DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010"

Transkript

1 DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 Den gyldne Hamster er et godt sted for folk, der gerne vil videre. Jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noget, og at jeg bidrager. Mine fremtidsdrømme er, at jeg gerne vil ha et job. VEJLE KOMMUNE

2 Vejle Kommune Voksenservice Februar 2010 Ditte S. Madsen, konsulent i Staben i Voksenservice Birgit Talbo, udviklingsmedarbejder i Psykiatriafdelingen

3 Forord Denne rapport er en status på Vejle Kommunes projekt Den Gyldne Hamster, som er beskyttet beskæftigelse for borgere med sindslidelse jf. serviceloven 103. Den Gyldne Hamster, som er en dyrehandel, er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet. Puljemidlerne, som begyndte 1. januar 2008, varer til 31. maj 2011, og der gøres status her midtvejs i projektperioden. Rambøll management har af Socialministeriet fået til opgave at følge og evaluere projekterne under Fælles Ansvar II. Baggrunden for denne status er nogle af de data, som løbende indberettes fra projektet til Rambøll Management. Sideløbende med Rambølls data har Psykiatriafdelingen haft fokus på egne data, idet der i Voksenservice ønskes en evaluering, som afdækker, hvorvidt beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Historik Det Fælles Ansvar II, august 2006 var Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper i samfundet. Handlingsprogrammet tog udgangspunkt i, at alle skulle have muligheden for at skabe sig en meningsfuld tilværelse, der afspejlede deres behov og ønsker. Det gjaldt også samfundets socialt udsatte grupper - de vanskeligt stillede: sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere. Det overordnede mål var at støtte de socialt udsatte grupper i at tage de nødvendige skridt hen mod en form for beskæftigelse. Der skulle fokuseres på at styrke den enkeltes livskvalitet og personlige kompetencer. Det var vigtigt, at der skabtes bedre muligheder for at kunne indgå i et større fællesskab, der skabte struktur i hverdagen, udbyggede det sociale netværk og gav mulighed for socialt samvær, som førte til øget værdighed og selvrespekt hos den enkelte. Puljeansøgning til Det Fælles Ansvar II Det var i tråd med Regeringens ønske om en særlig indsats i forhold til en af de svageste grupper i samfundet, at Psykiatriafdelingen søgte midler til projekt Dyrehandel i de puljemidler, som fulgte med Det Fælles Ansvar II. Psykiatriafdelingen ønskede at oprette en dyrehandel og samarbejde med en lokal samarbejdspartner en dyrehandler og dermed undersøge og afprøve, hvorvidt et partnerskab og samarbejde med en lokal virksomhed kunne forbedre mulighederne for borgere med en sindslidelse i deres bestræbelser på at opnå en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. En dyrehandel ville øge antallet af pladser med 14 fuldtidspladser, som ville svare til, at mellem 20 og 25 borgere kunne visiteres til Dyrehandlen ad gangen. Det forventes, at antallet af brugere i projektperioden vil være mellem 75 og 100 borgere. Dyrehandelen ville være et tilbud primært til mænd, men også til kvinder, der ville kunne profitere af et sådan tilbud. Socialministeriet bevilgede det ansøgte 7 mio. kr. til et usædvanligt beskæftigelsesprojekt - undtaget var dog et beløb til brugerløn. 3

4 Socialpsykiatrien i Vejle Kommune havde nu mulighed for at tilbyde borgere med sindslidelse beskyttet beskæftigelse i en dyrehandel. Interview fra Den Gyldne Hamster: Han har fået noget at stå op til, og han er kommet ud af tågerne Jeg startede i Den Gyldne Hamster i november Live t før Den Gyldne Hamster var præget af en meget trist hverdag jeg havde ikke noge t at stå op til, og der var ingen lyspunkter i hverda- gen. Den Gyldne Hamster er det bedste, der er sket for mig i mange år. Jeg føler, at jeg ligesom er kommet ud af tågerne. Det er som om, jeg er kommet op til overfladen for at få ilt. Før snakkede jeg tågesnak, men nu er der ligesom kommet vægt bag ordene. Jeg bor i dag for mig selv. Jeg har en kontaktperson 1 gang om ugen. Jeg får stadig medicin, men er blevet trappet kraftig t ned, efter jeg er startet i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået noget, der kan holde mig fast i hverdagen. Jeg har fået mere livsglæde men jeg er stadig ikke helt rask. Jeg har altid været syg, men sygdommen begyndt e for alvor, efter jeg startede misbruget. Det st artede, da jeg var 9 år gammel. Jeg har fået flere venner, som også arbejder i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster er et god t sted for folk, der gerne vil videre. De er gode til at snakke med en, og de forstår ens situati- on. Jeg har fået rigtigt meget ansvar, og er med i det hele. I fremtiden ønsker jeg et job i det virkelige liv, men stadig under min pension. Mine fremtidsdrømme går ud på, a t jeg måske kan få e t pedeljob. Om projektet Den Gyldne Hamster Beskyttet beskæftigelse er tilbud til personer, som på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Den Gyldne Hamster, dyrehandlen åbnede den 14. april 2008 i Staldgaardsgade 14 B i Vejle. Den Gyldne Hamster ligger i tæt tilknytning til Psykiatriafdelingens tilbud om beskyttet beskæftigelse i Cafébutikken. Der er et tæt samarbejde mellem de to tilbud, hvilket mindsker sårbarheden i forbindelse med det ansatte personales ferie, kurser, sygdom m.v. Den Gyldne Hamster var fra begyndelsen normeret til 10 heldags pladser. Antallet af normerede pladser blev udvidet fra 10 til 14 heldags pladser 1. november I Den Gyldne Hamster kan medarbejderen have en deltidsplads, hvor man arbejder op til 12 timer om ugen, mens der i en heldags plads arbejdes over 12 timer om ugen. Der er ansat 3 medarbejdere og 1 medarbejder i skånejob i Den Gyldne Hamster. Butiksdrift i forbindelse med beskyttet beskæftigelse er en genial mulighed for at arbejdsprøve folk, da der er mange forskelligartede opgaver forbundet hermed. Det kan dreje sig om bestilling af varer, prismærkning, betjening af kunder, pasning af dyr m.v. Arbejdspladserne i Den Gyldne Ham- 4

5 ster ligner i høj grad det rigtige arbejdsmarked. Det er rigtige kunder, som handler i butikken, og flertallet af kunderne ved ikke, at de går ind i en butik drevet af sindslidende. Uddelegering af arbejdsopgaver / ansvarsområder har betydet rigtig meget for projektets deltagere, som netop i kraft heraf oplever forøget selvværd, arbejdsidentitet og livskvalitet. Projektet har imidlertid ikke ressourcer til at hjælpe projektdeltagerne videre. Der er ikke med den nuværende økonomi kapacitet til at være opsøgende i forhold til f.eks. praktikpladser på i det private eller offentlige arbejdsmarked. Metoden - samarbejdet med en ekstern samarbejdspartner om f.eks. praktikpladser - har vist sig at være uhensigtsmæssig og uden det ønskede resultat. Projektet har derfor opsagt aftalen med den eksterne samarbejdspartner. Projektdeltagerne På baggrund af Rambølls data i bl.a. målgrupperapporterne fremgår det, at projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster for størstedelen er unge/yngre mennesker, som via projektet får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er positivt, at projektet har fat i de yngre, som har fremtiden for sig. Deltagerne har både tid og mulighed for at udvikle sig positivt i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til mestring af deres dagligdag. Det var blandt andet et mål med etableringen af dyrehandelen, at dette tilbud skulle tiltrække både mænd og kvinder. Det er lykkedes, da der aktuelt er flere mænd end kvinder, som arbejder i Den Gyldne Hamster. Projektdeltagerne er langt fra arbejdsmarkedet, og deres uddannelsesmæssige baggrund er ringe. Tilknytningen til en arbejdsplads ligger for de flestes vedkommende 5 10 år tilbage. Deltagerne har fået tilkendt en førtidspension på grund af den psykiske lidelse. Imidlertid vurderes de borgere, der er visiteret at have et udviklingsaspekt i forhold til arbejdsmarkedet. Det er lykkedes for Den Gyldne Hamster at etablere et trygt arbejdsmiljø, som involverer deltagerne og uddelegerer opgaver og ansvar til disse. Projektets deltagere overholder for en stor del aftaler, hvilket er medvirkende til at styrke den enkeltes normer for en arbejdsplads. De fleste af projektets deltagere har erfaring med stoffer, og et mindretal af deltagerne svarer, at indtagelse af stoffer giver problemer i et vist omfang. Stofmisbrug er en problematik, der skal tages hensyn til oveni sindslidelserne. Deltagelse i Den Gyldne Hamster har for deltagerne betydet en styrkelse af deres sociale kompetencer. Fællesskabet medfører, at de alle indgår i samtaler med andre deltagere, og venskabelige relationer har udviklet sig for de fleste. De fleste af projektdeltagerne har støtte enten fra en socialpsykiatrisk kontaktperson eller er i psykiatrisk behandling. Der er et stort potentiale for, at deltagerne kan udvikle sig hen imod at have mindre behov for støtte i hverdagen. 5

6 For alle projektdeltagerne har deltagelse i Den Gyldne Hamster betydet positive forandringer. Projektdeltagerne oplever en positiv udvikling for eksempel i forbindelse med, at der bliver struktur på deres dagligdag, når der er forskel på hverdag og week-ends. Deltagerne oplever et øget selvværd, når de får overdraget ansvarsområder i forbindelse med driften af butikken. Deres selvværd øges også, når deres sociale kompetencer og det sociale samvær med andre projektdeltager bliver succesfyldt. Mange af projektets deltagere har et ønske / en drøm om at få et rigtigt arbejde gerne et skånejob på en offentlig eller privat virksomhed. De har brug for støtte til at komme videre. Den Gyldne Hamster har som tidligere nævnt ikke den fornødne kapacitet hertil. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har fået noget at stå op til.. Før den Gyldne Hamster lavede jeg ikke noget, og alle dage var ens. Jeg var tidligere også ofte indlagt. Efter jeg startede med arbejdet i den Gyldne Hamster, er der kommet forskel på weekend, hverdag og ferie. De t er også blevet lettere at komme i gang med det huslige, fordi man er oppe og i gang med dagen, så falder det mere naturligt. Førhen stod jeg først op kl og kunne ikke motivere mig selv til noget som helst. I Den Gyld- ne Hamster fik jeg ansva r og følte mig værdsat. Herved fik jeg en arbejdsidentitet, og jeg har fået mere selvværd. Det var dejligt ikke længere at skulle fortælle, at man er arbejdsløs, og det har været dejligt at møde nye mennesker. Jeg har heller ikke længere behov for en støttekontaktperson, og jeg er kommet i et skånejob. Den Gyldne Hamster har gjort, a t jeg har fået det bedre endnu hurtigere. Rambølls caserapport Rambøll Management har som led i deres evaluering af Det Fælles Ansvar II valgt at lave casestudier af nogle udvalgte projekter for at give en mere dybdegående beskrivelse. Et af de projekter, der blev udvalgt til et casestudie, var Vejle Kommunes Projekt Den Gyldne Hamster. Medarbejdere fra Rambøll besøgte Den Gyldne Hamster og interviewede både ansatte og projektdeltagere. Ved at interviewe får Rambøll mulighed for at sammenholde data fra interviewene med de øvrige data, som fremkommer i bl.a. målgrupperapporterne, og som er projektdeltagernes egne indtastninger af informationer i spørgeskemaer. Casestudiet fra Rambøll konkluderer på baggrund af de data, der foreligger indtil nu, at et af de mest markante resultater fra Den Gyldne Hamster er, at projektdeltagerne har fået en øget livskvalitet og et forbedret selvværd ved at have et arbejde i Den Gyldne Hamster. Årsagen til det øgede selvværd og den forbedrede livskvalitet er i følge casestudiet, at projektdeltagerne igennem arbejdet har fået noget at stå op til, samt de har fået fornyet deres arbejdsidentitet. Endvidere får projektdeltagerne i høj grad uddelegeret ansvar, som de ligeledes i høj grad føler, at de kan honorere, hvilket giver et øget selvværd. Casestudiet konkluderer endvidere, at projektdeltagerne får styrket deres sociale relationer og deres 6

7 sociale kompetencer ved at arbejde i Den Gyldne Hamster. Det sociale dyrkes både i pauserne, i arbejdstiden samt uden for arbejdstiden, hvor flere ses privat og har opbygget venskaber. Dette er en meget vigtig faktor for deltagerne, idet de ofte har haft forskellige grader af social angst eller andre sociale problemer før deltagelse i projektet. Disse problemer i forhold til sociale relationer og sociale kompetencer er også mange gange årsag til vanskelighederne i forhold til arbejdsmarkedet. Ifølge casestudiet er den største udfordring i projektet Den Gyldne Hamster at få projektdeltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Her er projektet ikke lykkedes så godt. Casestudiet konkluderer, at alle projektdeltagerne har et udviklingsaspekt i sig, men at det for manges vedkommende har meget lange udsigter, og at mange får opfyldt deres behov for en arbejdsidentitet ved netop at arbejde i Den Gyldne Hamster. Endnu en udfordring for projektet har ligget i at finde eksterne samarbejdspartnere, der kan hjælpe med praktikpladser, som er medarbejdernes næste skridt mod det virkelige arbejdsmarked. Psykiatriafdelingens data Belægningslister, som findes i kommunens ESDH-system (Elektronisk Sags og Dokument Håndtering) SBSYS, giver nøjagtige informationer om de borgere, der er tilmeldt Den Gyldne Hamster indskrivningsdato, udskrivningsdato og indskrivningsgrad (1 eller ½ plads) UniqLiv, som er Voksenservice s dokumentationssystem, giver informationer om borgerens bopæl, civilstand, personlig støtte, statusskrivelser, som udarbejdes af udfører i forbindelse med opfølgning. Belægningslister 2008 og 2009 Pr. 14. december 2009 er der 19 medarbejdere i Den Gyldne Hamster. 11 af disse har en deltidsplads, 8 har en fuldtids plads. I 2008/2009 har der været indskrevet 42 borgere, mens der er udskrevet 23 borgere. UniqLiv Staben i Voksenservice har i september 2008 udarbejdet et kommissorium for en evaluering af Den Gyldne Hamster. Formålet er at afdække, hvorvidt beskæftigelsen i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Konkret skal borgerens støttebehov / 85 støtte og boligforhold undersøges ved indskrivning, ved udskrivning og 6 måneder efter udskrivning fra Den Gyldne Hamster. Ovenstående er undersøgt iuniqliv, som er et dokumentationssystem for myndighed og udfører. Undersøgelsen i UniqLiv viser følgende: 7

8 23 borgere har været indskrevet og udskrevet fra Den Gyldne Hamster mellem 1. januar 2008 og 18. februar borgere har været udskrevet fra Den Gyldne Hamster i 6 måneder eller mere. 2 borgere er afgået ved døden. 1 borger er flyttet fra Vejle 5 borgere uændret støttebehov 5 borgere - uændret boligsituation 3 borgere nedsat støttebehov 1 borger nedsat boligbehov 2 borgere øget støttebehov 1 borger øget boligbehov 6 borgere er udskrevet mindre end 6 måneder før dec af disse har ved ind- og udskrivning samme støttebehov og boligsituation, 1 borger har nedsat støtte og nedsat boligbehov. 3 borgere modtager ikke støtte hverken før eller efter DGH Kommentarer til ovenstående: Der er ingen forskel på støttebehovet og boligsituationen ved udskrivning fra Den Gyldne Hamster og 6 måneder efter udskrivning hos de borgere, der er undersøgt. Nedsat boligbehov betyder, at borgeren er flyttet fra bolig med støtte til egen bolig. Der er borgere, som både har et uændret støttebehov og en uændret boligsituation. Disse optræder i opgørelsen med to registreringer. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har lært at leve med sygdommen og tackle de dårlige perioder Min dagligdag før Den Gyldne Hamster var præget af mange afbrudte forløb. Jeg har gået på gymnasiet to gange, og jeg har forsøgt at uddanne mig til tjener - men jeg kunne ikke gennemføre nogen af tingene, f ordi jeg havde det dårligt. Jeg blev indlagt første gang som 16-årig, og har været indlagt 5 gange sidenhen. Før i tiden kunne jeg ligge i sengen i 3 mdr. Jeg kunne ikke få tiden til at gå, men samtidig kunne jeg ikke tage mig sammen til at lave noget derhjemme. 8

9 Jeg har en støttekontaktperson 3-4 gange om ugen. Men bortset fra lige nu, har jeg haft det så god t, at jeg tror det kan skæres ned. I Den Gyldne Hamster er der plads t il, at man kan møde op, selvom man har de t dårligt en dag. Jeg er nu kommet på fuld tid og det er jeg rigtig glad for. Man bliver også rost meget for at komme på trods af, at man har det dårligt. Jeg har mange ansvarsområder, og man regner med, at jeg kommer og løser opgaverne. Det er dejligt at vide, at mit arbejde kan bruges til noget. Jeg har fået mere selvværd. Der er også mange fællesaktiviteter i Den Gyldne Hamster man kommer også hinanden ved socialt uden for arbejdstiden. Jeg er også trappet ud a f min medicin. I fremtiden vil jeg gerne læse psykologi eller have en an- den uddannelse. Jeg vil gerne holde foredrag for andre om, hvordan det er a t leve med borderline og depressioner. Jeg vil gerne fortælle min livshistorie, så er der måske nogen andre, der kan få hjælp noget før. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noge t, og at jeg bidrager. Kontakten til min mor er også blevet bedre, efter jeg er kommet i Den Gyldne Hamster. Konklusion Såvel Rambølls data som Psykiatriafdelingens interviews med borgere, som aktuelt er i Den Gyldne Hamster bekræfter, at den beskyttede beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har stor positiv betydning for den store gruppe af borgere, som deltager og har deltaget i projektet. Undersøgelsen af behov for støtte og boligsituationen hos de borgere, som er udskrevet fra Den Gyldne Hamster viser imidlertid på ingen måde et entydigt billede af, at støttebehovet falder. Der er borgere, som får mindre støtte, men der er også borgere, som får behov for mere støtte, og der er borgere, som har søgt Den Gyldne Hamster, og som ikke får støtte hverken før eller efter tilknytningen til DGH. Dette billede er for så vidt forventeligt, idet borgere med sindslidelse netop kan karakteriseres ved at have et svingende funktionsniveau. Det er Psykiatriafdelingens opfattelse, at Den Gyldne Hamster har fat i den rigtige målgruppe, hvis funktionsniveau stiger, fordi borgerne får selvtillid, selvværd og større livskvalitet. De mødes med tillid og ansvar i forbindelse med arbejdsopgaver og muligheden for sociale relationer. Borgerne har arbejdsopgaver af forskellig karakter, som er sammenlignelige med de arbejdsopgaver, der kan være på det ordinære arbejdsmarked. Der er et udviklingspotentiale hos disse borgere, og med den nødvendige støtte på det rigtige tidspunkt vil borgernes funktionsniveau ændres. Det er ikke lykkedes i særlig høj grad at få borgerne videre fra Den Gyldne Hamster til enten det private eller offentlige arbejdsmarked. Disse borgere har brug for støtte til at komme videre. De færreste vil ved egen hjælp kunne finde en arbejdsgiver til en praktikplads, til beskyttet beskæftigelse eller til et skånejob. Den Gyldne Hamster har ikke de fornødne ressourcer, der skal til for at hjælpe borgeren videre, og praktikpladser og lignende via samarbejdet med den private samarbejdspartner lykkedes ikke. Hvis det ønskede flow skal opnås, så er det nødvendigt med ressourcer / en jobkonsulent, som kan være opsøgende overfor arbejdsmarkedet, og som kan få de nødvendige kontakter, som kan betyde 9

10 praktikpladser og/eller beskyttet beskæftigelse herunder individuelle og kreative løsninger til projektets deltagere. Borgere med en sindslidelse kan være usikre og sårbare, og en jobkonsulent skal sikre den nødvendige introduktion af borgeren til arbejdspladsen. Der er efterfølgende brug for tæt opfølgning på arbejdspladsen i forhold til både borger og arbejdsplads, og jobkonsulenten skal være i tæt samarbejde med virksomheden for at vejlede og undervise. Mange af de borgere, som har / har haft tilknytning til Den Gyldne Hamster har et reelt ønske om at få et arbejde. Hvis det skal lykkes, skal der være den nødvendige støtte, som bringer dem endnu et skridt hen mod arbejdsmarkedet. Denne statusrapport vedrører første halvdel af Den Gyldne Hamsters projektperiode. En opstart af et projekt kan have begyndervanskeligheder i større eller mindre omfang, og det kan ikke udelukkes, at den endelige evaluering efter projektperiodens afslutning viser andre tendenser og/eller resultater. Interview fra Den Gyldne Hamster: Mand, der er blevet clean efter 27 års misbrug Jeg har været med fra starten, faktisk fra før butikken åbnede. Tilværelsen før Den Gyldne Ham- ster var ikke lys. Jeg sad bare på den flade, og lavede ingenting. Ved start i Den Gyldne Hamster var jeg misbruger. Der er bare sket rigtigt mege t siden. Jeg er blevet clean. Jeg kom i behandling, men beholdt min plads i Den Gyldne Hamster under behandlingen. Jeg var kun i stofbehandling i 2 ½ måned, og så var jeg clean. Jeg har ellers været i misbrug i 27 år (jeg er 40 år gammel), da jeg startede som årig. Jeg har lige fået en lejlighed i Vejle, som jeg snart skal flytte ind i - og min datter skal hjem og bo sammen med mig. Jeg har 3 børn, hvoraf jeg ikke har kontakt til den ene. Det bliver godt at flytte til Vejle. Denne gang er det ikke problematisk for mig at forlade misbrugsnetværket. Jeg får st adig massiv støtte. Har nogen gange rigtigt meget brug for støtte. Jeg blev syg i og fik her min diagnose. Følte ikke selv, at jeg var syg - men jeg har skizofreni. Jeg får dog ikke medicin for det mere. Før fik jeg rigtigt meget medicin men det er trappet ned, mens jeg har været i Den Gyldne Hamster. Jeg føler mig faktisk klar i hovedet for første gang i meget lang tid. Den Gyldne Hamster er en god arbejdsplads, hvor folk er søde ved hinanden. Der er nogen at snakke med altid. Det fungerer godt her. Mine fremtidsdrømme er, a t jeg gerne vil have et job som chauffør (skånejob). Jeg har nu haft det godt i lang tid, og jeg vil derfor gerne ud og arbejde. 10

11 Bilag 1. Lovgivning, beskyttet beskæftigelse: Serviceloven 103: 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Aflønningsforhold mv. i forbindelse med beskæftigelsen: Det fremgår af bek. nr. 628 af 115/6-06, 1, at personer i beskyttet beskæftigelse aflønnes som følger: - Udgangspunktet er, at personer der er i beskæftigelse i videst muligt omfang lønnes efter indsats. Såfremt løn efter indsats ikke er egnet på grund af stærkt nedsat funktionsevne, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering. - Såfremt den stærkt nedsatte funktionsevne medfører en meget begrænset arbejdsindsats, kan aflønning - fastsættes som arbejdsdusør med mindst 5% af områdets mindste overenskomstmæssige løn. Praksis i Den Gyldne Hamster og Cafébutikken: Der aflønnes efter indsats: Grundløn 11,55 Kvalifikationsløn 1 kr. 17,32 Kvalifikationsløn 2 kr. 22,00 Kvalifikationsløn 3 kr. 27,50 CFBB: I forbindelse beskyttet beskæftigelse og brugerløn i en privat virksomhed udbetaler Vejle Kommune, CFBB, lønnen og sender efterfølgende arbejdsgiveren en regning. Lovgivning, skånejob : Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 6 Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension. 51. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Hvad er job med løntilskud til førtidspensionister? Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud. Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere Løn Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Bliver personen ansat inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, aftales lønnen med den faglige organisation, der er tættest på området. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til arbejdstageren. 11

12 Løntilskud Kommunen betaler et løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet udgør 1/3 af mindstelønnen på området pt.. 24,12 kr. pr. time. Der er 50% s statsrefusion. 12

13 Bilag 2: Karakteristika på projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster Er tilkendt en førtidspension Vanskeligt stillede sindslidende, som har været væk fra arbejdsmarkedet i 5-10 år eller mere. Ca. 85 % af deltagerne bor i egen bolig 15 % bor i en støttet bolig 85 % er i behandling for psykiske lidelser. En femtedel er i behandling for misbrug. Har været indlagt op til flere gange på grund af psykiske lidelser Har et ønske om udvikling i retning mod arbejdsmarkedet. Stort set alle har problemer i forhold til fremmøde. Over en tredjedel har en 85 støttekontaktperson. Mange har social angst eller sociale problemer ved indskrivning. En tredjedel har selv opsøgt arbejdet hos Den Gyldne Hamster. Størstedelen af projektdeltagerne er under 40 år Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ca. 1/4 af de indskrevne har børn 13

14 14

15 15

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien

Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Tendenser og metoder i socialpsykiatrien Social- og Psykiatriafdelingen Vejle kommune Center for Dagtilbud Et ud af tre centre i Social- og Psykiatriafdelingen i Vejle kommune 79 klubtilbud 85 støtte til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Jeg er 37 år, uddannet pædagog i sommeren 2006 og arbejder lige nu på et socialpsykiatrisk botilbud. I efteråret 2004 gik jeg ned med en svær depression,

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere