DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010"

Transkript

1 DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 Den gyldne Hamster er et godt sted for folk, der gerne vil videre. Jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noget, og at jeg bidrager. Mine fremtidsdrømme er, at jeg gerne vil ha et job. VEJLE KOMMUNE

2 Vejle Kommune Voksenservice Februar 2010 Ditte S. Madsen, konsulent i Staben i Voksenservice Birgit Talbo, udviklingsmedarbejder i Psykiatriafdelingen

3 Forord Denne rapport er en status på Vejle Kommunes projekt Den Gyldne Hamster, som er beskyttet beskæftigelse for borgere med sindslidelse jf. serviceloven 103. Den Gyldne Hamster, som er en dyrehandel, er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet. Puljemidlerne, som begyndte 1. januar 2008, varer til 31. maj 2011, og der gøres status her midtvejs i projektperioden. Rambøll management har af Socialministeriet fået til opgave at følge og evaluere projekterne under Fælles Ansvar II. Baggrunden for denne status er nogle af de data, som løbende indberettes fra projektet til Rambøll Management. Sideløbende med Rambølls data har Psykiatriafdelingen haft fokus på egne data, idet der i Voksenservice ønskes en evaluering, som afdækker, hvorvidt beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Historik Det Fælles Ansvar II, august 2006 var Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper i samfundet. Handlingsprogrammet tog udgangspunkt i, at alle skulle have muligheden for at skabe sig en meningsfuld tilværelse, der afspejlede deres behov og ønsker. Det gjaldt også samfundets socialt udsatte grupper - de vanskeligt stillede: sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere. Det overordnede mål var at støtte de socialt udsatte grupper i at tage de nødvendige skridt hen mod en form for beskæftigelse. Der skulle fokuseres på at styrke den enkeltes livskvalitet og personlige kompetencer. Det var vigtigt, at der skabtes bedre muligheder for at kunne indgå i et større fællesskab, der skabte struktur i hverdagen, udbyggede det sociale netværk og gav mulighed for socialt samvær, som førte til øget værdighed og selvrespekt hos den enkelte. Puljeansøgning til Det Fælles Ansvar II Det var i tråd med Regeringens ønske om en særlig indsats i forhold til en af de svageste grupper i samfundet, at Psykiatriafdelingen søgte midler til projekt Dyrehandel i de puljemidler, som fulgte med Det Fælles Ansvar II. Psykiatriafdelingen ønskede at oprette en dyrehandel og samarbejde med en lokal samarbejdspartner en dyrehandler og dermed undersøge og afprøve, hvorvidt et partnerskab og samarbejde med en lokal virksomhed kunne forbedre mulighederne for borgere med en sindslidelse i deres bestræbelser på at opnå en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. En dyrehandel ville øge antallet af pladser med 14 fuldtidspladser, som ville svare til, at mellem 20 og 25 borgere kunne visiteres til Dyrehandlen ad gangen. Det forventes, at antallet af brugere i projektperioden vil være mellem 75 og 100 borgere. Dyrehandelen ville være et tilbud primært til mænd, men også til kvinder, der ville kunne profitere af et sådan tilbud. Socialministeriet bevilgede det ansøgte 7 mio. kr. til et usædvanligt beskæftigelsesprojekt - undtaget var dog et beløb til brugerløn. 3

4 Socialpsykiatrien i Vejle Kommune havde nu mulighed for at tilbyde borgere med sindslidelse beskyttet beskæftigelse i en dyrehandel. Interview fra Den Gyldne Hamster: Han har fået noget at stå op til, og han er kommet ud af tågerne Jeg startede i Den Gyldne Hamster i november Live t før Den Gyldne Hamster var præget af en meget trist hverdag jeg havde ikke noge t at stå op til, og der var ingen lyspunkter i hverda- gen. Den Gyldne Hamster er det bedste, der er sket for mig i mange år. Jeg føler, at jeg ligesom er kommet ud af tågerne. Det er som om, jeg er kommet op til overfladen for at få ilt. Før snakkede jeg tågesnak, men nu er der ligesom kommet vægt bag ordene. Jeg bor i dag for mig selv. Jeg har en kontaktperson 1 gang om ugen. Jeg får stadig medicin, men er blevet trappet kraftig t ned, efter jeg er startet i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået noget, der kan holde mig fast i hverdagen. Jeg har fået mere livsglæde men jeg er stadig ikke helt rask. Jeg har altid været syg, men sygdommen begyndt e for alvor, efter jeg startede misbruget. Det st artede, da jeg var 9 år gammel. Jeg har fået flere venner, som også arbejder i Den Gyldne Hamster. Den Gyldne Hamster er et god t sted for folk, der gerne vil videre. De er gode til at snakke med en, og de forstår ens situati- on. Jeg har fået rigtigt meget ansvar, og er med i det hele. I fremtiden ønsker jeg et job i det virkelige liv, men stadig under min pension. Mine fremtidsdrømme går ud på, a t jeg måske kan få e t pedeljob. Om projektet Den Gyldne Hamster Beskyttet beskæftigelse er tilbud til personer, som på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Den Gyldne Hamster, dyrehandlen åbnede den 14. april 2008 i Staldgaardsgade 14 B i Vejle. Den Gyldne Hamster ligger i tæt tilknytning til Psykiatriafdelingens tilbud om beskyttet beskæftigelse i Cafébutikken. Der er et tæt samarbejde mellem de to tilbud, hvilket mindsker sårbarheden i forbindelse med det ansatte personales ferie, kurser, sygdom m.v. Den Gyldne Hamster var fra begyndelsen normeret til 10 heldags pladser. Antallet af normerede pladser blev udvidet fra 10 til 14 heldags pladser 1. november I Den Gyldne Hamster kan medarbejderen have en deltidsplads, hvor man arbejder op til 12 timer om ugen, mens der i en heldags plads arbejdes over 12 timer om ugen. Der er ansat 3 medarbejdere og 1 medarbejder i skånejob i Den Gyldne Hamster. Butiksdrift i forbindelse med beskyttet beskæftigelse er en genial mulighed for at arbejdsprøve folk, da der er mange forskelligartede opgaver forbundet hermed. Det kan dreje sig om bestilling af varer, prismærkning, betjening af kunder, pasning af dyr m.v. Arbejdspladserne i Den Gyldne Ham- 4

5 ster ligner i høj grad det rigtige arbejdsmarked. Det er rigtige kunder, som handler i butikken, og flertallet af kunderne ved ikke, at de går ind i en butik drevet af sindslidende. Uddelegering af arbejdsopgaver / ansvarsområder har betydet rigtig meget for projektets deltagere, som netop i kraft heraf oplever forøget selvværd, arbejdsidentitet og livskvalitet. Projektet har imidlertid ikke ressourcer til at hjælpe projektdeltagerne videre. Der er ikke med den nuværende økonomi kapacitet til at være opsøgende i forhold til f.eks. praktikpladser på i det private eller offentlige arbejdsmarked. Metoden - samarbejdet med en ekstern samarbejdspartner om f.eks. praktikpladser - har vist sig at være uhensigtsmæssig og uden det ønskede resultat. Projektet har derfor opsagt aftalen med den eksterne samarbejdspartner. Projektdeltagerne På baggrund af Rambølls data i bl.a. målgrupperapporterne fremgår det, at projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster for størstedelen er unge/yngre mennesker, som via projektet får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er positivt, at projektet har fat i de yngre, som har fremtiden for sig. Deltagerne har både tid og mulighed for at udvikle sig positivt i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til mestring af deres dagligdag. Det var blandt andet et mål med etableringen af dyrehandelen, at dette tilbud skulle tiltrække både mænd og kvinder. Det er lykkedes, da der aktuelt er flere mænd end kvinder, som arbejder i Den Gyldne Hamster. Projektdeltagerne er langt fra arbejdsmarkedet, og deres uddannelsesmæssige baggrund er ringe. Tilknytningen til en arbejdsplads ligger for de flestes vedkommende 5 10 år tilbage. Deltagerne har fået tilkendt en førtidspension på grund af den psykiske lidelse. Imidlertid vurderes de borgere, der er visiteret at have et udviklingsaspekt i forhold til arbejdsmarkedet. Det er lykkedes for Den Gyldne Hamster at etablere et trygt arbejdsmiljø, som involverer deltagerne og uddelegerer opgaver og ansvar til disse. Projektets deltagere overholder for en stor del aftaler, hvilket er medvirkende til at styrke den enkeltes normer for en arbejdsplads. De fleste af projektets deltagere har erfaring med stoffer, og et mindretal af deltagerne svarer, at indtagelse af stoffer giver problemer i et vist omfang. Stofmisbrug er en problematik, der skal tages hensyn til oveni sindslidelserne. Deltagelse i Den Gyldne Hamster har for deltagerne betydet en styrkelse af deres sociale kompetencer. Fællesskabet medfører, at de alle indgår i samtaler med andre deltagere, og venskabelige relationer har udviklet sig for de fleste. De fleste af projektdeltagerne har støtte enten fra en socialpsykiatrisk kontaktperson eller er i psykiatrisk behandling. Der er et stort potentiale for, at deltagerne kan udvikle sig hen imod at have mindre behov for støtte i hverdagen. 5

6 For alle projektdeltagerne har deltagelse i Den Gyldne Hamster betydet positive forandringer. Projektdeltagerne oplever en positiv udvikling for eksempel i forbindelse med, at der bliver struktur på deres dagligdag, når der er forskel på hverdag og week-ends. Deltagerne oplever et øget selvværd, når de får overdraget ansvarsområder i forbindelse med driften af butikken. Deres selvværd øges også, når deres sociale kompetencer og det sociale samvær med andre projektdeltager bliver succesfyldt. Mange af projektets deltagere har et ønske / en drøm om at få et rigtigt arbejde gerne et skånejob på en offentlig eller privat virksomhed. De har brug for støtte til at komme videre. Den Gyldne Hamster har som tidligere nævnt ikke den fornødne kapacitet hertil. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har fået noget at stå op til.. Før den Gyldne Hamster lavede jeg ikke noget, og alle dage var ens. Jeg var tidligere også ofte indlagt. Efter jeg startede med arbejdet i den Gyldne Hamster, er der kommet forskel på weekend, hverdag og ferie. De t er også blevet lettere at komme i gang med det huslige, fordi man er oppe og i gang med dagen, så falder det mere naturligt. Førhen stod jeg først op kl og kunne ikke motivere mig selv til noget som helst. I Den Gyld- ne Hamster fik jeg ansva r og følte mig værdsat. Herved fik jeg en arbejdsidentitet, og jeg har fået mere selvværd. Det var dejligt ikke længere at skulle fortælle, at man er arbejdsløs, og det har været dejligt at møde nye mennesker. Jeg har heller ikke længere behov for en støttekontaktperson, og jeg er kommet i et skånejob. Den Gyldne Hamster har gjort, a t jeg har fået det bedre endnu hurtigere. Rambølls caserapport Rambøll Management har som led i deres evaluering af Det Fælles Ansvar II valgt at lave casestudier af nogle udvalgte projekter for at give en mere dybdegående beskrivelse. Et af de projekter, der blev udvalgt til et casestudie, var Vejle Kommunes Projekt Den Gyldne Hamster. Medarbejdere fra Rambøll besøgte Den Gyldne Hamster og interviewede både ansatte og projektdeltagere. Ved at interviewe får Rambøll mulighed for at sammenholde data fra interviewene med de øvrige data, som fremkommer i bl.a. målgrupperapporterne, og som er projektdeltagernes egne indtastninger af informationer i spørgeskemaer. Casestudiet fra Rambøll konkluderer på baggrund af de data, der foreligger indtil nu, at et af de mest markante resultater fra Den Gyldne Hamster er, at projektdeltagerne har fået en øget livskvalitet og et forbedret selvværd ved at have et arbejde i Den Gyldne Hamster. Årsagen til det øgede selvværd og den forbedrede livskvalitet er i følge casestudiet, at projektdeltagerne igennem arbejdet har fået noget at stå op til, samt de har fået fornyet deres arbejdsidentitet. Endvidere får projektdeltagerne i høj grad uddelegeret ansvar, som de ligeledes i høj grad føler, at de kan honorere, hvilket giver et øget selvværd. Casestudiet konkluderer endvidere, at projektdeltagerne får styrket deres sociale relationer og deres 6

7 sociale kompetencer ved at arbejde i Den Gyldne Hamster. Det sociale dyrkes både i pauserne, i arbejdstiden samt uden for arbejdstiden, hvor flere ses privat og har opbygget venskaber. Dette er en meget vigtig faktor for deltagerne, idet de ofte har haft forskellige grader af social angst eller andre sociale problemer før deltagelse i projektet. Disse problemer i forhold til sociale relationer og sociale kompetencer er også mange gange årsag til vanskelighederne i forhold til arbejdsmarkedet. Ifølge casestudiet er den største udfordring i projektet Den Gyldne Hamster at få projektdeltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Her er projektet ikke lykkedes så godt. Casestudiet konkluderer, at alle projektdeltagerne har et udviklingsaspekt i sig, men at det for manges vedkommende har meget lange udsigter, og at mange får opfyldt deres behov for en arbejdsidentitet ved netop at arbejde i Den Gyldne Hamster. Endnu en udfordring for projektet har ligget i at finde eksterne samarbejdspartnere, der kan hjælpe med praktikpladser, som er medarbejdernes næste skridt mod det virkelige arbejdsmarked. Psykiatriafdelingens data Belægningslister, som findes i kommunens ESDH-system (Elektronisk Sags og Dokument Håndtering) SBSYS, giver nøjagtige informationer om de borgere, der er tilmeldt Den Gyldne Hamster indskrivningsdato, udskrivningsdato og indskrivningsgrad (1 eller ½ plads) UniqLiv, som er Voksenservice s dokumentationssystem, giver informationer om borgerens bopæl, civilstand, personlig støtte, statusskrivelser, som udarbejdes af udfører i forbindelse med opfølgning. Belægningslister 2008 og 2009 Pr. 14. december 2009 er der 19 medarbejdere i Den Gyldne Hamster. 11 af disse har en deltidsplads, 8 har en fuldtids plads. I 2008/2009 har der været indskrevet 42 borgere, mens der er udskrevet 23 borgere. UniqLiv Staben i Voksenservice har i september 2008 udarbejdet et kommissorium for en evaluering af Den Gyldne Hamster. Formålet er at afdække, hvorvidt beskæftigelsen i Den Gyldne Hamster har betydning for den støtte, borgeren efterfølgende har behov for. Konkret skal borgerens støttebehov / 85 støtte og boligforhold undersøges ved indskrivning, ved udskrivning og 6 måneder efter udskrivning fra Den Gyldne Hamster. Ovenstående er undersøgt iuniqliv, som er et dokumentationssystem for myndighed og udfører. Undersøgelsen i UniqLiv viser følgende: 7

8 23 borgere har været indskrevet og udskrevet fra Den Gyldne Hamster mellem 1. januar 2008 og 18. februar borgere har været udskrevet fra Den Gyldne Hamster i 6 måneder eller mere. 2 borgere er afgået ved døden. 1 borger er flyttet fra Vejle 5 borgere uændret støttebehov 5 borgere - uændret boligsituation 3 borgere nedsat støttebehov 1 borger nedsat boligbehov 2 borgere øget støttebehov 1 borger øget boligbehov 6 borgere er udskrevet mindre end 6 måneder før dec af disse har ved ind- og udskrivning samme støttebehov og boligsituation, 1 borger har nedsat støtte og nedsat boligbehov. 3 borgere modtager ikke støtte hverken før eller efter DGH Kommentarer til ovenstående: Der er ingen forskel på støttebehovet og boligsituationen ved udskrivning fra Den Gyldne Hamster og 6 måneder efter udskrivning hos de borgere, der er undersøgt. Nedsat boligbehov betyder, at borgeren er flyttet fra bolig med støtte til egen bolig. Der er borgere, som både har et uændret støttebehov og en uændret boligsituation. Disse optræder i opgørelsen med to registreringer. Interview fra Den Gyldne Hamster: Kvinde, der har lært at leve med sygdommen og tackle de dårlige perioder Min dagligdag før Den Gyldne Hamster var præget af mange afbrudte forløb. Jeg har gået på gymnasiet to gange, og jeg har forsøgt at uddanne mig til tjener - men jeg kunne ikke gennemføre nogen af tingene, f ordi jeg havde det dårligt. Jeg blev indlagt første gang som 16-årig, og har været indlagt 5 gange sidenhen. Før i tiden kunne jeg ligge i sengen i 3 mdr. Jeg kunne ikke få tiden til at gå, men samtidig kunne jeg ikke tage mig sammen til at lave noget derhjemme. 8

9 Jeg har en støttekontaktperson 3-4 gange om ugen. Men bortset fra lige nu, har jeg haft det så god t, at jeg tror det kan skæres ned. I Den Gyldne Hamster er der plads t il, at man kan møde op, selvom man har de t dårligt en dag. Jeg er nu kommet på fuld tid og det er jeg rigtig glad for. Man bliver også rost meget for at komme på trods af, at man har det dårligt. Jeg har mange ansvarsområder, og man regner med, at jeg kommer og løser opgaverne. Det er dejligt at vide, at mit arbejde kan bruges til noget. Jeg har fået mere selvværd. Der er også mange fællesaktiviteter i Den Gyldne Hamster man kommer også hinanden ved socialt uden for arbejdstiden. Jeg er også trappet ud a f min medicin. I fremtiden vil jeg gerne læse psykologi eller have en an- den uddannelse. Jeg vil gerne holde foredrag for andre om, hvordan det er a t leve med borderline og depressioner. Jeg vil gerne fortælle min livshistorie, så er der måske nogen andre, der kan få hjælp noget før. Den Gyldne Hamster har betydet, at jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg ved nu, at jeg kan bruges til noge t, og at jeg bidrager. Kontakten til min mor er også blevet bedre, efter jeg er kommet i Den Gyldne Hamster. Konklusion Såvel Rambølls data som Psykiatriafdelingens interviews med borgere, som aktuelt er i Den Gyldne Hamster bekræfter, at den beskyttede beskæftigelse i Den Gyldne Hamster har stor positiv betydning for den store gruppe af borgere, som deltager og har deltaget i projektet. Undersøgelsen af behov for støtte og boligsituationen hos de borgere, som er udskrevet fra Den Gyldne Hamster viser imidlertid på ingen måde et entydigt billede af, at støttebehovet falder. Der er borgere, som får mindre støtte, men der er også borgere, som får behov for mere støtte, og der er borgere, som har søgt Den Gyldne Hamster, og som ikke får støtte hverken før eller efter tilknytningen til DGH. Dette billede er for så vidt forventeligt, idet borgere med sindslidelse netop kan karakteriseres ved at have et svingende funktionsniveau. Det er Psykiatriafdelingens opfattelse, at Den Gyldne Hamster har fat i den rigtige målgruppe, hvis funktionsniveau stiger, fordi borgerne får selvtillid, selvværd og større livskvalitet. De mødes med tillid og ansvar i forbindelse med arbejdsopgaver og muligheden for sociale relationer. Borgerne har arbejdsopgaver af forskellig karakter, som er sammenlignelige med de arbejdsopgaver, der kan være på det ordinære arbejdsmarked. Der er et udviklingspotentiale hos disse borgere, og med den nødvendige støtte på det rigtige tidspunkt vil borgernes funktionsniveau ændres. Det er ikke lykkedes i særlig høj grad at få borgerne videre fra Den Gyldne Hamster til enten det private eller offentlige arbejdsmarked. Disse borgere har brug for støtte til at komme videre. De færreste vil ved egen hjælp kunne finde en arbejdsgiver til en praktikplads, til beskyttet beskæftigelse eller til et skånejob. Den Gyldne Hamster har ikke de fornødne ressourcer, der skal til for at hjælpe borgeren videre, og praktikpladser og lignende via samarbejdet med den private samarbejdspartner lykkedes ikke. Hvis det ønskede flow skal opnås, så er det nødvendigt med ressourcer / en jobkonsulent, som kan være opsøgende overfor arbejdsmarkedet, og som kan få de nødvendige kontakter, som kan betyde 9

10 praktikpladser og/eller beskyttet beskæftigelse herunder individuelle og kreative løsninger til projektets deltagere. Borgere med en sindslidelse kan være usikre og sårbare, og en jobkonsulent skal sikre den nødvendige introduktion af borgeren til arbejdspladsen. Der er efterfølgende brug for tæt opfølgning på arbejdspladsen i forhold til både borger og arbejdsplads, og jobkonsulenten skal være i tæt samarbejde med virksomheden for at vejlede og undervise. Mange af de borgere, som har / har haft tilknytning til Den Gyldne Hamster har et reelt ønske om at få et arbejde. Hvis det skal lykkes, skal der være den nødvendige støtte, som bringer dem endnu et skridt hen mod arbejdsmarkedet. Denne statusrapport vedrører første halvdel af Den Gyldne Hamsters projektperiode. En opstart af et projekt kan have begyndervanskeligheder i større eller mindre omfang, og det kan ikke udelukkes, at den endelige evaluering efter projektperiodens afslutning viser andre tendenser og/eller resultater. Interview fra Den Gyldne Hamster: Mand, der er blevet clean efter 27 års misbrug Jeg har været med fra starten, faktisk fra før butikken åbnede. Tilværelsen før Den Gyldne Ham- ster var ikke lys. Jeg sad bare på den flade, og lavede ingenting. Ved start i Den Gyldne Hamster var jeg misbruger. Der er bare sket rigtigt mege t siden. Jeg er blevet clean. Jeg kom i behandling, men beholdt min plads i Den Gyldne Hamster under behandlingen. Jeg var kun i stofbehandling i 2 ½ måned, og så var jeg clean. Jeg har ellers været i misbrug i 27 år (jeg er 40 år gammel), da jeg startede som årig. Jeg har lige fået en lejlighed i Vejle, som jeg snart skal flytte ind i - og min datter skal hjem og bo sammen med mig. Jeg har 3 børn, hvoraf jeg ikke har kontakt til den ene. Det bliver godt at flytte til Vejle. Denne gang er det ikke problematisk for mig at forlade misbrugsnetværket. Jeg får st adig massiv støtte. Har nogen gange rigtigt meget brug for støtte. Jeg blev syg i og fik her min diagnose. Følte ikke selv, at jeg var syg - men jeg har skizofreni. Jeg får dog ikke medicin for det mere. Før fik jeg rigtigt meget medicin men det er trappet ned, mens jeg har været i Den Gyldne Hamster. Jeg føler mig faktisk klar i hovedet for første gang i meget lang tid. Den Gyldne Hamster er en god arbejdsplads, hvor folk er søde ved hinanden. Der er nogen at snakke med altid. Det fungerer godt her. Mine fremtidsdrømme er, a t jeg gerne vil have et job som chauffør (skånejob). Jeg har nu haft det godt i lang tid, og jeg vil derfor gerne ud og arbejde. 10

11 Bilag 1. Lovgivning, beskyttet beskæftigelse: Serviceloven 103: 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Aflønningsforhold mv. i forbindelse med beskæftigelsen: Det fremgår af bek. nr. 628 af 115/6-06, 1, at personer i beskyttet beskæftigelse aflønnes som følger: - Udgangspunktet er, at personer der er i beskæftigelse i videst muligt omfang lønnes efter indsats. Såfremt løn efter indsats ikke er egnet på grund af stærkt nedsat funktionsevne, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering. - Såfremt den stærkt nedsatte funktionsevne medfører en meget begrænset arbejdsindsats, kan aflønning - fastsættes som arbejdsdusør med mindst 5% af områdets mindste overenskomstmæssige løn. Praksis i Den Gyldne Hamster og Cafébutikken: Der aflønnes efter indsats: Grundløn 11,55 Kvalifikationsløn 1 kr. 17,32 Kvalifikationsløn 2 kr. 22,00 Kvalifikationsløn 3 kr. 27,50 CFBB: I forbindelse beskyttet beskæftigelse og brugerløn i en privat virksomhed udbetaler Vejle Kommune, CFBB, lønnen og sender efterfølgende arbejdsgiveren en regning. Lovgivning, skånejob : Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 6 Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension. 51. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Hvad er job med løntilskud til førtidspensionister? Job med løntilskud til førtidspensionister blev tidligere kaldt skånejob med løntilskud. Job med løntilskud kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere Løn Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med de faglige organisationer. Bliver personen ansat inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, aftales lønnen med den faglige organisation, der er tættest på området. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til arbejdstageren. 11

12 Løntilskud Kommunen betaler et løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet udgør 1/3 af mindstelønnen på området pt.. 24,12 kr. pr. time. Der er 50% s statsrefusion. 12

13 Bilag 2: Karakteristika på projektdeltagerne i Den Gyldne Hamster Er tilkendt en førtidspension Vanskeligt stillede sindslidende, som har været væk fra arbejdsmarkedet i 5-10 år eller mere. Ca. 85 % af deltagerne bor i egen bolig 15 % bor i en støttet bolig 85 % er i behandling for psykiske lidelser. En femtedel er i behandling for misbrug. Har været indlagt op til flere gange på grund af psykiske lidelser Har et ønske om udvikling i retning mod arbejdsmarkedet. Stort set alle har problemer i forhold til fremmøde. Over en tredjedel har en 85 støttekontaktperson. Mange har social angst eller sociale problemer ved indskrivning. En tredjedel har selv opsøgt arbejdet hos Den Gyldne Hamster. Størstedelen af projektdeltagerne er under 40 år Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ca. 1/4 af de indskrevne har børn 13

14 14

15 15

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Notat Projekt nr. 42 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Anshu Varma 24. september 2007 Godkendt d. 19.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse 2016 Interesseret i beskyttet beskæftigelse? Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker.

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. Punkt 11. Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. 2014-35857. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningen giver

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet Acadre dok.nr.: 152150-10 29. september 2010 mtm 1 1. Indledning Der er behov for en nærmere gennemgang og harmonisering af brugerlønninger

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Indsats til borgere med skizofreni. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Indsats til borgere med skizofreni jf. Lov om social service 119 Hvad er Indsats til borgere med skizofreni? Er du diagnosticeret med skizofreni, kan du få hjælp af Lolland Kommune.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Mennesker og muligheder...i et tegnsprogsmiljø! Folk er forskellige. Vi har brug for dig! Velkommen

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Notat. Kirkens Korshærs Aktivitetscenter i Silkeborg Projekt 156. Projekt nr oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. 26.

Notat. Kirkens Korshærs Aktivitetscenter i Silkeborg Projekt 156. Projekt nr oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. 26. Notat Projekt nr. 156 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 1. oktober 2007 Godkendt d. 26. oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS

PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 0 PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS JOBCENTER TØNDER SLUTEVALUERING JUNI 2008 EVA HANSEN LISE JENSEN tlf. 29379791 tlf. 29379790 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSØGSPROJEKTET PROJEKT HÅNDHOLDT INDSATS 2 KONKLUSION PROJEKTETS

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere