TimePlus version 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimePlus version 2013"

Transkript

1 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager Indledning Søgerutine Sagsnummer Felter sagskartotek Trykknapper - Sager Opgavestyring - procedure Sagsportal Sagsportal trykknapper Medarbejderkartotek - Oprettelse/ændring af medarbejder /Kartotek/Medarbejder Medarbejder Trykknapper Copyright Inventio.IT Kartotek side 1 af 31

2 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager Indledning Sagskartotekets indhold er fordelt over 5 sider ( faneblade ). I sagskartoteket er det muligt, at vælge hvilken side man ønsker at anvende som indgangsside. Dvs. man kan vælge at starte på side 2 Generelt. Dette foretrækkes typisk af administrative personer. Hvorimod brugere som søger information typisk foretrækker Oversigts - siden. Timesag/Kartotek/sager Bemærk Valgmulighed for startside I foretages al registrering af tid og omkostningsudlæg på sager. Sager oprettes som hovedregel her, enten ved oprettelse fra bunden, eller som kopiering af en allerede eksisterende sag (primært beregnet på oprettelse af en sag for det efterfølgende år på samme debitor). Såvel i uge- som i sagskladder kan sager også oprettes via kopieringsfunktionen, som aktiveres under Tilpasning/Parametre. Der skal oprettes en eller flere sager pr. kunde. Kunder oprettes som debitorer i firmaets interne bogholderi. Husk at oprette en intern sag til interne timer såsom administration og interne møder m.m. - denne sag skal ligeledes tilknyttes en debitor. Hver enkelt sag refererer til en debitor. Debitorens stamoplysninger ( debitor/debitorplus kartotekerne ) overføres i vid udstrækning til sagen, således at dobbeltindtastning undgås. Klik på Excel ikonet ( eller Ctrl + J ) overfører sagskartotekets indhold til et excelark Søgerutine Søgning i sagskartoteket i oversigtsbilledet kan foretages på 2 forskellige måder - 1 Søg efter og 2 Hurtigt søgning. I feltet Søg efter tastes det ord man ønsker at søge sagen ud fra. Er feltet Hurtigt søgning slået til (markeret med flueben) søges der i starten af sagsnavnet. Er Hurtigt søgning ikke slået til, søges der efter fritekst princippet, dvs. taster man sen vil det resultere i alle sager hvor sen indgår, f.eks. nielsen, hansen osv. For at nulstille søgning blankes feltet Søg efter med ALT+D og tryk Enter, hvorefter alle sager vises igen. Copyright Inventio.IT Kartotek side 2 af 31

3 3.1.3 Sagsnummer Sagsnummeret kan være på op til 15 karakterer. Af hensyn til plads på rapporter og skærmbilleder anbefaler vi dog at sætte maks. ved 10 ch. Feltet er alfanumerisk. Sagsnumrene kan f.eks. sammensættes således: Kundenummer, bindestreg årstal og et løbenummer. Eksempel: Ovennævnte nummerstruktur er ikke noget krav, men blot et eksempel eller forslag. Den foreslåede nummerstruktur giver dog nogle fordele ved masseoprydning i sagskartoteket Felter sagskartotek Sagskartotekets side 2: Felt Beskrivelse Sag: Nummer Årstal Fakturasag Debitor Fakturakonto Sagens nummer. Når markøren står i feltet, trykkes på F2 Opret. Se evt. ovenstående forslag til nummerstruktur. Sagens årstal kan anvends som sorteringskriterie, f.eks. ved sletning af sager. Sag, hvorunder den pågældende sag faktureres. Når fakturasagen faktureres, medtages poster fra denne sag. Når en sag oprettes, startes i debitor-felteet, hvor debitoren vælges via Alt+H og Enter, når den rigtige debitor er fundet. Når der trykkes Enter til valg, overføres stamoplysninger fra debitor og debitorplus til sagen. Som forslag til sagsnavn indsættes debitorens navn. Sagsnavnet kan efterfølgende redigeres efter behov. Debitor, hvorunder faktureringer på sagen placeres. Copyright Inventio.IT Kartotek side 3 af 31

4 Koncern Tilhører sagen en debitor, der er en del af en koncern, kan denne angives her og anvendes som udvælgelseskriterie ved forespørgsler. Gruppe Ansvarlig rev. Ledende rev. Udførende rev. Sagsgruppen, som sagen er tilknyttet. Sagsgruppen bestemmer hvorledes der overføres til finansmodulet. Opdelingen i sagsgrupper følger ofte opdelingen i debitorgrupper. Gruppefeltet skal udfyldes. Nummer på den pågældende medarbejder (partner/afdelingsleder), der er ansvarlig for den pågældende sag. Nummer på ledende revisor. Nummer på udførende revisor. Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor overføres fra debitorplus ved oprettelse af sager. Adresse: Std. adr. Kontakt Levering Adresse1 Adresse2 Postnr, by Land Dimension: Afdeling Bærer Formål Erklæringstype Status Slut/genåbnet/oprettet Notat Tekst Opgavestyring: Opgavetype Nummeret her bestemmer hvilken adresse, der er standard på sagen. Herved kan kontaktpersonen være forskellig på sager med samme debitor. Adressen vil blive foreslået i fakturaforslaget. Adresserne vedligeholdes i Adresse menuen under Opsætning. Ved sagsoprettelse indsættes attention fra debitorkartoteket her. Debitors navn og adresseoplysninger indsættes her. Kan f.eks. anvendes til geografisk- og lokal afdeling sagen tilhører. Erklæringstype for sagen. Erklæringstyper vedligeholdes under debitor/tilpasning/stamdataplus/erklæringstyper. Sagens status bestemmer om der kan arbejdes på sagen eller ej: Igangværende der kan posteres timer og udlæg samt faktureres. Afsluttet der kan ikke posteres til sagen. Spærret der kan ikke posteres til sagen, men fakturering er stadig mulig. Dato for afslutning af sagen. Dato for genåbning ( status skal blot ændres ), dato for oprettelse af sagen. Notat på sagen. Tilgås med Alt+N eller med musen. Notatet kan komme med på fakturaen. NB på sagskartoteket skal notater sættes til et. Sættes det til mange kommer kun notathovedet med på fakturaen. Viser den første linie i notatet. Oprettelse af hvilke opgaver, der skal udføres på sagen. Opgavetyper oprettes under Copyright Inventio.IT Kartotek side 4 af 31

5 Beskrivelse /tilpasning/opsætning/opgavetyper. Ansvarlig-, ledende- og udførende medarbejder overføres automatisk fra sagen Deadline for opgaven, påbegyndelsesdato, afsluttet dato, sendt til samt Korrektur registreres manuelt. Ved registrering i ugekladderne vises et vindue med de på sagen oprettede opgaver. Sagskartotekets side 3: Felt Beskrivelse Opsætning: Honorartype Type Sagsfaktor Salgspris F.grad Samlet honorar Forventet nedskrivning Fastpris Kostpris Rateplan Valuta Kurs Sprog Alt. faktura Priskategori. Skal sagen faktureres efter medgået tid, er det en fastprissag eller er det en klippekortssag. Angivelse om sagen er en A eller B pristype sag. Se evt. afsnittet om Priser. Faktor til prisudregning udfra medarbejderens kostpris ved enten A eller B type angivelse. Se evt. afsnittet om Priser. Angives en timepris i dette felt overstyrer denne andre salgspriser. Færdiggørelsesgrad på sagen. Værdien indikerer sagens stade i projektforløbet. Tallet benyttes i igangværende forespørgsel, hvor også værdien kan angives af projektlederen. Se afsnit x.x Igangværende arbejde med faktor. Sagens totale faste pris, incl. rådgiverhonorar. Forventet nedskrivning på sagen. Oplysnings/notat-felt der kan medtages på igangværende udskriften. NB beløbet påvirker IKKE sagens saldo. På IGVA udskriften findes endvidere en trykknap, hvorfra det er muligt at ændre den forventede afskrivning. Faktureres sagen efter fastpris. Oplysningsfelt (Ja/Nej) Nej/ja felt. Skal Kostpris vises på faktura. Er der til sagen oprettet en betalingsplan? Markering i feltet bevirker at sagen medtages i søgningen under Periodisk/Kladde/Opret Aconto forslag. Ved markering til rateplan oprettes rateplanen under Trykknappen Opsætning/RatePlan Se endvidere afsnit x.x Opsætning RatePlan. Valuta, som sagen skal faktureres i. Fast kurs til fakturering. (Ingen = dagskurs). Sprog, der benyttes på faktura. Ikke implementeret i standard. Bruges såfremt man får tilrettet fakturaen med sproglag. Bestemmer om fakturaforslaget på sagen er af den alternative type og dermed viser á pris og antal på fakturalayoutet. Alternativ tildeling af salgspris ved registrering af timer jf. kategori løn. Se afsnittet omkring Priskategori under medarbejder opsætning i Tilpasning Copyright Inventio.IT Kartotek side 5 af 31

6 Overtid Ekstern Ankerbudget Elektronisk faktura: Elektronisk fakturering Offentlig myndighed EAN Ordre-/rekvis. Nr. Personref. Internt kontonr. Hvis der bruges differentieret overtid kan man vælge om overtiden som registreres i ugekladden med faktor skal belaste sagen, dvs. kost- og salgspris ganges med faktoren. Hvis man svarer ja overføres det automatisk til ugekladden, når man registrerer tid på sagen. Heri angives det regnskab som sagen refererer til ifm. registrering i ugekladden på sager i et andet regnskab. Det er nemlig muligt at få timerne registreret såvel i det aktuelle regnskab samt i et eksternt regnskab samtidig i forbindelse med bogføring. Er feltet krydset af, betyder det, at man ikke kan rette i ankerbudgettet på sagen. Med andre ord - budgettet er dermed låst. Med ankerbudgettet menes budgetnr. 0 (nul) Afkrydsningfelt, som fortæller om sagen vedrører en offentlig kunde, der skal have tilsendt en elektronisk faktura. Sagens EAN-nr. som vil blive anvendt under faktureringen. Checkfunktion er indbygget i feltet, således det opfylder det korrekte format. Dette felt samt de 3 efterfølgende vises kun på fakturaen når afkrydsningsfeltet til offentlig myndighed er anvendt. Ordrenr. ifm. elektronisk fakturering. Personreference oplysningen ifm. elektronisk fakturering. Kontonr. ifm. elektronisk fakturering. Sup. oplys./garanti På side 4 og 5 findes der yderligere felter til brug for oplysninger på sagerne. Disse felter har kun en informativ funktion og beskrives derfor ikke yderligere. Copyright Inventio.IT Kartotek side 6 af 31

7 3.1.5 Trykknapper - Sager Faktura Via Faktura vises en liste over fakturaer på sagen med angivelse af dato, bilagsnummer, fakturanummer, sag, momsbeløb, fakturabeløb, betalingsdato, forfald, beløbval, valuta, fakturatypen (aconto/faktura med reguleringsmulighed) samt kreditnotanummer på den KN som den aktuelle faktura evt. er blevet annulleret med. I bunden af billedet vises fakturateksten. I billedet er der mulighed for via Genudskriv og Masseudskriv at genudskrive en eller mange fakturaer samt udskrive posteringsliste på opdaterede fakturaer. Der er ligeledes mulighed for samlet at se hvilke fakturaer der er udstedt til den debitor der er påsat sagen via knappen Sag/debitor. Annuller knappen under funktioner bruges til at danne en kreditnota, der annullerer den faktura man står på. Opdater betalingsdato. Funktionen indsætter betalingsdatoen udfor fakturaer. Fakturaen skal være bogført, betalt og udlignet. Via Udskriv OIOXML og Multi OIOXML kan elektroniske fakturaer dannes Poster Via Poster vises de posteringer, der er registreret på sagen. Posterne i billedet kan summeres med Beregn. Summerne vises i to linier, hvoraf den øverste linie viser summen af timer og den nederste linie summen af udlægsposteringer. Med Shift+F4 i billedet kan indlægges afgrænsningsmuligheder, således at der f.eks. kan vælges kun en enkelt medarbejders posteringer. Når de afgrænsede poster er fremkommet på skærmen kan de summeres med Beregn. Copyright Inventio.IT Kartotek side 7 af 31

8 Budget Ved aktivering af Trykknappen Budget fremkommer følgende billede: I skærmbilledet er der mulighed for at indlægge budget på sagen og efterfølgende via trykknappen Udskriv følge realiserede poster kontra de budgetterede på sagen. Beregn Summerer de indlagte budgetposter på hhv. kostpris og salgspris. Bemærk at summerne nu er placeret på fanebladet Totaler. Integration til Indkøb For brug af integration til Indkøb, skal der siges Ja til Indkøb under /Tilpasning/Parametre fanebladet Diverse. Budget på Sag med Indkøb Ja til Indkøb i parametre giver tre nye felter Indkøb, Varenr., Tekst og Brugt samt knappen Indkøb på Sagsbudgettet. Copyright Inventio.IT Kartotek side 8 af 31

9 I felterne Indkøb og Varenr kan der vælges indkøb og varenr. Prisen på varen hentes fra Indkøb hvis indkøb er angivet, hvis det kun er varenr. som er angivet, så hentes prisen fra Lager/Kartotek, hvilket vil sige, at det er muligt at hægte et indkøb på en budgetlinie. Feltet Tekst viser varens tekst. Feltet Brugt er en angivelse af hvor mange af det budgetterede antal, der er brugt. Knappen Indkøb hopper til Indkøb/Kartotek og giver mulighed for vedligeholdelse af indkøb. Sagskladde med Indkøb Ja i Indkøb i parametre giver to nye felter på sagskladden, der er Indkøb og Varenr samt knappen Budget. Ved indtastning af sagskladder er det muligt at angive et varenr. Hvis Indkøb er angivet hentes prisen og tekst fra Indkøb, hvis det kun er varenr. som er angivet, så hentes prisen fra Lager/Kartotek, undlades indkøb og varenr så bliver prisen valgt som normalt. Hvis der ingen salgspris er, så bliver den sat lig kostpris. Ved bogføring af sagskladden vil der ud over det normale, blive oprettet en postering med de angivne oplysninger i Lagerkladden DSP_TSOverfør. Knappen Budget giver mulighed for manuelt, at registrere det forbrugte antal af varen i sagsbudgettet i feltet Brugt. Trykknappen virker kun, hvis Varenr. er udfyldt. Statistik Herunder kan man få en oversigt over sagsbudgettet pr. måned eller uge pr. medarbejder. Det er muligt at får vist tallene grafisk eller at få dem udskrevet Ressourcebudget Via dette menupunkt kan man ligeledes budgettere på sagen. Dog er forskellen i forhold til det andet budget-skærmbillede, at her vises budgettet i et mere overskueligt billede, med budgettallene fordelt pr. uge, måned, kvartal eller halvår. Valgt af periode foretages under tilpasning/parametre. Det kan ikke anbefales at skifte mellem forskellige visninger man vælger fra start og holder fast i sit valg. Copyright Inventio.IT Kartotek side 9 af 31

10 Inden man kommer ind i skærmbilledet fremkommer følgende dialogboks: Hvori man angiver startdato for visningen eller vælger at visningen skal have dags dato som start. Endvidere vælges mellem om budgettet skal vises kun for den aktuelle sag, den aktuelle sags afdeling ( alle sager i den afdeling ), bærer, formål eller ansvarlig. Ved valg enten afdeling, bærer, formål eller ansvarlig er der valg mellem at få præsenteret tallene pr. sag eller pr. debitor. Endvidere kan man vælge mellem at få hele- eller kun restbudgettet vist. Selve skærmbilledet kan f.eks. se således ud: Her er det nu muligt at oprette, tilføje, rette og slette i budgettet på sagen. De indtastede data summeres sammen såvel på tværs som i bunden, således at man nemt kan følge hvor langt man er i budgetteringen. I skærmbilledet er det muligt at forskyde budgettet for afmærkede sager såvel frem som tilbage i tid. Med trykknappen opfølgning vises en specifikation af budgetposterne på den aktuelle linje. Via feltet "F" markeres linier, der skal forskydes. Ressourcebudgettet kan udskrives via Excel. Er visningen Rest valgt, kan man med angivelse af en periode i feltet Focus kolonne, ved at bruge trykknappen Filter, fjerne alle linjer i visningen, hvor der ikke er timer i den valgte periode (kolonne ). Med trykknappen Nulstil vises de fjernede linjer igen. Afslut skærmbilledet med en af opdaterings-trykknapperne for at gemme eller slette ændringerne. Copyright Inventio.IT Kartotek side 10 af 31

11 Ressource budget Se dokumentet Timesag Ressource budget.doc for nærmere beskrivelse omkring denne del Gem/Vis filer Mulighed for tilknytte dokumenter til sagerne Opsætning - Priser Via Priser vises priskombinationer, der inkluderer den aktuelle sag. Priser oprettes normalt under /Kartotek/Medarbejder. Fremkommer der kun en linie med sagsnummer og kost- og salgspris = 0, er der ikke oprettet specifikke priser for sagen. Specifikke priser for den aktuelle sag og en medarbejder kan oprettes her. Bemærk at priserne er datostyret Opsætning - Adresse Ved fakturering er det muligt at vælge om en faktura skal sendes til den adresse, der er registreret på sagen, eller om den skal sendes til en alternativ adresse. Adresse anvendes til oprettelse af alternative adresser. Adresse nr. 1 oprettes automatisk og er lig sagens adresse. Øvrige adresser oprettes via trykknappen Opret og bladre imellem adresser med Forrige og Næste. Hvis der ændres i adresse nr. 1 vil ændringen blive opdateret på debitoren og alle de sager, som har den pågældende debitor tilknyttet Opsætning - RatePlan I funktionen RatePlan oprettes og vedligeholdes rateplan for sagen. Udfra rateplanen er der herefter muligt at få systemet til automatisk, at oprette Aconto fakturaforslag indeholdende beløb og tekst fra rateplanen, som efterfølgende kan godkendes og bogføres i en arbejdsgang. Se afsnit 6.7 Opret aconto forslag. For yderligere beskrivelse af rateplan med underrådgiver, se afsnit 3.2 Sagsportal. Copyright Inventio.IT Kartotek side 11 af 31

12 Felter i rateplanen Felt Nr Dato Honorar Beløb 1-4 F N Sumfelter Beskrivelse Fra version 2013 nummereres de enkelte rater. C5 tæller selv op ved oprettelse af nye linjer, men feltet kan redigeres, hvis der er behov for det. Dato for hvornår faktura skal oprettes. Beløb der skal faktureres excl. moms. Beløbet bliver overført til fakturaforslaget og som standard relateret til sagsniveau. Feltnavnene Beløb 1 osv. Bliver erstattet med underleverandørernes navne fra billedet Sagsportal. Er underleverandørens navn ikke oprettet på forhånd, vil det ske i forbindelse med indtastning af et beløb i feltet ( promptboks ). Fakturabeløb til de enkelte underleverandører tastes her. Markering her betyder at beløbet i honorarkolonnen er overført til et faktureringsforslag. Notat aktiveres via ALT+N eller med mus. I notat boksen angives teksten, som skal overføres til faktura forslaget. Bemærk at notatet skal udfyldes for at forslaget bliver oprettet korrekt. Øverst i billedet vises totaler for de enkelte kolonner Opsætning - Arter Via denne trykknap er det muligt, i ovenstående skærmbillede, at indsætte de arter, der må benyttes ved registrering af poster (timer/udlæg/regulering) på sagen. Angives der en eller flere arter heri, vil oversigtsbilledet i uge-/sagskladden benytte denne oversigt, således at brugerne kun kan vælge blandt arter, der er oprettet i dette skærmbillede. Ved oprettelse af arter, kan man med fordel benytte trykknappen Hent arter, som kopierer arterne fra artskartoteket over i skærmbilledet. Efterfølgende kan de arter, der ikke må anvendes på sagen slettes via ALT+F9. Ved kopiering er det muligt at afgrænse på felter i artskartoteket og der kan kopieres ad flere omgange. Copyright Inventio.IT Kartotek side 12 af 31

13 Funktioner - Kopier Med Kopier er det muligt at oprette en ny sag ved at kopiere stamoplysningerne fra en anden sag til den nye sag. Når trykknappen aktiveres med Enter, fremkommer en dialogboks, hvor nummeret på sagen, der skal kopieres fra og nummeret ( nyt ) på sagen der skal kopieres til, angives. Årstal for sagen angives. Arter og priser overføres ikke til den nye sag Funktioner - Saldo Funktionen er erstattet af trykknappen IGVA forespørgsel Funktioner - Log Log viser historikken i ændringer foretaget i sagskartoteket med angivelse af før- og efterværdi samt bruger, der har foretaget ændringen Log Opgaver Analogt med funktionen Log, viser denne log ændringer foretaget i opgavestyringen Funktioner - Rest Rest viser restbudgettet på sagen. Skærmbilledet viser budgetposter fratrukket realiserede poster og poster der ligger i ugekladden og endnu ikke er bogført. Copyright Inventio.IT Kartotek side 13 af 31

14 Herunder grafisk visning af ovenstående. Copyright Inventio.IT Kartotek side 14 af 31

15 Opret faktura Mulighed for oprettelse af fakturaer af typen aconto eller slut Udskriv Mulighed for udskrift af tilbud, ordrebekræftelse samt subtotalkort. Udskriftseksempel Tilbud IGVA forespørgsel Funktionen viser en IgangVærendeArbejder udskrift for alle sager, der er tilknyttet den aktuelle sags debitor. Hvilke felter, der medtages på visningen, bestemmes i IGVA definitionen Statistik, hvor bruger selv kan vælge felter. Findes IGVA definitionen Statistik ikke, anvendes den den første af de oprettede IGVA definitioner. Bemærk muligheden for at få vist timer og salgspris for registrerede, men ikke bogførte timer i ugekladderne. Disse poster tæller IKKE med i Ultimosaldoen på sagen. Copyright Inventio.IT Kartotek side 15 af 31

16 Arkivering Arkivering af valgte sager til andet regnskab. Denne funktion er ikke en del af basisversionen, men kan tilkøbes Vis alle/ikke afsluttede Funktionen skifter mellem at vise alle opgaver på sagen og de ikke afsluttede Opgavestyring - procedure I rammen nederst i billedet indsættes de opgaver, der skal udføres på den enkelte sag. Dette kan gøres manuelt eller i form af en årskørsel og der er mulighed for at vælge udrulning af opgaver. Vælges udrulning oprettes opgaven på ny på sagen ( til næste periode ), når en opgave slutmeldes. Følgende menupunkter indgår i opgavestyringen: - Timeplus/tilpasning/opgavestyring/opgavetyper Her oprettes opgavetyperne. - Timeplus/tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper Her oprettes erklæringstyper og opgavetyper knyttes til erklæringstyperne. - Timeplus/tilpasning/parametre fanebladet diverse Her opsættes synkronisering mellem debitorplus og sager. - Debitor/kartotek/debitorPlus Plus fanebladet og felterne erklæringstype, regnskabsår og momsopgørelse. Her vælges erklæringstype for debitoren, ultimo for regnskabsår angives og termin for momsafregning angives. Alt af hensyn til udrulning af opgaver på sagerne. - /periodisk/årskørsler/opret opgaver på sager. Kørsel, der opretter opgaver på alle sager, i henhold til de valgte udvælgelseskriterier. Copyright Inventio.IT Kartotek side 16 af 31

17 Sagsportal I sagsportalen præsenteres data på de enkelte sager samlet, så det skulle være nemmere at få overblik over de sager man selv er ansvarlig for og deres økonomi. Sagen præsenteres såvel grafisk som i tal Fanebladet Oversigt Først vælges hvilke sager, der ønskes vist igangværende, afsluttede, alle. Dernæst vælges mellem visning af alle sager eller kun de sager den aktuelle bruger er ansvarlig for. På oversigtsbilledet vises oplysningerne sag, navn, hovedansvarlig ( sagsgruppe ), ansvarlig medarbejder, afdeling, gruppe, sagens samlede honorar, underleverandørhonorar samt faktor. Nederst vises i grafisk form akkumulerede timer for såvel budgetterede - som realiserede timer Fanebladet Stamdata På fanebladet Stamdata er felterne fra sagskartotekets faneblade Generelt og Supplerende oplysninger samlet. Endvidere kan op til 4 underleverandørers firmanavne oprettes Fanebladet faktura Her vises fakturaoversigten for sagen med felterne fakturadato, bilag, fakturanummer, sag, momsbeløb, fakturabeløb, betalingsdato for betalte fakturaer, forfaldsdato, beløbval, valuta, fakturatype ( aconto/slutfaktura ) og annullering ( sammenhæng mellem faktura og kreditnotaen, der annullerer fakturaen ). Copyright Inventio.IT Kartotek side 17 af 31

18 3.1.7 Sagsportal trykknapper Sagsøkonomi Når budgetterede timer og samlet honorar er angivet, fordeles honoraret i henhold til den procentmæssige fordeling på faserne, der indtastes. En anden mulighed er indtastning af det budgetterede kronebeløb for de enkelte faser, hvorefter procentfordelingen på faserne beregnes. Trykknappen Sagsposter Her præsenteres sagens poster fordelt på timer og udlæg. Trykknappen Opdater Opdaterer felterne Realiserede timer, Realiseret kostpris, Realiseret salgspris samt Faktureret feltet under Status i den øverste del af billedet. Trykknappen Faktura Viser fakturaer på sagen. Trykknappen Administration Herunder vises dels en evt. oprettet rateplan: I dette billede indtastes rateplanen. Honoraret fordeles på såvel eget honorar og underleverandørerhonorar. Hvis beløbene er på samme linje dannes eet faktureringsforslag. Er beløbene på hver sin linje dannes der flere faktureringsforslag. Copyright Inventio.IT Kartotek side 18 af 31

19 Procent foretager en procentuel fordeling af budgettet, ud fra de procenter der er registreret på faserne ( subtotaler ) under /tilpasning/artopsætning/subtotaler ( se herunder ). Efter at procentfordelingen er anvendt på en sag ( og det er jo en generel normfordeling man selv har lagt ind ), er det mest formålstjenligt at justeringer, på de enkelte sager, foretages manuelt i billedet. Så snart bruger ændrer i procentkolonnen, beregnes time-, kost- og salgspris felterne. NB - Anvendes procentberegningen igen, overskrives de manuelle korrektioner. 3.2 Medarbejderkartotek - Oprettelse/ændring af medarbejder /Kartotek/Medarbejder Oprettelse af medarbejdere og stamoplysninger på disse samt kost- og salgspriser på forskellige kombinationer af medarbejder, sag og art registreres under /Kartotek/Medarbejder Fanebladet oversigt På oversigtssiden kan man med fordel placere vigtige felter så som afdeling, gruppe, kalender mv. Klik på Excel ikonet/ctrl + J, præsenterer kartotekets indhold i et excelark. Copyright Inventio.IT Kartotek side 19 af 31

20 Fanebladet generelt Felter på fanebladet: Felt Medarbejder Beskrivelse Medarbejderens nummer, der benyttes som reference. Medarbejdernummeret kan være på op til 10 karakterer. Feltet er alfanumerisk. Af hensyn til sortering og udskrifter kan det anbefales at anvende numeriske medarbejder-numre. I det efterfølgende lille felt kan indtastes initialer for medarbejderen. Navn C5 Brugernavn Medarbejderens navn. Userid på medarbejderen. Anvendes ifb. Bruger ugekladde under /Tilpasning/Parametre. Er feltet Bruger-ugekladde udfyldt og feltet C5 Bruger-navn på medarbejderen udfyldt, kan pågældende medarbejder kun se sine egne ugekladder, under menupunktet /Dagligt/Medarbejderportal. Adresse1 Adresse2 Postnr/by Telefon Mobil Lokalnummer Medarbejderens privat adresse. Medarbejderens privat telefonnummer. Medarbejderens mobiltelefon nummer. Medarbejderens lokaltelefonnummer på arbejdspladsen. Copyright Inventio.IT Kartotek side 20 af 31

21 adresse CPR-nummer Løn nr. Fri bil Fri telefon Reg.nr. Kontonr. Bil.registreringsnummer Type Kategori Betegnelse Pris gruppe Afdeling Bærer Formål Kalender Medarbejderens adresse. Medarbejderens cpr-nummer. Medarbejderens lønnummer. Oplysningsfelt. Har medarbejderen fri bil. Har medarbejderen fri telefon. Bankregistreringsnummer. Oplysningsfelt Bankkontonummer. Oplysningsfelt. Registreringsnummer på medarbejderens bil. Anvendes til kørselsregnskab som defaultbilnr. Medarbejderens type. Med Alt+H kan søges i de under /Tilpasning/- Medarbejdertyper oprettede typer, så som Statsautoriseret revisor, Registreret revisor, Sekretær. Medarbejdertypen anvendes som stillingsbetegnelse/titel i Erklæringer/Påtegninger således at denne automatisk kan indsættes under medarbejderens navn. Stillingskategori oprettes under /Tilpasning/Opsætning/Stamdata Stillingsbetegnelse oprettes under /Tilpasning/Opsætning/Stamdata Indikation af den prisgruppe medarbejderen tilhører. Se afsnit Tilpasning Afdeling, som medarbejderen er tilknyttet. Skal angives af statistikmæssige årsager, hvis afdelingsopdeling benyttes. Bærer (lokal afdeling), som medarbejderen er tilknyttet. Formål, som den aktuelle medarbejder er tilknyttet. Kalender, medarbejderen er tilknyttet. Der oprettes et antal kalendere svarende til de forskellige normtider (arbejdstider), der er i virksomheden. Skal en medarbejder i sin ugerapport redegøre for 37 timer pr uge, tilknyttes medarbejderen en kalender med den tilsvarende normtid. Brug eventuelt Alt+H til opslag. Såfremt navnet på kalenderen rettes, vil kalendernavnet automatisk blive opdateret på samtlige medarbejdere, der er tilknyttet den pågældende kalender. MedGruppe Godkender Heri angives hvilken gruppe medarbejderen tilhører ifb. med overtidsdisponering. Grupperne kan oprettes/ vedligeholdes under /tilpasning/medarbejder opsætning/ Medarbejdergrupper. Hvis en medarbejder ikke er autoriseret til at godkende ugekladden, påsættes én der er - typisk en afdelingsleder eller administrator. Den medarbejder, der sættes ind som godkender, kan i billedet /Dagligt/Godkend Ugekladder, se samtlige ugekladder for de medarbejdere hvor vedkommende er godkender. Copyright Inventio.IT Kartotek side 21 af 31

22 Flexfaktor Overtidsdisp Ingen Flex/overtid IH% Ændret Ansat Fratrådt N Faktor anvendes til at angive den faktor overtimer skal ganges med når overtid skal tillægges flexsaldoen. Eks. Skal 1 overtime være lig 1,5 times afspadsering angives faktoren til 1,5. Her kan vælges om man ønsker at beregne for dag eller periode. Bruges i tilfælde af at man ikke ønsker at beregne flex/overtid. Bruges f.eks.til indehavere eller løsarbejdere. Feltet anvendes til at definere hvor stor en del af medarbejderen tid, der går med "ikke fakturerbare" opgaver. Satsen påvirker således normtiden i rapporten Medarb. & Faggruppe ressorucetrækket. Viser dato samt bruger, der sidst har rettet på medarbejderen. Medarbejderens ansættelsesdato. Medarbejderens fratrædelsesdato. Har betydning f.eks. når der dannes ugekladder for alle medarbejdere. Ugekladder oprettes ikke for fratrådte medarbejdere med dato i dette felt. Notat på medarbejderen. Feltet tilgås med Alt+N eller med musen Fanebladet Saldo Saldofanebladet viser aktuelle saldi for kørsel, ferie, overtid mv.. Copyright Inventio.IT Kartotek side 22 af 31

23 Felt Flexdato Overtidssaldo Overtidsbanksaldo Flexsaldo Flexbanksaldo Feriesaldo Ferie-ekstra saldo Feriefrisaldo KM saldo Km (udd.) saldo Formål (km) Beskrivelse Dato for sidste opdatering af flexsaldoen. Medarbejderens overtidssaldo i timer. Se endvidere manualen for Danske arkitekters overenskomst. Se manualen for Danske arkitekters overenskomst. Medarbejderens flexsaldo i timer, beregnet for alle bogførte posteringer. Medarbejderens flexbanksaldo i timer, gamle timer. Medarbejderens feriesaldo i timer. For specifikation se trykknappen FLEX. Medarbejderens saldo for ferie udover ferielovens bestemmelser. Medarbejderens feriefrisaldo i timer. For specifikations se trykknappen FLEX. Kørte km i året. Kørte kilometer ( uddannelse ) i indeværende år. Default formålstekst på kilometerarter i ugekladder Medarbejder Trykknapper Poster Poster viser posteringer registreret på den aktuelle medarbejder. Med Shift+F4 kan posteringerne afgrænses efter behov. Ved hjælp af Ctrl + J, kan de afgrænsede posteringer vises i et excel ark. Ved hjælp af Beregn adderes posterne i to linier timebaserede poster i øverste linje og udlægsposter i nederste linje. Copyright Inventio.IT Kartotek side 23 af 31

24 Overtid/Ferie Via OVERTID/FERIE åbnes et skærmbillede, hvor ferie-, overtid-, feriefritimer mv. samt udbetaling vises. I tidligere versioner kunne der indtastes i dette vindue, men af sikkerhedsmæssige årsager er indtastningen flyttet til en kladde, der skal bogføres. Indtastning foretages i en kladde af typen Flex. Indtastning ligger under /periodisk/overtid og ferie Flexkladde. Flexkladder oprettes under /talpasning/kladder. Registrerede overtimer - multipliceret med flexfaktoren - vises her, ligesom afholdte ferie-, feriefri og flextimer fragår (på bogføringsdatoen). Ud for hver postering angives, om der er tale om en ferie-, flex-, mv. postering. Type feltet viser om det er ferie, overtid, udbetaling m.v. Posterne vises blandet, men via Shift+F4 kan posterne filtreres, således at kun den ønskede type vises Kørsel I dette skærmbillede kan kørselsregistreringerne ses. Det er muligt at lave rettelser (nb rettelser logges ). Via to trykknapper udskrives dels en kørselsafregning til brug for udbetaling af kørselsgodtgørelse og dels en rapport beregnet til kontrol for overholdelse af 60 dages reglen. Rapporterne kan endvidere udskrives under /Udskrifter(Rapporter)/ Medarbejder/Kørsel. Oversigtsbillede for kørsel. Copyright Inventio.IT Kartotek side 24 af 31

25 I øvrigt henvises til det specifikke dokument kørselsregnskab for nærmere beskrivelse Budget Viser budgetposter på medarbejderen. Samme skærmbillede som under sagskartoteket Ressourcebudget Analogt med ressourcebudget på sager her er udgangspunktet blot medarbejder. Ved at udfylde feltet Fokus kolonne efterfulgt af tryk på knappen Filter vises kun linjer med tid i perioden. I eksempler herunder er Fokus Perioden Januar 12. Copyright Inventio.IT Kartotek side 25 af 31

26 Statistik Herunder kan der forespørges på medarbejderens ressourcemæssige situation i forhold til budget kontra medarbejderens normtid eller hele afdelingens budget kontra normtid. Statistikken kan herefter præsenteres i grafisk layout, således man nemt kan overskue en medarbejders ressource situation eller hele afdelingens for den sags skyld. Dette kan også vises for hele firmaet. Prompt der fremkommer ved aktivering af Statistik. Statistikken kan enten opgøres pr. måned eller pr. uge. Valget kan gøres om senere hen Startdatoen er den dato, hvorfra statistikken starter optællingen, altså nulpunktet for x-aksen. Såfremt man har budgetteret med angivelse af budgetnumre, kan der afgrænses på dette nummer. Ønsker man kun at få vist den pågældende medarbejders statistik, vælges Medarbejder. Vælger man afdeling vises statistik for den medarbejders afdeling man står på ved aktivering af statistik. Ved valg af firma vises statistikken for hele firmet. Efter accept af ovenstående prompt, fremkommer statistik oplysningerne, hvor det er muligt via trykknappen Vis Grafisk, at få præsenteret tallene i et diagram. Copyright Inventio.IT Kartotek side 26 af 31

27 Diagrammet viser på overskueligt facon medarbejderens ressourcemæssige belastning opgjort pr. måned. Via Beregn kan statistikken på ny genberegnes evt. med visning pr. uge. Udskriv knappen gør det muligt at udskrive tallene til printer Knappen Opsætning Under knappen opsætning er der samlet en lang række menupunkter Priser Via Priser registreres priser på medarbejderen i. Priser kan registreres på kombinationer af medarbejder, sag og art. Medarbejder vil altid være med i prisopslaget, der foretages i rækkefølge efter specifikationsgrad. Prisopslaget på medarbejderen foretages efter følgende prioritering: Prioritering Medarb. Sag Art 1 X X X (begge) 2 X X 0 (kun sag) 3 X 0 X (kun art) 4 X 0 0 (ingen af delene) X feltet er udfyldt 0 feltet er ikke udfyldt Copyright Inventio.IT Kartotek side 27 af 31

28 Eksempel på priser for en enkelt medarbejder. Bemærk at priserne er datostyret. For denne medarbejder er der såvel en generel pris, priser kombineret med art samt art + sag, samt A- og B-priser. Klik på Excel ikonet ( eller Ctrl + J ) præsenterer kartotekets indhold i et excelark. NB i Excel vises typerne A og B som 1 og 2. Felter Medarbejder Sag Art FraDato Tildato T Faktor Kostpris Salgspris Beskrivelse Medarbejder som prisen gælder for. Skal altid udfyldes. Her kan angives en sag, hvis prisen skal gælde for en specifik medarbejder/sag kombination. Her kan angives en art, hvis prisen skal gælde for en specifik medarbejder/art kombination. Priserne er datostyret, hvilket indebærer at ændrede priser kan registreres før ikrafttrædelsesdagen. Såfremt slutdagen overskrides er salgsprisen nul og man vil få en fejl ved registrering på arbejderen. Derfor anbefales det at sætte slutdagen passende langt frem. Felterne skal udfyldes. Prisens type. Der er tre muligheder. -, A eller B. er den almindelige, hvor både kost- og salgspris angives her. For typerne A og B angives kun kostprisen. Salgsprisen vil blive beregnet udfra kostprisen ganget med en faktor fra sagen eller arten (se nedenfor). Salgspris (debiteringssats) kan angives på to måder: 1) Salgspris beregnes som kostpris ganget med en faktor, 2) Direkte angivelse af salgspris. Nederst i den øverste del af billedet angives automatisk hvilken medarbejder, der har oprettet eller ændret en pris, samt hvornår ændring/oprettelse senest er foretaget. Trykknappen PRIS denne starter en prisudregningsmodel op, i denne angiver man forskellige data for medarbejderen, og om det er en A eller en B pris. Udregningen står angivet nederst på modellen. Dataene i denne model gemmes pr medarbejder. Man kan også angive A og B priser uden at bruge udregningsmodellen. Copyright Inventio.IT Kartotek side 28 af 31

29 Notat som viser de tidligere udregninger på medarbejderen, altså en slags log på prisudregningerne. Trykknappen Log (på priser) viser historikken i pris-justeringer. Opdatering af denne oplysning foretages automatisk af programmet. Nedenfor beskrives yderligere muligheder for at angive priser i timesag. Salgspris udfra faktor på sag eller art A/B-priser Prisudregningen tager udgangspunkt i en kostpris * faktor = salgspris På sagskartoteket er der 2 felter: Type og Sagsfaktor. Typen kan være blank, A eller B. Hvis den er blank virker pris strukturen som ellers. Hvis der står A eller B findes A/B-kostprisen på medarbejderen og salgsprisen bliver udregnet udfra denne ganget med faktoren på sagen. Hvis ikke der er angivet en faktor på sagen bruges faktoren på arten i stedet for. Salgs- og kostpris på arten Der kan angives en pris på arten. Såvel kost som salgspris. Dette kan f.eks. bruges hvis alle koster det samme, når de udfører denne art. Priskategori på sagen Alternativ måde at finde salgsprisen er udfra priskategorien på sagen og prisgruppen på medarbejderen. For yderligere beskrivelse se afsnittet om Priskategori under Medarbejder opsætning i kapitel 7 Tilpasning. Copyright Inventio.IT Kartotek side 29 af 31

30 Oversigt over strukturen i prisopslaget i timesagen: Oversigten viser rækkefølgen i hvordan der søges efter priser. Det bliver nævnt hvis der søges videre efter en pris. Man kan komme ud for at der ikke findes nogen pris og så vil der komme en advarsel, hvis man forsøger at bogføre. Type Beskrivelse 1 Priskategori på sagen Salgsprisen findes udfra priskategorien på sagen og prisgruppen på medarbejderen for arter af typen M. Kostprisen søges der videre efter. 2 Salgspris på sagen Hvis der er angivet en salgspris på sagen bruges denne. Kostprisen søges der videre efter. 3 Salgs- og kostpris på arten Hvis der er salgspris på arten bruges denne. Hvis der derudover er angivet en kostpris på arten tages denne ellers bliver denne nul med mindre man har sagt ja til at søge videre efter kostprisen under parametrene. 4 A/B-priser Hvis der er angivet en type på sagen søges der efter kostprisen på medarbejderen for denne prismodeltype. Salgsprisen bliver beregnet udfra denne ganget med sagens faktor. Hvis sagen ingen faktor har tages faktoren på arten. 5 Medarbejderpriser Der søges efter salgs- og kostpris udfra medarbejder, sag, art og dato. Prioriteringen er beskrevet tidligere i dette afsnit Eksamen Mulighed for at angive de eksaminer medarbejderen er i besiddelse af og hvilket år, de er bestået. Eksamen oprettes under /Tilpasning/Opsætning/Stamdata Eksamen Arter Under denne knap er det muligt at definere de arter, medarbejderen kan benytte i sags/ugekladden. Arterne kan tilknyttes medarbejderen eller, til enten betegnelse eller kategori, på medarbejderen. Er der oprettet arter i dette skærmbillede, vil uge-/sagskladden kigge her, ellers kigger den i artskartoteket, dvs. alle arter er lovlige. Vær opmærksom på at denne funktion også findes på sagen. Hvis der dermed både er arter pr. sag og arter pr. medarbejder, bliver det sagen som styrer, hvilke arter man må bruge. Det er muligt at kopiere arterne via Hent arter og derefter fjerne de som ikke skal optræde på listen. Copyright Inventio.IT Kartotek side 30 af 31

31 Under Timesag/Tilpasning/Parametre og på fanen kladde, angives hvorvidt man kører efter Stillingsbetegnelse eller Stillingskategori Sager På samme måde som med arter, kan man oprette en sagsliste, på medarbejderen samt på betegnelsen eller kategorien. Sættes hak i feltet Kun medarbejdersager i ugekladden, ser medarbejderen kun sagerne fra listen. Er der behov for at se alle sager, kan hakket fjernes og alle sagerne ses med alt + h i sagsnummer-feltet Overfør Med denne trykknap er det muligt at overfører medarbejdere i Timesag til C5 s standard medarbejderkartotek. Således at dobbeltoprettelse undgås Adresser Herunder ses medarbejderens standard adresser til brug for kørselsregistreringen. Det vil typisk være firmaadressen samt privatadressen Log Log viser hvilke ændringer, der er foretaget i medarbejderkartoteket samt hvilken medarbejder, der har foretaget ændringerne. Copyright Inventio.IT Kartotek side 31 af 31

Timesag version 2013

Timesag version 2013 6 Periodisk Under menupunktet / Periodisk finder man de periodiske funktioner/kørsler, der kan/skal køres engang imellem alt efter udnyttelsesgraden i. 6 Periodisk... 1 6.1 Manglende registreringer...

Læs mere

Timesag version 2013

Timesag version 2013 3 Timesag Rapporter 3 Timesag Rapporter... 1 Igangværende arbejder (IGVA)... 2 3.1.1 Igangværende arbejder - forespørgsel... 2 3.1.2 Igangværende arbejder med faktor.... 9 3.1.3 Igangværende arbejder aldersopdelt

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 7 Tilpasning Timesag er beregnet til at holde styr på igangværende arbejder i timeproducerende virksomheder. Grundelementerne er medarbejdere, sager, arter og timer. Grundelementerne grupperes på forskellig

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere