INVESTOR- PORTRÆT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR- PORTRÆT 2015"

Transkript

1 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har benyttet sig af ved at investere i et eller flere investeringsbeviser. Investeringsfonde giver adgang til investeringer, som ikke kan tilgås af private. De giver adgang til et niveau af risikospredning, som den almindelige opsparer ikke kan opnå, og samtidig er de drevet af erfarne og kompetente professionelle porteføljeforvaltere, som også i turbulente tider kan varetage danskernes opsparing. Investeringsfondsbranchen (IFB) arbejder for at skabe bedre rammer for danskernes opsparing. Vi ønsker at gøre det nemmere for danskerne at øge deres opsparing gennem fornuftige investeringer. Dette portræt fortæller om de mange danskere, der har valgt at investere i investeringsbeviser, og hvad de investerer i. Anders Klinkby Adm. Direktør

2 2 Investorportræt 215 Investeringsforeninger har givet langt mere end bankbogen de seneste 1 år Investeringsfonde giver alle adgang til risikospredning og fornuftige afkast på selv mindre opsparinger. Side 3 Den private formue i investeringsbeviser steg med 37 mia. kr. i 215 I 215 havde danskerne samlet set flere midler investeret i investeringsfonde, end de havde i andre aktiver. Side danskere har investeret i fonde med globale aktier Det gør fonde med globale aktier til de mest populære målt på antal investorer. Målt på formue udgør obligationsbaserede fonde dog en større andel end aktiebaserede. Side 5 Antallet af investorer steg med 33. i 215 efter en række år med fald Ved udgangen af 215 ejede 14 pct. af alle danskere mindst et investeringsbevis. Det svarer til personer. Det er en stigning på knap 33. personer i løbet af 215. Side 6 ene har mest appetit på risiko, og det giver høje afkast enes relativt højere andel af aktiebaserede investeringsfonde har betydet, at de i de fleste år har fået et højere afkast end kvinderne. Side 7 De unge købte flere investeringsbeviser i bød på markant vækst i de 2-29 åriges beholdning af investeringsbeviser. Årsagen var blandt andet kraftig vækst i antallet af investeringsbeviser pr. investor samt den demografiske udvikling. Side 8 Investeringsbeviser er særligt populære på Ærø Med en ny statistik fra Danmarks Statistik er det muligt at se, hvor stor en andel af den finansielle formue, som husholdningerne i gennemsnit investerer i investeringsbeviser, på tværs af kommuner. Side 9 2

3 3 Investeringsforeninger har givet langt mere end bankbogen de seneste 1 år Investeringsfonde giver alle adgang til risikospredning og fornuftige afkast på selv mindre opsparinger. De fleste danskere har et behov for at spare penge op. Den seneste opgørelse af danskernes formue viser, at husholdningerne i gennemsnit har en finansiel formue på 459. kr., og dertil kommer en gennemsnitlig pensionsopsparing på 824. kr. 1 Over de seneste 1 år har investeringsforeninger ifølge Finanstilsynet haft et gennemsnitligt årligt afkast på 7,3 pct. Tilsvarende har det gennemsnitlige årlige afkast på indestående på bankbogen været blot 1,9 pct. ifølge Nationalbanken. IFB s analyse viser således, at en typisk investering på 1. kr. i investeringsfonde i ultimo 24 gennemsnitligt ville være godt 2. værd i 214. Mens hvis pengene var blevet stående på bankbogen, ville de blot være blevet til 12. kr., jf. figur 1. Det svarer til, at investeringsforeninger gav et afkast, der var ca. fem gange bedre end bankbogen. De danske familier har rigtigt mange penge stående på bankbogen, mere præcist 855 mia. kr. i 215, som svarer til 32. kr. per hustand. 2 Hvis man leger med tanken om, at danskerne fra 24 havde investeret 5 pct. af deres indestående på bankkontoen, så havde danskerne alt andet lige været ca. 26 mia. kr. rigere i dag. Det svarer til godt 1. kr. per hustand. 3 Anm. til figur: Investeringsforeningernes årlige afkast er hentet fra Finanstilsynets årlige markedsudviklingsrapport. Afkastprocenten er beregnet efter administrationsomkostninger mv. Der er således tale om afkastprocenten, netto. Figur 1 Værdien af 1. kr. investeret i 24 for hhv. investeringsforeninger og indestående i banken Kr Investeringsforeninger mv. Tidsindskud (op til 1 år) Kr Kilde: Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet 1 Danmarks Statistik - Formue og gæld Danmarks Nationalbank. Husholdninger - Alle løbetider og valutaer. Kan ikke direkte sammenlignes med tallene fra Danmarks Statistik Formue og Gæld Beregningen er lavet ved at tage 5 pct. af indestående på bankbogen i 24 og investere det med det årlige afkast i investeringsforeninger for 25. Derefter tillægges 5 pct. af tilgangen på bankbogen hvert år til investeringsformuen. Den samlede investeringsformue forrentes derefter med afkastet for det følgende år og så fremdeles til og med 214. Beregningen er en statisk beregning, og det antages således, at investeringsforeningerne og markedet ville kunne absorbere de nye midler, uden at det påvirkede afkastet. Den årlige tilgang på bankbogen er nedjusteret som følge af, at en del af tilgangen var renter af midler, som nu investeres i stedet. 3

4 4 Den private formue i investeringsbeviser steg med 37 mia. kr. i 215 I 215 havde danskerne samlet set flere midler investeret i investeringsfonde, end de havde i andre aktiver. Op gennem erne har danskerne for alvor taget investeringsfondene til sig. Fra 1999 til 215 steg danskernes formue i investeringsfonde med 322 mia. kr. Alene i 215 er værdien af privates investeringsfonde steget med 37 mia. kr. til 441 mia. kroner, jf. figur 2. Det svarer til, at 54 pct. af danskernes personligt registrerede værdipapirer er investeringsfondsbeviser. Af figur 2 fremgår det, at danskerne ejer for 6 mia. kr. udenlandske investeringsbeviser. Det er dog kun muligt at opgøre formuen i de udenlandske investeringsforeninger, der er registeret i VP i Danmark. Der findes således ikke noget samlet overblik over danskernes formue i udenlandske investeringsbeviser. Til sammenligning ejede danskerne danske aktier for 327 mia. kroner ultimo 215 et tal, der voksede pænt sidste år, fordi danske aktier var en rigtig god investering. Således steg OMXC2 Cap-indekset omkring 29 pct. i Danskerne har til gengæld mistet appetitten på direkte køb af danske obligationer. Ultimo 21 udgjorde beholdningen af danske obligationer 114 mia. kroner. I dag er tallet skrumpet til 36 mia. kroner, hvilket svarer til blot 4,4 pct. af den samlede beholdning af værdipapirer. Faldet skal ses i lyset af, at private investeringer i investeringsforeninger, der investerer i danske obligationer, er steget fra 16 til 133 mia. kr. i samme periode. Investorerne benytter altså i højere grad investeringsforeninger til at investere i danske obligationer. Privates direkte investeringer i udenlandske aktier og obligationer var på beskedne 16 mia. kroner ultimo 215. Til sammenligning udgør investeringerne i fonde med udenlandske aktier og obligationer knap 22 mia. kroner. Så danskerne bruger i høj grad investeringsfonde, som en nem genvej til de udenlandske markeder. Anm. til figur: Figuren viser husholdningernes (eksklusiv Non-profit-institutioner rettet mod husholdninger ) beholdning af værdipapirer, herunder også værdipapirer, der står i et pensionsdepot. Figur 2 Udviklingen i danskernes beholdning af værdipapirer, Mia. kr Direkte investeringer, Udenlandske værdipapirer Direkte investeringer, Danske obligationer Direkte investeringer, Danske aktier Investeringsforeninger, Udenlandske Investeringsforeninger, Danske Anm.: Det er kun udenlandske investeringsforeninger, som er registeret i VP, der opgøres. Dermed omfatter formuen i udenlandske investeringsforeninger kun en enkelt forening. Kilde: Værdipapirstatistikken, Danmarks Nationalbank. 1 NASDAQ OMX - kurshistorik for OMX C2 CAP. 4

5 danskere har investeret i fonde med globale aktier Det gør fonde med globale aktier til de mest populære målt på antal investorer. Målt på formue udgør obligationsbaserede fonde dog en større andel end aktiebaserede. I 215 havde danskere, svarende til 57 pct. af de private investorer i investeringsbeviser, købt fonde med globale aktier, jf. figur 3. Obligationsbaserede fonde udgør dog fortsat den største andel af investorernes formue. Knap 5 pct. af investorernes samlede formue i investeringsbeviser er investeret i obligationsbaserede fonde. Den samlede formue i obligationsbaserede fonde er i 215 på 228 mia. kr., mens danskernes direkte investeringer i danske og udenlandske obligationer blot udgør 41 mia. kr. Over det seneste år er andelen af investorer, der har aktiebaserede fonde i porteføljen, steget en smule, mens andelen, der har obligationsbaserede fonde, er faldet en smule. Andelen af investorer, der har aktiebaserede fonde, steg således med 1,2 pct.point, til 68,8 pct. i 215. I gennemsnit har investorerne en formue på 217. kr. i aktiebaserede fonde og 289. kr. i obligationsbaserede fonde, jf. figur 3. Dertil kommer 71. kr. i blandede fonde og 12. kr. i hedgefonde. Figur 3 Fordelingen af danskernes investeringer i investeringsbeviser, december 215 Tusinde kr Gennemsnitlig formue pr. investor Pct. af samlet formue i investeringsbeviser (højre akse) Pct. af alle investorer (højre akse) Pct Anm.: Øvrige indeholder følgende kategorier: Aktier (Europa, Nordamerika, Emerging markets, Fjernøsten, Enkeltelande, Japan, brancher, Norden, Østeuropa og Latinamerika), obligationer (Non-investment grade, Investment grade, Udenlandske indeks) samt Hedgeforeninger. Kilde: VP. 5

6 6 Antallet af investorer steg med 33. i 215 efter en række år med fald Ved udgangen af 215 ejede 14 pct. af alle danskere mindst et investeringsbevis. Det svarer til personer. Det er en stigning på knap 33. personer i løbet af 215. Antallet af danskere, der ejer investeringsbeviser, har været faldende de seneste fire år. Hvor der i 21 var ca. 82., der ejede et investeringsbevis, var tallet faldet til knap 76. personer i 214. I 215 er udviklingen vendt og antallet af investorer steget med knap 33. personer til personer, jf. figur 4. Investeringsfonde har dog betydning for langt flere end de danskere, der ejer investeringsfonde direkte. De fleste danskere er nemlig indirekte investorer i investeringsbeviser, fordi pensionskasser og andre investerer i investeringsfonde på vegne af deres kunder. Der er store forskelle på tværs af alder og køn for de danskere. Der er flest 6-69 årige, der ejer investeringsbeviser. De udgør ca. 24 pct. af alle investorer. Ser man i stedet på, i hvilken aldersgruppe det er mest udbredt at eje investeringsbeviser, så kommer de +9 årige ind på en klar førsteplads, jf. figur 5. Andelen af en aldersgruppe, der investerer i investeringsbeviser, og aldersgruppens samlede formue i investeringsbeviser stiger frem til omkring pensionsalderen. Således stiger andelen, der investerer, fra ca. 5 pct. af de 2-29 årige til ca. 27 pct. af de 6-69 årige. Derefter er andelen relativt konstant, mens aldersgruppens samlede opsparing herefter falder i takt med, at aldersgruppen bliver mindre. Den gennemsnitlige opsparing pr. person falder dog ikke i takt med alderen. Figur 4 Udviklingen i antal investorer 1. personer Anm.: Tallene for 21 og 211 er ikke helt sammenlignelige med de efterfølgende år. Usikkerheden vurderes dog at være beskeden. Kilde: VP Figur 5 Overblik over investorerne, dec. 215 Mia. kr. / 1. personer Pct Formue (Mia. kr.) Antal investorer (1. personer) Andel af aldersgruppen Kilde: VP og Danmarks Statistik. Andel mænd Den gennemsnitlige beholdning af investeringsbeviser er omtrent uændret på ca. 8. kr. fra pensionsalderen og frem. Andelen af obligationsbaserede investeringsbeviser stiger dog, mens andelen af aktiebaserede falder, jf. figur 6. 6

7 7 Figur 6 Gennemsnitlig porteføljesammensætning fordelt på aldersgrupper, dec. 215 Tusinde kr Obl.baserede Aktiebas. Blandede Hedge Kilde: VP. ene har mest appetit på risiko, og det giver høje afkast enes relativt højere andel af aktiebaserede investeringsfonde har betydet, at de i de fleste år har fået et højere afkast end kvinderne. porteføljer, mens de udgjorde ca. 31 pct. af kvindernes. Tilsvarende har kvinderne gennemsnitligt en større andel af obligationsfonde i deres porteføljer, jf. figur 7. Generelt er der en tendens til, at mændene har større appetit på risiko end kvinderne. Aktiebaserede investeringsfonde udgjorde gennemsnitligt 4 pct. af mændenes ne udgør godt 46 pct. af investorerne, men deres formue udgør under 4 pct. af de private investorers samlede formue. Figur 7 - Sådan har mænd og kvinder fordelt deres opsparing på typer af investeringsfonde, dec % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Aktiebaserede Obligationsbaserede Blandede Øvrige Anm.: Tallene i figuren angiver den gennemsnitlige beholdning af de forskellige typer investeringsforeninger i tusinde kroner. Øvrige indeholder hedgeforeninger mv. Kilde: VP. Sammensætningen af porteføljen er væsentlig for udviklingen i det samlede afkast. Når der er tab på aktiemarkederne, har det historisk været en fordel at have mange obligationer og omvendt. Ved hjælp af historiske afkast for de forskellige afdelingstyper kombineret med porteføljesammensætningen i 215 viser IFB s analyse, at mændenes porteføljesammensætning ville have været bedst i 1 ud af de 15 år siden 2. enes højere eksponering mod aktier har historisk givet dem en fordel. Det er kun i krisetider, at kvinderens porteføljesammensætning har været en fordel, jf. figur 8. 7

8 8 Figur 8 Afkast på 1 kr. investeret for hhv. mænd og kvinder for hvert år, Pct Anm.: Der er anvendt porteføljesammensætningen fra 215 i alle år, jf. figur 7. Der er anvendt formuevægtet afkast. Vægten er porteføljens formue primo året. Hedgeforeninger er udeladt af beregningen. Kilde: VP og IFB s afkaststatistik samt egne beregninger. De unge øgede antallet af investeringsbeviser markant i 215 Kraftig vækst i antallet af investeringsbeviser pr. investor og den demografiske udvikling var årsagerne til, at de 2-29 åriges beholdning af investeringsbeviser steg markant i 215. Den samlede vækst i investeringsbevisformuen er bestemt af en række faktorer. Udover prisudviklingen på de underliggende aktiver, er den væsentligste faktor udviklingen i antallet af investeringsbeviser. Private investorer har i årets løb forøget beholdningen af investeringsbeviser med knap 16 pct. relativt jævnt fordelt over alle aldersgrupper. Dog har de 2-årige lagt sig i spidsen med et merkøb på over 3 pct. omend fra et lavt udgangspunkt, jf. figur 9. Samtidig er det den eneste aldersgruppe, der har øget andelen af aktiebaserede beviser. investerer, er steget med,3 pct.point, jf. figur 9. Den kraftige vækst i de 2-29 åriges beholdning af investeringsbeviser har medført, at deres samlede formue er steget med ca. 1,5 mia. kr., svarende til en stigning på 32 pct. Figur 9 Vækst i antal investeringsbeviser pct årige I alt pct./pct.point (215) Årsagen til den kraftige vækst i de 2-29 åriges beholdning af investeringsbeviser er en kombination af, at befolkningsgruppen er vokset med ca. 4 pct., antallet af beviser pr årig investor er steget med ca. 19 pct., samt at andelen af aldersgruppen, der Befolknings tilvækst Vækst i antal beviser pr. investor Kilde: VP og Danmarks Statistik Vækst i andel, der investerer (pct. point) 8

9 9 Investeringsbeviser er særligt populære på Ærø Med en ny statistik fra Danmarks Statistik er det muligt at se, hvor stor en andel af den finansielle formue, som husholdningerne i gennemsnit investerer i investeringsbeviser, på tværs af kommuner. De nye tal fra Danmarks Statistik viser, at investeringsbeviser i gennemsnit udgør ca. 18 pct. af husholdningernes finansielle formue (frie midler). Det svarer til 3,2 pct. af den samlede formue. Til sammenligning udgør bolig og anden fast ejendom ca. 5 pct. af den samlede formue. En af forklaringerne på den geografiske variation er forskelle i indkomstniveauer på tværs af kommuner. Andelen af den finansielle formue, der er investeret i investeringsbeviser, ligger på mellem 13 pct. og 22 pct. på tværs af indkomstgrupper, jf. figur 1. Det dækker dog over væsentlige forskelle i niveauer. Således har de ti pct. fattigste husstande i gennemsnit knap 14. kr. investeret i investeringsbeviser, mens de ti pct. rigeste familier i gennemsnit har knap 329. kr. investeret. I nogle kommuner er investeringsbeviser dog mere populære. Husholdningerne på Ærø har i gennemsnit investeret 32,8 pct. af den finansielle formue i investeringsbeviser. Det er en noget højere andel end Sønderborg kommune, der har den næsthøjeste andel på 24,5 pct. Det er markant højere end i Rudersdal kommune, der har den laveste andel på 9,8 pct., jf. figur 1. En anden væsentlig forklaring på de kommunale forskelle er alderssammensætningen i kommunen. F.eks. er Ærø den kommune i landet med den næsthøjeste andel (43 pct.) af personer over 6 år, kun overgået af Læsø (46 pct.). På landsplan udgør aldersgruppen 25 pct. Anm. til figuren: Der anvendes den finansielle formue (kun frie midler). Da statistikken er ny, er tallene forbundet med mere usikkerhed end normalt. 1. decil er påvirket af det svingende indkomstgrundlag hos selvstændige. Figur 1 Husholdningernes formue i investeringsbeviser fordelt på geografi og indkomst. (a) Andelen af husholdningens finansielle formue, der er investeret i investeringsbeviser. (b) Fordelingen af husholdningernes finansielle formue Pct Indestående i pengeinstitutter deciler Pantebreve Aktier mv. Obligationer Investeringsbeviser Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 1 KONTAKT Investeringsfondsbranchen (IFB) er brancheforening for investeringsforvaltere, der tilbyder investeringsfonde til private og institutionelle investorer med det formål at pleje deres opsparing. Vi arbejder for at skabe optimale vilkår, så branchen kan udbyde og forvalte investeringsfonde, der giver private og institutionelle investorer nem adgang til danske og udenlandske investeringer. Analysen er baseret på tal og statistikker fra VP SECURITIES (VP), Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank samt IFB s egne statistikker. Du kan læse mere om de private investorer og deres investeringsadfærd i Investoranalysen 214, som Gallup lavede for Investeringsfondsbranchen og Finansrådet i sommeren 214. Analysen er udarbejdet af økonom Peter Skjoldager og økonom Christian Kaasen Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til analysen. Læs mere ved trykke her 1

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

ANALYSE. Markedsstatistik

ANALYSE. Markedsstatistik ANALYSE 2016 Markedsstatistik 27. januar 2017 Markedsstatistik 2016 Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Afkastrapport for danske investeringsfonde

Afkastrapport for danske investeringsfonde Afkastrapport for danske investeringsfonde 2 ANALYSE INDLEDNING Det finansielle marked er et vigtigt element i at skabe et samfund rigere på muligheder. For selvom der er andet end penge her i livet, er

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde 2015 Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde IFR BLIVER TIL IFB 1 Forord Investeringsfonde giver alle danskere nem adgang til at investere i værdipapirer, uanset hvor mange penge, de har. Dermed

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser.

Investoranalysen Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Investoranalysen 2016 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Investering Danmark afkast- og markedsrapport 2017

Investering Danmark afkast- og markedsrapport 2017 Investering Danmark afkast- og markedsrapport 2017 HOVEDKONKLUSIONER: Flotte afkast i 2017 Investeringsfondene fik pæne afkast i 2017. Stort set alle fonde opnåede positive afkast, og alle kategorier havde

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

Nye prognoser giver ro om pensionen

Nye prognoser giver ro om pensionen Nye prognoser giver ro om pensionen Ældre og yngre kan tage det helt roligt midterfeltet skal overveje at justere indbetalingerne Pensionsbranchen har besluttet at revidere de fælles antagelser bag beregningen

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

Ny statistik for investeringsforeninger

Ny statistik for investeringsforeninger 33 Ny statistik for investeringsforeninger Gitte Wallin Pedersen og Faisel Sethi, Statistisk Afdeling INDLEDNING Som led i udbygningen af den finansielle statistik efter internationale retningslinjer kan

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 20. april 2016. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II ændrer produkter og tilbud til investorerne AGENDA MiFID II giver bedre oplysninger

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Dansk økonomi til Økonomisk vækst i Bruttonationalproduktet steg med, pct. i. Efter fire år med høje vækstrater i -7, økonomisk nedgang i 8 og den historiske tilbagegang på, pct. i 9 genvandt dansk økonomi

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Bank Forsikring Pension Få mere til dig selv med InvestorPlus Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler InvestorPlus AB 21062018

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK NOTAT 2014 Formuer i Danmark Notat 2014 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Analyse og Tal I/S Købmagergade 52, 2. sal 1150 København K Web: http://www.ogtal.dk/ For mere information

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK UDFORDRINGER FOR DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Nationalbankdirektør Lars Rohde, præsentation for Den Danske Aktuarforening 6. februar 2019 Disposition af dagens præsentation 1.) Lavere

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Alm. Brand Bank Hvad er OpsparingPlus? OpsparingPlus er et fuldmagtsprodukt som Alm. Brand Bank (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med OpsparingPlus er at give dig det bedst mulige risikojusterede

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til?

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? 1.kvt.1998 1.kvt.2000 1.kvt.2002 1.kvt.2004 1.kvt.2006 1.kvt.2008 1.kvt.2010 1. kvt.2012 1. kvt.2014 1. kvt.2016 1. kvt.2018 3. september 2018 Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? Boligejernes

Læs mere

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE NYE PROGNOSEFORUDSÆTNINGER - KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE Per Bremer Rasmussen, adm. direktør De tidligere prognoseforudsætninger har ramt rimelig præcist 7% Gennemsnitligt årligt afkast 2005-17

Læs mere