OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Parter Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer Obligatoriske felter i Party CVR-nummer og SE-nummer (Momsnummer) Beskrivelse Anvendelse af Parter Parter i udvalgte UBL-dokumenter Invoice: CreditNote: Order: OrderResponseSimple: Eksempler Eksempel på fakturaudsteder Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Parter Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne tværgående guideline har til formål at beskrive generelle forhold vedrørende anvendelse af Parter ved elektronisk handel under anvendelse af OIOUBL. Oplysninger om de parter, som har del i en given proces findes i klassen Party. Denne vejledning angiver, hvordan Party klassen skal udfyldes i OIOUBL og hvilke elementer, attributter og værdier, der skal angives for korrekt anvendelse. Endvidere beskrives hvilke klasser party benyttes i, hvor der er tilføjet yderligere oplysninger om den givne part f.eks. AccountingCustomerParty og AccountingSupplierParty, samt hvilke roller de har i indkøbsprocessen Konklusioner og anbefalinger I det følgende vil emnet blive gennemgået og forsøgt forklaret. Dokumentet er skrevet til alle, men det vil være en fordel med et forudgående kendskab til både OIOXML samt XML generelt Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info Oprindelig var den juridiske identifikation af både afsenderen og modtageren (PartyLegalEntity/CompanyID) obligatorisk i alle dokumenter. I forbindelse med opgraderingen fra OIOUBL 2.01 til 2.02 blev det ændret således, at kun afsenderen skal identificeres juridisk, mens det nu er frivilligt at angive PartyLegalEntity/CompanyID for modtageren. Bemærk, at dette ikke er rettet i dokument figur oversigterne på OIOUBL.info, hvor de stadig er markeret som obligatoriske. Bemærk, at angives PartyLegalEntity/CompanyID ikke, så skal hele PartyLegalEntity klassen udelades af hensyn til schematronvalideringen. OIOUBL Parter Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer Denne beskrivelse tager primært udgangspunkt i anvendelse af Party i forbindelse med nedenstående dokumenter, men kan anvendes i øvrige OIOUBL dokumenter på tilsvarende måde. OIOUBL Order (Ref. G08) OIOUBL OrderResponseSimple (Ref. G10) OIOUBL OrderResponse (Ref. G09) OIOUBL Invoice (Ref. G16) OIOUBL CreditNote (Ref. G13) En part identificerer aktøren i en given proces, herunder hvilken rolle der varetages. Endvidere gives information om den pågældende part med bl.a. navn, adresse, kontaktperson og ekstern referencer. I det følgende beskrives elementerne i Party: Felt/klasse WebsiteURI LogoReferenceID EndpointID PartyIdentification/ID PartyName/Name Language PostalAddress PhysicalLocation PartyTaxScheme PartyLegalEntity Contact Person Partens hjemmeside f.eks. Beskrivelse Reference til partens logo f.eks. Dette felt benyttes til angivelse af adresse for afsender og modtager af elektroniske dokumenter. Der skal angives lokationsnummer, eller anden elektronisk adresse, registreret i VANS-netværk, OIOSI adressedatabasen eller tilsvarende elektronisk adresseringsmekanisme. Feltet skal udfyldes for modtager og afsender af dokumenter, samt for Parter som indgår i efterfølgende elektronisk udveksling af dokumenter. Afsenders EndpointID benyttes ved returnering af dokumenter i processen, herunder Application Response og Order Response (Simple) Det anbefales altid at angive EndpointID i anvendte parter. For yderligere information om EndpointID henvises til særskilt guide (Ref. G22). Entydig identifikation af part i form af CVR-nummer, SE-nummer, P-nummer, CPR-nummer, DUNSnummer, GLN-nummer eller anden entydig identifikation, der anvendes af NemKonto registret til identifikation af virksomheder og personer jf. kodeliste (Ref. K11). Navn for den pågældende part. Feltet er krævet hvis PartyIdentification/ID ikke er udfyldt. Navnet skal være identisk med virksomhedens og/eller personens officielt registrerede navn i central virksomhedsregister eller personregistret. For udenlandske virksomheder skal anvendes virksomhedens officielle virksomhedsnavn. Må kun angives mere end en gang, såfremt navnet ønskes angivet på flere sprog. Angivelse af sprogkode for parten Partens postadresse Partens fysiske adresse. Udfyldes kun såfremt den adskiller sig fra PostalAddress Identifikation af parten med SE-nummer, i forhold til afregning af afgifter. Se i øvrigt særskilt guide for information om PartyTaxScheme (Ref. G27). Angiver den juridiske enhed udtrykt ved enten CVR-nummer eller CPR-nummer. Der skal angives samme CVR-nr for et firma, som har flere selvstændige afdelinger med forskellige SE-nr. Ved afsendelse af faktura til offentlige myndigheder skal der her angives personreference som et udtryk for den person, der er tilknyttet partneren Anvendes som reference til en person hos parten. Bemærk at ikke alle felter afløftes. OIOUBL Parter Version 1.3 Side 5

6 2.1. Obligatoriske felter i Party Hvilke felter der skal udfyldes i Party klassen er afhængig af de enkelte dokumenter samt den rolle parten spiller i det pågældende dokument. EndpointID er, som nævnt ovenfor, obligatorisk på afsender og modtager af alle dokumenter, samt for øvrige parter i dokumentet, som skal indgå i dokumentudvekslingen. Eksempelvis udveksles en Ordre mellem BuyerCustomerParty og SellerSupplierParty, der således begge skal have anført et EndpointID på ordren. Skal den efterfølgende faktura imidlertid sendes til en anden part end BuyerCustomerParty, så udfyldes elementet for AccountingCustomerParty. Også her er EndpointID obligatorisk, da modtageren af ordren efterfølgende kan fremsende fakturaen til denne modtageradresse, og ikke afsenderen af dokumentet. PartyIdentification/ID og/eller PartyName/Name skal være udfyldt for alle parter i alle dokumenter. PostalAddress bør udfyldes for afsenderen og modtageren af alle dokumenter, og kan angives for andre parter såfremt den synes relevant. Der kan benyttes adresseformatet StructuredDK, hvilket betyder at adressefelter som vejnavn, husnummer, postnummer, by og landekode skal udfyldes jf. Adresse guideline (Ref. G36). PartyLegalEntity/CompanyID er den juridiske identifikation af en part ved CVR- eller CPRnummer og skal angives for afsender af alle dokumenter og kan angives for modtager og for andre der indgår i udvekslingen jf. eksemplet under EndpointID. Bemærk at CVR-numre altid angives med foranstillet DK i OIOUBL og uden mellemrum f.eks. DK PartyTaxScheme/CompanyID er SE-nummeret der identificere en virksomhed hos SKAT. Denne oplysning er obligatorisk på afsenderen af alle faktureringsdokumenter, herunder Faktura, Kreditnota og Rykker, såfremt SE-nummeret adskiller sig fra CVR-nummeret angivet under PartyLegalEntity/CompanyID. Bemærk at SE-numre altid angives med foranstillet DK i OIOUBL og uden mellemrum f.eks. DK Contact/ID er obligatorisk på afsender af en ordre og skal refereres på den efterfølgende faktura, da det skal være muligt at sende dokumenter til afdelinger eller personer og ikke kun til virksomheden. For parter som ikke indgår direkte i dokumentudvekslingen er kun PartyIdentification/ID eller PartyName/Name påkrævet, med mindre andet er krævet af forretningsmæssige hensyn i en konkret sammenhæng. I så tilfælde vil det fremgå af de enkelte dokumentguidelines. OIOUBL Parter Version 1.3 Side 6

7 2.2. CVR-nummer og SE-nummer (Momsnummer) Der skelnes i OIOUBL mellem momsnummer (SE-nummer) og CVR-nummer, og de angives således forskellige steder i OIOUBL strukturen. Har en leverandør kun ét SE-nummer er det identisk med CVR-nummeret, og kan således udledes heraf. Har en leverandør flere SE-numre skal de angives separat i OIOUBL dokumenterne. CVR-nummer er altid obligatorisk for afsenderen af dokumenterne og angives i OIOUBL som i eksemplet nedenfor: <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>tavleleverandøren</cbc:registrationname> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> </cac:party> </cac:accountingsupplierparty> SE-nummeret skal kun angives separat i OIOUBL, såfremt der er flere SE-numre tilknyttet et CVRnummer. SE-nummeret angives i OIOUBL som i eksemplet nedenfor: <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="dk:se">dk </cbc:companyid> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:id> <cbc:name>moms</cbc:name> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> </cac:party> </cac:accountingsupplierparty> Bemærk, at der ikke schematronvalideres for, om et SE-nummer er udfyldt, da det ikke er muligt i schematronen at vide, om der findes flere SE-numre tilknyttet et CVR-nummer. Det betyder, at det er modtagerens opgave, som udgangspunkt at kigge på afsenderens SE-nummer i OIOUBL filen, og kun i de tilfælde, hvor SE-nummeret ikke er angivet, benyttes CVR-nummeret angivet i PartyLegalEntity klassen. OIOUBL Parter Version 1.3 Side 7

8 3. Beskrivelse I det følgende gives en tværgående beskrivelse for anvendelse af de forskellige klasser og felter, dvs. den del som ikke findes i guidelines for de enkelte dokumenter Anvendelse af Parter I den elektroniske indkøbsproces defineres Party som et individ, en organisation eller en enhed, som har en rolle i forretningsprocessen. Forretningsfunktioner for sælger og køber er grundlæggende og indgår i flere roller for indkøbsprocessen. I tilknytning hertil indgår funktioner og roller i forbindelse med logistik og transport samt betaling. Parter i relation til kataloger behandles i særskilt dokument (Ref. G39) Forretningsfunktion Rolle Beskrivelse Eksempel UBL Party Sender Modtager Køber Initierende Den part som har det oprindelige behov og derfor initierer indkøbsprocesse n. Den initierende part indgår i tilbudsprocessen. Den initierende part er typisk kontaktpunkt for forespørgsler og kan refereres i den efterfølgende ordreproces. Hvis en ansat rekvirerer en ny pc kan firmaet han er ansat i være Kunde og den ansatte Initierende En kommunal børnehave der bestiller en vare kan være Initierende mens kommunen er Køber OriginatorCustom erparty DK: Initierende Køber Request for Quotation, bemærk er endnu ikke frigivet Quotation, bemærk er endnu ikke frigivet Køber Kunde Den Part som indkøber varer og services på vegne af Initierende part. Kan refereres til i OrderResponse, OrderResponseS imple, DespatchAdvice (bemærk denne meddelelse er ikke inkluderet i OIOUBL), Invoice, CreditNote og Stamement Indkøbsafdeling i et firma. BuyerCustomerP arty DK: Køber Order OrderChange OrderCancellatio n OrderResponse OrderResponseS imple Køber Debitor Den Part som er ansvarlig for betaling og udligning af mellemværende i relation til købet. Der skal refereres til denne part i Order og kan refereres i OrderResponse samt OrderResponseS imple. Kommune som håndterer betaling af regninger for kommunens institutioner. AccountingCusto merparty DK: Debitor DebitNote RemittanceAdvic e, er endnu ikke frigivet SelfBilledInvoice, er endnu ikke frigivet SelfbilledCreditN ote, bemærk er endnu ikke frigivet RemittanceAdvic e, bemærk denne meddelelse er ikke inkluderet i Invoice CreditNote Statement OIOUBL Parter Version 1.3 Side 8

9 Sælger Leverandør Part som er ansvarlig for håndtering af processen overfor Initierende part og Kunde. Er juridisk ansvarlig for levering af varer og services. Sælger Kreditor Part som kræver betaling og er ansvarlig for fakturering. Leverandør som producerer og sælger hjælpemidler til handicappede. Ofte er det leverandørens regnskabsafdelin g, men hvis der anvendes Factoring kan denne funktion være overgivet til andet selskab. SellerSupplierPar ty DK: Sælger AccountingSuppli erparty DK: Kreditor OIOUBL Quotation OrderResponse OrderResponseS imple Invoice CreditNote Statement Order OrderChange OrderCancellatio n DebitNote RemittanceAdvis e, bemærk denne meddelelse er ikke inkluderet i OIOUBL SelfBilledInvoice, er endnu ikke frigivet SelfbilledCreditN ote, bemærk er endnu ikke frigivet Betalingsmodtag er Betalingsmodtag er Part der modtager betaling. Skal refereres i Invoice såfremt betalingsmodtage r ikke er kreditor I tilfælde af factoring kan selskabet som har overtaget fordringen angives som Betalingsmodtag er PayeeParty: DK: BetalingsModtag erpart Transport Transportør PayeeParty: DK: BetalingsModtag erpart Tabel 1. Parter og roller i OIOUBL Køber og sælger benævnes i UBL med de generelle betegnelser: CustomerParty SupplierParty Efter behov kan disse parter som anført ovenfor tilknyttes roller og funktioner i processen: Initierende, Kunde og Debitor (CustomerParty) samt Leverandør og Kreditor (SupplierParty) Afsenderpart og Modtagerpart er altid krævede parter. Øvrige parter anvendes, såfremt der er behov for dem i relation til processen juridisk eller organisatorisk. Det bemærkes, at der ved anvendelse af den afsendende part altid skal anføres den juridiske enhed (PartyLegalEntity) parten repræsenterer. Bemærk, at i mange tilfælde indgår der kun to reelle parter i et e-handelsforløb. I den situation vil der være samme indhold i f.eks. BuyerCustomerParty og AccountingCustomerParty. Det kan være tilfældet hvor en part afsender en ordre som BuyerCustomerParty og efterfølgende indgår i fakturaen som modtager i parten AccountingCustomerParty. I andre tilfælde kan der være flere parter, som indgår i processen og de kan så repræsenteres eksplicit i henhold til deres specifikke funktioner og organisering. Endvidere kan der refereres til supplerende parter, som kan indgå i processen fx PayeeParty (betalingsmodtager), som den part, der skal modtage betalingen. PayeeParty kan benyttes i tilfælde OIOUBL Parter Version 1.3 Side 9

10 med factoring, hvor en tredje part overtager. Et andet eksempel på en supplerende part er DeliveryParty, som er den part, der modtager leverancen, såfremt det ikke er BuyerCustomerParty. Hvis DeliveryParty anvendes betyder det, at denne part overtager det juridiske ansvar for leveringen ved modtagelsen. Såfremt en køber blot ønsker at angive en leveringsadresse, kan denne angives i klassen Delivery, uden at der defineres en DeliveryParty Parter i udvalgte UBL-dokumenter Invoice: Part Part klasse Dansk navn Afsender/Modtager AccountingSupplierParty Supplier Party Kreditor Afsender AccountingCustomerParty Customer Party Debitor Modtager PayeeParty Party BetalingsModtagerPart BuyerCustomerParty Customer Party Køber SellerSupplierParty Supplier Party Sælger CreditNote: Part Part klasse Dansk navn Afsender/Modtager AccountingSupplierParty Supplier Party Kreditor Afsender AccountingCustomerParty Customer Party Debitor Modtager PayeeParty Party BetalingsModtagerPart Order: Part Part klasse Dansk navn Afsender/Modtager BuyerCustomerParty Customer Party Køber Afsender SellerSupplierParty Supplier Party Sælger Modtager OriginatorCustomerParty Customer Party Initieriende Køber (Rekvirent) FreightForwarderParty Party Transportør AccountingCustomerParty Customer Party Debitor OrderResponseSimple: Part Part klasse Dansk navn Afsender/Modtager SellerSupplierParty Supplier Party Sælger Afsender BuyerCustomerParty Customer Party Køber Modtager OriginatorCustomerParty Customer Party Initierende Køber (Rekvirent) Rekvirent bruges ikke andre steder. OIOUBL Parter Version 1.3 Side 10

11 4. Eksempler Nedenfor vises et udfyldte XML eksempel. Bemærk at eksemplet alene viser de relevante klasser Eksempel på fakturaudsteder Et eksempel på angivelse kreditor i en faktura. <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cbc:endpointid schemeagencyid="9" schemeid="gln"> </cbc:endpointid> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeagencyid="9" schemeid="gln"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>leverandøren</cbc:name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:addressformatcode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1">structureddk</cbc:id> <cbc:streetname>fredericiavej</cbc:streetname> <cbc:buildingnumber>12</cbc:buildingnumber> <cbc:cityname>helsingør</cbc:cityname> <cbc:postalzone>3000</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="dk:se">dk </cbc:companyid> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:id> <cbc:name>moms</cbc:name> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>leverandøren</cbc:registrationname> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> </cac:partylegalentity> <cac:contact> <cbc:id>12345</cbc:id> <cbc:name>jens Jensen</cbc:Name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> </cac:contact> </cac:party> </cac:accountingsupplierparty> OIOUBL Parter Version 1.3 Side 11

12 5. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: EndpointID 320 urn:oioubl:scheme:endpointid-1.3 GLN-nummer eller lign. PartyIdentification/ID 320 urn:oioubl:scheme:partyidentificationid-1.3 CVR-nummer eller lign. PartyLegalEntity/CompanyID 320 urn:oioubl:scheme:partylegalentitycompanyid-1.1 CVR- eller CPR-nummer PartyTaxScheme/CompanyID 320 urn:oioubl:scheme:partytaxschemecompanyid-1.1 SE-nummer 6. Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: EndpointID Term: Forklaring: Elektronisk adresse. Typisk GLN-nummer eller CVR-nummer registreret i VANS-system eller offentlig infrastruktur adressedatabase. Svarer til EAN-lokationsnummer i OIOXML OIOUBL Parter Version 1.3 Side 12

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere