Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests."

Transkript

1 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7. oktober. I alt havde ca. 55 tilmeldt sig, og i nærværende notat er der opsamlet en oversigt over de hovedproblemstillinger, der siden møderne har været genstand for nærmere undersøgelser, samt en oversigt over konkrete spørgsmål, der kunne besvares umiddelbart på møderne. Overordnede emner der undersøges Tilslutningsproceduren og testfaciliteter Planerne for procedurer og faciliteter for tilslutningstests blev gennemgået på informationsmødet, hvilket også fremgår af den præsentation, der henvises til ovenfor. Denne del af præsentationen gave anledning til spørgsmål og kommentarer, heraf nogen, der ikke umiddelbart kunne besvares på møderne og som fortsat er genstand for overvejelser i forbindelse med den igangværende udvikling. Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. Alternativer og kommentarer hertil er som følger: Typegodkendelse Et forslag gik ud på, at en leverandør på vegne af sine kunder kan opnå typegodkendelse af produkt og af version af produkt. De konkrete installationer af det typegodkendte produkt skal i denne model kunne tilsluttes ved en mere lempelig tilslutningstest. Frie testdata Et andet forslag vedrørte frihedsgrad til brug af datagrundlag for den forretningsmæssige test dvs. test af korrekt indhold af forespørgsels- og indberetningstransaktioner. I oplægget er der lagt op til, at tilslutningstesten skal gennemføres på grundlag af et forudbestemt datagrundlag. Dette blev således anset som unødigt belastende. Tilslutningstests i flere step Et tredje forslag vedrørte rammestyringen af tilslutningstesten. Planen om at tildele slots af tre dages varighed til gennemførelse af tilslutning blev anset for at være en model, der ikke tager højde for det forhold, at en tilslutning minimum falder i to step, 1) en grundlæggende hul igennem test, en teknisk test af protokol og formater (hertil kommer evt. administrationen af tildelingen af digital signatur og afprøvningen af at signaturen virker) og 2) den forretningsmæssige test. De problemer der eventuelt dukker op i step 1 kan ikke altid udbedres hurtigt og modellen vil derfor i mange tilfælde betyde, at den forretningsmæssige test slet ikke kommer i gang indenfor det afsatte tidsrum. Som en udløber af denne problemstilling blev der efterlyst kontinuerligt åbne testfaciliteter, hvor virksomheder der har indgået aftale herom kan øve sig på at skaffe hul igennem, og f.eks. skaffe sig ok kvittering for fremsendelse af tom kuvert KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tel /

2 Alle forslagene anses for særdeles relevante og de har givet anledning til grundige og som nævnt endnu ikke endeligt afgjorte overvejelser.. Angående typegodkendelsen, så er der heri indbygget et fundmentalt administrativt problem. NemRefusion supportorganisationen har ingen mulighed for at eftervise overensstemmelse mellem oplyste installationstype og den faktiske installation. Versionering og platformsvariationer er overordentlig mangfoldige og blot en del af dette problem. I stedet for at operere med en egentlig Typegodkendelse, vil der derfor formentlig i stedet for blive indbygget en log over godkendte løsninger i Supportorganisationen. Supportorganisationen vil således i særdeleshed vedligeholde oversigter over produktversioner, som leverandører har været involveret i godkendelse af. Virksomheder, der tilmelder sig skal i forbindelse med tilmeldingen aflevere information om produktversion, og ved tilmeldingen og planlægningen af tilslutningstests checkes i forhold til denne log. Det undersøges herefter, hvordan tilslutningsproceduren kan optimeres og forenkles, i de tilfælde hvor virksomheden tilslutter sig med løsninger, der allerede virker for tidligere tilsluttede parter. Pkt. 2 angående populeringen af testdata og muligheden for at afprøve korrekt indhold så er det en del af overvejelserne at tilrettelægge procedurer omkring brug af Skematron svarende til metoder anvendt i NemHandel. Der vil generelt blive inddraget erfaringer fra tests i lignende integrationer. Udover i NemHandel f.eks eboks /DKAL, NemKonto mv., for at drage nytte af erfaringerne her. Endelig angående pkt. 3, så arbejder KMD stadig på at udarbejde tilslutningstestprocedure og de fremlagte synspunkter er nu for længst inddraget i dette arbejde. Dataadgang via HentIndberetning På mødet i København præsenteredes det scenarie, at samme virksomhed anvender ét system/én leverandør til håndteringen af de 14. dagslønnede og et andet system til håndteringen af de funktionærlønnede. I dette setup blev der spurgt til, om man via HentIndberetning ville modtage indberetninger hørende til begge ansættelsesformer. Til dette blev der svaret JA, og der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller, da forholdet blev bedømt som værende et problem af rettighedsmæssig art.. Problemstillingen vil blive fulgt op gennem kontakt til udvalgte systemleverandører med henblik på kortlægning af problemets omfang og der vil blive etableret fornøden løsning. Side 2/8

3 Spørgsmål og svar i kategorier I det følgende er der en oversigt i kategorier af de spørgsmål, der blev rejst på Informationsmøderne. Spørgsmålene er samlet i følgende kategorier: - generel informations- og forretningsmæssige spørgsmål - tekniske aspekter - tilslutningsprocedurer og test (se også ovenfor) - lovgivning og administration Den informationsmæssige side af kommunikationen Kan en indberetter, der udfører serviceindberetning for en række virksomheder (f.eks. lønservicebureau, coop på vegne af coop-forretninger), indberette på deres vegne? JA. Der kræves ikke nogen registrering i NemRefusion af serviceaftalen, men servicevirksomheden skal på forlangende fra tredjemand kunne dokumentere, at den har en aftale med en virksomhed. Kan vi styre hvilken information (dokumenter), der går til hvem, i DKAL (Digital Kommunikations og Arkivløsning for dokumenter og SMS)? DKAL er ikke færdigspecificeret i detaljer, så styringsmulighederne kendes ikke i detaljer p.t. Forventningen er p.t., at styringsmulighederne er få i ver 1. NemRefusion anbefaler at man udnytter Virksomhedsservices (VS) hændelser, hvis man ønsker at styre præcist. VS hændelser udarbejdes pr indberetning og tæt på realtid, mens feedet til DKAL samles op og sendes samlet en gang i døgnet. Når NemRefusion tilbyder at holde øje med fristerne, tager NemRefusion så ansvaret, hvis virksomheden ikke får indberettet til tiden, fordi den af en eller anden grund ikke har fået hændelser med advis fra NemRefusion? NEJ. Det er altid virksomhedens eller dens servicebureau, der er ansvarlig for at virksomheden indberetter til tiden. Men NemRefusion tilbyder en adviseringsservice, der hele tiden er opdateret med de nyeste regler, og yder denne service med nogle servicemål, som vil stille indberetter ligeså godt, som hvis indberetter selv har en komponent til at holde øje med tidsfristerne. Kan jeg indsende indberetninger hver dag? JA. Anmeldelser, der ikke bliver fulgt op af refusionsanmodninger, bør af indberetter opdateres med en annullering eller raskmelding. De bliver ikke liggende i NemRefusion til evig tid, men bliver slettet efter et tidsrum på 6 mdr. eller derover, det afklares p.t. med Datatilsynet. Med udgangspunkt i fremsendelse af ufuldstændige indberetninger (kladder) og komplette indberetninger (i venteregistret) blev der forespurgt til oprydning/sletning Side 3/8

4 Der er mulighed for via VirksomhedsService at annullere/slette indberettede oplysninger og der vil også være centralt initierede oprydningskørsler efter et tidsrum på 6 mdr. eller derover, det afklares p.t. med Datatilsynet. Hvordan håndteres rettelser til allerede signerede indberetninger? Signerede indberetninger kan rettes, hvorefter de skal gensigneres gennem fremsendelse til VS eller via Virksomhedsdialog (VD). I forbindelse med detaildesignet gennemgås alle fejlscenarier. I kombinationen VS+VD, så signeres først med VOCES og siden med MOCES giver det ikke en konflikt? NEJ. Certifikaterne bruges til identifikation og sikkerhed, men ikke som nøgler. NemRefusion anvender maskinelle UUIDs der med 99,999% sikkerhed er globalt unikke, og en token i form af et tidsstempel, der identificere et indberetningsforløb. Kan man anvende SE nr. i stedet for CVR nr.? Hvis indberetter sætter SE nr. ind i det felt, der er til rådighed for egne nøgledata, kan det anvendes som supplement til CVR nr. Det samme gælder P-nummer. Med reference til den funktionalitet, som tilbydes via Hent Indberetning blev der forespurgt til, hvor mange indberetninger, der blev returneret, hvis søgekriterier blot er en identifikation af arbejdsgiver (et CVR-nummer). Hvis alle indberetninger returneres, opstår et problem, hvis samme arbejdsgiver bruger 2 forskellige lønsystemer til aflønning af hhv. 14 dagslønnede og funktionærer. Da vil begge modtage alle indberetninger, også dem, de ikke har ret til at se. Forespørger man med CVR returneres alle indberetninger der identificeres ved pågældende CVR-nummer. Det betyder i den nævnte situation, at Hent Indberetning returnerer indberetninger, som ikke er indberettet fra det kaldende/indberettende system. Dette tager vi op og ser om vi kan løse i NemRefusion. Under alle omstændigheder kan problemstillingen løses ved at det indberettende system identificerer egne indberetninger med en egen valgt ident, og efterfølgende bruger denne ident som søgekriterium i kombination med CVR. Er der ikke flere attributter end angivet på de 3 slides Attributter i indberetninger? JO. Der er mange flere, og de kan studeres på Vi har i de tre slides blot anført de få mest centrale attributter. Kan et lønbureau indberette via VirksomhedsService og så lade den faktiske arbejdsgiver signere via VirksomhedsDialog? JA. Kan man blot indberette alle sygdomsforløb og så lade NemRefusions venteregister styre, hvornår der skal indberettes til kommunen? Side 4/8

5 Både ja og nej, men der er dog ikke mulighed for at indberette i de første 14 dage af arbejdsgiverperioden, ligesom det ikke anbefales at placere alle sygdomsforløb i venteregistret, da der er tale om følsomme data, som indberetteren ifølge persondataloven er forpligtet til at beskytte. Vil der være fejlmeddelelser ifm. brugen af Virksomhedsservice og vil betydningen af disse blive offentliggjort for systemleverandører? Ja, der vil blive dannet fejlmeddelelser ifm. fx skema-, validerings- og rækkefølgefejl samt ved tekniske og systemmæssige fejl. Disse vil være i OIOXML og nogle af disse vil være en del af kvitteringen og andre skal skulle hentes. Fejlmeddelelserne vil være beskrevet i snitfladespecifikationen. Den tekniske side af kommunikationen Skal der implementeres mere signering end den form for signering, som er en naturlig del af RASP-protokollen? NEJ Kan man aflevere en signeret indberetning i en samlet sagsgang? JA Løftes CVR-nummeret ud af certifikatet i VirksomhedsService? NEJ, og dette fordi der skal kunne indberettes fra flere forskellige arbejdsgivere fra samme lønsystem (lønservicebureau-løsninger). Kan der søges på felter/identer med et indhold, der er defineret af det indberettende system? Indberetter har et felt til rådighed, de selv kan definere. Vi undersøger om der kan søges på dette felt også, og hvis ikke, tager vi det op som ændringsforslag. Hvor lang tid går der fra man har rettet en forespørgsel til det tilhørende svar kan hentes? Ikke ret lang tid (få sekunder). Det er de samme komponenter, der anvendes til at give svar i DialogService, og her vil kontraktens svartidskrav sikre en hurtig svartid. Hertil kommer et kommunikationsoverhead gennem VirksomhedsService, der erfaringsmæssigt kan bringes ned til få sekunder. Kan man simulere synkron kommunikation? JA hvis tålmodigheden hos den kaldende rækker til de få sekunder, som den asynkrone kommunikation tager. Udbetalingsspecifikationerne er ikke nævnt. Betyder det, at disse specifikationer ikke er en del af løsningen? Side 5/8

6 NEJ, det er vha. Hent Indberetning muligt at hente resultatet af sagsbehandlingen med henblik på efterfølgende afstemning og bogføring. Kan kommunikationen baseres på en VPN-kanal? NEJ. Hvor mange ressource-endpoints vil der være? Der vil være en håndfuld ca. Vil endpoints være tilgængelig i NemHandels UDDI-register? Endpoints vil være til gængelig via UDDI, men vi har ikke overvejet NemHandel UDDI. Det forslag tager vi op og undersøger om NemRefusion kan udnytte dette. Jeg har forstået på NemHandel at OIO UBL erstatter OIO XML. Burde NemRefusion så ikke anvende OIO UBL? NEJ. OIO UBL er OIO XML for forretningsdokumenter som ordre, faktura, varekatalog mm. NemRefusions informationsmodel er OIOXML for sygedagpengeindberetninger. Hvornår er WSDL specifikationerne til rådighed? Der vil ligge et preview af grænsefladerne, herunder WSDL, i november 09. Tilslutningsprocedure og test (se også tidligere generel behandling) Er der rigtig forstået, at tilslutningstesten fordrer, at der fremsendes data med et indhold (eksempelvis CVR-numre), der defineres af NemRefusion? Ja, det er korrekt forstået, og baggrunden er, at testsystemet tvinger det indberettende system igennem en række foruddefinerede forløb (en navigationstest), at dette kræver, at NemRefusion dikterer dele af de data, der fremsendes i indberetningen. Når samme udgave af lønsystemet er installeret i identiske versioner hos en række forskellige virksomheder forventes det så, at der gennemføres en tilslutningstest fra alle installationer? I udgangspunktet er svaret ja, men NemRefusion vil overveje, om der kan defineres en typegodkendelsesprocedure, som vil kunne betyde, at man ikke skal gennemføre den fulde tilslutningstest på samtlige installationer. Stilles der tekniske testfaciliteter til rådighed på en måde, som supplerer tilslutningstesten? I udgangspunktet er svaret nej, men det vil blive overvejet i hvilket omfang der kan stilles faciliteter til rådighed på en sådan måde, at man fra det indberettende system/miljø kan få testet den overordnede dialog med NemRefusion. Side 6/8

7 Kunne der eksempelvis stilles skematroner til rådighed i lighed med hvad NemHandel praktiserer. Det giver mulighed for at anvende egne data? Det vil NemRefusion undersøge muligheden af. Men alle skal igennem testen med de af NemRefusion definerede testdata. NemRefusion skal kende disse data for at verificere om det indberettende system fungerer korrekt. Er der tilstrækkelig kapacitet i tilslutningsforløbet, når der kun kan afvikles test for 8 virksomheder pr. uge? Kapaciteten er tilstrækkelig, da en virksomhed i denne sammenhæng skal opfattes den enhed, hvorfra der kommunikeres med NemRefusion. En virksomhed er altså et lønservicebureau eller en virksomhed, som har et eget lønsystem installeret. Kapaciteten skønnes således tilstrækkeligt, da der findes ca virksomheder, og 95% af disse virksomheder indberetter fra ca. 400 forskellige systemer. Er der mulighed for at teste hul-i-gennem tidligt? Det vil være meget nyttigt? Det er p.t. ikke planlagt. Vi tager forslaget op og vender tilbage. Spørgsmål af administrativ og lovgivningsmæssig karakter Vil der med det aktuelle NemRefusionsprojekt følge ændringer af de formelle procedurer/tidsfrister? Nej Er det muligt at indberette information vedrørende sygefraværssamtalen i den udgave, som ibrugtages medio 2010? JA Hvornår foreligger de endelige specifikationer? Med hensyn til OIO-XML-skemaerne, så kan denne information allerede nu downloades på og disse data rummer over 90% af felterne. I de sidste procent ligger et preview i nov09, og med reference til de aktuelle udviklings- og implementeringsplaner vil det endelige, fuldstændige skema ligge i marts I forbindelse med de tidligere møder med systemleverandørerne blev det foreslået, at lønoplysningerne hentes fra e-indkomstsystemet. Er denne ide realiseret? NEJ, det er ikke lovgivningsmæssigt muligt. Der pågår aktuelle drøftelser på embedsmands-niveau, og det vurderes, at det tidligst om 3-4 år vil være muligt at implementere den ønskede integration. I dette lys anbefales det at alle lønsystemleverandører udvikler løsninger på basis af den nuværende arkitektur. I relation til den i projektet værende markedsføringskampagne blev der fra lønservicebureauernes side rejst et ønske om at blive informeret/involveret til pas tidligt, således et lønservicebureau ikke informeres via den information, der tilgår lønservicebureauets kunder. Side 7/8

8 Der blev kvitteret positivt på dette forhold med et tilsagn om den ønskede tidligere involvering af de relevante parter i foråret Bliver det obligatorisk at anvende NemRefusions VirksomhedsService? NEJ, det bliver obligatorisk at anvende NemRefusion 6-12 måneder efter idriftsættelse, med brugerne kan selv vælge om der indberettes via VirksomhedsService eller VirksomhedsDialog. Har en a-kasse, der indberetter via NemRefusion, behov for at få den forsikrede lediges underskrift på indberetningen? NEJ. Side 8/8

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen 19 2830 Virum Tlf: +45 45 98 84 00 Direkte tlf: 45 98 84 68 Fax: 45 98 84 90 llp@ramboll-informatik.dk www.ramboll-informatik.dk CVR-nr. 41503912 Ny samlet indberetningsmodel

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere