Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud"

Transkript

1 Page 1 of 12 Sæby Kommune Referat Byrådet Ordinært møde Mødedato tirsdag den 18. januar 2005 Tidspunkter 18:30 - Lokale Fraværende Bemærkninger Byrådssalen Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud Pkt. 9 vedrører tillægsdagsorden

2 Page 2 of 12 Indholdsfortegnelse 1. Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå Åben sag 2. Valg til Skatteankenævnet Åben sag 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd Åben sag 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto Åben sag 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele Åben sag 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag Åben sag 8. Erstatningssag Lukket sag 9. Miljøsag Lukket sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Teknisk Forvaltning, Plansektionen har fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring, modtaget en henvendelse vedrørende etablering af en Fakta-butik på hjørnet af Industrivej/Bredgade i Østervrå, jf. bilag 1. Plansektionen bemærker: Arealet er underlagt kommuneplanramme C 5.20, som udlægger området til centerformål (herunder butikker). Dele af området er desuden underlagt Lokalplan nr for Østervrå Varmeværk. Projektet vil dermed kræve, at der bliver udarbejdet en lokalplan for området. Kommunen kan forlange, at bygherren yder teknisk bistand til lokalplanens udarbejdelse, jf. planloven 13, stk. 3. Skriftlig fuldmagt til udarbejdelsen af en lokalplan fra områdets to grundejere - Spar Nord Bank A/S og Østervrå Varmeværk - foreligger på sagen. I forbindelse med arealudlæg til butiksformål skal kommunen desuden udarbejde kommuneplantillæg, jf. Planloven 11 b. Plansektionen anbefaler, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som er gældende for hele centerområde C.5.20., jf. bilag 3. Regionplantillæg nr. 66 for amtets detailhandelsstruktur fastslår, at der i Østervrå i 1998 i centerområdet var m 2 butiksareal. Tillægget tildeler byen en ramme for nybyggeri og omdannelse på m 2. Heraf er de 400 m 2 optaget i ramme C 5.21, og de m 2 tildeles rammeområde C.5.20, hvori lokalplanområdet er beliggende. Den aktuelle Fakta-butik andrager ca. 750 m 2 (brutto). Der resterer således ca. 850 m 2 til fordeling i den resterende del af Østervrå. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring tilbydes at udarbejde lokalplan for det på bilag 3 markerede område i samarbejde med Plansektionen Plansektionen udarbejder kommuneplantillæg gældende for centerområde C.5.20 Økonomiudvalget den 3. august 2004 Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud. Godkendt som indstillet af Teknisk Forvaltning. Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring har udarbejdet vedlagte lokalplanforslag i samarbejde med Plansektionen. Teknisk Forvaltning indstiller, at

4 Page 4 of 12 Teknisk Udvalg godkender lokalplanens teknisk forhold Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold Teknisk Udvalg den 11. januar 2005 Der omdeltes rettelsesblad dateret 5. januar Rettelsesbladet indarbejdes. De tekniske anlæg/forhold kan godkendes med enkelte redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Rettelsesblad af 5. januar 2005 udleveret. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold. Bilag Fordeling 1. Henvendelse af 24. maj 2004 fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S ØU , BR 2. Opstalt dateret 25. maj 2004 ØU , BR 3. Matrikelkort med centerområde C.5.20 samt Plansektionens forslag til ØU , BR lokalplangrænse 4. Lokalplanforslag for et område til centerformål i Østervrå TU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt. 2. Valg til Skatteankenævnet J.nr.: 00.01A10 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Elly R. Thomsen, Lendumvej 100, Thorshøj, 9750 Østervrå, der er udpeget til medlem af Skatteankenævnet, har oplyst, at hun udtræder af nævnet i januar 2005 pga. flytning fra Sæby Kommune. Skatteankenævnet, der er udpeget for perioden 1. januar december 2005, består af 5 medlemmer. Desuden er der udpeget 5 personlige stedfortrædere. Byrådet har på sit konstituerende møde 4. december 2001 udpeget John Hejslet, Drachmannsvej 10, 9300 Sæby, som personlig stedfortræder for Elly R. Thomsen. I Bekendtgørelse af skattestyrelsesloven, 9 skal der vælges et nyt medlem, henholdsvis en ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode, hvis et medlem eller en stedfortræder udtræder af Skatteankenævnet.

5 Page 5 of 12 Borgmesterkontoret anmoder Byrådet om at udpege nyt medlem og evt. ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Fremsendes til Byrådet. - Byrådet den 18. januar 2005 John Hejslet indtræder i Skatteankenævnet. Hanne Andersen, Donstedvej 93B, Dronninglund, indtræder som personlig stedfortræder for John Hejslet. 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd J.nr.: P24 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Sæby Kommunes Ungdomsråd har haft svært ved at fastholde medlemmerne af rådet i de sidste par år, dels på grund af, at nogle af de aktiviteter, de har forsøgt at lave, ikke har haft den store tilslutning. Samtidig har flere af de unge været med fra starten, og de har efterhånden fået lyst til andre ting. Der har ikke været ret mange nye, der har haft lyst til at gå ind i arbejdet i Ungdomsrådet. Som en konsekvens heraf besluttede man på Ungdomsrådets møde den 11. maj 2004 (bilag 1) følgende: Vedtægterne foreslås ændret, således at elevrådene på hver skole udpeger 2 repræsentanter til Ungdomsrådet. De øvrige pladser holdes åbne for unge, som har forladt folkeskolen. På mødet den 30. september 2004 (bilag 2), hvor der skulle vælges nye repræsentanter til Ungdomsrådet, var der kun mødt 3 unge op. To af dem var ikke valgbare på grund af deres alder, og den tredje var formanden, som har været med siden starten af Ungdomsrådet, og han ønskede at stoppe. Efter en lang snak besluttede de at indstille til Børne- og Kulturudvalget følgende ændring af vedtægterne: 3. Sammensætning - ændres til: UR består af 14 medlemmer. Elevrådene på følgende skoler vælger 2 repræsentanter blandt 8., 9. og 10. klasserne til Ungdomsrådet. Skolerne er Stensnæsskolen, Dybvad Skole, Volstrup Skole, Sæby Skole, Sæbygaardskolen, Torslev Skole og Privatskolen i Sæby. På skoleledermødet den 18. november 2004 var der bred opbakning til, at repræsentanter fra elevrådene skulle være repræsenteret i Ungdomsrådet. Forslag om at lægge møderne i skoletiden (bilag 2) støttede skolelederne ikke. Det indstilles, at de ændrede vedtægter godkendes. Børne- og Kulturudvalget den 8. december 2004 Fraværende:

6 Page 6 of 12 2 Sammensætning ændres til, at elevrådene på de nævnte skoler kan vælge. UR består af min. 14 medlemmer og max. 19 medlemmer. Der kan altid vælges andre medlemmer til UR end folkeskoleelever. Anbefales til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Fremsendes til Byrådet. Bilag Fordeling 1. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 11. maj 2004 BKU, ØU, BR 2. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 30. september 2004 BKU, ØU, BR 3. Vedtægt for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 4. Forslag til nye vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 5. Brev fra ungdomskonsulent Allan Enevoldsen BKU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt som indstillet af Børne- og Kulturudvalget. 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto J.nr.: Sagsident: P21 Sbh. CF/sk Åben sag Folketinget vedtog Lov nr Lov om offentlige betalinger m.v. den 27. december Loven åbner mulighed for, at Finansministeriet gennem bekendtgørelser kan igangsætte regler og metoder for betalingsformidling mellem offentlige myndigheder samt udbetaling til andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere gennem NemKonto. Finansministeriet har udsendt 2 bekendtgørelser: Nr. 991 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Nr. 992 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om Læs Ind -service Lov nr samt bekendtgørelse nr. 991 og 992 vil kunne ses på sagen. Elektronisk faktura Reglerne omkring elektroniske fakturaer omfatter iflg. bekendtgørelse nr. 991 offentlige myndigheder, omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, domstolene samt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Kommunen kan dog undtage de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med via dispensation (jf. 13 stk. 5). Sæby Kommunes leverandører (inkl. offentlige myndigheder) skal således fra 1. februar 2005 fremsende elektroniske fakturaer, og Sæby Kommune skal fra samme dato sende elektroniske fakturaer til andre offentlige myndigheder.

7 Page 7 of 12 Sæby Kommune anvender WebBetaling og Regningsdebitorer fra Kommunedata A/S, og disse systemer vil være i stand til at håndtere modtagelsen og afsendelsen af elektroniske fakturaer i henhold til bekendtgørelsen. Institutioner/afdelinger er orienteret om ændringerne pr. 1. februar 2005, som bl.a. omfatter brug af EAN-lokationsnummer i forbindelse med ordreafgivelse. EAN-lokationsnummeret er entydigt og unikt for den enkelte institution/afdeling og sikrer, at leverandørens faktura bliver modtaget elektronisk af den ordregivende institution/afdeling. EAN-lokationsnummeret kan i princippet sammenlignes med et CPR-nr., som ligeledes er entydigt for den enkelte borger. På Sæby Kommunes hjemmeside, vil leverandører kunne finde information om elektroniske fakturaer og de forhold, der vil gælde efter 1. februar 2005, ligesom der er henvisninger til Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk), som er ansvarlig for igangsætningen af elektroniske fakturaer. For de leverandører som ikke kan fremsende elektronisk faktura, er der etableret mulighed for, at disse gennem et Læs Ind -bureau kan få omdannet papirfakturaen til en elektronisk faktura. For mindre og mellemstore virksomheder er det gratis at bruge Læs Ind -bureauer, fordi staten dækker udgiften. Mere præcist er det gratis for virksomheder, der afregner moms halv- eller kvartårligt (som følge af en omsætning på under 15 mio. kr. årligt) eller betaler en årlig lønsumsafgift på højest 1,5 mio. kr. Alle virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registreret) er informeret af Økonomistyrelsen gennem brev. Med baggrund i bekendtgørelse nr. 991 opfordrer Kommunernes Landsforening kommunerne til at afvise betalingen af papirfakturaer efter 1. februar 2005 og først udbetale beløb, når der fremsendes elektroniske fakturaer. Sæby Kommune deltager i et informationsmøde, som Sæby Erhvervsråd afholder den 18. januar Endvidere vil der blive annonceret i de lokale aviser om ændringerne. NemKonto NemKonto forventes i henhold til den nuværende tidsplan igangsat efter sommeren 2005 (september). Efter igangsætningen skal alle personer og virksomheder i Danmark have en NemKonto, hvortil offentlige myndigheder kan overføre pengel. Som NemKonto kan privatpersoner og virksomheder anvise en eksisterende konto hos et pengeinstitut. Borgere og virksomheder, som ikke anviser en NemKonto, får tildelt en konto fra NemKonto-systemet. Det er aftalt, at pengeinstitutterne ikke må benytte sig af modregning i indeståender på NemKontoen. NemKontoens indførelse medfører, at alle kontantudbetalinger fra Sæby Kommunes kassefunktion ophører, idet alle udbetalinger nu skal ske til personernes eller virksomhedernes NemKonto. Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at: Sæby Kommune efter 1. februar 2005 alene udbetaler beløb til leverandører på baggrund af fremsendte elektroniske fakturaer og således udskyder betalingen af fremsendte papirfakturaer med fakturadato efter 1. februar 2005, indtil elektronisk faktura fremkommer. Meddelelse om udskydelsen gives til leverandøren/myndigheden skriftligt ved modtagelse af 1. papirfaktura efter 1. februar Sæby Kommune standser kontante udbetalinger til borgere og virksomheder i forbindelse med igangsætningen af NemKonto Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Godkendt. Fremsendes til Byrådets orientering.

8 Page 8 of 12 Bilag Fordeling 1. Orienteringsskrivelse til institutioner/afdelinger ØU, BR 2. Information på Sæby Kommunes hjemmeside ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele J.nr.: Ø40 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Sæby Handicapidrætsforening v/hans Overgaard og Sæby Gymnastikforening v/kirsten Sørensen har søgt om fondsmidler til Stortrampolin og Springsele. I forbindelse med opførelse af ny træningshal i tilslutning til Sæby Fritidscenter er der projekteret med en nedsænket springgrav samt på tegningerne slået streger til en Stortrampolin, som skal kunne nedsænkes i gulvet, og derover monteret en sele i loftet. Det anføres bl.a., at muligheder for roterende øvelser og motorisk træning er afgørende for, at springgymnaster og handicappede kan få en bedre træning/udvikling, samt at en stortrampolin og en springsele vil gøre, at amtsgymnaster kan tiltrækkes til træninger og stævner. Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ønsker støtte til at gennemføre dette projekt, således at børn og unge i området kan få gode og sjove oplevelser gennem idrætten. Ifølge tilbudsgivere bliver prisen på en Stortrampolin ca kr. og Springsele hæftet i loftet ca kr. Borgmesterkontoret fremsender ansøgningen til Økonomiudvalgets behandling. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. Det anbefales Byrådet, at anlægstilskuddet til træningshallen forhøjes med kr. til formålet. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005

9 Page 9 of 12 Godkendt. 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag J.nr.: A09 Sagsident: Sbh. CF/era Åben sag Lovforslagene vil blive forelagt Folketinget til endelig vedtagelse i begyndelsen af 2005, og er en del af regeringens kommunalreform. Formålet er at samle forvaltningen af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering mv. i en ny statslig enhedsforvaltning. Samtidig foreslås opgaverne på inddrivelse af alle kommunernes tilgodehavender, såvel skat som kommunale og øvrige statslige krav, ligeledes samlet i en ny inddrivelsesenhed. Alle opgaverne skal fremover varetages af de nye skattecentre. Skatteområdet (L 130 og L 131) Den nye skatteforvaltningslov erstatter den hidtidige skattestyrelseslov, og flytter hele skatteopgaven over i statslig regi, hvilket også medfører overflytning af medarbejdere beskæftiget med opgaverne. Tilbageværende opgaver efter 1. juli 2005 vil efter lovforslagene skulle varetages gennem de kommunale borgerservicecentre, der ikke kun skal kunne servicere borgerne om indkomstskat og lignende, men også om afgifter, told og ejendomsvurdering. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger (Det udvidede Totalbalance Princip) mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende skatteopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 9.1 mio. kr. På skatteområdet er der budgetmæssigt afsat 6.3 mio.kr. i Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på 2.8 mio.kr., uden at der kompenseres for løsning af forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter. Inddrivelsesområdet (forslag med høringsfrist til den 7. januar 2005 omfatter to lovforslag. Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og Forslag til lov om ændring af forskellige love). Lovforslagene har til formål at samle alle kommunale og statslige krav i en ny inddrivelsesenhed, og der er i lovforslagene fastlagt en snitflade, hvor der sondres mellem opkrævning og inddrivelse. Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkurs-begæring og frivillige betalingsordninger. Kommunernes Landsforening er uenig i placering af opgaven i statsligt regi og foreslår i stedet at dele inddrivelsen mellem stat og kommune, således at kommunerne inddriver de personorienterede restancer, og staten inddriver hos virksomhederne. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende inddrivelsesopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 3.4 mio. kr. På inddrivelsesområdet er der budgetmæssigt anvendt 1.4 mio.kr. i 2004 til lønudgifter (4.1 årsværk) samt systemudgifter på ca kr. Systemudgifter forventes at blive reduceret med ca kr. Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på ca. 1.3 mio. kr., uden at der kompenseres for løsning af

10 Page 10 of 12 forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter samt afsættes midler til løsning af den almindelige opkrævningsopgave/systemvedligeholdelse mv. Ligeledes er der ikke taget højde for manglende gebyrindtægter. Samlede konsekvenser af skatte- og inddrivelsesområdet: Anslået beregning for Sæby Kommune DUT-Krav Sæby Kommune Sæby Kommune Beløb i mio.kr. Hele landet anslået virkning forbrug 2004 Skatteopgaven ,1 Skattesamarbejde 5,8 Systemudgifter forventes at ophøre ved overdragelse. 0,5 Inddrivelsesopgaven ,4 Personaleforbrug 1,4 Systemudgifter 0,7 I alt mio. kr ,5 8,4 (DUT: Det udvidede Totalbalance Princip) Opgørelsen er foretaget ud fra kommunens forbrug i 2004 på områderne. Samlet konklusion er, at kommunen mister 12.5 mio.kr. i årligt bloktilskud, mens kommunen sparer udgifter på 8.4 mio.kr. Hertil kommer, at debitorsystemet stadig skal vedligeholdes og anvendes til alle kommunens opkrævninger, hvilket anslås til ca. 0,5 mio.kr. Det forventes, at der herudover er behov for 2 årsværk til varetagelse af tilbageværende opgaver (0.7 mio.kr.). Samlet provenutab årligt 5.3 mio.kr. Centralforvaltningen, Betalingskontoret sender redegørelsen til Økonomiudvalgets orientering. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådets orientering. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Åben sag Bktg. Ministerium Emne 1075 Videnskab, Teknologi og Udvikling Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder Fødevareministeriet Bekendtgørelse om jordbrugskommissionernes behandling af sager

11 Page 11 of 12 efter jordfordelingsloven Statsministeriet Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forrentningsområder Trafikministeriet Bekendtgørelse om ændring om bekendtgørelse om taxikørsel mv Socialministeriet Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen og fastlæggelse af prøveterminer/- datoer i skoleårene 2004/05 og 2005/ Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv Kystdirektoratet Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Forsvarsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Miljøministeriet Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v Skatteministeriet Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 8. Erstatningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 9. Miljøsag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

12 Page 12 of 12 Underskrifter:

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm Page 1 of 13 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. maj 2004 Tidspunkter 10:00-13:20 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 13 Indholdsfortegnelse 196.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den Skatteudvalget S 545 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 110 - Forslag til Lov om skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. marts 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Morten Vive Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af godkendt referat

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere