Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud"

Transkript

1 Page 1 of 12 Sæby Kommune Referat Byrådet Ordinært møde Mødedato tirsdag den 18. januar 2005 Tidspunkter 18:30 - Lokale Fraværende Bemærkninger Byrådssalen Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud Pkt. 9 vedrører tillægsdagsorden

2 Page 2 of 12 Indholdsfortegnelse 1. Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå Åben sag 2. Valg til Skatteankenævnet Åben sag 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd Åben sag 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto Åben sag 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele Åben sag 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag Åben sag 8. Erstatningssag Lukket sag 9. Miljøsag Lukket sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Teknisk Forvaltning, Plansektionen har fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring, modtaget en henvendelse vedrørende etablering af en Fakta-butik på hjørnet af Industrivej/Bredgade i Østervrå, jf. bilag 1. Plansektionen bemærker: Arealet er underlagt kommuneplanramme C 5.20, som udlægger området til centerformål (herunder butikker). Dele af området er desuden underlagt Lokalplan nr for Østervrå Varmeværk. Projektet vil dermed kræve, at der bliver udarbejdet en lokalplan for området. Kommunen kan forlange, at bygherren yder teknisk bistand til lokalplanens udarbejdelse, jf. planloven 13, stk. 3. Skriftlig fuldmagt til udarbejdelsen af en lokalplan fra områdets to grundejere - Spar Nord Bank A/S og Østervrå Varmeværk - foreligger på sagen. I forbindelse med arealudlæg til butiksformål skal kommunen desuden udarbejde kommuneplantillæg, jf. Planloven 11 b. Plansektionen anbefaler, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som er gældende for hele centerområde C.5.20., jf. bilag 3. Regionplantillæg nr. 66 for amtets detailhandelsstruktur fastslår, at der i Østervrå i 1998 i centerområdet var m 2 butiksareal. Tillægget tildeler byen en ramme for nybyggeri og omdannelse på m 2. Heraf er de 400 m 2 optaget i ramme C 5.21, og de m 2 tildeles rammeområde C.5.20, hvori lokalplanområdet er beliggende. Den aktuelle Fakta-butik andrager ca. 750 m 2 (brutto). Der resterer således ca. 850 m 2 til fordeling i den resterende del af Østervrå. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring tilbydes at udarbejde lokalplan for det på bilag 3 markerede område i samarbejde med Plansektionen Plansektionen udarbejder kommuneplantillæg gældende for centerområde C.5.20 Økonomiudvalget den 3. august 2004 Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud. Godkendt som indstillet af Teknisk Forvaltning. Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring har udarbejdet vedlagte lokalplanforslag i samarbejde med Plansektionen. Teknisk Forvaltning indstiller, at

4 Page 4 of 12 Teknisk Udvalg godkender lokalplanens teknisk forhold Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold Teknisk Udvalg den 11. januar 2005 Der omdeltes rettelsesblad dateret 5. januar Rettelsesbladet indarbejdes. De tekniske anlæg/forhold kan godkendes med enkelte redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Rettelsesblad af 5. januar 2005 udleveret. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold. Bilag Fordeling 1. Henvendelse af 24. maj 2004 fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S ØU , BR 2. Opstalt dateret 25. maj 2004 ØU , BR 3. Matrikelkort med centerområde C.5.20 samt Plansektionens forslag til ØU , BR lokalplangrænse 4. Lokalplanforslag for et område til centerformål i Østervrå TU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt. 2. Valg til Skatteankenævnet J.nr.: 00.01A10 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Elly R. Thomsen, Lendumvej 100, Thorshøj, 9750 Østervrå, der er udpeget til medlem af Skatteankenævnet, har oplyst, at hun udtræder af nævnet i januar 2005 pga. flytning fra Sæby Kommune. Skatteankenævnet, der er udpeget for perioden 1. januar december 2005, består af 5 medlemmer. Desuden er der udpeget 5 personlige stedfortrædere. Byrådet har på sit konstituerende møde 4. december 2001 udpeget John Hejslet, Drachmannsvej 10, 9300 Sæby, som personlig stedfortræder for Elly R. Thomsen. I Bekendtgørelse af skattestyrelsesloven, 9 skal der vælges et nyt medlem, henholdsvis en ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode, hvis et medlem eller en stedfortræder udtræder af Skatteankenævnet.

5 Page 5 of 12 Borgmesterkontoret anmoder Byrådet om at udpege nyt medlem og evt. ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Fremsendes til Byrådet. - Byrådet den 18. januar 2005 John Hejslet indtræder i Skatteankenævnet. Hanne Andersen, Donstedvej 93B, Dronninglund, indtræder som personlig stedfortræder for John Hejslet. 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd J.nr.: P24 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Sæby Kommunes Ungdomsråd har haft svært ved at fastholde medlemmerne af rådet i de sidste par år, dels på grund af, at nogle af de aktiviteter, de har forsøgt at lave, ikke har haft den store tilslutning. Samtidig har flere af de unge været med fra starten, og de har efterhånden fået lyst til andre ting. Der har ikke været ret mange nye, der har haft lyst til at gå ind i arbejdet i Ungdomsrådet. Som en konsekvens heraf besluttede man på Ungdomsrådets møde den 11. maj 2004 (bilag 1) følgende: Vedtægterne foreslås ændret, således at elevrådene på hver skole udpeger 2 repræsentanter til Ungdomsrådet. De øvrige pladser holdes åbne for unge, som har forladt folkeskolen. På mødet den 30. september 2004 (bilag 2), hvor der skulle vælges nye repræsentanter til Ungdomsrådet, var der kun mødt 3 unge op. To af dem var ikke valgbare på grund af deres alder, og den tredje var formanden, som har været med siden starten af Ungdomsrådet, og han ønskede at stoppe. Efter en lang snak besluttede de at indstille til Børne- og Kulturudvalget følgende ændring af vedtægterne: 3. Sammensætning - ændres til: UR består af 14 medlemmer. Elevrådene på følgende skoler vælger 2 repræsentanter blandt 8., 9. og 10. klasserne til Ungdomsrådet. Skolerne er Stensnæsskolen, Dybvad Skole, Volstrup Skole, Sæby Skole, Sæbygaardskolen, Torslev Skole og Privatskolen i Sæby. På skoleledermødet den 18. november 2004 var der bred opbakning til, at repræsentanter fra elevrådene skulle være repræsenteret i Ungdomsrådet. Forslag om at lægge møderne i skoletiden (bilag 2) støttede skolelederne ikke. Det indstilles, at de ændrede vedtægter godkendes. Børne- og Kulturudvalget den 8. december 2004 Fraværende:

6 Page 6 of 12 2 Sammensætning ændres til, at elevrådene på de nævnte skoler kan vælge. UR består af min. 14 medlemmer og max. 19 medlemmer. Der kan altid vælges andre medlemmer til UR end folkeskoleelever. Anbefales til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Fremsendes til Byrådet. Bilag Fordeling 1. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 11. maj 2004 BKU, ØU, BR 2. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 30. september 2004 BKU, ØU, BR 3. Vedtægt for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 4. Forslag til nye vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 5. Brev fra ungdomskonsulent Allan Enevoldsen BKU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt som indstillet af Børne- og Kulturudvalget. 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto J.nr.: Sagsident: P21 Sbh. CF/sk Åben sag Folketinget vedtog Lov nr Lov om offentlige betalinger m.v. den 27. december Loven åbner mulighed for, at Finansministeriet gennem bekendtgørelser kan igangsætte regler og metoder for betalingsformidling mellem offentlige myndigheder samt udbetaling til andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere gennem NemKonto. Finansministeriet har udsendt 2 bekendtgørelser: Nr. 991 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Nr. 992 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om Læs Ind -service Lov nr samt bekendtgørelse nr. 991 og 992 vil kunne ses på sagen. Elektronisk faktura Reglerne omkring elektroniske fakturaer omfatter iflg. bekendtgørelse nr. 991 offentlige myndigheder, omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, domstolene samt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Kommunen kan dog undtage de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med via dispensation (jf. 13 stk. 5). Sæby Kommunes leverandører (inkl. offentlige myndigheder) skal således fra 1. februar 2005 fremsende elektroniske fakturaer, og Sæby Kommune skal fra samme dato sende elektroniske fakturaer til andre offentlige myndigheder.

7 Page 7 of 12 Sæby Kommune anvender WebBetaling og Regningsdebitorer fra Kommunedata A/S, og disse systemer vil være i stand til at håndtere modtagelsen og afsendelsen af elektroniske fakturaer i henhold til bekendtgørelsen. Institutioner/afdelinger er orienteret om ændringerne pr. 1. februar 2005, som bl.a. omfatter brug af EAN-lokationsnummer i forbindelse med ordreafgivelse. EAN-lokationsnummeret er entydigt og unikt for den enkelte institution/afdeling og sikrer, at leverandørens faktura bliver modtaget elektronisk af den ordregivende institution/afdeling. EAN-lokationsnummeret kan i princippet sammenlignes med et CPR-nr., som ligeledes er entydigt for den enkelte borger. På Sæby Kommunes hjemmeside, vil leverandører kunne finde information om elektroniske fakturaer og de forhold, der vil gælde efter 1. februar 2005, ligesom der er henvisninger til Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk), som er ansvarlig for igangsætningen af elektroniske fakturaer. For de leverandører som ikke kan fremsende elektronisk faktura, er der etableret mulighed for, at disse gennem et Læs Ind -bureau kan få omdannet papirfakturaen til en elektronisk faktura. For mindre og mellemstore virksomheder er det gratis at bruge Læs Ind -bureauer, fordi staten dækker udgiften. Mere præcist er det gratis for virksomheder, der afregner moms halv- eller kvartårligt (som følge af en omsætning på under 15 mio. kr. årligt) eller betaler en årlig lønsumsafgift på højest 1,5 mio. kr. Alle virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registreret) er informeret af Økonomistyrelsen gennem brev. Med baggrund i bekendtgørelse nr. 991 opfordrer Kommunernes Landsforening kommunerne til at afvise betalingen af papirfakturaer efter 1. februar 2005 og først udbetale beløb, når der fremsendes elektroniske fakturaer. Sæby Kommune deltager i et informationsmøde, som Sæby Erhvervsråd afholder den 18. januar Endvidere vil der blive annonceret i de lokale aviser om ændringerne. NemKonto NemKonto forventes i henhold til den nuværende tidsplan igangsat efter sommeren 2005 (september). Efter igangsætningen skal alle personer og virksomheder i Danmark have en NemKonto, hvortil offentlige myndigheder kan overføre pengel. Som NemKonto kan privatpersoner og virksomheder anvise en eksisterende konto hos et pengeinstitut. Borgere og virksomheder, som ikke anviser en NemKonto, får tildelt en konto fra NemKonto-systemet. Det er aftalt, at pengeinstitutterne ikke må benytte sig af modregning i indeståender på NemKontoen. NemKontoens indførelse medfører, at alle kontantudbetalinger fra Sæby Kommunes kassefunktion ophører, idet alle udbetalinger nu skal ske til personernes eller virksomhedernes NemKonto. Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at: Sæby Kommune efter 1. februar 2005 alene udbetaler beløb til leverandører på baggrund af fremsendte elektroniske fakturaer og således udskyder betalingen af fremsendte papirfakturaer med fakturadato efter 1. februar 2005, indtil elektronisk faktura fremkommer. Meddelelse om udskydelsen gives til leverandøren/myndigheden skriftligt ved modtagelse af 1. papirfaktura efter 1. februar Sæby Kommune standser kontante udbetalinger til borgere og virksomheder i forbindelse med igangsætningen af NemKonto Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Godkendt. Fremsendes til Byrådets orientering.

8 Page 8 of 12 Bilag Fordeling 1. Orienteringsskrivelse til institutioner/afdelinger ØU, BR 2. Information på Sæby Kommunes hjemmeside ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele J.nr.: Ø40 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Sæby Handicapidrætsforening v/hans Overgaard og Sæby Gymnastikforening v/kirsten Sørensen har søgt om fondsmidler til Stortrampolin og Springsele. I forbindelse med opførelse af ny træningshal i tilslutning til Sæby Fritidscenter er der projekteret med en nedsænket springgrav samt på tegningerne slået streger til en Stortrampolin, som skal kunne nedsænkes i gulvet, og derover monteret en sele i loftet. Det anføres bl.a., at muligheder for roterende øvelser og motorisk træning er afgørende for, at springgymnaster og handicappede kan få en bedre træning/udvikling, samt at en stortrampolin og en springsele vil gøre, at amtsgymnaster kan tiltrækkes til træninger og stævner. Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ønsker støtte til at gennemføre dette projekt, således at børn og unge i området kan få gode og sjove oplevelser gennem idrætten. Ifølge tilbudsgivere bliver prisen på en Stortrampolin ca kr. og Springsele hæftet i loftet ca kr. Borgmesterkontoret fremsender ansøgningen til Økonomiudvalgets behandling. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. Det anbefales Byrådet, at anlægstilskuddet til træningshallen forhøjes med kr. til formålet. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005

9 Page 9 of 12 Godkendt. 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag J.nr.: A09 Sagsident: Sbh. CF/era Åben sag Lovforslagene vil blive forelagt Folketinget til endelig vedtagelse i begyndelsen af 2005, og er en del af regeringens kommunalreform. Formålet er at samle forvaltningen af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering mv. i en ny statslig enhedsforvaltning. Samtidig foreslås opgaverne på inddrivelse af alle kommunernes tilgodehavender, såvel skat som kommunale og øvrige statslige krav, ligeledes samlet i en ny inddrivelsesenhed. Alle opgaverne skal fremover varetages af de nye skattecentre. Skatteområdet (L 130 og L 131) Den nye skatteforvaltningslov erstatter den hidtidige skattestyrelseslov, og flytter hele skatteopgaven over i statslig regi, hvilket også medfører overflytning af medarbejdere beskæftiget med opgaverne. Tilbageværende opgaver efter 1. juli 2005 vil efter lovforslagene skulle varetages gennem de kommunale borgerservicecentre, der ikke kun skal kunne servicere borgerne om indkomstskat og lignende, men også om afgifter, told og ejendomsvurdering. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger (Det udvidede Totalbalance Princip) mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende skatteopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 9.1 mio. kr. På skatteområdet er der budgetmæssigt afsat 6.3 mio.kr. i Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på 2.8 mio.kr., uden at der kompenseres for løsning af forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter. Inddrivelsesområdet (forslag med høringsfrist til den 7. januar 2005 omfatter to lovforslag. Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og Forslag til lov om ændring af forskellige love). Lovforslagene har til formål at samle alle kommunale og statslige krav i en ny inddrivelsesenhed, og der er i lovforslagene fastlagt en snitflade, hvor der sondres mellem opkrævning og inddrivelse. Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkurs-begæring og frivillige betalingsordninger. Kommunernes Landsforening er uenig i placering af opgaven i statsligt regi og foreslår i stedet at dele inddrivelsen mellem stat og kommune, således at kommunerne inddriver de personorienterede restancer, og staten inddriver hos virksomhederne. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende inddrivelsesopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 3.4 mio. kr. På inddrivelsesområdet er der budgetmæssigt anvendt 1.4 mio.kr. i 2004 til lønudgifter (4.1 årsværk) samt systemudgifter på ca kr. Systemudgifter forventes at blive reduceret med ca kr. Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på ca. 1.3 mio. kr., uden at der kompenseres for løsning af

10 Page 10 of 12 forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter samt afsættes midler til løsning af den almindelige opkrævningsopgave/systemvedligeholdelse mv. Ligeledes er der ikke taget højde for manglende gebyrindtægter. Samlede konsekvenser af skatte- og inddrivelsesområdet: Anslået beregning for Sæby Kommune DUT-Krav Sæby Kommune Sæby Kommune Beløb i mio.kr. Hele landet anslået virkning forbrug 2004 Skatteopgaven ,1 Skattesamarbejde 5,8 Systemudgifter forventes at ophøre ved overdragelse. 0,5 Inddrivelsesopgaven ,4 Personaleforbrug 1,4 Systemudgifter 0,7 I alt mio. kr ,5 8,4 (DUT: Det udvidede Totalbalance Princip) Opgørelsen er foretaget ud fra kommunens forbrug i 2004 på områderne. Samlet konklusion er, at kommunen mister 12.5 mio.kr. i årligt bloktilskud, mens kommunen sparer udgifter på 8.4 mio.kr. Hertil kommer, at debitorsystemet stadig skal vedligeholdes og anvendes til alle kommunens opkrævninger, hvilket anslås til ca. 0,5 mio.kr. Det forventes, at der herudover er behov for 2 årsværk til varetagelse af tilbageværende opgaver (0.7 mio.kr.). Samlet provenutab årligt 5.3 mio.kr. Centralforvaltningen, Betalingskontoret sender redegørelsen til Økonomiudvalgets orientering. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådets orientering. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Åben sag Bktg. Ministerium Emne 1075 Videnskab, Teknologi og Udvikling Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder Fødevareministeriet Bekendtgørelse om jordbrugskommissionernes behandling af sager

11 Page 11 of 12 efter jordfordelingsloven Statsministeriet Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forrentningsområder Trafikministeriet Bekendtgørelse om ændring om bekendtgørelse om taxikørsel mv Socialministeriet Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen og fastlæggelse af prøveterminer/- datoer i skoleårene 2004/05 og 2005/ Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv Kystdirektoratet Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Forsvarsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Miljøministeriet Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v Skatteministeriet Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 8. Erstatningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 9. Miljøsag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

12 Page 12 of 12 Underskrifter:

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. januar 2005 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger H.J. Kaptain med afbud Page 2 of

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 24. marts 2004 11:00 Den kommunale Højskole, Grenå Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Musikskole/Fælleshus/Kulturhus

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

FSISU rådhusets område

FSISU rådhusets område Page 1 of 9 Referat FSISU rådhusets område Ekstraordinært møde Dato Tid Sted 29. august 2005 11:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Bente Olesen og suppleant med afbud. Mark Vestby med afbud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.01.31.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 31. januar 2006 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 25. Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm Page 1 of 13 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. maj 2004 Tidspunkter 10:00-13:20 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 13 Indholdsfortegnelse 196.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.04.05.htm Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 5. april 2005 Tidspunkter 10:00-11:30 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 7 Indholdsfortegnelse 79.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 3. august 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 3. august 2004, kl. 13:00 Åben sag: 286. Efterretning Åben sag: 287. Efterretningssag Åben

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation

Læs mere

FSISU rådhusets område

FSISU rådhusets område Page 1 of 11 Referat FSISU rådhusets område Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 7. december 2005 10:00 Mødelokale 2 Medarbejderrepræsentanterne holder formøde kl. 9.00 i mødelokale 2 og

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.08.29.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 29. august 2006 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud Page

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 11 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 27. januar 2004 Tidspunkter 10:00-12.40 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.06.14.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.06.14.htm Page 1 of 17 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 14. juni 2005 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 17 Indholdsfortegnelse 173.

Læs mere