Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud"

Transkript

1 Page 1 of 12 Sæby Kommune Referat Byrådet Ordinært møde Mødedato tirsdag den 18. januar 2005 Tidspunkter 18:30 - Lokale Fraværende Bemærkninger Byrådssalen Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud Pkt. 9 vedrører tillægsdagsorden

2 Page 2 of 12 Indholdsfortegnelse 1. Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå Åben sag 2. Valg til Skatteankenævnet Åben sag 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd Åben sag 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto Åben sag 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele Åben sag 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag Åben sag Åben sag 8. Erstatningssag Lukket sag 9. Miljøsag Lukket sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for et område til centerformål i Østervrå J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Teknisk Forvaltning, Plansektionen har fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring, modtaget en henvendelse vedrørende etablering af en Fakta-butik på hjørnet af Industrivej/Bredgade i Østervrå, jf. bilag 1. Plansektionen bemærker: Arealet er underlagt kommuneplanramme C 5.20, som udlægger området til centerformål (herunder butikker). Dele af området er desuden underlagt Lokalplan nr for Østervrå Varmeværk. Projektet vil dermed kræve, at der bliver udarbejdet en lokalplan for området. Kommunen kan forlange, at bygherren yder teknisk bistand til lokalplanens udarbejdelse, jf. planloven 13, stk. 3. Skriftlig fuldmagt til udarbejdelsen af en lokalplan fra områdets to grundejere - Spar Nord Bank A/S og Østervrå Varmeværk - foreligger på sagen. I forbindelse med arealudlæg til butiksformål skal kommunen desuden udarbejde kommuneplantillæg, jf. Planloven 11 b. Plansektionen anbefaler, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som er gældende for hele centerområde C.5.20., jf. bilag 3. Regionplantillæg nr. 66 for amtets detailhandelsstruktur fastslår, at der i Østervrå i 1998 i centerområdet var m 2 butiksareal. Tillægget tildeler byen en ramme for nybyggeri og omdannelse på m 2. Heraf er de 400 m 2 optaget i ramme C 5.21, og de m 2 tildeles rammeområde C.5.20, hvori lokalplanområdet er beliggende. Den aktuelle Fakta-butik andrager ca. 750 m 2 (brutto). Der resterer således ca. 850 m 2 til fordeling i den resterende del af Østervrå. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring tilbydes at udarbejde lokalplan for det på bilag 3 markerede område i samarbejde med Plansektionen Plansektionen udarbejder kommuneplantillæg gældende for centerområde C.5.20 Økonomiudvalget den 3. august 2004 Fraværende: Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud. Godkendt som indstillet af Teknisk Forvaltning. Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, Hjørring har udarbejdet vedlagte lokalplanforslag i samarbejde med Plansektionen. Teknisk Forvaltning indstiller, at

4 Page 4 of 12 Teknisk Udvalg godkender lokalplanens teknisk forhold Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold Teknisk Udvalg den 11. januar 2005 Der omdeltes rettelsesblad dateret 5. januar Rettelsesbladet indarbejdes. De tekniske anlæg/forhold kan godkendes med enkelte redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Rettelsesblad af 5. januar 2005 udleveret. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold. Bilag Fordeling 1. Henvendelse af 24. maj 2004 fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S ØU , BR 2. Opstalt dateret 25. maj 2004 ØU , BR 3. Matrikelkort med centerområde C.5.20 samt Plansektionens forslag til ØU , BR lokalplangrænse 4. Lokalplanforslag for et område til centerformål i Østervrå TU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt. 2. Valg til Skatteankenævnet J.nr.: 00.01A10 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Elly R. Thomsen, Lendumvej 100, Thorshøj, 9750 Østervrå, der er udpeget til medlem af Skatteankenævnet, har oplyst, at hun udtræder af nævnet i januar 2005 pga. flytning fra Sæby Kommune. Skatteankenævnet, der er udpeget for perioden 1. januar december 2005, består af 5 medlemmer. Desuden er der udpeget 5 personlige stedfortrædere. Byrådet har på sit konstituerende møde 4. december 2001 udpeget John Hejslet, Drachmannsvej 10, 9300 Sæby, som personlig stedfortræder for Elly R. Thomsen. I Bekendtgørelse af skattestyrelsesloven, 9 skal der vælges et nyt medlem, henholdsvis en ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode, hvis et medlem eller en stedfortræder udtræder af Skatteankenævnet.

5 Page 5 of 12 Borgmesterkontoret anmoder Byrådet om at udpege nyt medlem og evt. ny stedfortræder for den resterende del af nævnets funktionsperiode. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Fremsendes til Byrådet. - Byrådet den 18. januar 2005 John Hejslet indtræder i Skatteankenævnet. Hanne Andersen, Donstedvej 93B, Dronninglund, indtræder som personlig stedfortræder for John Hejslet. 3. Vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd J.nr.: P24 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Sæby Kommunes Ungdomsråd har haft svært ved at fastholde medlemmerne af rådet i de sidste par år, dels på grund af, at nogle af de aktiviteter, de har forsøgt at lave, ikke har haft den store tilslutning. Samtidig har flere af de unge været med fra starten, og de har efterhånden fået lyst til andre ting. Der har ikke været ret mange nye, der har haft lyst til at gå ind i arbejdet i Ungdomsrådet. Som en konsekvens heraf besluttede man på Ungdomsrådets møde den 11. maj 2004 (bilag 1) følgende: Vedtægterne foreslås ændret, således at elevrådene på hver skole udpeger 2 repræsentanter til Ungdomsrådet. De øvrige pladser holdes åbne for unge, som har forladt folkeskolen. På mødet den 30. september 2004 (bilag 2), hvor der skulle vælges nye repræsentanter til Ungdomsrådet, var der kun mødt 3 unge op. To af dem var ikke valgbare på grund af deres alder, og den tredje var formanden, som har været med siden starten af Ungdomsrådet, og han ønskede at stoppe. Efter en lang snak besluttede de at indstille til Børne- og Kulturudvalget følgende ændring af vedtægterne: 3. Sammensætning - ændres til: UR består af 14 medlemmer. Elevrådene på følgende skoler vælger 2 repræsentanter blandt 8., 9. og 10. klasserne til Ungdomsrådet. Skolerne er Stensnæsskolen, Dybvad Skole, Volstrup Skole, Sæby Skole, Sæbygaardskolen, Torslev Skole og Privatskolen i Sæby. På skoleledermødet den 18. november 2004 var der bred opbakning til, at repræsentanter fra elevrådene skulle være repræsenteret i Ungdomsrådet. Forslag om at lægge møderne i skoletiden (bilag 2) støttede skolelederne ikke. Det indstilles, at de ændrede vedtægter godkendes. Børne- og Kulturudvalget den 8. december 2004 Fraværende:

6 Page 6 of 12 2 Sammensætning ændres til, at elevrådene på de nævnte skoler kan vælge. UR består af min. 14 medlemmer og max. 19 medlemmer. Der kan altid vælges andre medlemmer til UR end folkeskoleelever. Anbefales til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Fremsendes til Byrådet. Bilag Fordeling 1. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 11. maj 2004 BKU, ØU, BR 2. Referat fra møde i Ungdomsrådet den 30. september 2004 BKU, ØU, BR 3. Vedtægt for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 4. Forslag til nye vedtægter for Sæby Kommunes Ungdomsråd BKU, ØU, BR 5. Brev fra ungdomskonsulent Allan Enevoldsen BKU, ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Godkendt som indstillet af Børne- og Kulturudvalget. 4. Elektronisk betalingsformidling og NemKonto J.nr.: Sagsident: P21 Sbh. CF/sk Åben sag Folketinget vedtog Lov nr Lov om offentlige betalinger m.v. den 27. december Loven åbner mulighed for, at Finansministeriet gennem bekendtgørelser kan igangsætte regler og metoder for betalingsformidling mellem offentlige myndigheder samt udbetaling til andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere gennem NemKonto. Finansministeriet har udsendt 2 bekendtgørelser: Nr. 991 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Nr. 992 af 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om Læs Ind -service Lov nr samt bekendtgørelse nr. 991 og 992 vil kunne ses på sagen. Elektronisk faktura Reglerne omkring elektroniske fakturaer omfatter iflg. bekendtgørelse nr. 991 offentlige myndigheder, omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, domstolene samt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Kommunen kan dog undtage de selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med via dispensation (jf. 13 stk. 5). Sæby Kommunes leverandører (inkl. offentlige myndigheder) skal således fra 1. februar 2005 fremsende elektroniske fakturaer, og Sæby Kommune skal fra samme dato sende elektroniske fakturaer til andre offentlige myndigheder.

7 Page 7 of 12 Sæby Kommune anvender WebBetaling og Regningsdebitorer fra Kommunedata A/S, og disse systemer vil være i stand til at håndtere modtagelsen og afsendelsen af elektroniske fakturaer i henhold til bekendtgørelsen. Institutioner/afdelinger er orienteret om ændringerne pr. 1. februar 2005, som bl.a. omfatter brug af EAN-lokationsnummer i forbindelse med ordreafgivelse. EAN-lokationsnummeret er entydigt og unikt for den enkelte institution/afdeling og sikrer, at leverandørens faktura bliver modtaget elektronisk af den ordregivende institution/afdeling. EAN-lokationsnummeret kan i princippet sammenlignes med et CPR-nr., som ligeledes er entydigt for den enkelte borger. På Sæby Kommunes hjemmeside, vil leverandører kunne finde information om elektroniske fakturaer og de forhold, der vil gælde efter 1. februar 2005, ligesom der er henvisninger til Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk), som er ansvarlig for igangsætningen af elektroniske fakturaer. For de leverandører som ikke kan fremsende elektronisk faktura, er der etableret mulighed for, at disse gennem et Læs Ind -bureau kan få omdannet papirfakturaen til en elektronisk faktura. For mindre og mellemstore virksomheder er det gratis at bruge Læs Ind -bureauer, fordi staten dækker udgiften. Mere præcist er det gratis for virksomheder, der afregner moms halv- eller kvartårligt (som følge af en omsætning på under 15 mio. kr. årligt) eller betaler en årlig lønsumsafgift på højest 1,5 mio. kr. Alle virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registreret) er informeret af Økonomistyrelsen gennem brev. Med baggrund i bekendtgørelse nr. 991 opfordrer Kommunernes Landsforening kommunerne til at afvise betalingen af papirfakturaer efter 1. februar 2005 og først udbetale beløb, når der fremsendes elektroniske fakturaer. Sæby Kommune deltager i et informationsmøde, som Sæby Erhvervsråd afholder den 18. januar Endvidere vil der blive annonceret i de lokale aviser om ændringerne. NemKonto NemKonto forventes i henhold til den nuværende tidsplan igangsat efter sommeren 2005 (september). Efter igangsætningen skal alle personer og virksomheder i Danmark have en NemKonto, hvortil offentlige myndigheder kan overføre pengel. Som NemKonto kan privatpersoner og virksomheder anvise en eksisterende konto hos et pengeinstitut. Borgere og virksomheder, som ikke anviser en NemKonto, får tildelt en konto fra NemKonto-systemet. Det er aftalt, at pengeinstitutterne ikke må benytte sig af modregning i indeståender på NemKontoen. NemKontoens indførelse medfører, at alle kontantudbetalinger fra Sæby Kommunes kassefunktion ophører, idet alle udbetalinger nu skal ske til personernes eller virksomhedernes NemKonto. Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at: Sæby Kommune efter 1. februar 2005 alene udbetaler beløb til leverandører på baggrund af fremsendte elektroniske fakturaer og således udskyder betalingen af fremsendte papirfakturaer med fakturadato efter 1. februar 2005, indtil elektronisk faktura fremkommer. Meddelelse om udskydelsen gives til leverandøren/myndigheden skriftligt ved modtagelse af 1. papirfaktura efter 1. februar Sæby Kommune standser kontante udbetalinger til borgere og virksomheder i forbindelse med igangsætningen af NemKonto Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Godkendt. Fremsendes til Byrådets orientering.

8 Page 8 of 12 Bilag Fordeling 1. Orienteringsskrivelse til institutioner/afdelinger ØU, BR 2. Information på Sæby Kommunes hjemmeside ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 5. Ansøgning om fondsmidler til stortrampolin og springsele J.nr.: Ø40 Sagsident: Sbh. BKT/ms Åben sag Sæby Handicapidrætsforening v/hans Overgaard og Sæby Gymnastikforening v/kirsten Sørensen har søgt om fondsmidler til Stortrampolin og Springsele. I forbindelse med opførelse af ny træningshal i tilslutning til Sæby Fritidscenter er der projekteret med en nedsænket springgrav samt på tegningerne slået streger til en Stortrampolin, som skal kunne nedsænkes i gulvet, og derover monteret en sele i loftet. Det anføres bl.a., at muligheder for roterende øvelser og motorisk træning er afgørende for, at springgymnaster og handicappede kan få en bedre træning/udvikling, samt at en stortrampolin og en springsele vil gøre, at amtsgymnaster kan tiltrækkes til træninger og stævner. Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ønsker støtte til at gennemføre dette projekt, således at børn og unge i området kan få gode og sjove oplevelser gennem idrætten. Ifølge tilbudsgivere bliver prisen på en Stortrampolin ca kr. og Springsele hæftet i loftet ca kr. Borgmesterkontoret fremsender ansøgningen til Økonomiudvalgets behandling. Økonomiudvalget den 21. december 2004 Fraværende: Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. Det anbefales Byrådet, at anlægstilskuddet til træningshallen forhøjes med kr. til formålet. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Sæby Handicapidrætsforening og Sæby Gymnastikforening ØU, BR - Byrådet den 18. januar 2005

9 Page 9 of 12 Godkendt. 6. Status vedrørende opgaveflytning på skatte- og inddrivelsesområdet med virkning fra 1. juli Efterretningssag J.nr.: A09 Sagsident: Sbh. CF/era Åben sag Lovforslagene vil blive forelagt Folketinget til endelig vedtagelse i begyndelsen af 2005, og er en del af regeringens kommunalreform. Formålet er at samle forvaltningen af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering mv. i en ny statslig enhedsforvaltning. Samtidig foreslås opgaverne på inddrivelse af alle kommunernes tilgodehavender, såvel skat som kommunale og øvrige statslige krav, ligeledes samlet i en ny inddrivelsesenhed. Alle opgaverne skal fremover varetages af de nye skattecentre. Skatteområdet (L 130 og L 131) Den nye skatteforvaltningslov erstatter den hidtidige skattestyrelseslov, og flytter hele skatteopgaven over i statslig regi, hvilket også medfører overflytning af medarbejdere beskæftiget med opgaverne. Tilbageværende opgaver efter 1. juli 2005 vil efter lovforslagene skulle varetages gennem de kommunale borgerservicecentre, der ikke kun skal kunne servicere borgerne om indkomstskat og lignende, men også om afgifter, told og ejendomsvurdering. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger (Det udvidede Totalbalance Princip) mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende skatteopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 9.1 mio. kr. På skatteområdet er der budgetmæssigt afsat 6.3 mio.kr. i Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på 2.8 mio.kr., uden at der kompenseres for løsning af forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter. Inddrivelsesområdet (forslag med høringsfrist til den 7. januar 2005 omfatter to lovforslag. Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og Forslag til lov om ændring af forskellige love). Lovforslagene har til formål at samle alle kommunale og statslige krav i en ny inddrivelsesenhed, og der er i lovforslagene fastlagt en snitflade, hvor der sondres mellem opkrævning og inddrivelse. Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder m.fl. og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkurs-begæring og frivillige betalingsordninger. Kommunernes Landsforening er uenig i placering af opgaven i statsligt regi og foreslår i stedet at dele inddrivelsen mellem stat og kommune, således at kommunerne inddriver de personorienterede restancer, og staten inddriver hos virksomhederne. Som en konsekvens af lovforslagene pågår p.t. DUT-forhandlinger mellem regeringen og KL. Såfremt de udmeldte DUT-krav fra regeringen vedrørende inddrivelsesopgaven gennemføres uændret, vil reduktionen af bloktilskud (halvdelen i 2005 og med fuldt gennemslag i 2006) årligt for Sæby Kommune beløbe sig til ca. 3.4 mio. kr. På inddrivelsesområdet er der budgetmæssigt anvendt 1.4 mio.kr. i 2004 til lønudgifter (4.1 årsværk) samt systemudgifter på ca kr. Systemudgifter forventes at blive reduceret med ca kr. Sæby Kommune trækkes således for merudgifter på ca. 1.3 mio. kr., uden at der kompenseres for løsning af

10 Page 10 of 12 forventede opgaver i kommunens borgerservicecenter samt afsættes midler til løsning af den almindelige opkrævningsopgave/systemvedligeholdelse mv. Ligeledes er der ikke taget højde for manglende gebyrindtægter. Samlede konsekvenser af skatte- og inddrivelsesområdet: Anslået beregning for Sæby Kommune DUT-Krav Sæby Kommune Sæby Kommune Beløb i mio.kr. Hele landet anslået virkning forbrug 2004 Skatteopgaven ,1 Skattesamarbejde 5,8 Systemudgifter forventes at ophøre ved overdragelse. 0,5 Inddrivelsesopgaven ,4 Personaleforbrug 1,4 Systemudgifter 0,7 I alt mio. kr ,5 8,4 (DUT: Det udvidede Totalbalance Princip) Opgørelsen er foretaget ud fra kommunens forbrug i 2004 på områderne. Samlet konklusion er, at kommunen mister 12.5 mio.kr. i årligt bloktilskud, mens kommunen sparer udgifter på 8.4 mio.kr. Hertil kommer, at debitorsystemet stadig skal vedligeholdes og anvendes til alle kommunens opkrævninger, hvilket anslås til ca. 0,5 mio.kr. Det forventes, at der herudover er behov for 2 årsværk til varetagelse af tilbageværende opgaver (0.7 mio.kr.). Samlet provenutab årligt 5.3 mio.kr. Centralforvaltningen, Betalingskontoret sender redegørelsen til Økonomiudvalgets orientering. Økonomiudvalget den 11. januar 2005 Fraværende: H.J. Kaptain med afbud Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådets orientering. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 7. Ministerielle love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser - Efterretningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Åben sag Bktg. Ministerium Emne 1075 Videnskab, Teknologi og Udvikling Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder Fødevareministeriet Bekendtgørelse om jordbrugskommissionernes behandling af sager

11 Page 11 of 12 efter jordfordelingsloven Statsministeriet Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forrentningsområder Trafikministeriet Bekendtgørelse om ændring om bekendtgørelse om taxikørsel mv Socialministeriet Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen og fastlæggelse af prøveterminer/- datoer i skoleårene 2004/05 og 2005/ Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv Kystdirektoratet Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Forsvarsministeriet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Miljøministeriet Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v Skatteministeriet Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer. - Byrådet den 18. januar 2005 Taget til efterretning. 8. Erstatningssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 9. Miljøsag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

12 Page 12 of 12 Underskrifter:

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice

Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn-

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere