UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til

2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Udbyder Kontaktafdeling og person Udbudsmateriale Fortrolighed Tidsplan Vareprøver Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance Spørgsmål Minimumsbetingelser Afgivelse af tilbud og sprogkrav Aflevering af tilbud Vedståelsesfrist Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Forbehold og alternative tilbud Tildelingskriterium med underkriterier Orientering om resultatet af udbudsforretningen Oplysninger om kontraktindgåelse Udbyders forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet KRAVSPECIFIKATION, BAGGRUNDSOPLYSNINGER, AFGRÆNSNING OG OMFANG Leveranceomfang Detaljeret beskrivelse af krav til de udbudte anskaffelser DISPOSITION FOR TILBUD Vejledning og information om brug af Disposition for tilbud Generelle oplysninger Minimumsbetingelser Redegørelse for den tilbudte leverance (løsningsbeskrivelse) Tilbudspris Vareprøver Dokumentations- og brochuremateriale Tilbuds-Bilag - Oversigt KONTRAKT Køberens rettigheder Leverandørens leveringsforpligtelser Ændringer ved markedsføring af nye produkter Sortimentsændring Kontakt og samarbejde mellem parterne Levering Leveringsbetingelser Leveringssikkerhed Service / Uddannelse Underleverandører Pris Prisregulering Bestilling / Fakturering Betalingsbetingelser Myndighedskrav Mangler Reklamation / Omlevering Forsinkelse Ophævelse... 24

4 Indholdsfortegnelse 2 20 Erstatning Force majeure Kontraktperiode og ekstraordinær opsigelse Optioner Statistik Tavshedspligt Overdragelse og ændringer Tvist Underskrift Kontrakt-Bilag 1 E-handel Kontrakt-Bilag 2 Kravspecifikation for Affaldsbeholdere og kanylebokse Kontrakt-Bilag 3 Oversigt over leveringssteder under TILBUDS-BILAG Tilbud-Bilag 1 Generelle oplysninger Tilbud-Bilag 2 Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 3 Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c Tilbud-Bilag 4 Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres Tilbud-Bilag 5 Redegørelse for den tilbudte leverance (løsningsbeskrivelse) Tilbud-Bilag 6 Tilbudsskema (prisbilag) Tilbud-Bilag 7 Fortegnelse over vareprøver Tilbud-Bilag 8 Dokumentation/Brochuremateriale... 48

5 Udbudsbetingelser 3 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Indledning Nærværende udbudsmateriale offentliggøres på udbyders hjemmeside efter forudgående udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende nr. 2007/S af Udbudet gennemføres som offentligt udbud af et varekøb i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). 1.2 Udbyder Udbyder af nærværende udbud er: Damhaven 12 DK-7100 Vejle 1.3 Kontaktafdeling og person Damhaven 12 DK-7100 Vejle Kontaktperson: Karsten Kirkegaard Tlf.: (+45) Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: "Udbud af Affaldsbeholdere og kanylebokse til, Sagsnr. 07/11113" Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og udbyder vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig. 1.4 Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale består af: Afsnit 1 Udbudsbetingelser indeholdende en beskrivelse af hvilke vilkår tilbudsgiver afgiver sit tilbud under

6 Udbudsbetingelser 4 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Kravspecifikation, baggrundsoplysninger, afgrænsning og omfang indeholdende en beskrivelse af den udbudte leverance Disposition for tilbud hjælpeværktøj til udformning af tilbud Kontrakt med bilag indeholdende de vilkår som regulerer aftaleforholdet med Leverandøren i kontraktperioden Tilbuds-Bilag indeholdende 8 bilag Tilbudsgiver bedes kontrollere, at tilbudsgiver har hentet det fulde udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt, i alt 48 sider. Udbudsmaterialet består endvidere af spørgsmål og svar, som løbende bliver offentliggjort på i overensstemmelse med den angivne tidsplan (se pkt. 1.6). Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det udbudsmateriale, der forefindes på udbyders hjemmeside, og tilbudsgivers materiale, har udbudsmaterialet offentliggjort på udbyders hjemmeside forrang. 1.5 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men udbyders fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter udbyder til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af lovgivning om aktindsigt. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen af omfanget af ret til aktindsigt om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbudet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbudet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbudet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud, gerne ved benyttelse af Tilbuds-Bilag 1, pkt Udbyder vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

7 Udbudsbetingelser Tidsplan Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU- Tidende og på udbyders hjemmeside: Dato for udbudsmaterialets offentliggørelse på udbyders hjemmeside: kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: kl Frist for modtagelse af tilbud kl Frist for modtagelse af vareprøver Uge 50-52/2007 Uge 02/2008 Uge 02-10/2008 Uge 11/2008 Gennemgang af tilbud Eventuel levering af yderligere vareprøver til afprøvning Eventuel afprøvningsperiode Forventet valg af leverandør(er) Uge 11/2008 Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på stand still-perioden) Uge 14/2008 Forventet kontraktindgåelse Forventet levering / kontraktstart Vedståelsesfrist 1.7 Vareprøver Til brug for vurderingen af de indkomne tilbud skal Udbyder modtage vareprøver fra tilbyder. Vareprøverne ønskes i 6 eksemplarer af hvert af de tilbudte produkter. Fortegnelse over fremsendte vareprøver anføres i Tilbuds-Bilag 7. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at vareprøverne i en vis grad vil blive anvendt i bedømmelsen af underkriteriet kvalitet i forbindelse med tilbudsevalueringen. Vareprøverne skal stemme overens med det tilbudte. Vareprøverne ses gerne modtaget sammen med det fremsendte tilbud. Vareprøverne skal dog senest være modtaget en uge efter fristen for modtagelse af tilbud.

8 Udbudsbetingelser Eventuel afprøvning af den tilbudte leverance For nogle produkter vil en afprøvning af de tilbudte produkter være nødvendig med henblik på vurdering af kvalitet. Udbyder forbeholder sig ret til at afprøve den tilbudte leverance på et eller flere af købers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til forventet svar til tilbudsgiverne. Udbyder afholder udgifterne til en eventuel afprøvning af den tilbudte leverance fra leverandøren. 1.9 Spørgsmål Udbyder opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet opfordres tilbudsgiver særligt til at stille spørgsmål herom, og udbyder vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer for at rette i udbudsmaterialet. Den i udbudsmaterialet indeholdte kontrakt vil være gældende for den udbudte anskaffelse. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet skal fremsættes skriftligt på dansk. Udbyder ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet som spørgsmålet vedrører Spørgsmål sendes til udbyders kontaktperson, gerne pr. ., jf. pkt Spørgsmål der er udbyder i hænde senest den kl vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse, løbende og senest blive offentliggjort i anonymiseret form på Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende udbud på Minimumsbetingelser Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter, som anført i udbudsbekendtgørelsen:

9 Udbudsbetingelser Soliditetserklæring Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (fx bankerklæring, soliditetserklæring eller lignende). Erklæringen skal være underskrevet af udsteder, som kan være et anerkendt pengeinstitut, en bank eller lignende. Erklæringen kan ikke udstedes af tilbudsgiver. Soliditetserklæring eller tilsvarende vedlægges som Tilbuds-Bilag Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v. Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen kan vedlægges som Tilbuds-Bilag 3 i udfyldt og underskrevet stand Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen kan vedlægges som Tilbuds-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den i pkt krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Afgivelse af tilbud og sprogkrav Tilbud skal affattes på dansk. Dog accepteres det at krævede erklæringer i henhold til pkt er på engelsk. Endvidere accepteres det såfremt dokumentation er på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Med hensyn til tilbudsgivers udformning af tilbud i øvrigt henvises til afsnit 3, Disposition for tilbud. Udbyder ser gerne, at Disposition for tilbud følges ved afgivelse af tilbud. Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver, herunder vareprøver Aflevering af tilbud Tilbud skal afgives i ét eksemplar. Udbyder ser gerne, at tilbudet også afleveres i følgende yderligere eksemplarer: En CD-Rom mærket 'Original' indeholdende det samlede tilbud med bilag 8 papir-eksemplarer mærket 'Kopi' indeholdende kopi af det samlede tilbud med bilag jf. ovenfor. En CD-rom mærket 'Kopi af Tilbuds-bilag i WORD- og EXCEL-formater indeholdende kopier af tilbudsbilag 1, 6 og 7' i Word- og Excel-formater.

10 Udbudsbetingelser 8 Det anbefales, at tilbud afleveres i lukket emballage og kuverten/pakken indeholdende det samlede tilbudsmateriale (original, kopi samt CD-rom mm.) mærkes tydeligt med følgende tekst: Tilbud vedrørende Udbud af Affaldsbeholdere og kanylebokse til Att.: Sagsnr. 07/11113 FORTROLIGT Må ikke poståbnes Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til: Damhaven 12 DK-7100 Vejle Att.: Receptionen Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk. Dette gælder dog ikke tilbudsskemaet jvf. ovenfor. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed til og med den Oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: a) Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: b) Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: c) Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside:

11 Udbudsbetingelser Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Udbyder anbefaler, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsmaterialet og udarbejder sit tilbud i overensstemmelse hermed. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at udbyder er berettiget til og kan være forpligtet til at se bort fra et i øvrigt godt tilbud, hvis tilbudet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Det er som udgangspunkt ikke lovligt for udbyder, at tillade tilbudsgiver at korrigere fejlbehæftede tilbud efter at tilbudet er indleveret. Hvis tilbud afviger fra udbudsmaterialet, og afvigelsen angår grundlæggende elementer i udbudet, følger det af ligebehandlingsprincippet, at udbyder har pligt til ikke at tage tilbudet i betragtning. Hvis afvigelsen ikke angår et grundlæggende element, har udbyderen ret, men ikke pligt, til ikke at tage tilbudet i betragtning, dvs. at udbyderen ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved ikke at tage tilbudet i betragtning, men at udbyderen heller ikke overtræder ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbudet i betragtning. Særligt vedrørende tilbudsgivernes egnethed er det i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2 og i pkt Minimumsbetingelser ovenfor anført, at det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver fremsender en række dokumenter og oplysninger. Fremsendes de udbedte dokumenter og oplysninger ikke, vil udbyder være forpligtet til at afvise tilbudsgivers tilbud 1.16 Forbehold og alternative tilbud Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser, ligesom der ikke kan tages forbehold overfor mindstekrav Mindstekrav er anført med fed skrift i kravspecifikation i Kontrakt-Bilag 2 og i Tilbuds-Bilag Forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne, jf. pkt Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således særligt på, at udbyder kan være forpligtet til at udelukke tilbud med forbehold, herunder bl.a. tilbud med forbehold overfor udbudets grundlæggende elementer, kontrakten eller mindstekrav Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne generelle/standard salgs- og leveringsbetingelser, vil disse ikke blive taget i betragtning, og vil ikke indgå i en eventuel kontrakt med pågældende Udbyder opfordrer tilbudsgiverne til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiverne er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt Udbyder ser gerne, at eventuelle forbehold angives ved, at tilbudsgiver skriftligt og tydeligt på listeform for hvert forbehold anfører stedet (punktet) i udbudsmaterialet og den ordlyd, som tilbudsgiver tager forbehold for, samt anfører den ordlyd, tilbudsgiver kan acceptere Tilbudsgiver er i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.

12 Udbudsbetingelser Tildelingskriterium med underkriterier Tildeling af kontrakt(er) vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Underkriterier Vægtning Økonomi 40 % Kvalitet 25 % Logistik og service 15 % Miljø og arbejdsmiljø 20 % Hvert positionsnummer vil blive vurderet for sig. Som udgangspunkt ønskes der valgt en leverandør for hvert positionsnummer. For udbudte produkter hvor den accepterede størrelsesvariation (angivet i Tilbuds-Bilag 6), skaber overlap mellem et eller flere positionsnumre forbeholder udbudsgiver sig dog ret til kun at vælge en leverandør for de positionsnumre, der overlapper hinanden størrelsesmæssigt. Således vil udbudsgiver for kanylebokse udbudt i størrelserne 5 liter (± 1liter) og 4 liter (± 1liter) eksempelvis have ret til kun at vælge en kanyleboks i størrelsen 5 liter eller 4,6 liter eller 4 liter, da den valgte kanyleboks i alle tre tilfælde størrelsesmæssigt vil ligge inden for det overlap, der er mellem de udbudte kanylebokse i størrelserne 5 liter (± 1liter) og 4 liter (± 1liter). Tilbudsgivers tilbud på et positionsnummer kan ikke betinges af, at tilbudsgiveren ligeledes tildeles andre positionsnumre, som tilbudsgiveren har afgivet tilbud på. Såfremt der på et eller flere positionsnumre kun opnås tilbud der, grundet tekniske eller praktiske forhold, ikke kan bruges på samtlige af regionens sygehuse, forbeholder udbudsgiver sig dog endvidere ret til at dele leverancen mellem to eller flere leverandører, blandt tilbudsgiverne Økonomi Kvalitet Forstået som: Udbudsgivers anskaffelsespris Udbudsgivers følgeomkostninger og transaktionsomkostninger (driftsomkostninger) Udbudsgivers bortskaffelsesomkostninger Vurderes på baggrund af besvarelserne i Tilbuds-Bilag 6. Forstået som: Sikkerheden for personale ved produktets anvendelse Produktets renhed forstået som rene produkter og ren emballage Produktets emballage forstået som mindst mulig emballage til bortskaffelse Vurderes på baggrund af besvarelserne i Tilbuds-Bilag 5 og på baggrund af de fremsendte vareprøver (jf. Tilbuds-Bilag 7) og evt. gennemførte afprøvninger.

13 Udbudsbetingelser Logistik og service Forstået som: Leverandørens leveringstid og -sikkerhed Leverandørens leveringsfleksibilitet forstået som leverandørens evne til at tilbyde forbrugstilpassede leveringsløsninger Produktets opbevarings- og håndteringsvenlighed logistisk Vurderes på baggrund af besvarelserne i Tilbuds-Bilag 5 og på baggrund af de fremsendte vareprøver (jf. Tilbuds-Bilag 7) og evt. gennemførte afprøvninger Miljø og arbejdsmiljø Forstået som: Produktets negative miljø- og/eller sundhedspåvirkning Produktets håndteringsvenlighed og ergonomi for personalet Vurderes på baggrund af besvarelserne i Tilbuds-Bilag 5 og på baggrund af de fremsendte vareprøver (jf. Tilbuds-Bilag 7) og evt. gennemførte afprøvninger Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om hvilken tilbudsgiver / hvilke tilbudsgivere udbyder har til hensigt at indgå kontrakt med, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 558 af 12. juni Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere efter udløbet af standstill-perioden. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver / de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens/- tilbudsgivernes tilbud er det/de vindende tilbud er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter, ligesom udbyder ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt Oplysninger om kontraktindgåelse Efter indgåelse af kontrakt(er), er udbyder i henhold til Udbudsdirektivet pligtig at offentliggøre dette i EU-Tidende. Kontraktsummen vil ikke blive offentliggjort i EU-Tidende Udbyders forbehold Udbyder forbeholder sig ret til at annullere udbudet og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt der er en saglig grund. Udbyder forbeholder sig ret til at annullere udbudet for så vidt hvad angår enkelte positionsnumre, hvis der ikke kommer bud på disse. Såfremt der på et eller flere af de udbudte positionsnumre kun opnås tilbud der, grundet tekniske eller praktiske forhold, ikke kan bruges på samtlige af regionens sygehuse,

14 Udbudsbetingelser 12 forbeholder udbyder sig ret til at dele leverancen mellem to eller flere leverandører, blandt tilbudsgivere Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbyder har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til udbudsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives i forbindelse med udbudsforretningen.

15 Kravsspecifikation, baggrundsoplysninger, afgrænsning og omfang 13 2 KRAVSPECIFIKATION, BAGGRUNDSOPLYSNINGER, AFGRÆNSNING OG OMFANG 2.1 strækker sig geografisk fra Langeland i øst til Fanø i vest og fra grænsen til Tyskland i syd til ca. 40 km. nord for Vejle. er dermed broen mellem Øst- og Vestdanmark og porten til det europæiske kontinent. Regionen har ca. 1.2 mio. indbyggere. s hovedopgaver er primært inden for sundhed, social- og psykiatriomådet samt regional udvikling. Inden for sundhed driver regionen seks sygehusenheder med i alt 18 sygehuse. På det sociale og psykiatriske område sørger i samarbejde med regionens 22 kommuner for botilbud, behandling og specialundervisning. Gennem regional udvikling arbejder Region Syddanmark på at sikre vækst, som giver gode vilkår for borgere og erhvervsliv. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner, erhvervsliv, arbejdsmarkedsparter og videninstitutioner. styres af et regionsråd, der består af 41 folkevalgte, der er valgt for fire år. Nuværende valgperiode udløber den 31. december Foruden at udgøre en geografisk enhed er også en koncern med ca ansatte. Dermed er regionens største virksomhed. Det årlige budget for er på ca. 19 mia. kr. har hovedadresse i Vejle, hvor regionshuset ligger. For yderligere oplysninger om se 2.2 Leveranceomfang Indeværende udbud omfatter forbrug til alle sygehusenheder i. s samlede forbrug er anslået til 22 mio. DKK. årligt. Leverancen vil blive opdelt i delaftaler betegnet Delaftale A, Delaftale B, Delaftale C etc., hvor hver delaftale vil indeholde et eller flere positionsnumre. Det forventede forbrug pr. positionsnummer fremgår af Tilbudsskemaet i Tilbuds-Bilag 6. Der bydes på hvert positionsnummer. Der kan ikke afgives kombinationstilbud. Tilbudsgivers tilbud på en delaftale kan således ikke betinges af, at tilbudsgiveren ligeledes tildeles andre delaftaler, som tilbudsgiveren har afgivet tilbud på

16 Kravsspecifikation, baggrundsoplysninger, afgrænsning og omfang Detaljeret beskrivelse af krav til de udbudte anskaffelser Definitioner: Mindstekrav og ønsker: Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi omkring mindstekrav og ønsker: Et mindstekrav er i udbudsretlig terminologi et krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen. Såfremt blot ét mindstekrav til et positionsnummer ikke er opfyldt, er tilbudet på dette positionsnummer ikke konditionsmæssigt. Et ønske vil i udbudsretlig terminologi være lig med et krav, som ikke skal opfyldes for at deltage i konkurrencen. Et ønske kan således opfyldes helt, delvist eller slet ikke uden at tilbudet på dette positionsnummer bliver ukonditionsmæssigt. Generelle og specifikke mindstekrav/ønsker: Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi omkring generelle og specifikke krav og ønsker: Et generelt mindstekrav eller ønske retter sig mod alle positionsnumre. Et specifikt mindstekrav eller ønske retter sig alene det specifikke positionsnummer, hvor den er anført Generelle mindstekrav De generelle mindstekrav fremgår af Tilbuds-Bilag Generelle ønsker De generelle ønsker fremgår af Tilbuds-Bilag Specifikke mindstekrav og ønsker De specifikke mindstekrav og ønsker fremgår af Kontrakt-Bilag 2. Det anførte specifikke krav i Kontrakt-Bilag 2 er, at anse som mindstekrav, medmindre det klart fremgår, at der alene er tale om et ønske. Mindstekravene er markeret med fed skrift.

17 Disposition for tilbud 15 3 DISPOSITION FOR TILBUD 3.1 Vejledning og information om brug af Disposition for tilbud Disposition for tilbud er et værktøj, der skal lette tilbudsgiver i udarbejdelse af det materiale, som tilbudsgiver skal aflevere i forbindelse med tilbudsgivningen. Disposition for tilbud opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver bør tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt. Disposition for tilbud henviser til 8 bilag, benævnt Tilbuds-Bilag 1 til 8. Disse bilag er udarbejdet med henblik på at sikre en ligeværdig vurdering af de indkomne tilbud. Hvis alle tilbudsgivere følger samme tilbudsstruktur, bliver sammenligningen af de indkomne tilbud lettere og mere gennemsigtig. Udbyder ser gerne, at disposition for tilbud følges. Tilbudsgivere, der vælger ikke at følge disposition for tilbud, må selv påse, at deres tilbud indeholder de nødvendige oplysninger og dokumentation m.v. Om tilbud, som afviger fra udbudsmaterialet henvises til Udbudsbetingelsernes pkt Generelle oplysninger Generelle oplysninger afgives ved at udfylde Tilbuds-Bilag Minimumsbetingelser Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende den i Udbudsbetingelserne 1.10 anførte dokumentation, der anbefales vedlagt som: Tilbuds-Bilag 2: Soliditetserklæring Tilbuds-Bilag 3: Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v. Tilbuds-Bilag 4:Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt 3.4 Redegørelse for den tilbudte leverance (løsningsbeskrivelse) Uddybende beskrivelse af den tilbudte leverance (løsningsbeskrivelse) indeholdende oplysninger om standarder, certificeringer m.m. samt oplysninger vedrørende krav og ønsker til det udbudte afgives ved at udfylde Tilbuds-Bilag 5, som gerne ses vedlagt i udfyldt stand. 3.5 Tilbudspris Priser afgives ved at udfylde tilbudsskema i Excel-format. Print af udfyldt tilbudsskema vedlægges som Tilbuds-Bilag 6, i underskrevet stand. Udbudsgiver ser gerne at det udfyldte tilbudsskema vedlægges i elektronisk Excel-format (se nærmere herom i vejledningen) Opmærksomheden henledes på, at der under henvisning til udbudsreglerne ikke må forhandles pris før, under og efter, at tilbud er afgivet. Det er således af største vigtighed, at den pris, der afgives, er tilbudsgivers endelige pris.

18 Disposition for tilbud Vareprøver Fortegnelse over fremsendte vareprøver anbefales anført i Tilbuds-Bilag Dokumentations- og brochuremateriale Dokumentation og brochuremateriale anbefales vedlagt som Tilbuds-Bilag Tilbuds-Bilag - Oversigt Tilbuds-Bilag 1: Tilbuds-Bilag 2: Tilbuds-Bilag 3: Tilbuds-Bilag 4: Tilbuds-Bilag 5: Tilbuds-Bilag 6: Tilbuds-Bilag 7: Tilbuds-Bilag 8: Generelle oplysninger Soliditetserklæring Erklæring på tror og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v. Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Redegørelse for den tilbudte leverance (løsningsbeskrivelse) Tilbudsskema/prisbilag Vareprøver Dokumentations- og brochuremateriale Ovennævnte bilag findes i Word-version til brug for indtastning af tilbudsgivers besvarelser på hjemmesiden

19 Kontrakt 17 4 KONTRAKT Dette afsnit indeholder den kontrakt, som vil blive indgået med den vindende tilbudsgiver/de vindende tilbudsgivere. De med blå markerede steder vil blive udfyldt i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Følgende bilag forventes at skulle indgå som en integreret del af kontrakten: Kontrakt-Bilag 1 Kontrakt-Bilag 2 Kontrakt-Bilag 3 E-handel Kravspecifikation for Affaldsbeholdere og kanylebokse og Redegørelse for den tilbudte leverance (Tilbuds-Bilag 5) Oversigt over leveringssteder Kontrakt-Bilag 4 Tilbudsskema (Tilbuds-Bilag 6) Kontrakt-Bilag 5 Spørgsmål og svar af relevans for kontrakten

20 Kontrakt 18 Kontrakt nr. 07/ vedr. Affaldsbeholdere og kanylebokse til vedr. delaftale # XX Nærværende kontrakt er indgået mellem undertegnede Damhaven 12 DK-7100 Vejle (i det følgende benævnt Køberen) og medundertegnede XXX (virksomhedens navn, adresse og CVR.nr.) (i det følgende benævnt Leverandøren)

21 Kontrakt 19 Præambel Efter forudgående EU-udbud har parterne indgået denne kontrakt vedrørende affaldsbeholdere og kanylebokse til. Ved institution forstås i kontrakten Institutioner under, jf. Kontrakt-bilag 3. Enhver henvisning til Køberen eller parterne i kontrakten er tillige en henvisning til de af kontrakten til enhver tid omfattede Institutioner, dog ikke for så vidt angår adgangen til at opsige leverancer og forpligtelser, jf. 1; at ophæve kontrakten, jf. 19; at forlænge kontrakten, jf. 24; samt at være part i tvister 28. Køberen har samtidig med indgåelsen af Kontrakten indgået kontrakter med XX andre leverandører om leverancer af andre affaldsbeholdere og kanylebokse, som ikke er omfattet af Kontrakten 1 Køberens rettigheder og kontraktens omfang Kontrakten giver Institutionerne ret til i kontraktens løbetid, at købe de af kontrakten omfattede produkter på de vilkår der er fastsat i kontrakten. Køberen tager forbehold for ændringer i det årlige forbrug i såvel opadgående som nedadgående retning. Eventuelle ændringer i forbrug giver ikke grundlag for regulering af prisen. Ved eventuelle ændringer i lovgivning eller strukturelle ændringer i organisationen af regionens sygehuse og/eller institutioner, herunder til- henholdsvis afgang af produktions-/forbrugssteder, som træder i kraft efter kontrakten indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i produktion, produktsammensætning eller Køberens behov for leverancer i henhold til kontrakten i øvrigt, forbeholder Køberen sig retten til at opsige leverancer og forpligtelser på de berørte områder med et 3 måneders skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold. 2 Leverandørens forpligtelser Leverandørens skal levere de produkter, som er specificeret i Kontrakt-bilag 2. Leverandøren garanterer til en hver tid at produkterne, opfylder de krav til kvalitet, ergonomi, service, økonomi, pakning, levering m.m., som fremgår af Kontrakt-bilag 2. 3 Ændringer ved markedsføring af nye produkter Såfremt Leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nye produkter af tilsvarende art som af kontrakten omfattede påhviler det Leverandøren at underrette Køberen. Indledes markedsføringen i kontraktperioden kan Køberen forlange det/de nye produkt/produkter leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af Køberen i rimelig tid efter, at det er kommet til Køberens kundskab, at en sådan markedsføring har fundet sted/vil finde sted. Dette giver ikke Leverandøren ret til ændring af pris eller andre aftalevilkår i øvrigt..

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland UDBUDSMATERIALE for rammeaftale om finansiel leasing af udstyr til hospitalerne i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Udbudsform...3

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 - Udbudsbetingelser og kravspecifikation Marts 2010 J.nr. 1-23-4-72-2-10 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere