afholdes den 16. juni Morten Lemvig giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer.

10 INFRASTUKTUR 5. Infrastruktur Vækst og udvikling i hele Danmark: I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af regeringens vækstplan på mødet den 5. februar 2016, planlægger tovholdergruppen for infrastruktur at arbejde videre med, hvilke initiativer inden for strategisk infrastruktur, der kan igangsættes for at understøtte vækstplanen. Morten Lemvigh præsenterer sine overvejelser Status - Bredbånd i Nordjylland: Bestyrelsen besluttede på mødet d. 5. februar 2016 at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne. Der udsendes en samlet pakke til parterne med forslag til sagsfremstillinger samt de to politikker inden påske. Projektet afsluttes med fremlæggelse af Business Case på møderække i maj/juni Fremkommelighedsprojekt: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og blev igangsat den 1. marts 2016 med et fælles møde for projektets partnere. Det forventes, at anbefalinger fra analysen vil ligge klar i juni Big data konference: Initiativet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar Konferencen vil blive afholdt i juni 2016, men den endelige dato og program er endnu ikke blevet fastlagt.

11 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 6. Kvalificeret arbejdskraft Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været en god dialog med interesserede medlemmer af Erhvervsforum over det sidste år. Ole Bendix tager kontakt til Søren Mattesen, som er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Tovholdergruppen vil fremadrettet have stor fokus på opkvalificering og udbud af faglært arbejdskraft, nu hvor de to store initiativer ift. højtuddannet arbejdskraft studiejobs og 500 nyuddannede i SMV erne er igangsat. Restfinansiering til 500 nyuddannede i SMV erne er fundet. BRN har fået tilbudt en plads i styregruppen for International House. Der sendes orienteringsmail rundt i sekretariatsledelsen. Ole Bendix giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer. Møde med erhvervsforum: Tovholdergruppen ønsker at sætte et særligt fokus i 2016 på adgang til faglært arbejdskraft. Der har blandt andet været planlagt en workshop i foråret 2016 med deltagelse af de væsentlige aktører på området, men da den samme aktørkreds deltager i fire oplandskonferencer i forbindelse med FremKom 3, så udskydes denne workshop til 2. halvår af I stedet holder tovholdergruppen et dialogmøde om adgang til faglært arbejdskraft med interesserede medlemmer Erhvervsforum den. maj for at udpege, hvor BRN kam gøre en forskel.

12 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 6. Kvalificeret arbejdskraft Status 500 nyuddannede i SMV erne: De to ansøgninger Vækst via Viden tilførsel af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning A) og Vækst via viden - målretning og motivation af højtuddannet arbejdskraft (ansøgning B), som udgør projektet 500 nyuddannede i SMV ere, blev godkendt på Vækstforums møde den 8.marts Indstillingsudvalget havde anbefalet at reducere det ansøgte beløb på ansøgningen med 1.5 mio. kr. Samtidig havde projektet modtaget afslag på ansøgning om 3. mio. kr. fra Det Obelske Familiefond. Frem mod mødet i Vækstforum havde projektet således et samlet finansieringsunderskud på 4.5 mio. kr., men der er siden blevet arbejdet på, dels at reducere budgettet på ansøgning A, og dels at øge medfinansiering fra de ansøgende parter på både ansøgning A og B. Således er finansieringshullet reduceret til blot at omfatte ca kr. på ansøgning A. Godkendelse af ansøgning A er dog betinget af at de sidste kr. tilføres. Status nye studiejobs: Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune, er indtrådt i rollen som projektleder. Der er samtidig blevet etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af projektets forskellige interessenter, herunder kommuner, region, de videregående uddannelsesinstitutioner, de nordjyske erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland. Som led i synliggørelse af projektet, havde nye studiejobs en stand ved Karrieremessen i Gigantium den 8. marts Dette gav mulighed for at gøre de studerende opmærksomme på dels konkrete studiejobs og dels på initiativet om at skabe flere studiejobs i Nordjylland. Standen var bl.a. bemandet med nyuddannede, som kunne fortælle om konkrete erfaringer med studiejobs, og om de muligheder det har givet dem efterfølgende. Tilstedeværelsen førte blandt andet til en forsidehistorie om studiejobs i Nordjyske den 9. marts BRNs bestyrelse har afsat en ramme på til initiativet. Relevante aktiviteter beskrives til bestyrelsesmødet i juni. Status - International House North Denmark: Projektet blev godkendt på bestyrelsesmødet den 5. februar 2016 og havde formel åbning den 9. februar, hvor Ulla Astman og Thomas Kastrup Larsen holdt oplæg, blandt andet om initiativets regionale perspektiv med afsæt i BRN.

13 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter de foreslåede dagsordener Tager status fra tovholdergruppen til efterretning Anders Stryhn tager kontakt til Poul Knudsgaard, der er ny ansvarlig i Erhvervsforum. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet: afventer status på ansøgning om frikommuneforsøg på området. Tovholdergruppen har drøftet vigtigheden af, at de BRN-støttede klyngeinitiativer arbejder aktivt i hele regionen. De ansvarlige projektejere arbejder med oplæg, som drøftet på næste møde. Ny regional sundhedsplatform: Der er nedsat en styregruppe og holdt indledende møder. Arbejdet afsluttes efter sommer Der er ønske om, at NBE Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling bliver synligt hos alle partnere. Sekretariatet indkalder til møde med NBE, hvor også betingelser i bevillinger fra hhv. Vækstforum og BRN skal drøftes. Det foreslås, at tovholdergruppen ser på behovet for fælles efteruddannelse for aktører i erhvervsfremmesystemet som en mulig indsats. Forslaget sættes på dagsordenen til tovholdergruppens møde dén 10. maj. Anders Stryhn giver status på arbejdet i tovholdergruppen. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer. Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Tovholdergruppen anbefaler, at BRN engagerer sig i indsatsten for integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked med særligt fokus på det erhvervsmæssige perspektiv. Erhvervsforum har samme emne på dagsordenen på møde d. 11. marts 2016.

14 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Øget regional tilstedeværelse Tovholdergruppen vurderer, at en række af de af de initiativer, som gøres regionale gennem BRN, bør styrke indsatsen for tilstedeværelse i hele regionen. Det gælder f.eks. klyngerne. BusinessBroen fremhæves som et godt eksempel på et initiativ, som har formået at komme ud i hele regionen. Møde med erhvervsforum Tovholdergruppen planlægger et møde relevante medlemmer af erhvervsforum i forbindelse med tovholdergruppemødet den 22. juni Status - BusinessBroen På BRNs bestyrelsesmøde den 18. september 2015 blev det besluttet, at projektet BusinessBroen medfinansieres kr. over en treårig periode. Projektet har yderligere søgt om medfinansiering hos vækstforum, men har efter længere tids dialog besluttet sig for at trække ansøgningen. Der blev orienteret herom på BRNs direktionsmøde den 29. januar 2016 og på bestyrelsesmødet den 5. februar, og det blev besluttet, at finansiering til BusinessBroen opretholdes som reservation indtil næste møde den 8. april. Sidenhen har parterne bag BusinessBroen besluttet, at udskyde behandlingen i BRN for ikke at forhaste processen. Den reviderede ansøgning til BRN vil blive behandlet på tovholdergruppemødet den 10. maj 2016, frem mod BRNs bestyrelsesmøde den 10. juni Status - Regional sundhedsplatform Der er igangsat en proces for at konsolidere den nordjyske erhvervsfremmeindsats inden for sundheds- og velfærdsteknologi, med henblik på at etablere en samlet regional sundhedsplatform. Region Nordjylland er ansvarlig for processen. Morten Lemvigh giver en kort status. Status Qualify Innovation i produktionsvirksomheder På BRNs bestyrelsesmøde den 5. februar 2016 blev det besluttet, at projektet Qualify medfinansieres med kr. i Den 8. januar 2016 blev der indsendt en ansøgning til Vækstforum (VF) på kr. til et forprojekt, som blev godkendt på indstillingsudvalgsmødet den 16. februar Projektet blev igangsat 1. marts 2016.

15 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter status fra tovholdergruppen Drøfter projektbeskrivelsen for Fundraisingkonferenece med henblik på godkendelse i bestyrelsen Kommunerunde 2 opfølgning på kommunerunde 1 om emner for mulige internationale projekter hos partnerne - gennemføres i øjeblikket. Der sendes mail til sekretariatsledelsen med oplysninger om kontaktpersoner. Der planlægges genbesøg fra Business Region Göteborg i Nordjylland og besøg i Bruxelles med særligt fokus på energiområdet Der starter 2 nye fundraisere på EU-kontoret i Bruxelles pr. 1. april BRN-sekretariatet deltager i startmøder for at sætte fælles rammer for fremadrettet samarbejde. Der tages afsæt i de fokusområder, som bestyrelsen prioriterede på bestyrelsesmødet i november Forslaget Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland blev indstillet positivt til direktion og bestyrelse med medfinanisering på kr.

16 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Jørgen Basballe giver status på arbejdet. I forbindelse med status berøres følgende emner: Aktuelle regionale eller nationale dagsordner eller initiativer: hvilke og hvordan bliver der / kan der arbejdes med dette Involvering af Erhvervsforum: hvordan er Erhvervsforum involveret og hvordan fungerer samarbejdet Hvilke initiativer drøftes aktuelt hvad er der på vej aktuel status fra igangsatte initiativer Northern Connections Bestyrelsen blev på mødet d. 5. februar 2016 efter ønske på forudgående møde orienteret om Nordjyllands og Aalborgs samarbejde med Hamborg. Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgningen Northen Connections til INTERREG Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Belgien og Skotland. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om dette tidligere. Projektet er godkendt som expression of interest af Nordsø-programmets styrekomite 10. november Ansøgningsfrist for indsendelse af endeligt projektforslag er 16. marts Forventet projektstart november 2016 (da projekter først behandles på møde i styrekomiteen i september 2016). Bestyrelsen godkendte på mødet d. 5. februar 2016 at afsætte en ramme på op til over 3½ år fra november 2016 til projektet. Alle kommuner og Regionen vil få mulighed for at formulere forslag til Living Labs i projektet. Dette vil blive drøftet på et senere møde i sekretariatsledelse mv.

17 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 8. Internationalt samarbejde Fundraisingkonference: Initiativet blev behandlet på sekretariatsledelsesmødet den 15. januar 2016 og det blev besluttet, at projektet havde behov for yderligere revision. Det blev blandt andet foreslået, at: konferencen med fordel kan afgrænses til kun at omfatte offentlige organisationer. Samtidigt er det vigtigt at skitseres en klar proces for opfølgningen efter fundraisingkonferencen og herunder, hvorledes NDEU medvirker til at facilitere de projekter, der opstår deraf. Projektet er efterfølgende behandlet på tovholdergruppemødet for internationalt samarbejde den 10. februar. Gruppen vurderer, at konferencen med fordel kan have deltagelse af både offentlige virksomheder, private virksomheder og vidensinstitutioner, da konferencen i lige så høj grad har til formål at skabe et match mellem disse aktører, som den handler om at afdække fundingmuligheder. Tovholdergruppens øvrige kommentarer var: at der skal sikres den rette repræsentation på konferencen, så de relationer der etableres på konferencen, også kan føre til konkret handling. Et forslag er, at 1/3 af pladserne på konferencen kunne allokeres til aktører fra henholdvis den offentlige sektor, private virksomheder og vidensinstitutioner. at de tre workshop kunne tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som er blevet afdækket gennem EU-kontorets kommunerunder. Derved øges sandsynligheden for, at konferencen kan føre til etablering af konkrete samarbejdsrelationer. at projektbeskrivelsen skal blive endnu skarpere på processen efter fundraisingkonferencen, herunder hvordan de match, der skabes på konferencen, fastholdes og udvikles med hjælp fra EU-kontoret. at økonomien bør genovervejes, da estimatet vurderes at være højt sat. Det foreslås blandt andet, at konferencen kunne afholdes hos en af partnerne i BRN. at konferencen kunne gives et mere retvisende navn, når fokus i højere grad er på samskabelse, matchmaking, og OPI, og hvor fundraising rettere er midlet hertil Ved udsendelse af dagsorden til dagens møde er den reviderede projektbeskrivelse fortsat til kommentering hos tovholdergruppen. Den vil blive eftersendt som bilag senest tirsdag den 15. marts.

18 9. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Sekretariatsledelsen: Godkender formidlingstaktik Tager orienteringen om presseomtalte for møderække 2 til efterretning Drøfter program for Folkemødet med henblik på videre behandling i direktion og bestyrelse Drøfter oplæg vedrørende kick-off 2.0 med henblik på videre behandling i direktion og bestyrelse Drøfter BRN summary med henblik på godkendelse Sekretariatsledelsen godkender formidlingstaktik og tager orienteringen om presseomtale for møderække 2 til efterretning. summary ok, folkemødet senere i dag, kick off 2.0: anvendelse af reg lab, alternativt navn, fremadrettet, revideret oplæg til direktionen, Kommunikationsgruppen har i forlængelse af bestyrelsens ønske om at være mere dagsordenssættende sat større fokus på at opnå synlighed om BRNs arbejde på diverse medier. I forlængelse heraf har kommunikationsgruppen udarbejdet en formidlingstaktik, som giver overblik over, hvordan kommunikationsgruppen understøtte den dagsordenssættende taktik i BRN gennem konkrete fortællinger i pressen og på egne platforme. Formidlingstaktikken fremgår af bilagene. Presse I forbindelse med møderække 2 anbefaler kommunikationsgruppen, at der køres presse på følgende historie(r): INCOMING Nordjylland Decentralt uddannelsesudbud Fælles mastepolitik og gravetilladelse Folkemødet Arbejdsgruppen for den fælles nordjyske stand på Folkemødet har udarbejdet et principprogram til godkendelse. Der tages kontakt til nordjyske politikere vedrørende bemanding af paneldeltagere mm. Programmet er udarbejdet i samarbejde med PR-bureaet Lead Agency. Programmet ses i bilagene. Kick-off 2.0 Kommunikationsgruppen har drøftet afholdelse af kick-off 2.0 i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 17 november 2016 og anbefaler det sekretariatsledelsen. Oplægget kan ses i bilagene. BRN summary Fremover forslås det, at BRN sekretariatet udarbejder et summary med aktuelle og relevante nyheder og status fra de aktiviteter, som finder sted i mellem møderækkerne i BRN. Første udkast til BRN summary ses i bilagene.

19 10. Interessevaretagelse Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter konkrete tiltag for at understøtte BRNs dagsordenssættende rolle Drøfter aktuelle nationale dagsordener og herunder udkast til standpunktspapirer Drøfter hvordan BRN kan bidrage til den kommende Vækstpartnerskabsaftale Alle tovholdergrupper vil så vidt muligt i samarbejde med medlemmer af Erhvervsforum drøfte aktuelle nationale dagsordner på kommende møderunde, herunder foreslå særligt ansvarlige for relevante emner. Sekretariatsledelsen indstiller, at der udpeges medlemmer af direktionen, som er ansvarlige i forhold til relevante temaer (BRNs indsatsområder) samt aktuelle temaer (fx bredbånd, national turismestrategi, uddannelsesudbud). Medlem af direktionen vil sammen med relevant i Erhvervsforum og formand for tovholdergruppen kunne udgøre et beredskab, der hurtigt kan aktiveres. Der arbejdes aktuelt med anelyse af den samlede erhvervsfremmeindsats i Danmark. Det kan blive relevant med fælles interessevaretagelse. Der orienteres nærmere på mødet. Standpunktspapirer: papirer på turisme sendes til drøftelse i tovholdergruppen og kobling på arbejdet med ny national turismeindsats. Øvrige sendes til drøftelse i direktionen. Vækstpartnerskabsaftalen imellem regering og Vækstforum Nordjylland skal vedtages ved udgangen af Der arbejdes med 10 temaer, hvoraf nogle kunne være relevante af løfte i BRN. Dette er f.eks. foreslået i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser. Sekretariatsledelsen indstiller, at direktionen drøfter behovet for dette konkrete initiativ, inden der arbejdes videre med forslaget. Der var ikke bemærkninger til program for bestyrelsesmøde i København d. 9. september 2016.

20 10. Interessevaretagelse Med baggrund i beslutninger på hhv. direktionsmøde d. xx og bestyrelsesmøde d. xx følger den dagsordenssættende og interessevaretagende indsats i BRN følgende spor: Administrativ organisering af et dagsordenssættende beredskab Konkret indsats ift. udvalgte aktuelle nationale dagsordener Bestyrelsesmøder i København, aktuelt d. 9. september 2016 Bidrag til Vækstpartnerskabsaftale ml. regering og Vækstforum Organisering af dagsordenssættende beredskab Det er en stor opgave at følge med i aktuelle nationale dagsordener, som har særlig relevans for BRN. Det kan f.eks. være politikker og strategier under udarbejdelse, lovforslag i proces og arbejde med kriterier for puljer og andre instrumenter for ressourcetildeling. En model til at håndtere dette kunne være udpegning af ansvarlige for særlige emner eller temaer f.eks. således: Sekretariatet inkl. andre relevante medarbejdere i kommuner / Region: har ansvar for vedvarende beredskab, arbejdet forankres i tovholdergrupperne med navngivne ansvarlige for emner eller temaer. Tovholder på emne/område ift. øvrige involverede. Erhvervsforum: fra sag til sag arbejdes tæt sammen med relevante medlemmer af Erhvervsforum, som evt. aktiverer andre erhvervsledere eller organisationer Direktion: navngivne ansvarlige for aktuelle emner eller temaer Relevante temaer kunne fint formuleres i sammenhæng med BRNs 5 indsatsområder, hvorimod emner har tænkes som aktuelle emner, der har særlig interesse i en kortere periode. Se nedenfor.

21 10. Interessevaretagelse Aktuelle nationale dagsordner Direktion og bestyrelse har besluttet, at følgende nationale dagsordner har særlig opmærksomhed i BRN i foråret 2016: Regeringens bredbåndspulje Ny national luftfartsstrategi Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte Ny national turismepolitik Infrastruktur: store anlægsinvesteringer Direktionen besluttede på sidste møde, at der skulle udarbejdes standpunktspapirer om Nordjyllands / BRNs standspunkter relateret for ovenstående emner. Disse er vedlagt som bilag. Der er desuden til sidste møde udarbejdet faktakort på baggrund af de fælles fortællinger om Nordjylland, som blev formuleret på bestyrelsens strategiseminar i oktober 15. Faktaarkene findes her. Trykte kort medbringes til mødet. Uddannelsesområdet BRN har sat samarbejde om uddannelse på dagsordenen med fokus på både et vækstperspektiv - match imellem udbud af kvalificeret arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel og et socialt perspektiv - risikoen for, at stadig flere unge ikke får en uddannelse pga. centraliseret udbud og stigende adgangskrav. Samarbejdet indledtes med et møde med alle de kompetencegivende uddannelser i Nordjylland d. 29. januar 2015 og fortsættes d. 15. april med møde med de nordjyske erhvervsskoler, som har en helt central rolle i forhold til begge ovenstående dagsordener. Formålet med mødet d er at få et fælles billede af status på området, at drøfte fælles udfordringer og udpege muligheder for fælles indsatser. Der er nedsat en ad hoc uddannelsesgruppe til at understøtte sekretariatet med opgaven. Gruppen består af Rikke Gundersen, Frederikshavn Kommune, Michael Christiansen, Mariagerfjord Kommune og Nanna Skovrup, Regionen. Vækstpartnerskabsaftale Der skal indgås ny vækstpartnerskabsaftale imellem regeringen og Vækstforum Nordjylland. Regionsrådsformanden har inviteret BRN til komme med indspil til aftalen. Morten Lemvigh redegør for status og muligheder.

22 10. Program for bestyrelsesmøde i Kbh d. 9. september 2016 Bestyrelsesmøde i København 9. september 2016 Bestyrelsesmøde 9. september afholdes i København med henblik på at mødes med relevante beslutningstagere om særligt vigtige dagsordener. Overvejelser om indhold i program er vedlagt til drøftelse. Det politiske niveau På det politiske niveau er det relevant at mødes med de ministre/ministerier, der har ansvaret for indsatsområder i BRN. Derudover kunne det være relevant at involvere de nordjyske folketingsmedlemmer. Konkrete bud på ministerier er: Erhvervs- og Vækstministeriet Uddannelses- og Forskningsministeriet Transport- og Bygningsministeriet De nordjyske MF er Interesseorganisationer Der er allerede dialog med en række interesseorganisationer både på lokalt og nationalt plan. Såvel som for det politiske niveau gælder det, at konkrete projekter og indsatsområder definerer relevansen. Konkret kunne det overvejes at involvere medlemmer af Erhvervsforum i et møde DI Dansk Erhverv Dansk Byggeri Business region/konkrete aktiviteter En tredje kategori er relevante regionale erhvervsfremmeaktører i hovedstadsregionen: Greater Copenhagen Copenhagen Capacity International House

23 11. Business region-netværk i KL Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Udpeger 3 deltagere til business region-netværket under KL Sekretariatet er gennemgående i forhold til møderne i netværket. Der suppleres fra sekretariatsledelsen i forhold til det konkrete tema. Næste møde har deltagelse af Dennis Jensen, Tanja Christiansen og Anna Oosterhof. I efteråret 2015 inviterede KL til et nationalt netværk blandt de danske business regions. Formålet var at samle aktørerne samt at understøtte erfaringsudvekslingen mellem de forskellige business regions. Jørgen Basballe og Dennis Jensen deltog i det indledende møde i november Her blev det aftalt at fortsætte netværket. Der er nu indkaldt til det næste møde, der finder sted 8. maj 2016 i Odense. KL lægger op til at der etableres to netværk, hvoraf det første er genstand for dagens drøftelse. Et netværk med fokus på metodeudvikling og erfaringsudveksling med deltagelse af ledere og medarbejdere fra business region sekretariater samt de deltagende kommuner og KL (se vedhæftede kommissorium) Et mindre antal møder med fokus på strategiske drøftelser, som udgangspunkt mens business regions er i en opstartsfase, med deltagelse af en kommunaldirektør fra hver business region samt KL s direktion På dagens møde drøftes repræsentationen til de kommende møder i netværket. Kommissoriet definerer ikke et fast deltagerantal. Sekretariatet foreslår, at der udpeges tre deltagere til deltagelse i netværket.

24 12. Årsregnskab og årsrapport Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter udkast til årsrapport og det reviderede projektkatalog Tager orientering vedr. årsregnskab til efterretning Sekretariatsledelsen sender evt. kommentarer til årsrapport og projektkatalog skriftligt til sekretariatet. Sekretariatsledelsen tager orienteringen vedr. årsregnskab til efterretning. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen udarbejdes en årsrapport. På seneste møde blev strukturen godkendt. Med dagsordenen til dagens møde udsendes sekretariatets bud på årsrapporten. Indholdet består bl.a. af bidrag fra tovholdergrupperne og en række projektcases. Udover årsrapporten udgives et revideret projektkatalog. Dette er ligeledes vedlagt. Årsregnskab 2015 Årsregnskabet er under udarbejdelse på nuværende tidspunkt. Tidsplanen er, at det udsendes til direktionen forud for mødet 1. april 2016 og godkendes af bestyrelsen på mødet 8. april 2016.

25 13. Økonomistatus Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager økonomistatus til efterretning Sekretariatsledelsen tager økonomistatus til efterretning. Økonomistatus er et fast punkt på møderne i sekretariatsledelsen. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler.

26 14. Program til møde for BRNs fælles sekretariat d. 20. maj 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Drøfter program til fællesmødet 20. maj 2016 Sekretariatsledelsen nåede ikke til punktet på dagens møde. Der udsendes et skriftligt forslag til sekretariatsledelsen som herefter kommenterer. Fællesmøde Som aftalt på seneste møde i sekretariatsledelsen afholdes der et fællesmøde mellem tovholdergrupperne i forbindelse med næste møde i sekretariatsledelsen. Mødet har foruden sekretariatsledelsen deltagelse af de fem tovholdergrupper, kommunikationsgruppen og analysegruppen. Formålet med mødet er at understøtte udviklingen af BRN. Temaer Temaer for mødet kunne være: Hvordan får vi tovholdergrupperne til at fungere endnu bedre? Hvordan kan vi sikre inddragelsen af Erhvervsforum? Hvordan arbejder vi mere dagsordenssættende? Hvordan håndterer vi relationerne til interessenterne? Form Skal drøftelserne ske i grupper (på tværs) eller i plenum? Facilitering/rammesætning Skal der indhentes eksterne bistand til facilitering og/eller indledende rammesætning? På dagens møde giver sekretariatsledelsen input til det konkrete program.

27 15. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Formændene fra tovholdergrupperne tager kontakt til det medlem af formandskabet der er ansvarlig for den pågældende gruppe. Formandskabet har fordelt sig på følgende måde. Erhvervsudvikling og jobskabelse: Kvalificeret arbejdskraft: Turisme: Infrastruktur: Internationalt samarbejde: Poul Knudsgaard Søren Mattesen Randi Ib Franz Cuculiza Randi Ib Sekretariatet og sekretariatsledelsen orienterer om relevant nyt. Erhvervsforum På seneste møde i Erhvervsforum drøftedes Erhvervsforums rolle. Fra disse drøftelser er der en række opmærksomhedspunkter til tovholdergrupperne. Inddragelse af Erhvervsforum i forhold til idegenerering Inddragelse af Erhvervsforum i planlægningen af dagsordner Kommunikation til medlemmerne af Erhvervsforum

28 16. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: Tager orienteringen til efterretning Sekretariatsledelsen tager orienteringen til efterretning. Følgende mødeplan er vedtaget for Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april 2016 Hotel Fårup 11. marts 2016 Frederikshavn maj 2016 Rebild 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 10. juni 2016 Regionshuset august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 København 26. August oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 4. november 2016

29 17. Eventuelt Intet til referat.

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus Referat Bestyrelse Fredag 8. april 2016 11.00-13.00 Hotel Fårup Pirupvejen 151 9492 Blokhus Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse af turisme

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Sekretariatsledelsen

Referat Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Fredag den 15. Januar 2016 12.30-14.30 Jammerbugt Kommune Lundbakvej 5 9490 Pandrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra tovholdergrupperne 3. Temadrøftelse

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø Referat Direktionen Torsdag 2. juni 2016 14.30-16.00 Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgrundlag 3. Økonomistatus 4. Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde.

De tre workshop skal bl.a. tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra NDEU s kommunerunde. SUPPLERENDE NOTAT FUNDRAISINGKONFERENCE Notatet Fundraisingkonference Mere finansiering til Nordjylland har været behandlet i tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde. Med udgangspunkt i tovholdergruppens

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Tirsdag 27. oktober 2015 13.00-16.00 Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Deltagere Anders Stryhn Jammerbugt Kommune Anna Oosterhof Vesthimmerlands Kommune Jørgen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS

DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL , BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS DAGSORDEN TIL ERHVERVS- OG TURISTRÅDSMØDE TIRSDAG DEN 16. FEBRUAR 2016 KL. 18.00-21.00, BYRÅDSSALEN, AABYBRO RÅDHUS Afbud Christian Løth Mortensen Palle Holmbech Knud Christensen Jesper F. Clausen Jens

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bilag 9A: Status på igangværende projekter

Bilag 9A: Status på igangværende projekter KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT International House North Denmark IHND (International House North Denmark) oplever en stigende aktivitet og interesse ift. platformen one-stop-shop, hvor projektet har løbende

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere