Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ analyse og resultater Informationer, der valideres både maskinelt og kvalitativt Informationer, der alene valideres maskinelt 9 5. Kvalitativ analyse og resultater Konklusioner og anbefalinger 23

3 1. Indledning og formål Erhvervs- og selskabsstyrelsen (EogS) ønsker en vurdering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning og har i april 2005 indgået aftale med Rambøll Management om en sådan vurdering. I nærværende rapport beskriver Rambøll Management (RM) resultaterne af den vurdering af kvaliteten af fakturascanningen, der er gennemført. Vurderingen af materialet, der behandles af Læs-Ind-bureauerne, er omfattet af en statistisk dokumentation af fakturamaterialet vurderet på en række parametre vedrørende kvaliteten af den dannede OIOXML-streng. Vurderingen omfatter op til 14 obligatoriske, standardiserede informationer på fakturaen, den genererede OIOXML-streng og den tilhørende tiff-fil. Vurderingen omfatter kun outputtet af Læs-Ind-bureauernes scanning af fakturamaterialet og er baseret på de OIOXML-filer, der genereres af scanningsprogrammet og det billede af fakturaen, der er indlejret som en tiff-fil i OIOXML-filen. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der i arbejdsgangene for scanning og etablering af OIOXML-filerne foregår manuelle vurderinger, hvorfor vurderingen af de dannede OIOXML-filer omfatter vurdering af scanningsprocessen og de manuelle processer i det omfang, disse indgår. Vurderingen er koncentreret om de seks væsentligste oplysninger, nærmere bestemt fakturatotal, SE/CVR-nummer, OCR-linje, betalingsdato, fakturanummer og EAN-lokationsnummer. Derudover er der foretaget en maskinel behandling af de øvrige obligatoriske informationer, således at de gøres til genstand for statistisk vurdering af, om de tilhørende felter i OIOXML-filen er afløftet. Vurderingen er baseret på en stikprøvekontrol, idet kontrol af fx en fuld dagsproduktion er meget omkostningsfuld. 2. Resumé Undersøgelsen omfatter såvel en kvalitativ som en kvantitativ undersøgelse. De seks mest betydende informationer er undersøgt visuelt og manuelt for, om de er korrekt afløftet fra fakturaen (baseret på i OIOXML filens tiff-fil) til OIOXML-filen. Alle informationer omfattet af undersøgelsen er kvantitativt undersøgt for, i hvor høj grad default-informationer anvendes. Den kvalitative undersøgelse Resultaterne af den manuelle og visuelle undersøgelse af, i hvilket omfang de seks mest betydende informationer er korrekt afløftet, fremgår af nedenstående skema. Der er efterfølgende gennemført et fokusgruppeinterview med henblik på at afdække de mest generelle årsager til forkerte afløftninger af data. De kvalitative vurderinger af årsager til fejl kan findes i kapitel 5. 1

4 INFORMATION % af fakturaer, hvor informationen er korrekt afløftet til OIOXML-filen Fakturatotal 98,80 SE/CVR-nummer 98,45 OCR-linje 1 OCR Art 95,31 OCR Betalingsid 94,30 OCR PBS-Kreditornummer 95,44 OCR Kontonummer 12,17 2 Betalingsdato 97,15 Fakturanummer 97,10 EAN-lokationsnummer 96,95 Generelt er årsager til fejlaflæsninger bl.a. forårsaget af, at: 1. de oplysninger, der skal aflæses, er indlejret i tekst, fx OCR-linje og betalingsdato. 2. de oplysninger der skal aflæses, er ikke foranstillet en sigende ledetekst, fx betalingsdato og fakturanummer og er vanskelige at identificere. 3. de oplysninger, der skal aflæses, ikke findes på første side af en faktura, der fylder flere sider, fx fakturatotal og OCR-linje. 4. scanningen aflæser snavs på fakturaen som punktum og bindestreger, fx i fakturanummer. Den kvantitative undersøgelse Undersøgelsen viser som ventet, at der er en meget lille forekomst af anvendelse af default-værdier blandt de seks informationer, der er vurderet som værende mest betydende for, om en betaling kan gennemføres. Blandt de øvrige data findes en væsentlig højere forekomst af default-værdier, fordi data ikke findes på fakturaerne. Generelle konklusioner Kvalitativt vurderes på basis af data fra undersøgelserne og det kvalitative fokusgruppeinterview, at en meget stor andel af de informationer, der overhovedet kan afløftes fra fakturaerne, bliver afløftet, og at scanningen er stærk til at afløfte korrekte data, når den meget store mangfoldighed af informationer og fakturaer tages i betragtning. Der er i undersøgelsen ikke forekommet fakturaer, der er helt ulæselige af det menneskelige øje på baggrund af tiff-filen. I det omfang, fakturaer ikke kan læses fuldstændigt, skyldes det snavs på fakturaen, som gør det vanskeligt at aflæses enkeltstående oplysninger. 1 Undersøgelsen er baseret på den del af stikprøven, hvor en OCR-streng er identificeret. Det betyder, at stikprøvegrundlaget er mindre end Dette lave tal skyldes primært, at feltet sjældent skal udfyldes. Således skyldes 82,89 % af de ikke-korrekte forekomster af OCR, at feltet ikke skal angives, mens der kun er forekommet fejl i 4,94 % af fakturaer med OCR-linje. Fejlen ER rettet. 2

5 3. Metode og dataindsamling Kvalitativ vurdering For at foretage en vurdering af, om data er afløftet korrekt i scanningen, er der foretaget en manuel og visuel vurdering af de væsentligste data på tifffilen i forhold til de udfyldte værdier i OIOXML-filen. Disse har således gennemgået en kvalitativ vurdering af korrekthed. De data, der er manuelt og visuelt kontrolleret, er følgende seks informationer: Fakturatotal SE/CVR-nummer OCR-linje Betalingsdato Fakturanummer EAN-lokationsnummer For den manuelle visuelle kontrol er overordnet defineret følgende kategorisering af rigtigt afløftet og forkert afløftet : Som udgangspunkt er det vurderet i hvilket omfang informationen er: Korrekt afløftet - Hvis feltet er tomt i OIOXML-filen (har en default-værdi), og informationen heller ikke optræder på fakturaen. - Hvis feltet er afløftet med en værdi i OIOXML-filen, og informationen på fakturaen har netop denne værdi. Forkert afløftet - Hvis feltet er tomt (har en default-værdi) i OIOXML-filen, og informationen optræder på fakturaen. - Hvis feltet er afløftet med en værdi i OIOXML-filen, og informationen på fakturaen ikke findes. - Hvis feltet er afløftet i OIOXML-filen, og informationen findes på fakturaen, men værdierne er forskellige. Ubestemmeligt - Det er ikke muligt at afgøre, om informationen er korrekt afløftet, fx fordi informationen er ulæselig med det menneskelige øje på tiff-filen, eller fordi informationen er tvetydig på tiff-filen, og det dermed ikke er muligt at afgøre, om den korrekte information er afløftet. I sammenhæng med den kvalitative vurdering er der foretaget en generel vurdering af kvaliteten af informationerne på tiff-filerne gennem fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført valideringen. Dette giver mulighed for at foretage en subjektiv vurdering af fx årsager til tvetydighed m.m. af informationer på tiff-filerne. Kvantitativ vurdering Alle felter i undersøgelsen er behandlet maskinelt og optalt, således at det kan vurderes, hvor stort et omfang brugen af fx default-værdier er. De data, der alene behandles maskinelt, er: Ordre eller rekvisitionsnummer Personreference eller lignende reference Fakturadato 3

6 Pengeinstitutkonto eller OCR-linje ved fordringer til tredjemand (maskinel validering af, om overførslen til tredjemand vil være behæftet med usikkerhed, da dette skal afkodes fra en tekst) Fakturatype - kreditnota/faktura (det kan alene afgøres, hvorvidt en faktura er en kreditnota eller en nota) Valutakode, hvis ikke DKK. For de seks vigtigste felter, der ligeledes er vurderet kvalitativt, og for de øvrige obligatoriske felter ovenfor er der foretaget en maskinel validering, hvor der etableres følgende statistiske informationer: Afløftet og forskellig fra default-værdi Afløftet og lig med default-værdi Feltet forekommer ikke i OIOXML-filen. Stikprøveomfang Der er udført kontrol ved en stikprøve på 1000 fakturaer pr. Læs-Indbureau, det vil sige 2000 i alt. Stikprøvens omfang er begrundet i følgende: Det meget store antal fakturaer, der går gennem Læs-Ind-bureauerne, gør en population på 1000 enheder troværdig. En kontrol af 1000 enheder er en statistisk fornuftig og troværdig løsning, der anvendes i standardmeningsmålinger og kvalitetsvurderinger. En forøgelse af stikprøveomfanget giver ikke undersøgelsen væsentlig mindre usikkerhed. En kontrol af 1000 enheder vurderes statistisk at være behæftet med højst 3 % usikkerhed. Kontrol af stikprøvekontrol Det er RM s erfaring fra egne kvalitetsvurderinger af store indtastninger og scanninger fra spørgeskemaundersøgelser, at der vil forekomme fejl i en begrænset del af vurderingerne, når menneskelige øjne skal vurdere et omfattende materiale. Derfor er gennemført en dobbeltkontrol, idet en del af det kvalitetsvurderede materiale er kontrolleret endnu engang med henblik på at finde den usikkerhed, der knytter sig til kvalitetsvurderingen. Omfanget af dobbeltkontrollerede fakturaer er 10 % af den samlede stikprøve. Processen Processen har omfattet følgende aktiviteter: Del 1 Etablering af indlæsningsprogrammel og opsætning af spørgeskema til dokumentation 1. Data er fremsendt til RM. Data er sendt som OIOXML-filer og udgør en dagsproduktion. Herfra har RM udvalgt 1000 tilfældige OIOXML-filer til stikprøven. 2. Fortolkning af fejl er aftalt kort efter opstart af projektet. 3. RM har udarbejdet elektronisk spørgeskema til dokumentation. 4. Fremsendt materiale er indlæst. Del 2 Visuel, manuel validering og kontrol 1. RM har gennemført manuel, visuel verifikation af de seks informationer, baseret på visuel afkodning af tiff-filernes repræsentation af de indscannede fakturaer, sammenholdt med værdierne i OIOXML-strengen. 2. RM har gennemført dobbeltkontrol på 10 % af de verificerede fakturaer og OIOXML-strenge. 4

7 3. RM har gennemført fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført den kvalitative vurdering. Formålet har været at afdække andre kvalitetsaspekter som fx forekomst af flere ens felter på fakturaen, årsager til forkerte aflæsninger mv., som ikke har kunnet afdækkes med henblik på at indgå i en statistisk opgørelse. Del 3 Statistisk analyse og rapportering 1. RM har gennemført statistisk bearbejdning og analyse af resultaterne. 2. RM har gennemført fokusgruppeinterview med de personer, der har gennemført den kvalitative vurdering. 3. RM har dokumenteret undersøgelse, metode, statistisk validitet og resultater i en nærværende, kortfattede rapport til EogS. Forudsætninger for undersøgelsen RM s visuelle, manuelle validering af de seks vigtigste informationer og tifffilens læsbarhed baseres alene på visuel afkodning af den tiff-fil, der er indlejret i de enkelte OIOXML-skemaer. 4. Kvantitativ analyse og resultater For at kunne gennemføre og forstå den kvantitative analyse er det nødvendigt at gøre en række forudsætninger, som vil blive klargjort inden analysen af resultaterne. Konkret er det nødvendigt at tage stilling til, hvad det fx betyder, når en værdi er afløftet og forskellig fra default-værdien? Hvad er fastlagt som default-værdi for det pågældende felt? Er der felter, som ikke forekommer i OIOXML-filen? Forudsætninger for den kvantitative analyse Når en værdi er forskellige fra default-værdien er det ikke ensbetydende med, at den er korrekt afløftet, men udelukkende et udtryk for, at der er indlæst en værdi. Omvendt er en afløftet default-værdi ikke et sikkert udtryk for at værdien ikke optræder på fakturaen, da det kan skyldes fejl i aflæsning eller ubestemmelige informationer på en faktura. Det er i kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauer, der ønsker certificering, jf. Bekendtgørelse om "Læs-Ind"-service, 2, stk. 2., gjort kendt angående default-værdier at: Kan information til de obligatoriske felter ikke lokaliseres på fakturaen, anføres default-værdien 0 i numeriske felter eller null i tekstfelter. Videnskabsministeriet kan anvise andre default- eller dummy -værdier til felter, hvor de nævnte default-værdier ikke kan anvendes....læs-ind-bureauer påfører OIOXML-Læs-Ind-meddelelser, der dannes ud fra fakturaer modtaget uden EAN-nummer, et default-ean-nummer. Dette findes ved opslag i en database, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen. Nedenstående er angivet en oversigt over de default-værdier, der er registreret for de respektive felter på fakturaerne i stikprøven, dvs. de defaultværdier Læs-Ind-bureauerne har afløftet. Det er disse default-værdier, der ligger til grund for denne rapports kvantitative resultater. 5

8 Tabel 4.1: Oversigt over anvendte default-værdier Felt navn: Bureau 1 Bureau 2 Fakturanummer Null Null EAN-lokationsnummer Betalingsdato Udsteder SE/CVR-nummer n/a0 CVR0 Fakturatotal OCR: Art Null Null OCR: Betalings-id 0 0 OCR: PBS 0 Null OCR: Konto Null Blank Ordrenr. n/a Null Reference n/a Null Fakturadato Fakturanote Blank Blank Bankregistreringsnummer Null Null Fakturatype PIP PIP Valutakode DKK DKK EAN-nummer og fakturatotal har ikke nogen default-værdi. da denne fremgår af samtlige behandlede fakturaer, hvorfor default-værdien ikke kendes. Det er også værd at bemærke de to felter fakturatype og valutakode, hvor praksis er at påføre hhv. PIP eller DKK, medmindre andet er anført. De default-værdier, der er markeret med fed, er forskellige hos de to bureauer, selv om de er tilknyttet det samme felt. Hvorvidt denne forskel skyldes, at Videnskabsministeriet som følge af bekendtgørelsen har anvist andre default-værdier, eller at Læs-Ind-bureauerne ikke følger bekendtgørelsen, vides ikke. Anvendelse af default-værdier forskellig fra bekendtgørelsen kan i værste fald have den konsekvens, at modtageren af en OIOXML-fil ikke vil være i stand til at afkode den korrekt. Alle de undersøgte felter forekommer i stikprøven der er således INGEN af de undersøgte felter, der IKKE afløftes. Analyse og resultater af den kvantitative analyse I nedenstående figurer er angivet resultaterne af den kvantitative analyse, det vil sige opgørelsen af, hvorvidt informationerne optræder og er afløftet med default eller en anden værdi. Figurerne er inddelt på Læs-Ind-bureau, og det er valgt at dele felterne fra hvert Læs-Ind-bureau op i to figurer, for at gøre det mere læsevenligt. Opdelingen er foretaget, så de felter, der efterfølgende foretages kvalitativ validering på, kommer først. 6

9 4.1 Informationer, der valideres både maskinelt og kvalitativt Frekvensen af forekomster af default-værdier i de informationer, der også valideres kvalitativt, er vist i figuren nedenfor. Disse værdier er vurderet at være det væsentligste grundlag for, at en betaling kan gennemføres og valideres senere kvalitativt. Det er på forhånd forventeligt, at disse data som oftest er afløftet og forskellig fra default. Afløftning delt ind på felter - 1. del Betalingsdato EAN-lokationsnummer Faktura Total Fakturanummer OCR Art OCR Betalingsid OCR Konto OCR PBS Udsteder SE/CVR Nummer 0 0 5,75 2,8 4 41,05 39,35 35,95 35,4 58,95 60,65 64,05 64, ,25 97, Afløftet og forskellige fra null Afløftet og lig med null Generelt er der gennemsnitlig en meget høj afløftningsprocent af værdier forskellig fra default i denne gruppe af felter. En default-værdi kan være afløftet, enten fordi scanningen ikke har fundet den, eller fordi værdien i fakturatotalen ikke kunne bestemmes. For OCR-feltet er sammenhængen mere kompleks og er beskrevet senere i afsnittet. EAN-nummer EAN-nummeret er altid afløftet med en værdi forskellig fra default, da en faktura ikke kan sendes fra scanningsbureauerne uden EAN-nummer, jf. kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauer, hvori der skrives: Læs-Ind-bureauer påfører OIOXML-Læs-Ind-meddelelser, der dannes ud fra fakturaer modtaget uden EAN-nummer, et default-ean-nummer. Dette findes ved opslag i en database, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen Fakturatotal Fakturatotal er altid afløftet, her er forekomster af default-værdien 0 et udtryk for, at scanningen enten ikke fandt en fakturatotal, eller at fakturatotalen har værdien 0. Udsteder SE/CVR-nummer og Fakturanummer Felterne Udsteder SE/CVR-nummer og Fakturanummer har en høj afløftningsprocent på 96 % afløftede værdier forskellig fra default. Dette synes logisk, da alle disse felter kan betragtes som basale for en faktura, hvorfor de i langt de fleste tilfælde vil optræde på fakturaen og derfor alene er et spørgsmål om succesfuld afløftning. 7

10 Betalingsdato Betalingsdato har en afløftning af værdier forskellige fra default på 59 % og med default-værdier i 41 % af tilfældene. Følgende er fra kravspecifikationen til Læs-Ind-burauerne vedr. betalingsdato: Når en betalingsdato ikke er direkte anført på en regning, men derimod blot angivet ved en regel (eksempelvis løbende måned + 30 dage el.), skal følgende betalingsdato anføres i Payment Means-klassen: <com:paymentduedate> </com:paymentduedate> 3 Værdien er, som beskrevet under forudsætninger til dette afsnit, default-værdien for feltet, hvilket betyder, at alle datoer fastsat som en regel vil optræde som en default-værdi, hvilket sandsynligvis vil udgøre en større andel af de 41 % afløftede default-værdier. Dette behandles yderligere i den kvalitative analyse. OCR-felter I forhold til alle OCR-felterne skal det bemærkes, at disse er gensidige afhængige, forstået på den måde, at de alle er en del af det, der kendes som en OCR-linje. En OCR-linje indledes af en OCR-art, som fortæller, hvilken type betaling der er tale om. Ved betalinger af typen 01 og 04 skal der. jf. vejledningen 4, tilknyttes et OCR-betalings-id og en OCR-konto, hvorimod der ved betalinger af typen 71, 73 og 75 skal tilknyttes OCR-betalings-id og OCR-PBS-kreditornummer. Vejledningen kan på dette punkt opfattes tvetydigt. Ved kortart O1 og 73 optræder OCR-betalings-id normalt ikke. Da forekomsten af OCR-felter både er betinget af, at scanningen har scannet en OCR-linje, og at scanningsprogrammellet efterfølgende har fortolket afhængigheder mellem felterne, er det vanskeligt at konkludere på tallene fra den kvantitative analyse. 3 Fakturadato er default i populationen, og dette antages at være korrekt.. 4 oplyst af Mikkel Hippe Bruun, IT og Telestyrelsen. 8

11 4.2 Informationer, der alene valideres maskinelt Nedenfor er illustreret afløftning af default-værdier for den gruppe informationer, der alene er valideret maskinelt. Disse vurderes at være mindre væsentlige for, om en betaling kan gennemføres, og der forventes derfor på forhånd en lav grad af afløftning. Afløftning delt ind på felter - 2. del Bank reg. Faktura Note Fakturadato Fakturatype Fordringer Ordrenr Reference Udsteder ID Valutakode 0,5 2,25 1,6 1,65 0,55 4 0,1 26,45 26,5 73,55 73,5 99,5 97,75 98,4 98,35 99, , Afløftet og forskellige fra null Afløftet og lig med null Her en meget lav afløftning af værdier forskellige fra default i denne gruppe af felter. Forklaringen kendes ikke, men baseret på vurderinger fra fokusgruppeinterviewet i forbindelse med den kvalitative undersøgelse skyldes det som ventet, at informationerne sjældent findes på fakturaerne. Valutakode Valutakode er speciel ved, at DKK både udgør den hyppigste forekomst af valutakode og samtidig er default-værdi, fordi denne valutakode vælges, hvis ingen anden forekommer. Denne dualitet gør det umuligt ud fra den maskinelle validering at afgøre, om DKK optræder, fordi den entydigt er identificeret, eller fordi valutakoden ikke fremgår af fakturaen. Da valutakode forskellige fra DKK desuden optræder meget sjældent i stikprøven, vurderes det, at det er vanskeligt at konkludere på afløftning af valutakode. Fakturatype Den sammen fortolkning af default-værdi ved valutakode kan anvendes ved fakturatype, hvor default-værdien er PIP samtidigt med, at PIP er den hyppigst forkomne fakturatype. PIP er et udtryk for en almindelig faktura, mens PCP, som er den anden værdi, fakturatype kan antage, er at sidestille med en kreditnota. Dualiteten gør det det umuligt at afgøre ud fra den maskinelle validering, om fakturatypen PIP optræder, fordi den entydigt er identificeret, eller fordi typen er vanskelig at afgøre ud fra fakturaen. 9

12 Overdragelser til tredjemand Felterne fakturanote, bankregistreringsnummer og fordringer har indbyrdes afhængigheder, hvor feltet fordringer er en afledt variabel, konstrueret til denne analyse og dermed ikke et felt, der optræder i OIOXML-filen. Fordringer er afledt af feltet fakturanote ved en søgning på teksten, som bør optræde ved fordringer overdraget til tredjemand, jf. kravspecifikationen til Læs-Ind-bureauerne: Følgende tekst skal anføres i Faktura-Note-feltet: Fordringen er overdraget til tredjemand. Betaling med frigørende virkning af fakturabeløbet kan alene ske til fordringshaver. Bankregistreringsnummeret er en indikation af, om der er tale om en fordring overdraget til tredjemand, idet informationen kun optræder ved sådanne, såfremt der er tale om betalingsformen kontooverførsel. Dermed er felterne fordring og bankreg. begge indikatorer for en fordring overdraget til tredjemand. Med udgangspunkt i disse afhængigheder og relationer mellem de tre felter fakturanote, bankreg. og fordringer, er der en afløftning på 2,25 % af fakturanotefeltet, hvoraf 0,55 % er registreret som værende fordringer til tredjemand. Ved visuel validering af de data er konstateret, at i de forekomster af fakturaer, hvor der er tale om fordringer til tredjemand, er bankreg. afløftet med værdi forskellig fra default, når der er tale om en kontooverførsel. Dette styrker sandsynligheden for, at fordringerne er korrekt afløftet. Forskellen mellem de 2,25 % ved fakturanote og 0,55 % ved fordringer er et udtryk for, at fakturanotefeltet bliver brugt til andet, bl.a. til beskeder om, hvorvidt der er anvendt valid eller invalid digital signatur ved . Reference og ordrenummer De to felter reference og ordrenummer har meget sammenfaldne karakteristika ved, at de begge er afløftet med omkring 26,5 %. Afløftning er et udtryk for, at scanningen har identificeret værdier, der er godtaget som værende korrekte. Dette skal i forhold til disse to felter tages med et vist forbehold pga. den meget store diversifikation, der kan være i angivelsen af fx ordrenummer, hvilket gør dem svære at identificere. Ved at se i data for de to felter ved begge bureauer, kan det også konstateres, at hovedparten af afløftninger synes korrekt. Fakturadato Fakturadato har som det eneste felt i denne del en høj afløftning på 98,4 %. På grund af de meget ensformige måder, som fakturadato fremstilles på fakturaerne, synes det sandsynligt, at der reelt er afløftet en dato i samtlige tilfælde. Det bekræftes ved at se i data, at der i samtlige tilfælde er tale om en afløftet dato, men i kraft af, at der på en faktura kan optræde en række forskellige datoer, er der mulighed for, at scanningen fx fejlagtigt har taget betalingsdato som værende fakturadato. 10

13 Konklusioner Antagelsen forud for den kvantitative analyse af data har været, at de væsentligste informationer svarende til informationerne: Fakturatotal SE/CVR-nummer OCR-linje Betalingsdato Fakturanummer EAN-lokationsnummer som oftest var afløftet, mens de øvrige mindre vigtige obligatoriske informationer ofte er afløftet med default. Denne antagelse er bekræftet i den kvantitative undersøgelse. I forhold til konklusionerne på den kvantitative analyse er det vigtigt at pointere, at den udelukkende kan registrere mulige problemstillinger og ikke entydigt finde fejlkilden. Nedenfor er vist det samlede antal af default-værdier pr. faktura sat ind i en fordeling for at give overblik over brugen af default-værdier: Fordelingen af defaultværdier på fakturaer 25 Procent ,15 16,5 15,2 15,6 13,5 9,5 6,1 2,4 1,45 0,05 0,45 0, Antal defaultværdier Det er, som omtalt i analysen ovenfor, meget vanskeligt at drage nogle sikre konklusioner på basis af default-værdierne, men de er en indikation for, hvor meget eller lidt der afløftes for hver enkelt faktura. Der er ingen med under 3 afløftede default-værdier, hvilket skal ses i lyset af, at der ved valutakode og fakturatype i langt de fleste tilfælde (formentlig korrekt) anvendes en default-værdi, fordi disse to default-værdier også repræsentere information om fakturaen i modsætning til de andre defaultværdier. Der er meget få fakturaer med 12 eller flere default-værdier. Dette fortæller, at der næsten altid afløftes 5 værdier og i hvert fald altid 3 værdier. Af de tre værdier der altid registreres, er fakturatotal og EANlokationsnummer som vist i analysen altid to sikre afløftninger af data forskellig fra default. 11

14 5. Kvalitativ analyse og resultater Den kvalitative analyse bygger på en manuel og visuel verifikation af de seks informationer og foretaget ved, at en gruppe personer har sammenholdt de indscannede fakturaer med værdierne i OIOXML-strengen. En sådan manuel verificering kan og vil imidlertid være behæftet med fejl, hvorfor der er foretaget en selvkontrol af processen. Forudsætninger for den kvalitative analyse Basisstrukturen for tolkningen af den kvalitative analyse kan noget firkantet fremstilles som nedenfor. Den helt præcise fortolkning af korrekt, forkert og ubestemmeligt er dog afhængig af feltet, der analyseres, idet der kan være særlige forhold som gør tolkningen anderledes. De specifikke forhold vil blive taget op løbende, bl.a. i forhold til OCR-linjen. Korrekt Forkert Ubestemmeligt Værdi forekommer og er afløftet rigtigt / Værdi optræder ikke og er derfor korrekt afløftet med default-værdi Værdi forekommer og er afløftet, men er scannet forkert / Værdi forekommer, men er ikke afløftet Værdi forekommer og er forsøgt afløftet, men det er ikke muligt at vurdere, om værdien er rigtig eller forkert / Værdi forekommer og er sat til default-værdi, fordi faktura er ubestemmelig Ud over en gennemgang og fortolkning af resultaterne for det respektive felt, vil der blive suppeleret med kommentarer fra fokusgruppeinterviewet, hvor disse kan bidrage eller uddybe til forståelsen. Resultat af egenkontrol Der blev foretaget egenkontrol på i alt 200 af de gennemførte manuelle og visuelle valideringer, svarende til 10 % af den samlede stikprøve, fordelt med 100 på hvert bureau. Denne kontrol viste, at processen generelt har været af meget høj kvalitet og med få fejl. De konstaterede fejl er næsten alene fundet i forbindelse med håndteringen af OCR-linjen. Dette skyldes, at der i begyndelsen af valideringen var tvivl om betydningen af vejledningen om afløftning af felter. 12

15 Analyse og resultater af den kvalitative analyse I dette afsnit vurderes afløftning og kvalitet i de enkelte informationer. Fakturanummer Fakturanummer 0,60 2,30 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 97,10 Generelt er aflæsningen af fakturanummer af høj kvalitet, idet scanningen korrekt har kunnet aflæse feltet i mindst 97 % af tilfældene. Kun i få procent af tilfældene har den kvalitative vurdering været, at feltet på fakturaen er ubestemmeligt, dvs. tvetydigt eller ikke læseligt med øjet. Som oftest skyldes det, at et felt er ubestemmeligt på fakturaen, at det ikke entydigt fremgår, at der er tale om et fakturanummer, og dette kan forveksles med andre referencer på fakturaen. De tilfælde, hvor scanningen ikke mener, der findes et fakturanummer på tiff-filen, og hvor der dermed er afløftet en default-værdi, er tilsvarende af høj kvalitet. Kun i omkring 2,3 % af tilfældene er afløftningen forkert, dvs. indsat en default-værdi, hvor det menneskelige øje entydigt har kunnet identificere et fakturanummer på tiff-filen eller indsat en default-værdi, hvor en værdi fremgår. Kommentar fra fokusgruppe: Fakturanummeret er generelt svært at finde på fakturaen. Det er ofte ikke angivet efter en ledetekst, der entydigt angiver, at der er tale om et fakturanummer. I tilfælde, hvor der findes et fakturanummer på tiff-filen, og hvor scanningen afløfter værdien forkert, skyldes det ofte, at scanningen aflæser tegn, der ikke findes i fakturanummer, fx punktum eller bindestreg. 13

16 Betalingsdato Betalingsdato 0,30 2,55 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 97,15 Afløftningen af betalingsdato er af høj kvalitet med over 97 % korrekte afløftninger af betalingsdatoen. Bag disse tal viser det sig, at betalingsdatoen ikke optræder på fakturaen i omkring 40 % af tilfældene, hvorfor den korrekte afløftning i næsten halvdelen af tilfældene skyldes, at datoen ikke er påført fakturaen eller påført ved hjælp af en beregningsregel. Kun i under 3 % af tilfældene er datoen ikke afløftet, eller en forkert dato er afløftet. Kommentar fra fokusgruppe: Generelt meget imponerende aflæsning, når mangfoldigheden af datofremstillinger tages i betragtning. Disse kan have mange formater og være indlejret i tekst. Scanningen kan have svært ved at aflæse dato, når den er skrevet ind i tekst. Kun meget sjældent tager scanningen fejl og aflæser fakturadato. 14

17 Udsteder CVR/SE SE/CVR nummer 0,30 1,25 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 98,45 Udsteder CVR afløftes på over 98 % af fakturaerne. Disse afløftninger er tæt på 100 % korrekte. Ved 1,25 % af fakturaerne afløftes CVR med en forkert værdi. Årsagen kendes ikke, men kan have årsag i fakturaernes mangfoldighed. Selv en meget lav fejlprocent vil give anledning til et større administrativt arbejde og efterfølgende krediteringer for de involverede virksomheder, når fakturaen sendes til en forkert modtager. Det er især Læs-Indbureauerne, der belastes af administrativt arbejde med efterfølgende krediteringer og fornyet fremsendelse af fakturaer. Kommentar fra fokusgruppe: Hvis der fremgår flere CVR/SE-numre på fakturaer er de oftest identiske. Hvis såvel myndigheds som fakturaudsteders CVR/SE-nummer optræder på fakturaen, tager scanningen aldrig fejl. Scanningen afløfter altid udsteder CVR/SE-nummer. Hvis CVR/SE-nummer ikke optræder, er der oftest tale om simple bagerkvitteringer eller lignende. 15

18 Fakturatotal Fakturatotal 0,20 1,00 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 98,80 Fakturatotal afløftes altid og med høj kvalitet, idet 98,80 % af tilfældene er afløftet korrekt, svarende til 988 ud af 1000 fakturaer. Kommentar fra fokusgruppe: Når scanningen aflæser en forkert værdi, er det oftest ved komplekse beregninger af fakturatotal, der strækker sig over mere end én side. Scanningen synes at afløfte det højeste tal på fakturaen, hvilke betyder, at der ved mellemregninger (krediteringer) kan afløftes en højere værdi end fakturatotal. Her optræder en subtotal, fordi et udestående ikke modregnes. Hvis det entydigt er angivet på en faktura, at der er tale om en kreditnota, er dette vurderet at være scannet korrekt. Der kan være angivet både og + som fortegn på en kreditnota. 16

19 EAN-nummer EAN-lokationsnummer 1,00 2,05 Korrekt Forkert Ubestemmeligt 96,95 EAN-nummeret afløftes altid og med høj kvalitet, idet 96,95 % afløftes korrekt. De fakturaer, hvor EAN nummeret er vurderet Forkert eller Ubestemmeligt er ofte fakturaer, hvor EAN nummeret på fakturaen er omsat til et EAN nummer, der er slået op i en speciel default database, fx fordi EAN nummeret på fakturaen ikke er i brug. Disse forekomster er altså ikke nødvendigvis forkerte i forhold til, om modtageren kan modtage fakturaen men EAN numrene på faktura og i OIOXML fil stemmer ikke overens. Erfaringsmæssigt skal der for ca. 2 % af fakturaerne i populationen hentes et EAN nummer i default databasen, hvilket stemmer godt overens med de ca. 2 % Forkerte EAN numre. Kommentar fra fokusgruppe: Placering og fremstilling af EAN-nummer er meget forskellig. Der er ved % af fakturaerne påført EAN-nummer med håndskrift. Det afløftede EAN-nummer og det håndskrevne er altid identiske, hvilket kan være et udtryk for en manuel arbejdsgang med påføring af EANnummer hos bureauerne. Når et forkert EAN-nummer er afløftet, er der sjældent kun ét ciffer til forskel på den påtrykte og afløftede værdi. Som oftest er 3-5 cifre forskellige. Årsagen kendes ikke. 17

20 OCR-linjen Der er kun beregnet tal for den mængde af fakturaer, hvor der er konstateret en OCR-linje. Populationen er derfor mindre end OCR-art er blevet brugt som indikator for, om der fremgår en OCR-linje eller ej på fakturaen. I de tilfælde, hvor et af felterne, OCR-konto eller PBS-kreditornummer, i OCR-linjen ikke skal anvendes, jf. vejledningen, er det pågældende felt af tekniske grunde registreret som ubestemmeligt under den visuelle vurdering, dvs. her fortolket som "uinteressant". I forhold til tolkningen af disse to felter betyder det, at der som følge vil være en stor forekomst af ubestemmeligt, som i stedet skal tolkes som, at bureauet korrekt ikke har angivet en værdi. Forudsætninger 9 ud af 66, hvor det er angivet som korrekt i stedet for ubestemmeligt ved OCR-linje. Under den kvalitative vurdering fremgik det, at scanningen som oftest var i stand til at identificere indholdet af en OCR-linje, selv om data ikke var angivet som en standard OCR-linje. Fx kunne data være indlejret i tekst midt på siden i form af betalingsoplysninger. Derfor er også forekomster af OCR-oplysninger, der ikke er angivet som en scanningsbar standard OCR-linje medtaget som værende forekommende på fakturaen. Det betyder, at i de (få) tilfælde, hvor scanneren alligevel har overset OCR-oplysninger, men hvor den visuelle validering entydigt har identificeret oplysninger, svarende til indholdet af en OCR-linje, er dette registreret som forkert. 18

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer.

Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002. Kirkeministeriet har kun anvendt dette bilag ved større kendte kreditorer. BILAG Bilag 1 Fakturaer modtaget i Lolland-Falsters Stift den 7. februar 2002 Kirkeministeriet har anvendt et dokument kaldet "konteringsbilag", hvorpå er påført forskellige oplysninger, herunder kreditors

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere