l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse."

Transkript

1 GF-FYN Ref: nr PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte deltog. Dag sorden ifølge vedtæ gterne : l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer a) bestyrelsen forslår ændring af vedtægter herunder udvidelse af bestyrelsen fra fire til fem medlemmer. 5. Fastlæggelse af klubkontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant. a) Valg af bestyrelsesformand: På valg var Erling Hansen b) Valg af bestyrelsessuppleant: På valg var Thomas Jacobsen.. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. a) Valg af statsautoriseret revisor: På valg var Steen Aagaard b) Valg af anden revisor: På valg var Poul Bjarke Andersen c) Valg af revisorsuppleant På valg var Ole Krogaard 8). Eventuelt. Formanden, Knud Nielsen, bød generalforsamlingen velkommen. Han udtrykte forhåbninger om at det nye sted og det nye tidspunkt ville falde i god jord. ad 1) Vatg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ejler Jansen, han blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen vir lovlig indvarslet, ingen var imod indvarslingen, og generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig. ad 2) Bestyrelsens beretning v/formanden. Formanden, Knud Nielsen (KN), havde igen i år valgt at bruge Power Point til at understøtte sin fremlæggelse. Han startede med at vise et billede af den netop overståede snevinter. Som kom allerede i december 2009, med mange skader til følge. Da den første sne altid kommer bag på os alle, samtidig med at mange ikke havde fået gjort bilen vinterklar, da vi jo ikke plejer at have vinter i Danmark. Senere på vinteren ser det dog ud til at man har vænnet sig til forholdene. Knud Nielsen fortsatte med at henvis til året før, hvor klubben var ramt af fire forhold som har indflydelse på klubbens virke. Det var stigende arbejdsløshed, sværere at sælge huse, bilsalget gået i stå og katastrofen på finansmarkederne. Desværre ser det ud til at have fortsat i2009, dog med små lyspunkter. Finansmarkederne har det dog langt bedre. Disse forhold påvirker os meget, for er der ikke gang i bil - og hussalget, skal der heller ikke bruges forsikringer til disse.

2 Dog skulle man tro at stigende arbejdsløshed ville betyde folk ville begynde at spare, også på forsikringerne, men det er ikke noget vi har mærket noget til understregede formanden. Finansmarkederne er det gået godt med, dette ville formanden vende tilbage til under gennemgangen af årsrapporten. Knud Nielsen kom så ind på, at i hvert fald datoen den 28 september 2009, ville blive husket af alle klubbens medarbejdere, som en meget skelsættende dag, idet at hele GF fik nyt It-system denne dag. Efter at have arbejdet og testet systemet, blev der sagt " go live" denne dag. Herefter kom formanden så ind på hvordan den daglige forretning er blevet påvirket af begivenhederne. Der er faktisk tale om en mindre tilbagegang, og det ærgrede formanden da der faktisk er taget en del nye tiltag. Men direkte dumpingpriser har vi ikke mulighed for, og det ville vel også stride imod hele GF - tanken. Men vi kan, og det gør vi også, give medlemmer en endnu bedre service, samt tillade gode gamle medlemmer atkøbe specialbil, uden at straffe med en højere præmie, understregede formanden, Ydermere kunne vi se at vore medlemmer der havde kørt 5,6 og7 år skadefri blev tilbudt elitestatus i andre selskaber. Så for at imødegå dette, tænke vi, at har de kørt 5 til7 ar skadefri, kan de vel også køre 8 ar uden skader. Derfor blev alle disse medlemmer tilbudt elitestatus pr.0l0l.2009, så vi var sikre på at de blev hos os. Men understregede formanden, at folk der har skade, ikke far dette tilbud, da vi stadig skal være påpasselige, og kun belønne gode medlemmer. På den anden side mente Knud Nielsen, at havde vi intet gjort ville udviklingen være gået værre. Men nu må vi se at få vendt udviklingen ved at smøge ætmerne op. Men nu er det jo ikke kun medlemstallet og bilforsikringerne vi skal kigge på. Faktisk har klubben andre forsikringer, i alt forsikringer mod sidste år, så en lille fremgang trods alt sagde formanden. Også omsætningen er steget til over 85 mio. kr bliver der stillet større solvenskrav til forsikringsselskaberne fra myndighedemes side. Der skal altså til atvære flere penge på kistebunden, hvis man vil være et selvstændigt forsikringsselskab, understregede formanden. Så for at konsolidere GF har klubbeme besluttet i fællesskab, at GF måtte tage 3,5oÅ, af vore skaderegnskaber til dette formåi, i stedet fra at hæve præmierne. Knud Nielsen mente at mange forsikringsselskaber i de kommende år vil være nødt til at finde sig en storebror, eller søster at fusionere sig med. Men det vil GF ikke, vi vil forblive atvære et selvstændigt medlemsejet dansk selskab. Når der nu er blevet taget de ekstra 3,5yo, er det jo godt vi har noget at dulme med. Vi har jo renter af vore skadereserver, og det er dem, der har betydet at vi kunne løfte overskuddet fra l4,53yo til l7%. Reservernes hovedstol har vi ikke rørt ved. Man kunne selvfølgelig godt have taget3%o mere, så vi kunne have udbetalt2}yo, men bestyrelsen er af den opfattelse at det er godt at gode solide reserver. MenIT%o, er da også flot, understregede formanden. Herefter viste formanden en graf, der viste hvad procenterne betyder ikr. øre. Eksemplet var en Toyota Avensis, der i kr. øre stadig er billigere i2009 end i Knud Nielsen vendte så tilbage til klubbens skadereserver. Han oplyste at selv om det kunne se ud til at vi har taget lidt af reserverne er dette ikke tilfældet. Det er blot fordi præmiemassen er større i 2009 end i 2008, og nar så reserverne er de samme, bliver procenten en smule mindre. Så vi har stadig en dækningsgrad på over 33oÅ. Og næste år vil vi igen få lidt over I mio. i renter igen. Herefter kom formanden så igen på det nye it-system vi fik den 28. september. Det svarer til at man går fra sort/hvid fiernsyn til farvefiernsyn, men der er ikke tale om den store forkromede fladskærm. Men det er et system udviklet som verdens mest udbredte forsikringssystem, Alka og Alm. Brand har det.

3 Vi havde glædet os meget til at tage det i brug i september 2009, da det er et langt mere moderne system, end det vi tidligere har anvendt. Men som alle andre it - systemer har der været nogle børnesygdomme, som vi ser frem til at få kureret iløbet af 2010, så vi igen kan koncentrere os om det egentlige, nemli g forsikringer, sluttede formanden. Så kom formanden ind på medlemsarrangementer i klubben. Han fonalte at klubben havde afholdt to møder om teori til kørekort. Kurserne blev afholdt i Middelfart og Odense, og alle fik mulighed for at prøve kræfter med en teoriprøve. Det var både spændende og lærerigt. Kurserne blev dog hurtig overtegnet, og vi måtte sige nej til mange. Men vil gentage teoriaftenerne ved en senere lejlighed. Vi vil også fremover tilbyde forskellige a:rangementer. Her i maj måned tilbyder vi et arrangement, der går ud på at passe på sit hjem, også nar man ikke er hjemme. Pr, har klubben indgået en aftale med Dansk Autohj ælp om en ny ordning, så de nu yder den samme hjælp til vore medlemmer, som til deres egne kunder, eller til FDM's medlemmer og Tryg's kunder osv. Vores pris er bare de billigste. Andre fordele ved den nye ordning er valgfri værksted, lejebil, samt lidt udlandsdækning sluttede formanden. Herefter kom formanden ind på klubbens markedsføring/reklame. Han omtalte at klubben havde fået foræret reklametid for ca kr., som kompensation for at Concordia Forsikring kunne få vejrreklamen lige efter os fra den Eventyrløbet var vi også sponsor for i Men ved indgangen til2010 har vi valgtat lægge vor strategi om, så vi nu kun har et lille sponsorat, nemlig Middelfart Handboldklubs drenge U 12. Vi vil i stedet for bruge vore sponsor- og reklamekroner i et forsøg ph atfå vore gode medlemmer til at blive ambassadører for os. Ud fra tesen om at gode medlemmer skaffer goder medlemmer. Derfor har alle her i dag også ffiet udleveret en lille kuvert med opfordring til at blive ambassadør. Og medlemmerne skal ikke gøre det gratis, der et gavekort på 100 kr. for hver tegnet forsikring man medvirker til. Dette tiltag vil fortsætte resten af året med inddragelse af endnu flere medlemmer. Således jeg til næste ars generalforsamling kan sige at det har været en succes, og at vi har brugt mange penge på gavekort, sluttede formanden. Så kom Knud Nielsen ind på de vedtægtsændringer som generalforsamlingen senere skulle tage stilling til. Vedtægtsændringer der bl.a. skal laves om fordi vi ikke mere har aktier i GF - Forsikring, men i GF Medlemsselskabet. Denne ændring har været en lang kompliceret affære, men har været det hele værd, så vi nu er sikre på at forblive med at være et selvstændigt danskejet forsikringsselskab. Kort går det ud på at klubben har foræret halvdelen af vore GF - aktier til GF- Fonden. Vore og GF- Fondens aktier er efterfølgende blevet ombyttet med aktier i GF-Medlemsselskabet i stedet for. Fonden skal kun træde til med sine aktier i tilfælde af "køber" angreb ude fra, eller at lovgivningen kræver større kapitalkrav til selskabet. Den daglige drift og indflydelse, kan og skal de ikke blande sig i. Dette klarer forsikringsklubberne selv. Formanden vendte herefter tilbage til det tegningsmæssige. Han konkluderede at2009 havde været et år med modstrøm. Ikke noget vi selv har skabt, men begivenheder udefra, har sat en stopper for både bil- og hussalg, begge forhold vi er afhængige af. Men bestyrelsen har i beretningsåret haft nok at se til, herunder udstikke kursen, så vor nedgang i medlemstallet ikke blevet værre en det blev. Bestyrelsen har omlagt vore markedsføringskroner fra de mere diffuse reklamekroner, til de meget mere målbare 100 kr. for hver forsikring, der bliver tegnet af vore ambassadører.

4 Bestyrelsen besluttede også at ansætte Henrik Cederskjold som assurandør, så vi nu også har mulighed for at komme ud og tegne forsikringer. Bestyrelsen er af den opfattelse at Henrik Cederskjold nok skal give sit bidrag til en god medlemsvækst fremover. Herefter rettede formanden en stor tak til medarbejderne i klubben. Han takkede for medarbejdernes forandringsvillighed i årets løb. Der var særlig tak til dem som har hjulpet, og hjælper GF med at ffi det nye IT på skinner. Han glemte heller ikke at takke dem der blev tilbage, og gav et ekstra nap med de daglige opgaver, idet han understregede at der aldrig har været trukket meget på medarbejderne, i forbindelse med indførelsen af nyt IT. Med disse ord overgav formanden beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Der var ikke den store spørgelyst, et medlem synes dog at man i GF anvend er 17,9 % til administration er i overkanten, sarnme medlem oplyste at hun gentagne gange er blevet kontaktet af andre forsikringsselskaber, og ville gerne vide hvad vi gør for at være konkurrencedygtige. Formanden oplyste at omkostningsprocenten nok er lidt forhøj, og at der arbejdes på at få den nedbragt, men at den i øvrigt er på niveau med andre selskaber. Vores priser er generelt konkurrencedygtige, men at der selvfølgelig altid er selskaber der på enkeltprodukter, kan komme under vore priser. JørgenMosbæk fonalte at vi i bestyrelsen har drøftet meget hvordan vi gør folk opmærksom på at vi har to priser på bil, forskudspræmien og så den endelige, dvs. når årets overskud er trukket fra. Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, hvorefter den blev enstemmigt godkendt. Ad 3) Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. Klubbens formand, Knud Nielsen, fremlagde klubbens årsregnskab og balance. I ar ved brug af Power Point, så alle havde en mulighed for at følge med. Formanden gennemgik først resultatopgørelsen. Før finansielle poster viste denne et overskud på kr. På den finansielle front var det også gået rigtig godt, således at de samlede overskud, efter skat blev på kr. Overskuddet overføres til balancen. Knud Nielsen gennemgik herefter balancen. Efterfølgende brugte han tid på gennemgang af eventualposten, idet den omfatter klubbens skadereserver som henstår i GF Forsikring, og udgør kr. Der var ikke spørgsmål til selve regnskabet, men et medlem giorde opmærksom på at der manglede en dato ved underskrivelsen. Ad 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægter, herunder udvidelse af bestyrelsen fra fire til fem medlemmer. Dirigenten gennemgår de stillede ændringsforslag, og formanden begrunder forslaget om udvidelsen af bestyrelsen fra fire til fem medlemmer. Der blev rejst forslag om ikke at ændre $ 17, men at ændre denne så der fremover ikke vælges en suppleant for revisoren. Alle ændringer blev sat til afstemning under et, og blev vedtaget uden nogen var imod. Dirigenten præciserede at ændringerne først bliver endelig vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 5. maj 2010.

5 Ad 5) Fastlæggelse af klubkontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 40 kr., dette blev enstemmigt vedtaget. Ad 6) Valg af besfyrelsesmedlem og besfyrelsessuppleant. a) Valg af bestyrelsesmedlem. På valg var Erling Hansen. Erling Hansen blev genvalgt uden modkandidat. b). Valg af bestyrelsessuppleant. På valg var Thomas Jacobsen. Thomas Jacobsen blev valgt uden modkandidat. Ad 7) Yalg af revisor og revisorsuppleant. a) Valg af statsautoriseret revisor. På valg var Steen Aagaard Steen Aagaard blev genvalgt. b) Valg af anden revisor. På valg var Poul Bjarke Andersen. Poul Bjarke Andersen blev genvalgt c) Valg af revisorsuppleant. På valg var Ole Krogaard Ole Krogaard blev genvalgt. Ad.8) Eventuelt. Et medlem havde et spørgsmål vedrørende transportordningen. Han mente at det ville være en god id6 at man fremsender kopi af regningen for en transportassistance, således medlemmet selv kan se hvad en given transport har kostet. Da der ikke var flere kommentarer, takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca , hvorefter der var et traktement i restauranten. Dirigent Y',' '' ','tt ;'?., d, "'å, r''l//'2"?"clt'd Qler A. Jansen

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere