DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010"

Transkript

1 DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 Den gyldne Hamster er et godt sted for folk, der gerne vil videre. Jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noget, og at jeg bidrager. Mine fremtidsdrømme er, at jeg gerne vil ha et job. VEJLE KOMMUNE

2 Vejle Kommune Voksenservice Februar 2010 Ditte S. Madsen, konsulent i Staben i Voksenservice Birgit Talbo, udviklingsmedarbejder i Psykiatriafdelingen

3 Forord Denne rapport er en status på Vejle Kommunes projekt Den Gyldne Hamster, som er beskyttet beskæftigelse for borgere med sindslidelse jf. serviceloven 103. Den Gyldne Hamster, som er en dyrehandel, er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet. Puljemidlerne, som begyndte 1. januar 2008, varer til 31. maj 2011, og der gøres status her midtvejs i projektperioden. Rambøll management har af Socialministeriet fået til opgave at følge og evaluere projekterne under Fælles Ansvar II. Baggrunden for denne status er nogle af de data, som løbende indberettes fra projektet til Rambøll Management. Sideløbende med Rambølls data har Psykiatriafdelingen haft fokus på egne data, idet der i Voksenservice ønskes en evaluering, som afdækker, hvorvidt beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Historik Det Fælles Ansvar II, august 2006 var Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper i samfundet. Handlingsprogrammet tog udgangspunkt i, at alle skulle have muligheden for at skabe sig en meningsfuld tilværelse, der afspejlede deres behov og ønsker. Det gjaldt også samfundets socialt udsatte grupper - de vanskeligt stillede: sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere. Det overordnede mål var at støtte de socialt udsatte grupper i at tage de nødvendige skridt hen mod en form for beskæftigelse. Der skulle fokuseres på at styrke den enkeltes livskvalitet og personlige kompetencer. Det var vigtigt, at der skabtes bedre muligheder for at kunne indgå i et større fællesskab, der skabte struktur i hverdagen, udbyggede det sociale netværk og gav mulighed for socialt samvær, som førte til øget værdighed og selvrespekt hos den enkelte. Puljeansøgning til Det Fælles Ansvar II Det var i tråd med Regeringens ønske om en særlig indsats i forhold til en af de svageste grupper i samfundet, at Psykiatriafdelingen søgte midler til projekt Dyrehandel i de puljemidler, som fulgte med Det Fælles Ansvar II. Psykiatriafdelingen ønskede at oprette en dyrehandel og samarbejde med en lokal samarbejdspartner en dyrehandler og dermed undersøge og afprøve, hvorvidt et partnerskab og samarbejde med en lokal virksomhed kunne forbedre mulighederne for borgere med en sindslidelse i deres bestræbelser på at opnå en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. En dyrehandel ville øge antallet af pladser med 14 fuldtidspladser, som ville svare til, at mellem 20 og 25 borgere kunne visiteres til Dyrehandlen ad gangen. Det forventes, at antallet af brugere i projektperioden vil være mellem 75 og 100 borgere. Dyrehandelen ville være et tilbud primært til mænd, men også til kvinder, der ville kunne profitere af et sådan tilbud. Socialministeriet bevilgede det ansøgte 7 mio. kr. til et usædvanligt beskæftigelsesprojekt - undtaget var dog et beløb til brugerløn. 3

4 Socialpsykiatrien i Vejle Kommune havde nu mulighed for at tilbyde borgere med sindslidelse beskyttet beskæftigelse i en dyrehandel. Interview fra Den Gyldne Hamster: Han har fået noget at stå op til, og han er kommet ud af tågerne Jeg startede i Den Gyldne Hamster i november Live t før Den Gyldne Hamster var præget af en meget trist hverdag jeg havde ikke noge t at stå op til, og der var ingen lyspunkter i hverda- gen. Den Gyldne Hamster er det bedste, der er sket for mig i mange år. Jeg føler, at jeg ligesom er kommet ud af tågerne. Det er som om, jeg er kommet op til overfladen for at få ilt. Før snakkede jeg tågesnak, men nu er der ligesom kommet vægt bag ordene. Jeg bor i dag for mig selv. Jeg har en kontaktperson 1 gang om ugen. Jeg får stadig medicin, men er blevet trappet kraftig t ned, efter jeg er startet i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået noget, der kan holde mig fast i hverdagen. Jeg har fået mere livsglæde men jeg er stadig ikke helt rask. Jeg har altid været syg, men sygdommen begyndt e for alvor, efter jeg startede misbruget. Det st artede, da jeg var 9 år gammel. Jeg har fået flere venner, som også arbejder i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster er et god t sted for folk, der gerne vil videre. De er gode til at snakke med en, og de forstår ens situati- on. Jeg har fået rigtigt meget ansvar, og er med i det hele. I fremtiden ønsker jeg et job i det virkelige liv, men stadig under min pension. Mine fremtidsdrømme går ud på, a t jeg måske kan få e t pedeljob. Om projektet Den Gyldne Hamster Beskyttet beskæftigelse er tilbud til personer, som på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Den Gyldne Hamster, dyrehandlen åbnede den 14. april 2008 i Staldgaardsgade 14 B i Vejle. Den Gyldne Hamster ligger i tæt tilknytning til Psykiatriafdelingens tilbud om beskyttet beskæftigelse i Cafébutikken. Der er et tæt samarbejde mellem de to tilbud, hvilket mindsker sårbarheden i forbindelse med det ansatte personales ferie, kurser, sygdom m.v. Den Gyldne Hamster var fra begyndelsen normeret til 10 heldags pladser. Antallet af normerede pladser blev udvidet fra 10 til 14 heldags pladser 1. november I Den Gyldne Hamster kan medarbejderen have en deltidsplads, hvor man arbejder op til 12 timer om ugen, mens der i en heldags plads arbejdes over 12 timer om ugen. Der er ansat 3 medarbejdere og 1 medarbejder i skånejob i Den Gyldne Hamster. Butiksdrift i forbindelse med beskyttet beskæftigelse er en genial mulighed for at arbejdsprøve folk, da der er mange forskelligartede opgaver forbundet hermed. Det kan dreje sig om bestilling af varer, prismærkning, betjening af kunder, pasning af dyr m.v. Arbejdspladserne i Den Gyldne Ham- 4

5 ster ligner i høj grad det rigtige arbejdsmarked. Det er rigtige kunder, som handler i butikken, og flertallet af kunderne ved ikke, at de går ind i en butik drevet af sindslidende. Uddelegering af arbejdsopgaver / ansvarsområder har betydet rigtig meget for projektets deltagere, som netop i kraft heraf oplever forøget selvværd, arbejdsidentitet og livskvalitet. Projektet har imidlertid ikke ressourcer til at hjælpe projektdeltagerne videre. Der er ikke med den nuværende økonomi kapacitet til at være opsøgende i forhold til f.eks. praktikpladser på i det private eller offentlige arbejdsmarked. Metoden - samarbejdet med en ekstern samarbejdspartner om f.eks. praktikpladser - har vist sig at være uhensigtsmæssig og uden det ønskede resultat. Projektet har derfor opsagt aftalen med den eksterne samarbejdspartner. Projektdeltagerne På baggrund af Rambølls data i bl.a. målgrupperapporterne fremgår det, at projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster for størstedelen er unge/yngre mennesker, som via projektet får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er positivt, at projektet har fat i de yngre, som har fremtiden for sig. Deltagerne har både tid og mulighed for at udvikle sig positivt i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til mestring af deres dagligdag. Det var blandt andet et mål med etableringen af dyrehandelen, at dette tilbud skulle tiltrække både mænd og kvinder. Det er lykkedes, da der aktuelt er flere mænd end kvinder, som arbejder i Den Gyldne Hamster. Projektdeltagerne er langt fra arbejdsmarkedet, og deres uddannelsesmæssige baggrund er ringe. Tilknytningen til en arbejdsplads ligger for de flestes vedkommende 5 10 år tilbage. Deltagerne har fået tilkendt en førtidspension på grund af den psykiske lidelse. Imidlertid vurderes de borgere, der er visiteret at have et udviklingsaspekt i forhold til arbejdsmarkedet. Det er lykkedes for Den Gyldne Hamster at etablere et trygt arbejdsmiljø, som involverer deltagerne og uddelegerer opgaver og ansvar til disse. Projektets deltagere overholder for en stor del aftaler, hvilket er medvirkende til at styrke den enkeltes normer for en arbejdsplads. De fleste af projektets deltagere har erfaring med stoffer, og et mindretal af deltagerne svarer, at indtagelse af stoffer giver problemer i et vist omfang. Stofmisbrug er en problematik, der skal tages hensyn til oveni sindslidelserne. Deltagelse i Den Gyldne Hamster har for deltagerne betydet en styrkelse af deres sociale kompetencer. Fællesskabet medfører, at de alle indgår i samtaler med andre deltagere, og venskabelige relationer har udviklet sig for de fleste. De fleste af projektdeltagerne har støtte enten fra en socialpsykiatrisk kontaktperson eller er i psykiatrisk behandling. Der er et stort potentiale for, at deltagerne kan udvikle sig hen imod at have mindre behov for støtte i hverdagen. 5

6 For alle projektdeltagerne har deltagelse i Den Gyldne Hamster betydet positive forandringer. Projektdeltagerne oplever en positiv udvikling for eksempel i forbindelse med, at der bliver struktur på deres dagligdag, når der er forskel på hverdag og week-ends. Deltagerne oplever et øget selvværd, når de får overdraget ansvarsområder i forbindelse med driften af butikken. Deres selvværd øges også, når deres sociale kompetencer og det sociale samvær med andre projektdeltager bliver succesfyldt. Mange af projektets deltagere har et ønske / en drøm om at få et rigtigt arbejde gerne et skånejob på en offentlig eller privat virksomhed. De har brug for støtte til at komme videre. Den Gyldne Hamster har som tidligere nævnt ikke den fornødne kapacitet hertil. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har fået noget at stå op til.. Før den Gyldne Hamster lavede jeg ikke noget, og alle dage var ens. Jeg var tidligere også ofte indlagt. Efter jeg startede med arbejdet i den Gyldne Hamster, er der kommet forskel på weekend, hverdag og ferie. De t er også blevet lettere at komme i gang med det huslige, fordi man er oppe og i gang med dagen, så falder det mere naturligt. Førhen stod jeg først op kl og kunne ikke motivere mig selv til noget som helst. I Den Gyld- ne Hamster fik jeg ansva r og følte mig værdsat. Herved fik jeg en arbejdsidentitet, og jeg har fået mere selvværd. Det var dejligt ikke længere at skulle fortælle, at man er arbejdsløs, og det har været dejligt at møde nye mennesker. Jeg har heller ikke længere behov for en støttekontaktperson, og jeg er kommet i et skånejob. Den Gyldne Hamster har gjort, a t jeg har fået det bedre endnu hurtigere. Rambølls caserapport Rambøll Management har som led i deres evaluering af Det Fælles Ansvar II valgt at lave casestudier af nogle udvalgte projekter for at give en mere dybdegående beskrivelse. Et af de projekter, der blev udvalgt til et casestudie, var Vejle Kommunes Projekt Den Gyldne Hamster. Medarbejdere fra Rambøll besøgte Den Gyldne Hamster og interviewede både ansatte og projektdeltagere. Ved at interviewe får Rambøll mulighed for at sammenholde data fra interviewene med de øvrige data, som fremkommer i bl.a. målgrupperapporterne, og som er projektdeltagernes egne indtastninger af informationer i spørgeskemaer. Casestudiet fra Rambøll konkluderer på baggrund af de data, der foreligger indtil nu, at et af de mest markante resultater fra Den Gyldne Hamster er, at projektdeltagerne har fået en øget livskvalitet og et forbedret selvværd ved at have et arbejde i Den Gyldne Hamster. Årsagen til det øgede selvværd og den forbedrede livskvalitet er i følge casestudiet, at projektdeltagerne igennem arbejdet har fået noget at stå op til, samt de har fået fornyet deres arbejdsidentitet. Endvidere får projektdeltagerne i høj grad uddelegeret ansvar, som de ligeledes i høj grad føler, at de kan honorere, hvilket giver et øget selvværd. Casestudiet konkluderer endvidere, at projektdeltagerne får styrket deres sociale relationer og deres 6

7 sociale kompetencer ved at arbejde i Den Gyldne Hamster. Det sociale dyrkes både i pauserne, i arbejdstiden samt uden for arbejdstiden, hvor flere ses privat og har opbygget venskaber. Dette er en meget vigtig faktor for deltagerne, idet de ofte har haft forskellige grader af social angst eller andre sociale problemer før deltagelse i projektet. Disse problemer i forhold til sociale relationer og sociale kompetencer er også mange gange årsag til vanskelighederne i forhold til arbejdsmarkedet. Ifølge casestudiet er den største udfordring i projektet Den Gyldne Hamster at få projektdeltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Her er projektet ikke lykkedes så godt. Casestudiet konkluderer, at alle projektdeltagerne har et udviklingsaspekt i sig, men at det for manges vedkommende har meget lange udsigter, og at mange får opfyldt deres behov for en arbejdsidentitet ved netop at arbejde i Den Gyldne Hamster. Endnu en udfordring for projektet har ligget i at finde eksterne samarbejdspartnere, der kan hjælpe med praktikpladser, som er medarbejdernes næste skridt mod det virkelige arbejdsmarked. Psykiatriafdelingens data Belægningslister, som findes i kommunens ESDH-system (Elektronisk Sags og Dokument Håndtering) SBSYS, giver nøjagtige informationer om de borgere, der er tilmeldt Den Gyldne Hamster indskrivningsdato, udskrivningsdato og indskrivningsgrad (1 eller ½ plads) UniqLiv, som er Voksenservice s dokumentationssystem, giver informationer om borgerens bopæl, civilstand, personlig støtte, statusskrivelser, som udarbejdes af udfører i forbindelse med opfølgning. Belægningslister 2008 og 2009 Pr. 14. december 2009 er der 19 medarbejdere i Den Gyldne Hamster. 11 af disse har en deltidsplads, 8 har en fuldtids plads. I 2008/2009 har der været indskrevet 42 borgere, mens der er udskrevet 23 borgere. UniqLiv Staben i Voksenservice har i september 2008 udarbejdet et kommissorium for en evaluering af Den Gyldne Hamster. Formålet er at afdække, hvorvidt beskæftigelsen i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Konkret skal borgerens støttebehov / 85 støtte og boligforhold undersøges ved indskrivning, ved udskrivning og 6 måneder efter udskrivning fra Den Gyldne Hamster. Ovenstående er undersøgt iuniqliv, som er et dokumentationssystem for myndighed og udfører. Undersøgelsen i UniqLiv viser følgende: 7

8 23 borgere har været indskrevet og udskrevet fra Den Gyldne Hamster mellem 1. januar 2008 og 18. februar borgere har været udskrevet fra Den Gyldne Hamster i 6 måneder eller mere. 2 borgere er afgået ved døden. 1 borger er flyttet fra Vejle 5 borgere uændret støttebehov 5 borgere - uændret boligsituation 3 borgere nedsat støttebehov 1 borger nedsat boligbehov 2 borgere øget støttebehov 1 borger øget boligbehov 6 borgere er udskrevet mindre end 6 måneder før dec af disse har ved ind- og udskrivning samme støttebehov og boligsituation, 1 borger har nedsat støtte og nedsat boligbehov. 3 borgere modtager ikke støtte hverken før eller efter DGH Kommentarer til ovenstående: Der er ingen forskel på støttebehovet og boligsituationen ved udskrivning fra Den Gyldne Hamster og 6 måneder efter udskrivning hos de borgere, der er undersøgt. Nedsat boligbehov betyder, at borgeren er flyttet fra bolig med støtte til egen bolig. Der er borgere, som både har et uændret støttebehov og en uændret boligsituation. Disse optræder i opgørelsen med to registreringer. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har lært at leve med sygdommen og tackle de dårlige perioder Min dagligdag før Den Gyldne Hamster var præget af mange afbrudte forløb. Jeg har gået på gymnasiet to gange, og jeg har forsøgt at uddanne mig til tjener - men jeg kunne ikke gennemføre nogen af tingene, f ordi jeg havde det dårligt. Jeg blev indlagt første gang som 16-årig, og har været indlagt 5 gange sidenhen. Før i tiden kunne jeg ligge i sengen i 3 mdr. Jeg kunne ikke få tiden til at gå, men samtidig kunne jeg ikke tage mig sammen til at lave noget derhjemme. 8

9 Jeg har en støttekontaktperson 3-4 gange om ugen. Men bortset fra lige nu, har jeg haft det så god t, at jeg tror det kan skæres ned. I Den Gyldne Hamster er der plads t il, at man kan møde op, selvom man har de t dårligt en dag. Jeg er nu kommet på fuld tid og det er jeg rigtig glad for. Man bliver også rost meget for at komme på trods af, at man har det dårligt. Jeg har mange ansvarsområder, og man regner med, at jeg kommer og løser opgaverne. Det er dejligt at vide, at mit arbejde kan bruges til noget. Jeg har fået mere selvværd. Der er også mange fællesaktiviteter i Den Gyldne Hamster man kommer også hinanden ved socialt uden for arbejdstiden. Jeg er også trappet ud a f min medicin. I fremtiden vil jeg gerne læse psykologi eller have en an- den uddannelse. Jeg vil gerne holde foredrag for andre om, hvordan det er a t leve med borderline og depressioner. Jeg vil gerne fortælle min livshistorie, så er der måske nogen andre, der kan få hjælp noget før. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noge t, og at jeg bidrager. Kontakten til min mor er også blevet bedre, efter jeg er kommet i Den Gyldne Hamster. Konklusion Såvel Rambølls data som Psykiatriafdelingens interviews med borgere, som aktuelt er i Den Gyldne Hamster bekræfter, at den beskyttede beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har stor positiv betydning for den store gruppe af borgere, som deltager og har deltaget i projektet. Undersøgelsen af behov for støtte og boligsituationen hos de borgere, som er udskrevet fra Den Gyldne Hamster viser imidlertid på ingen måde et entydigt billede af, at støttebehovet falder. Der er borgere, som får mindre støtte, men der er også borgere, som får behov for mere støtte, og der er borgere, som har søgt Den Gyldne Hamster, og som ikke får støtte hverken før eller efter tilknytningen til DGH. Dette billede er for så vidt forventeligt, idet borgere med sindslidelse netop kan karakteriseres ved at have et svingende funktionsniveau. Det er Psykiatriafdelingens opfattelse, at Den Gyldne Hamster har fat i den rigtige målgruppe, hvis funktionsniveau stiger, fordi borgerne får selvtillid, selvværd og større livskvalitet. De mødes med tillid og ansvar i forbindelse med arbejdsopgaver og muligheden for sociale relationer. Borgerne har arbejdsopgaver af forskellig karakter, som er sammenlignelige med de arbejdsopgaver, der kan være på det ordinære arbejdsmarked. Der er et udviklingspotentiale hos disse borgere, og med den nødvendige støtte på det rigtige tidspunkt vil borgernes funktionsniveau ændres. Det er ikke lykkedes i særlig høj grad at få borgerne videre fra Den Gyldne Hamster til enten det private eller offentlige arbejdsmarked. Disse borgere har brug for støtte til at komme videre. De færreste vil ved egen hjælp kunne finde en arbejdsgiver til en praktikplads, til beskyttet beskæftigelse eller til et skånejob. Den Gyldne Hamster har ikke de fornødne ressourcer, der skal til for at hjælpe borgeren videre, og praktikpladser og lignende via samarbejdet med den private samarbejdspartner lykkedes ikke. Hvis det ønskede flow skal opnås, så er det nødvendigt med ressourcer / en jobkonsulent, som kan være opsøgende overfor arbejdsmarkedet, og som kan få de nødvendige kontakter, som kan betyde 9

10 praktikpladser og/eller beskyttet beskæftigelse herunder individuelle og kreative løsninger til projektets deltagere. Borgere med en sindslidelse kan være usikre og sårbare, og en jobkonsulent skal sikre den nødvendige introduktion af borgeren til arbejdspladsen. Der er efterfølgende brug for tæt opfølgning på arbejdspladsen i forhold til både borger og arbejdsplads, og jobkonsulenten skal være i tæt samarbejde med virksomheden for at vejlede og undervise. Mange af de borgere, som har / har haft tilknytning til Den Gyldne Hamster har et reelt ønske om at få et arbejde. Hvis det skal lykkes, skal der være den nødvendige støtte, som bringer dem endnu et skridt hen mod arbejdsmarkedet. Denne statusrapport vedrører første halvdel af Den Gyldne Hamsters projektperiode. En opstart af et projekt kan have begyndervanskeligheder i større eller mindre omfang, og det kan ikke udelukkes, at den endelige evaluering efter projektperiodens afslutning viser andre tendenser og/eller resultater. Interview fra Den Gyldne Hamster: Mand, der er blevet clean efter 27 års misbrug Jeg har været med fra starten, faktisk fra før butikken åbnede. Tilværelsen før Den Gyldne Ham- ster var ikke lys. Jeg sad bare på den flade, og lavede ingenting. Ved start i Den Gyldne Hamster var jeg misbruger. Der er bare sket rigtigt mege t siden. Jeg er blevet clean. Jeg kom i behandling, men beholdt min plads i Den Gyldne Hamster under behandlingen. Jeg var kun i stofbehandling i 2 ½ måned, og så var jeg clean. Jeg har ellers været i misbrug i 27 år (jeg er 40 år gammel), da jeg startede som årig. Jeg har lige fået en lejlighed i Vejle, som jeg snart skal flytte ind i - og min datter skal hjem og bo sammen med mig. Jeg har 3 børn, hvoraf jeg ikke har kontakt til den ene. Det bliver godt at flytte til Vejle. Denne gang er det ikke problematisk for mig at forlade misbrugsnetværket. Jeg får st adig massiv støtte. Har nogen gange rigtigt meget brug for støtte. Jeg blev syg i og fik her min diagnose. Følte ikke selv, at jeg var syg - men jeg har skizofreni. Jeg får dog ikke medicin for det mere. Før fik jeg rigtigt meget medicin men det er trappet ned, mens jeg har været i Den Gyldne Hamster. Jeg føler mig faktisk klar i hovedet for første gang i meget lang tid. Den Gyldne Hamster er en god arbejdsplads, hvor folk er søde ved hinanden. Der er nogen at snakke med altid. Det fungerer godt her. Mine fremtidsdrømme er, a t jeg gerne vil have et job som chauffør (skånejob). Jeg har nu haft det godt i lang tid, og jeg vil derfor gerne ud og arbejde. 10

11 Bilag 1. Lovgivning, beskyttet beskæftigelse: Serviceloven 103: 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Aflønningsforhold mv. i forbindelse med beskæftigelsen: Det fremgår af bek. nr. 628 af 115/6-06, 1, at personer i beskyttet beskæftigelse aflønnes som følger: - Udgangspunktet er, at personer der er i beskæftigelse i videst muligt omfang lønnes efter indsats. Såfremt løn efter indsats ikke er egnet på grund af stærkt nedsat funktionsevne, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering. - Såfremt den stærkt nedsatte funktionsevne medfører en meget begrænset arbejdsindsats, kan aflønning - fastsættes som arbejdsdusør med mindst 5% af områdets mindste overenskomstmæssige løn. Praksis i Den Gyldne Hamster og Cafébutikken: Der aflønnes efter indsats: Grundløn 11,55 Kvalifikationsløn 1 kr. 17,32 Kvalifikationsløn 2 kr. 22,00 Kvalifikationsløn 3 kr. 27,50 CFBB: I forbindelse beskyttet beskæftigelse og brugerløn i en privat virksomhed udbetaler Vejle Kommune, CFBB, lønnen og sender efterfølgende arbejdsgiveren en regning. Lovgivning, skånejob : Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 6 Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension. 51. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Hvad er job med løntilskud til førtidspensionister? Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud. Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere Løn Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Bliver personen ansat inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, aftales lønnen med den faglige organisation, der er tættest på området. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til arbejdstageren. 11

12 Løntilskud Kommunen betaler et løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet udgør 1/3 af mindstelønnen på området pt.. 24,12 kr. pr. time. Der er 50% s statsrefusion. 12

13 Bilag 2: Karakteristika på projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster Er tilkendt en førtidspension Vanskeligt stillede sindslidende, som har været væk fra arbejdsmarkedet i 5-10 år eller mere. Ca. 85 % af deltagerne bor i egen bolig 15 % bor i en støttet bolig 85 % er i behandling for psykiske lidelser. En femtedel er i behandling for misbrug. Har været indlagt op til flere gange på grund af psykiske lidelser Har et ønske om udvikling i retning mod arbejdsmarkedet. Stort set alle har problemer i forhold til fremmøde. Over en tredjedel har en 85 støttekontaktperson. Mange har social angst eller sociale problemer ved indskrivning. En tredjedel har selv opsøgt arbejdet hos Den Gyldne Hamster. Størstedelen af projektdeltagerne er under 40 år Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ca. 1/4 af de indskrevne har børn 13

14 14

15 15

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde 2005-2006 Projektet efter tre år damtoft consult Januar 2007 k Samarbejde i krydsfeltet damtoft consult BILAG Forord I KFUM s Sociale

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Nye skud på visne grene

Nye skud på visne grene Nye skud på visne grene Interaktionistisk teori som basalt udgangspunkt for forbedret livskvalitet Evaluering af projektet Livskvalitetsløft for metadonister Et forsøgs- og udviklingsprojekt udviklet af

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 Februar 2007 Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 og løsningsforslag til den fremtidige indsats i Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og læsevejledning 3 SAMMENFATNING 5 Profilanalyse...

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere