1 Kontrakt Aftaleperiode Opsigelse Overdragelse af aftalen Anvendelse af underentreprenører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1."

Transkript

1 1 Kontrakt Aftaleperiode Opsigelse Overdragelse af aftalen Anvendelse af underentreprenører Kvalitetskontrol Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Fakturering Kontaktgruppe Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Erstatning og forsikring Insolvens og konkurs Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tvist Kontraktændringer Ændring i direktiver og love Offentliggørelse af kontrakten...6

2 1 Kontrakt 1.1 Aftaleperiode Kontrakten træder i kraft den 1. februar 2012 og udløber den 31. januar Næstved Kommune kan som option forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Dette vil i givet fald ske med 3 måneders varsel. Forlængelsen vil være på samme vilkår, som de vilkår der har været gældende i kontraktperioden. 1.2 Opsigelse De første 6 måneder af kontraktperioden er at betragte som en prøveperiode, og parterne kan i denne periode hver især opsige kontrakten med 3 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned. Herefter kan kontrakthaver opsige kontrakten med 6 måneders skriftlig varsel. Næstved Kommune kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel. 1.3 Overdragelse af aftalen Aftalen eller de hermed forbundne fordringer kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Næstved Kommunes Indkøbs- og Udbudskontor. 1.4 Anvendelse af underentreprenører Der må ikke anvendes underleverandører, medmindre særlig aftale er indgået med Indkøbs- og Udbudskontoret, Næstved Kommune. 1.5 Kvalitetskontrol Næstved Kommune udfører kvalitetskontrol bl.a. ud fra følgende punkter: at planlagte afhentnings- og afleveringstider overholdes antallet samkørsler at dagcentret/aktivitetscentret m.v. ringes op ved eventuel forsinkelse med oplysning om forventet ny afhentningstid, at trappemaskine og transportstol forefindes i køretøjet, når der er behov for det, at trappemaskine altid anvendes til transport af kørestole over mere end et trin, at kørestol og bruger altid er korrekt fastspændt under transport, at chaufføren altid bærer uniform og/eller navneskilt, at køretøjerne har den aftalte standard og fremstår pæne og indbydende. Oplistningen er ikke udtømmende. 1.6 Priser For bestillinger foretaget i henhold til aftalen gælder de i leverandørens tilbud af d angivne priser. Priserne kan reguleres i henhold til prisregulering. 2

3 Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssige fastsatte afgifter knyttet til den af aftalen omfattede leverance, skal uden ophold komme udbyder til gode. Såfremt leverandøren bliver bekendt med nye, forbedrede, godkendte og/eller billigere måder at udføre opgaven på, skal disse omgående tilbydes. 1.7 Prisregulering De tilbudte priser er gældende i 1 år fra 1. februar Priserne kan alene reguleres én gang årligt. Regulering kan kun finde sted pr. 1. februar. Første gang regulering kan finde sted er således den 1. februar Prisregulering sker ved forhandling med udgangspunkt i et, mellem leverandør og ordregiver, fastsat prisindeks. Prisstigninger skal meddeles Næstved Kommunes Indkøbs- og Udbudskontor. Prisstigninger kan alene ske fremadrettet. 1.8 Betalingsbetingelser Løbende måned + 30 dage. Betaling med frigørende virkning anses for sket rettidigt ved indbetaling til bank, posthus eller lignende. Såfremt den 30. dag falder på en lørdag, søndag eller en helligdag, er sidste rettidige betalingsdag første hverdag herefter. Overskrides betalingsfristen kan kontrakthaver ikke kræve gebyrer eller morarenter udover den rentesats, der er fastsat efter renteloven. 1.9 Fakturering Kontrakthaver skal hver måned fremsende en faktura til de respektive områder, for hver kørselskategori. Der kan forekomme enkelte kørsler som skal faktureres til andre EAN-nr. dette oplyses ved bestilling. Såfremt der har været ændringer i kørslen i forhold til udbudet, skal dette være særskilt specificeret. Borgernes eventuelle egenbetaling fratrækkes den månedlige afregning mod dokumentation inden fremsendelse af opgørelsen. Fakturaen skal i øvrigt indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsen nr. 798 af 28. juni 2007 og bekendtgørelse nr af 11. november 2004, 1-2. Offentlige virksomheder modtager og sender frem til 1. maj 2011 elektroniske regninger i formatet OIOXML. Efter denne dato modtager og sender samme virksomheder udelukkende i formatet OIOUBL. Dette skal foregå via en transportstruktur, der opfylder kravene i OIO-RASP standarden. Offentlige myndigheder vil efter 1. maj 2011 være registreret i Nemhandelsregistret, der administreres af IT- og Telestyrelsen, 3

4 Yderligere detaljerede oplysninger kan findes i Lovtidende nr. 354 af 26. marts Kontaktgruppe Hver af parterne udpeger relevante personer, der indgår i en kontaktgruppe, der har til opgave at drøfte og afklare eventuelle problemer i relation til kørslens gennemførelse. Mødedeltagere og mødefrekvens aftales særskilt ved kontraktindgåelsen Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv. er misligholdelse. Kommunen kan fastsætte en rimelig frist indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser i henhold til denne aftale. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser indenfor den af kommunen fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til denne kontrakt, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, såfremt de er blevet påtalt skriftligt. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover Misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af aftalen med tilhørende bilag uden varsel. Eksempler på væsentlig misligholdelse vil være gentagne misligholdelser, væsentlige enkeltstående misligholdelser ved forsinkelser, udeblivelse, brud på lovog/eller myndighedskrav og påbud, manglende uniformering, tilsidesættelse af sikkerhedsbestemmelser for såvel kørsel som materiel samt tilsidesættelse af brugernes sikkerhed, herunder manglende fastspænding. Oplistningen er ikke udtømmende. Kommunen kan endvidere med øjeblikkelig virkning hæve aftalen, såfremt kontrakthaver gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at kontrakthaver ikke fremover vil kunne udføre kørslen på forsvarlig måde. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar m.v. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning og forholdsmæssigt afslag m.v. ikke udelukker hinanden. 4

5 1.13 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med kontraktens udførelse, og der skal være tegnet forsikring som dækker op til minimum kr. pr. forsikringsbegivenhed, idet kontrakthavers ansvar dog ikke kan begrænses hertil. Dokumentation herfor skal fremvises på forlangende. Kontrakthaver er endvidere ansvarlig for alle dennes skader, der indtræder på ting tilhørende kommunen forårsaget af kontrakthaver eller af hans folk. Eventuelle skader som kontrakthaver i øvrigt måtte forårsage ved udførelsen af sit arbejde, er kommunen uvedkommende, og ansvaret herfor påhviler alene kontrakthaver Insolvens og konkurs Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af kommunens kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeuren er tilstede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeuren kendes eller konstateres, medmindre force majeuren i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeuren isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan kommunen kontrahere til anden side så længe force majeuren er tilstede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lock-out eller anden konflikt eller forhindring af kørsel, er parterne berettiget til efter 60 kalenderdages udeblivelse at hæve kontrakten. Kontrakthaver er forpligtiget til at søge dispensation for kørslen ved henvendelse til konfliktens parter. Undladelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse Tvist Såfremt der måtte opstå en sådan uenighed parterne imellem vedrørende denne aftale og dens opfyldelse, der ikke kan bilægges i mindelighed, afgøres sagen efter dansk ret ved de almindelige domstole. Processproget skal være dansk Kontraktændringer Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom, og ikke er i strid med udbudsreglerne. 5

6 1.18 Ændring i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer i direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler/påbud og regulativer m.v., der ændrer den udbudte opgave væsentligt vil parterne kunne anvende regler efter afsnit 1.2, 1.16 og Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt skal betragtes som fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen, om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne straks herefter. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ovenstående bestemmelser gælder ikke såfremt lovgivning, myndighed eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. 6

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere